Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-23-Speech-2-049"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071023.7.2-049"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, this is not the first time that I have heard the President of the Commission and Heads of State come to this Chamber after a summit in the ancient city of Lisbon, proclaiming the whole thing to be a fantastic success and an example of how successful the European Union is. Yes, you remember, Mr Barroso, don’t you? The Lisbon Agenda. Here I was, seven years ago, being told that, because of that weekend meeting in Lisbon, we were about to become the most high-technology economy in the world with full employment and high growth rates. Well, as we know, we are 75% of the way through and the thing has crashed in ruins. I would not, if I were you, be too complacent about the summit you had in Lisbon last week either because, for once, the national parliaments will have their say. This, of course, is unusual because, generally, national parliaments do not have much to do any more, as the EU Institutions have usurped them. However, the national parliaments will have their say and there is a real chance that we will get more referendums than just in Ireland. Of course that is the one thing that you people do not want, isn’t it? You loathe democracy so much now that you actually call it populism. You treated the French and Dutch referendums with contempt and you refused to take no for an answer. You are the Euronationalists, dangerous people who will stop at nothing. What that summit in Lisbon represented was a giant deceit and an attempt to impose upon the peoples of Europe a constitution just by dropping that word and repackaging it, when it actually has all the same proposals. It is absolutely disgraceful that you are doing this, but I have hope and faith that in Westminster, the Mother of Parliaments for once will do her job and the British people will get a referendum. We have heard enough from the political classes of Europe. It is time that in Britain and in many other countries of Europe we heard what the people have to say. You cannot push on with this project without the support of the people. Let the people speak."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedo, toto není poprvé, kdy vidím předsedu Komise a šéfy států přijít do této komory po schůzce ve starobylém městě Lisabon a prohlašovat celou věc za absolutní úspěch a příklad toho, jak úžasně úspěšná Unie je. Ano, pamatujete si na to, pane Barroso, že? Lisabonská agenda. Před sedmi lety jste nám zde říkali, po víkendové schůzce v Lisabonu, že se brzy staneme tou nejvyspělejší ekonomikou na světě s úplnou zaměstnaností a vysokým růstem. Nuže, jak víme, jsme ve třetí čtvrtině cesty a tento plán naprosto zkrachoval. Nebyl bych být vámi tak samolibý ani ohledně schůzky, ke které došlo v Lisabonu minulý týden, protože pro jednou budou mít slovo národní parlamenty. To je samozřejmě neobvyklé, protože obecně vzato národní parlamenty nemají příliš pravomocí, protože ty si pro sebe uzurpují evropské orgány. Nicméně tentokrát národní parlamenty budou mít slovo a je zde reálná šance, že se dočkáme více referend, nejen v Irsku. To je pochopitelně přesně to, co nechcete, není-liž pravda? Máte takovou nechuť k demokracii, že ji dokonce nazýváte populismem. Postavili jste se k francouzskému a nizozemskému referendu s opovržením a odmítli jste vzít ne jako odpověď. Jste euronacionalisti, nebezpeční lidé, co se nezastaví před ničím. To, co lisabonská schůzka představuje, je obrovský podvod a pokus vnutit národům Evropy ústavu tím, že vypustíte slovo ústava a zabalíte ji do nového papíru, když ve skutečnosti jde o stejné návrhy. Vaše chování je naprosto hanebné, ale já doufám a věřím, že ve Westminsteru matka všech parlamentů pro jednou splní svůj účel a Britové se dočkají referenda. Od politických tříd v Evropě už jsme toho slyšeli dost. Nyní je načase, abychom v Británii a v mnoha ostatních zemích Evropy slyšeli, co si myslí lidé. Tento plán se vám nepodaří prosadit bez podpory lidí. Nechte je mluvit."@cs1
"Hr. formand! Dette er ikke første gang, jeg har hørt Kommissionens formand og regeringschefer komme her til Parlamentet efter et topmøde i den gamle by Lissabon og hævde, at det hele er en fantastisk succes og et godt eksempel på, hvor stor succes EU er. Ja, De husker det, hr. Barroso, ikke sandt? Lissabondagsordenen. Her stod jeg for syv år siden, og fik at vide, at på grund af det weekendmøde i Lissabon skulle vi snart blive den mest højteknologiske økonomi i verden med fuld beskæftigelse og høje vækstrater. Men som vi ved, er vi nået 75 % af vejen, og det hele ligger i ruiner. Hvis jeg var Dem, ville jeg heller ikke være alt for selvtilfreds med topmødet i Lissabon i sidste uge, for de nationale parlamenter får for en gangs skyldt et ord at skulle have sagt. Dette er naturligvis udsædvanligt, for normalt har de nationale parlamenter ikke længere meget at lave, fordi EU-institutionerne har tilranet sig deres beføjelser. Naturligvis har de nationale parlamenter et ord at skulle have sagt, og der findes en reel chance for, at vi får flere folkeafstemninger end blot i Irland. Det er naturligvis det eneste, som De ikke ønsker, ikke sandt? De afskyr demokratiet så meget, at de rent faktisk kalder det populisme. De behandlede den franske og den nederlandske folkeafstemning med foragt og nægtede at tage et nej for et nej. De er euronationalister, farlige mennesker, der ikke viger tilbage for noget som helst. Topmødet i Lissabon var det rene bedrag og et forsøg på at påtvinge Europas befolkning en forfatning bare ved at droppe selve det ord og give den en ny indpakning, selv om den rent faktisk indeholder alle de samme forslag. Det er en absolut skændsel, at De gør dette, men jeg håber og tror på, at Westminster, alle parlamenters moder, for en gangs skyld vil gøre sit arbejde og give den britiske befolkning en folkeafstemning. Vi har hørt nok fra de politiske klasser i Europa. Tiden er inde til, at vi i Storbritannien og i mange andre lande i Europa hører, hvad befolkningen har at sige. De kan ikke presse dette projekt igennem uden befolkningens opbakning. Lad befolkningen tale."@da2
"Herr Präsident! Dies ist nicht das erste Mal, dass ich beobachte, wie der Präsident der Kommission und Staats- und Regierungschefs nach einem Gipfel in der antiken Stadt Lissabon in dieses Parlament kommen und das Ganze als fantastischen Erfolg und als Beispiel dafür preisen, wie erfolgreich die Europäische Union ist. Sie erinnern sich, Herr Barroso, nicht wahr? Die Agenda von Lissabon meine ich. Hier, an diesem Ort, wurde mir vor sieben Jahren gesagt, dass wir aufgrund dieses Wochenendtreffens in Lissabon zur technologisch höchstentwickelten Wirtschaft der Welt würden, mit Vollbeschäftigung und hohen Wachstumsraten. Nun, wie wir wissen, haben wir jetzt 75 % des Weges hinter uns, und die Sache ist den Bach runter gegangen. An Ihrer Stelle wäre ich auch, was den Gipfel anbelangt, den Sie letzte Woche in Lissabon abgehalten haben, nicht allzu selbstzufrieden, denn ausnahmsweise werden die nationalen Parlamente ein Wörtchen mitzureden haben. Dies ist natürlich ungewöhnlich, da die nationalen Parlamente nicht mehr viel zu tun haben, seitdem die EU-Organe die Macht an sich gerissen haben. Die nationalen Parlamente werden jedoch ein Mitspracherecht haben, und es gibt echte Chancen, dass wir mehr Referenden als nur in Irland bekommen. Aber das ist es ja gerade, was Sie nicht möchten, nicht wahr? Ihnen ist die Demokratie nun derart zuwider, dass Sie sie sogar als Populismus bezeichnen. Sie haben das französische und das niederländische Referendum mit Verachtung gestraft und sich geweigert, ein „Nein“ zu akzeptieren. Sie sind die Euronationalisten, die gefährlichen Leute, die vor nichts Halt machen werden. Dieser Gipfel von Lissabon war eine riesige Täuschung und ein Versuch, den Völkern Europas eine Verfassung aufzuzwingen, indem einfach das Wort weggelassen und das Ganze neu verpackt wurde, obwohl es genau dieselben Vorschläge enthält. Es ist wirklich ein Skandal, was Sie da machen, aber ich hoffe und vertraue darauf, dass in Westminster die Mutter aller Parlamente ausnahmsweise mal ihre Arbeit macht und das britische Volk ein Referendum bekommt. Wir haben genug von den Politikern Europas gehört. Es ist an der Zeit, dass wir uns in Großbritannien und vielen anderen Ländern Europas anhören, was die Bürger zu sagen haben. Sie können dieses Projekt nicht weiter vorantreiben, ohne die Unterstützung der Bürger zu haben. Lassen wir das Volk sprechen."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι η πρώτη φορά που ακούω τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τους αρχηγούς κρατών να έρχονται σε αυτή την αίθουσα μετά από μια σύνοδο κορυφής στην αρχαία πόλη της Λισαβόνας, δηλώνοντας ότι σημειώθηκε μια φανταστική επιτυχία και όλο αυτό αποτελεί παράδειγμα του πόσο επιτυχημένη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, θυμάστε, κύριε Barroso, έτσι δεν είναι; Η Ατζέντα της Λισαβόνας. Εδώ βρισκόμουν πριν από επτά χρόνια όταν μας ανακοινώθηκε ότι, χάρη σε αυτή τη διήμερη σύνοδο στη Λισαβόνα ένα Σαββατοκύριακο, θα γινόμασταν η πιο τεχνολογικά προηγμένη οικονομία στον κόσμο με πλήρη απασχόληση και υψηλά ποσοστά ανάπτυξης. Λοιπόν, όπως γνωρίζουμε, έχουμε ήδη διανύσει τα τρία τέταρτα της διαδρομής και το όλο εγχείρημα έχει καταρρεύσει. Αν ήμουν στη θέση σας, δεν θα ήμουν υπερβολικά ικανοποιημένος σχετικά με τη σύνοδο κορυφής που είχατε στη Λισαβόνα την περασμένη εβδομάδα γιατί, για μία και μοναδική φορά, τα εθνικά κοινοβούλια θα πουν τη γνώμη τους. Αυτό, φυσικά, είναι ασύνηθες διότι, γενικώς, τα εθνικά κοινοβούλια δεν έχουν πλέον μεγάλη δικαιοδοσία, καθώς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν σφετεριστεί τις αρμοδιότητές τους. Ωστόσο, τα εθνικά κοινοβούλια θα διατυπώσουν τη γνώμη τους και υπάρχει μια αληθινή ευκαιρία να καταφέρουμε να διενεργηθούν περισσότερα δημοψηφίσματα και όχι μόνο στην Ιρλανδία. Φυσικά, αυτό είναι κάτι που εσείς δεν το θέλετε, σωστά; Απεχθάνεστε τη δημοκρατία τόσο πολύ που τώρα την αποκαλείτε ουσιαστικά λαϊκισμό. Μεταχειριστήκατε με περιφρόνηση το γαλλικό και το ολλανδικό δημοψήφισμα και αρνηθήκατε να δεχτείτε το «όχι» ως απάντηση. Είστε οι ευρωεθνικιστές, οι επικίνδυνοι άνθρωποι που δεν ορρωδούν προ ουδενός. Αυτό που αντιπροσωπεύει η σύνοδος κορυφής της Λισαβόνας είναι μια γιγαντιαία εξαπάτηση και μια προσπάθεια επιβολής στους λαούς της Ευρώπης ενός συντάγματος εγκαταλείποντας απλώς αυτή τη λέξη και παρουσιάζοντας το σύνταγμα σε νέο περιτύλιγμα, ενώ στην ουσία περιέχει τις ίδιες ακριβώς προτάσεις. Είναι απολύτως επαίσχυντο αυτό που κάνετε, αλλά έχω την ελπίδα και την πίστη ότι το Westminster, η μητέρα των Κοινοβουλίων, θα κάνει επιτέλους το καθήκον του και ο βρετανικός λαός θα εξασφαλίσει ένα δημοψήφισμα. Αρκετά ακούσαμε από τις πολιτικές τάξεις της Ευρώπης. Είναι καιρός στη Βρετανία και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης να ακούσουμε την άποψη των πολιτών. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε αυτό το σχέδιο χωρίς την υποστήριξη των πολιτών. Ας αφήσουμε τους πολίτες να μιλήσουν."@el10
"Señor Presidente, no es la primera vez que he escuchado al Presidente de la Comisión y a los Jefes de Estado que han venido a esta Cámara después de una cumbre en la antigua ciudad de Lisboa proclamar que todo ha sido un éxito rotundo y un ejemplo del éxito que tiene la Unión Europea. Sí, señor Barroso, lo recuerda, ¿verdad? La Agenda de Lisboa. Hace siete años me encontraba aquí, oyendo que, a raíz de esa reunión de fin de semana en Lisboa, estábamos a punto de convertirnos en la economía más tecnológica del mundo, con pleno empleo y elevadas tasas de crecimiento. Pues bien, como sabemos, hemos avanzado un 75 % y el proyecto ya se ha desmoronado. Yo de ustedes no estaría demasiado satisfecho con la cumbre que celebraron en Lisboa la semana pasada, porque, por una vez, los parlamentos nacionales van a dar su opinión. No cabe duda de que se trata de algo poco habitual, porque por lo general los parlamentos nacionales ya no pueden tomar demasiadas medidas, dado que las instituciones de la Unión Europea han usurpado muchas de sus facultades. Sin embargo, los parlamentos nacionales podrán dar su opinión, y hay una posibilidad real de que se celebren más referendos además del de Irlanda. Sin duda eso es algo que no quieren que ocurra, ¿no es así? Ahora detestan la democracia hasta tal punto que la llaman populismo. Menospreciaron los referendos de Francia y los Países Bajos y se negaron a aceptar un no por respuesta. Ustedes son los euronacionalistas, personas peligrosas que no se detienen ante nada. Lo que la cumbre de Lisboa representó fue una inmensa decepción y un intento de imponer a los pueblos de Europa una constitución, quitándole ese nombre y cambiándole el envoltorio, cuando en realidad contiene las mismas propuestas. Es absolutamente vergonzoso que estén haciendo esto, pero tengo fe y esperanza en que Westminster, la Madre de todos los Parlamentos, haga su trabajo por una vez y los ciudadanos británicos puedan celebrar un referendo. Ya hemos escuchado suficientes declaraciones de las clases políticas de Europa. Es hora de que en el Reino Unido y en muchos otros países de Europa escuchemos lo que tiene que decir la gente. No pueden hacer que este proyecto avance sin el apoyo del pueblo. Dejen que el pueblo hable."@es21
"Härra president, see ei ole esimene kord, mil ma näen komisjoni presidenti ja riigijuhte tulemas siia parlamenti pärast tippkohtumist iidses linnas Lissabonis ja kuulutamas, et see oli fantastiline edu ja näide sellest, kui edukas on Euroopa Liit. Jah, härra Barroso, te mäletate seda, kas pole nii? Lissaboni tegevuskava. Olin siin seitsme aasta eest ja mulle öeldi, et sellel nädalavahetusel toimunud kohtumise abil Lissabonis saame endale kõige kõrgtehnoloogilisema majanduse maailmas ja täieliku tööhõive ja kõrge majanduskasvu. Nagu me juba teame, oleme läbinud 75% teest ja see asi on kokku varisenud. Teie asemel ma ei oleks nii rahulolev selle möödunud nädalal Lissabonis toimunud tippkohtumisega, kuna ükskord soovivad liikmesriikide parlamendid kaasa rääkida. See on loomulikult ebatavaline, kuna üldiselt pole liikmesriikide parlamentidel enam kuigi palju teha, kuna ELi institutsioonid on nad anastanud. Siiski soovivad liikmesriikide parlamendid kord sõna sekka öelda ja on tõepoolest suur võimalus, et siis viiakse rahvahääletused läbi ka mujal kui Iirimaal. See on loomulikult see, mida teie ei soovi, kas pole nii? Te põlgate demokraatiat nii palju, et nimetate seda isegi populismiks. Te kohtlesite Prantsusmaal ja Hollandis läbiviidud rahvahääletusi põlgusega ja keeldusite tunnistamast, et „ei” on vastus. Te olete euronatsionalistid, ohtlikud inimesed, keda ei peata miski. Lissaboni tippkohtumisel toimunu oli suur pettus ja püüe määrida Euroopa inimestele kaela põhiseadus lihtsalt selle sõna väljajätmise ja selle ümberpakendamise abil, mis tegelikult sisaldab neidsamu ettepanekuid. Teie käitumine on äärmiselt inetu, kuid ma usun ja loodan, et Westminsteris viib kõigi parlamentide ema asja lõpuni ning Briti inimesed saavad rahvahääletuse. Oleme küllalt kuulnud Euroopa poliitilistest klassidest. On aeg, et võtaksime Suurbritannias ja teisteski riikides kuulda seda, mis inimestel on öelda. Te ei saa selle projektiga edasi rühkida, kui inimesed teid ei toeta. Lubagem inimestel rääkida."@et5
"Arvoisa puhemies, tämä ei ole ensimmäinen kerta kun olen kuullut komission puheenjohtajan ja valtionpäämiesten saapuvan Euroopan parlamentin istuntosaliin ikivanhassa Lissabonin kaupungissa pidetyn huippukokouksen jälkeen julistaen, että koko juttu oli suurenmoinen menestys ja esimerkki siitä, miten menestyksekäs Euroopan unioni on. Aivan, arvoisa puheenjohtaja José Manuel Durão Barroso, te muistatte Lissabonin strategian, eikö niin? Seitsemän vuotta sitten minulle kerrottiin täällä, että Lissabonissa pidetyn viikonloppukokouksen ansiosta EU:sta oli tulossa maailman eniten huipputeknologiaa hyödyntävä talousalue, jossa vallitsee täystyöllisyys ja voimakas talouskasvu. Kuten tiedetään, tavoitteesta 75 prosenttia on vielä saavuttamatta, ja koko juttu on romahtanut kasaan. Teinä en suhtautuisi liian omahyväisesti Lissabonissa viime viikolla pidettyyn huippukokoukseen myöskään siksi, että kerrankin kansallisilla kansanedustuslaitoksilla on sanansa sanottavana. Tämä on tietenkin harvinaista, sillä tavallisesti kansallisilla kansanedustuslaitoksilla ei ole enää paljonkaan virkaa EU:n toimielinten kaapattua niissä vallan. Kansallisilla kansanedustuslaitoksilla on kuitenkin sanansa sanottavana, ja on todella mahdollista, että kansanäänestyksiä järjestetään muuallakin kuin Irlannissa. Tätähän te komissiossa ette tietenkään halua, eikö niin? Te inhoatte demokratiaa niin paljon, että kutsutte sitä nykyään populismiksi. Halveksuitte Ranskan ja Alankomaiden kansanäänestyksiä ettekä hyväksyneet kieltävää vastausta. Te euronationalistit olette vaarallista väkeä, jota ei pidättele mikään. Lissabonissa pidetty huippukokous oli valtava petos ja yritys saada Euroopan kansat hyväksymään perustuslaki vain jättämällä kyseinen sana pois ja paketoimalla se uudelleen, vaikka sopimuksen ehdotukset ovat tosiasiassa edelleen aivan samat. On täysin häpeällistä menetellä näin, mutta toivon ja uskon, että Westminster, joka on kaikkien parlamenttien äiti, hoitaa kerrankin työnsä ja järjestää Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille kansanäänestyksen. Olemme kuunnelleet tarpeeksi EU:n poliittisia päättäjiä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja monissa muissa Euroopan maissa on tullut aika kuunnella kansalaisten mielipidettä. Ette voi puskea eteenpäin tätä hanketta ilman kansalaisten tukea. Antakaa ihmisille puheenvuoro."@fi7
"Monsieur le Président, ce n'est pas la première fois que j'entends le président de la Commission et les chefs d'État ou de gouvernement, apparaissant devant cette Assemblée après un sommet dans la vieille ville de Lisbonne, proclamer que l'ensemble du sommet a été une splendide réussite et un bel exemple de réussite de l'Union européenne. Vous vous en souvenez certainement, Monsieur  Barroso, n'est-ce pas? Je parle de l'agenda de Lisbonne. Ainsi, voici sept ans, on me disait que, grâce à cette réunion d'un week-end à Lisbonne, nous allions devenir l'économie la plus axée sur la haute technologie du monde, et bénéficier du plein emploi et de taux de croissance élevés. Comme nous le savons tous, nous sommes aux trois quarts du délai fixé et le résultat est un vrai désastre. Si j'étais vous, je ne serais pas non plus trop content du sommet tenu à Lisbonne la semaine dernière car, pour une fois, les parlements nationaux auront leur mot à dire. Cela, bien sûr, est inhabituel puisque, en général, les parlements nationaux n'ont plus grand-chose à faire, en raison de l'usurpation de leurs compétences par les institutions de l'UE. Cette fois, les parlements nationaux auront donc leur mot à dire, et il est bien possible que d'autres États membres que l'Irlande mènent à leur tour un référendum. Évidemment, c'est là une chose que vous autres ne voulez pas, n'est-ce pas? Vous détestez tant la démocratie que vous l'appelez populisme. Vous avez traité les référendums français et allemand avec mépris et refusé de considérer le «non» comme une réponse. Vous êtes les euronationalistes, des gens dangereux que rien n'arrêtera. Ce sommet de Lisbonne n'était rien d'autre qu'une énorme tromperie et une tentative d'imposer aux peuples de l'Europe une Constitution appelée autrement et enrobée dans un autre emballage, mais contenant les mêmes propositions. Cette manœuvre est proprement scandaleuse mais j'ai l'espoir et la conviction que Westminster, le Père des Parlements, fera son travail pour une fois et permettra au peuple britannique de s'exprimer par référendum. Nous en avons assez entendu des classes politiques de l'Europe. Au Royaume-Uni et dans beaucoup d'autres pays européens, il est temps d'écouter ce que les gens ont à dire. Vous ne pouvez poursuivre ce projet sans le soutien du peuple. Laissez les gens s'exprimer."@fr8
"Tisztelt elnök Úr! Nem ez az első alkalom, hogy a Bizottság elnöke és az államfők a Lisszabon ősi városában tartott csúcstalálkozót követően eljönnek a Parlamentbe, és kijelentik, hogy ez az egész fantasztikus siker, és jól példázza, milyen sikeres az Európai Unió. Igen, Barroso úr, Ön nyilván emlékszik rá, ugye? Hát igen, a lisszaboni célkitűzések - hét évvel ezelőtt is itt voltam, és akkor azt mondták, hogy a hétvégi lisszaboni találkozó miatt technológiailag a világ legfejlettebb gazdaságává fogunk válni - teljes lesz a foglalkoztatottság, és magasak lesznek a növekedési ráták. Nos, mint azt tudjuk, azóta eltelt a megadott időtartam 75%-a, a dolog pedig hamvába holt. Én az Ön helyében nem lennék túl elégedett a múlt heti lisszaboni csúcstalálkozóval, egyrészt azért, mert most az egyszer a nemzeti parlamenteknek lesz beleszólásuk. Ez természetesen szokatlan, mert általában a nemzeti parlamenteknek már nincs sok tennivalójuk, mivel az EU intézmények átvették a hatáskörüket. Mindazonáltal a nemzeti parlamenteknek lesz beleszólásuk, és komoly az esélye annak, hogy Írországon kívül máshol is lesznek népszavazások. Természetesen ez az, amit Önök nagyon nem akarnak, jól mondom? Önök mostanra úgy megutálták a demokráciát, hogy populizmusnak hívják. Önök a francia és holland népszavazást lenézték, és a nemleges választ nem fogadták el. Önök euronacionalisták, veszélyes emberek, akik semmi áron nem állnak meg. A lisszaboni csúcstalálkozó valójában egy hatalmas csalás volt, kísérlet arra hogy az európai nemzetekre ráerőltessenek egy alkotmányt úgy, hogy átkeresztelik és újracsomagolják, pedig a benne lévő javaslatok tulajdonképpen semmit sem változtak. Teljes mértékben szégyenletes, hogy Önök ilyenre vetemednek, de remélem, és hiszek benne, hogy a Westminster, minden parlamentek atyja egyszer végre elvégzi a munkáját, és a britek népszavazást tartanak. Eleget hallottunk Európa politikai osztályairól. Legfőbb ideje, hogy Nagy-Britanniában és számos más európai országban meghalljuk, az emberek mit akarnak mondani. Az emberek támogatása nélkül nem lehet ezt a projektet erőltetni. Hagyjuk, hadd mondják el az emberek, mit is akarnak."@hu11
"Signor Presidente, non è la prima volta che sento il Presidente della Commissione e i capi di Stato giungere in quest’Aula dopo un Vertice nell’antica città di Lisbona, proclamando l’intero avvenimento come un successo fantastico e un esempio di quanto sia di successo l’Unione europea. Sì, si ricorda, Presidente Barroso, vero? L’agenda di Lisbona. Sette anni fa, in quest’Aula mi fu detto che, grazie a quella riunione nel fine settimana a Lisbona, stavamo per diventare l’economia dalla più elevata tecnologia del mondo, con piena occupazione e alti tassi di crescita. Bene, come sappiamo, siamo al 75 per cento del programma e la cosa si è trasformata in un disastro. Se fossi in voi, non sarei troppo compiaciuto del Vertice svolto a Lisbona la scorsa settimana, anche perché, per una volta, i parlamenti nazionali dovranno pronunciarsi. Certamente, questo è insolito in quanto, generalmente, i parlamenti nazionali non hanno più molto altro da fare, poiché le istituzioni comunitarie li hanno usurpati. Tuttavia, dovranno pronunciarsi e vi è una reale occasione di ottenere più anziché solo quello in Irlanda. Di certo, è qualcosa che voi non volete, è vero? Voi odiate la democrazia talmente tanto adesso che in realtà la chiamate populismo. Trattate i di Francia e Paesi Bassi con disprezzo e vi rifiutate di accettare un no come risposta. Voi siete gli euronazionalisti, persone pericolose che non si fermano davanti a niente. Quello che il Vertice di Lisbona ha rappresentato è stato un gigantesco inganno nonché un tentativo di imporre ai cittadini europei una costituzione, soltanto abbandonando quel termine e riconfezionandolo, quando in realtà contiene le stesse proposte. E’ assolutamente vergognoso che stiate facendo questo, ma ho la speranza e la fiducia che, a Westminster, la madre dei Parlamenti farà per una volta il suo lavoro e che il popolo britannico otterrà un . Abbiamo ascoltato abbastanza dalle classi politiche d’Europa. E’ giunto il momento che in Gran Bretagna e in molti altri paesi d’Europa ascoltiamo ciò che le persone hanno da dire. Non potete portare avanti questo progetto senza il sostegno delle persone. Lasciate che parlino."@it12
". Pone Pirmininke, jau ne pirmą kartą girdžiu, kaip po viršūnių susitikimo senoviniame Lisabonos mieste čia susirinkę Komisijos pirmininkas ir valstybių vadovai garsiai skelbia, kad tai yra fantastiška sėkmė, ir kaip gerai sekasi Europai Sąjungai. Pamenate tai, J.-M. Barroso, ar ne? Lisabonos darbotvarkė. Prieš septynerius metus man buvo pasakyta, kad dėl to savaitę trukusio susitikimo Lisabonoje mes tapsime didžiausia aukštųjų technologijų ekonomika pasaulyje su šimtaprocentiniu užimtumu ir dideliais augimo tempais. Ką gi, kaip žinome, nuėjome 75 proc. kelio ir visa tai žlugo. Jūsų vietoje, aš nebūčiau toks patenkintas jūsų praėjusios savaitės viršūnių susitikimu Lisabonoje taip pat ir todėl, kad nacionaliniai parlamentai tars savo žodį. Tai, žinoma, beprasmiška, nes nacionaliniai parlamentai jau nelabai ką gali padaryti, juos yra uzurpavusios ES institucijos. Vis dėlto nacionaliniai parlamentai turės tarti savo žodį ir yra reali galimybė, kad turėsime daugiau referendumų, ne tik Airijoje. Žinoma, to jūs nenorite, ar ne? Jūs taip bjauritės demokratija, kad vadinate ją populizmu. Su panieka žvelgėte į Prancūzijos ir Olandijos referendumus ir atsisakėte tarti „ne“. Jūs esate euronacionalistai, pavojingi žmonės, sustosiantys nieko nepasiekę. Lisabonos viršūnių susitikimas buvo didžiulė apgavystė ir bandymas Europos žmonėms primesti konstituciją, tiesiog numetant šį žodį ir vėl jį supakuojant, kai, iš tiesų, joje pateikiami tie patys pasiūlymai. Tai ką jūs darote, yra absoliučiai gėdinga, tačiau aš tikiu, kad parlamentų motina Vebsministerio parlamentas atliks savo darbą ir Britanijos žmonės laimės referendumą. Mes jau daug prisiklausėme Europos politikų. Atėjo laikas, kai Didžiojoje Britanijoje ir daugelyje kitų Europos šalių žmonės nutarė pasakyti savo nuomonę. Jūs negalite šio projekto tęsti be žmonių palaikymo. Leiskite žmonėms kalbėti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šīs nav pirmā reize, kas esmi dzirdējis Komisijas priekšsēdētāju un valdību vadītājus sanākam šajā palātā pēc sammita senajā pilsēta Lisabonā, paziņojot, ka viss padarītais ir fantastiska izdošanās un piemērs, kas parāda, cik veiksmīga ir Eiropas Savienība. Jā, jūs atceraties kungs, vai ne? Lisabonas Darba kartība. Te es biju pirms septiņiem gadiem, un man sacīja, ka šīs nedēļas nogales sanāksmes Lisabonā dēļ grasāmies kļūt par visaugstāko tehnoloģiju ekonomiku pasaulē ar simtprocentīgu nodarbinātības līmeni un augstiem izaugsmes koeficientiem. Kā zinām, esam paveikuši 75 % un šī lieta ir sabrukusi pīšļos. Tādēļ jūsu vietā es nebūtu pārāk gandarīts par pagājušās nedēļas sammitu Lisabonā, arī tādēļ, ka valstu parlamenti beidzot varēs paust savu viedokli. Tas, protams, ir neparasti, jo vispār valstu parlamentiem vairs nav daudz, ko darīt, jo ES iestādes ir uzurpējušas to pilnvaras. Tomēr valstu parlamenti varēs paust savu viedokli, un pastāv iespēja, ka referendums notiks ne tikai Īrijā. Tas, protams, ir kaut kas, ko jūs nevēlaties, vai ne? Jūs tik ļoti nicināt demokrātiju, ka jūs to patiesībā saucat par populismu. Jūs nicinājāt Francijas un Nīderlandes referendumus un nepieņēmāt „nē" kā iespējamu atbildi. Jūs esat eironacionālisti, bīstami cilvēki, kas ies caur uguni un ūdeni. Šis Lisabonas sammits paradīja milzīgu krāpšanu un mēģinājumu Eiropas tautām uzspiest konstitūciju, nomainot nosaukumu un iesaiņojot to jaunā iepakojumā, lai gan tas ietver tieši tos pašu priekšlikumus. Ir absolūti kaunpilni, ka to darāt, bet es ticu un ceru uz Vestminsteru, parlamentu māti, lai tā paveic savu darbu un nodrošina referendumu Lielbritānijas cilvēkiem. Esam pietiekami uzklausījusi Eiropas politiskās klases. Ir laiks Lielbritānijā un citās Eiropas valstīs uzklausīt cilvēkus. Jūs nevarat šo projektu virzīt uz priekšu bez cilvēku atbalsta. Ļaujiet cilvēkiem runāt!"@lv13
"Mr President, this is not the first time that I have heard the President of the Commission and Heads of State come to this Chamber after a summit in the ancient city of Lisbon, proclaiming the whole thing to be a fantastic success and an example of how successful the European Union is. Yes, you remember, Mr Barroso, don’t you? The Lisbon Agenda. Here I was, seven years ago, being told that, because of that weekend meeting in Lisbon, we were about to become the most high-technology economy in the world with full employment and high growth rates. Well, as we know, we are 75% of the way through and the thing has crashed in ruins. I would not, if I were you, be too complacent about the summit you had in Lisbon last week either because, for once, the national parliaments will have their say. This, of course, is unusual because, generally, national parliaments do not have much to do any more, as the EU Institutions have usurped them. However, the national parliaments will have their say and there is a real chance that we will get more referendums than just in Ireland. Of course that is the one thing that you people do not want, isn’t it? You loathe democracy so much now that you actually call it populism. You treated the French and Dutch referendums with contempt and you refused to take no for an answer. You are the Euronationalists, dangerous people who will stop at nothing. What that summit in Lisbon represented was a giant deceit and an attempt to impose upon the peoples of Europe a constitution just by dropping that word and repackaging it, when it actually has all the same proposals. It is absolutely disgraceful that you are doing this, but I have hope and faith that in Westminster, the Mother of Parliaments for once will do her job and the British people will get a referendum. We have heard enough from the political classes of Europe. It is time that in Britain and in many other countries of Europe we heard what the people have to say. You cannot push on with this project without the support of the people. Let the people speak."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, dit is niet de eerste keer dat ik na een top in de oude stad Lissabon de voorzitter van de Commissie en staatshoofden in dit Parlement hoor zeggen dat het hele gebeuren een fantastisch succes is en een voorbeeld van het succes van de Europese Unie. Jawel, mijnheer Barroso, dat herinnert u zich toch? De agenda van Lissabon. Zeven jaar geleden werd mij hier verteld dat vanwege de weekendbijeenkomst in Lissabon we op het punt stonden de economie met de meest geavanceerde technologie ter wereld te worden met volledige werkgelegenheid en hoge groeipercentages. Zoals u weet, hebben we 75 procent van het traject afgelegd en de hele zaak ligt aan diggelen. Als ik u was, zou ik niet al te voldaan zijn over de top die u vorige week in Lissabon hield, omdat de nationale parlementen zich voor het eerst mogen uitspreken. Dit is natuurlijk ongebruikelijk omdat de nationale parlementen in het algemeen niet veel meer hebben te doen vanwege de usurpatie van de EU-instellingen. De nationale parlementen mogen zich echter uitspreken en er is een reële kans dat we meer referenda krijgen dan dat ene in Ierland. Maar dat is natuurlijke het enige dat u niet wilt, niet waar? U hebt nu zo’n hekel aan democratie dat u dat feitelijk populisme noemt. U behandelt de Franse en Nederlandse referenda met minachting en u weigert genoegen te nemen met een neen. U behoort tot de euronationalisten, een gevaarlijk volk dat door niets wordt tegengehouden. Wat de top in Lissabon liet zien, was een reusachtige misleiding en een poging om de mensen in Europa een grondwet op te leggen door alleen maar dat woord te laten vallen en opnieuw te verpakken, terwijl het feitelijk om dezelfde voorstellen gaat. Het is een absolute schande dat u dit doet, maar ik de hoop en vertrouw erop dat in Westminster de moeder van alle parlementen voor een keer haar werk zal doen en dat het Britse volk een referendum zal krijgen. We hebben genoeg gehoord over de politieke klassen van Europa. Het wordt tijd dat we in het Verenigd Koninkrijk en in veel andere landen van Europa horen wat de mensen te zeggen hebben. Je kunt geen vorderingen met dit project maken zonder de steun van het volk. Laat het volk spreken."@nl3
"Panie przewodniczący! Nie po raz pierwszy wysłuchałem przewodniczącego Komisji i szefów państw, którzy przybyli to tej Izby po szczycie zorganizowanym w starym mieście w Lizbonie, oświadczających, że wszystko, co zostało osiągnięte jest wspaniałym sukcesem i przykładem tego, jak skutecznie działa Unia Europejska. Tak, pan pamięta, panie Barroso, prawda? Agenda lizbońska. W tym miejscu siedem lat temu powiedziano mi, że w wyniku posiedzenia w Lizbonie zorganizowanego w tamten weekend, mamy zamiar stać się najbardziej rozwiniętą pod względem technologicznym gospodarką na świecie, z pełnym zatrudnieniem i wysokimi stopami wzrostu. Jak wiemy, przebyliśmy już 75% drogi, a proces się załamał. Na pana miejscu nie byłbym także taki zadowolony z rezultatu szczytu, jaki odbył się w Lizbonie w ubiegłym tygodniu, ponieważ jak na razie będą się musiały wypowiedzieć parlamenty krajowe. Oczywiście jest to niezwykłe, ponieważ zasadniczo parlamenty krajowe nie mają już za wiele do powiedzenia, ponieważ zastąpiły je instytucje UE. Jednakże parlamenty krajowe będą musiały się wypowiedzieć i jest realna szansa, że zostanie przeprowadzonych więcej referendów, a nie tylko w Irlandii. Oczywiście państwo tego nie chcecie, prawda? Czujecie tak wielką odrazę do demokracji, że obecnie nazywacie ją populizmem. Potraktowaliście z pogardą referenda w Francji i Holandii i odmówiliście potraktowania „nie” jako odpowiedzi. Są państwo euronacjonalistami, niebezpiecznymi ludźmi, których nic nie zatrzyma. Ten szczyt w Lizbonie był wielkim oszustwem i próbą narzucenia społeczeństwu Europy konstytucji, po prostu poprzez zrezygnowanie z tego słowa i ponowne opakowanie tego dokumentu, który zawiera wszystkie te same wnioski. To co obecnie robicie jest absolutnie hańbiące, ale miałem nadzieję i wiarę, że w Westminster, matka parlamentów ponownie wykona swą prace i społeczeństwo brytyjskie będzie mogło wypowiedzieć się w referendum. Wiele słyszeliśmy o klasach politycznych Europy. Jest to czas, kiedy w Wielkiej Brytanii i w wielu innych krajach Europy słuchaliśmy tego, co ludzie mają do powiedzenia. Nie możecie narzucać tego projektu bez poparcia ludzi. Pozwólmy ludziom przemówić."@pl16
"Senhor Presidente, esta não é a primeira vez que oiço o Presidente da Comissão e os Chefes de Estado nesta Assembleia proclamarem, depois de uma Cimeira na velha cidade de Lisboa, que tudo foi um sucesso estrondoso e um exemplo do êxito da União Europeia. Sim, recorda-se, ou não, Senhor Presidente Barroso? A Agenda de Lisboa. Aqui estava eu, há sete anos, a ouvir essa mesma mensagem, por causa da reunião daquele fim-de-semana em Lisboa, em que estávamos prestes a tornar-nos na economia mais competitiva do mundo assente na alta tecnologia, com pleno emprego e elevadas taxas de crescimento. Bem, como sabemos, percorremos 75% desse caminho e tudo se desmoronou. Se fosse o Senhor, não seria demasiado complacente acerca da Cimeira realizada na semana passada em Lisboa, porque, por uma vez, os parlamentos nacionais terão uma palavra a dizer. Isso é, evidentemente, pouco usual, pois, geralmente, os parlamentos nacionais pouco têm a fazer hoje em dia, uma vez que as Instituições europeias lhes usurparam o seu papel. No entanto, os parlamentos nacionais terão uma palavra dizer, e aí reside uma oportunidade concreta de virmos a ter mais referendos, e não apenas na Irlanda. Evidentemente isso é algo que não querem que aconteça, não é? Hoje, detestam tanto a democracia que a apelidam de populismo. Trataram com desrespeito os referendos francês e neerlandês e recusaram-se a aceitar como resposta um “não”. São euronacionalistas, pessoas perigosas dispostas a tudo. O que aquela Cimeira de Lisboa representou foi uma decepção gigante e uma tentativa de impor aos povos da Europa uma constituição, eliminando apenas do texto essa palavra e dando-lhe nova roupagem, quando, na verdade, contém as mesmas propostas. É absolutamente lamentável que procedam desta forma. Contudo, tenho esperança e fé que Westminster, Mãe de todos os Parlamentos, faça, por uma vez, o seu trabalho e que os britânicos venham a ter a possibilidade de fazer um referendo. Já ouvimos o suficiente das classes políticas europeias. É tempo de, no Reino Unido e em muitos outros países da Europa, ouvirmos o que as pessoas têm a dizer. Não podem continuar a pressionar com este projecto sem o apoio dos povos. Deixem os povos falar."@pt17
"Mr President, this is not the first time that I have heard the President of the Commission and Heads of State come to this Chamber after a summit in the ancient city of Lisbon, proclaiming the whole thing to be a fantastic success and an example of how successful the European Union is. Yes, you remember, Mr Barroso, don’t you? The Lisbon Agenda. Here I was, seven years ago, being told that, because of that weekend meeting in Lisbon, we were about to become the most high-technology economy in the world with full employment and high growth rates. Well, as we know, we are 75% of the way through and the thing has crashed in ruins. I would not, if I were you, be too complacent about the summit you had in Lisbon last week either because, for once, the national parliaments will have their say. This, of course, is unusual because, generally, national parliaments do not have much to do any more, as the EU Institutions have usurped them. However, the national parliaments will have their say and there is a real chance that we will get more referendums than just in Ireland. Of course that is the one thing that you people do not want, isn’t it? You loathe democracy so much now that you actually call it populism. You treated the French and Dutch referendums with contempt and you refused to take no for an answer. You are the Euronationalists, dangerous people who will stop at nothing. What that summit in Lisbon represented was a giant deceit and an attempt to impose upon the peoples of Europe a constitution just by dropping that word and repackaging it, when it actually has all the same proposals. It is absolutely disgraceful that you are doing this, but I have hope and faith that in Westminster, the Mother of Parliaments for once will do her job and the British people will get a referendum. We have heard enough from the political classes of Europe. It is time that in Britain and in many other countries of Europe we heard what the people have to say. You cannot push on with this project without the support of the people. Let the people speak."@ro18
"Vážený pán predseda, toto nie je prvý krát, čo som zažil, ako predseda Komisie a hlavy štátov prišli do tohto Parlamentu po samite v starobylom meste Lisabon a tvrdili, že samit bol fantastickým úspechom a príkladom úspešnosti Európskej únie. Pamätáte si to aj vy, pán Barroso, nie? Lisabonská stratégia. Pred siedmimi rokmi ste mi na tomto mieste hovorili, že vďaka tomu víkendovému stretnutiu v Lisabone sa staneme technologicky najvyspelejším hospodárstvom na svete s plnou zamestnanosťou a vysokou mierou rastu. Ale ako vieme, máme za sebou 75 % času a celá stratégia skončila v ruinách. Keby som bol vami, netváril by som sa príliš samoľúbo v súvislosti so samitom, ktorý ste mali v Lisabone minulý týždeň, pretože tento raz rozhodnú národné parlamenty. Toto je samozrejme nezvyčajné, pretože národné parlamenty už nemajú veľmi čo robiť, keďže si ich uzurpovali inštitúcie EÚ. Napriek tomu národné parlamenty rozhodnú a existuje šanca, že sa uskutoční viac referend než len to Írske. Samozrejme to je práve tá vec, ktorú nechcete, že? Neznášate demokraciu do takej miery, že ju dokonca nazývate populizmom. Na francúzske a holandské referendá ste sa pozerali s pohŕdaním a odmietli ste prijať nie ako odpoveď. Ste euronacionalisti, nebezpeční ľudia, ktorí sa nezastavia pred ničím. Samit v Lisabone bol obrovským podvodom a pokusom vnútiť európskym národom ústavu tým, že vynecháte názov ústava a zabalíte ju inak, hoci obsahuje presne tie isté návrhy. Je absolútne nehanebné, že to robíte, ale mám vieru a nádej, že otec parlamentov vo Westminstri splní svoju úlohu a britskému národu bude umožnené referendum. Od politických tried Európy sme už toho počuli dosť. Je čas, aby sme v Británii a v iných krajinách Európy počúvali, čo nám chcú ľudia povedať. Bez podpory ľudí nemôžete v tomto projekte pokračovať. Umožnite ľuďom vyjadriť sa."@sk19
"Gospod predsednik, ni prvič, da poslušam, kako predsednik Komisije in voditelji držav ob prihodu v Parlament po vrhu v starodavnem mestu Lizboni razglašajo, da je bil ta vrh velikanski uspeh in dokaz uspešnosti Evropske unije. Se spominjate, gospod Barroso, kajne? Program lizbonske strategije. Pred sedmimi leti so mi tukaj povedali, da bomo po takratni seji konec tedna v Lizboni postali gospodarstvo z najrazvitejšo visoko tehnologijo na svetu, s polno zaposlenostjo in visokimi stopnjami rasti. Toda kot vemo, smo od tega dosegli le 75 % in vse skupaj se je porušilo. Na vašem mestu ne bi bil preveč ravnodušen niti glede vrha v Lizboni prejšnji teden, ker bodo tokrat imeli besedo tudi nacionalni parlamenti. To je seveda nenavadno, ker nacionalni parlamenti na splošno nimajo več veliko moči, odkar so v njihovo delovanje začele posegati institucije EU. Vendar pa bodo nacionalni parlamenti tokrat imeli besedo in veliko je možnosti, da bo potekalo več referendumov in ne samo na Irskem. Tega pa seveda vi nočete, kajne? Demokracijo tako zelo prezirate, da ji dejansko pravite populizem. Prezirali ste francoski in nizozemski referendum ter niste sprejeli negativnega odgovora. Vi ste evronacionalisti, nevarni ljudje, ki se ne ustavijo pred ničemer. Vrh v Lizboni je bil velikanska prevara in poskus, da se evropskim narodom vsili ustava, pri čemer se zanjo uporabljajo drugi izrazi, v resnici pa predlogi ostajajo enaki. Kar počnete, je velika sramota, vendar ohranjam vero in upanje v glavni parlament v Westministru, da bo tokrat ukrepal, kot je treba, in da ljudem omogočil glasovanje na referendumu. Od političnih slojev v Evropi smo slišali dovolj. Čas je, da v Veliki Britaniji in veliko drugih evropskih državah poslušamo, kaj pravijo ljudje. Ne morete nadaljevati ta projekt, ne da bi vas pri tem podpirali državljani. Naj državljani spregovorijo."@sl20
"Herr talman! Detta är inte första gången jag har hört kommissionens ordförande och stats- och regeringscheferna komma hit till parlamentet efter ett toppmöte i den gamla staden Lissabon och förklara att allt har varit en stor succé och ett exempel på hur framgångsrikt EU är. Visst kommer ni väl i håg förra gången, herr Barroso? Lissabonagendan. För sju år sedan satt jag här och fick höra att tack vare det där helgmötet i Lissabon skulle vi bli världens mest högteknologiska ekonomi med full sysselsättning och hög tillväxt. Som ni vet har nu 75 procent av tiden gått och allt har kollapsat. Om jag vore ni skulle jag inte vara alltför nöjd med det toppmöte som ni hade i Lissabon i förra veckan heller. För en gångs skull kommer nämligen de nationella parlamenten att ha något att säga till om. Detta är givetvis ovanligt eftersom nationella parlament vanligtvis inte har mycket att göra längre, eftersom EU-institutionerna har tagit över efter deras makt. Men de nationella parlamenten kommer att få säga sitt och det finns en realistisk chans att vi får se fler folkomröstningar än bara den som ska hållas i Irland. Men det är förstås just det ni inte vill, eller hur? Ni föraktar demokrati så mycket nuförtiden att ni faktiskt kallar det för populism. Ni behandlade de franska och nederländska folkomröstningarna med förakt och vägrade att acceptera ett nej. Ni är Europanationalister, farliga människor utan spärrar. Vad toppmötet i Lissabon stod för var en gigantisk bluff och ett försök att tvinga på Europas folk en konstitution genom att bara ta bort detta ord och paketera om innehållet, när det i själv verket innehöll exakt samma förslag. Det är skamligt att ni gör på detta sätt men jag hoppas och tror att det brittiska parlamentet i Westminster, alla parlaments moder, för en gångs skull gör sin plikt och ser till att det brittiska folket får en folkomröstning. Vi har hört tillräckligt från Europas politiska klasser. Det är dags för oss i Storbritannien och i många andra länder i Europa att lyssna på vad folket har att säga. Ni kan inte gå vidare med detta projekt utan folkets stöd. Låt folket tala."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph