Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-23-Speech-2-016"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071023.6.2-016"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, sometimes, in this Chamber, we cannot really see the political differences between groups, but, on this issue, the difference is very visible, because I could not disagree more with the rapporteur on some of the points she just mentioned. I respect the work she has done on this report, but on this issue we have totally different views on what should be done by the Commission. First of all, this report is about the Lisbon Strategy and what we should do to restore Europe’s global competitiveness. This is really the only way to guarantee European welfare and the welfare of our citizens. Without taxation, this is impossible. Taxation has a crucial role to play in this respect, in bringing competitiveness to Europe. We must remember that overall tax levels in Europe are still above the OECD average. In order to achieve a lower level of taxation in Europe, we need to create an environment conducive to investment. We need more investments, more growth, and more, flourishing businesses in Europe. Healthy tax competition has a beneficial role in this respect. This is an economic, market-based control mechanism against rampant political decisions. If we have fruitful tax competition in Europe, governments cannot put obstacles in the way of the single market. That is what we want: a genuine single market without tax-made obstacles. On the other hand, there is no evidence that fruitful tax competition would erode tax bases. The total tax revenue has remained remarkably stable, thanks to increased economic activity. However, the existence of 27 different tax regimes creates problems, particularly for European SMEs, which are so important to this growth. According to a 2004 EC taxation survey, compliance for small SMEs costs about 2.6% of their sales and 31% of taxes paid. So, one third of all the tax goes to compliance. The high proportionate amount of tax compliance for small companies is a big obstacle, and that is why we need to do our best to call for cross-border loss relief, simplified customs procedures, one-stop-shop schemes for VAT, home states taxation pilot projects and so on. We support everything that the Commission has done in this respect. Finally, industry wishes to see a well-managed and simple tax administration system. We need to resolve the problems of transfer pricing, loss offsetting EU-wide and avoiding double taxation, and to lower our compliance costs. We welcome the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) proposal, and the fact that the Commission is stable and brings us the proposal on CCCTB, because loss-relief is only a temporary thing. In the end, we need a consolidated corporate tax base."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, politické rozdíly mezi jednotlivými skupinami zde v Parlamentu není někdy téměř vidět, ale v tomto případě jsou rozpory velmi zřetelné, protože já naprosto nemohu souhlasit s paní zpravodajkou v některých bodech, které zmínila. Vážím si práce, kterou na této zprávě odvedla, ale v této záležitosti máme naprosto odlišné představy o tom, co by měla Komise udělat. Především: tato zpráva je o Lisabonské strategii a o tom, co bychom měli udělat, abychom obnovili evropskou globální konkurenceschopnost. To je skutečně jediná cesta, jak Evropě a našim občanům zajistit prosperitu. Bez daňového systému je to nemožné. Zdanění hraje v tomto ohledu, v procesu obnovení konkurenceschopnosti v Evropě, zásadní roli. Musíme si uvědomit, že celkové daňové úrovně v Evropě jsou stále nad průměrem OECD. Abychom dosáhli nižší úrovně zdanění v Evropě, musíme vytvořit prostředí podporující investice. Potřebujeme v Evropě více investic, větší růst a vzkvétající obchod. Zdravá daňová konkurence má v tomto ohledu prospěšnou roli. Je to hospodářský, tržní kontrolní mechanismus zabraňující razantním politickým rozhodnutím. Pokud v Evropě budeme mít prospěšnou daňovou konkurenci, vlády nebudou moci klást překážky do cesty jednotnému trhu. A to je to, co chceme: opravdový jednotný trh bez daňových překážek. Na druhé straně neexistuje důkaz, že by úspěšná daňová konkurence narušovala daňovou základnu. Celkové příjmy z daní zůstaly díky zvýšené hospodářské činnosti pozoruhodně stabilní. Nicméně existence 27 různých daňových systémů způsobuje problémy, obzvláště pro evropské malé a střední podniky, které mají pro tento růst zásadní význam. Podle daňového průzkumu Evropské komise z roku 2004 stojí dodržování daňových předpisů malé a střední podniky okolo 2,6 % jejich obratu a 31 % zaplacených daní. Z toho vyplývá, že jedna třetina všech daní putuje na dodržování daňových předpisů. Vysoký poměr dodržování daňových předpisů pro malé podniky je velkou překážkou, a proto musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom prosadili přeshraniční úlevy za ztrátu, zjednodušené celní postupy, plán „one-stop-shop“, neboli jediné kontaktní místo pro DPH, pilotní projekty zdanění v domácí zemi a tak dále. Podporujeme Komisi ve všem, co v tomto ohledu učinila. Nakonec mi dovolte říci, že průmysl si přeje vidět dobře zvládnutý a jednoduchý daňový administrativní systém. Musíme vyřešit problém převodních cen, vyrovnání ztrát v rámci celé EU a dvojího zdanění a také snížit náklady na dodržování daňových předpisů. Velmi vítáme návrh na společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob (CCCTB) a oceňujeme skutečnost, že Komise je stabilní a přichází s tímto návrhem, protože úlevy za ztrátu jsou jen dočasným řešením. Nakonec budeme potřebovat společný konsolidovaný daňový základ."@cs1
"Hr. formand! Nogle gange kan vi her i salen ikke se de politiske forskelle mellem grupperne, men i denne sag er forskellen meget synlig, for jeg kunne ikke være mere uenig med ordføreren i nogle af de punkter, hun netop har nævnt. Jeg respekterer det arbejde, hun har gjort med denne betænkning, men i dette spørgsmål er vi fuldkommen uenige om, hvad Kommissionen skal gøre. For det første drejer denne betænkning sig om Lissabonstrategien, og hvad vi skal gøre for at genoprette Europas globale konkurrenceevne. Dette er virkelig den eneste vej til at sikre europæisk velfærd og velfærd for vores borgere. Uden beskatning er dette ikke muligt. Beskatning har en vigtig rolle i denne henseende, med at forbedre Europas konkurrenceevne. Vi skal huske på, at det samlede skattetryk i Europa fortsat ligger over OECD-gennemsnittet. For at kunne opnå et lavere skattetryk i Europa må vi skabe et investeringsfremmende miljø. Vi har behov for flere investeringer, mere vækst og flere blomstrende virksomheder i Europa. Sund konkurrence på skatteområdet spiller en positiv rolle i denne henseende. Det er en økonomisk, markedsbaseret kontrolmekanisme, der skal beskytte mod, at de politiske beslutninger løber løbsk. Hvis vi har et frugtbart samarbejde på skatteområdet i Europa, kan regeringerne ikke stille hindringer i vejen for det indre marked. Det er det, vi ønsker: et ægte indre marked uden skattemæssige forhindringer. På den anden side findes der ingen beviser for, at en frugtbar skattekonkurrence vil udhule beskatningsgrundlaget. De samlede skatteindtægter har været bemærkelsesværdigt stabile takket være en forøget økonomisk aktivitet. Men det skaber problemer, at vi har 27 forskellige beskatningssystemer, navnlig for europæiske SMV'er, som er så vigtige for denne vækst. Ifølge en undersøgelse af EF-beskatningen i 2004 koster mindre SMV'ers overholdelse omkring 2,6 % af deres omsætning og 31 % af skattebetalingen. Så en tredjedel af alle skatterne går til overholdelse. Det forholdsvis høje beløb til overholdelse i de små virksomheder udgør en stor hindring, og derfor er vi nødt til at gøre vores bedste for at opfordre til grænseoverskridende skattelettelser, forenklede toldprocedurer, etstedsbetjening for momsordninger, pilotprojekter for hjemstatsbeskatning osv. Vi støtter alt, hvad Kommissionen har gjort i denne henseende. Endelig ønsker branchen et veladministreret og enkelt skattesystem. Vi er nødt til at løse problemerne med afregningspriser, modregning af tab på EU-plan, undgå dobbeltbeskatning og sænke vores udgifter til overholdelse. Vi glæder os over forslaget om det fælles, konsoliderede virksomhedsbeskatningsgrundlag (CCCTB) og det forhold, at Kommissionen arbejder stabilt og fremsætter forslaget om CCCTB, for modregning af tab er kun en midlertidig foranstaltning. I sidste ende har vi behov for et konsolideret virksomhedsbeskatningsgrundlag."@da2
". Herr Präsident! Nicht immer sind in diesem Haus die unterschiedlichen politischen Positionen der Fraktionen klar zu erkennen, aber bei diesem Thema sind die Differenzen nicht zu übersehen. In einigen Punkten, die die Berichterstatterin eben erläutert hat, könnten unsere Ansichten gar nicht unterschiedlicher sein. Ich würdige ihre Arbeit an diesem Bericht, aber im Hinblick auf das, was die Kommission tun sollte, vertreten wir völlig unterschiedliche Auffassungen. Vor allen Dingen geht es in diesem Bericht um die Lissabon-Strategie und was wir tun sollten, um die weltweite Wettbewerbsfähigkeit Europas wiederherzustellen. Dies ist der einzige Weg, um den Wohlstand in Europa und das Wohlergehen unserer Bürger sicherzustellen. Ohne Steuern ist das nicht möglich. Die Steuern spielen im Zusammenhang mit der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit Europas eine entscheidende Rolle. Wir sollten bedenken, dass die allgemeinen Steuersätze in Europa noch immer über dem OECD-Durchschnitt liegen. Um ein niedrigeres Steuerniveau in Europa zu erreichen, müssen wir ein investitionsfreundliches Klima schaffen. Wir brauchen mehr Investitionen, mehr Wachstum und mehr erfolgreiche Unternehmen in Europa. Ein gesunder Steuerwettbewerb ist hier von Nutzen. Dies ist ein ökonomischer, marktwirtschaftlicher Kontrollmechanismus gegen ein Übermaß an politischer Reglementierung. Wenn wir einen sinnvollen Steuerwettbewerb in Europa haben, können die Regierungen dem Binnenmarkt keine Hindernisse in den Weg legen. Das ist es, was wir wollen: einen echten Binnenmarkt ohne steuerliche Hindernisse. Andererseits gibt es keine Hinweise darauf, dass ein sinnvoller Steuerwettbewerb zu einer Erosion der Steuerbemessungsgrundlagen führen würde. Die Gesamtsteuereinnahmen sind dank der guten Konjunkturentwicklung erstaunlich stabil geblieben. Dennoch schaffen 27 unterschiedliche Steuersysteme Probleme, insbesondere für die KMU in Europa, die für dieses Wachstum so wichtig sind. Nach einer 2004 von der Europäischen Kommission durchgeführten Steuerumfrage liegen die Kosten für die Befolgung der Steuervorschriften für kleine Unternehmen bei 2,6 % ihres Umsatzes und bei 31 % der gezahlten Steuern. Das bedeutet, dass ein Drittel der gesamten Steuern für die Befolgung der Steuervorschriften aufgewendet wird. Der hohe proportionale Anteil, der von kleinen Unternehmen für die Einhaltung der Steuervorschriften aufgewendet werden muss, ist ein gravierendes Hindernis und aus diesem Grund müssen wir uns mit allem Nachdruck für einen grenzübergreifenden Verlustausgleich, vereinfachte Zollverfahren, die Einführung einer einzigen Anlaufstelle zur Behandlung der EU-weiten MwSt.-Pflicht, für Pilotprojekte zur Sitzlandbesteuerung usw. einsetzen. Wir unterstützen alles, was die Kommission in dieser Hinsicht bereits getan hat. Außerdem ist die Wirtschaft an einem reibungslos funktionierenden und einfachen Steuerverwaltungssystem interessiert. Wir müssen die Probleme im Zusammenhang mit den Verrechnungspreisen lösen, einen EU-weiten Verlustausgleich ermöglichen und eine Doppelbesteuerung vermeiden und unsere Befolgungskosten senken. Wir begrüßen den Vorschlag über eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) ebenso wie die Tatsache, dass die Kommission bei ihrer Haltung bleibt und einen Vorschlag zur GKKB vorlegen wird, weil der Verlustausgleich keine langfristige Lösung sein kann. Letztendlich führt kein Weg an einer konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage vorbei."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, σε αυτό το Σώμα ορισμένες φορές δεν μπορούμε πραγματικά να διακρίνουμε τις πολιτικές διαφορές μεταξύ των Ομάδων, αλλά, στο συγκεκριμένο θέμα, η διαφορά είναι πολύ ορατή, καθώς δεν θα μπορούσα να διαφωνώ περισσότερο με την εισηγήτρια σε ορισμένα από τα σημεία που μόλις ανέφερε. Σέβομαι το έργο της για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης, όμως σε αυτό το θέμα έχω τελείως διαφορετικές απόψεις σχετικά με το τι πρέπει να κάνει η Επιτροπή. Καταρχάς, η έκθεση αυτή αφορά τη στρατηγική της Λισαβόνας και το τι πρέπει να κάνουμε για να αποκαταστήσουμε την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Αυτός είναι πραγματικά ο μόνος τρόπος για να εγγυηθούμε την ευημερία της Ευρώπης και την ευημερία των πολιτών μας. Χωρίς φορολογία, αυτό είναι αδύνατο. Η φορολογία μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο από αυτή την άποψη, δημιουργώντας συνθήκες ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. Πρέπει να θυμόμαστε ότι τα συνολικά επίπεδα φορολόγησης στην Ευρώπη εξακολουθούν να είναι υψηλότερα από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Προκειμένου να επιτευχθεί χαμηλότερο επίπεδο φορολόγησης στην Ευρώπη, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που θα προάγει τις επενδύσεις. Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις, περισσότερη ανάπτυξη και περισσότερες ακμάζουσες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Ο υγιής φορολογικός ανταγωνισμός έχει ευεργετικό ρόλο από αυτή την άποψη. Πρόκειται για έναν οικονομικό, βασιζόμενο στην αγορά μηχανισμό ελέγχου κατά των ανεξέλεγκτων πολιτικών αποφάσεων. Αν έχουμε εποικοδομητικό φορολογικό ανταγωνισμό στην Ευρώπη, οι κυβερνήσεις δεν θα μπορούν να θέσουν εμπόδια στην πορεία της ενιαίας αγοράς. Αυτό θέλουμε: μια αληθινή ενιαία αγορά χωρίς εμπόδια που δημιουργούνται μέσω της φορολογίας. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ο εποικοδομητικός φορολογικός ανταγωνισμός θα διέβρωνε τις φορολογικές βάσεις. Τα συνολικά φορολογικά έσοδα έχουν παραμείνει αξιοσημείωτα σταθερά, χάρη στην αυξημένη οικονομική δραστηριότητα. Ωστόσο, η ύπαρξη 27 διαφορετικών φορολογικών καθεστώτων δημιουργεί προβλήματα, ιδίως για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, οι οποίες διαδραματίζουν τόσο σημαντικό ρόλο σε αυτή την οικονομική μεγέθυνση. Σύμφωνα με μια έρευνα του 2004 για την κοινοτική φορολογία, το κόστος της συμμόρφωσης για τις μικρές ΜΜΕ ισοδυναμεί περίπου με το 2,6% των πωλήσεών τους και το 31% των φόρων που καταβάλλουν. Επομένως, το ένα τρίτο των συνολικών φόρων διατίθεται για τη συμμόρφωση. Το υψηλό αναλογικά ποσό της φορολογικής συμμόρφωσης για τις μικρές εταιρείες αποτελεί μεγάλο εμπόδιο, και γι’ αυτό πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να απευθύνουμε έκκληση για διασυνοριακή ελάφρυνση λόγω ζημίας, απλοποιημένες τελωνειακές διαδικασίες, συστήματα υπηρεσίας ενιαίας εξυπηρέτησης για τον ΦΠΑ, πιλοτικά προγράμματα για το καθεστώς φορολόγησης βάσει των κανόνων του κράτους εγκατάστασης και ούτω καθεξής. Υποστηρίζουμε όλα όσα έχει κάνει η Επιτροπή προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, η βιομηχανία επιθυμεί ένα αξιόπιστο και απλό σύστημα φορολογικής διαχείρισης. Πρέπει να επιλύσουμε τα προβλήματα της διαμόρφωσης των τιμών μεταβίβασης, της αντιστάθμισης των ζημιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και την αποφυγή της διπλής φορολόγησης και να μειώσουμε τα κόστη συμμόρφωσής μας. Χαιρετίζουμε την πρόταση για την κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για τις δραστηριότητες των εταιρειών (ΚΕΦΒΔΕ) και το γεγονός ότι η Επιτροπή παραμένει αμετακίνητη και μας υποβάλλει κανονικά την πρόταση για την ΚΕΦΒΔΕ, διότι η ελάφρυνση λόγω ζημίας δεν είναι παρά κάτι προσωρινό. Εν τέλει, χρειαζόμαστε μια ενοποιημένη φορολογική βάση για τις δραστηριότητες των εταιρειών."@el10
"Señor Presidente, a veces, en esta Cámara no podemos realmente apreciar las diferencias políticas entre los grupos pero, con respecto a este asunto, la diferencia es visible porque no puedo estar más en desacuerdo con la ponente sobre algunos de los puntos que acaba de mencionar. Respeto la labor que ha realizado en este informe pero, en este asunto, tenemos puntos de vista totalmente opuestos sobre lo que debería hacer la Comisión. En primer lugar, este informe se refiere a la Estrategia de Lisboa y lo que deberíamos hacer es restaurar la competitividad global de Europa. Es realmente la única forma de garantizar el bienestar europeo y el bienestar de nuestros ciudadanos. Sin fiscalidad, es imposible. La fiscalidad cumple una función esencial en este sentido a la hora de aportar competitividad a Europa. Debemos recordar que los niveles generales de impuestos en Europa todavía están por encima de la media de la OCDE. Para obtener un nivel más bajo de fiscalidad en Europa necesitamos crear un entorno que favorezca la inversión. Necesitamos más inversiones, un mayor crecimiento y más negocios que prosperen en Europa. Una competencia fiscal saludable cumple una función favorable en este sentido. Se trata de un mecanismo económico de control basado en el mercado contra decisiones políticas endémicas. Si tenemos una competencia fiscal próspera en Europa, los gobiernos no pueden poner trabas en el camino del mercado único. Esto es lo que queremos: un mercado único auténtico sin obstáculos de tipo fiscal. Por otra parte, no hay pruebas de que una competencia fiscal próspera erosione las bases impositivas. El nivel global de ingresos se ha mantenido considerablemente estable gracias al incremento de la actividad económica. Sin embargo, la existencia de 27 sistemas fiscales diferentes origina problemas, sobre todo, para las PYME europeas, las cuales tienen una gran importancia en este crecimiento. Según una encuesta sobre fiscalidad en la Unión Europea fiscalidad del año 2004, el importe de los costes de las pequeñas PYME supone un 2,6 % de sus ventas y el 31 % de los impuestos pagados. Por tanto, un tercio del total de los impuestos se dedica al cumplimiento de las obligaciones. La elevada proporción que representa el cumplimiento de las obligaciones fiscales para las pequeñas empresas constituye un gran obstáculo y, por eso, tenemos que hacer todo lo posible para exigir la compensación por pérdidas transfronterizas, procedimientos de aduanas simplificados, esquemas integrados para el IVA, proyectos piloto de imposición según las normas del Estado de origen, etc. Apoyamos todo lo que la Comisión ha hecho en este sentido. Por último, el sector industrial desea poder ver un sistema de administración fiscal sencillo y bien gestionado. Necesitamos solucionar los problemas que plantean las transferencias de precios, la compensación de las pérdidas transfronterizas en el ámbito de la UE y evitar la doble imposición así como reducir los costes de las obligaciones. Nos mostramos a favor de la propuesta del BICCIS y de que la Comisión se mantenga firme y nos haya presentado la propuesta sobre el BICCIS ya que la compensación por pérdidas es únicamente algo temporal. A la larga, lo que necesitamos es una base imponible consolidada del impuesto sobre sociedades."@es21
"Härra juhataja, mõnikord ei näe me siin parlamendis tegelikult poliitilisi erinevusi fraktsioonide vahel, ent antud küsimuses on erinevused vägagi nähtavad, kuna ma nõustu raportööriga mõne punkti osas, mida ta just mainis. Ma austan tema tehtud tööd selle raporti nimel, kuid selles osas, mida komisjon peaks tegema, oleme täiesti erinevatel seisukohtadel. Esiteks räägib raport Lissaboni strateegiast ja sellest, mida peaksime tegema Euroopa globaalse konkurentsivõime taastamiseks. See on tõepoolest ainus viis, kuidas tagada Euroopa heaolu ja meie kodanike heaolu. Ilma maksustamiseta pole see võimalik. Maksustamine mängib konkurentsivõime toomisel Euroopasse väga olulist rolli. Me ei tohi unustada, et üldine maksutase on Euroopas endiselt kõrgem OECD keskmisest tasemest. Euroopas madalama maksumäära saavutamiseks peame looma investeeringuid soodustava keskkonna. Vajame Euroopas rohkem investeeringuid, suuremat majanduskasvu ja rohkem heal järjel ettevõtteid. Sellega seoses mängib kasulikku rolli eluterve maksukonkurents. See on majanduslik, turupõhine kontrollimehhanism rohkete poliitiliste otsuste vastu. Kui Euroopas toimib tulus maksukonkurents, ei saa veeretada valitsused tõkkeid ühtse turu teele. Seega soovime tõelist ühtset turgu ilma maksutõketeta. Teisest küljest puuduvad tõendid selle kohta, justkui suudaks tulus maksukonkurents vähendada maksubaase. Maksudest saadav kogutulu on jäänud üllatavalt stabiilseks majandustegevuse suurenemise tõttu. Siiski valmistab 27 erineva maksusüsteemi olemasolu probleeme, eriti Euroopa VKEdele, mis on aga majanduskasvu jaoks äärmiselt olulised. Vastavalt 2004. aastal Euroopa Komisjoni läbi viidud maksuküsitlusele läheb nõuetele vastamine väikestele VKEdele maksma umbes 2,6% nende müügist ja 31% makstud maksudest. Seega läheb üks kolmandik maksudest vastavuse saavutamiseks. See, et väikeettevõtete puhul moodustab maksunormide järgimine väga suure osa, on väga suur takistus ja see on ka põhjus, miks peame andma endast parima, et nõuda piiriülest mahaarvamist, lihtsustatud tolliprotseduure, täisteeninduskeskuste kava käibemaksu puhul, koduriigipõhise maksustamise katsekavasid jne. Toetame kõike, mida komisjon on selles valdkonnas teinud. Lõpuks soovib tööstus näha hästi korraldatud ja lihtsat maksusüsteemi. Peame lahendama siirdehindade probleemid, mahaarvamiste tasaarveldamise ELis ning vältima topeltmaksustamist ja vähendama eeskirjade täitmise kulusid. Tervitame ettepanekut ettevõtete ühtse konsolideeritud tulumaksubaasi kohta ja asjaolu, et komisjon on stabiilne ja esitab meile ettepaneku ettevõtete ühtse konsolideeritud tulumaksubaasi kohta, kuna mahaarvamine on üksnes ajutine lahendus. Lõpuks vajame ettevõtete ühtset konsolideeritud tulumaksubaasi."@et5
"Arvoisa puhemies, toisinaan Euroopan parlamentissa on oikeastaan mahdotonta havaita ryhmien välisiä poliittisia eroja, mutta tässä kysymyksessä ero on hyvin selvä, sillä olen esittelijän kanssa täysin eri mieltä joistakin kohdista, jotka hän juuri mainitsi. Arvostan työtä, jota hän on tehnyt tämän mietinnön hyväksi, mutta tässä kysymyksessä meillä on täysin eriävät näkemykset siitä, mitä komission pitäisi tehdä. Ensinnäkin mietinnössä käsitellään Lissabonin strategiaa ja toimiamme EU:n maailmanlaajuisen kilpailukyvyn palauttamiseksi. Tämä on oikeastaan ainoa tapa taata EU:n ja sen kansalaisten hyvinvointi. Ilman verotusta tämä on mahdotonta. Verotuksella on tässä suhteessa ratkaiseva asema EU:n kilpailukyvyn lisäämisessä. On pidettävä mielessä, että EU:n kokonaisveroaste on edelleen OECD:n keskiarvon yläpuolella. EU:n veroasteen alentamiseksi on luotava investointeja edistävät olosuhteet. EU:ssa tarvitaan lisäinvestointeja, lisäkasvua ja enemmän menestyviä yrityksiä. Terveellä verokilpailulla on suotuisa vaikutus tässä suhteessa. Se on markkinaperusteinen talouden säätelymekanismi hallitsematonta poliittista päätöksentekoa vastaan. Jos EU:n verokilpailu on tuloksekasta, hallitukset eivät voi asettaa esteitä yhtenäismarkkinoille. Juuri siihen pyrimme: todellisiin yhtenäismarkkinoihin ilman verotuksellisia esteitä. Toisaalta ei ole voitu osoittaa, että tuloksekas verokilpailu heikentäisi veropohjaa. Kokonaisverotulot ovat säilyneet huomattavan vakaina taloudellisen toiminnan lisääntymisen ansiosta. Silti 27 erilaista verotusjärjestelmää aiheuttavat ongelmia etenkin EU:n pk-yrityksille, joilla on valtava merkitys kasvulle. EY:n vuoden 2004 verotusta koskevan tutkimuksen mukaan verosäännösten noudattamisesta aiheutuvat kustannukset ovat 2,6 prosenttia pk-yritysten myynnistä ja 31 prosenttia niiden maksamista veroista. Näin ollen kolmannes kaikista veroista kuluu vaatimusten noudattamiseen. Se, että suhteellisen suuri osuus verosäännösten noudattamisesta kohdistuu pienyrityksiin, on merkittävä este, ja tästä syystä meidän on parhaamme mukaan vaadittava rajat ylittäviä tappiovähennyksiä, tullimenettelyjen yksinkertaistamista, yhden luukun arvonlisäverojärjestelmiä, kotivaltioverotusta koskevia kokeiluhankkeita ja niin edelleen. Tuemme kaikkia tähän asiaan liittyviä komission toimia. Lopuksi totean, että teollisuus toivoo hyvin johdettua ja yksinkertaista verohallintojärjestelmää. Siirtohinnoitteluun, EU:n laajuiseen tappioiden korvaamiseen ja kaksinkertaisen verotuksen välttämiseen liittyvät ongelmat on ratkaistava ja lisäksi on alennettava verosäännösten noudattamisesta johtuvia kustannuksia. Suhtaudumme myönteisesti yhteistä yhtenäistettyä yhtiöveropohjaa (CCCTB) koskevaan ehdotukseen ja siihen, että komissiolla on vakaa aikomus esittää parlamentille yhteistä yhtenäistettyä yhtiöveropohjaa koskeva ehdotus, sillä tappiovähennykset ovat vain väliaikaisia. Lopulta tarvitsemme yhteisen yhtenäistetyn yhtiöveropohjan."@fi7
"Monsieur le Président, dans notre Assemblée, il nous arrive parfois de ne plus percevoir les différences politiques entre les groupes. Sur cette question, cependant, la différence est bien visible. Je ne pourrais en effet être plus en désaccord avec le rapporteur sur certains points qu'elle vient de mentionner. Je respecte le travail qu'elle a accompli pour ce rapport mais, sur cette question, nous avons des avis radicalement opposés concernant ce que devrait faire la Commission. Tout d'abord, ce rapport traite de la stratégie de Lisbonne et de ce que nous devrions faire pour restaurer la compétitivité mondiale de l'Europe. C'est là l'unique façon de garantir le bien-être de l'Europe et celui de ses citoyens. Sans fiscalité, cette tâche est vouée à l'échec. La fiscalité a un rôle crucial à jouer pour la récupération de la compétitivité de l'Europe. Rappelons-nous que le niveau global de la fiscalité en Europe reste supérieur à la moyenne de l'OCDE. Pour diminuer ce niveau, nous devons créer un environnement propice à l'investissement. L'Europe a besoin de plus d'investissements, de plus de croissance et de plus d'entreprises prospères. La concurrence fiscale saine a un rôle bénéfique à jouer à cet égard. Elle constitue en effet un mécanisme de contrôle économique, basé sur le marché, s'opposant aux décisions économiques négatives. Si nous tenons à avoir une concurrence fiscale fructueuse en Europe, les gouvernements ne peuvent imposer des obstacles au marché intérieur. C'est cela que nous voulons: un vrai marché intérieur sans obstacles fiscaux. De plus, il n'existe pas de preuves qu'une concurrence fiscale fructueuse ait un effet d'érosion sur les bases imposables. Le total des recettes fiscales est resté remarquablement stable grâce à l'accroissement de l'activité économique. Néanmoins, l'existence de 27 régimes fiscaux différents crée des problèmes, surtout pour les PME européennes, qui forment un élément essentiel de la croissance économique. Selon une étude sur la fiscalité en Europe réalisée en 2004, les coûts de mise en conformité en matière d'impôt supportés par les petites PME représentent environ 2,6 % de leurs ventes et 31 % des taxes payées. La mise en conformité absorbe donc un tiers du total des taxes payées. Cette proportion élevée formant un gros obstacle pour les petites entreprises, nous devons faire de notre mieux pour encourager la compensation transfrontalière des pertes, la simplification des procédures douanières, la création de systèmes de guichets uniques pour la TVA, de projets pilotes d'imposition selon les règles de l'État de résidence, et ainsi de suite. Nous soutenons toutes les initiatives de la Commission allant dans ce sens. Pour terminer, je dirai que l'industrie veut voir un système d'administration fiscale simple et bien géré. Nous devons résoudre les problèmes posés par les prix de transfert, la compensation des pertes à l'échelon de l'UE et la double imposition. Nous devons aussi réduire les coûts de mise en conformité. Nous accueillons favorablement la proposition relative à une assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés (ACCIS) et le fait que la Commission montre de la stabilité en nous soumettant cette proposition, compte tenu du fait que la compensation des pertes n'est qu'un problème temporaire. Au bout du compte, nous aurons besoin d'une assiette consolidée pour l'impôt des sociétés."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Ebben a Házban időnként nem igazán látunk politikai különbséget a csoportok között, de ebben a kérdésben nagyon szembetűnő a különbség; nem is mondhatnék jobban ellent az előadónak az általa imént említett pontok némelyikében. Tiszteletben tartom a jelentés kapcsán elvégzett munkáját, de ebben a kérdésben teljes mértékben ellentétes állásponton vagyok annak kapcsán, mit is kellene tennie a Bizottságnak. Először is: a jelentés a lisszaboni stratégiáról szól, és arról, hogy mit tegyünk annak érdekében, hogy helyreállítsuk Európa világszintű versenyképességét. Tényleg ez az egyetlen módja annak, hogy garantáljuk Európa jólétét, valamint polgáraink jólétét. Ez adózás nélkül lehetetlen. Ebben a tekintetben az adózás alapvető fontosságú szerepet játszik; versenyképességet hoz Európába. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Európában az összességében vett adószintek még mindig meghaladják az OECD átlagát. Annak érdekében, hogy alacsonyabb adózási szintet érjünk el Európában, olyan környezetet kell létrehoznunk, mely elősegíti a befektetéseket. Több befektetésre, nagyobb növekedésre, valamint több és virágzóbb üzletekre van szükségünk Európában. Az egészséges adóverseny ebből a szempontból üdvös szereppel bír. Ez egy gazdaságos, piaci alapokon nyugvó ellenőrző mechanizmus az erőszakos politikai döntésekkel szemben. Amennyiben gyümölcsöző adóversennyel rendelkezünk Európában, a kormányok nem tudnak akadályokat gördíteni az egységes piac útjába. És ez az, amit akarunk: egy valódi egységes piac adó-akadályok nélkül. Másrészt viszont nincs bizonyíték arra, hogy a gyümölcsöző adóverseny tönkreteszi az adóalapokat. A teljes adóból származó bevétel feltűnően stabil maradt, köszönhetően a megnövekedett gazdasági aktivitásnak. Mindazonáltal az, hogy 27 különböző adórendszer létezik, problémákat is felvet, elsősorban az európai kis- és középvállalkozások esetében, melyek ehhez a növekedéshez nagyon fontosan. A 2004-es EK adóvizsgálat értelmében a szabályok betartása a kis- és középvállalkozásoknál értékesítésük körülbelül 2,6%-ába és a kifizetett adók 31%-ába került. Így az összes adó egyharmada a teljesítésre megy el. A kis cégek esetében az adózás teljesítésének magas összege komoly akadályt jelent; ezért kell minden tőlünk telhetőt megtennünk a határon átnyúló veszteségenyhítésre, az egyszerűsített vámeljárásokra, az egyablakos HÉA-rendszerekre, a saját állam adózási kísérleti projektjeire való felhívás érdekében stb. Mindent támogatunk, amit a Bizottság e tekintetben tett. Végezetül: az ipar jól irányított és egyszerű adórendszert szeretne látni. Meg kell oldanunk a transzferár, az EU-ra kiterjedő veszteségenyhítés és a kettős adóztatás elkerülésének problémáit, és csökkentenünk kell megfelelési költségeinket. Üdvözöljük ezt a javaslatot a közös konszolidált társasági adóalapról (KKTA), valamint azt, hogy a Bizottság állhatatos és felhozza számunkra a KKTA-javaslatot, mivel a veszteségenyhítés csak egy időszakos dolog. Végül konszolidált társasági adóalapra lesz szükségünk."@hu11
"Signor Presidente, a volte in quest’Aula non vediamo realmente le differenze politiche tra i gruppi ma, su questa questione, la differenza è molto evidente, poiché non potrei essere più in disaccordo con la relatrice su alcuni punti cui lei ha appena fatto riferimento. Rispetto il lavoro che ha svolto per la presente relazione, ma su questa questione abbiamo punti di vista completamente diversi in merito a quanto la Commissione dovrebbe fare. Innanzi tutto, la relazione riguarda la strategia di Lisbona e ciò che dovremmo fare per ripristinare la competitività europea a livello globale. Questo è veramente l’unico modo di garantire il benessere europeo e dei nostri cittadini. Senza tassazione, è impossibile, poiché ha un ruolo cruciale da svolgere su tale aspetto, nel portare competitività all’Europa. Dobbiamo ricordare che i livelli fiscali complessivi in Europa sono ancora al di sopra della media OCSE. Al fine di raggiungere un livello inferiore di tassazione in Europa, dobbiamo creare un ambiente favorevole agli investimenti. Ci occorrono più investimenti, più crescita e imprese più numerose e floride in Europa. Su questo aspetto, una concorrenza fiscale sana ha un ruolo positivo. E’ un meccanismo economico di controllo basato sul mercato contro le decisioni politiche imperversanti. Se disponiamo di una concorrenza fiscale vantaggiosa in Europa, i governi non possono porre ostacoli sulla strada del mercato unico. Questo è ciò che vogliamo: un vero mercato unico senza ostacoli posti dalle tasse. D’altro canto, non vi sono prove che una concorrenza fiscale vantaggiosa danneggi le basi fiscali. Il totale dei proventi derivanti dalle imposte è rimasto evidentemente stabile, grazie a una maggiore attività economica. Tuttavia, l’esistenza di 27 regimi fiscali diversi crea qualche problema, in particolare per le PMI europee, che sono così importanti per questa crescita. Secondo un’indagine sulla tassazione fiscale comunitaria del 2004, la conformità per le PMI costa circa il 2,6 per cento delle loro vendite e il 31 per cento delle tasse pagate. Pertanto, un terzo della tassa complessiva è destinato alla conformità. L’importo altamente proporzionato di conformità fiscale per le piccole imprese è un grande ostacolo, e questo è il motivo per cui dobbiamo fare del nostro meglio per chiedere la compensazione delle perdite transfrontaliere, procedure doganali semplificate, modelli di sportello unico per l’IVA, progetti pilota per la tassazione dello Stato di residenza e così via. Sosteniamo tutto ciò che ha fatto la Commissione in questo ambito. Infine, l’industria auspica di vedere un sistema di amministrazione fiscale semplice e ben gestito. Dobbiamo risolvere i problemi dei prezzi di trasferimento, la compensazione della perdita comunitaria ed evitare la doppia tassazione, nonché ridurre i costi di conformità. Valutiamo positivamente la proposta di una base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB), e il fatto che la Commissione sia stabile e ci sottoponga tale proposta, in quanto la compensazione delle perdite è solo un fattore temporaneo. Infine, necessitiamo di una base fiscale consolidata per le imprese."@it12
"Pone Pirmininke, kartais, šiuose rūmuose, mes iš tiesų negalime įžvelgti politinių frakcijų skirtumų, tačiau šiuo klausimu skirtumas yra labai akivaizdus, nes aš negalėčiau labiau nesutikti su pranešėja keliais jos paminėtais punktais. Gerbiu jos atliktą darbą, tačiau šiuo klausimu laikausi visiškai priešingos nuomonės, ką galėtų atlikti Komisija. Visų pirma, šis pranešimas yra apie Lisabonos strategiją ir apie tai, ką mes turėtume daryti, kad atkurtume visuotinį Europos konkurencingumą. Tai iš tiesų yra vienintelis būdas užtikrinti Europos ir mūsų piliečių gerovę. Be apmokestinimo tai neįmanoma. Apmokestinimas turi suvaidinti lemiamą vaidmenį šioje srityje, suteikdamas Europai konkurencingumo. Privalome atsiminti, kad vidutinis mokesčių dydis Europoje vis dar viršija ESBO vidurkį. Siekdami mažesnio mokesčių lygmens Europoje, turime sukurti investicijoms palankią aplinką. Mums reikia daugiau investicijų, daugiau augimo ir labiau klestinčio Europos verslo. Sveika mokesčių konkurencija šiuo požiūriu yra naudinga. Tai ekonomiškas, rinka paremtas kontrolės mechanizmas, prieštaraujantis siautėjantiems politiniams sprendimams. Jei Europoje turėsime produktyvią mokesčių konkurenciją, vyriausybės negalės sudaryti kliūčių vieningai rinkai. Mes norime tikros vidaus rinkos, be mokesčių sudarytų kliūčių. Kita vertus, nėra garantijos, kad produktyvi mokesčių konkurencija sugriaus mokesčių pagrindus. Dėl suintensyvėjusios ekonomikos veiklos bendros mokestinės įplaukos išliko gana stabilios. Tačiau, 27 skirtingų mokesčių sistemų egzistavimas kelia problemų, ypač Europos MVĮ, kurios labai svarbios tokiam augimui. Remiantis 2004 m. mokesčių sistemos apžvalga, smulkiųjų MVĮ įpareigojimų vykdymų kaštai sudaro apie 2,6 proc. jų pardavimų ir 31 proc. sumokėtų mokesčių. Taigi, trečdalis visų mokesčių atitenka įsipareigojimams vykdyti. Didelė mokestinių įsipareigojimų suma smulkioms įmonėms yra kliūtis, todėl turime padaryti viską, kas įmanoma, kad paskatintume tarptautinę nuostolių užskaitą, supaprastintas muitų procedūras, vienkartinio patikrinimo parduotuvių PVM schemas, valstybių vidaus apmokestinimo projektų pavyzdžius ir panašiai. Mes pritariame viskam, ką Komisija yra padariusi šiuo klausimu. Pramonė nori gerai valdomos ir paprastos mokesčių administravimo sistemos. Turime išspręsti kainų perkėlimo, kompensacijų praradimo visoje ES problemas ir išvengti dvigubų mokesčių bei sumažinti savo įpareigojimų vykdymo kaštus. Pritariame pasiūlymui dėl Bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės (CCCTB) ir tam, kad Komisija yra stabili ir pateikia mums pasiūlymą dėl CCCTB, nes nuostolių užskaita yra tik laikinas dalykas. Be to, mums reikia konsoliduotos pelno mokesčio bazės."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dažreiz šajā palātā mēs nevaram īsti saskatīt politiskās atšķirības starp grupām, taču šajā jautājumā atšķirība ir ļoti pamanāma, jo es ļoti lielā mērā nepiekrītu referentei saistībā ar dažiem punktiem, ko viņa nupat minēja. Es cienu viņas paveikto saistībā ar ziņojumu, taču šajā jautājumā mums ir pilnīgi atšķirīgi viedokļi par to, kas būtu jādara Komisijai. Pirmām kārtām šis ziņojums ir par Lisabonas stratēģiju un to, kas mums būtu jādara, lai atgūtu Eiropas globālo konkurētspēju. Tas patiešām ir vienīgais veids, kā nodrošināt Eiropas labklājību un mūsu pilsoņu labklājību. Bez nodokļu piemērošanas tas ir neiespējami. Nodokļi šajā saistībā ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai panāktu Eiropas konkurētspēju. Mums jāatceras, ka vispārējie nodokļu likmju līmeņi Eiropā joprojām ir augstāki par vidējiem līmeņiem ESAO. Lai panāktu zemāku nodokļu likmju līmeni Eiropā, mums nepieciešams izveidot vidi, ka sekmē ieguldījumus. Mums Eiropā nepieciešams vairāk ieguldījumu, vairāk izaugsmes un lielāks skaits zeļošu uzņēmumu. Veselīga nodokļu konkurencei šajā saistībā ir labvēlīga ietekme. Tas ir ekonomisks, uz tirgu pamatots kontroles mehānisms, ar ko novērst nekontrolētus politiskos lēmumus. Ja mums Eiropā būs lietderīga nodokļu konkurence, valdības nevarēs kavēt vienoto tirgu. Tas ir tas, ko vēlamies – Patiesu vienoto tirgu bez šķēršļiem, ko radījuši nodokļi. Turklāt nav liecību, ka lietderīga nodokļu konkurence kaitētu nodokļu bāzēm. Kopējie ieņēmumi no nodokļiem ir bijuši ļoti stabili, pateicoties pieaugošajai ekonomiskajai darbībai. Tomēr 27 atšķirīgi nodokļu režīmi rada problēmas, jo īpaši Eiropas MVU, kas ir tik svarīgi izaugsmei. Kā konstatēja 2004. gada EK pētījumu par nodokļiem, mazi MVU, lai panāktu nodokļu atbilstību, saskaras ar izmaksām 2,6 % apmērā no pārdošanas apjoma un 31 % apmērā no samaksātajiem nodokļiem. Tātad viena trešdaļu nodokļu tiek novirzīti nodokļu atbilstībai. Lielā nodokļu atbilstības proporcija maziem uzņēmumiem ir liels šķērslis, tādēļ mums jādara viss iespējamais, lai mudinātu piemērot pārrobežu zaudējumu segšanu, vienkāršotas muitas procedūras, vienotas PVN shēmas, izcelsmes valsts nodokļu izmēģinājuma projektus, utt. Mēs atbalstām visu Komisijas paveikto darbu šajā saistībā. Visbeidzot nozare vēlas redzēt labi pārvaldītu un vienkāršu nodokļu administrēšanas sistēmu. Mums jāatrisina problēmas saistībā ar darījumu izcenojumu, zaudējumu atlīdzināšanu visā ES, kā arī jāizvairās no dubultas nodokļu piemērošanas un jāpazemina mūsu nodokļu atbilstības izmaksas. Mēs atzinīgi vērtējam priekšlikumu par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB) un to, ka Komisija ieņēmusi stabilu nostāju un izvirza priekšlikumu par KKUINB, jo zaudējumu atlīdzināšana ir tikai pagaidu risinājums. Mums ir nepieciešama konsolidēta uzņēmumu ienākumu nodokļa bāze."@lv13
"Mr President, sometimes, in this Chamber, we cannot really see the political differences between groups, but, on this issue, the difference is very visible, because I could not disagree more with the rapporteur on some of the points she just mentioned. I respect the work she has done on this report, but on this issue we have totally different views on what should be done by the Commission. First of all, this report is about the Lisbon Strategy and what we should do to restore Europe’s global competitiveness. This is really the only way to guarantee European welfare and the welfare of our citizens. Without taxation, this is impossible. Taxation has a crucial role to play in this respect, in bringing competitiveness to Europe. We must remember that overall tax levels in Europe are still above the OECD average. In order to achieve a lower level of taxation in Europe, we need to create an environment conducive to investment. We need more investments, more growth, and more, flourishing businesses in Europe. Healthy tax competition has a beneficial role in this respect. This is an economic, market-based control mechanism against rampant political decisions. If we have fruitful tax competition in Europe, governments cannot put obstacles in the way of the single market. That is what we want: a genuine single market without tax-made obstacles. On the other hand, there is no evidence that fruitful tax competition would erode tax bases. The total tax revenue has remained remarkably stable, thanks to increased economic activity. However, the existence of 27 different tax regimes creates problems, particularly for European SMEs, which are so important to this growth. According to a 2004 EC taxation survey, compliance for small SMEs costs about 2.6% of their sales and 31% of taxes paid. So, one third of all the tax goes to compliance. The high proportionate amount of tax compliance for small companies is a big obstacle, and that is why we need to do our best to call for cross-border loss relief, simplified customs procedures, one-stop-shop schemes for VAT, home states taxation pilot projects and so on. We support everything that the Commission has done in this respect. Finally, industry wishes to see a well-managed and simple tax administration system. We need to resolve the problems of transfer pricing, loss offsetting EU-wide and avoiding double taxation, and to lower our compliance costs. We welcome the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) proposal, and the fact that the Commission is stable and brings us the proposal on CCCTB, because loss-relief is only a temporary thing. In the end, we need a consolidated corporate tax base."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, op sommige momenten zien we in dit Parlement geen echte politieke verschillen tussen fracties, maar bij deze kwestie is het verschil erg zichtbaar, omdat ik zeer sterk van mening verschil met de rapporteur over enkele punten die zij zojuist noemde. Ik heb respect voor haar werk aan dit rapport, maar over dit onderwerp hebben we totaal verschillende inzichten over hetgeen de Commissie zou moeten doen. Ten eerste gaat dit verslag over de Lissabon-strategie en de manier waarop we het concurrentievermogen van Europa wereldwijd kunnen herstellen. Dit is echt de enige manier om de Europese welvaart en de welvaart van onze burgers te garanderen. Zonder belastingheffing is dit onmogelijk. Belastingen spelen in dit opzicht een belangrijke rol bij de bevordering van het concurrentievermogen in Europa. We moeten niet vergeten dat het totale belastingniveau nog steeds boven het gemiddelde van de OESO ligt. Om een lager belastingniveau in Europa te bereiken, moeten we een heilzaam investeringsklimaat creëren. We hebben in Europa behoefte aan meer investeringen, meer groei en meer florerende ondernemingen. Een gezonde belastingconcurrentie speelt in dit opzicht een nuttige rol. Dit is een economisch, marktgericht controlemechanisme voor ongeremde politieke besluiten. Als we een vruchtbare belastingconcurrentie in Europa hebben, kunnen regeringen geen obstakels in de weg van de interne markt leggen. Dat is wat we willen: een werkelijk interne markt zonder belastingobstakels. Aan de andere kant zijn er geen aanwijzingen dat een vruchtbare belastingconcurrentie de belastinggrondslagen zal aantasten. De totale belastingopbrengst blijft opmerkelijk stabiel dankzij de toegenomen economische activiteit. Maar het bestaan van 27 verschillende belastingstelsels zorgt voor problemen, vooral voor Europese kleine en middelgrote ondernemingen (MKB), die zo belangrijk zijn voor deze groei. Volgens een EG-belastingoverzicht van 2004 bedroegen de nalevingskosten van de kleine MKB’s ongeveer 2,6 procent van hun verkopen en 31 procent van de betaalde belasting. Eenderde van alle belasting gaat op aan nalevingskosten. Dit onevenredig hoge bedrag aan nalevingskosten vormt voor kleine bedrijven een groot obstakel. Daarom moeten we vragen om een grensoverschrijdende verliesverrekening, vereenvoudigde douaneprocedures, één loket voor de BTW, proefprojecten over belastingheffing in het thuisland enzovoort. We steunen alles wat de Commissie op dit vlak heeft gedaan. Tot slot wil het bedrijfsleven een goed beheersbaar en eenvoudig belastingadministratiesysteem zien. We moeten de problemen van interne verrekening en verliescompensatie in de bedrijfsvoering voor de EU als geheel oplossen, dubbele belastingen vermijden en de nalevingskosten verminderen. We juichen het voorstel voor de CCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base – gemeenschappelijk geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting) toe omdat verrekening van verliezen slechts een tijdelijke zaak is. We hebben uiteindelijk een geconsolideerde grondslagheffing voor vennootschapsbelasting nodig."@nl3,3
"Panie przewodniczący! Czasami w tej Izbie możemy rzeczywiście dostrzec polityczne różnice pomiędzy grupami, ale w tej kwestii różnica jest bardzo widoczna, ponieważ nie mogę zgodzić się ze sprawozdawczynią w odniesieniu do kwestii, jakie właśnie podniosła. Szanuję pracę, jaką wykonała, ale w tej kwestii mamy w pełni odmienne stanowisko co do tego, co powinna czynić Komisja. Po pierwsze, sprawozdanie to dotyczy strategii lizbońskiej i tego, co powinniśmy uczynić, aby przywrócić europejską ogólną konkurencyjność. Jest to w rzeczywistości jedyna droga, aby zagwarantować dobrobyt Europie i jej obywatelom. Bez opodatkowania nie jest to możliwe. Opodatkowanie odgrywa zasadniczą rolę w tym względzie, prowadząc do konkurencyjności Europy. Musimy pamiętać, że ogólne poziomy podatków w Europie wciąż sytuują się powyżej średniej OECD. W celu osiągnięcia niższego poziomu opodatkowania w Europie musimy stworzyć środowisko zachęcającego do inwestycji. Potrzebujemy większych inwestycji, szybszego wzrostu, i lepiej prosperujących przedsiębiorstw w Europie. Zdrowa konkurencja podatkowa jest w tym względzie korzystna. Jest to ekonomiczny, oparty na rynku mechanizm przeciwko niepohamowanym decyzjom politycznym. Gdybyśmy mieli skuteczną konkurencję podatkową w Europie, rządy nie mogłyby stawiać przeszkód na drodze do jednolitego rynku. To jest to, czego chcemy: prawdziwy jednolity rynek bez przeszkód pochodzenia podatkowego. Z drugiej strony nie istnieje dowód, że skuteczna konkurencja podatkowa podkopałaby podstawy opodatkowania. Całkowity podatek dochodowy pozostał znacząco stabilny, dzięki zwiększeniu aktywności gospodarczej. Jednakże istnienie 27 różnych systemów podatkowych stwarza problemy, zwłaszcza dla europejskich MŚP, które są tak istotne dla wzrostu. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez KE w 2004 r. zachowanie zgodności z przepisami podatkowymi w przypadku MŚP kosztuje je około 2,6% przychodów ze sprzedaży i 31% uiszczonych podatków. A zatem jedna trzecia wszystkich podatków jest wydawana za zachowanie zgodności z przepisami podatkowymi. Wysoki udział kosztów zachowania zgodności z przepisami podatkowymi dla małych spółek jest dużą przeszkodą i dlatego musimy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby wezwać do zapewnienia możliwości transgranicznego wyrównywania strat przedsiębiorstwa, uproszczenia procedur celnych, wprowadzenia punktu kompleksowej kontroli w przypadku podatku VAT, projektu pilotażowego „Opodatkowanie według zasad państwa macierzystego” itd. Popieramy wszystko, co uczyniła Komisja w tym względzie. Wreszcie, przedstawiciele branży pragną, aby system administracji podatkami był prawidłowo zarządzany i prosty. Musimy rozwiązać problemy cen transferowych, wyrównywania strat w całej UE i unikania podwójnego opodatkowania, a także obniżyć nasze koszty zachowania zgodności z przepisami podatkowymi. Z zadowoleniem przyjmujemy wniosek dotyczący wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) i fakt, że Komisja jest stanowcza i opracowała wniosek w sprawie CCCTB, ponieważ wyrównywanie strat jest tylko rozwiązaniem tymczasowym. Wreszcie, potrzebujemy jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych."@pl16
"Senhor Presidente, por vezes, nesta Assembleia, não conseguimos identificar, de facto, as diferenças políticas entre os grupos, porém, no caso vertente, a diferença é bem visível, porque eu não poderia discordar mais da relatora quanto aos aspectos que acaba de referir. Respeito o trabalho que desenvolveu no seu relatório, porém, nesta matéria e quanto ao que deveria ser feito pela Comissão, temos visões completamente diferentes. Antes de mais, este relatório prende-se com a Estratégia de Lisboa e com o que deveríamos fazer para restaurar a competitividade da Europa a nível mundial. Essa é, na verdade, a única forma de garantir uma Europa social e a protecção social dos nossos cidadãos. Sem tributação, isso é impossível. A tributação tem um papel essencial a desempenhar, a este respeito, na garantia da competitividade da Europa. É preciso recordar que os níveis gerais dos impostos na Europa se encontram ainda acima da média da OCDE. Para conseguirmos um nível mais baixo de tributação na Europa, é preciso que criemos uma ambiente propício ao investimento. Precisamos de mais investimento, mais crescimento e mais empresas prósperas na Europa. Para isso, a existência de uma concorrência saudável em matéria de tributação é fundamental. Trata-se de um mecanismo de controlo económico assente no mercado contra decisões políticas desproporcionadas. Se dispusermos de uma concorrência frutuosa em matéria fiscal na Europa, os governos não poderão levantar entraves ao mercado único. É isso que pretendemos: um verdadeiro mercado único sem obstáculos gerados pela tributação. Por outro lado, não há provas de que uma concorrência frutífera em matéria fiscal provoque a erosão das matérias colectáveis. O total das receitas fiscais tem-se mantido visivelmente estável, graças ao aumento da actividade económica. No entanto, a existência de 27 regimes fiscais diferentes gera problemas, especialmente para as PME europeias, tão importantes para o crescimento. De acordo com um estudo de 2004 sobre a fiscalidade na CE, o cumprimento fiscal representa para as PME cerca de 2,6% das suas vendas e 31% dos impostos pagos. Por isso, um terço de todos os impostos é aplicado no cumprimento. O elevado montante, em termos proporcionais, do cumprimento fiscal para as pequenas empresas constitui um considerável obstáculo, e essa é a razão por que precisamos de fazer o nosso melhor para exortar a um alívio das perdas transfronteiriças, procedimentos alfandegários simplificados, regimes de balcão único para o IVA, um regime-piloto de tributação de acordo com as regras do Estado de residência, e assim por diante. Apoiamos tudo o que a Comissão tem feiro nesta matéria. Por último, a indústria pretende ver um sistema de administração fiscal bem gerido e simples. É preciso que resolvamos os problemas dos preços de transferência, da compensação dos prejuízos em toda a UE, da eliminação da dupla tributação e da diminuição dos nossos custos de cumprimento fiscal. Congratulamo-nos com a proposta relativa à matéria colectável comum consolidada do imposto sobre as sociedades (MCCCIS), bem como com o facto de a Comissão se manter firme, apresentando-nos essa proposta, porque a compensação dos prejuízos é algo simplesmente temporário. Por fim, precisaremos de uma matéria colectável comum consolidada do imposto sobre as sociedades."@pt17
"Mr President, sometimes, in this Chamber, we cannot really see the political differences between groups, but, on this issue, the difference is very visible, because I could not disagree more with the rapporteur on some of the points she just mentioned. I respect the work she has done on this report, but on this issue we have totally different views on what should be done by the Commission. First of all, this report is about the Lisbon Strategy and what we should do to restore Europe’s global competitiveness. This is really the only way to guarantee European welfare and the welfare of our citizens. Without taxation, this is impossible. Taxation has a crucial role to play in this respect, in bringing competitiveness to Europe. We must remember that overall tax levels in Europe are still above the OECD average. In order to achieve a lower level of taxation in Europe, we need to create an environment conducive to investment. We need more investments, more growth, and more, flourishing businesses in Europe. Healthy tax competition has a beneficial role in this respect. This is an economic, market-based control mechanism against rampant political decisions. If we have fruitful tax competition in Europe, governments cannot put obstacles in the way of the single market. That is what we want: a genuine single market without tax-made obstacles. On the other hand, there is no evidence that fruitful tax competition would erode tax bases. The total tax revenue has remained remarkably stable, thanks to increased economic activity. However, the existence of 27 different tax regimes creates problems, particularly for European SMEs, which are so important to this growth. According to a 2004 EC taxation survey, compliance for small SMEs costs about 2.6% of their sales and 31% of taxes paid. So, one third of all the tax goes to compliance. The high proportionate amount of tax compliance for small companies is a big obstacle, and that is why we need to do our best to call for cross-border loss relief, simplified customs procedures, one-stop-shop schemes for VAT, home states taxation pilot projects and so on. We support everything that the Commission has done in this respect. Finally, industry wishes to see a well-managed and simple tax administration system. We need to resolve the problems of transfer pricing, loss offsetting EU-wide and avoiding double taxation, and to lower our compliance costs. We welcome the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) proposal, and the fact that the Commission is stable and brings us the proposal on CCCTB, because loss-relief is only a temporary thing. In the end, we need a consolidated corporate tax base."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v tomto Parlamente niekedy nie sú zrejmé politické rozdiely medzi skupinami. V tejto otázke je však rozdiel veľmi zreteľný, pretože v žiadnom prípade nemôžem súhlasiť s niektorými bodmi, ktoré práve uviedla pani spravodajkyňa. Rešpektujem prácu, ktorú odviedla na tejto správe, ale máme úplne odlišné názory na to, ako by mala Komisia v týchto otázkach postupovať. Po prvé, táto správa je o lisabonskej stratégii a jej cieľom je obnoviť globálnu konkurencieschopnosť Európy. Toto je skutočné jediný spôsob, ako zaručiť blahobyt Európy a blahobyt našich občanov. Bez daní je to nemožné. Zdaňovanie hrá kľúčovú úlohu v zabezpečení konkurencieschopnosti Európy. Musíme mať na pamäti, že celková úroveň zdaňovania je stále nad priemerom krajín OECD. Aby sme dosiahli nižšiu úroveň daní v Európe, musíme vytvoriť prostredie priaznivé k investíciám. V Európe potrebujeme viac investícií, väčší rast a viac úspešných firiem. Zdravá daňová súťaž má v tomto ohľade pozitívny účinok. Ide o hospodársky, trhovo založený kontrolný mechanizmus zameraný voči agresívnym politickým rozhodnutiam. Ak bude v Európe existovať plodná daňová súťaž, vlády nebudú môcť klásť prekážky jednotnému trhu. A to práve chceme: skutočne jednotný trh bez daňových prekážok. Na druhej strane neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by plodná daňová súťaž narúšala daňové základy. Celkový príjem z daní je vďaka zvýšenej hospodárskej aktivite pozoruhodne stabilný. Napriek tomu existencia 27 rôznych daňových režimov vytvára problémy a to najmä pre malé a stredné podniky v Európe, ktoré sú také dôležité pre náš rast. Podľa prieskumu daní, ktorý urobila EK v roku 2004, dosahujú administratívne náklady malých a stredných podnikov vynaložené na dodržiavanie právnych predpisov asi 2,6 % ich predaja a asi 31 % zaplatených daní. Takže až jedna tretina celkových zaplatených daní sa vynakladá na dodržiavanie právnych predpisov. Neprimerane vysoká výška nákladov na dodržiavanie daňových predpisov pre malé podniky je veľkou prekážkou a preto by sme mali urobiť všetko preto, aby bol zavedený systém cezhraničného vyrovnávania strát, aby sa zjednodušili colné predpisy, zriadili sa systémy jedného správneho miesta pre DPH, zaviedla sa pilotná schéma zdaňovania v domovskom štáte a podobne. Podporujeme všetko, čo Komisia v tejto oblasti urobila. Na záver chcem povedať, že priemysel potrebuje dobre riadený a jednoduchý systém správy daní. Potrebujeme vyriešiť problémy prevodných cien, kompenzácie strát na celoeurópskej úrovni a zamedzenia dvojitého zdaňovania. Taktiež je potrebné znížiť naše náklady na dodržiavanie právnych predpisov. Vítame spoločný konsolidovaný základ dane z príjmu právnických osôb (CCCTB) a skutočnosť, že Komisia trvá na svojom a prichádza s návrhom na zavedenie CCCTB, pretože vyrovnávanie strát je len dočasným mechanizmom. V konečnom dôsledku potrebujeme spoločný konsolidovaný základ dane z príjmu právnických osôb."@sk19
". – Gospod predsednik, včasih v tej dvorani dejansko ne vidimo političnih razlik med skupinami, vendar pa je pri tem vprašanju razlika zelo jasna, ker se nikakor ne strinjam s poročevalko glede nekaterih točk, ki jih je ravnokar navedla. Spoštujem delo, ki ga je opravila v zvezi s tem poročilom, vendar imava pri tem vprašanju popolnoma različni stališči o tem, kaj bi morala storiti Komisija. Prvič, to poročilo zadeva lizbonsko strategijo in kaj moramo storiti, da ponovno vzpostavimo svetovno konkurenčnost Evrope. To je dejansko edini način za zagotavljanje evropske blaginje in blaginje naših državljanov. To brez obdavčevanja ni mogoče. Obdavčevanje ima pri tem ključno vlogo, ker Evropi prinaša konkurenčnost. Ne smemo pozabiti, da so splošne davčne stopnje v Evropi še vedno nad povprečjem Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Da bi v Evropi dosegli nižjo stopnjo obdavčevanja, moramo ustvariti okolje, ki je privlačno za naložbe. Potrebujemo več naložb, večjo rast in več uspešnih podjetij v Evropi. Zdrava davčna konkurenca je v tem pogledu koristna. To je gospodarski tržni mehanizem za nadzor, ki preprečuje hitre politične odločitve. Če imamo v Evropi uspešno davčno konkurenco, vlade ne morejo ovirati enotnega trga. Želimo naslednje: pravi enotni trg brez ovir v zvezi z davki. Na drugi strani ni nobenih dokazov, da bi uspešna davčna konkurenca ogrozila davčne osnove. Celotni davčni prihodki ostajajo izredno stabilni, za kar je zaslužna povečana gospodarska dejavnost. Vendar obstoj 27 različnih davčnih ureditev povzroča težave, zlasti za evropska mala in srednje velika podjetja, ki so za to rast zelo pomembna. Glede na davčno raziskavo ES iz leta 2004 stane uskladitev za manjša mala in srednje velika podjetja okrog 2,6 % njihove prodaje in 31 % plačanih davkov. Torej se ena tretjina vseh davkov nameni za usklajevanje. Velika sorazmerna količina davčne skladnosti za majhna podjetja je velika ovira in zato moramo narediti vse, kar je v naši moči, da zahtevamo čezmejno davčno olajšavo, preprostejše carinske postopke, sistem „vse na enem mestu“ za DDV, pilotne projekte obdavčenja po pravilih matične države in tako naprej. Podpiramo vse, kar je Komisija naredila v tej smeri. Nazadnje, industrija potrebuje dobro upravljan in preprost sistem davčne uprave. Rešiti moramo težave s transfernimi cenami, izravnavami izgub po celotni EU in izogibanjem dvojni obdavčitvi, ter znižati naše stroške usklajevanja. Pozdravljamo predlog o skupni konsolidirani davčni osnovi za pravne osebe in dejstvo, da je Komisija pri tem neomajna ter nam je pripravila ta predlog, ker je davčna olajšava za izgube le začasna. Konec koncev potrebujemo konsolidirano davčno osnovo za pravne osebe."@sl20
"Herr talman! I bland är det svårt att se de politiska skillnaderna mellan olika grupper här i kammaren. Men i denna fråga är skillnaderna mycket tydliga. Jag skulle inte kunna vara mindre överens med föredraganden på vissa av de punkter som hon nyss nämnde. Jag respekterar det arbete hon har lagt ned på betänkandet, men i denna fråga har vi helt olika uppfattningar om vad kommissionen bör göra. För det första handlar betänkandet om Lissabonstrategin och vad vi bör göra för att EU ska återfå sin globala konkurrenskraft. Detta är enda sättet att garantera Europas och våra medborgares välfärd. Utan skatter går det inte. Skatter spelar en viktig roll för att göra EU konkurrenskraftigt. Vi måste komma ihåg att de allmänna skattenivåerna i EU fortfarande ligger över OECD:s genomsnitt. För att få till stånd lägre skatter i Europa måste vi skapa en investeringsvänlig miljö. Vi behöver mer investeringar, mer tillväxt och fler blomstrande företag i Europa. Här har hälsosam skattekonkurrens en roll att spela. Det är en ekonomisk, marknadsbaserad kontrollmekanism mot okontrollerade politiska beslut. Med en positiv skattekonkurrens i EU kan regeringarna inte lägga hinder i vägen för den inre marknaden. Det är det vi vill se: en riktig inre marknad utan skattehinder. Å andra sidan finns det inga bevis för att en positiv skattekonkurrens skulle urholka skattebaserna. Tack vare ökad ekonomisk aktivitet har de samlade skatteintäkterna legat på en anmärkningsvärt stabil nivå. De 27 olika skattesystemen skapar emellertid problem, särskilt för EU:s små och medelstora företag, som är så viktiga för denna tillväxt. Enligt en undersökning från 2004 om skatterna i EU motsvarar småföretagens kostnader för efterlevnad 2,6 procent av deras försäljning och 31 procent av den skatt de betalar. En tredjedel av all skatt går alltså till efterlevnad. Att en så stor andel av den skatt som små och medelstora företag betalar går till efterlevnad är ett stort hinder, och därför måste vi göra vårt bästa för att kräva ersättning för gränsöverskridande förluster, förenklade tullförfaranden, att företag bara ska behöva deklarera moms i en medlemsstat, pilotprojekt med hemlandsbeskattning osv. Vi ställer oss bakom allt som kommissionen har gjort på detta område. Avslutningsvis vill näringslivet ha ett välfungerande och lättadministrerat skattesystem. Vi måste lösa problemen med intern prissättning och avskrivning av förluster på EU-nivå, och vi måste undvika dubbelbeskattning och sänka kostnaderna för efterlevnad. Vi välkomnar kommissionens förslag om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB) och att kommissionen står fast vi detta förslag, eftersom förlustavskrivning endast är en tillfällig lösning. I slutändan behöver vi en konsoliderad bolagsskattebas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Piia-Noora Kauppi,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph