Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-22-Speech-1-146"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071022.16.1-146"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, can I first of all thank Mr Davies very much indeed for all the work that he has put into this report, and for his extremely constructive cooperation. I am happy, on behalf of my Group, to endorse the target of 125 g by 2015 that Mr Davies has outlined. It is a target which, I think, is extremely environmentally ambitious, but it is also achievable by what is a very successful European industry employing hundreds of thousands of people, and we must ensure that it remains a successful European industry. I am convinced that those European car manufacturers will continue to produce some of the most environmentally friendly cars in the world, and these new targets – which, we should never forget, are the tightest in the world – will help them to achieve even cleaner cars in the future. But the missing link in this debate is, of course, that of consumer demand. We must make sure that consumers are demanding cleaner, more environmentally friendly cars, and, there, the Member States themselves have a very important role to play through their tax systems, which is, rightly, a matter for them. They can, however, considerably affect consumer demand by introducing the correct environmentally friendly taxation schemes. We also, in my view, need contributions to CO reduction from all of the related sectors: from the oil companies, from the biofuel producers, from the tyre manufacturers etc., all of whom have a contribution to make and can help us to achieve our ambitious targets. I have also tabled some amendments to water down what I think are some very prescriptive requirements on advertisers, which Mr Davies has included in his report. I think they are grossly disproportionate to the problem, and I am sure that, given sufficient opportunity, the manufacturers and the advertisers can come up with a binding voluntary code which would be equally effective. I have also tabled – jointly with Mr Davies – an amendment to recognise the contribution of small-volume manufacturers who do not have a huge product range with which to average out the emissions requirements. I hope the Commission will take those into account when formulating the legislation."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, úplně na začátku bych skutečně velmi rád poděkoval panu Daviesovi za práci, kterou odvedl v této zprávě, a za jeho obzvlášť konstruktivní spolupráci. Jsem rád, že jménem své skupiny mohu podpořit cíl, který už pan Davies načrtl a jímž je 125 g do roku 2015. Jde o cíl, který je, podle mého názoru, z ekologického hlediska nezvykle ambiciózní a zároveň dosažitelný. Evropský automobilový průmysl zaměstnává statisíce lidí a my musíme zajistit, aby takto úspěšný zůstal i nadále. Jsem si jist, že evropské automobilky budou pokračovat ve výrobě co nejekologičtějších automobilů, a tyto nové cíle, které jsou (a na to nesmíme zapomínat) nepřísnější na světě, jim v budoucnosti pomohou vyrábět ještě ekologičtější auta. V této rozpravě ale samozřejmě chybí propojení s požadavky zákazníků. Musíme zajistit, aby spotřebitelé požadovali čistější, ekologičtější automobily, a v tomto bodě musí sehrávat důležitou úlohu samotné členské státy prostřednictvím svých daňových systémů, což je plným právem v jejich kompetencích. Ty mohou významně ovlivnit požadavky zákazníků zavedením korektních schémat zdaňování, která budou zohledňovat ekologickou přijatelnost. Podle mého názoru je třeba, aby ke snižování CO přispěla i všechna příbuzná odvětví: ropné společnosti, výrobci biopaliv, výrobci pneumatik a všichni, kteří mohou přispět a pomoci v naplňování našich ambiciózních cílů. I já jsem podal k projednání určité pozměňovací návrhy s cílem snížit požadavky na tvůrce reklam, které pan Davies zahrnul do své zprávy a které já považuji za velmi normativní. Myslím si, že jsou ve značném nepoměru vůči danému problému, a jsem si jistý, že když dáme výrobcům automobilů a reklam dostatečnou příležitost, mohou oni sami přijít s dobrovolným kodexem, který bude stejně efektivní. Spolu s panem Daviesem jsme předložil k projednání pozměňovací návrh, aby byl uznán příspěvek výrobců s nižšími náklady, kteří nemají obrovský sortiment produktů, a byly i s nimi zprůměrovány požadavky na emise. Doufám, že je Komise zohlední při tvorbě legislativy."@cs1
"Fru formand! Først vil jeg gerne takke hr. Davies rigtig mange gange for hans store indsats med denne betænkning samt for hans utroligt konstruktive samarbejde. Jeg er glad for på vegne af min gruppe at støtte målet om 125 g inden 2015, som skitseret af hr. Davies. Det er et mål, der er utroligt miljømæssigt ambitiøst, men det også opnåeligt for en meget succesrig europæisk industri med hundredtusindvis af ansatte, og vi skal sørge for, at den europæiske industri forbliver succesrig. Jeg er overbevist om, at de europæiske bilfabrikanter fortsat vil producere nogle af de mest miljøvenlige biler i verden, og disse nye mål - som, og det skal vi aldrig glemme, er nogle af de skrappeste i verden - vil hjælpe dem med at lave endnu renere biler i fremtiden. Men den manglende brik i denne forhandling er naturligvis forbrugerefterspørgslen. Vi skal sikre os, at forbrugerne efterspørger renere og mere miljøvenlige biler, og her spiller medlemsstaterne en meget vigtig rolle gennem deres skattesystemer, der med rette er et anliggende for dem. De kan imidlertid i høj grad påvirke forbrugerefterspørgslen ved at introducere de rette miljøvenlige beskatningsordninger. Efter min mening har vi også brug for bidrag til nedbringelse af CO fra alle de beslægtede sektorer: fra olieselskaberne, fra biobrændstofproducenterne, fra dækproducenterne osv., der alle kan yde et bidrag og hjælpe os med at nå vores ambitiøse mål. Jeg har også stillet nogle ændringsforslag for at udvande de efter min mening meget præskriptive annoncørkrav, som hr. Davies har medtaget i sin betænkning. Jeg finder dem uforholdsmæssigt skrappe i forhold til problemet, og jeg er sikker på, at fabrikanterne og annoncørerne, hvis de får chancen derfor, kan nå frem til en lige så effektiv bindende frivillig kodeks. Sammen med hr. Davies har jeg også stillet et ændringsforslag om at anerkende bidraget fra de mindre fabrikanter, der ikke har et enormt produktsortiment, hvormed de kan udligne emissionskravene. Forhåbentlig vil Kommissionen tage hensyn hertil under udformningen af lovgivningen."@da2
"Frau Präsidentin! Zunächst möchte ich Herrn Davies für all die Arbeit, die er für diesen Bericht aufgewandt hat, und für seine äußerst konstruktive Zusammenarbeit großen Dank aussprechen. Es freut mich, im Namen meiner Fraktion dem Ziel von 125 g bis zum Jahre 2015 beipflichten zu können, das Herr Davies dargelegt hat. Ich halte dieses Ziel für umweltpolitisch äußerst ehrgeizig, aber dank einer sehr erfolgreichen europäischen Industrie, die Hunderttausende Menschen beschäftigt, auch für erreichbar, und wir müssen dafür sorgen, dass diese europäische Industrie weiterhin erfolgreich ist. Ich bin überzeugt, dass diese europäischen Autohersteller weiterhin mit die umweltfreundlichsten Fahrzeuge auf der Welt bauen werden, und diese neuen Ziele – die, was wir niemals vergessen sollten, die strengsten der Welt sind – werden ihnen dazu verhelfen, in Zukunft noch sauberere Autos zu bauen. Aber das fehlende Glied in dieser Aussprache ist natürlich die Verbrauchernachfrage. Wir müssen dafür sorgen, dass die Verbraucher sauberere, umweltfreundlichere Autos verlangen, und dabei kommt den Mitgliedstaaten selbst eine sehr wichtige Rolle zu, und zwar durch ihr Steuerrecht, das völlig zu Recht ihre eigene Angelegenheit ist. Sie können jedoch beträchtlichen Einfluss auf die Verbrauchernachfrage nehmen, indem sie die geeigneten umweltfreundlichen Steuersysteme einführen. Was wir nach meiner Ansicht ebenfalls brauchen, sind Beiträge aller Sektoren auf diesem Gebiet zur CO Minderung: der Ölgesellschaften, der Biokraftstoffproduzenten, der Reifenhersteller usw., sie alle können einen Beitrag leisten und uns helfen, unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen. Ich habe auch einige Änderungsanträge mit dem Ziel eingereicht, einige nach meiner Ansicht sehr strikte Vorschriften für Werbeunternehmen abzuschwächen, die Herr Davies in seinen Bericht aufgenommen hat. Sie sind nach meinem Dafürhalten dem Problem in keiner Weise angemessen, und ich bin sicher, dass sich die Hersteller und die Werbefirmen, wenn man ihnen nur ausreichend Gelegenheit dazu gibt, auf einen verbindlichen freiwilligen Kodex einigen, der gleichermaßen wirksam wäre. Zusammen mit Herrn Davies habe ich auch einen Änderungsantrag eingereicht, der bezweckt, dem Beitrag der Kleinhersteller Rechnung zu tragen, die über keine große Produktpalette verfügen, mit der sie die Anforderungen an die Emissionen auf eine durchschnittliche Grundlage bringen können. Ich hoffe, dass die Kommission diese Änderungsanträge bei der Formulierung ihrer Rechtsvorschriften berücksichtigen wird."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κ. Davies ιδιαιτέρως για το έργο του όσον αφορά αυτήν την έκθεση και για την εξαιρετικά εποικοδομητική συνεργασία του. Χαίρομαι που, εξ ονόματος της Ομάδας μου, στηρίζω τον στόχο των 125 g έως το 2015 που επεσήμανε ο κ. Davies. Πρόκειται για έναν στόχο ο οποίος, πιστεύω, είναι εξαιρετικά φιλόδοξος όσον αφορά το περιβάλλον, αλλά μπορεί επίσης να επιτευχθεί μέσω της εξαιρετικά επιτυχούς ευρωπαϊκής βιομηχανίας η οποία απασχολεί εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή βιομηχανία. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτοί οι ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα συνεχίσουν να παράγουν ορισμένα από τα πιο φιλικά για το περιβάλλον αυτοκίνητα στον κόσμο και αυτοί οι νέοι στόχοι –οι οποίοι, δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι οι πιο σταθεροί στον κόσμο– θα τους βοηθήσουν να κατασκευάσουν ακόμη πιο καθαρά αυτοκίνητα στο μέλλον. Ο χαμένος σύνδεσμος όμως στη συζήτηση, είναι ασφαλώς η απαίτηση των καταναλωτών. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές απαιτούν καθαρότερα, πιο φιλικά προς το περιβάλλον αυτοκίνητα και εκεί, τα ίδια τα κράτη μέλη έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν μέσω των φορολογικών τους συστημάτων, γεγονός που αποτελεί, ορθώς, ένα ζήτημα για αυτούς. Μπορούν, ωστόσο, να επηρεάσουν σημαντικά την απαίτηση των καταναλωτών, προτείνοντας τα σωστά, φιλικά προς το περιβάλλον φορολογικά συστήματα. Κατά τη γνώμη μου, χρειαζόμαστε και εμείς, τη συμβολή για τη μείωση του CO2 όλων των σχετικών τομέων: τις εταιρείες πετρελαιοειδών, τους παραγωγούς βιοκαυσίμων, τους κατασκευαστές ελαστικών κλπ, όλους αυτούς που μπορούν να συμβάλουν και να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους μας. Κατέθεσα επίσης ορισμένες τροπολογίες για να μετριάσω αυτό που θεωρώ ότι είναι ορισμένες πολύ κανονιστικές απαιτήσεις για τους διαφημιστές, το οποίο ο κ. Davies συμπεριέλαβε στην έκθεσή του. Πιστεύω πως είναι εξαιρετικά δυσανάλογες όσον αφορά το πρόβλημα, και είμαι σίγουρος ότι, δοθείσης της ευκαιρίας, οι κατασκευαστές και οι διαφημιστές θα εφαρμόσουν έναν δεσμευτικό εθελοντικό κώδικα ο οποίος θα είναι επίσης αποτελεσματικός. Επίσης κατέθεσα - από κοινού με τον κ. Davies – μια τροπολογία για την αναγνώριση της συμβολής μικρής κλίμακας κατασκευαστών που δεν διαθέτουν ευρύ φάσμα προϊόντων με τα οποία να θέσουν έναν μέσο όρο των απαιτήσεων εκπομπών. Ελπίζω η Επιτροπή να τους λάβει υπόψη της όταν θα καταρτίσει τη νομοθεσία."@el10
"Señora Presidenta, en primer lugar, me gustaría agradecer al señor Davies todo el trabajo dedicado a este informe así como su colaboración tan enormemente constructiva. Me complace poder apoyar, en representación de mi Grupo, el objetivo de los 125 g para antes de 2015 que el señor Davies ha esbozado. Se trata de un objetivo que, personalmente, considero enormemente ambicioso desde el punto de vista medioambiental pero que, a su vez, resulta factible para una industria comunitaria exitosa que da empleo a cientos de miles de personas y cuyo éxito debemos seguir garantizando. Estoy convencido de que estos fabricantes de coches comunitarios seguirán produciendo algunos de los coches más respetuosos con el medio ambiente del mundo y que estos nuevos objetivos —que, no deberíamos olvidar, son los más estrictos del mundo— les ayudarán a conseguir en el futuro coches aún más ecológicos. Pero el eslabón perdido de este debate es, por supuesto, el de la demanda del consumidor. Debemos asegurarnos de que los consumidores exijan coches más ecológicos y más respetuosos con el medio ambiente y, en este sentido, los propios Estados miembros desempeñan un papel fundamental mediante sus sistemas fiscales lo cual, evidentemente, es asunto suyo. Sin embargo, pueden modificar considerablemente la demanda del consumidor mediante la introducción de los convenientes sistemas fiscales respetuosos con el medio ambiente. A mi juicio, necesitamos también la colaboración con la reducción de las emisiones de CO por parte de otros sectores relacionados tales como las empresas petrolíferas, los fabricantes de biocarburantes, los fabricantes de neumáticos, etc., cada uno de los cuales puede realizar una aportación valiosa y ayudarnos a conseguir nuestros ambiciosos objetivos. He presentado asimismo algunas enmiendas para atenuar lo que considero unos requisitos excesivamente prescriptivos con respecto a los publicistas y que el señor Davies ha incluido en su informe. Considero que son enormemente desproporcionados con respecto al problema y estoy convencido de que, si se les permite, los fabricantes y publicistas pueden elaborar un código voluntario vinculante que podría ser igualmente eficaz. He presentado también —junto al señor Davies— una enmienda para reconocer la contribución de los pequeños fabricantes que no cuentan con una gama de productos amplia con la que compensar los requisitos de las emisiones. Confío en que la Comisión las tendrá en cuenta a la hora de elaborar la legislación."@es21
"Proua juhataja, sooviksin kõigepealt tänada Chris Daviest südamest suure panuse eest kõnealusesse raportisse ning tema äärmiselt konstruktiivse koostöö eest. Mul on hea meel oma fraktsiooni nimel kiita heaks eesmärk – 125 grammi 2015. aastaks –, mida Chris Davies kirjeldas. Minu arvates on see eesmärk keskkonnaalaselt äärmiselt ambitsioonikas, kuid samuti saavutatav väga eduka Euroopa tööstuse poolt, kus töötavad sajad tuhanded inimesed, ning peame tagama, et see tööstus jääks edukaks Euroopa tööstuseks. Olen veendunud, et nimetatud Euroopa autotootjad jätkavad peaaegu kõige keskkonnasõbralikemate autode tootmist maailmas ning uued eesmärgid, mille puhul me ei tohiks ära unustada, et need on kõige raskemini saavutatavad eesmärgid maailmas, aitavad neil tulevikus jõuda veelgi keskkonnasäästlikumate autodeni. Kuid kõnealuse arutelu puuduvaks lüliks on loomulikult tarbijanõudlus. Peame kindlustama, et tarbijad nõuavad keskkonnasäästlikumaid ja keskkonnasõbralikumaid autosid ning seetõttu peavad liikmesriigid oma maksusüsteemide kaudu mängima väga olulist rolli, mis on nende jaoks õigustatult oluline. Nad saavad tarbijanõudlust mõjutada oluliselt seeläbi, et võtavad kasutusele nõuetekohased keskkonnasõbralikud maksukavad. Minu meelest vajame panust süsinikdioksiidiheite vähendamisele ka teistelt seotud sektoritelt: naftaettevõtjatelt, biokütusetootjatelt, rehvitootjatelt jne – kõigilt, kes saavad anda oma panuse ja aitavad meil saavutada meie ambitsioonikaid eesmärke. Samuti võtsin päevakavva mõned muudatusettepanekud, et anda edasi seda, mis on minu meelest väga ettekirjutavad nõudmised reklaamijatele, mille Chris Davies lisas oma raportisse. Olen seisukohal, et jämedalt võttes ei ole need probleemiga seotud ning olen veendunud, et, arvestades piisavat võimalust, suudavad tootjad ja reklaamijad tulla välja siduva vabatahtliku koodeksiga, mis oleks ka tõhus. Samuti koostasin koos Chris Daviesega muudatusettepaneku, et tunnustada väikesemahuliste tootjate panust, kellel ei ole suurt tootevalikut, millega jaotada ühtlaselt heitega seotud nõudeid. Loodan, et komisjon võtab neid arvesse õigusakti sõnastamisel."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin heti ensi alkuun kiittää suuresti Chris Daviesiä hänen mietintöön antamastaan työpanoksesta sekä hyvin rakentavasta yhteistyöstä. Allekirjoitan mielelläni ryhmäni puolesta Chris Daviesin hahmotteleman tavoitteen, joka on 125 grammaa vuoteen 2015 mennessä. Tavoite on mielestäni ympäristön kannalta kunnianhimoinen, samalla kun se on tämän satoja tuhansia ihmisiä työllistävän menestyksekkään eurooppalaisen teollisuudenalan saavutettavissa, ja meidän on varmistettava Euroopan teollisuuden menestyminen jatkossakin. Olen vakuuttunut, että eurooppalaiset autonvalmistajat valmistavat tulevaisuudessa edelleen eräät maailman ympäristöystävällisimmistä autoista, ja nämä uudet tavoitteet – joiden emme saa unohtaa olevan maailman tiukimmat – auttavat heitä valmistamaan entistä puhtaampia autoja. Keskustelusta kuitenkin puuttuva linkki on tietenkin kuluttajien kysyntä. Meidän on varmistettava, että kuluttajat vaativat puhtaampia, ympäristöystävällisempiä autoja, ja tällä alalla jäsenvaltiot itse ovat tärkeässä asemassa verojärjestelmiensä välityksellä, minkä tuleekin olla niiden vastuulla. Ne voivat vaikuttaa suuresti kuluttajien kysyntään ottamalla käyttöön asianmukaisen ympäristöystävällisen verotuksen. Uskon lisäksi kaikkien asianosaisten tahojen eli öljy-yhtiöiden, biopolttoaineiden tuottajien, rengasvalmistajien ja muiden toimijoiden panoksen olevan tarpeen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Niillä kaikilla on panoksensa annettavana ja ne voivat auttaa meitä saavuttamaan kunnianhimoiset tavoitteemme. Olen myös esittänyt joitakin tarkistuksia, joilla pyrin laimentamaan eräitä Chris Daviesin mietintöön sisältyviä ja hyvin määrääviksi katsomiani mainostajille asetettuja vaatimuksia. Ne ovat mielestäni täysin suhteettomia ongelmaan nähden ja olen varma, että sopivan tilaisuuden tullen valmistajat ja mainostajat voivat päästä vapaaehtoiselta pohjalta sitoviin sääntöihin, jotka olisivat yhtä tehokkaita. Olen myös esittänyt yhdessä Chris Daviesin kanssa tarkistuksen, jossa tunnustetaan pienvalmistajien panos, sillä näillä ei ole valtavaa tuotevalikoimaa päästövaatimusten jakamiseksi tasapainoisemmin. Toivon komission ottavan ne huomioon lainsäädännön laadinnassa."@fi7
"Madame la Présidente, je me permettrai de commencer par exprimer toute ma gratitude à M. Davies pour les efforts impressionnants qu'il a investis dans ce rapport ainsi que pour sa coopération extrêmement constructive. J'ai le grand plaisir, au nom de mon groupe, d'approuver l'objectif de 125 g pour 2015 que M. Davies a exposé. Cet objectif est, je pense, très ambitieux du point de vue environnemental, mais il est aussi réalisable par cette industrie européenne florissante employant des centaines de milliers de travailleurs. À nous à veiller à ce qu'elle reste florissante. Je suis convaincu que les constructeurs automobiles européens continueront à produire certaines des voitures les plus écologiques du monde. Les nouveaux objectifs envisagés qui, rappelons-le, sont les plus exigeants au monde, aideront ces firmes à mettre au point des voitures encore plus propres à l'avenir. Ce débat présente cependant un chaînon manquant. Je parle évidemment de la demande des consommateurs. Nous devons faire en sorte que les consommateurs demandent des voitures plus propres et plus respectueuses de l'environnement. Sur ce plan, les États membres eux-mêmes ont un rôle très important à jouer par l'intermédiaire de leurs systèmes fiscaux, une compétence qui leur revient de plein droit. Les États membres peuvent influencer fortement la demande des consommateurs en introduisant des régimes de taxation favorables à l'environnement. Je crois que nous devons aussi obtenir des contributions aux réductions des émissions de CO de la part de tous les secteurs concernés: compagnies pétrolières, producteurs de biocarburants, fabricants de pneus, etc., autant d'acteurs ayant une contribution à apporter qui pourra nous aider à atteindre nos objectifs ambitieux. J'ai également soumis plusieurs amendements visant à atténuer certaines exigences très contraignantes pour les publicistes que M. Davies a insérées dans son rapport. Je pense que ces exigences sont complètement disproportionnées par rapport au problème. De plus, je suis convaincu que, si on leur en laisse l'occasion, les constructeurs et les publicistes seront capables de trouver un code volontaire contraignant qui serait tout aussi efficace que ces exigences. J'ai également soumis, conjointement avec M. Davies, un amendement visant à reconnaître la contribution des constructeurs de faibles volumes qui n'ont pas une vaste gamme de produits leur permettant d'atteindre en moyenne les niveaux d'émissions exigés. J'espère que la Commission tiendra compte d'eux lors de la formulation de la législation."@fr8
"Madam President, can I first of all thank Mr Davies very much indeed for all the work that he has put into this report, and for his extremely constructive cooperation. I am happy, on behalf of my Group, to endorse the target of 125 g by 2015 that Mr Davies has outlined. It is a target which, I think, is extremely environmentally ambitious, but it is also achievable by what is a very successful European industry employing hundreds of thousands of people, and we must ensure that it remains a successful European industry. I am convinced that those European car manufacturers will continue to produce some of the most environmentally friendly cars in the world, and these new targets – which, we should never forget, are the tightest in the world – will help them to achieve even cleaner cars in the future. But the missing link in this debate is, of course, that of consumer demand. We must make sure that consumers are demanding cleaner, more environmentally friendly cars, and, there, the Member States themselves have a very important role to play through their tax systems, which is, rightly, a matter for them. They can, however, considerably affect consumer demand by introducing the correct environmentally friendly taxation schemes. We also, in my view, need contributions to CO2 reduction from all of the related sectors: from the oil companies, from the biofuel producers, from the tyre manufacturers etc., all of whom have a contribution to make and can help us to achieve our ambitious targets. I have also tabled some amendments to water down what I think are some very prescriptive requirements on advertisers, which Mr Davies has included in his report. I think they are grossly disproportionate to the problem, and I am sure that, given sufficient opportunity, the manufacturers and the advertisers can come up with a binding voluntary code which would be equally effective. I have also tabled – jointly with Mr Davies – an amendment to recognise the contribution of small-volume manufacturers who do not have a huge product range with which to average out the emissions requirements. I hope the Commission will take those into account when formulating the legislation."@hu11
". Signora Presidente, vorrei innanzi tutto ringraziare moltissimo l’onorevole Davies per il lavoro realizzati in questa relazione, e per la sua cooperazione estremamente costruttiva. Sono lieto, a nome del mio gruppo, di accettare l’obiettivo di 125 g entro il 2015 che ha definito l’onorevole Davies. E’ un obiettivo, credo, ambizioso sotto il profilo ambientale, ma è anche raggiungibile da un’industria europea di successo che impiega centinaia di migliaia di persone, e noi dobbiamo garantire che rimanga un’industria europea di successo. Sono convinto che i costruttori europei continueranno a produrre automobili fra le più rispettose dell’ambiente al mondo, e questi nuovi obiettivi – che, non dovremmo dimenticare, sono i più severi al mondo – li aiuteranno a ottenere automobili ancora più pulite in futuro. Ma l’anello mancante in questo dibattito è, ovviamente, la domanda dei consumatori. Dobbiamo garantire che i consumatori chiedano automobili più pulite e più ecologiche e qui gli Stati membri stessi devono svolgere un ruolo molto importante attraverso i rispettivi sistemi fiscali, il che è, giustamente, una questione di loro competenza. Possono, tuttavia, incidere considerevolmente sulla domanda dei consumatori introducendo regimi fiscali ecologicamente corretti. Anche noi. a mio avviso, dobbiamo ricevere contributi alla riduzione delle emissioni di CO da tutti i settori collegati: dalle compagnie petrolifere dai produttori di biocarburanti, dai costruttori di pneumatici, eccetera, che possono tutti dare un contributo e aiutarci a raggiungere obiettivi ambiziosi. Anch’io ho presentato alcuni emendamenti per mitigare quello che ritengo siano requisiti molto perentori sulla pubblicità, che l’onorevole Davies ha inserito nella sua relazione. Credo che siano ampiamente sproporzionati rispetto al problema, e sono sicuro che, con sufficienti opportunità, i costruttori e i pubblicitari possono elaborare un codice volontario vincolante che sarebbe altrettanto efficace . Ho anche presentato – insieme all’onorevole I Davies – un emendamento per riconoscere io contributo dei piccoli costruttori che non hanno una vasta gamma di prodotti con cui rispettare i requisiti di emissioni medie. Mi auguro che la Commissione ne terrà conto in sede di formulazione della normativa."@it12
"Gerb. Pirmininke, pirmiausia norėčiau nuoširdžiai padėkoti C. Daviesui už visą, į šia ataskaitą sudėtą darbą, ir už jo ypač konstruktyvų bendradarbiavimą. Džiaugiuosi savo frakcijos vardu galėdamas pritarti C. Davieso pabrėžtam 125 g tikslui iki 2015 m. Šis tikslas, mano nuomone, yra itin ambicingas aplinkosaugos prasme, tačiau taip pat ir įgyvendinamas labai sėkmingoje Europos pramonės srityje, įdarbinančioje šimtus tūkstančių žmonių, ir mes privalome užtikrinti, kad ji ir toliau išliktų sėkminga Europos pramonės sritimi. Esu įsitikinęs, kad šie Europos automobilių gamintojai ir toliau gamins palankiausius aplinkai automobilius pasaulyje, ir turime nepamiršti, kad šie nauji, griežčiausi pasaulyje tikslai, padės jiems ateityje kurti dar švaresnius automobilius. Žinoma, šioje diskusijoje trūkstama grandis – vartotojų poreikis. «Turi užtikrinti, kad vartotojai norėtų švaresnių, palankesnių aplinkai automobilių, ir čia valstybės narės pačios turi atlikti labai svarbų vaidmenį naudodamosios savo mokesčių sistemomis. Jos gali smarkiai paveikti vartotojų poreikį įvesdamos teisingas, aplinkai palankias mokesčių sistemas. Mano nuomone, mes taip pat turime prisidėti prie CO mažinimo visuose susijusiuose sektoriuose: naftos kompanijų, biokuro gamintojų, padangų gamintojų ir pan., kurie gali įnešti savo indėlį ir padėti mums įgyvendinti ambicingus tikslus. Taip pat pateikiau keletą pakeitimų dėl, mano nuomone, labai įsakmių, šioje ataskaitoje C. Davieso pateiktų, reikalavimų reklamuotojams sušvelninimo. Manau, kad jie labai neproporcingi šios problemos atžvilgiu ir esu įsitikinęs, kad turėdami pakankamai galimybių, gamintojai ir reklamuotojai gali pasiūlyti privalomą savanoriškos elgsenos kodeksą, kuris būtų toks pat veiksmingas. . Taip pat, kartu su C. Daviesu, pateikiau pakeitimą, skirtą pripažinti smulkių gamintojų, neturinčių didelio produktų asortimento, su kuriuo galėtų išlyginti reikalavimus dėl emisijų, įnašą. Tikiuosi, kad, formuluodama teisės aktus, Komisija atsižvelgs į šiuos pakeitimus."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Vai es drīkstu vispirms pateikties kungam par visu to darbu, ko viņš ieguldījis šajā ziņojumā, un par viņā ārkārtīgi radošo sadarbību. Priecājos savas grupas vārdā atbalstīt mērķi sasniegt 125 g līmeni līdz 2015. gadam, ko kungs nosprauda. Tas ir mērķis, kas, manuprāt, ir vides aizsardzības ziņā godkārīgs, bet tas ir ļoti veiksmīgajai Eiropas rūpniecībai, kas nodarbina simtiem tūkstošu cilvēku, sasniedzams, un mums jānodrošina, ka tā saglabājas kā veiksmīga Eiropas rūpniecība. Esmu pārliecināts, ka Eiropas automobiļu ražotāji turpinās ražot videi visdraudzīgākos automobiļus pasaulē un ka šie jaunie mērķi - kas, mēs to nekad nedrīkstam aizmirst, ir visstingrākie pasaulē – palīdzēs tiem nākotnē ražot vēl tīrākus automobiļus. Bet trūkstošais ķēdes posms šajās debatēs ir, protams, patērētāju prasības. Mums jāgādā, lai patērētāji pieprasītu tīrākus, videi draudzīgākus automobiļus, un šajā ziņā dalībvalstīm pašām ir liela loma, iespaidojot pieprasījumu ar nodokļu sistēmas palīdzību, kas pamatoti ir viņu ziņā. Tās var ievērojami ietekmēt patērētāju pieprasījumu, ieviešot pareizas, videi draudzīgas nodokļu shēmas. Es uzskatu, ka mums ir vajadzīgs ieguldījums CO samazināšana no visu saistīto nozaru puses, no naftas kompānijām, biodegvielu ražotājiem, riepu ražotājiem utt., kas visi var dot savu ieguldījumu un palīdzēt sasniegt mūsu godkārīgos mērķus. Es esmu iesniedzis arī dažus grozījumus, lai mīkstinātu, manuprāt, dažus pārāk stingrus priekšrakstus reklamētājiem, ko kungs ir iekļāvis savā ziņojumā. Manuprāt, tie ir pārāk nesamērīgi šai problēmai, un esmu pārliecināts, ka ražotāji un reklamētāji iesniegs saistošu brīvprātīgu kodeksu, kas būs tikpat efektīvs, ja vien tiem dos šādu iespēju. Es esmu iesniedzis – kopā ar kungu – grozījumu, kas ierosina atzīt to mazo ražotāju ieguldījumu, kam nav liela produkcijas dažādība, kas atsvērtu emisijas prasības. Es ceru, ka Komisija tos ņems vērā, formulējot tiesību aktus."@lv13
"Madam President, can I first of all thank Mr Davies very much indeed for all the work that he has put into this report, and for his extremely constructive cooperation. I am happy, on behalf of my Group, to endorse the target of 125 g by 2015 that Mr Davies has outlined. It is a target which, I think, is extremely environmentally ambitious, but it is also achievable by what is a very successful European industry employing hundreds of thousands of people, and we must ensure that it remains a successful European industry. I am convinced that those European car manufacturers will continue to produce some of the most environmentally friendly cars in the world, and these new targets – which, we should never forget, are the tightest in the world – will help them to achieve even cleaner cars in the future. But the missing link in this debate is, of course, that of consumer demand. We must make sure that consumers are demanding cleaner, more environmentally friendly cars, and, there, the Member States themselves have a very important role to play through their tax systems, which is, rightly, a matter for them. They can, however, considerably affect consumer demand by introducing the correct environmentally friendly taxation schemes. We also, in my view, need contributions to CO2 reduction from all of the related sectors: from the oil companies, from the biofuel producers, from the tyre manufacturers etc., all of whom have a contribution to make and can help us to achieve our ambitious targets. I have also tabled some amendments to water down what I think are some very prescriptive requirements on advertisers, which Mr Davies has included in his report. I think they are grossly disproportionate to the problem, and I am sure that, given sufficient opportunity, the manufacturers and the advertisers can come up with a binding voluntary code which would be equally effective. I have also tabled – jointly with Mr Davies – an amendment to recognise the contribution of small-volume manufacturers who do not have a huge product range with which to average out the emissions requirements. I hope the Commission will take those into account when formulating the legislation."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, kan ik eerst de heer Davies bedanken voor al het werk dat hij in dit verslag heeft gestopt, en voor zijn bijzonder constructieve samenwerking. Het doet mij deugd om, namens mijn fractie, de doelstelling van 125 g in 2015, die de heer Davies in hoofdlijnen heeft aangegeven, te bekrachtigen. Het is een doelstelling die volgens mij bijzonder ambitieus is, maar ook haalbaar is voor de zeer succesvolle Europese automobielindustrie, waarin honderdduizenden mensen werkzaam zijn, en wij moeten ervoor zorgen dat het een succesvolle Europese industrie blijft. Ik ben ervan overtuigd dat de Europese autofabrikanten de meest milieuvriendelijke auto’s van de wereld blijven produceren, en deze nieuwe doelstellingen – die de stringentste ter wereld zijn – zullen ertoe bijdragen dat er in de toekomst nog schonere auto’s uit de fabriek komen. Maar de ontbrekende schakel in dit debat is natuurlijk die van de consumentenvraag. Wij moeten ervoor zorgen dat consumenten schonere, milieuvriendelijkere auto’s vragen, en daar hebben de lidstaten zelf een heel belangrijke rol te vervullen via hun belastingstelsels, waarover zij beslissen. Zij kunnen de consumentenvraag aanzienlijk beïnvloeden door de juiste milieuvriendelijke belastingregelingen in te voeren. Wij hebben tevens, naar mijn mening, bedragen aan de CO beperking nodig van alle betrokken sectoren: van de oliemaatschappijen, van de biobrandstofproducenten, van de bandenfabrikanten etc., die alle een bijdrage moeten leveren en kunnen helpen om onze ambitieuze doelstellingen te bereiken. Ik heb eveneens een aantal amendementen ingediend om af te zwakken wat volgens mij zeer normatieve vereisten ten aanzien van adverteerders zijn. De heer Davies heeft deze in zijn verslag opgenomen. Ik denk dat de vereisten allerminst in verhouding tot het probleem staan, en ik weet zeker dat de fabrikanten en de adverteerders, als zij daartoe voldoende gelegenheid krijgen, een verplichtende gedragscode kunnen bedenken die even effectief zou zijn. Ik heb ook – samen met de heer Davies – een amendement ingediend om de bijdrage van kleinschalige fabrikanten, die geen enorm scala aan producten hebben waarmee zij een gemiddelde voor de uitstootvereisten kunnen aanhouden, te erkennen. Ik hoop dat de Commissie met deze punten rekening houdt bij het opstellen van de wetgeving."@nl3
"Pani przewodnicząca! Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu Daviesowi za całą wykonaną przez niego pracę nad tym sprawozdaniem oraz jego nadzwyczaj konstruktywną współpracę. Cieszę się, że w imieniu mojej grupy mogę poprzeć cel w wysokości 125 g do 2015 r., o którym wspomniał pan Davies. Moim zdaniem ten cel jest niezwykle ambitny z punktu widzenia ochrony środowiska, ale również osiągalny dla mającego ogromne sukcesy przemysłu europejskiego, zatrudniającego setki tysięcy pracowników, a naszym zadaniem jest zapewnienie, że pozostanie on jednym z prosperujących przemysłów europejskich. Jestem przekonany, że ci europejscy producenci samochodów nadal będą wytwarzać jedne z najbardziej ekologicznych samochodów na świecie, a te nowe cele, które - o czym nie powinniśmy zapomnieć - są najbardziej restrykcyjne na całym świecie, pozwolą im w przyszłości zaprojektować jeszcze bardziej ekologiczne samochody. Ale brakującym ogniwem w tej debacie są oczywiście potrzeby klientów. Musimy zapewnić, że konsumenci będą wymagać czystszych, bardziej ekologicznych samochodów, a w tej sprawie same państwa członkowskie mają bardzo istotną rolę do odegrania za pomocą swoich systemów podatkowych, które słusznie należą do ich kompetencji. Jednakże wprowadzając ekologiczne systemy podatkowe mogą one w znacznej mierze wpłynąć na zapotrzebowanie ze strony konsumentów. Moim zdaniem potrzebujemy również wkładów w redukcję CO ze strony wszystkich powiązanych sektorów: z sektora paliwowego, od producentów biopaliw, producentów opon itp., wszystkich, którzy biorą udział w procesie produkcji i mogą pomóc nam zrealizować nasze ambitne cele. Przedłożyłem również pewne poprawki służące stonowaniu pewnych wymogów wobec reklamodawców, które uważam za bardzo szczegółowe, a które pan Davies uwzględnił w swoim sprawozdaniu. Moim zdaniem są one całkowicie nieproporcjonalne w odniesieniu do problemu i jestem przekonany, że jeżeli będą mieli odpowiednią szansę, producenci i reklamodawcy przedstawią wiążący kodeks dobrowolny, który będzie równie skuteczny. Wspólnie z panem Daviesem przedłożyłem również poprawkę służącą uznaniu wkładu małych producentów, którzy nie dysponują dużą paletą produktów, w ramach której mogą zbilansować wymogi emisyjne. Mam nadzieję, że Komisja uwzględni je w procesie tworzenia przepisów."@pl16
"Senhora Presidente, em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito sinceramente ao senhor deputado Davies por todo o trabalho que dedicou à preparação deste relatório e pela sua cooperação extremamente construtiva. Em nome do meu grupo, tenho o prazer de subscrever a meta de 125 g até 2015 proposta pelo senhor deputado Davies. É, a meu ver, uma meta extremamente ambiciosa em termos ambientais, mas é também uma meta viável para uma indústria europeia muito bem sucedida que emprega milhares de pessoas, e temos de assegurar que continue a ser uma indústria europeia bem sucedida. Estou convencido de que os fabricantes europeus de veículos continuarão a produzir alguns dos automóveis mais ecológicos do mundo, e as novas metas - que, não devemos esquecer, são as mais rigorosas do mundo - ajudá-los-ão a produzir automóveis ainda menos poluentes no futuro. Mas o elo que falta neste debate é, evidentemente, o da procura do consumidor. Temos de assegurar que os consumidores exijam automóveis menos poluentes e mais ecológicos, e este é um aspecto em relação ao qual os próprios Estados-Membros têm um papel muito importante a desempenhar através dos seus sistemas fiscais, uma matéria que é, justificadamente, da sua competência. Os Estados-Membros podem, porém, afectar consideravelmente a procura introduzindo regimes de tributação ecologicamente correctos. Na minha opinião, necessitamos também que todos os sectores conexos contribuam para a redução das emissões de CO : as empresas petrolíferas, os produtores de biocombustíveis, os fabricantes de pneus, etc., que têm todos um contributo a dar e nos podem ajudar a atingir as nossas metas ambiciosas. Apresentei igualmente algumas alterações destinadas a diluir um pouco aquilo que considero ser requisitos demasiado prescritivos aplicáveis aos operadores de publicidade, que o senhor deputado Davies incluiu no seu relatório. Julgo que esses requisitos são excessivos em relação ao problema e estou certo de que, a ser-lhes dada a necessária oportunidade, os fabricantes e os operadores de publicidade conseguirão preparar um código voluntário vinculativo, que será igualmente eficaz. Apresentei ainda - em conjunto com o senhor deputado Davies - uma alteração destinada a reconhecer os contributos dos pequenos fabricantes, que não têm uma gama de produtos enorme que lhes permita atingir as médias de redução das emissões. Espero que a Comissão os tenha em conta ao preparar esta legislação."@pt17
"Madam President, can I first of all thank Mr Davies very much indeed for all the work that he has put into this report, and for his extremely constructive cooperation. I am happy, on behalf of my Group, to endorse the target of 125 g by 2015 that Mr Davies has outlined. It is a target which, I think, is extremely environmentally ambitious, but it is also achievable by what is a very successful European industry employing hundreds of thousands of people, and we must ensure that it remains a successful European industry. I am convinced that those European car manufacturers will continue to produce some of the most environmentally friendly cars in the world, and these new targets – which, we should never forget, are the tightest in the world – will help them to achieve even cleaner cars in the future. But the missing link in this debate is, of course, that of consumer demand. We must make sure that consumers are demanding cleaner, more environmentally friendly cars, and, there, the Member States themselves have a very important role to play through their tax systems, which is, rightly, a matter for them. They can, however, considerably affect consumer demand by introducing the correct environmentally friendly taxation schemes. We also, in my view, need contributions to CO2 reduction from all of the related sectors: from the oil companies, from the biofuel producers, from the tyre manufacturers etc., all of whom have a contribution to make and can help us to achieve our ambitious targets. I have also tabled some amendments to water down what I think are some very prescriptive requirements on advertisers, which Mr Davies has included in his report. I think they are grossly disproportionate to the problem, and I am sure that, given sufficient opportunity, the manufacturers and the advertisers can come up with a binding voluntary code which would be equally effective. I have also tabled – jointly with Mr Davies – an amendment to recognise the contribution of small-volume manufacturers who do not have a huge product range with which to average out the emissions requirements. I hope the Commission will take those into account when formulating the legislation."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, celkom na začiatku by som skutočne veľmi rád poďakoval pánovi Daviesovi za prácu, ktorú odviedol v tejto správe a za jeho obzvlášť konštruktívnu spoluprácu. Teším sa, že v mene mojej skupiny môžem podporiť cieľ, ktorý už pán Davies načrtol, a je ním 125 g do roku 2015. Ide o cieľ, ktorý je, podľa môjho názoru, z ekologického hľadiska neobyčajne ambiciózny a zároveň dosiahnuteľný. Európsky automobilový priemysel zamestnáva státisíce ľudí a my musíme zaistiť, aby takýto úspešný zostal aj naďalej. Som si istý, že európske automobilky budú pokračovať vo výrobe čo najviac ekologicky prijateľných automobilov, a tieto nové ciele, ktoré sú (a na to nesmieme zabúdať) najprísnejšie na svete, im v budúcnosti pomôžu vyrábať ešte ekologicky čistejšie autá. No v tejto rozprave samozrejme chýba prepojenie s požiadavkami zákazníkov. Musíme sa uistiť, že spotrebitelia požadujú čistejšie, ekologicky prijateľnejšie automobily, a v tomto bode musia zohrávať dôležitú úlohu samotné členské štáty prostredníctvom svojich daňových systémov, čo je podľa správnosti v ich kompetenciách. Tieto môžu významne ovplyvniť požiadavku zákazníkov zavedením korektných schém zdaňovania, ktoré budú zohľadňovať ekologickú prijateľnosť. Z môjho pohľadu je potrebné, aby k znižovaniu CO prispeli aj všetky príbuzné odvetvia: ropné spoločnosti, výrobcovia biopalív, výrobcovia pneumatík a všetci, ktorí môžu prispieť a pomôcť v napĺňaní našich ambicióznych cieľov. Aj ja som podal na prerokovanie isté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s cieľom stlmiť požiadavky na tvorcov reklám, ktoré pán Davies zahrnul do svojej správy, a ktoré ja považujem za veľmi normatívne. Myslím si, že sú v značnom nepomere voči problému, a som si istý, že ak dáme výrobcom automobilov a reklám dostatočnú príležitosť, môžu oni sami prísť s dobrovoľným kódexom, ktorý bude rovnako efektívny. Spolu s pánom Daviesom som predložil na prerokovanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh, aby sa uznal príspevok nízkonákladových výrobcov, ktorí nemajú obrovský sortiment produktov, a boli aj s nimi spriemerované požiadavky na emisie. Dúfam, že ich Komisia zohľadní pri tvorbe legislatívy."@sk19
"Gospa predsednica, najprej se najlepše zahvaljujem gospodu Daviesu za delo, ki ga je vložil v pripravo tega poročila, in za njegovo zelo konstruktivno sodelovanje. V imenu svoje skupine z veseljem podpiram cilj 125 g do leta 2015, ki ga je predstavil gospod Davies. Po mojem mnenju je ta cilj okoljsko zelo ambiciozen, vendar ga lahko zelo uspešna evropska industrija, v kateri je zaposlenih več sto tisoč ljudi, doseže, medtem ko moramo mi zagotoviti, da ta evropska industrija ostane uspešna. Prepričan sem, da bodo ti evropski proizvajalci osebnih vozil še naprej izdelovali nekatera okolju najprijaznejša osebna vozila na svetu in ti novi cilji, ki so, ne pozabimo, med najstrožjimi na svetu jim bodo pomagali, da v prihodnosti izdelajo še čistejša osebna vozila. Vendar v tej razpravi manjka element povpraševanja potrošnikov. Zagotoviti moramo, da potrošniki zahtevajo čistejša, okolju prijaznejša osebna vozila, pri čemer je vloga držav članic zelo pomembna zaradi davčnih sistemov, o katerih odločajo same, kar je tudi pravilno. Vendar lahko z uvedbo ustreznih okolju prijaznih davčnih sistemov bistveno vplivajo na povpraševanje potrošnikov. Poleg tega menim, da morajo k zmanjšanju CO prispevati tudi vsi s tem povezani sektorji: naftne družbe, proizvajalci biogoriva, proizvajalci gum itd. Vsi morajo k temu prispevati, pri čemer nam lahko pomagajo doseči naše ambiciozne cilje. Vložil sem tudi nekaj predlogov sprememb za omejitev nekaterih po mojem mnenju zelo predpisujočih zahtev za oglaševalce, ki jih je gospod Davies vključil v poročilo. Menim, da so izrazito nesorazmerne s težavo in prepričan sem, da lahko proizvajalci in oglaševalci pripravijo enako učinkovit zavezujoč prostovoljni kodeks, če bodo za to imeli ustrezno priložnost. Skupaj z gospodom Daviesom sem vložil tudi predlog spremembe v zvezi s tem, da se prizna prispevek manjših proizvajalcev, ki zaradi manjše skupine izdelkov ne morejo doseči zahtev glede emisij. Upam, da jih bo Komisija upoštevala pri oblikovanju zakonodaje."@sl20
"Fru talman! Jag vill först och främst varmt tacka Chris Davies för det omfattande arbete som han har lagt ned på detta betänkande och för hans synnerligen konstruktiva samarbete. På min grupps vägnar ställer jag mig med glädje bakom det mål på 125 g senast 2015 som Chris Davies har föreslagit. Det är ett miljömässigt sett mycket långtgående mål, men det ligger också inom räckhåll för en industri som måste betecknas som mycket framgångsrik och sysselsätter hundratusentals människor, och vi måste se till att den fortsätter att vara en framgångsrik europeisk industri. Jag är övertygad om att de europeiska biltillverkarna även fortsättningsvis kommer att framställa några av de mest miljövänliga bilarna i världen, och de nya målen – som vi ska komma ihåg är världens strängaste – kommer att göra det lättare för dem att få fram ännu renare bilar i framtiden. Den felande länken i debatten är dock givetvis konsumentefterfrågan. Vi måste se till att konsumenterna efterfrågar renare och miljövänligare bilar, och där har medlemsstaterna själva en mycket viktig uppgift genom sina skattesystem, vilka givetvis är deras ensak. De kan emellertid i betydande utsträckning påverka konumentefterfrågan genom att införa de rätta miljövänliga skattesystemen. Alla närliggande sektorer måste också enligt min uppfattning bidra till en minskning av koldioxidutsläppen, exempelvis oljebolag, biobränsleproducenter och däcktillverkare som alla kan bidra till att vi når de högt ställda målen. Jag har även lagt fram en del ändringsförslag som syftar till att tona ned de enligt min åsikt mycket tvingande krav på de reklamansvariga som ingår i Chris Davies betänkande. Jag anser att de inte står i någon som helst proportion till problemet, och jag är säker på att om tillverkarna och de reklamansvariga får tillräckliga möjligheter kan de komma fram till en bindande frivillig kod som skulle vara lika effektiv. Jag har också – i samarbete med Chris Davies – lagt fram ett ändringsförslag där vi tar upp de små tillverkarnas bidrag, vilka inte har ett omfattande produktsortiment att fördela utsläppskraven på. Jag hoppas att kommissionen tar hänsyn till dessa när lagstiftningen utarbetas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"20,1,19,14,16,3,2,13,4,21,17,9,12,8
"Martin Callanan,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph