Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-22-Speech-1-066"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071022.13.1-066"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, along with many Members of this House – perhaps most Members, in fact, given our resolutions – I am dismayed that the European Union intends to allow the Zimbabwean tyrant, Mugabe, to be invited to the EU-Africa Summit in Lisbon in December. Commissioner Michel tells me that the reasons for this – and I would suggest rather perversely – are that we should try not to isolate Mugabe, as this just reinforces his image, and that the EU wants to be seen as a global strategic player. To invite Mugabe to Lisbon is an affront to our principles and is a direct contradiction of the EU’s own stated positions. It is a failure of our Africa diplomacy that any African government still has any regard for Mugabe. Mr President, I know you share our concerns about the appalling situation in Zimbabwe. Can I ask you to do two things: first of all, to convey yet again the strong feelings of this House that Mugabe should not be invited to Lisbon in December, and secondly, to respect the wishes of this House and not attend any EU summit to which Mugabe or any other banned Zimbabwean politicians are invited?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, společně s mnoha poslanci tohoto Parlamentu – ve skutečnosti s většinou poslanců, vezmu-li v úvahu naše usnesení – jsem zděšen, že Evropská unie zamýšlí povolit zimbabwskému tyranovi Mugabemu, aby byl pozván na summit EU a Afriky v Lisabonu v prosinci. Komisař Michel mi řekl, že důvodem – a já bych řekl až téměř zvrhlým – je, že bychom se neměli Mugabeho snažit izolovat, protože to pouze posiluje jeho image a že EU chce působit jako strategický hráč. Pozvat Mugabeho do Lisabonu je výsměch našim zásadám a je v přímém rozporu s postojem, který stanovila sama EU. Je chybou naší africké diplomacie, že jakákoli africká vláda stále ještě uznává Mugabeho. Pane předsedo, vím, že sdílíte naše obavy ze situace v Zimbabwe. Mohu Vás poprosit, abyste udělal dvě věci: první, podpořil byste ještě jednou názor tohoto Parlamentu, že Mugabe by neměl být pozván do Lisabonu v prosinci, a za druhé, respektoval přání tohoto Parlamentu a neúčastnil se jakéhokoliv summitu EU, na který byl pozván Mugabe nebo kterýkoliv jiný zakázaný zimbabwský politik?"@cs1
"Hr. formand! Ligesom mange andre medlemmer af Europa-Parlamentet - måske i virkeligheden de fleste, hvis man skal dømme ud fra vores beslutninger - er jeg forfærdet over, at EU accepterer, at den zimbabwiske tyran Mugabe inviteres med til december måneds topmøde i Lissabon mellem EU og Afrika. Hr. kommissær Michel fortæller mig, at grundene hertil - og jeg vil kalde dem ganske forkvaklede - er dem, at vi skal forsøge ikke at isolere Mugabe, da det blot vil styrke hans image, og at EU ønsker at blive betragtet som en international aktør. Når Mugabe inviteres til Lissabon, er det en krænkelse af vores principper og i direkte strid med EU's egne erklærede holdninger. Det er en fiasko for vores afrikanske diplomati, at nogen afrikansk regering fortsat tager hensyn til Mugabe. Hr. formand! Jeg ved, at De deler vores bekymring over den forfærdende situation i Zimbabwe. Jeg vil gerne bede Dem om at gøre to ting: for det første om endnu en gang at give udtryk for Europa-Parlamentets stærke modvilje mod at invitere Mugabe med til Lissabon-topmødet i december, og for det andet om at respektere Europa-Parlamentets ønsker og undlade at deltage i et EU-topmøde, som Mugabe eller andre bandlyste zimbabwiske politikere er inviteret med til."@da2
"Herr Präsident! Ebenso wie viele andere Abgeordnete dieses Hauses – vielleicht sogar wie die meisten Abgeordneten, wenn ich so an unsere Entschließungen denke – bin ich entsetzt, dass die Europäische Union beabsichtigt, eine Einladung des simbabwischen Tyrannen Mugabe zum EU-Afrika-Gipfel im Dezember in Lissabon zuzulassen. Kommissar Michel erzählt mir, die Gründe dafür seien, – und das finde ich nun doch ziemlich pervers – dass wir versuchen sollten, Mugabe nicht zu isolieren, weil dadurch nur sein Image gestärkt würde, und dass die EU als globalstrategischer Akteur gesehen werden will. Eine Einladung Mugabes nach Lissabon ist eine Beleidigung unserer Prinzipien und steht in unmittelbarem Widerspruch zu den selbst erklärten Positionen der EU. Unsere Afrika-Diplomatie hat versagt, wenn es immer noch afrikanische Regierungen gibt, die Achtung vor Mugabe haben. Herr Präsident! Ich weiß, dass Sie unsere Besorgnisse hinsichtlich der fürchterlichen Situation in Simbabwe teilen. Darf ich Sie um zwei Dinge bitten: Erstens, ein weiteres Mal die starke Überzeugung dieses Hauses zu übermitteln, dass Mugabe im Dezember nicht nach Lissabon eingeladen werden soll, und zweitens, die Wünsche dieses Hauses zu respektieren und nicht an einem EU-Gipfel teilzunehmen, zu dem Mugabe oder andere simbabwische Politiker mit Einreiseverbot eingeladen sind?"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, μαζί με πολλούς βουλευτές του Κοινοβουλίου –ίσως τους περισσότερους, στην πραγματικότητα, δεδομένων των ψηφισμάτων μας– εκφράζω την απογοήτευσή μου για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να επιτρέψει στον τύραννο της Ζιμπάμπουε, Mugabe, να προσκληθεί στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Αφρικής στη Λισαβόνα τον Δεκέμβριο. Ο Επίτροπος κ. Michel μου λέει πως οι λόγοι για αυτό –και θα έλεγα μάλλον παραδόξως– είναι ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην απομονώσουμε τον Mugabe, καθώς αυτό απλώς ενισχύει την εικόνα του και ότι η ΕΕ επιθυμεί να θεωρείται ένας παγκόσμιος στρατηγικός παράγοντας. Η πρόσκληση του Mugabe στη Λισαβόνα αποτελεί προσβολή για τις αρχές μας και αντιβαίνει σαφώς στις δεδηλωμένες θέσεις της ΕΕ. Αποτελεί αποτυχία της διπλωματίας μας για την Αφρική το να ασχολείται ακόμη με τον Mugabe οποιαδήποτε αφρικανική κυβέρνηση. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω πως συμμερίζεστε τις ανησυχίες μας για την άθλια κατάσταση στη Ζιμπάμπουε. Θα μπορούσα να σας ζητήσω δύο πράγματα: πρώτον, να διαβιβάσετε και πάλι την έντονη πεποίθηση του Κοινοβουλίου ότι ο Mugabe δεν θα πρέπει να προσκληθεί στη Λισαβόνα τον Δεκέμβριο και δεύτερον, να σεβαστείτε τις επιθυμίες του Κοινοβουλίου και να μην παραστείτε σε καμία σύνοδο της ΕΕ στην οποία έχει προσκληθεί ο Mugabe ή οποιοσδήποτε άλλος απαγορευμένος πολιτικός της Ζιμπάμπουε;"@el10
"Señor Presidente, al igual que a muchos diputados de esta Cámara —quizá la mayoría de ellos, en vista de las resoluciones que adoptamos— me consterna que la Unión Europea tenga la intención de permitir que se invite a Mugabe, el tirano zimbabuense, a la Cumbre UE-África que se celebrará en Lisboa en diciembre. El Comisario Michel me ha dicho que las razones —me atrevería a calificarlas de perversas— son que no debemos intentar aislar a Mugabe, ya que esto sólo reforzaría su imagen, y que la UE desea proyectar una imagen de actor mundial estratégico. Invitar a Mugabe a Lisboa es una afrenta a nuestros principios y supone una contradicción clara de las posiciones que la UE se ha impuesto a sí misma. El hecho de que un solo gobierno africano albergue todavía alguna consideración por Mugabe es un fracaso de nuestra diplomacia en África. Señor Presidente, sé que usted comparte nuestras preocupaciones por la situación atroz de Zimbabue. Me gustaría pedirle dos cosas: en primer lugar, que transmitiera, una vez más, la opinión de este Parlamento de que no se debe invitar a Mugabe a Lisboa en diciembre y, en segundo lugar, que respete el deseo de este Parlamento y que no asista a ninguna cumbre de la UE a la que estén invitados Mugabe u otros políticos zimbabuenses desautorizados."@es21
"Härra president, koos paljude parlamendiliikmetega – võib-olla isegi enamike liikmetega, võttes arvesse meie resolutsioone – olen jahmunud, et Euroopa Liit kavatseb lubada Zimbabwe türanni, Mugabe kutsumist ELi ja Aafrika tippkohtumisele, mis toimub detsembris Lissabonis. Volinik Michel rääkis mulle, et selle põhjus peitub – ja ma arvan, et pigem vastakalt – selles, et me ei peaks püüdma Mugabet isoleerida, kuna see ainult tugevdab tema mainet, ning et EL soovib, et temasse suhtutaks kui ülemaailmsesse strateegilisse tegutsejasse. Mugabe kutsumine Lissaboni solvab meie põhimõtteid ning on kahtlemata vastuolus ELi enda väljaöeldud seisukohtadega. Meie Aafrika diplomaatia läbikukkumist näitab see, kui mõni Aafrika valitsus peaks Mugabe vastu ikka veel austust üles näitama. Härra president, ma tean, et jagate meie muret kohutava olukorra pärast Zimbabwes. Sooviksin teilt paluda järgmist: esiteks väljendada taas kord Euroopa Parlamendi kindlat seisukohta, et Mugabet ei peaks detsembris Lissaboni kutsuma, ning teiseks austada parlamendi soove ja mitte osaleda mis tahes ELi tippkohtumisel, kuhu on kutsutud Mugabe või mõni muu põlu all Zimbabwe poliitik."@et5
"Arvoisa puhemies, kuten monet tämän parlamentin jäsenet – antamiemme päätöslauselmien valossa voitaisiin ehkä jopa sanoa useimmat jäsenet – olen pettynyt siihen, että Euroopan unioni aikoo sallia Zimbabwen tyrannin Mugaben kutsumisen Lissabonissa joulukuussa järjestettävään EU:n ja Afrikan huippukokoukseen. Komission jäsen Michelin mukaan syy tähän on – mielestäni varsin perverssillä tavalla – että meidän ei tulisi pyrkiä eristämään Mugabea, sillä se vain vahvistaisi hänen imagoaan, jonka lisäksi EU haluaa antaa itsestään kuvan strategisena globaalina toimijana. Mugaben kutsuminen Lissaboniin loukkaa periaatteitamme ja se on suoraan ristiriidassa EU ilmaiseman kannan kanssa. Diplomatiamme Afrikassa on epäonnistunut, jos yksikin Afrikan valtio tuntee vielä kunnioitusta Mugabea kohtaan. Arvoisa puhemies, tiedän teidän jakavan huolemme Zimbabwessa vallitsevasta hirveästä tilanteesta. Voisinko pyytää teiltä kahta asiaa? Ensinnäkin, että välittäisitte jälleen kerran parlamentin vahvan tunteen siitä, että Mugabea ei tulisi kutsua joulukuussa Lissaboniin, ja toisekseen, että kunnioittaisitte parlamentin toiveita ettekä osallistuisi yhteenkään EU:n huippukokoukseen, johon on kutsuttu Mugabe tai muita pannaan asetettuja Zimbabwen poliittisia päättäjiä."@fi7
"(EN) Monsieur le Président, tout comme de nombreux autres membres de notre Assemblée – peut-être la plupart, si l'on considère nos résolutions – je suis consterné de constater que l'Union européenne compte autoriser le tyran zimbabwéen Mugabe à être invité au sommet UE-Afrique qui se tiendra à Lisbonne en décembre. Le commissaire Michel me dit que cette intention s'explique – ce que je trouve plutôt pervers – par le fait que nous devons éviter l'isolement de Mugabe, qui ne ferait que renforcer son image, et que l'UE veut être considérée comme un acteur stratégique au plan mondial. Inviter Mugabe à Lisbonne est un affront à nos principes et une contradiction directe des positions officielles de l'UE. Le fait que n'importe quel gouvernement africain ait encore des égards pour Mugabe constitue un échec de notre diplomatie en Afrique. Monsieur le Président, je sais que vous partagez nos préoccupations concernant l'épouvantable situation que vit le Zimbabwe. Puis-je vous demander de faire deux choses: tout d'abord, faire savoir encore une fois que notre Assemblée s'oppose résolument à ce que l'on invite Mugabe à Lisbonne en décembre; deuxièmement, respecter les souhaits de notre Assemblée en n'assistant à aucun sommet de l'UE auquel serait invité Mugabe ou tout autre politicien zimbabwéen frappé d'interdiction."@fr8
"Mr President, along with many Members of this House – perhaps most Members, in fact, given our resolutions – I am dismayed that the European Union intends to allow the Zimbabwean tyrant, Mugabe, to be invited to the EU-Africa Summit in Lisbon in December. Commissioner Michel tells me that the reasons for this – and I would suggest rather perversely – are that we should try not to isolate Mugabe, as this just reinforces his image, and that the EU wants to be seen as a global strategic player. To invite Mugabe to Lisbon is an affront to our principles and is a direct contradiction of the EU’s own stated positions. It is a failure of our Africa diplomacy that any African government still has any regard for Mugabe. Mr President, I know you share our concerns about the appalling situation in Zimbabwe. Can I ask you to do two things: first of all, to convey yet again the strong feelings of this House that Mugabe should not be invited to Lisbon in December, and secondly, to respect the wishes of this House and not attend any EU summit to which Mugabe or any other banned Zimbabwean politicians are invited?"@hu11
"Signor Presidente, al pari di numerosi membri di quest’Aula – forse la maggior parte di essi, in effetti, date le nostre risoluzioni – sono sbigottito del fatto che l’Unione europea intenda consentire al tiranno dello Zimbabwe, Mugabe, di essere invitato al Vertice UE-Africa di Lisbona di dicembre. Il Commissario Michel mi dice che i motivi per questa scelta – e io suggerirei piuttosto irragionevoli – sono che dovremmo cercare di non isolare Mugabe, perché questo rinforza la sua immagine, e che l’UE vuole essere considerata uno stratega globale. Invitare Mugabe a Lisbona è un affronto ai nostri principi ed è una contraddizione diretta delle posizioni dichiarate dell’UE. E’ il fallimento della mostra diplomazia africana che ogni governo africano ha ancora riguardi per Mugabe. Signor Presidente, so che lei condivide le preoccupazioni sulla terribile situazione nello Zimbabwe. Vorrei chiedere di fare due cose: innanzi tutto esprimere ancora una volta le forti sensazioni di quest’Aula che Mugabe non dovrebbe essere invitato a Lisbona a dicembre, e poi rispettare i desideri di quest’Assemblea e non partecipare ad alcun vertice al quale sia invitato Mugabe o un qualsiasi altro politico non gradito dello Zimbabwe."@it12
"Gerb. Pirmininke, kaip ir daugeliui, o atsižvelgiant į mūsų rezoliucijas, tikriausiai, didžiajai daliai šių Rūmų narių, man kelia nerimą tai, kad Europos Sąjunga ruošiasi leisti į gruodžio mėn. Lisabonoje vyksiantį ES-Afrikos viršūnių susitikimą pakviesti Zimbabvės tironą Mugabe. Komisijos narys L. Michel man sakė, kad to priežastis, kuriai aš nepritarčiau, yra ta, jog mes turėtume stengtis neizoliuoti Mugabe, nes tai tik sustiprintų jo įvaizdi, ir kad ES nori atrodyti kaip pasaulinis strateginis veikėjas.Mugabe kvietimas į Lisaboną įžeistų mūsų principus ir tiesiogiai prieštarautų pačių suformuluotoms nuostatoms. Tai, kad kai kurių Afrikos valstybių vyriausybės vis dar paiso Mugabe, yra mūsų diplomatijos Afrikoje spraga. Gerb. Pirmininke, žinau, kad jums taip pat kaip ir mums rūpi nerimą kelianti situaciją Zimbabvėjė. Leiskite paprašyti jūsų dviejų dalykų: pirma, dar kartą pranešti stiprią šių Rūmų nuostatą, kad Mugabe neturėtų būti kviečiamas į Lisaboną gruodžio mėn., ir antra, gerbti šių Rūmų narių norus ir nedalyvauti jokiuose ES susitikimuose, į kuriuos kviečiamas Mugabe ar kiti netoleruotini Zimbabvės politikai."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Tāpat kā daudzi Parlamenta deputāti – iespējams, kā vairākums deputātu, faktiski ņemot vērā mūsu rezolūcijas – mani mulsina tas, ka Eiropas Savienība gatavojas atļaut decembrī ielūgt Zimbabves tirānu uz ES un Āfrikas tikšanos augstākajā līmenī Lisabonā. Komisārs saka man, ka iemesls tam – manuprāt, gluži aplams – ir tas, ka mums nevajadzētu mēģināt izolēt jo šāds solis tikai nostiprinātu viņa reputāciju, kā arī tas, ka ES vēlas, lai to uzskata par globālu stratēģisku dalībnieku. Uzaicināt uz Lisabonu ir mūsu principu pārkāpums un ir tiešā pretrunā ar ES pašas deklarēto nostāju. Mūsu diplomātija attiecībā uz Āfriku ir cietusi neveiksmi, ja kāda Āfrikas valstu valdība vēl izrāda cieņu pret . Priekšsēdētāja kungs! Es zinu, ka jūs arī esat norūpējies par drausmīgo situāciju Zimbabvē. Vai es varu jūs lūgt izdarīt divas lietas: pirmkārt, vēlreiz paziņot par Parlamenta stingro nostāju, ka nedrīkst decembrī aicināt uz Lisabonu, un, otrkārt, ņemt vērā Parlamenta vēlēšanos un atteikties apmeklēt jebkuru ES sammitu, kurā būtu uzaicināts vai kāds cits izraidīts Zimbabves politiķis?"@lv13
"Mr President, along with many Members of this House – perhaps most Members, in fact, given our resolutions – I am dismayed that the European Union intends to allow the Zimbabwean tyrant, Mugabe, to be invited to the EU-Africa Summit in Lisbon in December. Commissioner Michel tells me that the reasons for this – and I would suggest rather perversely – are that we should try not to isolate Mugabe, as this just reinforces his image, and that the EU wants to be seen as a global strategic player. To invite Mugabe to Lisbon is an affront to our principles and is a direct contradiction of the EU’s own stated positions. It is a failure of our Africa diplomacy that any African government still has any regard for Mugabe. Mr President, I know you share our concerns about the appalling situation in Zimbabwe. Can I ask you to do two things: first of all, to convey yet again the strong feelings of this House that Mugabe should not be invited to Lisbon in December, and secondly, to respect the wishes of this House and not attend any EU summit to which Mugabe or any other banned Zimbabwean politicians are invited?"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, samen met vele leden van het Parlement, - misschien wel de meeste leden, gezien onze resoluties – ben ik verbijsterd dat de Europese Unie voornemens is om de tiran van Zimbabwe, Mugabe, uit te nodigen voor de EU-Afrika-topconferentie in Lissabon in december. Commissaris Michel vertelt mij dat de redenen hiervoor zijn – die ik nogal verkeerd vind – dat wij moeten proberen Mugabe niet te isoleren, omdat dit zijn imago juist ten goede komt, en dat de EU gezien wil worden als een wereldstrateeg. Mugabe uitnodigen naar Lissabon is een aanfluiting van onze principes en is lijnrecht in tegenspraak met de eigen standpunten van de EU. Wij zijn tekort geschoten in de diplomatieke betrekkingen met Afrika als er een Afrikaanse regering is die nog respect heeft voor Mugabe. Mijnheer de Voorzitter, ik weet dat u onze bezorgdheid over de verschrikkelijke situatie in Zimbabwe deelt. Mag ik u vragen twee dingen te doen: allereerst, nogmaals de duidelijke boodschap van het Parlement overbrengen dat Mugabe niet in december in Lissabon uitgenodigd moet worden, en ten tweede, de wensen van het Parlement respecteren en geen enkele EU-topconferentie bijwonen waarvoor Mugabe of andere verbannen Zimbabweaanse politici uitgenodigd zijn?"@nl3
"Panie przewodniczący! Wspólnie z wieloma posłami do tej Izby, być może w rzeczywistości nawet z większością, biorąc pod uwagę nasze rezolucje, jestem przerażony faktem, że Unia Europejska ma zamiar zezwolić na zaproszenie tyrana Zimbabwe, Mugabego, na odbywający się w Lizbonie w grudniu szczyt UE-Afryka. Komisarz Michel informuje mnie, że powodem takiego postępowania, który nazwałbym dość przewrotnym, jest fakt, że nie powinniśmy dążyć do izolacji pana Mugabe, ponieważ to jedynie wzmacnia jego wizerunek, a UE chce być postrzegana jako globalny partner strategiczny. Zapraszanie Mugabego do Lizbony stanowi afront wobec naszych zasad i stoi w jawnej sprzeczności ze stanowiskami głoszonymi przez samą UE. Porażką naszej dyplomacji jest to, że jakikolwiek rząd afrykański nadal uznaje Mugabego. Panie przewodniczący! Wiem, że podziela pan nasze obawy dotyczące przerażającej sytuacji w Zimbabwe. Czy mogę pana poprosić o dwie rzeczy: po pierwsze, o ponowne przekazanie silnego poczucia tej Izby, że Mugabe nie powinien być zapraszany w grudniu do Lizbony, oraz po drugie, o poszanowanie życzeń tej Izby i nieuczestniczenie w jakimkolwiek szczycie UE, na który zaproszony zostanie Mugabe lub jacyś inni niepożądani politycy z Zimbabwe?"@pl16
"Senhor Presidente, tal como muito outros deputados desta Assembleia - talvez até a maioria, atendendo às nossas resoluções -, estou consternado pelo facto de a União Europeia tencionar permitir que o tirano zimbabuense, Mugabe, seja convidado para a Cimeira UE-África, que terá lugar em Dezembro, em Lisboa. O Senhor Comissário Michel diz-me que as razões disso – a meu ver, bastante perversas - é que devemos procurar não isolar Mugabe, já que isso só iria reforçar a sua imagem, e que a UE deseja ser vista como um actor estratégico mundial. Convidar Mugabe para a Cimeira de Lisboa é uma afronta aos nossos princípios e contradiz directamente as posições afirmadas pela própria UE. O facto de ainda haver governos africanos com algum respeito por Mugabe é prova do fracasso da nossa diplomacia em África. Senhor Presidente, sei que partilha das nossas preocupações em relação à terrível situação do Zimbabué. Gostaria de lhe pedir duas coisas: em primeiro lugar, que transmita mais uma vez o sentimento veemente desta Assembleia de que Mugabe não deve ser convidado para a Cimeira de Lisboa em Dezembro, e, em segundo lugar, que respeite os desejos desta Assembleia e não participe em nenhuma cimeira da UE para a qual Mugabe ou quaisquer outros políticos zimbabuenses sejam convidados."@pt17
"Mr President, along with many Members of this House – perhaps most Members, in fact, given our resolutions – I am dismayed that the European Union intends to allow the Zimbabwean tyrant, Mugabe, to be invited to the EU-Africa Summit in Lisbon in December. Commissioner Michel tells me that the reasons for this – and I would suggest rather perversely – are that we should try not to isolate Mugabe, as this just reinforces his image, and that the EU wants to be seen as a global strategic player. To invite Mugabe to Lisbon is an affront to our principles and is a direct contradiction of the EU’s own stated positions. It is a failure of our Africa diplomacy that any African government still has any regard for Mugabe. Mr President, I know you share our concerns about the appalling situation in Zimbabwe. Can I ask you to do two things: first of all, to convey yet again the strong feelings of this House that Mugabe should not be invited to Lisbon in December, and secondly, to respect the wishes of this House and not attend any EU summit to which Mugabe or any other banned Zimbabwean politicians are invited?"@ro18
"Vážený pán predseda, spolu s viacerými členmi tohto Parlamentu – v skutočnosti pravdepodobne spolu s väčšinou jeho členov, na základe nášho prehlásenia – musím povedať, že som zdesený, že Európska únia plánuje umožniť, aby bol zimbabwiansky tyran Mugabe pozvaný na samit EÚ a Afriky, ktorý sa uskutoční v decembri v Lisabone. Pán komisár Michel mi povedal, že dôvodom je, a ja by som povedal, že ide o dosť zvrátený dôvod, snaha neizolovať Mugabeho, keďže to iba posilňuje jeho imidž, a že EÚ chce byť vnímaná ako globálny strategický hráč. Pozvanie Mugabeho do Lisabonu je urážkou našich princípov a je to v priamom rozpore s postojmi, ktoré si stanovila samotná EÚ. Fakt, že stále berie akákoľvek africká vláda ohľad na Mugabeho, je znakom zlyhania našej diplomacie v Afrike. Vážený pán predseda, viem, že s nami zdieľate naše obavy nad hrozivou situáciou v Zimbabwe. Dovolil by som si vás požiadať o dve veci: predovšetkým, mohli by ste vyjadriť silný nesúhlas toho Parlamentu s tým, aby bol Mugabe pozvaný do Lisabonu v decembri a po druhé, mohli by ste rešpektovať želania tohto Parlamentu a nezúčastňovať sa žiadneho samitu EÚ, na ktorý je pozvaný Mugabe alebo iný zakázaní politici zo Zimbabwe?"@sk19
"Gospod predsednik, kot veliko poslancev v tem parlamentu, ali glede na naše resolucije, celo kot večina poslancev sem osupel, ker namerava Evropska unija dovoliti, da se zimbabvejskega tirana Mugabeja povabi na vrh med EU in Afriko, ki bo decembra v Lizboni. Komisar Michel pravi, da za to obstajata dva razloga, kar se mi zdi precejšnja zabloda, in sicer, da ne smemo Mugabeja osamiti, ker bi s tem le okrepili njegovo vlogo, in da hoče EU biti svetovna strateška udeleženka. Povabilo Mugabeja v Lizbono je žalitev naših načel in je v neposrednem nasprotju z izraženimi stališči EU. Naša diplomacija glede Afrike je neuspešna, če kakšna afriška vlada še vedno upošteva Mugabeja. Gospod predsednik, vem, da ste tudi vi zaskrbljeni zaradi grozljivih razmer v Zimbabveju. Zato bi vas prosil dvoje: prvič, da ponovno opozorite na trdno mnenje tega parlamenta, da Mugabeja ne bi smeli povabiti decembra v Lizbono, in drugič, da se upoštevajo želje tega parlamenta in se zavrne sodelovanje na kakršnem koli vrhu EU, na katerega je povabljen Mugabe ali kateri koli drugi zimbabvejski politiki, ki jim je to prepovedano."@sl20
"Herr talman! Jag och ett flertal ledamöter av parlamentet – kanske rent av de flesta med tanke på våra resolutioner – är bestörta över att EU ämnar gå med på att tyrannen från Zimbabwe, Robert Mugabe, bjuds in till EU-Afrika-toppmötet i Lissabon i december. Kommissionsledamot Louis Michel har förklarat för mig att skälen till detta – vilket för mig framstår som tämligen motstridigt – är att vi inte ska försöka isolera Mugabe eftersom detta endast bidrar till att förstärka hans framtoning, och att EU vill uppfattas som en global strategisk aktör. Att bjuda in Mugabe till Lissabon är ett hån mot våra principer och strider direkt mot EU:s egna ståndpunkter. Att någon afrikansk regering fortfarande tar någon notis om Mugabe är ett underbetyg åt vår Afrikadiplomati. Herr talman! Jag vet att ni är lika bekymrad som vi över den fasansfulla situationen i Zimbabwe. Får jag be er om två saker, nämligen att ni för det första återigen framför Europaparlamentets bestämda uppfattning att Mugabe inte ska bjudas in till Lissabon i december, och för det andra att ni respekterar parlamentets önskemål och inte deltar i något EU-toppmöte, till vilket Mugabe eller andra bojkottade zimbabwiska politiker har bjudits in?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Geoffrey Van Orden (PPE-DE ).-"14
"Mugabe,"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph