Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-22-Speech-1-054"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071022.13.1-054"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Reedel algab juba teine Euroopa Liidu ja Venemaa tippkohtumine sel aastal. Nii tihti ei kohtu me ühegi teise riigiga, kuid probleemid jäävad. Reedene tippkohtumine ei ole Putini hüvastijätuvisiit, Venemaa ohjad jäävad ju tema kätte ka tulevikus. Kiidulaulude laulmise asemel tuleb arutada, kuidas Venemaa ja Euroopa Liidu strateegiline partnerlus täita sisuga. Euroopa julgeolekule oleks hädavajalik käivitada 2003. aasta novembris kokku lepitud koostöö kriisijuhtimise, eriti külmutatud konfliktide alal. Portugalis tuleks Venemaalt nõuda, et ta kohtleks Euroopa Liidu poolt ’ks kuulutatud Transnistria separatiste kui meie tõeline partner, Transnistria n-ö eliidile ka Vene piiridest väljasõitu keelates. Praegu reisib Euroopa vahetus naabruses ebastabiilsust külvav klikk vabalt läbi Vene lennujaamade. See samm ei oleks Venemaale kuigi raske, samas märk sellest, et Venemaa võtab Euroopat kuulda, et me oleme tõesti partnerid."@et5
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"V pátek se bude konat zahájení druhého vrcholné schůzky Evropské Unie a Ruska za tento rok. S žádnou jinou zemí se nesetkáváme tak často a přesto problémy přetrvávají. Páteční vrcholná schůzka není Putinova návštěva na rozloučenou: on bude i v budoucnosti vládnout Rusku. Namísto toho, abychom ho opěvovali, bychom měli hovořit o tom, jak utvořit strategické partnerství mezi Ruskem a Evropskou unií. Pro bezpečnost Evropy bude velmi důležité zahájit spolupráci v oblasti krizového řízení, na které se shodli na schůzi v listopadu 2003, zejména s přihlédnutím k zmrazeným konfliktům. V Portugalsku by mělo být Rusko požádáno, aby se k separatistům prohlášeným Evropskou unií za personae non grata chovalo tak, jak by skutečný partner udělal, tedy zakázal jim cestovat přes ruské hranice. V současnosti však tento gang, který šíří nestabilitu v sousedních evropských zemích, svobodně cestuje po ruských letištích. Takový krok by nebyl pro Rusko složitý a zároveň by byl projevem toho, že Rusko bude naslouchat Evropě a že jsou rovnocenní partneři."@cs1
"Hr. formand! På fredag begynder det andet topmøde i år mellem EU og Rusland. Der findes intet andet land, vi mødes med så ofte, og alligevel bliver der ved med at være problemer. Topmødet på fredag er ikke hr. Putins afskedsbesøg. Det vil også være ham, der holder Ruslands tøjler i fremtiden. I stedet for at rose ham til skyerne bør vi diskutere, hvordan det strategiske partnerskab mellem Rusland og EU får et reelt indhold. For Europas sikkerhed ville det være meget vigtigt at få sat samarbejdet om krisehåndtering i gang som aftalt på mødet i november 2003, særligt med hensyn til fastfrosne konflikter. I Portugal bør Rusland henstilles til at behandle transnistriske separatister, der er erklæret persona non grata af EU, som en ægte partner ville, ved at forhindre den transnistriske elite i at krydse russiske grænser. I øjeblikket kan en bande, som sår ustabilitet blandt Europas naboer, rejse frit via russiske lufthavne. Dette skridt ville ikke være svært for Rusland, og det ville samtidig være et tegn på, at Rusland vil lytte til Europa, og at vi er ægte partnere."@da2
"Am Freitag wird der zweite EU-Russland-Gipfel in diesem Jahr eröffnet. Wir halten mit keinem anderen Land so häufig Treffen ab, dennoch bleiben Probleme weiter bestehen. Der Gipfel am Freitag ist nicht der Abschiedsbesuch von Herrn Putin: Er wird die Geschicke Russlands auch in Zukunft noch leiten. Anstatt seine Lobeshymnen zu singen, sollten wir darüber debattieren, wie wir der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und der Europäischen Union Substanz verleihen. Für die Sicherheit Europas wäre es sehr wichtig, die Zusammenarbeit zum Krisenmanagement zu beginnen, die auf dem Treffen im November 2003 vereinbart wurde, vor allem in Bezug auf festgefahrene Konflikte. In Portugal sollte Russland durch die Europäische Union als echter Partner dazu aufgefordert werden, Transnistriens Separatisten als erklärte Persona non grata zu behandeln, indem der transnistrischen Elite untersagt wird, Russlands Grenzen zu überschreiten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann eine Bande, die Instabilität unter Europas Nachbarn sät, über russische Flughäfen frei reisen. Dieser Schritt wäre für Russland nicht schwer, und damit würde zur gleichen Zeit ein Zeichen dafür gesetzt, dass Russland Europa zuhört und dass wir echte Partner sind."@de9
"Την Παρασκευή θα γίνει η έναρξη της δεύτερης διάσκεψης κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ρωσίας για φέτος. Δεν συναντάμε καμία άλλη χώρα τόσο συχνά, ωστόσο τα προβλήματα παραμένουν. Η διάσκεψη κορυφής της Παρασκευής δεν είναι η αποχαιρετιστήρια επίσκεψη του κ. Putin: θα εξακολουθήσει στο μέλλον να κρατά τα ηνία της Ρωσίας. Αντί να εγκωμιάζουμε τις αρετές του, θα πρέπει να συζητήσουμε με ποιον τρόπο θα προσδώσουμε ουσία στη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήταν πολύ σημαντικό για την ασφάλεια της Ευρώπης να ξεκινήσουμε τη συνεργασία για τη διαχείριση κρίσεων, όπως συμφωνήθηκε στη συνάντηση του Νοεμβρίου του 2003, ιδίως σε ό,τι αφορά τις «παγωμένες» συγκρούσεις. Στην Πορτογαλία, πρέπει να ζητήσουμε από τη Ρωσία να αντιμετωπίσει τους αυτονομιστές της Υπερδνειστερίας που έχουν κηρυχθεί ανεπιθύμητα πρόσωπα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως θα τους αντιμετώπιζε ένας γνήσιος εταίρος, απαγορεύοντας στην ελίτ της Υπερδνειστερίας να ταξιδεύει διαμέσου των ρωσικών συνόρων. Επί του παρόντος, μια συμμορία, που σπέρνει την αστάθεια ανάμεσα στους γείτονες της Ευρώπης, μπορεί να ταξιδεύει ελεύθερα μέσω των ρωσικών αεροδρομίων. Αυτό το βήμα δεν θα είναι δύσκολο για τη Ρωσία, ταυτοχρόνως δε, θα αποτελέσει μήνυμα ότι η Ρωσία ακούει την Ευρώπη και ότι είμαστε πραγματικοί εταίροι."@el10
"Friday will see the opening of the second European Union-Russia summit this year. We do not meet any other country so frequently, yet problems persist. Friday’s summit is not Mr Putin’s farewell visit: he will still be holding Russia’s reins in the future. Instead of singing his praises we should be debating how to bring substance to the strategic partnership between Russia and the European Union. For Europe’s security it would be very important to launch the cooperation on crisis management agreed at the meeting of November 2003, especially in respect of frozen conflicts. In Portugal Russia should be asked to treat Transnistrian separatists declared personae non gratae by the European Union as a genuine partner would, by prohibiting the Transnistrian elite from travelling across Russia’s borders. Currently a gang which is sowing instability among Europe’s neighbours can travel freely through Russian airports. This step would not be difficult for Russia, and at the same time would be a sign that Russia will listen to Europe and that we are genuinely partners."@en4
"El viernes asistiremos a la inauguración de la segunda cumbre entre la Unión Europea y Rusia de este año. No hay ningún otro país con el que nos reunamos con tanta frecuencia y, sin embargo, los problemas continúan. La cumbre del viernes no es la visita de despedida del señor Putin, puesto que seguirá llevando las riendas de Rusia en el futuro. En lugar de colmarlo de alabanzas, deberíamos debatir cómo darle sustancia a la asociación estratégica entre Rusia y la Unión Europea. Para la seguridad de Europa, sería muy importante poner en marcha la cooperación sobre gestión de crisis acordada en la reunión de noviembre de 2003, especialmente con respecto a conflictos latentes. En Portugal, ha de pedirse a Rusia que trate a los separatistas de Transdniéster declarados personas non gratas por la Unión Europea como haría un verdadero socio, prohibiendo a la elite de Transdniéster cruzar las fronteras de Rusia. Actualmente, un grupo que está sembrando la inestabilidad entre los vecinos de Europa puede viajar libremente por los aeropuertos rusos. Esta medida no sería difícil para Rusia y, al mismo tiempo, constituiría una señal de que este país escuchará a Europa y de que somos verdaderos socios."@es21
"Perjantaina avataan toinen tänä vuonna järjestetty EU:n ja Venäjän huippukokous. Emme tapaa minkään toisen maan kanssa näin säännöllisesti, ja siitä huolimatta ongelmat pysyvät ennallaan. Perjantain huippukokous ei ole Vladimir Putinin jäähyväisvierailu – hän pitää Venäjän ohjat käsissään tulevaisuudessakin. Hänen ylistämisensä sijaan meidän olisi keskusteltava siitä, kuinka Venäjän ja Euroopan unionin strategiselle kumppanuudelle voitaisiin antaa sisältöä. Euroopan turvallisuuden kannalta olisi tärkeää aloittaa marraskuun 2003 tapaamisessa sovittu yhteistyö kriisinhallinnassa etenkin ns. jäätyneiden konfliktien tapauksessa. Portugalissa Venäjää olisi pyydettävä kohtelemaan transnistrialaisia separatisteja, jotka Euroopan unioni on julistanut ei-toivotuiksi henkilöiksi, aidon kumppanin lailla ja kieltämään Venäjän rajojen ylittäminen transnistrialaisilta johtohenkilöiltä. Tämä Euroopan naapurien keskuudessa epävakautta kylvävä liiga voi nykyään matkustaa vapaasti venäläisten lentokenttien kautta. Tämä ei olisi Venäjälle vaikeaa, ja samalla se olisi merkki siitä, että Venäjä aikoo kuunnella Eurooppaa ja olemme todellakin kumppaneita."@fi7
"Ce vendredi s’ouvrira le deuxième sommet Union européenne-Russie de cette année. Nous ne rencontrons pas d’autre pays aussi fréquemment. Toutefois, des problèmes persistent. Le sommet de vendredi ne constitue pas la visite d’adieu de M. Poutine: il restera à la tête de la Russie à l’avenir. Au lieu de chanter ses louanges, nous devrions débattre de la façon dont nous pouvons donner de la consistance au partenariat stratégique entre la Russie et l’Union européenne. Pour la sécurité de l’Europe, il est important de lancer la coopération sur la gestion des crises qui a été décidée lors de la réunion de novembre 2003, notamment en ce qui concerne les conflits gelés. Au Portugal, il faut demander à la Russie de traiter les séparatistes transnistriens, déclarés persona non grata par l’Union européenne, comme le ferait un véritable partenaire, en empêchant l’élite transnistrienne de voyager au-delà des frontières russes. Actuellement, un gang qui provoque des troubles dans les pays limitrophes de l’Europe peut voyager librement à partir des aéroports russes. Cette interdiction est facile à mettre en œuvre pour la Russie, mais serait le signe que la Russie écoute l’Europe et prouverait que nous sommes de vrais partenaires."@fr8
"Venerdì assisteremo all’apertura del secondo Vertice europeo UE-Russia di quest’anno. Non ci riuniamo con nessun altro paese così spesso, eppure i problemi persistono. Il Vertice di venerdì non è una visita di commiato di Putin; egli continuerà a tenere le redini della Russia in futuro. Invece di tesserne le lodi, dovremmo discutere su come dare sostanza al partenariato strategico fra la Russia e l’Unione europea. Per la sicurezza dell’Europa sarebbe molto importante lanciare la cooperazione sulla gestione della crisi, concordata alla riunione del novembre 2003, specialmente in relazione ai conflitti congelati. In Portogallo la Russia dovrebbe essere invitata a trattare i separatisti transnistrani dichiarati dall’Unione europea come farebbe un vero partner, vietando all’ transnistriana di viaggiare attraverso le frontiere della Russia. Attualmente, una banda che sta seminando instabilità fra i vicini dell’Europa può viaggiare liberamente negli aeroporti russi. Questo passo non sarebbe difficile per la Russia e nel contempo sarebbe un segno che la Russia ascolterà l’Europa e che siamo realmente ."@it12
"Penktadienį vyks antras šiais metais Europos sąjungos ir Rusijos viršūnių susitikimas. Taip dažnai mes nesusitinkame su jokia kita šalimi, tačiau problema vis dar egzistuoja. Penktadienio viršūnių susitikimas nėra V. Putino atsisveikinimo vizitas – ateityje jis ir toliau laikys Rusijos vadžias. Užuot jį liaupsinę, turėtume diskutuoti, kaip įgyvendinti strateginę partnerystę tarp Rusijos ir Europos Sąjungos. Dėl Europos saugumo labai svarbu pradėti bendradarbiauti sprendžiant krizę, dėl to buvo sutarta 2003 m. lapkričio mėn., ypač užšaldytų konfliktų atžvilgiu. Portugalijoje Rusijos reikėtų paprašyti Rusijos, kad ši, kaip ir dera tikram partneriui, tinkamai elgtųsi su Padnestrės separatistais, Europos Sąjungos laikomais Padnestrės elitui uždrausdama kirsti Rusijos sienas. Šiuo metu Europos kaimynystėje nestabilumą sėjanti gauja gali laisvai judėti po Rusijos oro uostus. Žengti tokį žingsnį Rusijai nebūtų sudėtinga, taip pat tai būtų ženklas, kad Rusija klausysis Europos, ir kad mes iš tiesų esame partneriai."@lt14
"Piektdien notiks otrās šīgada Eiropas Savienības un Krievijas tikšanās augstākajā līmenī atklāšana. Ne ar vienu citu valsti mēs netiekamies tik bieži, bet problēmas turpina pastāvēt. Piektdienas tikšanās augstākajā līmenī nav kunga atvadu vizīte, viņš arī turpmāk turēs Krievijas grožus savās rokās. Mums nav jādzied viņam slavas dziesmas, bet jāapspriež, kā ieviest ko būtisku Krievijas un Eiropas Savienības stratēģiskajās partnerattiecībās. Eiropas drošībai būtu ļoti svarīgi uzsākt sadarbību krīžu pārvarēšanas jomā, par ko tika panākta vienošanās tikšanās laikā 2003. gada novembrī, jo īpaši attiecībā uz iesaldētiem konfliktiem. Portugālē Krievijai jāpieprasa izturēties pret Piedņestras separātistiem, ko Eiropas Savienība ir paziņojusi par kā īstai partnerei pieklājas, aizliedzot Piedņestras elitei šķērsot Krievijas robežas. Pašlaik banda, kas rāda nestabilitāti Eiropas kaimiņvalstīs, var brīvi ceļot starp Krievijas lidostām. Krievijai nebūtu grūti spert šo soli, un tai pašā laikā tā būtu zīme, ka Krievija uzklausīs Eiropu un ka mēs esam īsti partneri."@lv13
"Reedel algab juba teine Euroopa Liidu -Vene tippkohtumine sel aastal. Nii tihti ei kohtu me ühegi teise riigiga, kuid probleemid jäävad. Reedene tippkohtumine ei ole Putini hüvastijätuvisiit, Venemaa ohjad jäävad ju tema kätte ka tulevikus. Kiidulaulude laulmise asemel tuleb arutada, kuidas Venemaa ja Euroopa Liidu strateegiline partnerlus täita sisuga. Euroopa julgeolekule oleks hädavajalik käivitada 2003. aasta novembris kokku lepitud koostöö kriisijuhtimise, eriti külmutatud konfliktide alal. Portugalis tuleks Venemaalt nõuda, et ta kohtleks Euroopa Liidu poolt ks kuulutatud Transnistria separatiste kui meie tõeline partner, Transnistria n-ö eliidile ka Vene piiridest väljasõitu keelates. Praegu reisib Euroopa vahetus naabruses ebastabiilsust külvav klikk vabalt läbi Vene lennujaamade. See samm ei oleks Venemaale kuigi raske, samas märk sellest, et Venemaa võtab Euroopat kuulda, et me oleme tõesti partnerid."@mt15
"Vrijdag wordt de tweede Top Europese Unie-Rusland van dit jaar geopend. Er is geen enkel land dat we zo vaak ontmoeten, en toch zijn er nog steeds problemen. Op de top van vrijdag neemt de heer Poetin geen afscheid: hij blijft de touwtjes in Rusland in handen houden. Laten we de heer Poetin geen lof toezwaaien maar bespreken hoe we het strategisch partnerschap tussen Rusland en de Europese Unie inhoud kunnen geven. Voor Europa’s veiligheid is het erg belangrijk dat de samenwerking op het gebied van crisisbeheersing die tijdens de bijeenkomst van november 2003 is afgesproken, nu handen en voeten krijgt, vooral met het oog op bevroren conflicten. In Portugal moet Rusland worden verzocht Transnistrische separatisten die door de Europese Unie tot persona non grata zijn verklaard, te behandelen zoals een echte partner betaamt: Rusland dient zijn grenzen te sluiten voor de Transnistrische elite. Momenteel kan een bende die bezig is Europa’s buurlanden te destabiliseren, vrij via Russische luchthavens reizen. Dit is een maatregel die Rusland eenvoudig kan treffen en het zou bovendien een teken zijn dat Rusland naar Europa luistert en dat wij echte partners zijn."@nl3
"W piątek odbędzie się otwarcie drugiego szczytu UE-Rosja w tym roku. Choć z żadnym innym krajem nie spotykamy się tak często, to problemy wciąż istnieją. Piątkowy szczyt nie jest pożegnalną wizytą pana Putina: w przyszłości nadal będzie on rządził Rosją. Zamiast wychwalać go powinniśmy dyskutować nad tym, w jaki sposób urzeczywistnić partnerstwo strategiczne między Rosją a Unią Europejską. Dla bezpieczeństwa Europy duże znaczenie miałoby rozpoczęcie współpracy w dziedzinie zarządzania kryzysowego, co zostało ustalone w trakcie spotkania w listopadzie 2003 r., w szczególności w odniesieniu do zamrożonych konfliktów. W Portugalii należy poprosić Rosję, aby naddniestrzańskich separatystów, których Unia Europejska uznała za persona non grata, traktowała w taki sposób, jakiego oczekuje się od rzeczywistego partnera, na przykład zakazując władzom Naddniestrza przekraczania granic Rosji. Obecnie zgraja, która wywołuje niestabilności między europejskimi sąsiadami, może swobodnie podróżować przez rosyjskie lotniska. Podjęcie tego kroku nie wiązałoby się dla Rosji z trudnościami, a jednocześnie stanowiłoby sygnał, że Rosja będzie słuchać Europy i że jesteśmy rzeczywistymi partnerami."@pl16
"Sexta-feira assistiremos à abertura da segunda cimeira União Europeia-Rússia deste ano. Não reunimos tão frequentemente com nenhum outro país e, no entanto, os problemas persistem. A cimeira de sexta-feira não é a visita de despedida do Senhor Putin: ele continuará a segurar as rédeas da Rússia no futuro. Em vez de lhe cantarmos loas, deveríamos debruçar-nos sobre a questão de saber como dar corpo à parceria estratégica entre a Rússia e a União Europeia. Seria muito importante para a segurança da Europa lançar a cooperação em matéria de gestão de crises acordada na reunião de Novembro de 2003, especialmente no que se refere aos conflitos latentes. Em Portugal deveria pedir-se à Rússia para tratar os separatistas transnistrianos, declarados pela União Europeia, como faria um verdadeiro parceiro, proibindo a elite transnistriana de atravessar as fronteiras da Rússia. Actualmente, um bando que semeia a instabilidade entre os países vizinhos da Europa pode viajar livremente usando os aeroportos russos. Não seria difícil para a Rússia dar este passo, que, ao mesmo tempo, seria um sinal de que a Rússia dá ouvidos à Europa e de que somos verdadeiramente parceiros."@pt17
"Reedel algab juba teine Euroopa Liidu -Vene tippkohtumine sel aastal. Nii tihti ei kohtu me ühegi teise riigiga, kuid probleemid jäävad. Reedene tippkohtumine ei ole Putini hüvastijätuvisiit, Venemaa ohjad jäävad ju tema kätte ka tulevikus. Kiidulaulude laulmise asemel tuleb arutada, kuidas Venemaa ja Euroopa Liidu strateegiline partnerlus täita sisuga. Euroopa julgeolekule oleks hädavajalik käivitada 2003. aasta novembris kokku lepitud koostöö kriisijuhtimise, eriti külmutatud konfliktide alal. Portugalis tuleks Venemaalt nõuda, et ta kohtleks Euroopa Liidu poolt ks kuulutatud Transnistria separatiste kui meie tõeline partner, Transnistria n-ö eliidile ka Vene piiridest väljasõitu keelates. Praegu reisib Euroopa vahetus naabruses ebastabiilsust külvav klikk vabalt läbi Vene lennujaamade. See samm ei oleks Venemaale kuigi raske, samas märk sellest, et Venemaa võtab Euroopat kuulda, et me oleme tõesti partnerid."@ro18
"V piatok sa uskutoční otvorenie druhého tohtoročného samitu EÚ – Rusko. Hoci sa so žiadnou inou krajinou nestretávame tak často, problémy pretrvávajú. Piatkový samit nie je rozlúčkovou návštevou pána Putina: aj v budúcnosti bude držať opraty Ruska. Namiesto toho, aby sme ho zahŕňali chválou, mali by sme diskutovať o tom, ako pridať viac podstaty strategickému partnerstvu medzi Ruskom a Európskou úniou. Pre európsku bezpečnosť by bolo veľmi dôležité naštartovať spoluprácu pri krízovom riadení, ako bolo prijaté na stretnutí v novembri 2003, najmä vzhľadom na zmrazené konflikty. Rusko by sa v Portugalsku malo požiadať, aby podnesterskí separatisti vyhlásení Európskou úniou ako skutočným partnerm za persona non grata mali zakázané cestovať cez ruské hranice. V súčasnosti môže gang, ktorý rozsieva nestabilitu medzi európskymi susedmi, cestovať slobodne na ruských letiskách. Tento krok nebude pre Rusko ťažký a zároveň by bol znamením, že Rusko načúva Európe a, že sme naozaj partneri."@sk19
"V petek so bo začel drugi letošnji vrh med Evropsko unijo in Rusijo. Z nobeno drugo državo se ne srečujemo tako pogosto, vendar določene težave ostajajo. Petkov vrh ni poslovilni obisk gospoda Putina: tudi v prihodnosti bo obdržal vajeti Rusije. Namesto, da mu pojemo hvalo, bi morali razpravljati o tem, kako poglobiti strateško partnerstvo med Rusijo in Evropsko unijo. Za evropsko varnost bi bilo zelo pomembno sprožiti sodelovanje o kriznem upravljanju, o katerem se je dogovorilo na srečanju novembra 2003, zlasti v zvezi z nerešenimi spori. Na Portugalskem se lahko od Rusije zahteva, da pridnestrske separatiste, ki jih je Evropska unija razglasila za nezaželene osebe, obravnava kot bi jih resničen partner, in sicer tako da pridnestrski eliti prepove potovanje prek ruskih meja. Zdaj lahko tolpa, ki širi nestabilnost med evropskimi sosedami, prosto potuje prek ruskih letališč. Ta korak ne bi bil težek za Rusijo, hkrati bi bil tudi znak, da bo Rusija poslušala Evropo ter da smo resnični partnerji."@sl20
"På fredag inleds det andra toppmötet mellan EU och Ryssland i år. Vi träffar inte något annat land så ofta, och ändå kvarstår problemen. Fredagens toppmöte är inte Vladimir Putins avskedsbesök. Han kommer fortfarande att hålla i Rysslands tyglar i framtiden. I stället för att lovorda honom borde vi diskutera hur vi kan ge substans åt det strategiska partnerskapet mellan Ryssland och EU. För den europeiska säkerheten är det mycket viktigt att inleda samarbetet inom krishantering som man enades om vid mötet i november 2003, särskilt när det gäller låsta konflikter. I Portugal bör EU uppmana Ryssland att agera som en genuin partner i sin behandling av transnistriska separatister som EU har förklarat som genom att förbjuda den transnistriska eliten att resa över Rysslands gränser. För närvarande kan ett gäng som sprider instabilitet bland EU:s grannar resa fritt genom Rysslands flygplatser. Denna åtgärd skulle inte vara svår för Ryssland att vidta och skulle samtidigt vara ett tecken på att Ryssland lyssnar på EU och att vi är genuina partner."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"personae non gratae,"14

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph