Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-11-Speech-4-156"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071011.19.4-156"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Junilistan menar att mänskliga rättigheter måste upprätthållas i alla samhällen världen över, såväl i EU:s medlemsländer som i andra länder. Betänkandet är ett förslag till en resolution som vädjar till medlemsländerna samt till de berörda staterna att arbeta för att upprätthålla kvinnors rättigheter. Detta är en behjärtansvärd fråga, men det forum som frågan diskuteras i är inte det rätta. Som vanligt inkluderas paragrafer där EU önskar agera med en enad utrikespolitisk röst. Med betänkandets förslag till nya budgetposter, kampanjer och utökade befogenheter vill EU tillskansa sig mer makt och använder frågor likt dessa som medel i detta sökande. Brott mot kvinnor är oacceptabelt och en dialog mellan suveräna stater för att stoppa dessa välkomnas eftersom det är viktigt att förbättra kvinnors utsatta ställning i stora delar av världen. Dock ska EU inte bedriva en enad utrikespolitik och det är av detta skäl vi valt att rösta nej till detta betänkande."@sv22
lpv:translated text
". Strana Junilistan věří, že lidská práva musí být dodržována ve všech společnostech na celém světě a to jak v členských státech EU, tak i v jiných zemích. Zpráva je návrhem usnesení, kterým jsou členské státy a jiné státy, kterých se to týká, vyzývány, aby pracovaly na dodržování práv žen. Je to záslužná věc, ale toto není správné fórum, na kterém se má diskutovat o této záležitosti. Jako obvykle, v případech, v nichž chce EU jednat jednohlasně v zahraniční politice, zařadí se další odstavce. Návrhy zprávy na nové rozpočtové kapitoly, kampaněmi a zvýšenými povinnostmi se EU snaží vyhradit si více pravomocí a používat otázky, jako jsou tyto, jako prostředky pro daný účel. Zločiny páchané na ženách jsou nepřijatelné a je třeba přivítat dialog mezi svrchovanými státy, jehož cílem je ukončení tohoto násilí, protože je důležité, aby byla zlepšena zranitelná pozice žen ve velké části světa. EU však nesmí podporovat jednotnou zahraniční politiku a z toho důvodu jsme se rozhodli hlasovat proti této zprávě."@cs1
"Junilisten har den holdning, at menneskerettighederne bør beskyttes i alle samfund i hele verden, både i EU-medlemsstaterne og i andre lande. Denne betænkning er et beslutningsforslag, hvori medlemsstaterne og de berørte stater opfordres til at gøre en indsats for at beskytte kvinders rettigheder. Der er tale om en værdig sag, men Parlamentet er ikke det rette forum til at drøfte spørgsmålet. Som sædvanlig er der indføjet punkter, hvor EU søger at tale med en stemme på det udenrigspolitiske område. EU forsøger at tilkæmpe sig mere magt og at bruge spørgsmål af denne art som et middel til at nå dette mål med betænkningens forslag om nye udgiftsområder, kampagner og et større ansvar. Forbrydelser imod kvinder er uacceptable, og en dialog mellem suveræne stater med det formål at sætte en stopper herfor hilses velkommen, da det er vigtigt at forbedre kvinders sårbare situation i en stor del af verden. EU må imidlertid ikke føre fælles udenrigspolitik, og vi valgte derfor at stemme imod denne betænkning."@da2
". − Nach Ansicht der Juniliste müssen die Menschenrechte in allen Gesellschaften auf der ganzen Welt geachtet werden, sowohl in den EU-Mitgliedstaaten als auch in anderen Ländern. Der Bericht ist ein Entschließungsentwurf, der die Mitgliedstaaten sowie die betroffenen Länder auffordert, sich für die Achtung der Frauenrechte einzusetzen. Das ist eine verdienstvolle Sache, aber nicht das richtige Forum für die Diskussion dieser Angelegenheit. Wie immer sind Abschnitte enthalten, in denen die EU versucht, in der Außenpolitik mit einer Stimme zu sprechen. Mit den im Bericht unterbreiteten Vorschlägen für neue Haushaltslinien, Kampagnen und erweiterte Zuständigkeiten will die EU sich mehr Macht aneignen und Themen wie dieses als Mittel zum Zweck nutzen. Verbrechen gegen Frauen sind inakzeptabel und ein Dialog zwischen souveränen Staaten zur Beendigung dieser Gewalt ist begrüßenswert, denn es ist wichtig, die bedrohliche Situation von Frauen in großen Teilen der Welt zu verbessern. Die EU darf jedoch keine Außenpolitik im Alleingang betreiben, weshalb wir gegen diesen Bericht gestimmt haben."@de9
". Το σουηδικό κόμμα Λίστα του Ιουνίου πιστεύει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να στηρίζονται σε όλες τις κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, τόσο σε κράτη μέλη της ΕΕ όσο και σε άλλες χώρες. Η έκθεση είναι μια πρόταση ψηφίσματος που καλεί τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα κράτη να εργαστούν για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των γυναικών. Είναι ένας άξιος σκοπός, αλλά αυτό δεν είναι το κατάλληλο φόρουμ για να συζητηθεί το θέμα. Όπως συνήθως, περιλαμβάνονται παράγραφοι όπου η ΕΕ επιζητά να ενεργήσει με μία φωνή στην εξωτερική πολιτική. Με τις προτάσεις της έκθεσης για νέες κατηγορίες του προϋπολογισμού, εκστρατείες και αυξανόμενες ευθύνες η ΕΕ επιχειρεί να σφετεριστεί περισσότερη εξουσία και να χρησιμοποιήσει θέματα όπως αυτά ως μέσο για την επίτευξη του σκοπού της αυτού. Τα εγκλήματα κατά των γυναικών είναι απαράδεκτα, και ο διάλογος μεταξύ κυρίαρχων κρατών για να τεθεί τέλος σε αυτήν την κατάσταση είναι ευπρόσδεκτος, διότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ευάλωτη θέση των γυναικών σε πολλές περιοχές του κόσμου. Ωστόσο, η ΕΕ δεν πρέπει να επιδιώξει κοινή εξωτερική πολιτική, και γι’ αυτόν τον λόγο επιλέξαμε να καταψηφίσουμε την έκθεση."@el10
". The June List believes that human rights must be upheld in all societies throughout the world, both in the EU Member States and in other countries. The report is a motion for a resolution which calls on the Member States and the states concerned to work to uphold women’s rights. This is a deserving cause, but this is not the right forum in which to discuss the matter. As usual, paragraphs are included where the EU seeks to act with a single voice in foreign policy. With the report’s proposals for new budget headings, campaigns and increased responsibilities the EU is seeking to appropriate more power and to use issues like these as means in that quest. Crimes against women are unacceptable and a dialogue between sovereign states to put an end to this is to be welcomed because it is important to improve the vulnerable position of women in much of the world. However, the EU must not pursue a single foreign policy and for that reason we chose to vote against this report."@en4
". La Lista de Junio considera que los derechos humanos deben ser defendidos en todas las sociedades del mundo, tanto en los Estados miembros de la Unión Europea como en otros países. El informe es una propuesta de resolución que pide a los Estados miembros y a los Estados implicados que trabajen para defender los derechos de las mujeres. Se trata de una causa que merece la pena, aunque este no es el foro adecuado para debatir la cuestión. Como de costumbre, se incluyen apartados en los que la Unión Europea pretende actuar con una sola voz en política exterior. Con las propuestas del informe relativas a nuevos títulos presupuestarios, campañas y aumento de responsabilidades, la Unión Europea pretende obtener más poder y utilizar asuntos como este como medio en esta búsqueda. Los crímenes contra las mujeres son inaceptables y cabe acoger con satisfacción un diálogo entre Estados soberanos para poner fin a esto, porque es importante mejorar la vulnerable posición de las mujeres en gran parte del mundo. No obstante, la Unión Europea no debe perseguir una única política exterior y por esa razón hemos decidido votar en contra de este informe."@es21
"’is ollakse seisukohal, et inimõigusi tuleb austada kõigis ühiskondades üle maailma, nii ELi liikmesriikides kui ka teistes riikides. Raport on resolutsiooni ettepanek, milles kutsutakse liikmesriike ja puudutatud riike üles töötama naiste õiguste austamise nimel. See on väärt eesmärk, kuid see ei ole selle küsimuse arutamise õige foorum. Nagu tavaliselt, on paragrahvid mängus siis, kui EL püüab rääkida välispoliitikas ühisel häälel. Raporti ettepanekutega uuteks eelarve rubriikideks, kampaaniateks ning suuremaks vastutuseks püüab EL saada enam võimu ning kasutab sellise eesmärgi saavutamise vahenditena just selliseid küsimusi. Kuriteod naiste vastu on vastuvõetamatud ning suveräänsete riikide vahelist dialoogi selle lõpetamiseks tuleb tervitada, sest haavatavate naiste olukorra parandamine suuremas osas maailmas on oluline. Samas ei tohi EL püüelda ühtse välispoliitika suunas ning sel põhjusel hääletame me selle raporti vastu."@et5
". Kesäkuun lista katsoo, että ihmisoikeuksia on puolustettava kaikissa yhteiskunnissa kautta maailman, sekä EU:n jäsenvaltioissa että muissa maissa. Mietintö on esitys päätöslauselmaksi, jossa vaaditaan jäsenvaltioita ja asianomaisia valtioita tekemään työtä naisten oikeuksien puolustamiseksi. Se on perusteltu syy, mutta tämä ei ole oikea foorumi asiasta keskustelemiseksi. Kuten tavallista, siihen on sisällytetty kohtia, joissa EU yrittää toimia ulkopolitiikassa yhtenäisenä. Mietinnössä ehdotetuilla uusilla budjettikohdilla, kampanjoilla ja työtehtävien lisäämisellä EU pyrkii omimaan itselleen lisää valtaa ja käyttämään tämänkaltaisia kysymyksiä keinona sen tavoittelussa. Naisiin kohdistuvia rikoksia ei saa hyväksyä, ja suvereenien valtioiden välistä keskustelua niiden lopettamiseksi on pidettävä myönteisenä, koska on tärkeää parantaa naisten haavoittuvaa asemaa suuressa osassa maailmaa. EU:n ei kuitenkaan pidä harjoittaa yksittäistä politiikkaa. Tästä syystä valitsimme äänestämisen mietintöä vastaan."@fi7
". La Liste de Juin pense que les droits de l’homme doivent être respectés partout dans le monde, tant dans les États membres de l’UE que dans les autres pays. Le rapport est une motion de résolution appelant les États membres et les États concernés à collaborer pour faire respecter les droits des femmes. C’est une cause méritante, mais cette assemblée n’est pas le lieu approprié pour discuter de la question. Comme toujours, des passages sont insérés, dans lesquels l’UE cherche à agir en parlant d’une seule voix en matière de politique étrangère. Avec ce rapport qui propose de nouveaux postes budgétaires, des campagnes et des responsabilités accrues, l’UE cherche à s’approprier plus de pouvoir et à instrumentaliser des problèmes tels que celui-ci pour arriver à ses fins. Les crimes contre les femmes sont inacceptables, et un dialogue entre des États souverains pour y mettre fin serait le bienvenu, parce qu’il est important d’améliorer le statut vulnérable des femmes dans de nombreuses régions du monde. L’UE ne doit toutefois pas poursuivre une politique étrangère unique, raison pour laquelle nous avons décidé de voter contre ce rapport."@fr8
". A June List hiszi, hogy az emberi jogokat minden társadalomban támogatni kell szerte a világban: mind az uniós tagállamokban, mind pedig egyéb országokban. A jelentés egy állásfoglalásra irányuló indítvány, amely arra szólítja fel a tagállamokat, valamint az érintett országokat, hogy dolgozzanak a nők jogainak megóvásán. Ez dicséretre méltó szándék, azonban nem ez a megfelelő fórum ezen ügy megvitatására. Szokás szerint vannak benne olyan bekezdések, ahol az EU egyhangúan szeretne fellépni a külpolitika terén. A jelentés azzal, hogy új költségvetési tételeket, kampányokat és az EU nagyobb elkötelezettségét javasolja, több hatalomra szeretne szert tenni, és az ehhez hasonló kérdéseket erre a célra szeretné felhasználni. Elfogadhatatlanok a nőkkel szembeni bűncselekmények és örömmel kell fogadni az ennek megszüntetésére irányuló, a szuverén államok közti párbeszédet, mivel fontos a nők sebezhető pozíciójának javítása szerte a világban. Azonban az EU-nak nem szabad egységes külpolitikára törekednie, és ez okból úgy döntöttünk, hogy a jelentés ellen szavazunk."@hu11
". Il ritiene che i diritti umani debbano essere difesi in tutte le società del mondo, che si tratti di Stati membri dell’UE o di altri paesi. La relazione costituisce una proposta di risoluzione che esorta gli Stati membri e gli Stati interessati ad agire in difesa dei diritti delle donne. E’ senz’altro una causa meritevole, ma questa non è la sede adatta per discutere di questo argomento. Come sempre, sono stati inseriti paragrafi che esprimono la volontà dell’UE di esprimersi ad una sola voce in materia di politica estera. Con le proposte contenute nella relazione, in favore di nuove voci di bilancio, campagne finanziarie e maggiori responsabilità, l’UE sta cercando di impossessarsi di maggior potere, utilizzando problematiche come questa come strumenti per raggiungere il proprio intento. I crimini contro le donne sono inammissibili e un dialogo fra Stati sovrani, volto a porre fine a questo fenomeno, è assolutamente auspicabile, poiché è importante migliorare la posizione vulnerabile delle donne in gran parte del mondo. Tuttavia, l’UE non deve perseguire una politica estera comune e per questo motivo noi abbiamo deciso di votare contro la presente relazione."@it12
". June List atstovai mano, kad žmogaus teises būtina palaikyti visose pasaulio visuomenėse, tiek ES valstybėse narėse, tiek kitose šalyse. Pranešime siūloma priimti rezoliuciją, kuria valstybės narės ir susijusios šalys raginamos įtvirtinti moterų teises. Tai pagrįsta priežastis, tačiau pasirinktas netinkamas forumas klausimui aptarti. Kaip įprasta, įtrauktos dalys, kuriose ES siekia veikti ir kalbėti vienu balsu užsienio politikos klausimais. ES pagal pranešime pateiktus pasiūlymus dėl naujų biudžeto straipsnių, kampanijų ir didesnių įsipareigojimų siekė sutelkti daugiau galios ir šiais klausimais pasinaudoti šiame žygyje. Nusikaltimai prieš moteris yra nepriimtini, todėl reikėtų sveikinti suverenių valstybių dialogą šiam reiškiniui panaikinti, nes svarbu pagerinti pažeidžiamą moterų padėtį daugelyje pasaulio šalių. Tačiau ES neprivalo laikytis bendros užsienio politikos, todėl mes balsuojame prieš šį pranešimą."@lt14
". Partija „Jūnija saraksts” uzskata, ka cilvēktiesības ir jāievēro visās sabiedrībās visā pasaulē, gan ES dalībvalstīs, gan citās valstīs. Ziņojums ir priekšlikums rezolūcijai, kas aicina dalībvalstis un attiecīgās valstis strādāt, lai īstenotu sieviešu tiesības. Tā ir cieņas vērta lieta, bet šis nav īstais forums, kurā apspriest šo jautājumu. Kā parasti tiek iekļauti punkti, kur ES mēģina rīkoties vienotā balsī ārējā politikā. Ar ziņojuma priekšlikumiem par jaunām budžeta pozīcijām, kampaņām un paaugstinātām atbildībām ES mēģina iegūt vairāk varas un izmantot šāda veida jautājumus kā līdzekli šajā mēģinājumā. Noziegumi pret sievietēm ir nepieņemami, un ir atzinīgi jāvērtē dialogs starp suverēnām valstīm par to izbeigšanu, jo ir svarīgi labot sieviešu neaizsargāto stāvokli pasaules lielā daļā. Tomēr ES nedrīkst īstenot vienotu ārējo politiku, un tādēļ mēs izvēlējāmies balsot pret ziņojumu."@lv13
"Junilistan menar att mänskliga rättigheter måste upprätthållas i alla samhällen världen över, såväl i EU:s medlemsländer som i andra länder. Betänkandet är ett förslag till en resolution som vädjar till medlemsländerna samt till de berörda staterna att arbeta för att upprätthålla kvinnors rättigheter. Detta är en behjärtansvärd fråga, men det forum som frågan diskuteras i är inte det rätta. Som vanligt inkluderas paragrafer där EU önskar agera med en enad utrikespolitisk röst. Med betänkandets förslag till nya budgetposter, kampanjer och utökade befogenheter vill EU tillskansa sig mer makt och använder frågor likt dessa som medel i detta sökande. Brott mot kvinnor är oacceptabelt och en dialog mellan suveräna stater för att stoppa dessa välkomnas eftersom det är viktigt att förbättra kvinnors utsatta ställning i stora delar av världen. Dock ska EU inte bedriva en enad utrikespolitik och det är av detta skäl vi valt att rösta nej till detta betänkande."@mt15
"De is van mening dat de rechten van de mens in alle samenlevingen overal ter wereld hoog moeten worden gehouden, zowel in de lidstaten als ook in de andere landen. Het verslag is een ontwerpresolutie die de lidstaten en de desbetreffende staten oproept om de rechten van de vrouw te handhaven. Dat is loffelijk, maar het is niet het juiste forum om een dergelijk probleem aan te pakken. Zoals gebruikelijk bevat het verslag paragrafen waarin de EU poogt om in haar buitenlands beleid met één stem te spreken. Via de voorstellen van het verslag voor nieuwe begrotingslijnen, campagnes en grotere bevoegdheden probeert de EU meer macht naar zich toe te trekken. Zij gebruikt dit soort kwesties om dat doel te bereiken. De misdaden tegen vrouwen zijn onaanvaardbaar. Het is daarom toe te juichen wanneer soevereine staten overleg voeren om hieraan een eind te maken, omdat het belangrijk is om de kwetsbare positie die vrouwen in grote delen van de wereld hebben, te verbeteren. De EU dient zich echter te onthouden van een gemeenschappelijk buitenlands beleid, en daarom hebben we ervoor gekozen om tegen dit verslag te stemmen."@nl3
". Partia June List uważa, że prawa człowieka powinny być przestrzegane we wszystkich społeczeństwach na świecie, zarówno w państwach członkowskich UE, jak i w innych krajach. Sprawozdanie jest projektem rezolucji, który wzywa państwa członkowskie i przedmiotowe państwa do podjęcia pracy w celu przestrzegania praw kobiet. Sprawa jest słuszna, lecz nie jest to właściwe forum dla jej rozpatrywania. Jak zwykle sformułowano ustępy wskazujące na to, że UE dąży do mówienia jednym głosem w polityce zagranicznej. Dzięki zawartym w sprawozdaniu wnioskom dotyczącym nowych treści w budżecie, kampanii i zwiększenia obowiązków, UE dąży do uzyskania większych uprawnień i wykorzystania tego typu spraw w charakterze środków podejmowanych w ramach swoich dążeń. Przestępstwa przeciwko kobietom są niedopuszczalne i dialog między suwerennymi państwami mający na celu położenie kresu tym przestępstwom przyjmowany będzie z zadowoleniem, ponieważ ważna jest poprawa niepewnej pozycji kobiet w wielu częściach świata. UE nie może jednak realizować wspólnej polityki zagranicznej i dlatego postanowiliśmy głosować przeciwko przyjęciu sprawozdania."@pl16
". A Lista de Junho entende que os direitos humanos devem ser respeitados em todas as sociedades do mundo, tanto nos Estados-Membros da UE como noutros países. O relatório é uma proposta de resolução que convida os Estados-Membros e os países em questão a fazerem respeitar os direitos das mulheres. Trata-se de uma causa meritória, mas esta não é a instância indicada para discutir o assunto. Como é hábito, são incluídos parágrafos em que a UE procura agir a uma só voz na política externa. Com as propostas do relatório de novas rubricas orçamentais, campanhas e responsabilidades acrescidas, a UE procura apropriar-se de mais poder e servir-se de assuntos como este para esse fim. Os actos criminosos contra as mulheres são inaceitáveis e um diálogo entre Estados soberanos com vista a pôr termo a esses actos é positivo, pois é importante combater a condição de vulnerabilidade das mulheres em grande parte do mundo. Contudo, a UE não pode adoptar uma política externa comum e, por essa razão, decidimos votar contra o relatório."@pt17
"Junilistan menar att mänskliga rättigheter måste upprätthållas i alla samhällen världen över, såväl i EU:s medlemsländer som i andra länder. Betänkandet är ett förslag till en resolution som vädjar till medlemsländerna samt till de berörda staterna att arbeta för att upprätthålla kvinnors rättigheter. Detta är en behjärtansvärd fråga, men det forum som frågan diskuteras i är inte det rätta. Som vanligt inkluderas paragrafer där EU önskar agera med en enad utrikespolitisk röst. Med betänkandets förslag till nya budgetposter, kampanjer och utökade befogenheter vill EU tillskansa sig mer makt och använder frågor likt dessa som medel i detta sökande. Brott mot kvinnor är oacceptabelt och en dialog mellan suveräna stater för att stoppa dessa välkomnas eftersom det är viktigt att förbättra kvinnors utsatta ställning i stora delar av världen. Dock ska EU inte bedriva en enad utrikespolitik och det är av detta skäl vi valt att rösta nej till detta betänkande."@ro18
". Strana Junilistan verí, že ľudské práva sa musia dodržiavať vo všetkých spoločnostiach na celom svete a to ako v členských štátoch EÚ, tak aj v iných krajinách. Správa je návrhom uznesenia, ktorým sa členské štáty a iné dotknuté štáty vyzývajú, aby pracovali na dodržiavaní práv žien. Je to záslužná vec, ale toto nie je správne fórum, na ktorom sa má diskutovať o tejto záležitosti. Ako obyčajne, v prípadoch, v ktorých chce EÚ konať jednohlasne v zahraničnej politike, zaradia sa ďalšie odseky. Návrhmi správy na nové rozpočtové kapitoly, kampaňami a zvýšenými povinnosťami sa EÚ snaží vyhradiť si viac právomocí a používať otázky, ako sú tieto, ako prostriedky na daný účel. Zločiny páchané na ženách sú neprijateľné a treba privítať dialóg medzi zvrchovanými štátmi, ktorého cieľom je toto násilie ukončiť, lebo je dôležité, aby sa zlepšila zraniteľná pozícia žien vo veľkej časti sveta. EÚ však nesmie podporovať jednotnú zahraničnú politiku a z toho dôvodu sme sa rozhodli hlasovať proti tejto správe."@sk19
". (SV) Junijska lista verjame, da morajo biti človekove pravice zagotovljene v vseh družbah po svetu, v državah članicah EU in drugih državah. Poročilo je predlog resolucije, ki poziva države članice in zadevne države, da zagotovijo človekove pravice. To je koristna zadeva, vendar to ni pravi forum, v katerem bi o tem razpravljali. Kot običajno so odstavki vključeni tam, kjer EU v zunanji politiki poskuša ravnati enotno. S predlogi poročila za nove proračunske postavke, kampanje in povečano odgovornost si EU poskuša pridobiti več pristojnosti in takšna vprašanja uporabiti kot sredstva pri tem prizadevanju. Zločini proti ženskam so nesprejemljivi in podprli bomo dialog med suverenimi državami, ki bo te zločine odpravil, saj je pomembno, da izboljšamo občutljiv položaj žensk v večjem delu sveta. Vendar EU ne sme izvajati enotne zunanje politike, zato smo se odločili glasovati proti temu poročilu."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph