Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-11-Speech-4-012"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071011.3.4-012"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I am substituting for my colleague, Ms in ’t Veld. I bow to the knowledge of other people on the technicalities of this agreement. As an MEP representing London, which includes the major airport of Heathrow, I am certainly encouraged by the fact that this agreement will grant more benefits of competition to passengers and, to that extent, it is good that it has been concluded. I want to address the security aspects of the agreement, understanding from the report that this is largely left to regulation by the Joint Committee. I agree with the report’s welcoming of cooperation between the EU and US authorities responsible for aviation security. However, as the report says, security measures should be based on a proper risk assessment and should not be excessive or uncoordinated, and the privacy of European and US citizens should be respected when personal passenger data are exchanged between the EU and the US. Members will be aware of the considerable controversy surrounding the Passenger Name Records (PNR) Agreement. The European Parliament has expressed itself very forcefully on the fact that it has not played the major role that it would have wanted in that agreement. Certainly, the opinion of the European Data Protection Supervisors is that safeguards under the new agreement have been considerably weakened in comparison to previous agreements and that the new agreement leaves open serious questions and shortcomings. While Commissioner Barrot welcomed the major role Parliament has played in modernising the regulatory framework for other aspects of the aviation business, I am afraid we have to express disappointment that we have not succeeded in having the input we wanted on privacy and the enforcement of personal data safeguards. The data under the PNR Agreement will be retained for 15 years, which, I put to you, is excessive and which this report says we do not want. The US will be able to have access to sensitive data and even to use it in cases of petty crime, which is not fighting terrorism. All in all, while welcoming this agreement overall, I am afraid to say that the aspirations of this report that security measures should be properly assessed for their contribution to combating risk, should not be excessive and should protect privacy have not been secured in the area of the exchange of passenger name records."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, vystupuji za svou kolegyni, paní in ’t Veldovou. Skláním se před znalostmi jiných lidí, pokud jde o formální stránku této dohody. Jako poslankyně EP zastupující Londýn, do kterého patří hlavní letiště Heathrow, mě určitě těší skutečnost, že tato dohoda poskytne cestujícím větší užitek z konkurence a z tohoto pohledu je dobré, že byla uzavřena. Chci se věnovat bezpečnostním aspektům dohody, protože jsem ze zprávy pochopila, že se tato oblast do velké míry ponechává v pravomoci společného výboru. Souhlasím s tím, že zpráva vítá spolupráci úřadů EU a USA zodpovědných za bezpečnost letectví. Jak se však uvádí ve zprávě, bezpečnostní opatření by měla vycházet ze správného hodnocení rizika a neměla by být přehnaná ani nekoordinovaná a při výměně údajů o cestujících mezi EU a USA by se měla respektovat ochrana soukromí evropských a amerických občanů. Poslancům je známa značná kontroverznost obklopující dohodu o osobních záznamech o cestujících (PNR). Evropský parlament se velmi rozhodně vyjádřil k tomu, že v této dohodě nesehrával takovou úlohu, jakou by chtěl. Podle názoru evropských úředníků dohlížejících na ochranu údajů jsou záruky podle nové dohody ve srovnání s předcházejícími dohodami značně oslabené a nová dohoda ponechává závažné otázky a nedostatky nezodpovězené. Komisař Barrot sice uvítal důležitou úlohu Parlamentu při modernizaci regulačního rámce pro jiné aspekty leteckého průmyslu, ale obávám se, že musíme vyjádřit zklamání nad tím, že jsme neuspěli, pokud jde o námi požadovaný vklad týkající se ochrany soukromí a uplatňování záruk na osobní údaje. Podle dohody PNR se údaje budou uchovávat 15 let, což je přehnané a což podle zprávy nechceme. USA budou mít přístup k citlivým údajům, a dokonce je mohou použít v případech malicherných zločinů. To však není boj proti terorismu. Když to shrnu, vítám tuto dohodu jako celek, ale s obavami přiznávám, že cíle této zprávy, tj. aby se bezpečnostní opatření z pohledu příspěvku k boji proti riziku vhodně vyhodnocovala, aby nebyla nadměrná a chránila soukromí osob, nejsou v oblasti výměny osobních záznamů o cestujících zabezpečeny."@cs1
"Fru formand! Jeg taler i stedet for min kollega, fr. in 't Veld. Jeg bøjer mig for andres viden om de tekniske detaljer i denne aftale. Som repræsentant for London, der indbefatter den store lufthavn i Heathrow, glæder det mig bestemt, at denne aftale vil give flere konkurrencefordele til passagererne, og for så vidt er det godt, at den er blevet indgået. Jeg vil gerne tage fat på sikkerhedsaspekterne af aftalen, idet jeg af betænkningen forstår, at reguleringen af den stort set skal overlades til det fælles udvalg. Jeg er enig med betænkningen, når den hilser samarbejdet mellem myndighederne med ansvar for luftfartssikkerhed i EU og USA velkommen. Men som der står i betænkningen, bør sikkerhedsforanstaltninger baseres på en ordentlig risikovurdering og ikke være overdrevne eller ukoordinerede, og man bør respektere europæiske og amerikanske borgeres privatliv, når der udveksles personlige passageroplysninger mellem EU og USA. Medlemmerne er sikkert opmærksomme på den betydelige strid om aftalen om passagerlister. Parlamentet har i meget stærke vendinger givet udtryk for, at det ikke har spillet den væsentlige rolle, som det gerne ville have gjort i forbindelse med denne aftale. Det er sikkert, at De Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har den opfattelse, at sikkerhedsforanstaltningerne under den nye aftale er blevet svækket betydeligt i sammenligning med tidligere aftaler, og at den nye aftale lader alvorlige spørgsmål og mangler stå åbne. Mens hr. Barrot glædede sig over den store rolle, som Parlamentet har spillet ved moderniseringen af den lovgivningsmæssige ramme for andre aspekter af luftfarten, er jeg bange for, at vi må udtrykke vores skuffelse over, at det ikke er lykkedes os at få den indflydelse, vi ønskede, på privatlivets fred og håndhævelse af sikkerhedsnormer for persondata. De data, der hører ind under aftalen om passagerlister, vil blive gemt i 15 år, hvilket jeg mener er overdrevent, og ifølge betænkningen ønsker vi ikke dette. USA vil have adgang til følsomme data og kan endog bruge dem i tilfælde af småforbrydelser, hvilket ikke har noget at gøre med terrorbekæmpelse at gøre. Alt i alt må jeg sige, at selv om vi generelt glæder os over denne aftale, må jeg desværre sige, at denne betænknings bestræbelser med hensyn til, at sikkerhedsforanstaltninger bør vurderes ordentligt med henblik på deres bidrag til bekæmpelse af risici, at de ikke bør være overdrevne, og at de bør beskytte privatlivets fred, ikke er blevet sikret, når det gælder udvekslingen af passagerlister."@da2
". Frau Präsidentin! Ich vertrete meine Kollegin Sophie in ’t Veld. Ich staune, was andere über die technischen Einzelheiten dieses Abkommens wissen. Als Mitglied des Parlaments vertrete ich London, wo sich der Großflughafen Heathrow befindet, und ich bin im Großen und Ganzen zufrieden mit diesem Abkommen, weil sich aus ihm weitere günstige Konditionen für die Flugreisenden ergeben werden. Deshalb betrachte ich diesen Vertragsabschluss als positiv. Ich möchte hier die Sicherheitsaspekte des Abkommens ansprechen, da ich aus dem Bericht entnehme, dass diese zum größten Teil durch den Gemeinsamen Ausschuss geregelt werden. Ich begrüße die im Bericht befürwortete Zusammenarbeit zwischen den europäischen und amerikanischen Behörden für Luftsicherheit. Der Bericht besagt aber auch, dass die Sicherheitsmaßnahmen auf einer ordnungsgemäßen Risikobewertung beruhen und weder übertrieben noch unkoordiniert sein sollten. Bei der Weitergabe von Fluggastdaten zwischen der EU und den USA muss der Datenschutz der europäischen und amerikanischen Bürger gewahrt bleiben. Die Abgeordneten des Parlaments sind sich der beträchtlichen Kontroversen über das Abkommen über Fluggastdatensätze (PNR-Agreement) wohl bewusst. Das Europäische Parlament hat seinen klaren Missfallen über die geringe inhaltliche Einflussnahme geäußert, die es auf den Abschluss des Abkommens hatte. Die europäischen Datenschutzbeauftragten sind der Meinung, dass das neue Abkommen, verglichen mit früheren Vereinbarungen, sowohl eine erhebliche Einschränkung des Datenschutzes darstellt als auch viele offene Fragen und Unzulänglichkeiten beinhaltet. Während Kommissar Barrot die führende Rolle des Parlaments bei der Modernisierung regulatorischer Rahmenbedingungen in Bezug auf andere Aspekte des Luftfahrtsektors begrüßte, müssen wir leider unserer Enttäuschung darüber Ausdruck verleihen, auf Datenschutzaspekte und die Respektierung der Privatsphäre nicht den gewünschten Einfluss gehabt zu haben. Die unter dem PNR-Abkommen gespeicherten Daten werden 15 Jahre lang aufbewahrt, was meiner Meinung nach sehr wohl übertrieben ist, und was wir in diesem Bericht als nicht erwünscht dargelegt haben. Die USA werden auf vertrauliche Daten zugreifen und diese sogar bei Bagatelldelikten nutzen können, die nun so gar nichts mit der Bekämpfung von Terrorismus zu tun haben. Obwohl wir diesen Vertrag im Großen und Ganzen befürworten, fürchte ich, dass der Bericht die in ihn gesetzten Erwartungen, nämlich die Bewertung von angemessenen, nicht übertriebenen Sicherheitsmaßnahmen zur Risikominimierung ohne Gefährdung des Datenschutzes, im Hinblick auf den Austausch von Fluggastdaten nicht erfüllt."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, αντικαθιστώ τη συνάδελφό μου, κ. in ’t Veld. Υποκλίνομαι στους συναδέλφους που κατέχουν σε βάθος τις τεχνικές λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας. Ως ΒΕΚ από το Λονδίνο όπου βρίσκεται το μεγάλο αεροδρόμιο του Heathrow, χαιρετίζω το γεγονός ότι η συμφωνία αυτή θα μετακυλίσει τα οφέλη του ανταγωνισμού στους επιβάτες, και υπό αυτήν την έννοια η σύναψή της είναι κάτι το θετικό. Θέλω να θέσω επί τάπητος τις πτυχές της συμφωνίας που αφορούν την ασφάλεια, έχοντας συνάγει το συμπέρασμα από την έκθεση ότι αυτό το θέμα θα ρυθμιστεί ως επί το πλείστον από την Κοινή Επιτροπή. Συμφωνώ με τη θετική υποδοχή που επιφυλάσσει η έκθεση στη συνεργασία μεταξύ των αρχών της ΕΕ και των ΗΠΑ που είναι αρμόδιες για την ασφάλεια της αεροπορίας. Ωστόσο, όπως αναφέρεται και στην έκθεση, τα μέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να βασίζονται σε σωστή αξιολόγηση κινδύνων και δεν πρέπει να είναι υπερβολικά αυστηρά ή ασυντόνιστα· επιπλέον πρέπει να διασφαλιστεί ο σεβασμός της ιδιωτικότητας των πολιτών των ΗΠΑ και της ΕΕ κατά την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων των επιβατών μεταξύ των δύο χωρών. Οι συνάδελφοι βουλευτές έχουν υπόψη τους το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη συμφωνία για την ανταλλαγή δεδομένων επιβατών (συμφωνία PNR). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν διαδραμάτισε τον μείζονα ρόλο που θα ήθελε να είχε διαδραματίσει στη συγκεκριμένη συμφωνία. Κατά την άποψη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, οι δικλείδες ασφαλείας στη νέα συμφωνία είναι αισθητά αποδυναμωμένες σε σύγκριση με προγενέστερες συμφωνίες, και η νέα συμφωνία αφήνει ανοιχτά σοβαρά θέματα και ελλείψεις. Αν και ο Επίτροπος Barrot χαιρέτισε τον μείζονα ρόλο που διαδραμάτισε το Κοινοβούλιο στον εκσυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου για άλλες πτυχές του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών, προσωπικά δεν μπορώ παρά να δηλώσω απογοητευμένη που δεν καταφέραμε να εισακουστούμε στον βαθμό που θα θέλαμε στο θέμα της ιδιωτικότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με τη συμφωνία PNR, τα δεδομένα θα διατηρούνται για 15 χρόνια, διάστημα που εγώ θεωρώ υπερβολικό και με το οποίο το Κοινοβούλιο δεν συμφωνεί, όπως δηλώνεται και στην έκθεση. Οι ΗΠΑ θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα και να κάνουν χρήση αυτών ακόμη και σε περιπτώσεις μικροπαραβάσεων που ουδεμία σχέση έχουν με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Συνοψίζοντας, ναι μεν χαιρετίζω αυτήν τη συμφωνία εν γένει, αλλά, δυστυχώς, διαπιστώνω ότι οι προσδοκίες της παρούσας έκθεσης για δέουσα αξιολόγηση των μέτρων ασφαλείας ως προς τη συμβολή τους στην καταπολέμηση δυνητικών κινδύνων καθώς και για μέτρα ασφαλείας που δεν θα είναι υπερβολικά και θα διασφαλίζουν την προστασία της ιδιωτικότητας δεν ευοδώθηκαν στον τομέα της ανταλλαγής των δεδομένων επιβατών."@el10
"Señora Presidenta, intervengo en sustitución de mi colega, la señora in ’t Veld. Muestro mi admiración ante el conocimiento de otras personas sobre los aspectos técnicos del presente acuerdo. En calidad de diputada al PE en representación de Londres, que incluye el importante aeropuerto de Heathrow, estoy ciertamente alentada por el hecho de que este acuerdo dará a los pasajeros más ventajas producto de la competencia y que, en tal medida, es beneficioso que se haya concluido. Deseo abordar los aspectos del acuerdo relativos a la seguridad, que del informe entiendo que se dejan, en gran medida, a la reglamentación por parte del Comité mixto. Estoy de acuerdo con la buena acogida que realiza el informe de la cooperación entre las autoridades de la UE y de los EE.UU. competentes en materia de seguridad aérea. Sin embargo, como manifiesta el informe, las medidas de seguridad deberían basarse en una evaluación adecuada de los riesgos y no deberían resultar excesivas o carentes de coordinación, además de que debería respetarse la intimidad de los ciudadanos europeos y estadounidenses a la hora de intercambiar datos personales de los pasajeros entre la UE y los EE.UU. Sus Señorías serán conscientes de la considerable controversia que rodea al Acuerdo sobre el registro de nombres de los pasajeros (PNR). El Parlamento Europeo se ha expresado enérgicamente sobre el hecho de que no ha desempeñado el papel de importancia que hubiera deseado en dicho acuerdo. Ciertamente, la opinión de los Supervisores Europeos de Protección de Datos es la de que las garantías han resultado debilitadas considerablemente en virtud del nuevo acuerdo, en comparación con acuerdos previos, y que éste deja pendientes cuestiones de importancia, además de que presenta imperfecciones. Mientras que el Comisario Barrot acogió con satisfacción el papel fundamental que el Parlamento ha desempeñado en la modernización del marco regulador para otros aspectos del sector de la aviación, me temo que tenemos que expresar nuestra decepción por no haber alcanzado el resultado que pretendíamos en la cuestión de la intimidad y en garantizar el cumplimiento de la salvaguardia de los datos personales. En virtud del Acuerdo sobre el PNR, los datos se conservarán durante 15 años, lo que opino que es excesivo, y es precisamente lo que el presente informe manifiesta que no deseamos. Los Estados Unidos podrán tener acceso a información delicada, e incluso podrán utilizarlos en casos de comisión de pequeñas infracciones, lo que no es luchar contra el terrorismo. Con todo, aun recibiendo con agrado el conjunto de este acuerdo, me temo que tendré que decir que las aspiraciones del presente informe (que las medidas de seguridad deberían valorarse adecuadamente en función de su contribución para combatir el riesgo, que no deberían ser excesivas y que deberían proteger la intimidad), no han sido aseguradas en el ámbito del intercambio del registro de nombres de los pasajeros."@es21
"Proua juhataja, ma asendan oma kolleegi pr in ’t Veldi. Ma austan teiste inimeste teadmisi selle lepingu tehniliste küsimuste alal. Londonit, mis hõlmab ka peamist lennujaama Heathrow’d, esindava parlamendiliikmena julgustab mind kahtlemata asjaolu, et see leping annab reisijatele enam konkurentsi suurenemisest tulenevaid soodustusi ning seda arvestades on hea, et see sõlmitakse. Ma soovin käsitleda lepingu turvalisuse aspekte, kusjuures ma saan raportist aru, et see on suures osas jäetud ühiskomitee reguleerida. Ma nõustun raportis koostöö tervitamisega ELi ja USA ametiasutuste vahel, kes vastutavad lennunduse turvalisuse eest. Kuid, nagu raportis märgitakse, peaksid julgestusmeetmed põhinema asjakohasel riskihinnangul ja ei tohiks olla ülemäärased või koordineerimata ning reisijate isikuandmete vahetamisel ELi ja USA vahel peaks austama Euroopa ja USA kodanike privaatsust. Parlamendiliikmed on teadlikud olulistest vaidlustest, mis ümbritsevad lennureisijate registrite (PNR) lepingut. Euroopa Parlament on väljendanud väga jõuliselt seisukohta, et ta ei omanud selle lepingu koostamisel olulist rolli, mida ta oleks tahtnud. Muidugi on Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, et selle uue lepingu raames on tagatisi võrreldes eelmiste lepingutega oluliselt nõrgestatud ning et uus leping jätab lahtiseks tõsised küsimused ja puudused. Kui volinik Barrot tervitas olulist rolli, mida parlament on omanud lennunduse äritegevuse teiste aspektide regulatiivse raamistiku moderniseerimises, siis ma kardan, et me peame avaldama pettumust, et meil ei õnnestunud anda sisendit, mida me soovisime, privaatsuse ning isikuandmete tagatiste rakendamise valdkonnas. PNR lepingu alusel säilitatakse andmeid 15 aastat, mis minu arvates on liigne ja mida me selles raportis öeldu kohaselt ei soovi. USA-l on juurdepääsu võimalus tundlikele andmetele ning isegi võimalus neid kasutada pisikuritegude puhul, mis ei ole käsitletav terrorismivastase võitlusena. Kokkuvõttes, kuigi me üldiselt tervitame seda lepingut, kardan ma, et selle raporti püüdlused, et turvalisuse meetmed oleksid kohaselt hinnatud nende riskimaandamise sobivuse alusel, ei oleks ülemäärased ja kaitseksid privaatsust, ei ole lennureisijate registrite vahetamise valdkonnas kindlustatud."@et5
"Arvoisa puhemies, toimin kollegani Sophia in 't Veldin sijaisena. Luotan siihen, että toiset henkilöt tuntevat tämän sopimuksen yksityiskohdat. Koska olen parlamentin jäsen, joka edustaa Lontoota ja sen merkittävää Heathrowin lentoasemaa, minua todellakin kannustaa se seikka, että tämä sopimus tuo lisää kilpailuetuja matkustajille. Sikäli on hyvä, että sopimukseen on päästy. Haluan käsitellä sopimuksen turvallisuusnäkökohtia. Saan mietinnöstä käsityksen, että sekakomitea vastaa suurelta osin tähän liittyvästä sääntelystä. Yhdyn mietintöön siinä, että pidän EU:n ja Yhdysvaltain ilmailuviranomaisten yhteistyötä myönteisenä. Kuten mietinnössä todetaan, turvamääräysten olisi kuitenkin perustuttava asianmukaiseen riskien arviointiin, eivätkä ne saisi olla liiallisia tai koordinoimattomia. EU:n ja Yhdysvaltain välillä tapahtuvan henkilötietojen vaihdon yhteydessä olisi kunnioitettava Euroopan ja Yhdysvaltain kansalaisten yksityisyyttä. Parlamentin jäsenet ovat varmaankin tietoisia matkustajarekisteritietojen ympärillä käytävästä melkoisesta kiistasta. Euroopan parlamentti on tuonut hyvin voimallisesti esiin sen, että sillä ei ole ollut sopimuksen yhteydessä sellaista merkittävää roolia, jonka se olisi halunnut. Euroopan tietosuojavaltuutettu katsoo, että suoja on uudessa sopimuksessa todellakin merkittävästi heikompi kuin aikaisemmissa sopimuksissa ja että uusi sopimus jättää avoimeksi useita kysymyksiä ja sisältää puutteita. Vaikka komission jäsen Barrot oli tyytyväinen parlamentin tärkeään rooliin lentoliikennetoiminnan muita näkökohtia koskevan lainsäädännön nykyaikaistamisessa, meidän on valitettavasti tuotava esiin pettymyksemme siihen, ettemme ole onnistuneet antamaan haluamaamme panosta yksityisyyden ja henkilötietojen suojan takaamisessa. Matkustajarekisteritietoja koskevan sopimuksen mukaan tiedot säilytetään 15 vuotta, mikä on mielestäni kohtuutonta, ja sitähän emme mietinnönkään mukaan halua. Yhdysvalloilla on mahdollisuus päästä arkaluonteisiin tietoihin ja jopa käyttää niitä vähäisten rikosten tapauksissa, joissa ei ole kyse terrorismin torjunnasta. Kaiken kaikkiaan suhtaudun tähän sopimukseen myönteisesti. Ikävä kyllä minun on todettava, että tämän mietinnön toiveissa siitä, että turvamääräysten arvioinnissa olisi otettava kunnolla huomioon se, vaikutetaanko niillä riskien torjuntaan, että ne eivät saisi olla kohtuuttomia ja että niillä olisi suojattava yksityisyyttä, ei matkustajarekisteritietojen vaihdon suhteen ole onnistuttu."@fi7
"Madame la Présidente, je remplace ma collègue Mme in ’t Veld. Je m’incline devant la connaissance qu’ont certains des aspects techniques de cet accord. En tant que députée européenne représentant Londres, qui comprend le grand aéroport d’Heathrow, je suis certainement encouragée par le fait que cet accord permettra aux passagers de tirer plus d’avantages de la concurrence et, à cet égard, c’est une bonne chose qu’il ait été conclu. Je voudrais aborder les aspects de l’accord liés à la sécurité, ayant compris du rapport que la réglementation de ceux-ci était en grande partie laissée à l’appréciation du comité mixte. Je suis d’accord avec le rapport: je me félicite de la coopération entre les autorités compétentes de l’UE et des États-Unis dans le domaine de la sécurité aérienne. Cependant, comme le rapport le dit, les mesures de sécurité devraient être basées sur une évaluation sérieuse des risques et ne devraient pas être excessives ou témoigner d’un manque de coordination, et la vie privée des citoyens européens et américains doit être respectée lors de l’échange entre l’UE et les États-Unis de données à caractère personnel concernant des passagers. Les députés doivent être informés de la controverse qui entoure l’accord concernant l’utilisation de données des dossiers des passagers aériens (PNR). Le Parlement européen s’est exprimé avec beaucoup de véhémence sur le fait qu’il n’avait pas joué le rôle majeur qu’il aurait voulu jouer dans cet accord. L’opinion des contrôleurs européens de la protection des données est certainement que les garanties dans le cadre du nouvel accord se sont considérablement affaiblies par rapport aux accords précédents et que ce nouvel accord laisse de sérieuses questions et lacunes en suspens. Si le commissaire Barrot salue le rôle majeur joué par le Parlement dans la modernisation du cadre réglementaire concernant d’autres aspects du secteur de l’aviation, je crains toutefois que nous ne devions exprimer notre déception de ne pas être parvenus à obtenir la contribution que nous souhaitions concernant la vie privée et la mise en œuvre des garanties en matière de données à caractère personnel. Les données dans le cadre de l’accord PNR seront conservées pendant 15 ans, ce qui, je vous le dis, est excessif et ce que, le rapport le dit, nous ne voulons pas. Les États-Unis pourront avoir accès aux données sensibles et même les utiliser en cas de délits mineurs, ce qui n’a rien à voir avec la lutte contre le terrorisme. En résumé, tout en saluant globalement cet accord, je crains que les aspirations de ce rapport de voir évaluée sérieusement la contribution des mesures de sécurité à la lutte contre les risques, mesures qui ne devraient pas être excessives et protéger la vie privée, ne se sont pas concrétisées dans le domaine de l’échange des dossiers des passagers aériens."@fr8
"Tisztelt elnök asszony! Én helyettesítem kollégámat, in ’t Veld asszonyt. Meghajlok más embereknek az e megállapodás technikai sajátosságaival kapcsolatos tudása előtt. Az Európai Parlament Londont képviselő tagjaként – amely város a Heathrow repülőtérnek ad otthont – nyilván inspirál az a tény, hogy a megállapodás több versenyelőnyt hoz az utasoknak, és ennyiben jó, hogy megkötésre került. Szeretnék a megállapodás biztonsági aspektusával foglalkozni, miután a jelentésből az derült ki számomra, hogy ennek szabályozása nagyrészt a vegyes bizottságra marad. Egyetértek azzal, hogy a jelentés üdvözli az EU és az USA légtéri biztonságért felelős hatóságai közötti együttműködést. Azonban – ahogyan a jelentés is kimondja – a biztonsági intézkedéseknek megfelelő kockázatelemzésen kell alapulniuk, és nem lehetnek eltúlzottak vagy koordinálatlanok, valamint hogy az európai és az amerikai polgárok magánéletét tiszteletben kell tartani az utasok személyes adatainak az EU és az USA közötti kicserélésekor. A képviselők jelentékeny ellentmondásokra fognak felfigyelni az utasnyilvántartási adatállományról (PNR-) szóló megállapodással kapcsolatban. Az Európai Parlament nyilvánvalóvá tette, hogy a megállapodás megalkotása során nem játszott olyan jelentős szerepet, mint szeretett volna. Nyilvánvalóan, az európai adatvédelmi biztosok véleménye szerint gyengülnek az új megállapodás szerinti garanciák a korábbi megállapodásokhoz képest, valamint hogy az új megállapodás számos komoly kérdést hagy nyitva és hiányossággal bír. Míg Barrot biztos úr üdvözölte azt a fontos szerepet, amit a Parlament játszott a szabályozási keret korszerűsítésében a légiközlekedési üzletág egyéb vonatkozásai tekintetében, attól tartok, hogy csalódottságunknak kell hangot adnunk azzal kapcsolatban, hogy nem járulhattunk hozzá szándékainknak megfelelő mértékben a magánélet és a személyes adatokkal kapcsolatos garanciák végrehajtása tekintetében. Az utasnyilvántartási adatállományról szóló megállapodás szerinti adatokat 15 évig megőrzik, ami – véleményem szerint – eltúlzott és amit a jelentés szerint mi nem akarunk. Az USA érzékeny adatokhoz férhet majd hozzá, amelyeket csekély súlyú bűncselekmények esetén fel is használhat, amivel nem a terrorizmus ellen harcol. Mindent egybevetve – míg üdvözlöm a megállapodás egészének létrejöttét – attól tartok, azt kell mondanom, hogy az utasnyilvántartási adatállomány cseréivel kapcsolatos területen nem biztosítottak a jelentés azon törekvései, miszerint a biztonsági intézkedéseket megfelelően értékelni kell a leküzdeni kívánt kockázathoz való hozzájárulásuk tekintetében, azok nem lehetnek túlzottak, és védeniük kell a magánéletet."@hu11
"Signora Presidente, sostituisco la mia collega, l’onorevole in ‘t Veld. Mi inchino di fronte alla conoscenza tanto accurata degli aspetti tecnici di questo accordo da parte di alcuni onorevoli colleghi. In qualità di membro del Parlamento europeo che rappresenta Londra, sede del grande di Heathrow, mi compiaccio del fatto che questo accordo garantirà ai passeggeri maggiori benefici derivanti dalla concorrenza e, a questo proposito, è un bene che sia stato firmato. Vorrei prendere in considerazione gli aspetti dell’accordo relativi alla sicurezza, la cui regolamentazione, a quanto risulta dalla relazione, è ampiamente riservata al comitato misto. Condivido l’entusiasmo espresso per la collaborazione fra le autorità dell’UE e degli Stati Uniti responsabili per la sicurezza nel settore aeronautico, tuttavia, come affermato nella relazione, occorre impostare le misure di sicurezza sulla base di un’adeguata valutazione di rischio e fare in modo che tali disposizioni non siano eccessive o mal coordinate. Inoltre, la dei cittadini europei e statunitensi dev’essere rispettata al momento dello scambio di informazioni fra UE e USA riguardo ai dati personali sui passeggeri. Gli onorevoli colleghi saranno tutti a conoscenza delle notevoli controversie relative all’accordo sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche ( PNR). Il Parlamento europeo ha espresso con fermezza il suo malumore per il fatto di non aver potuto giocare il ruolo di rilievo che avrebbe voluto ricoprire in quell’accordo. L’opinione dei garanti europei della protezione dei dati è che il nuovo accordo offra garanzie considerevolmente minori rispetto agli accordi precedenti e che lasci aperte alcune questioni importanti, oltre a presentare dei limiti. Sebbene il Commissario Barrot abbia applaudito l’importante ruolo svolto dal Parlamento nella modernizzazione del quadro normativo relativo ad altri aspetti del settore dell’aeronautica, temo che dovremo esprimere la nostra delusione per il fatto di non essere riusciti a dare il contributo desiderato sulla e sull’attuazione delle misure di tutela dei dati personali. Le informazioni che rientrano nell’accordo sui dati PNR saranno conservate per 15 anni, una durata a mio parere eccessiva e che questa relazione contesta. Gli Stati Uniti avranno accesso a dati sensibili e potranno usarli persino in caso di reati minori, che nulla hanno a che vedere con la lotta al terrorismo. In conclusione, pur accogliendo positivamente questo accordo nel suo complesso, mi duole constatare che gli obiettivi di questa relazione – fare in modo che le misure di sicurezza siano valutate in maniera consona al fine di combattere i rischi di attentati, che non siano eccessive e tutelino la dei viaggiatori – non sono stati raggiunti nell’ambito relativo allo scambio dei dati PNR."@it12
"Ponia pirmininke, pavaduoju savo kolegą S. in ’t Veldą. Lenkiu galvą kitiems prieš kitus žmones dėl puikios šio susitarimo techninės pusės išmanymo. Esu Europos Parlamento narė iš Londono; šiame mieste yra ir vienas svarbiausių Heathrow oro uostų ir man džiugu, nes dėl šio susitarimo susidariusios konkurencijos laimės keleiviai, todėl šia prasme susitarimas yra teigiamas poslinkis. Norėčiau aptarti šio susitarimo saugumo aspektus, nors iš pranešimo suprantu, kad šis klausimas didžia dalimi paliekamas bendro komiteto kompetencijai. Sutinku su pranešimu ir džiaugiuosi ES ir JAV institucijų, atsakingų už aviacijos saugumą, bendradarbiavimu. Tačiau, kaip teigiama pranešime, saugumo priemonės turėtų būti grindžiamos tinkamu rizikos įvertinimu, neturėtų būti neproporcingos ar nekoordinuotos, o ES su JAV keičiantis keleivių asmens duomenimis derėtų užtikrinti Europos Sąjungos ir JAV piliečių privatumą. Parlamento nariams, be abejo, žinomi nuomonių dėl susitarimo dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) skirtumai. Europos Parlamentas neigiamai įvertino tai, kad jam nebuvo skirtas svarbus paprastai jam priklausantis vaidmuo rengiant šį susitarimą. Be abejonės, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnai mano, kad naujajame susitarime įtvirtinti saugikliai buvo gerokai sušvelninti, palyginus su ankstesniais susitarimais, tačiau naujajame susitarime lieka neatsakyta į daugelį rimtų klausimų ir yra palikta spragų. Nors komisaras Ž. Barrot ir džiaugėsi naujuoju Europos Parlamento vaidmeniu modernizuojant kitus aviacijos verslo aspektus, bijau, kad mums teks nusivilti, nes nepavyko įtvirtinti savo pozicijos privatumo ir asmens duomenų saugiklių įgyvendinimo klausimais. Duomenys pagal PNR susitarimą bus saugomi net 15 metų; mano manymu, šis terminas yra pernelyg ilgas, o pranešime teigiama, kad jis mums nepriimtinas. JAV galės pasinaudoti slaptais duomenimis ir net pasitelkti juos nesunkių nusikaltimų atvejais, o tai visiškai nesusiję su kova su terorizmu. Apskritai, nors iš esmės džiaugiuosi šiuo susitarimu, bijau, nederėtų pervertinti šiame pranešime išreikštų lūkesčių, o saugumo priemones tinkamai vertinti pagal tai, kiek jomis prisidedama prie kovos su rizika, bei siekti saugoti privatumą, nes jis nėra užtikrinamas keičiantis keleivio duomenų įrašais."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es uzstājos savas kolēģes vietā. Es paklanos citu cilvēku zināšanu priekšā par šī nolīguma tehniskajiem aspektiem. Būdama EP deputāte, kas pārstāv Londonu, kurā ietilpst svarīgā lidosta Hītrova, mani noteikti uzmundrina tas, ka šis nolīgums dos pasažieriem vairāk labuma no konkurences, un šajā ziņā ir labi, ka tas ir noslēgts. Es gribu pievērsties nolīguma drošības aspektiem, saprotot no ziņojuma, ka to regulējums pilnībā ir atstāts Apvienotās komitejas ziņā. Es piekrītu referenta atzinīgajam vērtējumam par sadarbību starp ES un ASV iestādēm, kas ir atbildīgas par aviācijas drošību. Tomēr, kā ir teikts ziņojumā, drošības pasākumiem ir jābūt pamatotiem ar pareizu riska novērtējumu, un tie nedrīkst būt pārmērīgi vai nekoordinēti, un ir jārespektē Eiropas un ASV pilsoņu privātā dzīve, kad pasažieru personas dati tiek apmainīti starp ES un ASV. Deputātiem būs zināms par ievērojamām pretrunām sakarā ar Pasažieru datu reģistra (PDR) nolīgumu. Eiropas Parlaments ir izteicies ļoti spēcīgi par to, ka tam nav bijusi galvenā loma šajā nolīgumā, kā tas to būtu vēlējies. Protams, pēc Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju atzinuma saskaņā ar jauno nolīgumu aizsardzības mehānismi ir ievērojami vājinājušies salīdzinājumā ar iepriekšējiem nolīgumiem, un jaunais nolīgums atstāj atklātus nopietnus jautājumus un trūkumus. Lai gan komisārs atzinīgi vērtēja vadošo nozīmi, kāda Parlamentam bija regulatīvās sistēmas modernizēšanā citos aviācijas uzņēmējdarbības aspektos, es domāju, ka mums ir jāpauž vilšanās, ka mums nav izdevies dot to ieguldījumu, ko gribējām, par privātās dzīves un personas datu aizsardzības pastiprināšanu. Saskaņā ar PDR nolīgumu dati tiks glabāti 15 gadus, kas, es jums atzīstos, ir pārmērīgi un par ko ziņojums liecina, ka mēs to negribam. ASV būs pieeja jutīgiem datiem, un tās varēs pat tos lietot sīku noziegumu gadījumos, kas nav cīņa pret terorismu. Galu galā, kaut arī kopumā atzinīgi vērtēju šo nolīgumu, man rodas bažas, ka šī ziņojuma cenšanās, lai tiek pienācīgi novērtēts drošības pasākumu ieguldījums riska mazināšanā, nedrīkst būt pārmērīga un tai jāaizsargā privātā dzīve, kas nav nodrošināta pasažieru datu reģistru apmaiņas jomā."@lv13
"Madam President, I am substituting for my colleague, Ms in ’t Veld. I bow to the knowledge of other people on the technicalities of this agreement. As an MEP representing London, which includes the major airport of Heathrow, I am certainly encouraged by the fact that this agreement will grant more benefits of competition to passengers and, to that extent, it is good that it has been concluded. I want to address the security aspects of the agreement, understanding from the report that this is largely left to regulation by the Joint Committee. I agree with the report’s welcoming of cooperation between the EU and US authorities responsible for aviation security. However, as the report says, security measures should be based on a proper risk assessment and should not be excessive or uncoordinated, and the privacy of European and US citizens should be respected when personal passenger data are exchanged between the EU and the US. Members will be aware of the considerable controversy surrounding the Passenger Name Records (PNR) Agreement. The European Parliament has expressed itself very forcefully on the fact that it has not played the major role that it would have wanted in that agreement. Certainly, the opinion of the European Data Protection Supervisors is that safeguards under the new agreement have been considerably weakened in comparison to previous agreements and that the new agreement leaves open serious questions and shortcomings. While Commissioner Barrot welcomed the major role Parliament has played in modernising the regulatory framework for other aspects of the aviation business, I am afraid we have to express disappointment that we have not succeeded in having the input we wanted on privacy and the enforcement of personal data safeguards. The data under the PNR Agreement will be retained for 15 years, which, I put to you, is excessive and which this report says we do not want. The US will be able to have access to sensitive data and even to use it in cases of petty crime, which is not fighting terrorism. All in all, while welcoming this agreement overall, I am afraid to say that the aspirations of this report that security measures should be properly assessed for their contribution to combating risk, should not be excessive and should protect privacy have not been secured in the area of the exchange of passenger name records."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik vervang in deze mijn collega mevrouw in ’t Veld. Ik heb diep respect voor de kennis van een aantal onder u over de technische aspecten van deze overeenkomst. Als parlementslid dat Londen vertegenwoordigt, de stad waar de grote luchthaven Heathrow is gevestigd, doet het mij uiteraard buitengewoon deugd dat de passagier dankzij deze overeenkomst meer concurrentiële voordelen zal kunnen genieten, en is het wat dat betreft dus goed dat deze overeenkomst nu een feit is. Ik wil iets zeggen over de veiligheidsaspecten ervan. Ik heb namelijk uit het verslag begrepen dat dit voor het overgrote deel ter reglementering overgelaten wordt aan het Gemengd Comité. Ook ik ben net zoals het verslag ingenomen met de samenwerking tussen de Europese en Amerikaanse autoriteiten belast met de beveiliging van de luchtvaart. Echter, zoals tevens in het verslag gesteld wordt, dienen beveiligingsmaatregelen op een gedegen risicoanalyse te worden gestoeld, en mogen deze noch buitensporig noch ongecoördineerd zijn. Tevens dient bij de uitwisseling van persoonsgegevens van passagiers tussen de EU en de VS de privacy van de Europese en Amerikaanse burgers te worden gerespecteerd. U zult u allen wel op de hoogte zijn van de grote controverse die er bestaat met betrekking tot de PNR-overeenkomst (transfer of Passenger Name Records). Het Europees Parlement heeft zeer krachtig stelling genomen tegen het feit dat het bij die overeenkomst niet de belangrijke rol heeft kunnen spelen die het zichzelf had toegedacht. Volgens het advies van de Europese toezichthouders voor gegevensbescherming zijn bij het nieuwe verdrag in vergelijking met eerdere verdragen de waarborgen zeer sterk afgezwakt, blijven er grote vraagtekens bestaan bij het nieuwe verdrag, en is er sprake van verregaande tekortkomingen. Commissaris Barrot heeft dan wel aangegeven ingenomen te zijn met de belangrijke rol die het Parlement gespeeld heeft bij de modernisering van het richtinggevend kader voor andere onderdelen van de luchtvaart, maar ik vrees dat ik mijn teleurstelling moet uitspreken over het feit dat wij er niet in zijn geslaagd om de door ons gewenste bijdrage te leveren wat betreft privacy en het toezicht op de beveiliging van persoonsgegevens. Uit hoofde van de PNR-overeenkomst zullen deze gegevens worden bewaard voor een periode van 15 jaar. Dat is absoluut buitensporig, en ook het verslag zegt dat wij dit helemaal niet willen. De Verenigde Staten krijgen toegang tot gevoelige informatie, en kunnen deze zelfs gebruiken voor de bestrijding van kleine criminaliteit, en dus echt niet alleen voor de strijd tegen het terrorisme. Alles bij elkaar genomen ben ik niet ontevreden met deze overeenkomst. Maar datgene waarvoor in dit verslag met betrekking tot een goede beoordeling van het risicoverminderende effect van beveiligingsmaatregelen gepleit wordt – dus dat deze niet buitensporig mogen zijn en dat de privacy van mensen moeten worden gewaarborgd – is op het gebied van de uitwisseling van passagiersgegevens allesbehalve bewaarheid."@nl3
"Pani przewodnicząca! Zastępuję swojego koleżankę, panią poseł in ’t Veld. Chylę czoła przed wiedzą innych w zakresie technicznych szczegółów związanych z umową. Jako poseł do PE reprezentująca Londyn, w którym znajduje się port lotniczy Heathrow, jestem oczywiście zniechęcona tym, iż umowa zapewni pasażerom więcej korzyści wynikających z większej konkurencyjności i pod tym względem dobrze się stało, iż została zawarta. Chciałabym zająć się aspektami bezpieczeństwa omawianej umowy, wynikającymi ze sprawozdania, które w dużej mierze pozostawiono kontroli wspólnej komisji. Podzielam wyrażoną w sprawozdaniu chęć współpracy pomiędzy władzami Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo lotnictwa. Niemniej jednak, jak wspomina sprawozdanie, środki bezpieczeństwa powinny opierać się na właściwej ocenie ryzyka i nie powinny być ani nadmierne, ani nieskoordynowane, zaś prywatność obywateli europejskich i amerykańskich powinna być respektowana podczas wymiany osobistych danych dotyczących pasażerów pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Posłowie do PE znają kontrowersje otaczające porozumienie w sprawie przekazywania danych dotyczących nazwisk pasażerów (PNR). Parlament Europejski wypowiedział się bardzo zdecydowanie, że nie odegrał w powyższym porozumieniu tak znaczącej roli, jaką chciał odegrać. Z pewnością Europejscy Inspektorzy Ochrony Danych podzielają opinię, że zabezpieczenia wynikające z nowego porozumienia zostały znacząco ograniczone w porównaniu do poprzednich, a nowe porozumienie zawiera niedociągnięcia i istotne nierozstrzygnięte kwestie. Choć pan komisarz Barrot z radością przyjął wiadomość o znaczącej roli Parlamentu w modernizacji ram prawnych w zakresie pozostałych aspektów związanych z branżą lotniczą, obawiam się, że musimy wyrazić nasze rozczarowanie brakiem powodzenia we wprowadzaniu zmian, których oczekiwaliśmy w zakresie prywatności oraz w egzekwowaniu zabezpieczeń dotyczących danych osobowych. Zgodnie z porozumieniem w sprawie przekazywania danych dotyczących nazwisk pasażerów dane będą przechowywane przez 15 lat, co moim zdaniem jest zbyt długim okresem i, jak zostało wspomniane w sprawozdaniu, nie chcemy takiego wymogu. Stany Zjednoczone będą w stanie uzyskać dostęp do wrażliwych danych, a nawet wykorzystywać je w przypadku drobnych przestępstw, co przecież nie stanowi walki z terroryzmem. Ogólnie rzecz biorąc, choć ogólnie cieszymy się z tego porozumienia, celem tego sprawozdania jest sprawienie, aby środki bezpieczeństwa były odpowiednio oceniane pod względem ich wkładu w walkę z zagrożeniami, nie powinny być nadmierne i powinny chronić prywatność, a przecież nie zagwarantowano tego w zakresie wymiany danych dotyczących nazwisk pasażerów."@pl16
". Senhora Presidente, estou aqui em substituição da minha colega, senhora deputada in ’t Veld. Curvo-me perante os conhecimentos de outras pessoas sobre as questões técnicas deste acordo. Enquanto deputada ao Parlamento Europeu representante de Londres, onde se localiza o grande aeroporto de Heathrow, sinto-me deveras entusiasmada pelo facto de este acordo proporcionar mais vantagens concorrenciais aos passageiros, sendo, nesse sentido, benéfica a sua conclusão. Gostaria de me debruçar sobre as questões de segurança previstas no acordo, considerando que o relatório deixa, em grande medida, a questão da sua regulamentação à apreciação do Comité Misto. Concordo com o facto de o relatório saudar a cooperação entre as autoridades da UE e dos EUA competentes no domínio da segurança aérea. Contudo, como o relatório refere, as medidas de segurança devem basear-se numa avaliação correcta dos riscos e não devem ser excessivas ou descoordenadas, devendo ainda a privacidade dos cidadãos europeus e norte-americanos ser respeitada aquando do intercâmbio de dados pessoais de passageiros entre a UE e os EUA. Os Senhores Deputados estão cientes da considerável controvérsia gerada em torno do acordo sobre os registos de identificação dos passageiros (PNR). O Parlamento Europeu manifestou claramente a sua desilusão pelo facto de não ter podido participar neste acordo ao nível das suas expectativas. A Autoridade Europeia para a Protecção de Dados reconhece, certamente, que o nível de protecção sob o novo acordo foi significativamente reduzido em comparação com anteriores acordos e que o novo acordo deixa por resolver algumas questões e limitações importantes. Apesar de o senhor Comissário Barrot se ter congratulado com a relevante participação do Parlamento na modernização do quadro regulamentar relativo a outros aspectos do sector da aviação, receio ter de manifestar o meu desapontamento pelo facto de não termos conseguido fazer valer o nosso ponto de vista sobre a privacidade e a protecção dos dados pessoais. Os dados abrangidos pelo Acordo PNR ficarão retidos durante 15 anos, que, a meu ver, são excessivos e considerados indesejáveis neste relatório. Os EUA poderão ter acesso a dados sensíveis e, até mesmo, usá-los para a resolução de crimes menores, sem relação com o terrorismo. Concluindo, apesar de saudar este acordo na sua generalidade, considero que as ambições expressas neste relatório no sentido da correcta avaliação das medidas de segurança pelo seu contributo para a redução dos riscos não devem ser excessivas e devem procurar proteger a privacidade, que não foi assegurada no domínio do intercâmbio dos registos de identificação dos passageiros."@pt17
"Madam President, I am substituting for my colleague, Ms in ’t Veld. I bow to the knowledge of other people on the technicalities of this agreement. As an MEP representing London, which includes the major airport of Heathrow, I am certainly encouraged by the fact that this agreement will grant more benefits of competition to passengers and, to that extent, it is good that it has been concluded. I want to address the security aspects of the agreement, understanding from the report that this is largely left to regulation by the Joint Committee. I agree with the report’s welcoming of cooperation between the EU and US authorities responsible for aviation security. However, as the report says, security measures should be based on a proper risk assessment and should not be excessive or uncoordinated, and the privacy of European and US citizens should be respected when personal passenger data are exchanged between the EU and the US. Members will be aware of the considerable controversy surrounding the Passenger Name Records (PNR) Agreement. The European Parliament has expressed itself very forcefully on the fact that it has not played the major role that it would have wanted in that agreement. Certainly, the opinion of the European Data Protection Supervisors is that safeguards under the new agreement have been considerably weakened in comparison to previous agreements and that the new agreement leaves open serious questions and shortcomings. While Commissioner Barrot welcomed the major role Parliament has played in modernising the regulatory framework for other aspects of the aviation business, I am afraid we have to express disappointment that we have not succeeded in having the input we wanted on privacy and the enforcement of personal data safeguards. The data under the PNR Agreement will be retained for 15 years, which, I put to you, is excessive and which this report says we do not want. The US will be able to have access to sensitive data and even to use it in cases of petty crime, which is not fighting terrorism. All in all, while welcoming this agreement overall, I am afraid to say that the aspirations of this report that security measures should be properly assessed for their contribution to combating risk, should not be excessive and should protect privacy have not been secured in the area of the exchange of passenger name records."@ro18
"Pani predsedajúca, vystupujem za svoju kolegyňu, pani in ’t Veldovú. Skláňam sa pred znalosťami iných ľudí, pokiaľ ide o formálnu stránku tejto dohody. Ako poslankyňa EP zastupujúca Londýn, do ktorého patrí hlavné letisko Heathrow, ma určite teší skutočnosť, že táto dohoda poskytne cestujúcim väčší úžitok z konkurencie a z tohto pohľadu je dobré, že bola uzatvorená. Chcem sa venovať bezpečnostným aspektom dohody, keďže som zo správy pochopila, že sa táto oblasť vo veľkej miere ponecháva v právomoci spoločného výboru. Súhlasím s tým, že správa víta spoluprácu úradov EÚ a USA zodpovedných za bezpečnosť letectva. Ako sa však uvádza v správe, bezpečnostné opatrenia by mali vychádzať zo správneho hodnotenia rizika a nemali by byť prehnané ani nekoordinované a pri výmene údajov o cestujúcich medzi EÚ a USA by sa mala rešpektovať ochrana súkromia európskych a amerických občanov. Poslancom je známa značná kontroverznosť obklopujúca Dohodu o osobných záznamoch o cestujúcich (PNR). Európsky parlament sa veľmi rozhodne vyjadril k tomu, že v tejto dohode nezohrával takú úlohu, akú by chcel. Podľa názoru európskych úradníkov dozerajúcich na ochranu údajov sú záruky podľa novej dohody v porovnaní s predchádzajúcimi dohodami značne oslabené a nová dohoda ponecháva závažné otázky a nedostatky nezodpovedané. Komisár Barrot síce uvítal dôležitú úlohu Parlamentu pri modernizácii regulačného rámca pre iné aspekty leteckého priemyslu, no obávam sa, že musíme vyjadriť sklamanie nad tým, že sme neuspeli, pokiaľ ide o nami požadovaný vklad týkajúci sa ochrany súkromia a uplatňovania záruk na osobné údaje. Podľa dohody PNR sa údaje budú uchovávať 15 rokov, čo je nadmerné a čo podľa správy nechceme. USA budú mať prístup k citlivým údajom a dokonca ich môžu použiť v prípadoch malicherných zločinov. To však nie je boj proti terorizmu. Ak to zhrniem, vítam túto dohodu ako celok, ale s obavami priznávam, že ciele tejto správy, t.j. aby sa bezpečnostné opatrenia z pohľadu ich príspevku k boju proti riziku vhodne vyhodnocovali, aby neboli nadmerné a chránili súkromie osoby, nie sú v oblasti výmeny osobných záznamov o cestujúcich zabezpečené."@sk19
"Gospa predsednica, nadomeščam kolegico, gospo in ’t Veld. Občudujem znanje drugih ljudi v zvezi s tehničnimi podrobnostmi iz tega sporazuma. Kot poslanka in obenem predstavnica Londona, ki vključuje največje letališče Heathrow, sem seveda zadovoljna, ker bo ta sporazum potnikom zagotovil več koristi zaradi konkurence, zato je dobro, da smo ga sklenili. Želela bi obravnavati varnostne vidike sporazuma, saj glede na poročilo razumem, da to ureja predvsem skupni odbor. Strinjam se s tem, da poročilo pozdravlja sodelovanje med organi EU in Združenih držav, ki so odgovorni za varnost letalstva. Vendar bi morali, kot določa poročilo, varnostni ukrepi temeljiti na ustrezni oceni tveganja ter ne bi smeli biti pretirani in neusklajeni, pri izmenjavi osebnih podatkov o potnikih med EU in Združenimi državami pa bi bilo treba spoštovati zasebnost evropskih državljanov in državljanov Združenih držav. Poslanci se morajo zavedati, da je sporazum o evidenci imen letalskih potnikov precej sporen. Evropski parlament je odločno izrazil mnenje, da ni imel tako pomembne vloge pri sporazumu, kot bi jo želel. Evropski nadzorniki za varstvo podatkov gotovo menijo, da so zaščitni ukrepi v skladu z novim sporazumom znatno poenostavljeni v primerjavi s prejšnjimi sporazumi ter da novi sporazum pušča odprta številna resna vprašanja in pomanjkljivosti. Medtem ko se je komisar Barrot strinjal s pomembno vlogo Parlamenta pri posodabljanju regulativnega okvira za druge vidike letalstva, mislim, da moramo izraziti razočaranje zaradi neuspeha v zvezi z vložkom glede zasebnosti in krepitve zaščitnih ukrepov v zvezi z osebnimi podatki, ki smo ga želeli imeti. Podatki iz sporazuma o evidenci imen letalskih potnikov se bodo hranili petnajst let, kar je po mojem mnenju preveč in česar v skladu s tem poročilom nočemo. Združene države bodo lahko imele dostop do občutljivih podatkov, ki jih bodo lahko uporabljale tudi v primeru prekrškov, kar ne predstavlja boja proti terorizmu. Čeprav ta sporazum na splošno podpiram, moram povedati, da prizadevanja iz tega poročila v zvezi s tem, da je treba varnostne ukrepe primerno oceniti glede njihovega prispevka k boju proti tveganjem, da ne bi smela biti pretirana in bi morala zaščititi zasebnost, na področju izmenjave podatkov o imenih letalskih potnikov niso zajamčena."@sl20,20
"Fru talman! Jag ersätter min kollega Sophia in ’t Veld. Jag värdesätter verkligen andras kunskap om detta avtals teknikaliteter. I egenskap av parlamentsledamot som representerar London, vilket inbegriper den stora flygplatsen i Heathrow, är jag verkligen nöjd över att detta avtal kommer att ge mer konkurrensfördelar för passagerarna, och i det hänseendet är det bra att avtalet har ingåtts. Jag vill inrikta mig på säkerhetsaspekterna i avtalet, eftersom jag förstår av betänkandet att detta område till stor del har lämnats åt gemensamma kommittén att fastställa. I betänkandet välkomnas samarbete mellan de myndigheter i EU och Förenta staterna som har ansvar för flygsäkerheten, något som jag instämmer i. I betänkandet står dock att säkerhetsåtgärderna bör bygga på en ordentlig riskbedömning och inte vara orimliga eller genomföras utan samordning, samt att den personliga integriteten för medborgare i Europeiska unionens medlemsstater och Förenta staterna ska respekteras när EU och Förenta staterna utbyter passageraruppgifter. Ledamöterna kommer att bli medvetna om den stora kontrovers som omgärdar avtalet om passageraruppgifter (PNR-avtalet). Europaparlamentet har uttalat sig mycket kraftfullt om att det inte har spelat en så stor roll som det hade velat beträffande avtalet. Åsikten bland de europeiska datatillsynsmännen är helt säkert att skyddet har försvagats avsevärt i det nya avtalet jämfört med tidigare avtal och att det nya avtalet lämnar vägen fri för allvarliga frågor och brister. Även om kommissionsledamot Jacques Barrot välkomnade den stora roll som parlamentet har spelat för att modernisera regelverket för andra aspekter inom flygbranschen är jag rädd att vi måste uttrycka vår besvikelse över att vi inte har lyckats få det inflytande vi hade önskat rörande den personliga integriteten och betämmelserna om skydd av personuppgifter. Enligt PNR-avtalet kommer uppgifter att lagras i 15 år, vilket jag säger till er är en alltför lång tid och som anges i betänkandet att vi inte vill ha. Förenta staterna kommer att få tillträde till känsliga uppgifter och även kunna använda dem i fall av ringa brott, vilka inte gäller kamp mot terrorism. För att sammanfatta det hela välkomnar jag avtalet generellt sett, men tyvärr måste jag säga att målen i detta betänkande om att säkerhetsåtgärderna ska bedömas ordentligt i förhållande till riskerna – och inte bör vara alltför omfattande, utan skydda den personliga integriteten – ännu inte har säkerställts på området för utbyte av personuppgifter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sarah Ludford,"18,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph