Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-10-Speech-3-208"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071010.22.3-208"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, first of all, I wish to congratulate the rapporteur for his excellent work. This regulation will have positive outcomes, in that it will ensure greater transparency and accountability. This is needed because that should be a requirement in itself for all European funding, but also because it will help to dispel some of the exaggerated myths that abound about the CAP. Indeed, Court of Auditors reports tell us that in recent times the checks on agricultural expenditure have greatly improved. This needs to be brought to the attention of the general public. I agree with the rapporteur’s suggestion that there should be a similar requirement for structural funds. It should not only apply to the CAP. This transparency initiative should relate to other areas. As we await the so-called ‘health check’ on the CAP, it is important that we deal with this issue now, to get it out of the way, as it were. The CAP often comes in for bad press but very often these comments focus only on negative aspects and totally ignore the hugely positive benefits which consumers have gained from the CAP. Since the introduction of the CAP, food price inflation is way below overall inflation. The CAP has delivered cheaper food for EU citizens, but the CAP has also delivered safe food and traceable food. The phrase ‘from farm to fork’ means just that. The CAP is improving our environment and animal welfare continues to improve. Furthermore, the CAP has ensured food security for the EU. Many people deride the idea of food security as if such an idea belongs to the dark ages. The world has enough food to feed itself. For how long? A week maybe. Just consider the pressure that will come about when we really begin to grow fuel as opposed to food. Just consider the pressure that will come about when emerging economies like India and China compete with the EU for food and for fuel grown instead of food. Then we will look to the EU and the CAP for food security. The CAP, like any policy, has its problems, but it has delivered for EU citizens and this regulation will ensure that it continues to deliver in an open and transparent way."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, v první řadě bych chtěl poblahopřát zpravodaji k jeho skvělé práci. Toto nařízení přinese pozitivní výsledky a zabezpečí větší transparentnost a odpovědnost. Ty jsou potřebné, protože by měly být vyžadovány v rámci všech financování z fondů EU, ale také proto, že pomohou rozptýlit některé přehnané mýty, které kolují okolo SZP. Zprávy Účetního dvora hovoří o tom, že se v poslední době do značné míry zlepšily kontroly zemědělských výdajů. Na to je třeba upozornit veřejnost. Souhlasím s návrhem zpravodaje, že podobný požadavek by měl existovat i pro strukturální fondy. Nemělo by se to vztahovat pouze na SZP. Tato iniciativa zaměřená na transparentnost by měla souviset i s ostatními oblastmi. Protože čekáme na takzvanou kontrolu stavu SZP, je důležité, abychom tento problém řešili nyní a abychom se ho zbavili. SZP bývá často zmiňována, ale mnohdy se tyto připomínky soustřeďují jen na negativní hlediska a zcela pomíjejí velmi pozitivní přínos, který SZP představuje pro spotřebitele. Od zavedení SZP je inflace v oblasti cen potravin mnohem nižší než celková inflace. SZP zajistila pro občany EU levnější potraviny, ale zároveň bezpečnější a se zjistitelným původem. To je smysl obratu „z pole na vidličku“. SZP zlepšuje naše životní prostředí i životní podmínky zvířat se nadále zlepšují. SZP navíc zajistila potravinovou bezpečnost pro EU. Mnoho lidí se vysmívá myšlence potravinové bezpečnosti, jakoby patřila do doby temna. Svět má dost potravin, aby se sám nasytil. Ale na jak dlouho? Možná na týden? Jen si představte tlak, jemuž budeme vystaveni, pokud skutečně začneme pěstovat plodiny na palivo místo potravin. Jen si představte tlak, kterému budeme čelit, pokud rozvíjející se hospodářství jako Indie a Čína začnou soutěžit s EU o potraviny a palivo pěstované místo potravin. Pak budeme hledat potravinovou bezpečnost ve SZP a EU. Jako každá politika, také SZP má své problémy, ale evropským občanům pomáhá, a toto nařízení zajistí, aby i nadále pomáhala otevřeným a transparentním způsobem."@cs1
". Hr. formand! Først og fremmest vil jeg gerne lykønske ordføreren for hans fremragende arbejde. Denne forordning vil skabe positive resultater, idet den vil sikre større gennemsigtighed og ansvarlighed. Dette er nødvendigt, fordi det bør være et krav i sig selv ved al EU-finansiering, men også fordi det vil bidrage til at fjerne nogle af de overdrevne myter, at omgiver den fælles landbrugspolitik. Revisionsretten fortæller os jo, at kontrollen med landbrugsudgifterne er blevet kraftigt forbedret på det seneste. Det skal den brede offentlighed gøres opmærksom på. Jeg er enig i ordførerens forslag om, at der skal indføres tilsvarende krav for strukturfondene. Det skal ikke kun gælde den fælles landbrugspolitik. Dette gennemsigtighedsinitiativ bør også dreje sig om andre områder. Mens vi venter på det såkaldte "sundhedstjek" af den fælles landbrugspolitik, er det vigtigt, at vi løser dette spørgsmål nu, får det ryddet af vejen, så at sige. Den fælles landbrugspolitik giver ofte dårlig presseomtale, men meget ofte fokuserer man i disse bemærkninger kun på negative aspekter, mens man fuldkommen ignorerer de kolossale positive fordele, som forbrugerne har opnået ved den fælles landbrugspolitik. Siden indførelsen af den fælles landbrugspolitik, har inflationen i fødevarepriserne ligget langt under den samlede inflation. Den fælles landbrugspolitik har givet billigere mad til EU-borgerne, men den fælles landbrugspolitik har også skaffet sikre og sporbare fødevarer. Udtrykket "fra jord til bord" betyder netop dette. Den fælles landbrugspolitik forbedrer vores miljø og dyrevelfærden bliver stadig bedre. Desuden har den fælles landbrugspolitik skaffet fødevaresikkerhed for EU. Mange mennesker gør nar af tanken om fødevaresikkerhed, som om en sådan tanke hørte den mørke tidsalder til. Verden har mad nok til at brødføde sig selv. Hvor længe? En uge, måske. Tænk bare på det pres, der vil opstå, når vi virkelig begynder at dyrke brændstof i stedet for fødevarer. Tænk bare på det pres, der vil opstå, når de nye vækstøkonomier som Indien og Kina skal konkurrere med EU om fødevarer og brændstof, der dyrkes i stedet for fødevarer. Så vil vi bede EU og den fælles landbrugspolitik om at sikre fødevaresikkerhed. Den fælles landbrugspolitik har sine problemer som enhver anden politik, men den har skabt resultater for EU-borgerne, og denne forordning vil sikre, at den fortsat skaber resultater på en åben og gennemsigtig måde."@da2
". Herr Präsident! Als Erstes möchte ich dem Berichterstatter für seine ausgezeichnete Arbeit danken. Diese Verordnung wird positive Ergebnisse hervorbringen, denn sie fördert Transparenz und finanzielle Verantwortung. Dies ist nötig, weil es eine Grundvoraussetzung für alle europäischen Fördermaßnahmen sein muss, aber auch, weil damit einige übertriebene Gerüchte über die Gemeinsame Agrarpolitik zerstreut werden. Aus den Berichten des Europäischen Rechnungshofes geht hervor, dass sich in letzter Zeit die Kontrolle von Agrarausgaben deutlich verbessert hat. Darüber muss die Öffentlichkeit informiert werden. Ich stimme dem Vorschlag des Berichterstatters zu, dass es ähnliche Bedingungen für die Gewährung von Strukturfondsmitteln geben muss. Die Transparenz sollte nicht nur die GAP, sondern auch andere Bereiche betreffen. In Erwartung des so genannten Health Check, der Überprüfung der GAP, ist es wichtig, dass wir dieses Problem jetzt angehen, um es letztendlich aus dem Weg zu schaffen. Die GAP wird in der Presse oft kritisiert, aber diese Kommentare beziehen sich häufig nur auf die negativen Aspekte und ignorieren völlig die immensen Vorteile, die den Verbrauchern durch die GAP zuteil werden. Seit Einführung der GAP liegt die Inflation der Lebensmittelpreise bei weitem unter der Gesamtinflation. Die GAP hat niedrigere Lebensmittelpreise für europäische Bürger gebracht, aber sie hat auch dafür gesorgt, dass Lebensmittel sicherer werden und dass ihre Herkunft zurückverfolgt werden kann. Genau dafür steht das Konzept „vom Erzeuger zum Verbraucher“. Die GAP sorgt für eine bessere Umwelt und auch eine bessere Gesundheit der Tiere. Außerdem gewährleistet die GAP die Nahrungsmittelsicherheit innerhalb Europas. Viele Mensche belächeln die Idee der Nahrungsmittelsicherheit, als ob diese längst vergangenen Tagen angehöre. Unsere Erde hält genügend Nahrungsmittel für alle bereit. Aber wie lange noch? Eine Woche vielleicht. Können Sie sich den Druck vorstellen, dem wir ausgesetzt sein werden, wenn wir statt Agrarerzeugnissen Pflanzen zur Produktion von Kraftstoff anbauen? Können Sie sich den Druck vorstellen, wenn aufstrebende Länder wie Indien und China mit der EU um die Herstellung von Nahrungsmitteln konkurrieren, und um den Anbau von Pflanzen zur Kraftstoffproduktion statt von Agrarerzeugnissen? Dann werden wir uns an die EU und die GAP wenden, damit sie sich um die Nahrungsmittelsicherheit kümmern. Die GAP hat, wie jede andere Politik auch, mit Problemen zu kämpfen, aber sie hat bis jetzt ihre Verpflichtungen gegenüber den europäischen Bürgern erfüllt, und diese Verordnung gewährleistet, dass sie das auch weiterhin mit aller Offenheit und Transparenz tun wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αρχικά, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική του εργασία. Αυτός ο κανονισμός θα έχει θετικές επιπτώσεις, καθώς θα διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια και υποχρέωση λογοδοσίας. Αυτό είναι απαραίτητο καθώς πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση από μόνο του για το σύνολο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, αλλά και επειδή θα βοηθήσει να διαλυθούν ορισμένοι από τους πάρα πολλούς γεμάτους υπερβολή μύθους που κυκλοφορούν για την ΚΓΠ. Πράγματι, οι εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρουν ότι πρόσφατα οι έλεγχοι για τις γεωργικές δαπάνες έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί στο ευρύ κοινό. Συμφωνώ με την πρόταση του εισηγητή ότι πρέπει να υπάρχει παρόμοια απαίτηση για τα διαρθρωτικά ταμεία. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στην ΚΓΠ. Αυτή η πρωτοβουλία για διαφάνεια πρέπει να συνδέεται με άλλους τομείς. Εν αναμονή του αποκαλούμενου «ελέγχου υγείας» σχετικά με την ΚΓΠ, είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα τώρα για να απαλλαγούμε από αυτό. Η ΚΓΠ συγκεντρώνει συχνά τα πυρά του Τύπου, αλλά πολύ συχνά αυτά τα σχόλια επικεντρώνονται μόνο στις αρνητικές πλευρές και αγνοούν πλήρως τα τεράστια οφέλη που έχουν αποκομίσει οι καταναλωτές από την ΚΓΠ. Από την εισαγωγή της ΚΓΠ και μετά, ο πληθωρισμός των τιμών τροφίμων ήταν πολύ χαμηλότερος από τον συνολικό πληθωρισμό. Η ΚΓΠ έφερε φτηνότερα τρόφιμα στους πολίτες της ΕΕ, αλλά ταυτόχρονα ασφαλή τρόφιμα και τρόφιμα των οποίων η προέλευση μπορεί να ανιχνευθεί. Η φράση «από το αγρόκτημα στο τραπέζι» σημαίνει αυτό ακριβώς. Η ΚΓΠ βελτιώνει το περιβάλλον μας και οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων συνεχίζουν να βελτιώνονται. Επιπλέον, η ΚΓΠ διασφάλισε επισιτιστική ασφάλεια για την ΕΕ. Πολλοί άνθρωποι χλευάζουν την ιδέα της επισιτιστικής ασφάλειας ισχυριζόμενοι ότι ανήκει σε σκοτεινές εποχές. Ο κόσμος έχει αρκετά τρόφιμα για να καλύψει τις ανάγκες του. Αλλά για πόσο; Ίσως για μία εβδομάδα. Αναλογιστείτε απλώς την πίεση που θα δημιουργηθεί όταν ξεκινήσουμε πραγματικά να καλλιεργούμε φυτά προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα και όχι ως τρόφιμα. Αναλογιστείτε απλώς την πίεση που θα δημιουργηθεί όταν αναδυόμενες οικονομίες όπως η Ινδία και η Κίνα θα ανταγωνίζονται την ΕΕ για τις τροφές και την παραγωγή καυσίμων και όχι τροφίμων. Τότε θα στραφούμε στην ΕΕ και την ΚΓΠ για επισιτιστική ασφάλεια. Η ΚΓΠ, όπως κάθε πολιτική, έχει τα προβλήματά της, αλλά έχει ωφελήσει τους πολίτες της ΕΕ και αυτός ο κανονισμός θα διασφαλίσει ότι συνεχίζει να τους ωφελεί με ανοικτό και διαφανή τρόπο."@el10
"Señor Presidente, ante todo deseo felicitar al ponente por su excelente trabajo. Esta regulación tendrá resultados positivos, porque garantizará una mayor transparencia y responsabilidad. Es algo necesario, y debería ser por sí misma un requisito para toda la financiación europea, pero también contribuirá a destruir algunos de los mitos exagerados que circulan en torno a la PAC. Efectivamente, los informes del Tribunal de Cuentas nos dicen que los controles sobre el gasto agrícola han mejorado mucho últimamente. Esto tiene que ser puesto en conocimiento del público en general. Estoy de acuerdo con la sugerencia del ponente de que debería existir un requisito similar para los fondos estructurales. No se debería aplicar exclusivamente a la PAC. Esta iniciativa de transparencia debería referirse también a otros ámbitos. Mientras esperamos el denominado «chequeo médico» de la PAC, es importante que abordemos este problema ahora, dándole carpetazo, por así decirlo. La PAC tiene mala prensa, pero los comentarios suelen centrarse únicamente en los aspectos negativos e ignoran completamente los grandes beneficios positivos que los consumidores han recibido gracias a la PAC. Desde la introducción de la PAC, la inflación de los productos de alimentación está por debajo de la inflación general. La PAC ha proporcionado alimentos más baratos a los ciudadanos, pero además alimentos más seguros cuyo origen es posible conocer. La frase «de la granja al plato» significa precisamente esto. La PAC está mejorando nuestro medio ambiente, y la salud animal también sigue mejorando. Además de esto, la PAC ha servido para garantizar la seguridad alimentaria de la UE. Son muchos los que se burlan de la seguridad alimentaria como se fuera una idea de la Edad Media. El mundo tiene suficientes alimentos para su propio sustento. ¿Durante cuánto tiempo? Quizás una semana. Piensen en la presión a la que nos veremos sometidos cuando empecemos a dedicar los cultivos a producir combustibles en lugar de alimentos. Piensen en la presión que se producirá cuando las economías emergentes como Japón y China compitan con la UE por los alimentos y por los biocombustibles. Entonces nos volveremos hacia la UE y la PAC reclamando seguridad alimentaria. Como cualquier otra política, la PAC tiene sus problemas, pero ha sido útil para los ciudadanos de la UE, y estas medidas permitirán que lo siga siendo de forma abierta y transparente."@es21
"Härra juhataja, kõigepealt soovin õnnitleda raportööri tema suurepärase töö puhul. Käesolev määrus annab positiivse tulemuse, tagades suurema läbipaistvuse ja aruandekohustuse. Seda on vaja, sest see peaks iseenesest olema igasuguse Euroopa rahastamise nõue, kuid ka seepärast, et aitab hajutada mõnda ülepaisutatud müüti, mis ühist põllumajanduspoliitikat ümbritsevad. Tõepoolest, kontrollikoja aruannetest võime lugeda, et viimasel ajal on põllumajanduskulude kontroll oluliselt paranenud. Sellele tuleb juhtida laia avalikkuse tähelepanu. Nõustun raportööri ettepanekuga, et sarnane nõue peaks kehtima struktuurifondide suhtes. Seda ei peaks kohaldama ainult ühise põllumajanduspoliitika suhtes. See läbipaistvuse algatus tuleks siduda ka muude valdkondadega. Kuna me ootame ühise põllumajanduspoliitika nn tervisekontrolli, siis on tähtis asjaga tegeleda, et see n-ö kaelast ära saada. Ühine põllumajanduspoliitika leiab tihti ebasoodsat kajastamist ajakirjanduses, kuid väga tihti keskenduvad need märkused ainult negatiivsetele aspektidele ja ignoreerivad täielikult tohutut positiivset kasu, mida ühine põllumajanduspoliitika tarbijatele andnud on. Alates ühise põllumajanduspoliitika kasutuselevõtust on toiduainete hindade inflatsioon üldisele inflatsioonile tugevalt alla jäänud. Ühine põllumajanduspoliitika on taganud ELi kodanikele odavama toidu, kuid ühine põllumajanduspoliitika on andnud ka ohutu ja kontrollitud päritoluga toidu. Ütlus „otse laudast pannile” tähendab just seda. Ühine põllumajanduspoliitika parandab meie keskkonda ja loomade heaolu ning teeb seda jätkuvalt. Lisaks sellele on ühine põllumajanduspoliitika taganud ELi toiduainetega kindlustatuse. Palju inimesed naeruvääristavad toiduainetega kindlustatuse ideed, justkui kuuluks see kuhugi pimedasse ajastusse. Maailmas on küllalt toitu enda äratoitmiseks. Kui kauaks? Nädalaks võib-olla. Mõelge vaid, milline surve tekib, kui tõesti hakkame toidu asemel kütust kasvatama. Mõelge vaid korraks, milline surve tekib, kui tõusva majandusega riigid, India ja Hiina, hakkavad ELiga võistlema kasvatatud toiduainete ja kütuse, mitte lihtsalt toidu pärast. Siis pöörame me toiduainetega kindlustatuse saavutamiseks oma pilgud ELi ja ühise põllumajanduspoliitika poole. Ühisel põllumajanduspoliitikal, nagu igasugusel poliitikal, on oma kitsaskohad, kuid ELi kodanikel on sellest kasu olnud ja see määrus tagab, et sellest on ka tulevikus kasu avatud ja läbipaistval viisil."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin onnitella esittelijää hänen erinomaisesta työstään. Asetuksella on myönteisiä vaikutuksia, koska se parantaa avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta. Tämä on tarpeen siksi, että avoimuuden itsessään pitäisi olla vaatimuksena kaikelle eurooppalaiselle rahoitukselle, mutta myös siksi, että se auttaisi haihduttamaan liioiteltuja, yhteisen maatalouspolitiikan ympärillä vellovia myyttejä. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksista käy ilmi, että maatalousmenojen tarkastukset ovat parantuneet viime aikoina paljon. Tämä on tuotava suuren yleisön tietoisuuteen. Olen samaa mieltä esittelijän ehdotuksesta siitä, että rakennerahastoille pitäisi olla samanlaiset vaatimukset. Vaatimusten ei pitäisi kohdistua pelkästään YMP:hen. Avoimuusaloite olisi laajennettava muillekin aloille. Odottaessamme YMP:n niin sanottua terveystarkastusta on tärkeää käsitellä asiaa nyt, jotta saamme sen pois päivän järjestyksestä. YMP saa usein osakseen kielteistä julkisuutta, mutta erittäin usein kiinnitetään huomiota vain kielteisiin puoliin ja unohdetaan täysin ne varsin myönteiset edut, joita kuluttajat ovat saaneet YMP:n ansiosta. YMP:n käyttöönotosta alkaen elintarvikkeiden hintojen inflaatio on ollut selkeästi yleisinflaatiota pienempää. YMP:llä EU:n kansalaiset ovat saaneet edullisempia elintarvikkeita, minkä lisäksi YMP:n ansiosta elintarvikkeet ovat turvallisempia ja jäljitettävämpiä. ”Maatilalta ruokapöytään” -lause tarkoittaa juuri tätä. YMP parantaa ympäristöämme, ja eläinten hyvinvointi parantuu entisestään. Lisäksi YMP on taannut elintarviketurvallisuuden EU:ssa. Monet pilkkaavat ajatusta elintarviketurvallisuudesta, niin kuin se kuuluisi pimeälle keskiajalle. Maailmassa on tarpeeksi ruokaa maailman ihmisille. Mutta kuinka pitkäksi aikaa? Ehkä viikoksi. Pohtikaa, millaiseen paineeseen joudumme, kun meidän on päätettävä, kasvatammeko polttoainetta vai elintarvikkeita. Pohtikaa, millaiseen paineeseen joudumme, kun kehittyvät taloudet, esimerkiksi Intia ja Kiina, kilpailevat EU:n kanssa elintarvikkeista ja polttoaineesta, jota on kasvatettu elintarvikkeiden sijaan. Silloin turvaudumme EU:hun ja YMP:hen elintarviketurvallisuudessa. YMP:llä, kuten millä tahansa politiikalla, on ongelmansa. YMP on kuitenkin tuonut etuja EU:n kansalaisille, ja tällä asetuksella varmistetaan etujen jatkuminen avoimella tavalla."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais tout d’abord féliciter le rapporteur pour son excellent travail. Ce règlement aura des retombées positives, en ce sens qu’il garantira une plus grande transparence et une plus grande responsabilité. C’est nécessaire, car cela devrait être une exigence en soi pour tous les fonds européens, mais aussi parce que cela permettra de dissiper les mythes quelque peu exagérés qui abondent au sujet de la PAC. En effet, les rapports de la Cour des comptes nous disent que, ces derniers temps, les contrôles des dépenses agricoles se sont fortement améliorés. Cela doit être porté à l’attention du grand public. Je suis d’accord avec la suggestion du rapporteur d’appliquer une exigence similaire aux Fonds structurels. Cela ne devrait pas seulement s’appliquer à la PAC. Cette initiative de transparence devrait toucher d’autres domaines. Alors que nous attendons le «bilan de santé» de la PAC, il est important que nous traitions de cette question maintenant, pour en être débarrassés, en quelque sorte. La PAC a souvent mauvaise presse, mais très souvent, ces commentaires ne s’intéressent qu’aux aspects négatifs et ignorent totalement les avantages extrêmement positifs dont les consommateurs ont bénéficié. Depuis l’introduction de la PAC, l’inflation du prix des denrées alimentaires est bien en deçà de l’inflation globale. Grâce à la PAC, les citoyens de l’UE bénéficient de denrées alimentaires moins chères, mais aussi sûres et traçables. C’est cela que la phrase «de la ferme à la table» signifie. La PAC améliore notre environnement et le bien-être animal continue à s’améliorer. En outre, la PAC a assuré la sécurité alimentaire de l’UE. Beaucoup tournent l’idée de sécurité alimentaire en ridicule comme si cette idée appartenait à l’âge des ténèbres. Le monde dispose de suffisamment de denrées alimentaires pour se nourrir. Pour combien de temps? Une semaine peut-être. Considérez un instant la pression qui verra le jour quand nous commencerons vraiment à cultiver du carburant plutôt que des aliments. Considérez un instant la pression qui verra le jour quand des économies émergentes comme l’Inde et la Chine entreront en compétition avec l’UE pour les denrées alimentaires et le carburant cultivé à la place des aliments. Nous compterons alors sur l’UE et sur la PAC pour la sécurité alimentaire. La PAC, comme n’importe quelle politique, a ses problèmes, mais elle a porté ses fruits pour les citoyens de l’UE et ce règlement veillera à ce qu’elle continue à le faire de manière ouverte et transparente."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Mindenekelőtt szeretnék gratulálni az előadónak kiváló munkájához. Ennek a pozíciónak pozitív eredményei lesznek, ami biztosítja a nagyobb átláthatóságot és felelősségre vonhatóságot. Erre szükség van, mivel önmagában kötelezettségnek kellene lennie valamennyi európai alap esetében, de azért is, mert segíteni fog a KAP körüli túlzott mítoszok eloszlatásában. Valójában a Számvevőszék jelentése elmondja számunkra, hogy az utóbbi időben nagyban fejlődött a mezőgazdasági kiadások ellenőrzése. Ezt az általános közvélemény tudomására kellene hozni. Egyetértek az előadó javaslatával, miszerint hasonló kívánalmak szükségesen a strukturális alapokhoz. Ennek nem csak a KAP-ra kell vonatkoznia. Ennek az átláthatósági követelménynek egyéb területekre is vonatkoznia kellene. Amíg várunk a KAP úgynevezett „állapotfelmérésére”, fontos, hogy most foglalkozzunk a kérdéssel, hogy megszabaduljunk tőle, és visszatérjünk az eredeti állapothoz. A KAP gyakran kap rossz sajtót, de ezek a megjegyzések gyakran csak a negatív szempontokra összpontosítanak, és teljes mértékben megfeledkeznek azokról az igencsak pozitív előnyökről, melyeket a fogyasztók a KAP-tól kapnak. A KAP bevezetése óta az élelmiszerár inflációja jóval az általában vett infláció alatt van. A KAP olcsó élelmiszert szolgáltatott az EU polgárainak, de egyben biztonságos és nyomon követhető élelmiszert. Épp ezt jelenti a „gazdaságból a tányérba” kifejezés. A KAP fejleszti környezetünket és folyamatosan javulnak a haszonállatok körülményei. Továbbá a KAP élelmiszerbiztonságot is nyújt az EU számára. Sokan nevetség tárgyává teszik az élelmiszerbiztonság gondolatát, mintha az ilyen elképzelés a sötét középkor sajátja lenne. A világnak elegendő élelmiszer áll rendelkezésére, hogy ellássa magát. De meddig? Talán egy hétig. Gondoljanak csak arra a nyomásra, ami akkor jön el, amikor elkezdünk majd üzemanyagot termeszteni élelmiszer helyett. Gondoljanak csak arra a nyomásra, ami akkor nehezedik ránk, amikor a feltörekvő gazdaságok, így például India és Kína az EU-val versengenek az élelmiszerért és az élelmiszer helyetti üzemanyag-termesztésért. Akkor majd az EU-ra és a KAP-ra tekintünk élelmiszerbiztonságért. A KAP-nak – hasonlóan minden politikához – megvannak a saját problémái, de nyújt valamit az EU-s polgároknak, és ez a szabályozás biztosítani fogja, hogy továbbra is így tegyen, még pedig nyílt és átlátható módon."@hu11
"Signor Presidente, mi congratulo con il relatore per l’eccellente lavoro. Questo regolamento avrà positive ripercussioni, poiché garantirà maggiore trasparenza e documentabilità, elementi necessari non solo perché dovrebbero essere un prerequisito fondamentale per qualsiasi finanziamento europeo, ma anche perché aiuteranno a dissipare alcuni dei miti esagerati che abbondano in merito alla PAC. In effetti, le relazioni stilate dalla Corte dei conti ci dicono che, di recente, i controlli sulla spesa agricola sono migliorati in maniera considerevole. E’ bene che questo venga portato all’attenzione del grande pubblico. Concordo con la proposta del relatore di istituire un requisito simile anche per i Fondi strutturali. Quest’iniziativa a favore della trasparenza, infatti, non dovrebbe applicarsi solo alla PAC, ma riguardare anche altre aree. In attesa della cosiddetta “verifica” sulla PAC, è importante affrontare la questione ora, per levarla di mezzo, per così dire. La PAC è spesso oggetto di critiche da parte della stampa, ma in molti casi i commenti si concentrano unicamente sugli aspetti negativi, trascurando del tutto i benefici fortemente positivi che la PAC ha apportato ai consumatori. Dall’introduzione della PAC, l’inflazione sui prezzi degli alimentari è di gran lunga inferiore a quella complessiva. Oltre ad alimenti meno costosi per i cittadini europei, la PAC ha garantito anche la sicurezza e la tracciabilità degli alimenti. L’espressione “dal campo alla tavola” significa proprio questo. La PAC sta migliorando il nostro ambiente, e il benessere degli animali è in continua crescita. Inoltre, ha garantito la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare per l’UE. Molti deridono questo concetto, come se si trattasse di una nozione legata al Medioevo. Il mondo ha abbastanza cibo per sfamarsi. Per quanto ancora? Una settimana, forse. Provate solo a immaginare le tensioni che si creeranno quando cominceremo davvero a produrre combustibili anziché cibo. Provate solo a immaginare le tensioni che si creeranno quando economie emergenti come l’India e la Cina concorreranno con l’UE per il cibo e il combustibile prodotto al posto del cibo. Allora ci rivolgeremo all’UE e alla PAC per la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare. La PAC, come tutte le politiche, ha i suoi problemi, ma ha dato buoni frutti ai cittadini dell’Unione e questo regolamento farà sì che continui a dare frutti in maniera aperta e trasparente."@it12
"Pone pirmininke, visų pirma norėčiau pasidžiaugti puikiu pranešėjo darbu. Šis reglamentas sukels teigiamas pasekmes ir užtikrins didesnį skaidrumą ir atskaitomybę. Tai labai aktualu, nes šį reikalavimą reikėtų įtvirtinti Europos Sąjungos lėšų srityje ir taip išsklaidyti BŽŪP gaubiančius mitus. Faktiškai Audito Rūmų parengtame pranešime teigiama, kad pastaraisiais metais išlaidos žemės ūkio srityje tikrinamos gerokai veiksmingiau. Į šią aplinkybę reikia atkreipti visuomenės dėmesį. Sutinku su pranešėjo pasiūlymu panašų reikalavimą įtvirtinti struktūrinių fondų atveju. Jis turėtų būti taikomas ne tik BŽŪP. Skaidrumo iniciatyva turėtų būti susijusi ir su kitomis sritimis. Svarbu laukiant vadinamojo BŽŪP patikrinimo spręsti šį klausimą jau dabar. BŽŪP dažnai neigiamai nušviečiama spaudoje, tačiau šios pastabos dažniausiai susitelkia ties neigiamais aspektais ir visiškai neatsižvelgiama į didžiulę vartotojų iš BŽŪP gaunamą naudą. Įvedus BŽŪP infliacija maisto kainų srityje gerokai atsilieka nuo bendro infliacijos lygio. Dėl BŽŪP maisto prekės ES gyventojams atpigo, o maistas tapo saugesnis ir geriau atsekamas. Būtent tai reiškia žodžių junginys „nuo fermos prie šakutės“. Dėl BŽŪP gerėja padėtis aplinkos apsaugos srityje ir gyvūnų laikymo sąlygos. Be to, maisto prekių saugumas ES taip pat padidėjo. Daugeliui žmonių maisto saugos idėja kelia šypseną, priskiriamą viduramžiams. Pasaulyje pakanka maisto prasimaitinti. Tačiau kiek tai tęsis? Galbūt savaitę. Paprasčiausiai pagalvokime apie mūsų laukiantį spaudimą, kai pradėsime auginti kurą, o ne maistą. Pabandykime įsivaizduoti mūsų laukiantį spaudimą, kai augančių šalių, pvz., Indijos ir Kinijos, ekonomikos pradės konkuruoti su ES dėl maisto ir išauginto kuro vietoje maisto. Būtent tada kreipsimės į ES ir BŽŪP dėl maisto saugumo. Be abejo, BŽŪP kaip ir bet kuri kita politikos sritis nėra tobula, tačiau ji atliko savo darbą ES piliečiams, o šiuo reglamentu bus užtikrinta, kad ji ir toliau veiks atvirai ir skaidriai."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, pirmkārt, es vēlos pateikties referentam par viņa izcilo darbu. Šai regulai būs pozitīvs iznākums, jo tā nodrošinās lielāku pārredzamību un atbildību. Tas ir nepieciešams, jo tādai būtu jābūt prasībai, kas attiecināma uz visa veida Eiropas finansējumu, taču arī tāpēc, ka tā palīdzēs mums kliedēt pārspīlēto mītu par KLP. Patiesi, Revīzijas palātas ziņojumi liecina, ka pēdējā laikā lauksaimniecības izdevumu pārbaudes ir ievērojami uzlabojušās. Par to ir jāinformē sabiedrība. Es piekrītu referenta ieteikumam, ka attiecībā uz struktūrfondiem ir jāievieš līdzīga prasība. Tam nevajadzētu attiekties tikai uz KLP. Šai pārredzamības iniciatīvai vajadzētu attiekties arī uz citām jomām. Tā kā mēs gaidām tā dēvēto KLP „veselības pārbaudi”, ir svarīgi, ka mēs risinām šo jautājumu tagad, lai to varētu veiksmīgi pabeigt. KLP bieži iekļūst sliktajos rakstos presē, taču bieži šie komentāri fokusējas tikai uz negatīvajiem aspektiem un pilnīgi ignorē iedzīvotāju lielo guvumu no KLP. Kopš KLP ieviešanas pārtikas cenu inflācija ir ievērojami zemāka par vispārējo inflāciju. KLP ir nodrošinājusi ne tikai zemākas pārtikas cenas ES iedzīvotājiem, bet arī drošu un izsekojamu pārtiku. Frāze „no fermas uz dakšiņas” tieši to arī nozīmē. KLP uzlabo mūsu vidi, un uzlabojas arī dzīvnieku dzīves apstākļi. Turklāt KLP ir uzlabojusi pārtikas drošību ES. Daudzi cilvēki izsmej pārtikas drošības politiku, it kā tā būtu ideja no tumšajiem gadiem. Pasaulē ir pietiekami daudz pārtikas, lai tā sevi pabarotu. Cik ilgi? Iespējams nedēļu. Tikai padomājiet, kāds būs spiediens, ja mēs tiešām sāksim audzēt degvielu pārtikas vietā. Tikai padomājiet, kāds būs spiediens, ja tādas jaunattīstības valstis kā Indija un Ķīna sacentīsies par izaudzēto degvielu pārtikas vietā. Tas mēs meklēsim pārtikas drošību ES un KLP. KLP tāpat kā jebkurai citai politikai ir savas problēmas, taču par tām atklāti un pārredzami tiek un tiks informēti ES iedzīvotāji."@lv13
"Mr President, first of all, I wish to congratulate the rapporteur for his excellent work. This regulation will have positive outcomes, in that it will ensure greater transparency and accountability. This is needed because that should be a requirement in itself for all European funding, but also because it will help to dispel some of the exaggerated myths that abound about the CAP. Indeed, Court of Auditors reports tell us that in recent times the checks on agricultural expenditure have greatly improved. This needs to be brought to the attention of the general public. I agree with the rapporteur’s suggestion that there should be a similar requirement for structural funds. It should not only apply to the CAP. This transparency initiative should relate to other areas. As we await the so-called ‘health check’ on the CAP, it is important that we deal with this issue now, to get it out of the way, as it were. The CAP often comes in for bad press but very often these comments focus only on negative aspects and totally ignore the hugely positive benefits which consumers have gained from the CAP. Since the introduction of the CAP, food price inflation is way below overall inflation. The CAP has delivered cheaper food for EU citizens, but the CAP has also delivered safe food and traceable food. The phrase ‘from farm to fork’ means just that. The CAP is improving our environment and animal welfare continues to improve. Furthermore, the CAP has ensured food security for the EU. Many people deride the idea of food security as if such an idea belongs to the dark ages. The world has enough food to feed itself. For how long? A week maybe. Just consider the pressure that will come about when we really begin to grow fuel as opposed to food. Just consider the pressure that will come about when emerging economies like India and China compete with the EU for food and for fuel grown instead of food. Then we will look to the EU and the CAP for food security. The CAP, like any policy, has its problems, but it has delivered for EU citizens and this regulation will ensure that it continues to deliver in an open and transparent way."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik de rapporteur mijn complimenten geven voor zijn uitstekende werk. Met deze regeling zal het nodige positieve bereikt kunnen worden, in die zin dat deze regeling leiden zal tot meer transparantie en rekenplichtigheid. Dat is nodig, want dat zou sowieso voor alle Europese uitgaven moeten gelden, en niet alleen daarom, maar ook omdat mede op die manier alle overdreven mythes die er over het GLB de ronde doen de wereld uit kunnen worden geholpen. Uit het verslag van de Rekenkamer komt naar voren dat het toezicht op de landbouwuitgaven de laatste tijd sterk verbeterd is. Dat dient bij het algemeen publiek onder de aandacht te worden gebracht. Ik ben het eens met de rapporteur als deze zegt dat er soortgelijke regelingen zouden moeten bestaan voor de structuurfondsen, dus niet alleen voor het GLB. Dit initiatief tot transparantie dient ook te gaan over de andere aandachtsgebieden. Het is belangrijk dat wij in afwachting van de zogeheten “gezondheidscontrole” op de GLB nu reeds de koe bij de horens vatten zodat deze kwestie dan alvast is opgelost. In de pers staat het GLB vaak in een kwaad daglicht. Vaak wordt er alleen gekeken naar de negatieve kanten ervan en wordt helemaal voorbij gegaan aan al het enorm positieve dat het GLB de burger gebracht heeft. Sinds de invoering van het GLB ligt de prijsinflatie van voedsel ver onder de algehele inflatie. Dankzij de GLB is het voedsel dat de EU-burger koopt dus goedkoper. Maar niet alleen dat, het voedsel is ook veilig en traceerbaar. Dat is precies wat wordt bedoeld met “van grond tot mond”. Het GLB leidt tot een verbetering van ons milieu en ook het dierenwelzijn wordt almaar beter. Ook heeft het GLB gezorgd voor continuïteit van de voedselvoorziening in de EU. Veel mensen doen de idee van continuïteit van de voedselvoorziening af als een idee ergens uit het duistere verleden. De wereld heeft genoeg voedsel om zich te kunnen voeden. Voor hoelang? Misschien een week. En denk eens aan wat er gebeuren kan als we daadwerkelijk beginnen brandstoffen te verbouwen in plaats van voedsel. Dat stelt u eens voor wat er gebeurt als opkomende economieën zoals India en China met de EU beginnen te concurreren om voedsel en brandstof dat verbouwd is in plaats van voedsel. Reken maar dat dan van de EU en het GLB verwacht wordt dat zij zorgen voor continuïteit van de voedselvoorziening. Net zoals bij elke vorm van beleid zijn er bij het GLB de nodige problemen. Maar het heeft de EU burgers veel opgeleverd en met deze regeling wordt ervoor gezorgd dat het dat ook zal blijven doen, op een open en transparante manier."@nl3
"Panie przewodniczący! Przede wszystkim chciałabym pogratulować sprawozdawcy jego wspaniałej pracy. Rozporządzenie to będzie miało pozytywne skutki, ponieważ zapewni większą przejrzystość i odpowiedzialność. Jest to potrzebne, ponieważ powinien to być wymóg sam w sobie dla finansowania europejskiego, ale także dlatego że pomoże to w rozwianiu pewnych mitów, które otaczają WPR. W rzeczywistości sprawozdania Trybunału Obrachunkowego mówią nam, że w ostatnim czasie kontrole wydatków rolnych znacznie poprawiły się. Należy na to skierować uwagę społeczeństwa. Zgadzam się z sugestią sprawozdawcy, że powinien istnieć podobny wymóg w przypadku funduszy strukturalnych. Musi mieć on zastosowanie nie tylko do WPR. Ta inicjatywa w zakresie przejrzystości powinna odnosić się do pozostałych obszarów. Ponieważ oczekujemy oceny funkcjonowania WPR, ważne jest, abyśmy zajęli się tą kwestią teraz, aby niejako usunąć tę przeszkodę. WPR często jest niekorzystnie przedstawiania w prasie, ale często te uwagi skupiają się tylko na negatywnych aspektach, a całkowicie pomijają ogromne korzyści, jakie konsumenci będą mieć z WPR. Od wprowadzenia WPR wzrost cen żywności jest wiele niższy od ogólnego poziomu inflacji. WPR dostarczyła tańszej żywności obywatelom UE, ale WPR także zapewniła żywność bezpieczną i wiadomego pochodzenia. Wyrażenie „od pola do stołu” oznacza właśnie to. WPR poprawia nasze środowisko, a dobrostan zwierząt nadal się poprawia. Ponadto WPR zapewniła bezpieczeństwo żywnościowe dla UE. Wielu ludzi drwi z idei bezpieczeństwa żywnościowego, jak gdyby taka idea była przejawem zacofania. Świat ma wystarczająco dużo żywności, aby się wyżywić. Jak długo? Może przez tydzień. Tylko wyobraźmy sobie presję, jaka powstanie, kiedy rzeczywiście zaczniemy uprawiać paliwo zamiast żywności. Tylko wyobraźmy sobie presję, jaka powstanie, kiedy gospodarki wschodzące, takie jak Indie czy Chiny, będą konkurować z UE o żywność i paliwo uprawiane zamiast żywności. Wtedy będziemy oczekiwać od UE i WPR bezpieczeństwa żywnościowego. WPR, jak każda polityka, przeżywa problemy, ale zaopatrywała ona obywateli UE w żywność, a to rozporządzenie zapewni, że nadal będzie ich zaopatrywać z otwarty i przejrzysty sposób."@pl16
"Senhor Presidente, quero começar por felicitar o relator pelo seu excelente trabalho. Este regulamento trará resultados positivos, na medida em que garante maior transparência e uma mais fácil responsabilização. É bom que assim seja, não só porque estes dois aspectos devem ser um requisito em todos os financiamentos da UE, mas também porque ajudarão a desfazer alguns dos muitos mitos fantasiosos sobre a PAC. Com efeito, alguns relatórios do Tribunal de Contas revelam que, nos últimos tempos, o controlo da despesa agrícola melhorou substancialmente. Isso deve ser levado ao conhecimento do público em geral. Concordo com a sugestão do relator no sentido de se impor uma exigência semelhante em relação aos fundos estruturais. Não deveria ser aplicável apenas à PAC. A iniciativa de transparência deve ser alargada a outras áreas. É bom que tratemos deste assunto agora, enquanto aguardamos o “controlo de saúde” da PAC, para – digamos assim – despachar já o assunto. A PAC é, frequentemente, objecto de comentários desfavoráveis na imprensa, mas muitos desses comentários centram-se apenas nos aspectos negativos e ignoram totalmente os enormes benefícios que ela trouxe aos consumidores. Desde a introdução da PAC, a inflação dos preços dos produtos alimentares tem-se mantido muito abaixo da inflação geral. A PAC tem proporcionado aos cidadãos da UE o acesso a alimentos não só mais baratos mas também mais seguros e rastreáveis. A expressão “da exploração agrícola até à mesa” alude precisamente a isso. A PAC contribui para a melhoria do nosso ambiente e do bem-estar dos animais. Além disso, tem garantido a segurança alimentar na UE. Muitas pessoas ridicularizam o conceito de segurança alimentar, como se fosse próprio dos tempos medievais. O mundo tem alimentos suficientes para se alimentar. Mas por quanto tempo? Talvez uma semana. Imaginem a pressão que se fará sentir quando realmente começarmos a produzir combustíveis em vez de produtos alimentares. Imaginem a pressão que se fará sentir quando as economias emergentes como a Índia e a China começarem a competir com a UE na obtenção de produtos alimentares e de combustíveis produzidos em detrimento dos produtos alimentares. Nessa altura, voltar-nos-emos para a UE e a PAC, em busca de segurança alimentar. A PAC tem os seus problemas, como qualquer política, mas beneficiou os cidadãos da UE, e este regulamento pode garantir que vai continuar a beneficiá-los, agora de um modo mais aberto e transparente."@pt17
"Mr President, first of all, I wish to congratulate the rapporteur for his excellent work. This regulation will have positive outcomes, in that it will ensure greater transparency and accountability. This is needed because that should be a requirement in itself for all European funding, but also because it will help to dispel some of the exaggerated myths that abound about the CAP. Indeed, Court of Auditors reports tell us that in recent times the checks on agricultural expenditure have greatly improved. This needs to be brought to the attention of the general public. I agree with the rapporteur’s suggestion that there should be a similar requirement for structural funds. It should not only apply to the CAP. This transparency initiative should relate to other areas. As we await the so-called ‘health check’ on the CAP, it is important that we deal with this issue now, to get it out of the way, as it were. The CAP often comes in for bad press but very often these comments focus only on negative aspects and totally ignore the hugely positive benefits which consumers have gained from the CAP. Since the introduction of the CAP, food price inflation is way below overall inflation. The CAP has delivered cheaper food for EU citizens, but the CAP has also delivered safe food and traceable food. The phrase ‘from farm to fork’ means just that. The CAP is improving our environment and animal welfare continues to improve. Furthermore, the CAP has ensured food security for the EU. Many people deride the idea of food security as if such an idea belongs to the dark ages. The world has enough food to feed itself. For how long? A week maybe. Just consider the pressure that will come about when we really begin to grow fuel as opposed to food. Just consider the pressure that will come about when emerging economies like India and China compete with the EU for food and for fuel grown instead of food. Then we will look to the EU and the CAP for food security. The CAP, like any policy, has its problems, but it has delivered for EU citizens and this regulation will ensure that it continues to deliver in an open and transparent way."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcela zablahoželať spravodajcovi k jeho skvelej práci. Tento predpis prinesie pozitívne výsledky a zabezpečí väčšiu transparentnosť a zodpovednosť. Tie sú potrebné, pretože by sa mali vyžadovať v rámci všetkých financovaní z fondov EÚ, no tiež preto, že pomôžu rozohnať niektoré prehnané mýty, ktoré kolujú okolo SPP. Správy Dvora audítorov hovoria o tom, že sa v poslednom čase vo veľkej miere zlepšili kontroly poľnohospodárskych výdavkov. Na to musíme upozorniť verejnosť. Súhlasím s návrhom spravodajcu, že podobná požiadavka by mala existovať pre štrukturálne fondy. Nemalo by sa to vzťahovať len na SPP. Táto iniciatíva zameraná na transparentnosť by mala súvisieť aj s ostatnými oblasťami. Keďže čakáme na takzvanú kontrolu stavu SPP, je dôležité, aby sme tento problém riešili teraz a takpovediac sa ho zbavili. SPP má často zlé ohlasy, no veľmi často sa tieto pripomienky sústreďujú len na negatívne aspekty a úplne ignorujú veľmi pozitívne výhody, ktoré spotrebitelia z SPP získali. Od zavedenia SPP je inflácia v oblasti cien potravín oveľa nižšia ako celková inflácia. SPP zabezpečila pre občanov EÚ lacnejšie potraviny, no zároveň bezpečnejšie a so zistiteľným pôvodom. Výraz „z poľa na vidličku“ znamená presne to. SPP zlepšuje naše životné prostredie a životné podmienky zvierať sa naďalej zlepšujú. SPP navyše zaistila potravinovú bezpečnosť pre EÚ. Mnoho ľudí sa vysmieva z myšlienky potravinovej bezpečnosti, akoby patrila do temných čias. Svet má dosť potravín, aby sa sám nasýtil. No na ako dlho? Možno týždeň. Len pouvažujte nad tlakom, ku ktorému dôjde, ak skutočne začneme pestovať palivo na rozdiel od potravín. Len pouvažujte nad tlakom, ku ktorému dôjde, ak rozvíjajúce sa hospodárstva ako India a Čína budú súťažiť s EÚ o potraviny a palivo pestované namiesto potravín. Potom budeme hľadať potravinovú bezpečnosť v SPP a EÚ. Ako každá politika, aj SPP má svoje problémy, no európskym občanom pomáha a tento predpis zaistí, aby naďalej pomáhala otvoreným a transparentným spôsobom."@sk19
"Gospod predsednik, najprej želim poročevalcu čestitati za odlično delo. Rezultati te uredbe bodo pozitivni, ker bo zagotovila večjo preglednost in odgovornost. To je potrebno, saj bi morala to biti samoumevna zahteva za vsa evropska sredstva, vendar tudi, ker bo pripomoglo k odpravi nekaterih pretiranih mitov, ki obdajajo skupno kmetijsko politiko. Iz poročil Računskega sodišča je dejansko razvidno, da so se v zadnjem času pregledi odhodkov za kmetijstvo zelo izboljšali. Na to je treba opozoriti splošno javnost. Strinjam se s predlogom poročevalca, da je za strukturne sklade potrebna podobna zahteva. To ne bi smelo veljati samo za skupno kmetijsko politiko. Ta pobuda za preglednost se mora nanašati tudi na druga področja. Medtem ko čakamo na tako imenovani „zdravstveni pregled“ skupne kmetijske politike, je pomembno, da to vprašanje zdaj obravnavamo in rešimo. Skupna kmetijska politika je v tisku pogosto slabo prikazana, vendar se te pripombe večinoma osredotočajo le na negativne vidike in popolnoma prezrejo velike pozitivne koristi, ki jih SKP prinaša potrošnikom. Od uvedbe skupne kmetijske politike je inflacija cen živil veliko nižja od skupne inflacije. Skupna kmetijska politika je državljanom EU zagotovila cenejša živila in tudi varna in sledljiva živila. Izraz „od kmetije do vilice“ pomeni točno to. Skupna kmetijska politika izboljšuje okolje, dodatno se izboljšuje tudi dobro počutje živali. Poleg tega je skupna kmetijska politika EU zagotovila varnost oskrbe s hrano. Številni ljudje se iz varnosti oskrbe s hrano posmehujejo kot iz nečesa, kar spada v srednji vek. Na svetu je dovolj hrane za vse. Za kako dolgo? Morda teden dni. Pomislite na pritisk, ki bo nastal, ko bomo resnično začeli pridelovati gorivo namesto hrane. Pomislite na pritisk, ki bo nastal, ko bodo nastajajoča gospodarstva, kot sta Indija in Kitajska, začela konkurirati EU na področju hrane in goriva, pridelanega namesto hrane. Potem se bomo obračali k EU in skupni kmetijski politiki za varnost oskrbe s hrano. Kot vsaka politika ima tudi skupna kmetijska politika svoje težave, vendar je pomagala državljanom EU, in ta uredba bo zagotovila, da jim bo še naprej odprto in pregledno pomagala."@sl20
"Herr talman! Först av allt vill jag gratulera föredraganden till hans utmärkta arbete. Denna förordning kommer att leda till positiva resultat, eftersom den kommer att säkra större öppenhet och ansvarsskyldighet. Det behövs eftersom detta bör vara ett krav i sig för alla EU-medel, men också eftersom det kommer att bidra till att skingra några av de överdrivna och spridda myterna om den gemensamma jordbrukspolitiken. Revisionsrättens rapporter berättar för oss att kontrollen av jordbruksutgifter nyligen har förbättrats betydligt. Detta behöver komma till allmänhetens kännedom. Jag instämmer i föredragandens förslag om att det bör finnas ett liknande krav för strukturfonderna. Det bör inte bara gälla den gemensamma jordbrukspolitiken. Detta initiativ till öppenhet bör gälla andra områden. När vi nu väntar på den så kallade ”hälsokontrollen” av den gemensamma jordbrukspolitiken är det viktigt att vi tar itu med denna fråga, för att så att säga få den ur vägen. Den gemensamma jordbrukspolitiken får ofta dålig publicitet, men mycket ofta fokuserar denna bara på negativa aspekter och bortser helt från de mycket positiva fördelar som konsumenterna har fått genom den gemensamma jordbrukspolitiken. Sedan införandet av den gemensamma jordbrukspolitiken ligger inflationen för livsmedel långt under den allmänna inflationen. Den gemensamma jordbrukspolitiken har gett EU-medborgarna billigare livsmedel, men den har också producerat säkra livsmedel och spårbara livsmedel. Uttrycket ”från jord till bord” innebär precis detta. Den gemensamma jordbrukspolitiken förbättrar vår miljö och djurskyddet fortsätter att förbättras. Dessutom har den lett till tryggad livsmedelsförsörjning för EU. Många förlöjligar tanken på tryggad livsmedelsförsörjning, som om en sådan idé hör medeltiden till. Världen har tillräckligt med mat för att föda sig själv. Hur länge? Kanske en vecka. Tänk bara på de påfrestningar som kommer att orsakas när vi verkligen börjar odla bränsle i stället för mat. Tänk på den press som kommer att uppstå när tillväxtekonomier som Indien och Kina tävlar med EU om mat och om bränsle som odlas i stället för mat. Då kommer vi att vända oss till EU och den gemensamma jordbrukspolitiken för tryggad livsmedelsförsörjning. Den gemensamma jordbrukspolitiken har, liksom all annan politik, sina problem, men den har gett utdelning för EU-medborgarna och denna förordning kommer att se till att den fortsätter att ge utdelning på ett öppet sätt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph