Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-10-Speech-3-204"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071010.22.3-204"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, thank you for giving me the opportunity to say a few words about the report on Regulation 1290/2005 on the financing of the common agricultural policy. First of all, I would like to thank Mr Chatzimarkakis and the committee members for their efforts. Finally, I have noted quite a number of amendments aimed at further reinforcing the overall system for the management of agricultural expenditure which are not related to our proposal. On these, I think that the present text strikes a good balance, and we should give all actors time to put it into practice before considering any changes to the rules which, after all, just entered into force less than a year ago. The Commission proposal contains two items which are of political importance. First, to provide for the necessary follow-up on the relevant part of Article 53b on the Financial Regulation, which stipulates that the transparency obligation and ex post publication of beneficiaries by the Member States must be ensured by sector-specific legislation. Second, to reinforce the mechanism by which financial discipline is safeguarded through a new reduction-suspension mechanism of agricultural aid, which is more structured and more transparent than the current mechanism already laid down in the Regulation, and by introducing the possibility for the Commission to make financial corrections for failing ex post controls. The Commission is very much in favour of openness and transparency. One element of this is the right of the public to know what is happening with the Community aid and to see who is receiving what amounts. Article 53 of the Financial Regulation sets out that there should be an ex post publication of beneficiaries by Member States. The follow-up to this general obligation is, as far as EAGGF and EAFRD spending is concerned, to be found in the Commission’s proposal. The Commission insists very much on the Member States publishing this information, as, under shared management, they are the contact for the farming community and are therefore in a much better position than the Commission to validate the information to be published. I am very grateful for you support on this issue. The Commission will take inspiration from some of the amendments proposed when it adopts the implementing legislation, but it would not be in line with better regulation and simplification if all the – sometimes very technical – details were put into the Council regulation. However, let me make one thing clear. Beneficiaries are to be informed beforehand of the fact that certain information needs to be published, and publication will take place only within the context of the full respect of the privacy legislation applicable. As you know, there is already a reduction-suspension mechanism in Regulation 1290/2005. In comparison with that mechanism, the proposed provision offers a new transparent and effective mechanism allowing a further simplification of the existing possibility to reduce or suspend payments to a Member State in case of serious and persistent deficiencies in the national control systems. This new provision has the advantage that certain elements are determined in advance, so as to ensure a more efficient use of such an instrument. It goes without saying that the reduction mechanism already in place will continue to be applicable for other types of cases. However, amendments aimed at diluting the reduction mechanism are not acceptable to the Commission."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedající, děkuji Vám za příležitost říci několik slov ke zprávě o nařízení 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky. v první řadě bych chtěl poděkovat panu Chatzimarkakisovi a členům výboru za jejich úsilí. Konečně jsem zaznamenal celkem velký počet pozměňovacích návrhů zaměřených na další posílení celkového systému řízení zemědělských výdajů, které nesouvisí s naším návrhem. Proto si myslím, že předkládaný text je vyvážený a že bychom měli dát všem zúčastněným subjektům čas uvést ho do praxe dříve, než zvážíme případné změny pravidel, které ostatně nabyly platnosti teprve před necelým rokem. Návrh Komise obsahuje dva body, které mají politický význam. První hovoří o zajištění potřebného ověření příslušné části článku 53b nařízení o finančních pravidlech, který stanoví, že povinnost transparentnosti a následného uveřejnění příjemců ze strany členských států musí být zabezpečená právními předpisy daného odvětví. Druhý hovoří o posílení mechanismu, kterým se zajistí finanční disciplína prostřednictvím nového mechanismu snížené či pozastavené zemědělské pomoci, který je strukturovanější a transparentnější než stávající mechanismus už stanovený v nařízení, a o zavedení možnosti pro Komisi provádět finanční nápravy v případě nedodržení následných kontrol. Komise výrazně podporuje otevřenost a transparentnost. Jedním z prvků je právo veřejnosti vědět, co se děje s finanční pomocí Společenství, a vidět, komu jsou tyto částky přidělovány. Článek 53 nařízení o rozpočtových pravidlech stanoví, že členské státy by měly uveřejnit ex post seznam příjemců. Kontrolu této všeobecné povinnosti, pokud jde o výdaje z fondů EAGGF a EAFRD, upravuje návrh Komise. Komise trvá na tom, aby tyto informace zveřejňovaly členské státy, protože na základě společného řízení jsou ve spojení se zemědělskou obcí, a tím pádem mají lepší pozici než Komise z hlediska ověřování informací určených ke zveřejnění. Jsem velmi vděčný za vaši podporu v této oblasti. Komise se bude inspirovat některými pozměňovacími návrhy, které byly předloženy při přijímání prováděcích právních předpisů. Nebylo by však v souladu s cílem zlepšené tvorby právních předpisů a jejich zjednodušování, pokud by se do nařízení Rady dostaly všechny, někdy i velmi technické, podrobnosti. Dovolte mi však objasnit jednu skutečnost. Příjemci budou předem informováni, že určité informace musí být zveřejněny, přičemž zveřejnění bude v plné míře respektovat platné právní předpisy týkající se ochrany soukromí. Jak víte, v nařízení 1290/2005 už existuje mechanismus snížení či pozastavení plateb. v porovnání s ním nabízí navrhované ustanovení nový transparentní a účinný mechanismus, který umožní další zjednodušení existujících možností snížit nebo pozastavit platby členskému státu v případě závažných a trvalých nedostatků ve vnitrostátních kontrolních systémech. Výhodou tohoto nového ustanovení je, že se určité prvky stanovují předem, čímž se zajistí účinnější využití tohoto nástroje. Není třeba dodávat, že fungující mechanismus snížení bude nadále platit i u ostatních případů. Pozměňovací návrhy zaměřené na snížení účinnosti mechanismu snížení však nejsou pro Komisi přijatelné."@cs1
"Hr. formand! Tak, fordi De giver mig mulighed for at sige et par ord om betænkningen om forordning 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik. Først vil jeg gerne takke hr. Chatzimarkakis og udvalgets medlemmer for deres arbejde. Endelig har jeg bemærket et større antal ændringsforslag, der sigter mod en yderligere styrkelse af det samlede system til forvaltning af landbrugsudgifterne, som ikke vedrører vores forslag. I den henseende mener jeg, at teksten er velafbalanceret, og vi bør give aktørerne tid til at gennemføre den i praksis, inden vi overvejer ændringer af reglerne, som trods alt trådte i kraft for mindre end et år siden. Kommissionens forslag indeholder to punkter, der er af politisk betydning. For det første for at sikre den nødvendige opfølgning af den relevante del af artikel 53b om finansforordningen, hvori det hedder, at gennemsigtighedskravet og medlemsstaternes efterfølgende offentliggørelse af modtagerne skal sikres gennem sektorspecifik lovgivning. For det andet at styrke mekanismen til sikring af finansiel disciplin gennem en ny mekanisme til nedsættelsesuspendering af landbrugsstøtten, som er mere struktureret og mere gennemsigtig end den nuværende mekanisme, der allerede findes i forordningen, og ved at give Kommissionen mulighed for at foretage finansielle korrektioner for manglende efterfølgende kontroller. Kommissionen er i høj grad tilhænger af åbenhed og gennemsigtighed. Et aspekt af dette er offentlighedens ret til at vide, hvad der sker med fællesskabsstøtten og se, hvem der modtager hvilke beløb. I artikel 53 i finansforordningen bestemmes det, at medlemsstaterne efterfølgende skal offentliggøre støttemodtagerne. Opfølgningen af denne generelle forpligtelse ligger i Kommissionens forslag med hensyn til udgifterne under EUGFL og ELFUL. Kommissionen insisterer i høj grad på, at medlemsstaterne offentliggør disse oplysninger, fordi de i medfør af den fælles forvaltning er kontaktpunktet for landbrugssektoren og derfor er langt bedre stillet end Kommissionen til at validere de oplysninger, der skal offentliggøres. Jeg er meget taknemmelig for Deres støtte i dette spørgsmål. Kommissionen vil hente inspiration fra nogle af de fremsatte ændringsforslag, når den vedtager gennemførelseslovgivningen, men det vil ikke være i henhold til princippet om bedre lovgivning og forenkling, hvis alle de - undertiden meget tekniske - detaljer anbringes i Rådets forordning. Men jeg vil gerne gøre en ting helt klar. Modtagerne skal informeres på forhånd om, at visse oplysninger skal offentliggøres, og offentliggørelsen vil kun ske under fuld overholdelse af den gældende lovgivning om personoplysninger. Som De ved, findes der allerede en mekanisme til nedsættelsesuspendering i forordning 1290/2005. I sammenligning med denne mekanisme fører den foreslåede bestemmelse til en ny, gennemsigtig og effektiv mekanisme, der indebærer en yderligere forenkling af den eksisterende mulighed for at nedsætte eller suspendere udbetalingerne til en medlemsstat i tilfælde af alvorlige og vedvarende mangler i de nationale kontrolsystemer. Denne nye bestemmelse har den fordel, at visse elementer fastlægges på forhånd med henblik på at sikre en mere effektiv anvendelse af et sådant instrument. Det siger sig selv, at den nuværende nedsættelsesmekanisme fortsat vil skulle anvendes i andre typer af sager. Men ændringsforslag, der har til formål at udvande nedsættelsesmekanismen, kan ikke accepteres af Kommissionen."@da2
". − Herr Präsident! Ich danke Ihnen, dass Sie mir Gelegenheit geben, mich zum Bericht über die Verordnung Nr. 1290/2005 zur Finanzierung der gemeinschaftlichen Agrarpolitik zu äußern. Mein Dank gilt vor allem Herrn Chatzimarkakis und den Mitgliedern des Ausschusses für ihre Bemühungen. Abschließend möchte ich noch anmerken, dass einige Änderungsanträge darauf abzielen, das Verwaltungssystem von Agrarausgaben zu stärken, die jedoch nicht mit unserem Vorschlag im Zusammenhang stehen. Diesbezüglich stellt der vorliegende Text nach meinem Dafürhalten einen guten Mittelweg dar, und wir sollten allen Verantwortlichen Zeit zur Umsetzung geben, bevor wir Änderungen von Bestimmungen in Erwägung ziehen, die letztendlich erst vor nicht ganz einem Jahr in Kraft traten. Der Vorschlag der Kommission enthält zwei Punkte von politischer Bedeutung. Zum einen soll die Einhaltung der entsprechenden Bestimmungen aus Artikel 53b zur Haushaltsverordnung kontrolliert werden. Laut diesen Bestimmungen fällt Transparenz und Ex-post-Veröffentlichung von Fördermittelempfängern durch die Mitgliedstaaten in den Aufgabenbereich der sektorspezifischen Gesetzgebung. Zweitens sollen die Mechanismen zur Wahrung der Haushaltsdisziplin gestärkt werden, indem ein neuer Mechanismus zur Kürzung und Aussetzung von Agrarhilfen etabliert wird. Dieser ist strukturierter und transparenter ausgelegt als der momentan in der Verordnung festgelegte, wobei der Kommission in Fällen mangelhafter Ex-post-Kontrolle Spielraum für mögliche finanzielle Korrekturen bleibt. Die Kommission begrüßt nachdrücklich Offenheit und Transparenz. Dazu gehört unter anderem, dass die Öffentlichkeit ein Recht darauf hat zu erfahren, wie die gemeinschaftlichen Mittel verwendet wurden und wer welche Gelder erhält. Artikel 53 der Haushaltsverordnung sieht vor, dass die Ex-post-Veröffentlichung von Begünstigten in der Verantwortung der Mitgliedstaaten liegt. Wie die Kontrolle dieser allgemeinen Verpflichtung zu erfolgen hat, ist, zumindest was EAGFL- und ELER-Ausgaben betrifft, im Vorschlag der Kommission erläutert. Die Kommission besteht darauf, dass die Veröffentlichung dieser Informationen durch die Mitgliedstaaten erfolgt, weil diese in gemeinsamer Verwaltung die Kontaktstelle für die Agrargemeinschaft darstellen und daher die zu veröffentlichenden Informationen viel besser auswerten können als die Kommission. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Unterstützung in diesem Punkt. Die Kommission wird bei der Annahme der Durchführungsvorschriften einige Vorschläge der Änderungsanträge berücksichtigen. Eine bessere Regulierung und Vereinfachung wird jedoch nicht erreicht, wenn alle – zuweilen sehr technischen – Einzelheiten in die Verordnung des Rates integriert würden. Lassen Sie mich jedoch eine Sache klarstellen. Die Empfänger von EU-Fördermitteln müssen im Vorfeld darüber aufgeklärt werden, dass bestimmte Informationen veröffentlicht werden müssen, doch dass die Veröffentlichung nur unter vollständiger Wahrung der geltenden Gesetzgebung über den Schutz der Privatsphäre erfolgt. Ich hatte zuvor erwähnt, dass die Verordnung Nr. 1290/2005 bereits einen Mechanismus zur Kürzung und Aussetzung von Agrarhilfen enthält. Verglichen mit diesem Mechanismus enthält die vorgeschlagene Klausel einen neuen, transparenteren und effektiveren Mechanismus zur Vereinfachung bereits existierender Möglichkeiten zur Kürzung oder Aussetzung von Zahlungen an einen Mitgliedstaat, wenn dessen nationale Kontrollsysteme ernste und anhaltende Mängel aufweisen. Diese neue Klausel hat den Vorteil, dass bestimmte Punkte von vornherein festgelegt sind, damit ein solches Instrument effektiver genutzt werden kann. Es versteht sich von selbst, dass der bestehende Kürzungsmechanismus in anderen Fällen seine Gültigkeit beibehalten wird. Allerdings sind Änderungsanträge, die auf die Verwässerung des Kürzungsmechanismus ausgelegt sind, für die Kommission nicht akzeptabel."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να πω δυο λόγια σχετικά με την έκθεση για τον κανονισμό 1290/2005 περί της χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής. Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Χατζημαρκάκη και τα μέλη της επιτροπής για την προσπάθειά τους. Τέλος, παρατήρησα ότι αρκετές τροπολογίες στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση του συνολικού συστήματος διαχείρισης των γεωργικών δαπανών και δεν σχετίζονται με την πρότασή μας. Σχετικά με αυτές τις τροπολογίες, πιστεύω ότι το παρόν κείμενο έχει επιτύχει καλή ισορροπία και θα πρέπει να δώσουμε σε όλους τους φορείς χρόνο να το εφαρμόσουν προτού εξετάσουμε τυχόν αλλαγές στους κανόνες που, εντέλει, τέθηκαν σε εφαρμογή πριν από ένα μόλις έτος. Η έκθεση της Επιτροπής περιέχει δύο στοιχεία που έχουν πολιτική σημασία. Πρώτον, η πρόβλεψη για την απαραίτητη συνέχεια του σχετικού μέρους του άρθρου 53β του δημοσιονομικού κανονισμού, που ορίζει ότι η υποχρέωση διαφάνειας και η εκ των υστέρων γνωστοποίηση των δικαιούχων από τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζεται από νομοθεσία για τους συγκεκριμένους τομείς. Δεύτερον, η ενίσχυση του μηχανισμού μέσω του οποίου διασφαλίζεται η δημοσιονομική πειθαρχία μέσω ενός νέου μηχανισμού μείωσης-αναστολής των αγροτικών ενισχύσεων, ο οποίος είναι πιο διαρθρωμένος και πιο διαφανής από τον υφιστάμενο μηχανισμό που ορίζεται ήδη στον κανονισμό, και εισάγοντας τη δυνατότητα να διενεργεί η Επιτροπή δημοσιονομικές διορθώσεις σε περίπτωση αποτυχίας σε εκ των υστέρων ελέγχους. Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της ειλικρίνειας και της διαφάνειας. Μια πτυχή του παραπάνω είναι το δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν τι συμβαίνει με τις κοινοτικές ενισχύσεις και να ενημερώνονται για το ποιος λαμβάνει αυτά τα ποσά. Το άρθρο 53 του δημοσιονομικού κανονισμού ορίζει ότι πρέπει να γίνεται εκ των υστέρων γνωστοποίηση των δικαιούχων από τα κράτη μέλη. Η συνέχεια σε αυτή τη γενική υποχρέωση, όσον αφορά τις δαπάνες του ΕΓΤΠΕ και του ΕΓΤΑΑ, βρίσκεται στην πρόταση της Επιτροπής. Η Επιτροπή επιμένει σθεναρά στο να γνωστοποιούν τα κράτη μέλη αυτές τις πληροφορίες καθώς, στο πλαίσιο κοινής διαχείρισης, αυτά είναι που έρχονται σε επαφή με την αγροτική κοινότητα και επομένως βρίσκονται σε πολύ πλεονεκτικότερη θέση έναντι της Επιτροπής για να επικυρώσουν τις πληροφορίες που πρόκειται να δημοσιευτούν. Είμαι ευγνώμων για τη στήριξή σας σε αυτό το θέμα. Η Επιτροπή θα εμπνευστεί από ορισμένες τροπολογίες που προτάθηκαν όταν εγκρίνει την εκτελεστική νομοθεσία, αλλά δεν θα ήταν σύμφωνο με την αρχή της βελτίωσης της νομοθεσίας και της απλοποίησης εάν όλες οι –ενίοτε πολύ τεχνικές– λεπτομέρειες συμπεριλαμβάνονταν στον κανονισμό του Συμβουλίου. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να διευκρινίσω ένα σημείο: Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται εκ των προτέρων για το γεγονός ότι ορισμένες πληροφορίες πρέπει να γνωστοποιούνται, και η γνωστοποίηση θα γίνεται μόνο στο πλαίσιο του πλήρους σεβασμού της ισχύουσας νομοθεσίας περί ιδιωτικότητας. Όπως γνωρίζετε, ήδη προβλέπεται μηχανισμός μείωσης-αναστολής στον κανονισμό 1290/2005. Σε σύγκριση με τον μηχανισμό αυτό, η προτεινόμενη διάταξη προσφέρει νέο διαφανή και αποτελεσματικό μηχανισμό επιτρέποντας την περαιτέρω απλοποίηση της υφιστάμενης δυνατότητας μείωσης ή αναστολής των πληρωμών σε ένα κράτος μέλος σε περίπτωση που τα εθνικά συστήματα ελέγχου παρουσιάζουν σοβαρές και επίμονες ανεπάρκειες. Αυτή η νέα διάταξη έχει το πλεονέκτημα ότι ορισμένα στοιχεία καθορίζονται εκ των προτέρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη χρήση αυτού του μέσου. Εξυπακούεται ότι ο μηχανισμός μείωσης που εφαρμόζεται ήδη θα εξακολουθήσει να ισχύει για άλλα είδη περιπτώσεων. Ωστόσο, οι τροπολογίες που στοχεύουν στην άμβλυνση του μηχανισμού μείωσης δεν γίνονται αποδεκτές από την Επιτροπή."@el10
"Señor Presidente, gracias por darme la oportunidad de decir unas palabras acerca del informe relativo al Reglamento 1290/2005 sobre la financiación del la política agrícola común. Ante todo me gustaría dar las gracias al señor Chatzimarkakis y a los miembros de la comisión por sus esfuerzos. He constatado por último que una serie de enmiendas encaminadas a reforzar aún más el sistema general de gestión del gasto agrícola no tenían relación con nuestra propuesta. Creo que el texto actual es equilibrado, y deberíamos dar a todos los agentes tiempo suficiente para ponerlo en práctica, antes de estudiar cambios en unas normas que, después de todo, solamente están en vigor desde hace menos de un año. La propuesta de la Comisión incluye dos puntos que tienen trascendencia política. En primer lugar, contempla el oportuno seguimiento de la parte aplicable del artículo 53, letra b), del Reglamento financiero, el cual establece que la obligación de transparencia y la publicación de los beneficiarios por parte de los Estados miembros deberá garantizarse mediante actos legislativos específicos para cada sector. En segundo lugar, refuerza el régimen que permite mantener la disciplina financiera a través de un nuevo mecanismo de reducción o suspensión de las ayudas agrícolas, más estructurado y transparente que el mecanismo establecido actualmente en el Reglamento, introduciendo la posibilidad de que la Comisión lleve a cabo correcciones financieras cuando los controles detecten fallos. La Comisión está muy a favor de la apertura y de la transparencia. Uno de sus aspectos es el derecho del público a conocer lo que está sucediendo con las ayudas comunitarias y a saber quién las recibe y en qué cuantía. El artículo 53 del reglamento Financiero establece que los Estados miembros darán a conocer los beneficiarios. Las medidas de seguimiento de esta obligación general, por cuanto se refiere a los gastos del FEOGA y del FEADER, están incluidas en la propuesta de la Comisión. La Comisión insiste mucho en el cumplimiento de esta obligación por parte de los Estados miembros, porque con arreglo al régimen de gestión compartida están en contacto con el sector agrícola y por lo tanto en mejor situación que la Comisión para verificar la información que debe publicarse. Les estoy muy agradecido por su apoyo en este tema. La Comisión tendrá en cuenta algunas de las enmiendas presentadas al aprobar las medidas de aplicación, pero no sería consecuente con los principios de mejor legislación y de simplificación si todos los detalles, en ocasiones muy técnicos, se incluyesen en el Reglamento del Consejo. Sin embargo, permítanme que aclare algo. Los beneficiarios tienen que ser informados previamente de que es necesario publicar determinadas informaciones, y la publicación solamente tendrá lugar con pleno respeto a la legislación aplicable en materia de protección de la intimidad. Como saben, ya existe un mecanismo de reducción-suspensión en el Reglamento (CE) nº 1290/2005. En comparación con el mismo, el que ahora se propone es más transparente y eficaz, simplificando más aún la posibilidad existente de reducir o suspender los pagos a un Estado miembro en caso de deficiencias graves y persistentes en los sistemas de control nacionales. Esta nueva disposición tiene la ventaja de que determinados aspectos estar definidos por adelantado, de forma que se pueda hacer un uso más eficaz de este instrumento. No hace falta decir que el mecanismo de reducción ya establecido seguirá siendo aplicable en situaciones de otro tipo. Sin embargo, la Comisión no aceptará las enmiendas dirigidas a atenuar el mecanismo de reducción."@es21
"Härra juhataja, tänan, et andsite mulle võimaluse öelda paar sõna raporti kohta, mis käsitleb määrust 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta. Kõigepealt sooviksin tänada hr Chatzimarkakist ja komisjoni liikmeid nende jõupingutuste eest. Lõpetuseks, olen tähele pannud päris mitut muudatusettepanekut, mille eesmärk on põllumajanduskulude haldamise üldise süsteemi edasine tugevdamine, mis pole meie ettepanekuga seotud. Nende osas olen arvamusel, et käesolev tekst on leidnud hea tasakaalu, ja me peaks kõigile osapooltele andma aega selle rakendamiseks, enne kui kaaluda muudatusi eeskirjades, mis siiski jõustusid alles vähem kui aasta eest. Komisjoni ettepanek sisaldab kahte punkti, mis omavad poliitilist tähtsust. Esiteks, sätestada vajalik järg finantsmääruse artikli 53b asjaomasele osale, mis sätestab, et läbipaistvuskohustus ja abisaajate hilisem avaldamine liikmesriikide poolt tuleb tagada sektorispetsiifiliste õigusaktidega. Teiseks, tugevdada mehhanismi, millega finantsdistsipliini kindlustatakse uue põllumajandusliku abi vähendamise ja peatamise mehhanismi kaudu, mis on struktureeritum ja läbipaistvam kui praegune, määruses juba sätestatud mehhanism, ja andes komisjonile võimaluse finantskorrektsiooni tegemiseks hilisema kontrolli mitteläbimise korral. Komisjon pooldab tugevalt avatust ja läbipaistvust. Selle üheks osaks on avalikkuse õigus teada, mis toimub ühenduse abiga ja kes seda saab ning millisel määral. Finantsmääruse artiklis 53 on sätestatud, et liikmesriigid peaksid abisaajate nimed hiljem avaldama. Komisjoni ettepanekus sisaldub järg sellele üldisele kohustusele Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi ning Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi kulutuste osas. Komisjon nõuab tungivalt, et liikmesriigid selle teabe avaldaksid, sest halduskoostöö korras on nemad põllumeestega kontaktis ja seepärast on neil palju paremad võimalused avaldatava teabe kontrollimiseks kui komisjonil. Olen teile väga tänulik toetuse eest selles küsimuses. Komisjon leiab inspiratsiooni mõnedest esitatud muudatusettepanekutest, kui ta võtab vastu rakendusaktid, kuid see poleks kooskõlas parema õigusliku reguleerimise ja lihtsustamisega, kui kõik – mõnikord väga tehnilised – andmed lisada nõukogu määrusesse. Siiski lubage mul üks asi selgeks teha. Abisaajaid tuleb eelnevalt teavitada asjaolust, et teatud andmed kuuluvad avaldamisele ja avaldamine toimub ainult kohaldatavate eraelu puutumatuse kaitse õigusaktide täieliku austamise kontekstis. Nagu teate, on määruses 1290/2005 juba sätestatud vähendamise ja peatamise mehhanism. Selle mehhanismiga võrreldes pakub väljapakutud säte uut läbipaistvat ja tõhusat mehhanismi, mis võimaldab veelgi lihtsustada olemasolevat võimalust vähendada või peatada maksed liikmesriigile tõsiste ja jätkuvate puuduste korral riiklikes kontrollisüsteemides. Selle uue korralduse eeliseks on see, et teatud elemendid määratakse eelnevalt kindlaks, tagamaks selle õigusakti tõhusamat kasutamist. Ütlematagi on selge, et juba olemasolevat vähendamise mehhanismi kohaldatakse jätkuvalt muud tüüpi juhtudel. Siiski pole komisjonile vastuvõetavad muudatusettepanekud, mille eesmärk on vähendamise mehhanismi nõrgestada."@et5
"Arvoisa puhemies, kiitän teitä mahdollisuudesta puhua yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1290/2005. Haluaisin ensinnäkin kiittää Jorgo Chatzimarkakista ja valiokunnan jäseniä heidän työstään. Olen pannut merkille useita tarkistuksia, joilla pyritään vahvistamaan maatalousmenojen hallinnan kokonaisjärjestelmää, mutta jotka eivät liity ehdotukseemme. Niiden osalta tämänhetkisessä tekstissä on löydetty kultainen keskitie, ja meidän olisi annettava kaikille toimijoille aikaa ottaa nämä säännöt käytännössä käyttöön, ennen kuin pohdimme alle vuosi sitten voimaan tulleiden sääntöjen tarkistamista. Komission ehdotuksessa on kaksi asiaa, joilla on poliittista merkitystä. Ensinnäkin on järjestettävä tarpeellinen seuranta varainhoitoasetuksen 53 b artiklan asiaankuuluvaa osaa varten. Asetuksessa vaaditaan, että alakohtaisella lainsäädännöllä varmistetaan avoimuuden noudattaminen ja jäsenvaltioiden tuensaajien julkaiseminen jälkikäteen. Toiseksi on vahvistettava mekanismia, jolla taloudellinen kurinalaisuus turvataan uudella maataloustuen vähennys- ja keskeytysmekanismilla, joka on ohjatumpi ja avoimempi kuin tämänhetkinen asetuksessa määritetty mekanismi. Komissiolle on myös annettava mahdollisuus rahoitusoikaisuihin, jos jälkitarkastukset ovat puutteellisia. Komissio on täysin avoimuuden puolella. Avoimuuteen kuuluu suuren yleisön oikeus tietää, mitä yhteisön tuella tehdään, ja nähdä, kuka saa ja miten paljon. Varainhoitoasetuksen 53 artiklalla asetetaan, että jäsenvaltioiden tuensaajat on julkaistava. Tästä yleisvelvoitteesta seuraa se, mitä komission ehdotuksessa esitetään EMOTR:n ja maaseuturahaston menojen osalta. Komissio vaatii jäsenvaltioita julkaisemaan nämä tiedot, koska yhteistä hallinnointia noudatettaessa jäsenvaltiot ovat yhteydessä maatalousyhteisöön ja täten komissiota paremmassa asemassa tietojen julkaisemiseen. Olen kiitollinen tuestanne tässä asiassa. Ehdotetut tarkistukset antavat komissiolle ideoita, kun se hyväksyy toteutettavan lainsäädännön. Paremman sääntelyn ja selkeyttämisen mukaisesti kaikkia – joskus hyvinkin teknisiä – yksityiskohtia ei kuitenkaan sisällytetä neuvoston asetukseen. Haluan kuitenkin selventää yhtä asiaa. Tuensaajille on kerrottava etukäteen, että jotkut tiedot on julkaistava ja että julkaiseminen tapahtuu asiassa sovellettavaa, yksityisyyttä koskevaa lainsäädäntöä kunnioittaen. Kuten tiedätte, asetuksessa (EY) N:o 1290/2005 on jo vähennys- ja keskeytysmekanismi. Tähän mekanismiin verrattuna nyt esitetyssä säännöksessä tarjotaan uutta avoimempaa ja tehokkaampaa mekanismia. Sillä voitaisiin selkeyttää nykyistä mahdollisuutta vähentää tai keskeyttää maksut jäsenvaltiolle siinä tapauksessa, että kansallisissa valvontajärjestelmissä on vakavia ja toistuvia puutteita. Uuden säännöksen etuna on, että tietyistä osista voidaan päättää etukäteen, jolloin välineen tehokkaampi käyttö voidaan varmistaa. On sanomattakin selvää, että tällä hetkellä käytössä olevaa vähennysmekanismia käytetään jatkossakin toisenlaisiin tapauksiin. Kuitenkaan komissio ei hyväksy vähennysmekanismin heikentämiseen tähtääviä muutoksia."@fi7
"Monsieur le Président, je vous remercie de me donner la possibilité de dire quelques mots au sujet du rapport sur le règlement 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune. Je voudrais tout d’abord remercier M. Chatzimarkakis et les membres de la commission pour leurs efforts. Enfin, j’ai noté un certain nombre d’amendements visant à renforcer davantage l’ensemble du système de gestion des dépenses agricoles qui n’ont aucun lien avec notre proposition. En ce qui les concerne, je pense que le présent texte trouve un juste milieu, et nous devrions donner à tous les acteurs concernés du temps pour mettre cela en pratique avant de songer à modifier des règles qui, après tout, viennent à peine d’entrer en vigueur, il y a moins d’un an. La proposition de la Commission contient deux points importants sur le plan politique. Premièrement, prévoir le suivi nécessaire concernant la portion de l’article 53b du règlement financier, qui stipule que l’obligation de transparence et de publication a posteriori des bénéficiaires des États membres doit être garantie par une législation propre au secteur. Deuxièmement, renforcer le mécanisme par lequel la discipline financière est garantie au moyen d’un nouveau mécanisme de réduction-suspension de l’aide agricole plus structuré et plus transparent que le mécanisme actuel déjà stipulé dans le règlement, et en introduisant la possibilité pour la Commission d’apporter des corrections financières aux contrôles a posteriori défaillants. La Commission est très favorable à l’ouverture et à la transparence. Un élément de cette ouverture et de cette transparence est le droit du public de savoir ce qu’il advient de l’aide communautaire et de voir qui reçoit quoi. L’article 53 du règlement financier stipule qu’il devrait y avoir une publication a posteriori des bénéficiaires par les États membres. Le suivi de cette obligation générale se trouve, en ce qui concerne les dépenses du FEAGA et du FEADER, dans la proposition de la Commission. La Commission insiste beaucoup pour que les États membres publient des informations, car, dans le cadre de la gestion partagée, ils sont le point de contact de la communauté agricole et se trouvent par conséquent dans une bien meilleure position que la Commission pour valider les informations à publier. Je vous suis très reconnaissant pour votre soutien sur ce point. La Commission s’inspirera de certains des amendements proposés lorsqu’elle adoptera la législation d’exécution, mais elle n’irait pas dans le sens d’une meilleure réglementation et d’une simplification si tous les détails – parfois très techniques – étaient incorporés au règlement du Conseil. Permettez-moi toutefois d’être clair sur un point. Les bénéficiaires doivent être informés à l’avance du fait que certaines informations doivent être publiées et que la publication n’aura lieu que dans le respect total de la législation sur la vie privée en vigueur. Comme vous le savez, il y a déjà un mécanisme de réduction-suspension dans le règlement n° 1290/2005. Par rapport à ce mécanisme, la disposition proposée offre un nouveau mécanisme transparent et efficace permettant une plus grande simplification de la possibilité existante de réduire ou de suspendre les paiements en faveur d’un État membre en cas de manquements graves et persistants dans les systèmes de contrôle nationaux. L’avantage de cette nouvelle disposition est que certains éléments sont déterminés à l’avance, de manière à garantir une utilisation plus efficace de cet instrument. Il va sans dire que le mécanisme de réduction déjà en place continuera à être applicable dans les autres types de cas. Les amendements visant à édulcorer le mécanisme de réduction ne peuvent toutefois pas être acceptés par la Commission."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Köszönöm, hogy lehetőséget adott arra, hogy néhány szót szóljak a közös mezőgazdasági politika finanszírozásának 1290/2005 szabályozásáról szóló jelentésről. Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani Chatzimarkakis úrnak és a bizottság tagjainak munkájukért. Végezetül, tudomásul vettem számos módosítást, melyek a mezőgazdasági kiadások irányításához egy további átfogó rendszert tűzött ki célul, melyek nem kapcsolódnak javaslatunkhoz. Ezzel kapcsolatban úgy vélem, hogy a jelen szöveg jó egyensúlyt mutat, és minden félnek időt kell adnunk arra, hogy a gyakorlatba is áthelyezzék még azelőtt, hogy megfontolnánk azon szabályok módosítását, melyek kevesebb, mint egy éve léptek hatályba. A Bizottság javaslata két politikai fontosságú elemet tartalmaz. Elsőként, hogy biztosítsa a megfelelő ellenőrzést a költségvetési rendelet 53b cikkének megfelelő részével kapcsolatban, ami kiköti, hogy az átláthatósági kötelezettséget és a kedvezményezettek tagállamok részéről történt utólagos közlését ágazat-specifikus törvényi szabályozással kell biztosítani. Másodszor hogy meg kell erősíteni azt a mechanizmust, mellyel a mezőgazdasági segély új csökkentéses-felfüggesztéses mechanizmusán keresztül felügyelni lehet a pénzügyi fegyelmet; ez a mechanizmus strukturáltabb és átláthatóbb, mint a rendeletben jelenleg lefektetett. A fegyelem továbbá azon lehetőség bevezetésével is fokozható, melynek értelmében a Bizottság pénzügyi korrekciókat végezhet az utólagos ellenőrzések hiánya esetén. A Bizottság nagyon támogatja a nyitottságot és az átláthatóságot. Ennek egyik eleme a köz azon joga, hogy tudja, mi is történik a közösségi segéllyel, és lássa, ki, milyen összegben részesül. A költségvetési rendelet 53. cikke kimondja, hogy a tagállamoknak utólag nyilvánosságra kell hozniuk a kedvezményezetteket. Ezen általános kötelezettség ellenőrzésének, legalábbis, ami az EAGGF és EAFRD kiadásokat illeti, megtalálhatónak kell lennie a Bizottság javaslatában. A Bizottság nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy a tagállamok hozzák nyilvánosságra ezt az információt, mivel közös vezetés esetén ők jelentik a kapcsolatot a mezőgazdasági közösség számára, és így sokkal jobb helyzetben vannak a Bizottságnál arra, hogy megerősítsék a publikálásra váró információt. Nagyon hálás vagyok azért, hogy támogatják ezt a kérdést. A Bizottság fel fogja használni egyes módosítási javaslatok ötletét az alkalmazandó törvényi szabályozás elfogadásakor, de nem felelne meg a jobb szabályozásnak és az egyszerűsítésnek, ha valamennyi – sokszor nagyon technikai – részlet bekerülne a tanácsi szabályozásba. Azonban engedjék meg, hogy egyetlen dolgot tisztázzak. A jogosultakat előzetesen tájékoztatni kell arról, hogy bizonyos tényeket nyilvánosságra kell hozni, valamint a közzétételre csak az alkalmazandó titoktartási törvény teljeskörű betartása mellett kerülhet sor. Amint azt Önök is tudják, a 1290/2005 rendeletben már van egy csökkentéses-felfüggesztéses mechanizmus. Ezzel szemben a javasolt mechanizmus egy új átlátható és hatékony mechanizmust kínál, ami lehetővé teszi a tagállamoknak történő kifizetés csökkentésére vagy felfüggesztésére vonatkozó létező lehetőség további egyszerűsítését abban az esetben, ha a nemzeti ellenőrző rendszerekben súlyos és folytonos hiányosságok mutatkoznak. Ennek az új rendelkezésnek megvan az az előnye, hogy bizonyos elemeket előre meg lehet határozni, így biztosítva egy ilyen eszköz hatékonyabb alkalmazását. Magától értetődik, hogy a meglévő csökkentési mechanizmus egyéb esetekben továbbra is alkalmazandó. Azonban a csökkentési mechanizmusok gyengítését megcélzó módosítások elfogadhatatlanok a Bizottság számára."@hu11
". Signor Presidente, grazie per avermi dato la possibilità di spendere qualche parola a proposito della relazione sul regolamento n. 1290/2005 sul finanziamento della politica agricola comune. Innanzi tutto, voglio ringraziare l’onorevole Chatzimarkakis e i membri della commissione per i loro sforzi. Infine, ho rilevato una serie di emendamenti, volti a rafforzare ulteriormente il sistema complessivo di gestione della spesa agricola, che non sono correlati alla nostra proposta. Ebbene, riguardo a tali emendamenti, ritengo che questo testo costituisca un buon compromesso, e che sia necessario concedere a tutti gli attori il tempo di metterlo in pratica, prima di considerare qualsiasi modifica alle norme vigenti, le quali, dopotutto, sono entrate in vigore meno di un anno fa. La proposta della Commissione contiene due elementi di rilevanza politica. Prima di tutto, assicurare le necessarie attività di in merito al pertinente passaggio dell’articolo 53 sul regolamento finanziario, in virtù del quale l’obbligo di trasparenza e di pubblicazione dei beneficiari da parte degli Stati membri deve essere garantito mediante una normativa settoriale. In secondo luogo, rafforzare il meccanismo di tutela della disciplina finanziaria attraverso un nuovo meccanismo di riduzione/sospensione degli aiuti in agricoltura, più strutturato e trasparente di quello attualmente illustrato nel regolamento, e mediante l’introduzione della possibilità, per la Commissione, di effettuare correzioni finanziarie a seguito di controlli non soddisfacenti. La Commissione è fortemente a favore dell’apertura e della trasparenza. Un elemento di trasparenza è appunto il diritto del pubblico di sapere come vengono utilizzati gli aiuti comunitari e chi riceve quali somme. L’articolo 53 del regolamento finanziario sancisce che gli Stati membri effettuino la pubblicazione dei beneficiari. Il di questo vincolo generale è da ricercarsi, per quanto concerne la spesa relativa ai fondi FEAOG e FEASR, nella proposta della Commissione. La Commissione insiste che siano gli Stati membri a pubblicare queste informazioni, poiché, in un quadro di gestione condivisa, essi costituiscono il contatto per la comunità agricola e si trovano dunque in una posizione migliore, rispetto alla Commissione, per convalidare le informazioni da pubblicare. Vi sono molto grato per il vostro sostegno a riguardo. La Commissione prenderà senz’altro spunto da alcuni degli emendamenti proposti nell’adozione della normativa d’attuazione, ma non potrebbe soddisfare il requisito di migliore regolamentazione e semplificazione, se inserisse nel regolamento del Consiglio tutti i dettagli sollevati, talvolta anche molto tecnici. Una cosa, tuttavia, è bene che sia chiara: i beneficiari dovranno essere informati preventivamente della necessità di pubblicare determinate informazioni e la pubblicazione avverrà unicamente nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di . Come sapete, nel regolamento n. 1290/2005 è già previsto un meccanismo di riduzione/sospensione, rispetto al quale, il provvedimento proposto offre un nuovo meccanismo trasparente ed efficace, che permette un’ulteriore semplificazione della possibilità esistente di ridurre o sospendere i pagamenti agli Stati membri in caso di gravi e persistenti deficienze nei sistemi di controllo nazionali. L’aspetto vantaggioso di questo nuovo sistema è che alcuni elementi sono determinati in anticipo, al fine di assicurare un utilizzo più efficiente di tale strumento. Va da sé, che il meccanismo già esistente continuerà ad essere applicabile in altre circostanze. Comunque sia, emendamenti volti ad attenuare il meccanismo di riduzione sono considerati inaccettabili dalla Commissione."@it12
". − Pone pirmininke, dėkoju jums už galimybę pasakyti keletą žodžių apie pranešimą dėl Reglamento Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo. Pirmiausia norėčiau padėkoti J. Chatzimarkakiui ir Komiteto nariams už jų pastangas. Galiausiai pastebėjau, kad esama nemažai pataisų, kuriomis siekiama dar labiau sustiprinti bendrą žemės ūkio išlaidų valdymo sistemą, kurios nėra susijusios su mūsų pasiūlymu. Šiuo požiūriu manau, kad dabartinė redakcija įtvirtina tinkamą pusiausvyrą, o mes turėtume suteikti laiko visiems dalyviams praktiškai įgyvendinti jas ir tik tada svarstyti normų, kurios įsigaliojo vos prieš metus, pakeitimus. Komisijos pasiūlyme yra du politiškai svarbūs klausimai. Pirma, numatyti būtinus veiksmus tęsti finansinio reglamento 53a straipsnį dėl finansinio reguliavimo, kuriame nustatoma, kad skaidrumo pareigą ir valstybių narių naudos gavėjų sąrašų paskesnį skelbimą nustato konkrečios srities teisės aktai. Antra, sustiprinti finansinės disciplinos užtikrinimo mechanizmą, pritaikius naują paramos žemės ūkiui sumažinimo ir sustabdymo mechanizmą; pastarasis yra geriau organizuotas ir skaidresnis nei šiuo metu numatytasis reglamente; juo taip pat suteikiama galimybė Komisijai padaryti finansines pataisas, gavus neigiamus paskesnio patikrinimo rezultatus. Komisija labai remia atvirumą ir skaidrumą. Vienas iš jų elementų – visuomenės teisė žinoti, kam skiriama Bendrijos parama, kam konkrečiai ir kiek jos skiriama. Finansinio reglamento 53 straipsnyje nustatomas paskesnysis valstybių narių naudos gavėjų sąrašų skelbimas. Komisijos pasiūlyme kalbama apie šios bendrosios pareigos tęsinį, bent jau EŽŪOGF ir EŽŪFKP srityje. Komisija primygtinai reikalauja, kad valstybės narės šią informaciją skelbtų viešai, nes bendrojo valdymo sistemoje būtent į jas kreipiasi ūkio bendruomenės atstovai, todėl jos gali gerokai geriau nei Komisija patikrinti viešai skelbtiną informaciją. Esu jums labai dėkingas už paramą šiuo klausimu. Komisija ketina remtis keliomis pateiktomis pataisomis įgyvendinančių teisės aktų priėmimo metu, tačiau Tarybos reglamente įtvirtinus neretai labai techninius klausimus nepasiektume geresnio reglamentavimo ir supaprastinimo tikslų. Tačiau vieną momentą noriu išsakyti aiškiai. Naudos gavėjus apie numatomą skelbti konkrečią informaciją būtina informuoti iš anksto, o tai turėtų būti atliekama griežtai laikantis asmeninio gyvenimo apsaugą nustatančių teisės aktų reikalavimų. Kaip žinia, Reglamente Nr. 12900/2005 jau įtvirtintas sumažinimo ir sustabdymo mechanizmas. Palyginus su šiuo mechanizmu, siūlomose nuostatose įtvirtinamas naujas skaidrus ir veiksmingas mechanizmas dar labiau supaprastintų dabartinę galimybę sumažinti ar sustabdyti išmokų mokėjimą valstybei narei nustačius rimtų ir nuolatinių nacionalinių kontrolės sistemų trūkumų. Šios naujos nuostatos privalumas – kai kuriuos elementus nustatyti iš anksto, todėl ši priemonė bus veiksmingesnė. Be abejonės, dabartinis sumažinimo mechanizmas ir toliau bus taikomas kitais atvejais. Tačiau pataisos, kuriomis siekiama susilpninti sumažinimo mechanizmus, Komisijai nepriimtinos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, paldies par man doto iespēju pateikt dažu vārdus par ziņojumu par Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu. Pirmkārt, es vēlos pateikties kungam un komitejas locekļiem par viņu pūlēm. Visbeidzot, es ievēroju diez gan daudz grozījumu, kuru mērķis ir pastiprināt vispārīgo lauksaimniecības izdevumu pārvaldības sistēmu, kas nav saistīti ar mūsu priekšlikumu. Runājot par tiem, es domāju, ka šis teksts sniedz labu līdzsvaru, un mums būtu jādod visām iesaistītajām pusēm laiks to īstenot praksē pirms apsvērt jebkādas izmaiņas noteikumos, kuri ir stājušies spēkā pirms mazāk nekā gada. Komisijas priekšlikums sastāv no diviem punktiem, kuri ir politiski svarīgi. Pirmkārt, veikt Finansēšanas regulas 53. panta b) apakšpunkta izpildes pēcpārbaudi, kas veicinātu pārredzamības nodrošināšanu, un dalībvalstu attiecīgā sektora tiesību aktos paredzēt finansējuma saņēmēju publiskošanu. Otrkārt, ieviest mehānismu, kas aizsargātu finanšu disciplīnu ar jauno lauksaimniecības palīdzības samazināšanas – apturēšanas mehānismu, kas ir strukturētāks un pārredzamāks nekā Regulā minētais pašreizējais mehānisms, un dodot Komisijai iespēju ieviest finansiālas korekcijas neveiksmīgu pēcpārbaužu gadījumos. Komisija atbalsta atklātību un pārredzamību. Viens no šiem elementiem nozīmē tiesības sabiedrībai zināt, kas notiek ar Kopienas sniegto palīdzību, un redzēt, kurš cik saņem. Finanšu regulas 53. pants nosaka, ka ir jāpublisko finansējuma saņēmēju vārdi dalībvalstīs. Komisijas priekšlikumā atrodama šī vispārīgā pienākuma pēcpārbaude attiecībā uz ELVGF un ELFLA izdevumiem. Komisija uzstāj, lai dalībvalstis publiskotu šo informāciju, jo saskaņā ar dalīto pārvaldību, tās kontaktējas ar lauksaimniekiem un tādējādi daudz labāk par Komisiju var izvērtēt publiskojamo informāciju. Esmu ļoti priecīgs par jūsu atbalstu šajā jautājumā. Komisija iedvesmosies no dažiem iesniegtajiem priekšlikumiem, kad tā apstiprinās ieviešamos tiesību aktus, taču tie nenodrošinās labāku regulējumu un nebūs vienkāršoti, ja visas – dažkārt ļoti tehniskas – detaļas tiks iekļautas Padomes regulā. Tomēr ļaujiet man paskaidrot vienu lietu. Finansējuma saņēmēji ir iepriekš jāinformē par faktu, ka ir jāpublisko zināma informācija, un to, ka informācijas publiskošana notiks saskaņā ar attiecīgiem datu aizsardzības noteikumiem. Kā jūs zināt, samazināšanas – apturēšanas mehānisms jau ir ietverts Regulā Nr. 1290/2005. Salīdzinājumā ar šo mehānismu tiek piedāvāts pārredzams un efektīvs mehānisms, kas ļautu nākotnē vienkāršot esošo iespēju samazināt vai uz laiku apturēt maksājumus dalībvalstīm, ja tiek atklātas nopietnas un pastāvīgas neatbilstības valsts kontroles sistēmās. Jaunā priekšlikuma priekšrocība ir tāda, ka daži elementi ir noteikti jau iepriekš, lai nodrošinātu šī instrumenta efektīvāku izmantošanu. Ir saprotams, ka samazināšanas mehānisms tiks piemērots arī citos gadījumos. Tomēr Komisijai nepieņemami šķiet grozījumi, kuru mērķis ir samazināšanas mehānisma pavājināšana."@lv13
"Mr President, thank you for giving me the opportunity to say a few words about the report on Regulation 1290/2005 on the financing of the common agricultural policy. First of all, I would like to thank Mr Chatzimarkakis and the committee members for their efforts. Finally, I have noted quite a number of amendments aimed at further reinforcing the overall system for the management of agricultural expenditure which are not related to our proposal. On these, I think that the present text strikes a good balance, and we should give all actors time to put it into practice before considering any changes to the rules which, after all, just entered into force less than a year ago. The Commission proposal contains two items which are of political importance. First, to provide for the necessary follow-up on the relevant part of Article 53b on the Financial Regulation, which stipulates that the transparency obligation and ex post publication of beneficiaries by the Member States must be ensured by sector-specific legislation. Second, to reinforce the mechanism by which financial discipline is safeguarded through a new reduction-suspension mechanism of agricultural aid, which is more structured and more transparent than the current mechanism already laid down in the Regulation, and by introducing the possibility for the Commission to make financial corrections for failing ex post controls. The Commission is very much in favour of openness and transparency. One element of this is the right of the public to know what is happening with the Community aid and to see who is receiving what amounts. Article 53 of the Financial Regulation sets out that there should be an ex post publication of beneficiaries by Member States. The follow-up to this general obligation is, as far as EAGGF and EAFRD spending is concerned, to be found in the Commission’s proposal. The Commission insists very much on the Member States publishing this information, as, under shared management, they are the contact for the farming community and are therefore in a much better position than the Commission to validate the information to be published. I am very grateful for you support on this issue. The Commission will take inspiration from some of the amendments proposed when it adopts the implementing legislation, but it would not be in line with better regulation and simplification if all the – sometimes very technical – details were put into the Council regulation. However, let me make one thing clear. Beneficiaries are to be informed beforehand of the fact that certain information needs to be published, and publication will take place only within the context of the full respect of the privacy legislation applicable. As you know, there is already a reduction-suspension mechanism in Regulation 1290/2005. In comparison with that mechanism, the proposed provision offers a new transparent and effective mechanism allowing a further simplification of the existing possibility to reduce or suspend payments to a Member State in case of serious and persistent deficiencies in the national control systems. This new provision has the advantage that certain elements are determined in advance, so as to ensure a more efficient use of such an instrument. It goes without saying that the reduction mechanism already in place will continue to be applicable for other types of cases. However, amendments aimed at diluting the reduction mechanism are not acceptable to the Commission."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, hartelijk dank voor het feit dat ik hier even stil kan staan bij het verslag over Verordening 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Allereerst zou ik de heer Chatzimarkakis en de commissieleden willen bedanken voor hun inspanningen. Tot slot heb ik opgemerkt dat er een groot aantal amendementen is ingediend waarmee verdere versterking beoogd wordt van het algehele systeem voor het beheer van landbouwuitgaven geen verband houden met ons voorstel. Ik denk dat met het huidig document een goed evenwicht is gevonden. We dienen nu alle betrokken partijen de tijd te gunnen deze in de praktijk toe te passen, alvorens überhaupt na te denken over wijziging van de regels die per slot van rekening minder dan een jaar geleden van kracht zijn geworden. Het voorstel van de Commissie omvat twee belangrijke onderwerpen van politiek belang. Allereerst dat er navolging dient te worden gegeven aan het desbetreffende deel van artikel 53b inzake het Financieel Reglement, waarin wordt bepaald dat de verplichting die de lidstaten dragen tot transparantie en de publicatie ex post van de ontvangende partijen, dient te worden vormgegeven door middel van sectorspecifieke wetgeving. Het tweede onderwerp betreft de versterking van het mechanisme dat door middel van een nieuw verminderings- c.q. opschortingsmechanisme voor landbouwsteun zorg draagt voor financiële discipline. Dit is een gestructureerder en transparanter mechanisme dan het mechanisme dat thans in de verordening staat. Tevens wordt met dit mechanisme voor de Commissie de mogelijkheid geschapen om financiële correcties aan te brengen indien geen ex post-controles worden uitgevoerd. De Commissie is een fervent voorstander van openheid en transparantie. Dit omvat onder meer het recht van het publiek om te weten wat er met de gemeenschapssteun gebeurt en om te zien wie hoeveel geld ontvangt. Artikel 53 van het Financieel Reglement bepaalt dat de lidstaten na verstrekking van de steun een overzicht moeten publiceren van de ontvangers ervan. Hoe verder met deze algemene verplichting wordt omgegaan staat, voor zover de uitgaven uit het EOGFL en het ELFPO betreft, staat beschreven in het Commissievoorstel. De Commissie hecht er buitengewoon veel belang aan dat de lidstaten deze gegevens openbaar maken. Want uit hoofde van het systeem van gedeeld beheer zijn zij hét contactpunt voor de agrarische sector, en dus veel beter dan de Commissie in staat om de correctheid te beoordelen van de te publiceren gegevens. Ik ben buitengewoon dankbaar voor uw steun in deze kwestie. Bij de goedkeuring van de invoeringswetgeving zal de Commissie zich zeker laten inspireren door een aantal van de ingediende amendementen. Het zou echter tegen het principe van beter wetgeven en vereenvoudiging indruisen indien alle, soms uitermate technische details in de Raadsverordening zouden worden opgenomen. Maar om volledig duidelijk te zijn: degenen die steun ontvangen dienen van tevoren te worden ingelicht over het feit dat bepaalde informatie openbaar gemaakt dient te worden, en dat dit geheel en al overeenkomstig de desbetreffende privacywetgeving zal gebeuren. Zoals u weet bestaat er uit hoofde van Verordening1290/2005 reeds een verminderings- c.q. opschortingsmechanisme. In vergelijking met dat mechanisme biedt de voorgestelde bepaling een nieuw transparant en doeltreffend mechanisme waarmee kan worden gezorgd voor vereenvoudiging van de reeds bestaande mogelijkheid om betalingen aan lidstaten ingeval van ernstige en aanhoudende tekortkomingen in de nationale toezichthoudende systemen te verminderen of op te schorten. Deze nieuwe bepaling heeft het voordeel dat een aantal elementen van tevoren wordt vastgesteld. Zo kan worden gezorgd voor een doeltreffend gebruik van een dergelijk instrument. Het spreekt voor zich dat het huidige verminderingsmechanisme verder van toepassing blijven zal op de andere soorten gevallen. Amendementen waarmee gepoogd wordt het verminderingsmechanisme af te zwakken, zijn voor de Commissie echter onaanvaardbaar."@nl3
"Panie przewodniczący! Dziękuję za umożliwienie mi wygłoszenia kilku słów na temat sprawozdania dotyczącego rozporządzenia nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej. Przede wszystkim chciałbym podziękować panu Chatzimarkakisi i członkom komisji za ich wysiłki. Wreszcie odnotowałem dosyć dużą liczbę poprawek, których celem jest dalsze wzmocnienie ogólnego systemu zarządzania wydatkami rolnymi, które nie są związane z naszym wnioskiem. W odniesieniu do tych poprawek myślę, że obecny dokument ustanawia właściwą równowagę i musimy dać czas wszystkim podmiotom, aby go wdrożyły przed rozpatrzeniem wszelkich zmian do przepisów, które właśnie weszły w życie niespełna rok temu. Wniosek Komisji zawiera dwa aspekty, które posiadają znaczenie polityczne. Pierwszym jest zapewnienie koniecznych działań wynikających z odpowiedniej części art. 53b rozporządzenia finansowego, która stanowi, że obowiązek przejrzystości i publikacja ex post przez państwa członkowskie beneficjentów musi być zapewniania przez prawodawstwo z zakresu danego sektora. Drugim jest wzmocnienie mechanizmu, za pomocą którego zabezpieczana jest dyscyplina finansowa, poprzez nowy mechanizm obniżania-zawieszania pomocy rolnej, który jest lepiej ustrukturyzowany i bardziej przejrzysty niż obecny mechanizm już ustanowiony w rozporządzeniu oraz poprzez wprowadzenie możliwości dokonywania przez Komisję korekt finansowych w przypadku negatywnej kontroli ex post. Komisja w pełni popiera otwartość i przejrzystość. Jednym z elementów w tym zakresie jest prawo społeczeństwa do tego, aby wiedzieć, co się dzieje w zakresie dotyczącym pomocy wspólnotowej oraz kto i jakie kwoty otrzymuje. Artykuł 53 rozporządzenia finansowego stanowi, że państwa członkowskie powinny dokonywać publikacji ex post beneficjentów. Kontynuację tego ogólnego obowiązku, w zakresie dotyczącym wydatków EAGGF i EFOGR, można znaleźć we wniosku Komisji. Komisja bardzo nalega, aby państwa członkowskie publikowały te informacje, ponieważ w ramach wspólnego zarządzania, są one w kontakcie ze społecznością rolną i w związku z tym są w dużo lepszej pozycji niż Komisja, aby potwierdzić informacje, jakie mają być publikowane. Jestem bardzo wdzięczny za wsparcie w tej kwestii. Komisja zaczerpnie inspirację z niektórych z zaproponowanych poprawek podczas przyjmowania prawodawstwa wdrażającego, ale nie byłoby zgodne z zasadą lepszego stanowienia prawa i uproszczenia, gdyby wszystkie - czasami bardzo techniczne - szczegóły zostały wprowadzone do rozporządzenia Komisji. Jednakże pozwolę sobie wyjaśnić jedną kwestię. Beneficjenci muszą być informowani uprzednio o fakcie, że pewne informacje muszą być publikowane, a publikacja będzie się odbywać tylko w kontekście pełnego poszanowania mającego zastosowanie ustawodawstwa dotyczącego prawa do prywatności. Jak państwo wiedzą, istnieje już mechanizm obniżania-zawieszania pomocy w rozporządzeniu 1290/2005. W porównaniu z tym mechanizmem, proponowany przepis oferuje nowy transparentny i efektywny mechanizm pozwalający na dalsze uproszczenie istniejącej możliwości obniżenia lub zawieszenia wypłat dla państw członkowskich w przypadku poważnych i trwałych uchybień w krajowych systemach kontroli. Ten nowy przepis ma tę przewagę, że pewne elementy są określane z góry, aby zapewnić bardziej skuteczne wykorzystanie takiego instrumentu. Oczywiste jest, że mechanizm obniżania już istniejący będzie nadal znajdował zastosowanie do innych rodzajów przypadków. Jednakże poprawki mające na celu osłabienie mechanizmu są nie do zaakceptowania dla Komisji."@pl16
"Senhor Presidente, agradeço-lhe a oportunidade que me dá de falar um pouco acerca do relatório sobre o Regulamento (CE) n.º 1290/2005 relativo ao financiamento da política agrícola comum. Em primeiro lugar, quero agradecer ao senhor deputado Chatzimarkakis e aos restantes membros da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural o trabalho que desenvolveram. Por último, notei que muitas das alterações visam reforçar o sistema global de gestão da despesa agrícola e não estão relacionadas com a nossa proposta. A esse respeito, penso que o actual texto estabelece um bom equilíbrio e que deveríamos dar tempo a que todos os intervenientes o apliquem antes de considerarmos quaisquer alterações a regras que, afinal, entraram em vigor há menos de um ano. A proposta da Comissão Europeia inclui dois elementos importantes em termos políticos. O primeiro visa assegurar o seguimento necessário da parte aplicável do artigo 53.º-B do Regulamento Financeiro, que estipula que a obrigação de transparência e a publicação da lista de beneficiários pelos Estados-Membros têm de ser asseguradas por legislação sectorial. O segundo é o reforço do mecanismo de salvaguarda da disciplina financeira, mediante introdução de um novo mecanismo de redução e suspensão das ajudas à agricultura, mais estruturado e mais transparente do que o actualmente estatuído no regulamento, e da possibilidade de a Comissão impor correcções financeiras por incumprimento das obrigações de controlo . A Comissão é inteiramente favorável à abertura e à transparência. Uma das condições básicas de ambas é o direito dos cidadãos a verificarem o que se passa com os auxílios comunitários e a saberem quem os recebe e quais os montantes atribuídos. O artigo 53.º do Regulamento Financeiro estipula que os Estados-Membros devem proceder à publicação da lista de beneficiários. A proposta da Comissão inclui a regulação do acompanhamento desta obrigação geral no caso das despesas do FEOGA e do FEADER. A Comissão insiste em que devem ser os Estados-Membros a publicar essa informação, dado que, no âmbito da gestão conjunta, são eles que asseguram o contacto com a comunidade agrícola e estão, por isso, em muito melhor posição do que a Comissão para validar a informação a publicar. Agradeço muito o vosso apoio neste ponto. A Comissão tomará em consideração algumas das alterações propostas quando adoptar a legislação de aplicação, já que a inclusão de todos os pormenores – em alguns casos bastante técnicos – no regulamento do Conselho não seria compatível com o objectivo de melhorar e simplificar a regulamentação. Permitam-me, contudo, que esclareça um ponto. Os beneficiários devem ser previamente informados da obrigatoriedade da publicação de determinadas informações, e a publicação será efectuada no respeito integral pela legislação aplicável em matéria de privacidade. Como sabem, o Regulamento (CE) n.º 1290/2005 prevê já um mecanismo de redução e suspensão. Comparado com esse, o novo mecanismo agora proposto é mais transparente e eficaz, permitindo simplificar ainda mais a actual possibilidade de reduzir ou suspender os pagamentos a um Estado-Membro em caso de falhas graves e persistentes nos respectivos sistemas nacionais de controlo. As novas disposições têm a vantagem de definir previamente alguns elementos, de modo a assegurar maior eficácia na utilização do instrumento que regulam. Não seria necessário referir que o mecanismo de redução em vigor continuará a ser aplicável em casos de outra natureza. Seja como for, a Comissão considera inaceitáveis as alterações que visam enfraquecer o mecanismo de redução."@pt17
"Mr President, thank you for giving me the opportunity to say a few words about the report on Regulation 1290/2005 on the financing of the common agricultural policy. First of all, I would like to thank Mr Chatzimarkakis and the committee members for their efforts. Finally, I have noted quite a number of amendments aimed at further reinforcing the overall system for the management of agricultural expenditure which are not related to our proposal. On these, I think that the present text strikes a good balance, and we should give all actors time to put it into practice before considering any changes to the rules which, after all, just entered into force less than a year ago. The Commission proposal contains two items which are of political importance. First, to provide for the necessary follow-up on the relevant part of Article 53b on the Financial Regulation, which stipulates that the transparency obligation and ex post publication of beneficiaries by the Member States must be ensured by sector-specific legislation. Second, to reinforce the mechanism by which financial discipline is safeguarded through a new reduction-suspension mechanism of agricultural aid, which is more structured and more transparent than the current mechanism already laid down in the Regulation, and by introducing the possibility for the Commission to make financial corrections for failing ex post controls. The Commission is very much in favour of openness and transparency. One element of this is the right of the public to know what is happening with the Community aid and to see who is receiving what amounts. Article 53 of the Financial Regulation sets out that there should be an ex post publication of beneficiaries by Member States. The follow-up to this general obligation is, as far as EAGGF and EAFRD spending is concerned, to be found in the Commission’s proposal. The Commission insists very much on the Member States publishing this information, as, under shared management, they are the contact for the farming community and are therefore in a much better position than the Commission to validate the information to be published. I am very grateful for you support on this issue. The Commission will take inspiration from some of the amendments proposed when it adopts the implementing legislation, but it would not be in line with better regulation and simplification if all the – sometimes very technical – details were put into the Council regulation. However, let me make one thing clear. Beneficiaries are to be informed beforehand of the fact that certain information needs to be published, and publication will take place only within the context of the full respect of the privacy legislation applicable. As you know, there is already a reduction-suspension mechanism in Regulation 1290/2005. In comparison with that mechanism, the proposed provision offers a new transparent and effective mechanism allowing a further simplification of the existing possibility to reduce or suspend payments to a Member State in case of serious and persistent deficiencies in the national control systems. This new provision has the advantage that certain elements are determined in advance, so as to ensure a more efficient use of such an instrument. It goes without saying that the reduction mechanism already in place will continue to be applicable for other types of cases. However, amendments aimed at diluting the reduction mechanism are not acceptable to the Commission."@ro18
"Pán predsedajúci, ďakujem Vám za príležitosť povedať niekoľko slov o správe k Predpisu 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky. V prvom rade by som chcel poďakovať pánovi Chatzimarkakisovi a členom výboru za ich úsilie. Napokon, postrehol som celkom značný počet pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zameraných na ďalšie posilnenie celkového systému na riadenie poľnohospodárskych výdavkov, ktoré nesúvisia s naším návrhom. Preto si myslím, že predkladaný text predstavuje dobrú rovnováhu a že by sme mali dať všetkým aktérom čas uviesť ho do praxe predtým, než zvážime prípadné zmeny pravidiel, ktoré napokon nadobudli platnosť len pred necelým rokom. Návrh Komisie obsahuje dva body, ktoré majú politický význam. Prvý hovorí o zabezpečení potrebného overenia príslušnej časti článku 53b nariadenia o finančných pravidlách, ktorý vymedzuje, že povinnosť transparentnosti a následného uverejnenia príjemcov zo strany členských štátov musia byť zabezpečené právnymi predpismi daného sektora. Druhý hovorí o posilnení mechanizmu, ktorým sa zabezpečí finančná disciplína prostredníctvom nového mechanizmu obmedzenia a pozastavenia poľnohospodárskej pomoci, ktorý je štruktúrovanejší a transparentnejší ako aktuálny mechanizmus už vymedzený v predpise, a o zavedení možnosti Komisie vykonávať finančné opravy v prípade nedodržania následných kontrol. Komisia výrazne podporuje otvorenosť a transparentnosť. Jedným z prvkov je právo verejnosti vedieť, čo sa deje s finančnou pomocou Spoločenstva a vidieť, kto tieto sumy dostáva. Článok 53 nariadenia o rozpočtových pravidlách vymedzuje, že členské štáty by mali uverejniť ex post zoznam príjemcov. Kontrola tejto všeobecnej povinnosti, pokiaľ ide o výdavky fondov EAGGF a EAFRD, je upravená v návrhu Komisie. Komisia veľmi trvá na tom, aby tieto informácie uverejňovali členské štáty, keďže na základe zdieľaného riadenia sú v spojení s poľnohospodárskou komunitou, a tým pádom sú v omnoho lepšej pozícii ako Komisia pri overení platnosti informácií, ktoré sa majú uverejniť. Som veľmi vďačný za vašu podporu v tejto oblasti. Komisia sa bude inšpirovať niektorými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré boli navrhnuté pri prijímaní vykonávacích právnych predpisov. No nebolo by v súlade s cieľom lepšieho predpisu a zjednodušenia, ak by sa do predpisu Rady dostali všetky, niekedy aj veľmi technické, podrobnosti. Dovoľte mi však ozrejmiť jednu vec. Príjemcovia budú vopred informovaní, že sa určité informácie musia uverejňovať, pričom uverejnenie bude v plnej miere rešpektovať právoplatné právne predpisy týkajúce sa ochrany súkromia. Ako viete, v predpise 1290/2005 už existuje mechanizmus obmedzenia a pozastavenia. V porovnaní s ním ponúka navrhované ustanovenie nový transparentný a efektívny mechanizmus, ktorý umožní ďalšie zjednodušenie existujúcej možnosti obmedziť alebo pozastaviť platby členskému štátu v prípade závažných a trvalých nedostatkov v národných kontrolných systémoch. Výhodou tohto nového ustanovenia je, že sa určité prvky určujú vopred, čím sa zabezpečí účinnejšie využitie takéhoto nástroja. Nie je potrebné hovoriť, že fungujúci mechanizmus obmedzenia bude naďalej platiť v ostatných typoch prípadov. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zamerané na zníženie účinnosti mechanizmu obmedzenia však nie sú pre Komisiu prijateľné."@sk19
"Gospod predsednik, zahvaljujem se vam za priložnost, da povem svoje mnenje glede poročila o Uredbi št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike. Najprej se zahvaljujem gospodu Chatzimarkakisu in članom odbora za njihova prizadevanja. Opazil sem številne predloge sprememb za dodatno okrepitev splošnega sistema upravljanja odhodkov za kmetijstvo, ki niso povezani z našim predlogom. V zvezi s tem menim, da je sedanje besedilo ustrezno uravnoteženo, vsem udeležencem pa moramo dati čas, da ga prenesejo v prakso, preden začnemo preučevati kakršne koli spremembe pravil, ki so nenazadnje začela veljati pred manj kot enim letom. Predlog Komisije vsebuje dve točki političnega pomena. Prva je zagotoviti potrebno nadaljnje spremljanje zadevnega dela člena 53b o finančni uredbi, ki določa, da je treba s sektorsko zakonodajo zagotoviti obveznost preglednosti in to, da države članice naknadno objavijo upravičence sredstev. Druga pa je okrepiti mehanizem, s katerim se finančna disciplina zaščiti z novim mehanizmom za zmanjšanje ali začasno prekinitev kmetijske pomoči, ki je bolj strukturiran in preglednejši od sedanjega mehanizma, ki ga že določa uredba, ter z uvedbo možnosti, da Komisija izvede finančne popravke za neuspešen finančni nadzor. Komisija zelo podpira odprtost in preglednost. Del tega je pravica javnosti, da ve, kam gre pomoč Skupnosti, in sicer, kdo jo prejema in kakšni so zneski. Člen 53 finančne uredbe določa, da morajo države članice naknadno objaviti upravičence. Nadaljnje spremljanje te splošne obveznosti v zvezi s porabo EKUJS in EKSRP bo vključeno v predlog Komisije. Komisija odločno vztraja, da te informacije objavijo države članice, ker so v okviru deljenega upravljanja kontaktni naslov za kmetijsko skupnost in so zato primernejše od Komisije za potrditev informacij, ki se bodo objavile. Zelo sem hvaležen za vašo podporo pri tem vprašanju. Komisija bo pri sprejemanju izvedbene zakonodaje upoštevala nekatere predloge sprememb, vendar ne bi bilo v skladu z boljšo pravno ureditvijo in poenostavitvijo, če bi se v uredbo Sveta vključile vse podrobnosti, ki so včasih zelo tehnične. Kljub temu bi rad nekaj pojasnil. Upravičence je treba predhodno obvestiti o tem, da je treba nekatere informacije objaviti, in objava se izvede le ob popolnem spoštovanju zakonodaje na področju zasebnosti. Kot veste, Uredba št. 1290/2005 že določa mehanizem zmanjšanja ali začasne prekinitve. V primerjavi s tem mehanizmom predlagana določba ponuja nov pregleden in učinkovit mehanizem, ki omogoča dodatno poenostavitev obstoječih možnosti za zmanjševanje ali prekinitev plačil državi članici v primeru resnih in nenehnih pomanjkljivosti v sistemih državnega nadzora. Prednost te nove določbe je, da so nekateri elementi vnaprej določeni, s čimer se zagotovi učinkovitejša uporaba takšnega instrumenta. Jasno je, da se bo obstoječi mehanizem za zmanjšanje še naprej uporabljal za druge primere. Vendar predlogi sprememb za oslabitev mehanizma za zmanjšanje za Komisijo niso sprejemljivi."@sl20
"Herr talman! Tack för att ni ger mig möjlighet att säga några ord om betänkandet om förordning nr 1290/2005 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken. För det första skulle jag vilja tacka Jorgo Chatzimarkakis och utskottets ledamöter för deras insatser. Slutligen har jag noterat ett avsevärt antal ändringsförslag som syftar till att ytterligare stärka det övergripande systemet för förvaltningen av jordbruksutgifterna, vilka inte är knutna till vårt förslag. När det gäller dessa anser jag att man i den föreliggande texten hittar en bra balans, och vi bör ge alla aktörer tid att omsätta det som står där i handling innan vi överväger några förändringar av de regler som, när allt kommer omkring, trädde i kraft för mindre än ett år sedan. Kommissionens förslag innehåller två punkter som är av politisk betydelse. Den första är att sörja för den nödvändiga uppföljningen av den relevanta delen av artikel 53b i budgetförordningen, där det anges att medlemsstaternas skyldighet till öppenhet och till offentliggörande i efterhand av vilka som är betalningsmottagare måste garanteras genom sektorsspecifik lagstiftning. Den andra punkten är att stärka den mekanism som garanterar ekonomisk disciplin genom en ny mekanism för minskning eller indragning av jordbruksstöd, som är mer strukturerad och mer öppen än den aktuella mekanism som redan fastställts i förordningen, och genom att inrätta en möjlighet för kommissionen att göra finansiella rättelser på grund av brister vid efterhandskontroller. Kommissionen är mycket positiv till öppenhet och insyn. En aspekt av detta är allmänhetens rätt att veta vad som sker med gemenskapsstödet och vem som får vilka belopp. I artikel 53 i budgetförordningen fastställs att medlemsstaterna i efterhand ska offentliggöra vilka som är betalningsmottagare. Uppföljningen av denna allmänna skyldighet finns i kommissionens förslag, när det gäller utgifter från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Kommissionen insisterar bestämt på att medlemsstaterna offentliggör denna information. Vid delad förvaltning är medlemsstaterna kontaktpunkt för jordbrukarsamhället och är därför mycket bättre rustade än kommissionen att godkänna den information som ska offentliggöras. Jag är mycket tacksam för ert stöd i denna fråga. Kommissionen kommer att ta till sig några av de ändringsförslag som lagts fram när den antar genomförandelagstiftningen, men det skulle inte vara i linje med bättre reglering och förenkling om alla detaljer, som ibland är mycket tekniska, fördes in i rådets förordning. Men låt mig tydliggöra en sak. Betalningsmottagare ska informeras på förhand om att viss information behöver offentliggöras, och offentliggörande kommer bara att ske med full respekt för tillämplig lagstiftning om skydd av privatlivet. Som ni vet finns det redan en mekanism för minskning eller indragning i förordning nr 1290/2005. I jämförelse med denna mekanism erbjuder den föreslagna bestämmelsen en ny, öppen och effektiv mekanism som medger ytterligare förenkling av den befintliga möjligheten att minska eller hålla inne betalningar till en medlemsstat i händelse av allvarliga och ihållande brister i de nationella kontrollsystemen. Denna nya bestämmelse har fördelen att vissa element bestäms på förhand, så att man säkrar en effektivare användning av ett sådant instrument. Självklart kommer den minskningsmekanism som redan finns fortsätta att vara tillämplig för andra typer av fall. Ändringsförslag som syftar till att försvaga minskningsmekanismen är däremot inte godtagbara för kommissionen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Siim Kallas,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph