Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-10-Speech-3-194"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071010.21.3-194"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I welcome the opportunity to raise the report on industrial relations in the postal sector, which has just been published by the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Indeed, I wish this report had been available before we voted on the postal services. But even now, it is a timely wake-up call for all governments that will be privatising their postal services over the next number of years. In the EU we are committed to the Lisbon Agenda, more and better jobs. Unfortunately, this report tells us that privatisation of the postal sector so far has delivered fewer but, more critically, worse jobs with poorer working conditions. The report states that since the beginning of the liberalisation process, sectoral pay developments in all but three countries have been below the average. But crucially, in all countries, a pay gap exists between employees of the main providers and those of the new entrants or the alternative providers. If left unchecked, the situation will, and I quote from the report, ‘erode employment conditions and lead to more conflictual industrial relations’. So far, postal privatisation has failed the Lisbon test."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand! Jeg glæder mig over muligheden for komme ind på rapporten om arbejdsmarkedsrelationerne inden for postsektoren, som netop er blevet offentliggjort af Det Europæiske Institut for Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene. Jeg ville ønske, at denne rapport havde været til rådighed, inden vi stemte om posttjenesterne. Men selv nu er det et relevant forsøg på at råbe alle de regeringer op, der skal til at privatisere deres posttjenester i løbet af de kommende år. I EU er vi engagerede i Lissabondagsordenen, flere og bedre job. Desværre fortæller rapporten os, at privatiseringen af postsektoren hidtil har leveret færre, og desværre, værre arbejdsplader med dårligere arbejdsforhold. I rapporten siges det, at siden begyndelsen af liberaliseringsprocessen har lønudviklingen i alle lande på nær tre ligget under gennemsnittet. Men nok så vigtigt findes der i alle lande en lønkløft mellem de ansatte hos de store selskaber og de ansatte hos nye aktører på markedet eller de alternative leverandører. Hvis der ikke rettes op på denne situation, vil den, og jeg citerer fra rapporten, "udhule beskæftigelsesbetingelserne og føre til mere konfliktprægede arbejdsmarkedsrelationer". Indtil videre har privatiseringen af postsektoren ikke bestået Lissabontesten."@da2
"Herr Präsident! Ich begrüße die Gelegenheit, den Bericht über die Arbeitsbeziehungen im Postsektor noch einmal anzusprechen, der vor kurzem durch die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen veröffentlicht wurde. Allerdings hätte ich mir gewünscht, dass der Bericht bereits vor unserer Abstimmung zu den Postdiensten vorgelegen hätte. Doch auch jetzt kommt das Alarmsignal noch rechtzeitig für alle Regierungen, die in den kommenden Jahren ihre Postdienste privatisieren wollen. Wir in der EU wollen die Lissabon-Strategie verwirklichen, um mehr und bessere Arbeitsplätze zu schaffen. Aus diesem Bericht geht jedoch leider hervor, dass uns die Privatisierung des Postsektors bis jetzt weniger und, was noch schlimmer ist, schlechtere Arbeitsplätze zu schlechteren Arbeitsbedingungen eingebracht hat. Im Bericht heißt es, dass seit Beginn des Liberalisierungsprozesses die Lohnentwicklungen in diesem Sektor unterdurchschnittlich ausfielen, mit Ausnahme von drei Ländern. Entscheidend ist jedoch, dass in allen Ländern ein Lohngefälle zwischen den Angestellten der Hauptanbieter und denen der neuen oder alternativen Anbieter besteht. Wenn hier nichts getan wird, endet diese Situation letztendlich in, und hier zitiere ich aus dem Bericht „der Unterminierung der Beschäftigungsbedingungen und in zunehmend konfliktgeladenen Arbeitsbeziehungen“. Bis jetzt hat die Privatisierung des Postsektors den Lissabon-Test nicht bestanden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στην έκθεση για τις εργασιακές σχέσεις στον ταχυδρομικό τομέα, που μόλις δημοσιεύτηκε από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας. Θα ήθελα μάλιστα αυτή η έκθεση να ήταν διαθέσιμη πριν από την ψηφοφορία μας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Αλλά ακόμα και τώρα, αποτελεί ένα έγκαιρο κάλεσμα αφύπνισης προς όλες τις κυβερνήσεις που πρόκειται να ιδιωτικοποιήσουν τις ταχυδρομικές τους υπηρεσίες τα επόμενα έτη. Στην ΕΕ, δηλώνουμε αφοσιωμένοι στην ατζέντα της Λισαβόνας, δηλαδή σε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Δυστυχώς, αυτή η έκθεση μάς υποδεικνύει ότι η ιδιωτικοποίηση του ταχυδρομικού τομέα έχει οδηγήσει έως τώρα σε λιγότερες, αλλά το σημαντικότερο, σε χειρότερες θέσεις εργασίας με χειρότερες συνθήκες εργασίας. Η έκθεση αναφέρει ότι από την έναρξη της διαδικασίας απελευθέρωσης, η εξέλιξη των αμοιβών στον τομέα και στις τρεις χώρες είναι κάτω του μέσου όρου. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι σε όλες τις χώρες υπάρχουν μισθολογικές διαφορές μεταξύ των υπαλλήλων των κυρίων φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και των υπαλλήλων νεοεισερχόμενων εταιρειών ή των εναλλακτικών φορέων παροχής. Εάν παραμείνει ανεξέλεγκτη, η κατάσταση, και παραθέτω τη φράση της έκθεσης, «θα διαβρώσει τις συνθήκες απασχόλησης και θα οδηγήσει σε πιο συγκρουσιακές εργασιακές σχέσεις». Μέχρι τώρα, η ιδιωτικοποίηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών έχει αποτύχει στο τεστ της Λισαβόνας."@el10
"Señor Presidente, aprovecho la oportunidad para hablar del informe sobre relaciones laborales en el sector postal, que acaba de ser publicado por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo. Efectivamente, hubiera deseado disponer de este informe antes de la votación sobre los servicios postales. Pero incluso ahora es una oportuna llamada de atención para los gobiernos que acabarán privatizando sus servicios postales durante los próximos años. En la UE nos hemos comprometido con la Agenda de Lisboa para crear más y mejor empleo. Por desgracia, este informe nos dice que hasta ahora la privatización del sector postal ha creado menos empleos, y lo que es peor, empleos de menor calidad, que implican un deterioro de las condiciones de trabajo. El informe señala que desde el inicio del proceso de liberalización, la evolución salarial en todos los países excepto tres ha sido inferior a la media. Pero lo más importante es que existe un desfase salarial entre los trabajadores de los proveedores principales y los de reciente ingreso o los que trabajan para los proveedores alternativos. Si no se corrige, y cito textualmente el informe, esta situación «deteriorará las condiciones del empleo y llevará a unas relaciones laborales de mayor conflictividad». Hasta ahora, la privatización postal no ha pasado la prueba de Lisboa."@es21
"Härra juhataja, tervitan võimalust tõsta esile raport töösuhete kohta postisektoris, mille on hiljuti avaldanud Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond. Tõepoolest soovin, et see raport oleks olnud kättesaadav enne, kui me postiteenistuste üle hääletasime. Kuid isegi praegu on see õigeaegseks äratuseks kõigile valitsustele, kes järgnevate aastate jooksul oma postiteenistusi erastavad. ELis oleme me kohustunud järgima Lissaboni strateegiat, looma rohkem ja paremaid töökohti. Kahjuks ütleb see raport meile, et seni on postisektori erastamine toonud kaasa vähem, ja mis veelgi olulisem, halvemaid töökohti koos halvemate töötingimustega. Raportis väidetakse, et alates liberaliseerimisprotsessi algusest on palga muutused sektoris olnud alla keskmise kõigis riikides peale kolme. Kuid veelgi olulisem on see, et kõigis riikides eksisteerib palgaerinevus peamise teenusepakkuja töötajate ja uute sisenejate või alternatiivsete pakkujate töötajate vahel. Kui olukorda ei kontrollita, siis, ja ma tsiteerin raportit, „halvenevad töötingimused ja pingestuvad töösuhted”. Seni pole postisektori erastamine Lissaboni testi läbinud."@et5
"Arvoisa puhemies, olen ilahtunut mahdollisuudesta ottaa esille postialan työmarkkinasuhteita koskevan raportin, jonka Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö on juuri julkaissut. Olisin toivonut, että raportti olisi ollut saatavilla ennen äänestystämme postipalveluista. Nytkin se kuitenkin herättää oikeaan aikaan hallitukset, jotka ovat aikeissa yksityistää postipalveluita tulevien vuosien aikana. Olemme EU:ssa sitoutuneita Lissabonin ohjelmaan, luomaan uusia ja parempia työpaikkoja. Valitettavasti raportissa todetaan, että postialan yksityistäminen on tähän mennessä tuottanut vähemmän ja – kriittisesti katsottuna – huonompia työpaikkoja ja heikompia työolosuhteita. Raportista käy ilmi, että vapauttamisprosessin alusta lähtien alakohtainen palkkakehitys kaikissa maissa, kolmea lukuun ottamatta, on ollut alle keskitason. On myös tärkeää huomata, että kaikissa maissa on palkkakuilu tärkeimpien palveluntarjoajien työntekijöiden ja uusien tulokkaiden tai vaihtoehtoisten palveluntarjoajien työntekijöiden välillä. Jos tilanteeseen ei puututa, se heikentää raportin mukaan työoloja ja johtaa ristiriitoihin työmarkkinasuhteissa. Postialan yksityistäminen on toistaiseksi epäonnistunut Lissabonin kokeessa."@fi7
"Monsieur le Président, je me réjouis de pouvoir mettre en avant le rapport sur les relations industrielles dans le secteur postal, qui vient d’être publié par la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail. J’aurais d’ailleurs voulu que ce rapport soit disponible avant que nous ne votions sur les services postaux. Mais même maintenant, c’est un signal d’alarme opportun pour tous les gouvernements qui privatiseront leurs services postaux au cours des prochaines années. Dans l’UE, nous sommes attachés à l’agenda de Lisbonne, plus d’emplois et de meilleure qualité. Malheureusement, ce rapport nous dit que, jusqu’à présent, la privatisation du secteur postal a engendré moins d’emplois et, plus grave encore, des emplois de moins bonne qualité, dans des conditions de travail inférieures. Le rapport affirme que depuis le processus de libéralisation, les évolutions des salaires dans le secteur sont en dessous de la moyenne dans tous les pays sauf trois. Mais, plus grave encore, dans tous les pays, il y a une différence de salaire considérable entre les employés des prestataires principaux et ceux des nouveaux prestataires ou des prestataires alternatifs. Si nous ne sommes pas vigilants, la situation, et je cite le rapport, «nuira aux conditions de travail et mènera à des relations industrielles plus conflictuelles». Jusqu’à présent, la privatisation postale a échoué au test de Lisbonne."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Üdvözlöm annak a lehetőségét, hogy felhozhatom a postai ágazat vállalati kapcsolatairól szóló jelentést, amit a közelmúltban adott ki az Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkafeltételek Javítására. Valóban azt szeretném, ha ez a jelentés mindenkinek rendelkezésére állna, mielőtt még szavaznánk a postai szolgáltatásokról. De még most is kellő idejű ez az ébresztés, mely minden olyan kormánynak szól, akik az elkövetkező évek során privatizálni fogják postai szolgáltatásaikat. Az EU-ban kiállunk a Lisszaboni Program, a több és jobb munkahely mellett. Sajnos ebből a jelentésből az derül ki, hogy a postai ágazat privatizálása mostanáig kevesebb, de ami ennél sokkal súlyosabb, rosszabb munkahelyet eredményezett, rosszabb munkakörülményekkel. A jelentés azt állítja, hogy a liberalizációs folyamat kezdete óta az ágazatban történt fizetésemelés három ország kivételével átlag alatti. Azonban valamennyi országban súlyos fizetésbeli különbség fedezhető fel a fő szolgáltatók és az új belépők vagy az alternatív szolgáltatók alkalmazottjai között. Ha ez ellenőrzés nélkül marad, akkor a helyzet – és itt idézek a jelentésből – “erodálni fogja a munkakörülményeket és konfliktusoktól terhesebb ipari kapcsolatokhoz vezet”. A postai privatizáció ezidáig megbukott a lisszaboni vizsgán."@hu11
"Signor Presidente, colgo l’occasione per commentare il documento sulle relazioni industriali nel settore postale, appena pubblicato dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. In realtà, avrei preferito che questa relazione fosse stata disponibile prima del voto in merito ai servizi postali. Ma anche ora, essa costituisce un valido campanello d’allarme per tutti i governi che intendono privatizzare i servizi postali nel corso dei prossimi anni. All’interno dell’UE siamo vincolati dall’agenda di Lisbona: più occupazione e migliori posti di lavoro. Purtroppo, da questa relazione si evince che la privatizzazione del settore postale ha prodotto, finora, non solo una riduzione dei posti di lavoro, ma soprattutto, fattore ancor più rilevante, impieghi peggiori con peggiori condizioni di lavoro. La relazione sottolinea che dall’inizio del processo di liberalizzazione, l’evoluzione delle retribuzioni settoriali in tutti i paesi, tranne tre, è stata inferiore alla media. Ma ciò che più importa è che in tutti i paesi si registra una disparità retributiva tra i dipendenti dei fornitori principali e quelli dei fornitori nuovi o alternativi. Se ulteriormente trascurata, la situazione finirà per, e cito dalla relazione: “deteriorare le condizioni d’impiego e produrre relazioni industriali più conflittuali”. Finora, la privatizzazione del settore postale non ha superato la prova di Lisbona."@it12
"Pone pirmininke, džiaugiuosi galimybe iškelti į šviesą pranešimą apie darbo santykius pašto sektoriuje, kurį paskelbė Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas. Išties, noriu pateikti šį pranešimą susipažinti prieš balsuojant pašto paslaugų klausimu. Bet ir dabar yra tinkamas laikas atkreipti visų šalių vyriausybių, kurios ketina privatizuoti savo pašto paslaugas ateityje, dėmesį. ES esame prisiėmę įsipareigojimus pagal Lisabonos darbotvarkę ir siekiame sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų. Deja, šiame pranešime teigiama, kad privatizavus pašto sektorių darbo vietų sukurta mažiau ir svarbiausia prastesnėmis darbo sąlygomis. Pranešime teigiama, kad pradėjus sektoriaus liberalizavimą, visose, išskyrus tris, valstybėse darbo užmokestis šiame sektoriuje nebesiekė vidutinio. Svarbiausia visų šalių atžvilgiu tai, kad pagrindiniams teikėjams ir naujiems darbuotojams ar alternatyvių paslaugų teikėjams mokamas skirtingas darbo užmokestis. Jei nesiimsime veiksmų padėčiai pagerinti, tai, kaip teigiama pranešime, darbo sąlygos pablogės ir susiformuos prieštaringi darbo santykiai. Kol kas pašto sektoriaus privatizavimas neišlaikė išbandymo Lisabonos darbotvarke."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es atbalstu iespēju runāt par ziņojumu par rūpnieciskajām attiecībām pasta nozarē, ko nupat publicēja Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds. Es patiešām vēlētos, lai šis ziņojums būtu pieejams pirms balsojuma par pasta pakalpojumiem. Taču pat tagad tas ir savlaicīgs aicinājums visām valdībām, kuras gatavojas privatizēt pasta pakalpojumus savā valstī tuvākajos gados. Eiropas Savienībā mēs rīkojamies atbilstīgi Lisabonas stratēģijai, kas atbalsta vairāk un labāku darbavietu radīšanu. Diemžēl šajā ziņojumā ir teikts, ka pasta nozares privatizācija līdz šim radījusi vairāk, taču, kas ir daudz būtiskāk, sliktākas darba vietas ar sliktākiem darba apstākļiem. Ziņojumā teikts, ka kopš liberalizācijas procesa sākumā algas šajā sektorā visās valstīs, izņemot trīs valstis, ir zem vidējā. Taču ir svarīgi, ka visās valstīs ir algu atšķirības starp galvenajiem uzņēmumiem un jaunpienācējiem vai alternatīvo pakalpojumu sniedzējiem. Ja tas netiks pārbaudīts, situācija, es citēju ziņojumu: „sagraus darba apstākļus un izraisīs konfliktus industriālajās attiecībās”. Līdz šim pasta pakalpojumu privatizācija nav izturējusi Lisabonas testu."@lv13
"Mr President, I welcome the opportunity to raise the report on industrial relations in the postal sector, which has just been published by the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Indeed, I wish this report had been available before we voted on the postal services. But even now, it is a timely wake-up call for all governments that will be privatising their postal services over the next number of years. In the EU we are committed to the Lisbon Agenda, more and better jobs. Unfortunately, this report tells us that privatisation of the postal sector so far has delivered fewer but, more critically, worse jobs with poorer working conditions. The report states that since the beginning of the liberalisation process, sectoral pay developments in all but three countries have been below the average. But crucially, in all countries, a pay gap exists between employees of the main providers and those of the new entrants or the alternative providers. If left unchecked, the situation will, and I quote from the report, ‘erode employment conditions and lead to more conflictual industrial relations’. So far, postal privatisation has failed the Lisbon test."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik neem graag van de gelegenheid gebruik om te spreken over het rapport over de arbeidsverhoudingen in de postsector dat zojuist is uitgebracht door de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden. Ik wou maar dat we dit verslag al gehad hadden voorafgaand aan onze stemming over de postdiensten. Dat neemt niet weg dat het ook nu nog op tijd komt om al die regeringen die van plan zijn in de komende jaren hun postdiensten te privatiseren, wakker te schudden. We zetten ons in de EU allemaal in voor de Lissabonagenda, voor meer en betere banen. Helaas blijkt uit dit rapport dat de privatisering van de postsector tot nog toe alleen maar minder - en erger nog - slechtere banen met slechtere arbeidsomstandigheden heeft opgeleverd. In dit rapport wordt gesteld dat sinds de aanvang van het liberaliseringsproces de loonontwikkeling in deze sector in op drie na alle landen ondergemiddeld is geweest. En het allerbelangrijkste is nog wel dat in alle landen een zeer groot verschil bestaat tussen de lonen bij de grote postbedrijven aan de ene kant en de nieuwkomers of de alternatieve postbedrijven aan de andere. Als dit zijn vrije loop wordt gelaten, dan zal deze situatie - en ik citeer uit het rapport – “leiden tot afkalving van de arbeidsvoorwaarden en tot conflictueuzere arbeidsverhoudingen”. Tot dusverre is de privatisering van de postdiensten gezakt voor het Lissabonexamen."@nl3
"Panie przewodniczący! Z zadowoleniem przyjmuję możliwość podniesienia kwestii sprawozdania dotyczącego stosunków w sektorze pocztowym, które zostało właśnie opublikowane przez Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy. W istocie chciałabym, aby to sprawozdanie było dostępne przed przeprowadzeniem głosowania w sprawie usług pocztowych. Jednakże nawet teraz jest to ostatni dzwonek dla rządów, aby sprywatyzować ich usługi pocztowe w następnych kilku latach. W UE jesteśmy zobowiązani do realizacji celów agendy lizbońskiej, do tworzenia większej ilości miejsc pracy o wyższej jakości. Niestety sprawozdanie to stwierdza, że prywatyzacja sektora pocztowego dotychczas zapewniła mniej, ale co istotniejsze, niższej jakości miejsca pracy, powiązane z gorszymy warunkami zatrudnienia. Sprawozdanie stwierdza, że od początku procesu liberalizacji płace sektorowe rozwijają się we wszystkich krajach, ale trzy kraje plasują się poniżej średniej. Jednakże zdecydowanie we wszystkich krajach istnieją różnice w zakresie wynagrodzenia pomiędzy pracownikami głównego dostawcy, a tymi, którzy są zatrudniani przez podmioty wchodzące na rynek lub dostawców alternatywnych. Jeśli sytuacja nie będzie kontrolowana, będzie ona, cytuję za sprawozdaniem, „pogarszać warunki zatrudnienia i prowadzić do bardziej konfliktowych stosunków branżowych”. Dotychczas prywatyzacja poczty nie zdała testu lizbońskiego."@pl16
"Senhor Presidente, congratulo-me com a oportunidade de trazer a este debate o relatório sobre as relações laborais no sector postal, que acaba de ser publicado pela Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho. Na verdade, gostaria é que este relatório tivesse sido publicado antes das nossas deliberações sobre os serviços postais. De qualquer maneira, ainda é um alerta oportuno para todos os governos que vão privatizar serviços desse sector nos próximos anos. A UE está empenhada na Agenda de Lisboa, na criação de mais e melhor emprego. Infelizmente, o relatório diz-nos que, até ao momento, a privatização do sector postal tem redundado em menos e – o que é ainda mais grave – pior emprego, e na degradação das condições de trabalho. O relatório afirma que, desde o início do processo de liberalização, apenas em três países o crescimento salarial no sector não tem sido inferior à média geral. Mas o elemento decisivo é o de que em todos os países existem diferenças salariais entre os trabalhadores dos principais fornecedores e os dos novos operadores ou dos fornecedores alternativos. Se não for devidamente acompanhada, a situação levará – e cito o relatório – “à degradação das condições de emprego e a relações laborais mais conflituosas”. Até agora, a privatização dos serviços postais não passou no teste de Lisboa."@pt17
"Mr President, I welcome the opportunity to raise the report on industrial relations in the postal sector, which has just been published by the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Indeed, I wish this report had been available before we voted on the postal services. But even now, it is a timely wake-up call for all governments that will be privatising their postal services over the next number of years. In the EU we are committed to the Lisbon Agenda, more and better jobs. Unfortunately, this report tells us that privatisation of the postal sector so far has delivered fewer but, more critically, worse jobs with poorer working conditions. The report states that since the beginning of the liberalisation process, sectoral pay developments in all but three countries have been below the average. But crucially, in all countries, a pay gap exists between employees of the main providers and those of the new entrants or the alternative providers. If left unchecked, the situation will, and I quote from the report, ‘erode employment conditions and lead to more conflictual industrial relations’. So far, postal privatisation has failed the Lisbon test."@ro18
"Pán predsedajúci, vítam príležitosť zmieniť sa o správe o priemyselných vzťahoch v poštovom sektore, ktorú práve uverejnila Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných podmienok. Škoda, že táto správa nebola dostupná predtým, než sme hlasovali o poštových službách. No aj teraz ju možno považovať za včasný budíček pre všetky vlády, ktoré budú privatizovať svoje poštové služby v priebehu niekoľkých ďalších rokov. V EÚ sme sa zaviazali k lisabonskému programu väčšieho počtu pracovných miest a lepších pracovných miest. Táto správa, bohužiaľ, hovorí, že privatizácia poštového sektora zatiaľ priniesla menej, no hlavne horších pracovných miest s horšími pracovnými podmienkami. V správe sa uvádza, že od začiatku procesu liberalizácie klesol vývoj platov v sektore vo všetkých krajinách okrem troch pod priemernú úroveň. No čo je rozhodujúce, vo všetkých krajinách existuje platový rozdiel medzi zamestnancami hlavných poskytovateľov služieb a zamestnancami nových alebo alternatívnych poskytovateľov. Ak situáciu ponecháme bez kontroly, citujem zo správy: „narušia sa pracovné podmienky a povedie to ku konfliktnejším priemyselným vzťahom“. Privatizácia poštových služieb zatiaľ v lisabonskom teste zlyháva."@sk19
"Gospod predsednik, pozdravljam priložnost, da izpostavim poročilo o industrijskih odnosih v poštnem sektorju, ki ga je pravkar objavila Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer. Dejansko si želim, da bi bilo to poročilo na voljo, preden smo glasovali o poštnih storitvah. Vendar je tudi zdaj še pravočasna budnica za vse vlade, ki bodo v naslednjih letih privatizirale poštne storitve. V EU smo zavezani programu lizbonske strategije, številnejšim in boljšim delovnim mestom. Žal to poročilo navaja, da je privatizacija poštnega sektorja do zdaj ustvarila manj in, kar je še bolj kritično, slabša delovna mesta s slabšimi delovnimi razmerami. Poročilo navaja, da je bil od začetka procesa liberalizacije razvoj plač v sektorjih v vseh državah, razen v treh, podpovprečen. Bistveno je, da je v vseh državah razlika v plačah med zaposlenimi pri glavnih in novih ponudnikih ali alternativnih ponudnikih. Če se razmere ne bodo nadzirale, bodo, kot navaja poročilo, „ogrozile pogoje zaposlovanja in povzročile konfliktnejše industrijske odnose“. Do zdaj privatizacija pošte ni uspešno prestala lizbonskega preskusa."@sl20
"Herr talman! Jag välkomnar möjligheten att ta upp den rapport om arbetsmarknadsrelationer inom postsektorn som just har offentliggjorts av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor. Jag önskar att denna rapport hade funnits tillgänglig innan vi röstade om posttjänsterna. Men också nu är det en läglig tankeställare för alla regeringar som kommer att privatisera sina posttjänster under de kommande åren. I EU har vi alla gjort ett åtagande om Lissabonagendan, fler och bättre jobb. Tyvärr talar denna rapport om för oss att privatiseringen av postsektorn hittills har lett till färre men, vilket är mer allvarligt, sämre jobb med sämre arbetsvillkor. I rapporten uppges att löneutvecklingen inom sektorn i alla länder utom tre har varit lägre än genomsnittet sedan privatiseringsprocessen inleddes. Men vad som är avgörande är att det i alla länder finns ett lönegap mellan anställda hos huvudleverantörerna och de anställda hos de nya aktörerna eller de alternativa leverantörerna. Om situationen lämnas okontrollerad kommer den enligt rapporten att urholka anställningsvillkoren och leda till mer konfliktfyllda förhållanden mellan arbetsmarknadens parter. Hittills har privatiseringen av posten inte klarat Lissabontestet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE ). –"18,5,20,15,11,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph