Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-10-Speech-3-176"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071010.20.3-176"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, violence against women in Mexico and Central America has, in recent years, reached dramatic proportions, with thousands of women having been the victims of violent deaths, which on many occasions have been extremely cruel in nature and often accompanied by sexual abuse and torture. Although in many cases the perpetrators of such atrocious crimes are sick-minded individuals, in many situations organised criminal activity is very much involved, and the implication of human trafficking, prostitution and drugs is largely in evidence. It is very sad that in Mexico and Central American countries the functioning of the rule of law in certain cases leaves a lot to be desired, either because of real organisational deficiencies in the police and judiciary systems, or because of corruption and impunity. The rapporteur, Mr Romeva i Rueda, is to be congratulated for making sure that this report is strong enough to send the necessary message not only to the governments of the countries concerned, but also to the world as a whole, about the totally unacceptable high level of femicides in the aforementioned states. The small number of final amendments – which incidentally have the rapporteur’s full support – are useful and make this report more complete. My group fully supports all those amendments. It is to be hoped that this report will be voted through this House with a very large majority, so as to give a very clear signal to all concerned that the problem of the killing of women in Central America, as indeed in other parts of the world, is a matter that should attract our full attention and necessitates the taking of very drastic and effective remedial measures."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, násilí na ženách v Mexiku a Střední Americe dosáhlo v posledních letech dramatických rozměrů. Tisíce žen se staly oběťmi násilné smrti, která v mnoha případech byla extrémně krutá a často ji doprovázelo i sexuální zneužití a mučení. I když v mnoha případech jsou pachateli takových odporných zločinů duševně postižení jedinci, v mnohých situacích je do značné míry patrný podíl i organizovaného zločinu a často tyto činy nesou stopy obchodování s lidmi, prostituce a drog. Je velmi smutné, že v Mexiku a zemích střední Ameriky je fungování právního státu někdy pouze otázka přání, ať už v důsledku skutečných organizačních nedostatků v systémech policie a soudnictví, nebo v důsledku korupce a beztrestnosti. Je třeba popřát zpravodaji, panu Romeva i Ruedovi k tomu, že jeho zpráva je dostatečně silná, aby vyslala potřebný signál nejen vládám daných zemí, ale i celému světu o zcela nepřijatelně vysokém počtu vražd žen ve výše uvedených státech. Několik závěrečných pozměňovacích návrhů, které získaly také plnou podporu zpravodaje, je užitečných a díky nim je tato zpráva úplnější. Moje skupina v plné míře podporuje všechny tyto pozměňovací návrhy. Doufáme, že velká většina v Parlamentu bude hlasovat pro tuto zprávu, čímž dáme velmi jasný signál všem zúčastněným stranám, že problém vražd žen ve Střední Americe, stejně jako v ostatních částech světa, je věcí, která by měla mít naši plnou pozornost a která vyžaduje nesmiřitelná a účinná nápravná opatření."@cs1
"Fru formand! Volden mod kvinder i Mexico og Centralamerika er i de seneste år steget dramatisk, og tusindvis af kvinder er blevet ofre for vold med døden til følge, vold, som i mange tilfælde har været ekstremt grov og ofte omfattet seksuelle overgreb og tortur. Selv om gerningsmændene til disse frygtelige forbrydelser i mange tilfælde er sindssyge personer, er organiseret kriminalitet ganske ofte indblandet, og meget ofte også menneskehandel, prostitution og narkotika. Det er meget sørgeligt, at retsstaten i Mexico og i de centralamerikanske lande i visse tilfælde har meget ringe kår, enten på grund af egentlige organisatoriske mangler i politi- og retsvæsenet eller på grund af korruption og straffrihed. Vi skal takke ordføreren, hr. Romeva i Rueda, for at have sørget for, at denne betænkning er vægtig nok til at sende det nødvendige budskab ikke kun til regeringerne i de pågældende lande, men også til verden som helhed, om det fuldstændigt uhørt høje antal kvindedrab i førnævnte lande. Det lille antal ændringsforslag - som i øvrigt har ordførerens fulde støtte - er nyttige og gør betænkningen mere komplet. Min gruppe støtter fuldt ud samtlige ændringsforslag. Det er håbet, at denne betænkning vil blive vedtaget af Parlamentet med meget stort flertal for at sende et meget klart signal til alle involverede om, at problemet med drab på kvinder i Centralamerika - og så sandelig også i andre dele af verden - er en sag, som bør have vores fulde opmærksomhed, og som kræver, at der træffes meget drastiske og effektive afhjælpende foranstaltninger."@da2
". Frau Präsidentin! Die Gewalt gegen Frauen hat in den letzten Jahren in Mexiko und Mittelamerika dramatische Ausmaße angenommen. Dabei waren Tausende von Frauen Opfer von Tötungsdelikten, die häufig durch besondere Grausamkeit gekennzeichnet waren und mit Vergewaltigung und Folter einhergingen. Obwohl es oft psychisch gestörte Einzeltäter waren, die diese grausamen Verbrechen verübten, ist vielfach auch die organisierte Kriminalität involviert. Eine große Rolle spielen Menschenhandel, Prostitution und Drogenhandel. Es ist sehr bedauerlich, dass in Mexiko und den Ländern Mittelamerikas die Rechtsstaatlichkeit in bestimmten Fällen mehr als zu wünschen übrig lässt, was einerseits tatsächlichen organisatorischen Defiziten im Polizei- und Justizsystem geschuldet ist, anderseits Korruption und fehlender Strafverfolgung. Wir müssen unserem Berichterstatter, Herrn Romeva i Rueda, unsere Anerkennung dafür aussprechen, dass er diesen Bericht derart eindringlich verfasst hat, so dass die notwendigen Informationen über die absolut inakzeptable Häufung von Frauenmorden in den genannten Staaten nicht nur die Regierungen der betroffenen Länder, sondern die gesamte Welt erreichen. Die wenigen abschließenden Änderungsanträge – die übrigens die volle Unterstützung des Berichterstatters haben – sind nützlich und runden diesen Bericht ab. Meine Fraktion unterstützt diese Anträge voll und ganz. Es bleibt also nur zu hoffen, dass dieses Hohe Haus mit einer überdeutlichen Mehrheit für den Bericht stimmen wird, um allen Beteiligten ein klares Signal zu setzen, dass Feminizide in Mittelamerika wie auch in anderen Teilen der Welt ein Problem darstellen, das unsere volle Aufmerksamkeit verdient und das nach sehr drastischen und wirksamen Gegenmaßnahmen verlangt."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η βία κατά των γυναικών στο Μεξικό και την Κεντρική Αμερική έχει λάβει, τα τελευταία χρόνια, δραματικές διαστάσεις, με χιλιάδες γυναίκες να δολοφονούνται, σε πολλές περιπτώσεις με εξαιρετικά σκληρό τρόπο, και συνοδεύεται από σεξουαλική κακοποίηση και βασανιστήρια. Αν και σε πολλές περιπτώσεις οι δράστες αυτών των στυγερών εγκλημάτων είναι άτομα με άρρωστο μυαλό, συχνά εμπλέκεται και η δράση του οργανωμένου εγκλήματος, και η συναιτιότητα της εμπορίας ανθρώπων, της πορνείας και των ναρκωτικών είναι προφανής. Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι στο Μεξικό και τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής η λειτουργία του κράτους δικαίου σε ορισμένες περιπτώσεις κάθε άλλο παρά άριστη είναι, είτε λόγω πραγματικών οργανωτικών ελλειμμάτων στα συστήματα της αστυνομίας και των δικαστηρίων είτε λόγω της διαφθοράς και της ατιμωρησίας. Πρέπει να συγχαρούμε τον εισηγητή, κ. Romeva i Rueda, καθώς διασφάλισε ότι αυτή η έκθεση είναι αρκετά ισχυρή ώστε να στείλει το απαραίτητο μήνυμα όχι μόνο στις κυβερνήσεις των ενδιαφερόμενων χωρών αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο σχετικά με το συνολικά απαράδεκτο υψηλό επίπεδο γυναικοκτονιών στα προαναφερθέντα κράτη. Οι λίγες τελικές τροπολογίες –που συμπτωματικά χαίρουν της πλήρους στήριξης του εισηγητή– είναι χρήσιμες και καθιστούν αυτή την έκθεση πιο ολοκληρωμένη. Η ομάδα μου υποστηρίζει πλήρως αυτές τις τροπολογίες. Ευελπιστούμε ότι αυτή η έκθεση θα ψηφιστεί στο Κοινοβούλιο με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, προκειμένου να δοθεί σαφέστατο μήνυμα σε όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές ότι το πρόβλημα της δολοφονίας γυναικών στην Κεντρική Αμερική, όπως και σε άλλα μέρη του κόσμου, είναι ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει να δώσουμε όλη μας την προσοχή και το οποίο απαιτεί τη λήψη πολύ δραστικών και αποτελεσματικών μέτρων αποκατάστασης."@el10
"Señora Presidenta, la violencia contra las mujeres en México y América Central ha alcanzado en estos últimos años proporciones dramáticas, con cientos de mujeres víctimas de muertes violentas, en muchos casos de un carácter extremadamente cruel y acompañadas frecuentemente de abusos sexuales y de torturas. Aunque los autores de estos crímenes atroces son en muchos casos perturbados mentales, en otros muchos está implicada la delincuencia organizada, y hay bastantes pruebas de la implicación del tráfico de seres humanos, de la prostitución y de narcotráfico. Es muy de lamentar que en México y en los países centroamericanos el funcionamiento del Estado de derecho deje mucho que desear en algunos casos, ya sea a causa de las deficiencias organizativas en el sistema policial o judicial, o a causa de la corrupción y de la impunidad. Hay que felicitar al ponente señor Romeva i Rueda por redactar su informe con la suficiente contundencia para que transmita el mensaje necesario, no sólo a los gobiernos de los países afectados, sino al mundo en su conjunto, sobre unos asesinatos de mujeres en los países mencionados cuyo número es inaceptablemente alto. Las pocas enmiendas finales – que además cuentan con la plena aprobación del ponente – son apropiadas y sirven para completar el informe. Mi grupo apoya sin reservas todas estas enmiendas. Esperemos que dicho informe sea aprobado por la Cámara con una gran mayoría, de forma que se emita una señal clara a todos los interesados de que el asesinato de mujeres en América Central, y desde luego en otras partes del mundo, es un asunto al que dedicaremos toda nuestra atención, porque requiere la adopción de medidas correctoras drásticas y eficaces."@es21
"Proua juhataja, naistevastane vägivald Mehhikos ja Kesk-Ameerikas on viimastel aastatel omandanud dramaatilised mõõtmed, kus tuhanded naised on leidnud vägivaldse surma, mis paljudel juhtudel on olnud äärmiselt julm ja tihti on sellega kaasnenud seksuaalne väärkohtlemine ja piinamine. Kuigi paljudel juhtudel on selliste jubedate kuritegude sooritajad olnud haiged inimesed, on siiski paljus olnud väga suur osa ka organiseeritud kuritegevusel ning palju on tõendeid selle kohta, et asjasse on segatud inimkaubandus, prostitutsioon ja uimastid. On väga kurb, et Mehhikos ja Kesk-Ameerika riikides jätab õigusriigi põhimõtete toimimine teatud juhtudel paljuski soovida, kas siis tegelike politsei ja kohtusüsteemi organisatsiooniliste puuduste tõttu või siis korruptsiooni ja karistamatuse pärast. Õnne tuleb soovida raportöörile, hr Romeva i Ruedale, selle puhul, et raport on piisavalt tugev selleks, et saata vajalik sõnum mitte ainult asjaomaste riikide valitsustele, vaid ka kogu maailmale feminitsiidide täiesti vastuvõetamatult kõrge taseme kohta eespool nimetatud riikides. Lõplike muudatusettepanekute – millel on juhtumisi raportööri täielik toetus – väike arv on kasulik ja muudab raporti täielikumaks. Minu fraktsioon toetab täielikult kõiki neid muudatusettepanekuid. Loodetavasti võetakse raport täiskogul vastu väga suure häälteenamusega, selleks et anda kõigile asjaosalistele väga selge märguanne selle kohta, et naiste tapmine Kesk-Ameerikas ja muidugi ka mujal maailmas on küsimus, mis nõuab meilt täit tähelepanu ja vajab väga drastilisi ja tõhusaid parandusmeetmeid."@et5
"Arvoisa puhemies, naisiin kohdistuva väkivalta on saavuttanut viime vuosina Meksikossa ja Keski-Amerikassa järkyttävät mittasuhteet. Tuhannet naiset ovat joutuneet väkivaltaisen kuoleman uhreiksi, ja monissa tapauksissa väkivalta on ollut erittäin julmaa ja liittynyt usein seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja kidutukseen. Vaikka näiden hirvittävien rikosten tekijät ovat monissa tapauksissa mieleltään sairaita yksilöitä, tapauksiin liittyy usein myös järjestäytynyttä rikollista toimintaa. Myös ihmiskaupasta, prostituutiosta ja huumeista on paljon näyttöä. On surullista, että Meksikossa ja Keski-Amerikan maissa oikeusturva jättää paljon toivomisen varaa joko siksi, että poliisi- ja oikeusjärjestelmissä on todellisia puutteita, tai siksi, että korruptio ja rankaisematta jättäminen kukoistavat. Esittelijä Romeva i Ruedaa on onniteltava siitä, että hän varmisti, että mietintö on tarpeeksi vahva välittämään tarvittavan viestin paitsi asianosaisten maiden hallituksille, myös koko maailmalle, edellä mainituissa valtioissa tapahtuvien naisten murhien aivan liian suuresta määrästä. Muutamat lopulliset tarkistukset – joita esittelijä muuten tukee täysin – ovat hyödyllisiä ja täydentävät mietintöä. Ryhmäni tukee tarkistuksia täysin. Täytyy toivoa, että mietintö saa hyvin suuren ääntenenemmistön täällä parlamentissa, jotta lähetämme selvän viestin asianosaisille siitä, että naisten murhat Keski-Amerikassa ja tietenkin maailman muissakin osissa tarvitsevat kaiken huomiomme ja että niihin on puututtava äärimmäisin ja tehokkaasti korjaavin toimin."@fi7
"Madame la Présidente, la violence à l’égard des femmes au Mexique et en Amérique centrale a, ces dernières années, pris des proportions spectaculaires, des milliers de femmes ayant été victimes de morts violentes qui, à de nombreuses reprises, ont été de nature extrêmement cruelle et souvent accompagnées d’abus sexuel et de torture. Si, dans de nombreux cas, les auteurs de ces crimes atroces sont des individus à l’esprit malade, le crime organisé est très souvent en cause et l’implication du trafic d’êtres humains, de la prostitution et de la drogue est manifeste. Il est très malheureux qu’au Mexique et dans les pays d’Amérique centrale, le fonctionnement de l’État de droit laisse, dans certains cas, beaucoup à désirer, soit en raison de véritables déficiences au niveau de l’organisation de la police et du système judiciaire, soit en raison de la corruption et de l’impunité. Il faut féliciter le rapporteur, M. Romeva i Rueda, pour avoir veillé à ce que ce rapport soit suffisamment fort pour envoyer le message nécessaire non seulement aux gouvernements des pays concernés, mais aussi au monde entier, concernant le niveau tout à fait inacceptable des féminicides dans les États que je viens de mentionner. Les quelques amendements finaux – qui, soit dit en passant, ont le soutien total du rapporteur – sont utiles et font de ce rapport un rapport plus complet. Mon groupe soutient totalement tous ces amendements. Il est à espérer que ce rapport sera adopté par cette Assemblée à une très large majorité, afin d’envoyer un signal clair à toutes les personnes concernées: le problème du meurtre de femmes en Amérique centrale, comme, en fait, dans d’autres parties du monde, est un problème qui devrait captiver toute notre attention et qui nécessite qu’on prenne des mesures très drastiques et efficaces en vue d’y remédier."@fr8
"Tisztelt elnök asszony! Az utóbbi években a nők elleni erőszak drámai méreteket öltött Mexikóban és Közép-Amerikában: nők ezrei estek áldozatul erőszakos halálnak, melyek sok esetben borzasztóan kegyetlen természetűek voltak, és gyakran kísérte őket szexuális erőszak és kínzás. Bár az ilyen kegyetlen esetek elkövetői sok esetben elmebetegek, sokszor nagyban megjelenik a szervezett bűnözés tevékenysége, valamint az embercsempészet, a prostitúció és a kábítószer szerepe is nagymértékben bizonyítható. Nagyon sajnálatos, hogy Mexikóban és a közép-amerikai országokban a jogállam funkciója bizonyos esetekben sok kívánnivalót hagy maga mögött, vagy a rendőrség és az igazságszolgáltatási rendszer valódi szervezeti hiányosságai, vagy pedig a korrupció és a büntetlenség miatt. Az előadó, Romeva i Rueda úr gratulációt érdemel azért, hogy megbizonyosodott arról, hogy ez a jelentés elég erős ahhoz, hogy a szükséges üzenetet ne csupán az érintett országok kormányainak küldje meg, hanem az egész világnak, azaz azt, hogy az előbb említett országokban az asszonygyilkosságok magas szintje teljes mértékben elfogadhatatlan. A kis számú végső módosítás – melyek mellesleg az előadó teljes támogatását élvezik – hasznos és teljessé teszi a jelentést. Képviselőcsoportom teljes mértékben támogatja ezeket a módosításokat. Remélhetőleg a Ház nagyon nagy többséggel szavazza meg ezt a jelentést, hogy azt az egyértelmű jelet küld valamennyi érintettnek, miszerint a nők meggyilkolása Közép-Amerikában, és természetesen a világ egyéb részein is egy olyan dolog, ami teljes figyelmet érdemel, és nagyon drasztikus és hatékony helyreállító intézkedéseket tesz szükségessé."@hu11
". Signora Presidente, il fenomeno della violenza contro le donne in Messico e in America centrale ha assunto, negli ultimi anni, proporzioni drammatiche, con migliaia di donne vittime di uccisioni violente, spesso di natura estremamente crudele e accompagnate da abusi sessuali e torture. Sebbene in molti casi i responsabili di questi atroci delitti siano individui squilibrati, spesso le attività del crimine organizzato sono strettamente correlate agli assassini e le implicazioni in termini di tratta di esseri umani, prostituzione e droga sono evidenti. E’ triste constatare come in Messico e nei paesi dell’America centrale il funzionamento del diritto, in alcuni casi, lasci così tanto a desiderare, vuoi per reali inefficienze organizzative all’interno del sistema di polizia e giudiziario, vuoi per la corruzione e l’impunità. Il relatore, l’onorevole Romeva i Rueda, merita di essere elogiato per aver fatto sì che questa relazione fosse sufficientemente forte da inviare il necessario messaggio non solo ai governi dei paesi interessati, ma al mondo intero, evidenziando l’incidenza del tutto inaccettabile del femminicidio nei suddetti paesi. I pochi emendamenti finali – che, per inciso, beneficiano del pieno sostegno del relatore – sono utili e rendono la relazione più completa, pertanto il mio gruppo appoggia pienamente tali emendamenti. C’è da augurarsi che questa relazione venga approvata con larga maggioranza in quest’Aula, in modo da inviare un segnale molto chiaro a tutte le parti interessate, che l’uccisione delle donne in America centrale, così come in altre parti del mondo, è una questione che riscuote tutta la nostra attenzione e merita l’adozione di provvedimenti molto drastici ed efficaci."@it12
"Ponia pirmininke, prievarta prieš moteris Meksikoje ir Vidurio Amerikoje pastaraisiais metais dramatiškai išaugo, o tūkstančiai moterų tapo smurtinių mirčių aukomis; nereti nepaprastai didelio žiaurumo, lytinės prievartos ir kankinimų atvejai. Nors daugeliu atvejų šių siaubingų nusikaltimų vykdytojai yra sutrikusios psichikos asmenys, daugeliu atvejų tai susiję ir su organizuotu nusikalstamumu; tai įrodo nusikaltimai, pvz., prekyba žmonėmis, vertimasis prostitucija ir prekyba narkotikais. Tenka išties apgailestauti, kad Meksikos ir Vidurio Amerikos šalys įtvirtina teisės viršenybės principą tik tam tikrose srityse, paliekant dar daug erdvės tobulėti, pirmiausia dėl rimtų organizacinio pobūdžio policijos ir teismų sistemų trūkumų arba dėl korupcijos ir nebaudžiamumo. Pranešėją Romevą i Ruedą reikėtų sveikinti už tai, kad pranešime pakankamai aiškiai pasisakoma ne tik šių šalių vyriausybėms, bet ir visam pasauliui apie visiškai nepriimtiną aukštą moterų žudymo lygį minėtose valstybėse. Kelios pataisos, kurioms šį kartą pritaria pranešėjas, naudingos ir papildo šį pranešimą. Mano frakcija visiškai pritaria šioms pataisoms. Tikėkimės, kad Parlamentas absoliučia dauguma balsuos už šį pranešimą ir visiems suinteresuotiems asmenims aiškiai parodys, kad moterų žudymas Vidurio Amerikoje, kaip ir kitose pasaulio šalyse, nusipelno mūsų nedalomo dėmesio ir jį būtina nagrinėti bei pasitelkti drastiškas ir veiksmingas priemones padėčiai pagerinti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, vardarbība pret sievietēm Meksikā un Centrālamerikā pēdējos gados ir sasniegusi dramatiskus apmērus, tūkstošiem sieviešu ir kļuvušas par vardarbīgas nāves upuriem, kas daudzos gadījumos ir bijusi ārkārtīgi cietsirdīga un bieži apvienojumā ar seksuālu vardarbību un spīdzināšanu. Lai arī daudzu nežēlīgu noziegumu gadījumos vainīgie ir cilvēki ar psiholoģiskiem traucējumiem, daudzās situācijās ir iesaistīta arī organizētā noziedzība, lielā mērā ir novērojama arī cilvēku tirdzniecība, prostitūcija un narkotikas. Ir ļoti skumji, ka Meksikā un Centrālamerikā no likuma varas varētu vēlēties vairāk dēļ neorganizētas policijas un tiesu sistēmas darbības vai arī dēļ korupcijas un nesodāmības. Referentu kungu var apsveikt ar to, ka šis ziņojums ir pietiekami spēcīgs, lai sūtītu nepieciešamo ziņu ne tikai minēto valstu valdībām, bet arī visai pasaulei par nepieņemami augsto sieviešu slepkavību līmeni minētajās valstīs. Daži pēdējie grozījumi – kurus referents ir pilnībā atbalstījis – ir lietderīgi un pilnveido šo ziņojumu. Mana grupa pilnībā atbalsta visus šos grozījumus. Cerams, ka šis ziņojums tika atbalstīts ar lielu vairākumu, lai dotu skaidru signālu minētajām valstīm par to, ka sieviešu slepkavības Centrālamerika, kas patiesi ir pavisam cita pasaules daļa, ir jautājums, kam būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība un kurš prasa veikt drastiskus un efektīvus pasākumus."@lv13
"Madam President, violence against women in Mexico and Central America has, in recent years, reached dramatic proportions, with thousands of women having been the victims of violent deaths, which on many occasions have been extremely cruel in nature and often accompanied by sexual abuse and torture. Although in many cases the perpetrators of such atrocious crimes are sick-minded individuals, in many situations organised criminal activity is very much involved, and the implication of human trafficking, prostitution and drugs is largely in evidence. It is very sad that in Mexico and Central American countries the functioning of the rule of law in certain cases leaves a lot to be desired, either because of real organisational deficiencies in the police and judiciary systems, or because of corruption and impunity. The rapporteur, Mr Romeva i Rueda, is to be congratulated for making sure that this report is strong enough to send the necessary message not only to the governments of the countries concerned, but also to the world as a whole, about the totally unacceptable high level of femicides in the aforementioned states. The small number of final amendments – which incidentally have the rapporteur’s full support – are useful and make this report more complete. My group fully supports all those amendments. It is to be hoped that this report will be voted through this House with a very large majority, so as to give a very clear signal to all concerned that the problem of the killing of women in Central America, as indeed in other parts of the world, is a matter that should attract our full attention and necessitates the taking of very drastic and effective remedial measures."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, het geweld tegen vrouwen in Mexico en Midden-Amerika heeft in de afgelopen jaren een dramatische omvang aangenomen. Duizenden vrouwen zijn er het slachtoffer geworden van een gewelddadige dood die in veel gevallen extreem wreed was en vaak gepaard ging met seksueel misbruik en foltering. Hoewel in veel gevallen de daders van zulke afschuwelijke misdaden geesteszieke individuen zijn, is in veel gevallen de georganiseerde misdaad hier nauw bij betrokken en bestaat er veel bewijs dat er zaken in het spel zijn als mensensmokkel, prostitutie en drugs. Het is buitengewoon triest dat als het gaat om het functioneren van de rechtsstaat er in Mexico en andere landen in Midden-Amerika in bepaalde gevallen veel te wensen overblijft, ofwel als gevolg van de tekortkomingen op organisatorisch gebied bij de politie en de rechterlijke macht, ofwel als gevolg van corruptie en straffeloosheid. De rapporteur, de heer Romeva i Rueda verdient al onze lof omdat hij ervoor heeft gezorgd dat het verslag zodanig stellig is dat er het broodnodige signaal van uitgaat - zowel naar de regeringen in de desbetreffende landen, alsook naar de wereld als geheel - dat het aantal vrouwenmoorden in de genoemde landen onaanvaardbaar hoog is. Het kleine aantal definitieve amendementen - die overigens de volle steun van de rapporteur genieten - zijn nuttig en zorgen ervoor dat het verslag completer is. Alle amendementen in kwestie genieten de volle steun van mijn fractie. Ik hoop dat dit verslag met grote meerderheid kan worden goedgekeurd, om zo aan alle betrokkenen een zeer duidelijk signaal af te geven dat de moorden op vrouwen in Midden-Amerika, en even zozeer in andere delen van de wereld, onze volle aandacht vereisen en dat er zeer drastische en doeltreffende maatregelen tegen getroffen moeten worden."@nl3
"Pani przewodnicząca! Przemoc przeciwko kobietom w Meksyku i Ameryce Środkowej osiągnęła w ostatnich latach dramatyczne rozmiary, a tysiące kobiet stało się ofiarami śmiertelnej przemocy, a przypadki te wielokrotnie charakteryzowały się skrajną przemocą i często towarzyszyło im wykorzystywanie seksualne i tortury. Mimo że w wielu przypadkach sprawcami tego typu bestialskich zbrodni byli ludzie psychicznie chorzy, w wielu sytuacjach wiązało się to ze zorganizowaną działalnością przestępczą, z handlem ludźmi i prostytucją oraz handlem narkotykami. Bardzo smutny jest fakt, że w Meksyku i w krajach Ameryki Środkowej funkcjonowanie państwa prawa w wielu przypadkach pozostawia wiele do życzenia, zarówno z uwagi na rzeczywiste niedobory organizacyjne w systemie policyjnym i sądowym, jak i z uwagi na korupcję i bezkarność. Sprawozdawca, pan Romeva i Rueda, zasługuje na gratulacje za to, że dołożył starań, aby przekaz tego sprawozdania był na tyle poruszający, by nie tylko rządy państw, których ono dotyczy, ale także cały świat, dowiedział się o absolutnie nie do zaakceptowania wysokim poziomie kobietobójstwa w wyżej wspomnianych krajach. Kilka poprawek końcowych - które nawiasem mówiąc posiadają pełne poparcie sprawozdawcy - jest użytecznych i sprawia, że sprawozdanie jest bardziej kompletne. Moja grupa w pełni popiera wszystkie te poprawki. Należy mieć nadzieję, że sprawozdanie to zostanie jutro przegłosowane w tej Izbie znaczną większością głosów, aby wysłać bardzo czytelny sygnał do wszystkich zainteresowanych, że problem zabijania kobiet w Ameryce Środkowej, a w istocie też w innych częściach świata, jest kwestią, która powinna przyciągnąć naszą pełną uwagę i wymaga podjęcia bardzo drastycznych i skutecznych środków zaradczych."@pl16
"Senhora Presidente, a violência contra as mulheres no México e na América Central atingiu, nos últimos anos, proporções dramáticas, e ascende a milhares o número das mulheres vítimas de morte violenta, em muitos casos de uma crueldade extrema e, frequentemente, acompanhada por abuso sexual e tortura. Conquanto os autores de muitos desses crimes atrozes sejam pessoas com perturbações mentais, em muitos outros casos é óbvia a conexão com a actividade criminosa organizada, designadamente a relacionada com o tráfico de seres humanos, a prostituição e a droga. Infelizmente, em certos aspectos, o desempenho do Estado de Direito no México e nos países da América Central deixa muito a desejar, devido ou a falhas reais na organização dos sistemas policial e judiciário, ou à corrupção e à impunidade. O relator, senhor deputado Romeva i Rueda, merece as nossas felicitações por ter produzido um relatório suficientemente incisivo para dar a força necessária à mensagem que queremos transmitir aos governos dos países em questão e a todo o mundo sobre os elevados níveis de “feminicídio” que se registam nesses países e que são totalmente inaceitáveis. As poucas alterações finais – com as quais, aliás, o relator concorda inteiramente – são pertinentes e tornam o relatório mais completo. O meu grupo apoia integralmente todas essas alterações. Esperemos que o relatório seja aprovado nesta Câmara por uma maioria muito ampla, para se tornar bem claro para todas as partes envolvidas que o problema do assassínio de mulheres na América Central, como, aliás, noutras partes do mundo, é uma questão que merece toda a nossa atenção e que exige a tomada de medidas correctivas severas e eficazes."@pt17
"Madam President, violence against women in Mexico and Central America has, in recent years, reached dramatic proportions, with thousands of women having been the victims of violent deaths, which on many occasions have been extremely cruel in nature and often accompanied by sexual abuse and torture. Although in many cases the perpetrators of such atrocious crimes are sick-minded individuals, in many situations organised criminal activity is very much involved, and the implication of human trafficking, prostitution and drugs is largely in evidence. It is very sad that in Mexico and Central American countries the functioning of the rule of law in certain cases leaves a lot to be desired, either because of real organisational deficiencies in the police and judiciary systems, or because of corruption and impunity. The rapporteur, Mr Romeva i Rueda, is to be congratulated for making sure that this report is strong enough to send the necessary message not only to the governments of the countries concerned, but also to the world as a whole, about the totally unacceptable high level of femicides in the aforementioned states. The small number of final amendments – which incidentally have the rapporteur’s full support – are useful and make this report more complete. My group fully supports all those amendments. It is to be hoped that this report will be voted through this House with a very large majority, so as to give a very clear signal to all concerned that the problem of the killing of women in Central America, as indeed in other parts of the world, is a matter that should attract our full attention and necessitates the taking of very drastic and effective remedial measures."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, násilie na ženách v Mexiku a Strednej Amerike dosiahlo v posledných rokoch dramatické rozmery. Tisíce žien sa stali obeťami násilnej smrti, ktorá v mnohých prípadoch bola extrémne krutá a často ju sprevádzalo aj sexuálne zneužitie a mučenie. Aj keď v mnohých prípadoch sú páchateľmi takýchto odporných zločinov duševne postihnutí jednotlivci, v mnohých situáciách je vo veľkej miere zapojená aj organizovaná zločinecká činnosť a vo veľkej miere sa vyskytujú stopy po obchodovaní s ľuďmi, prostitúcii a drogách. Je veľmi smutné, že v Mexiku a krajinách strednej Ameriky je fungovanie právneho štátu niekedy len vec želaná, či už v dôsledku skutočných organizačných nedostatkov v systémoch polície a súdnictva, alebo v dôsledku korupcie a beztrestnosti. Je potrebné zablahoželať spravodajcovi, pánovi Romeva i Rueda k tomu, že jeho správa je dostatočne silná, aby vyslala potrebný odkaz nielen vládam daných krajín, ale aj celému svetu o absolútne neprijateľnej vysokej úrovni vrážd žien vo vyššie spomínaných štátoch. Niekoľko záverečných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré napokon získali aj plnú podporu spravodajcu, je užitočných a vďaka nim je táto správa úplnejšia. Moja skupina v plnej miere podporuje všetky tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Dúfame, že veľká väčšina v Parlamente bude hlasovať za túto správu, čím dáme veľmi jasný signál všetkým zúčastneným stranám, že problém zabíjania žien v Strednej Amerike, ako aj v ostatných častiach sveta, je vec, ktorá by mala mať našu plnú pozornosť a ktorá si vyžaduje vykonanie veľmi drastických a efektívnych nápravných opatrení."@sk19
"Gospa predsednica, nasilje nad ženskami v Mehiki in Srednji Ameriki se je v zadnjih letih znatno povečalo, pri čemer je bilo na tisoče žensk žrtev nasilne smrti, od katerih je bilo veliko zelo krutih ter sta jih pogosto spremljala spolna zloraba in mučenje. Čeprav so krivci takšnih okrutnih kaznivih dejanj pogosto duševno bolni posamezniki, gre v številnih primerih za organiziran kriminal ter predvsem za posledice trgovanja z ljudmi, prostitucije in prometa s prepovedanimi drogami. Žal je v mehiških državah in državah Srednje Amerike v nekaterih primerih v zvezi z delovanjem pravne države potrebnega še veliko dela, in sicer zaradi resnih organizacijskih pomanjkljivosti v policiji in sodstvu ali zaradi korupcije in nekaznovanja. Poročevalcu gospodu Romevi i Ruedi je treba čestitati, ker je zagotovil zadostno odmevnost tega poročila, da pomembno sporočilo o popolnoma nesprejemljivi visoki ravni umorov žensk v navedenih državah ne doseže le vlad zadevnih držav, ampak tudi cel svet. Majhno število končnih predlogov sprememb, ki jih po naključju poročevalec v celoti podpira, je koristnih in izpopolnjujejo to poročilo. Moja skupina v celoti podpira vse te predloge sprememb. Pričakujemo lahko, da bo to poročilo v Parlamentu izglasovano z veliko večino, da se vsem vpletenim posreduje jasno sporočilo, da moramo vprašanju umorov žensk v Srednji Ameriki in drugod po svetu nameniti vso pozornost ter da to vprašanje zahteva sprejetje ostrih in učinkovitih popravnih ukrepov."@sl20
"Fru talman! Våldet mot kvinnor i Mexiko och Centralamerika har på senare år nått dramatiska proportioner, och tusentals kvinnor har blivit offer för våldsamma dödsfall. Dåden har vid många tillfällen varit extremt grymma och har ofta föregåtts av sexuell misshandel och tortyr. Fast gärningsmännen bakom sådana avskyvärda brott i många fall är sjuka individer är ofta organiserad brottslig verksamhet i hög grad inblandad, och kopplingen till människosmuggling, prostitution och narkotika är ofta tydlig. Det är mycket ledsamt att rättssäkerheten i Mexiko och i centralamerikanska länder ibland lämnar mycket övrigt att önska, antingen på grund av verkliga organisatoriska brister inom polis- och rättssystemet, eller på grund av korruption och straffrihet. Föredraganden, Raül Romeva i Rueda, bör gratuleras till att han har sett till att detta betänkande är tillräckligt starkt för att sända ut det nödvändiga budskapet inte bara till regeringarna i de berörda länderna, utan också till världen som helhet, om den fullkomligt oacceptabelt höga nivån av kvinnomord i de tidigare nämnda staterna. Det lilla antal slutliga ändringsförslag – vilka för övrigt har föredragandens fulla stöd – är bra och gör betänkandet mer fullständigt. Min grupp stöder helt alla dessa ändringsförslag. Man kan hoppas att detta betänkande kommer att röstas igenom i kammaren med en mycket stor majoritet, så att man ger en mycket tydlig signal till alla berörda att problemet med kvinnomord i Centralamerika, liksom även i andra delar av världen, är en fråga som bör tilldra sig hela vår uppmärksamhet och som kräver mycket drastiska och effektiva motåtgärder."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marios Matsakis,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph