Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-10-Speech-3-138"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071010.18.3-138"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, we all know that the situation in Gaza is dramatic. However, we also know that, even if we are donating a lot of humanitarian aid, in the end we also have to find a political solution. I said before, and the President-in-Office has mentioned now, that this international meeting is a very important occasion. We have all clearly stated that it cannot be just a photo opportunity. It has to be a substantive meeting, at which we hope the negotiations and personal talks between Prime Minister Olmert and President Abbas indeed materialise into an important initial document, not least on the very difficult issues, knowing that from then onwards working groups will have to take ideas further. Let me also say that we are not only supporting Christians – this was mentioned by Mr Belder – but are also supporting the most vulnerable sectors of the Palestinian population, of which some, but not all, are Christian. Our criterion is need, not religion, as I mentioned before. Let me say finally that we are very much aware of what many of you have said. We have analysed the situation. The only course is to try to come up with political solutions, while at the same time trying to mitigate the suffering as much as we can. We all know that there are many possible alternative solutions on the table. At the same time, until now, there has for a very long time been no possibility of getting the two parties together at such an international gathering with the support of the European Union, with the support of the US, Russia and the United Nations, and also with the backing of the Arab League. It is very important that this time the Americans too have said that they are also ready to invite the so-called ‘follow-up group’ of the Arab League, including Syria and Saudi Arabia. That shows there is a certain opening-up. Having said that, we also know very clearly, and this was apparent from the second meeting we had, the Ad Hoc Liaison Committee meeting, that we cannot only have political negotiations. We also have to make a change on the ground. That is, indeed, essential. It is about promoting economic development, and this is part of Tony Blair’s mandate, in which we also want to support him as much as we can because this is a possibility and an opportunity that we have to seize. We of course know, as he does too – I have had lengthy discussions with him – that the pre-conditions for economic recovery, as the World Bank has also clearly mentioned, are an improvement in movement and access, promotion of the private sector in Gaza, which must remain part of the economy there, and of course also promoting things like good governance. What we want to do is create a viable Palestinian state for when things are, so to speak, ripe in the political sphere. I agree that we cannot have a ‘quick fix’ but, at the same time, what we do need now is a negotiation process that will finally start, and quick-start projects. This is an area that we are already preparing, so that things are ready after the international meeting and maybe after or at the moment of the pledging conference. We are considering projects – which, by the way, have been selected and supported by us and also by Tony Blair – such as projects for refurbishing schools, through which people see something is being done on the ground. There are also many other projects that we are studying at the moment, in trying to find the right answers, and for which, of course, we also need Israel’s support. It is also clear that Israel’s security concerns have to be taken into account. But, at the end of the day, we have to find a political solution, and it is President Abbas who is the elected President of all Palestinians. Therefore, we now have to give him credit and work with him and support him. I want to thank you also for having very generously given the Commission the possibility, for 2008, of straight away having EUR 10 000 more in the budget for the Palestinians. We will definitely need this and it will be particularly important for our pledging conference."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedající, všichni víme, že situace v Gaze je dramatická. Zároveň však víme, že i když přispíváme množstvím humanitární pomoci, budeme muset najít také politické řešení. Jak jsem už dříve řekla a jak pan úřadující předseda připomněl nyní, toto mezinárodní setkání představuje velmi důležitou událost. Všichni jsme jasně uvedli, že nemůže zůstat pouze příležitostí pro fotografy. Musí to být podstatné setkání, na kterém, jak doufáme, se jednání a osobní rozhovory mezi předsedou vlády Olmertem a prezidentem Abbasem vtělí do podoby důležitého úvodního dokumentu, týkajícího se alespoň některých velmi obtížných otázek, protože víme, že jeho myšlenky musí dále rozvinout pracovní skupiny. Dovolte mi ještě říci, že to není pouze o podpoře Vánoc, jak to řekl pan Belder, ale také o podpoře nejzranitelnějších částí palestinského obyvatelstva, jejíž jednu část tvoří křesťané. Naším kritériem je potřeba, ne náboženství, jak jsem už předtím uvedla. Dovolte mi ještě říci, že jsme si velmi dobře vědomi toho, co mnozí z vás řekli. Situaci jsme rozebírali. Jedinou cestou je pokusit se přijít s politickým řešením, a přitom se zároveň snažit zmírnit utrpení v co největší možné míře. Všichni víme, že se nabízí mnoho možných alternativních řešení. Zároveň víme, že se už dlouho nevyskytla příležitost k setkání obou stran na takovém mezinárodním shromáždění s podporou Evropské unie, USA, Ruska i Organizace spojených národů, stejně jako i Arabské ligy. Velmi důležité je také to, že tentokrát i Američané prohlásili, že jsou připraveni přizvat takzvanou „kontrolní skupinu“ Arabské ligy, včetně Sýrie a Saúdské Arábie. Ukazuje se tu jistá možnost otevření. Jak jsem již uvedla, současně velmi dobře víme a bylo to zřejmé také z druhého setkání Společného výboru ad hoc, že jednání nemohou mít pouze politický charakter. Musíme učinit změnu také přímo na místě. To je skutečně nevyhnutelné. Zahrnuje to prosazování hospodářského rozvoje, jenž je součástí mandátu Tonyho Blaira, ve kterém ho chceme v nejvyšší možné míře podpořit. Je to totiž možnost a příležitost, které se musíme chopit. Víme, samozřejmě, a ví to i on (vedla jsem s ním dlouhé rozhovory), že předpokladem hospodářské obnovy, jak to jasně uvedla i Světová banka, je zlepšení pohybu a přístupu, podpora soukromého sektoru v Gaze, který musí zůstat součástí tamního hospodářství, a samozřejmě podpora věcí, jako je dobré vedení. Chceme vytvořit životaschopný Palestinský stát, ve kterém bude vše, dalo by se říci, politicky zralé. Souhlasím, že rychlé řešení nestačí, ale zároveň je zřejmé, že nyní potřebujeme co nejrychlejší zahájení jednání a projekty, které můžeme rychle spustit. v této oblasti již probíhají přípravy, aby bylo vše připravené po mezinárodním setkání a po dárcovské konferenci nebo i během ní. Zvažujeme projekty, které jsme mimochodem vybrali a podpořili my i Tony Blair, jako jsou například projekty na obnovu škol, prostřednictvím kterých lidé uvidí, že se něco na místě děje. Existuje také mnoho dalších projektů, které v této chvíli studujeme ve snaze najít správné odpovědi, u kterých budeme samozřejmě potřebovat i podporu ze strany Izraele. Je jasné, že musíme vzít v úvahu také bezpečnostní obavy Izraele. v důsledku však musíme najít politické řešení a je to prezident Abbas, který byl zvolen prezidentem všech Palestinců. Musíme mu proto důvěřovat, pracovat s ním a podporovat ho. Děkuji také za to, že Komise dostala velmi štědrou možnost v roce 2008, přímo získat o 10 000 EUR víc v rozpočtu na Palestince. Rozhodně je budeme potřebovat a bude to mimořádně důležité pro naši dárcovskou konferenci."@cs1
"Hr. formand! Vi ved alle, at situationen i Gaza er dramatisk. Vi ved imidlertid også, at selv om vi donerer omfattende humanitær bistand, er vi i sidste ende også nødt til at finde en politisk løsning. Jeg sagde det før, og formanden for Rådet nævnte det netop nu, at dette internationale møde er en meget vigtig begivenhed. Vi har alle klart givet udtryk for, at det ikke blot må blive en lejlighed til at tage et gruppefoto. Det skal være et indholdsrigt møde, hvor vi håber, at forhandlingerne og personlige samtaler mellem premierminister Olmert og præsident Abbas vil munde ud i et vigtigt indledende dokument, ikke mindst om de meget vanskelige emner, vel vidende at arbejdsgrupper efterfølgende vil skulle videreføre idéerne. Lad mig også sige, at vi ikke kun støtter kristne - dette blev anført af hr. Belder - men støtter de mest udsatte dele af den palæstinensiske befolkning, hvoraf nogle, men ikke alle, er kristne. Vores kriterium er nød, ikke religion, som jeg nævnte før. Lad mig afslutningsvis sige, at vi er fuldt opmærksomme på de ting, som mange af Dem har nævnt. Vi har analyseret situationen. Den eneste vej frem er at forsøge at finde politiske løsninger, samtidig med at vi forsøger at mindske lidelserne, så meget vi kan. Vi ved alle, at der er mange forskellige alternative løsninger på bordet. Samtidig har det indtil nu i meget lang tid været umuligt at få de to parter til at mødes ved en sådan international konference, og det er først lykkedes nu med støtte fra EU, USA, Rusland og FN samt med opbakning fra Den Arabiske Liga. Det er meget vigtigt, at også amerikanerne denne gang har givet udtryk for, at de er parate til at invitere den såkaldte opfølgningsgruppe til Den Arabiske Liga, herunder Syrien og Saudi-Arabien. Det viser, at der sker en vis åbning. Når det er sagt, ved vi bestemt også alle sammen - og dette var tydeligt under vores andet møde i ad hoc-forbindelsesudvalget - at vi ikke kun kan føre politiske forhandlinger. Vi er også nødt til at skabe ændringer på stedet. Det er helt afgørende. Det er et spørgsmål om at fremme økonomisk udvikling, hvilket indgår i Tony Blairs mandat, og vi ønsker at støtte ham så meget, vi kan, fordi dette er en mulighed og en chance, som vi er nødt til at gribe. Vi ved naturligvis, ligesom ham - jeg har haft lange drøftelser med ham - at forudsætningerne for økonomisk fremgang er, som Verdensbanken også klart har givet udtryk for, en forbedring af bevægeligheden og adgangen, en styrkelse af den private sektor i Gaza, som skal forblive en del af økonomien på stedet, og naturligvis også fremme af bl.a. god regeringsførelse. Det, vi ønsker at gøre, er at skabe en levedygtig palæstinensisk stat, når den politiske situation så at sige er moden til det. Jeg er enig i, at der ikke findes nogen "hurtig løsning", men samtidig har vi behov for en forhandlingsproces, som nu omsider begynder, og for hurtigt at få opstartet nogle projekter. Det er et område, hvor vi allerede er i gang med forberedelserne, så tingene står klar efter det internationale møde og muligvis efter eller i forbindelse med donorkonferencen. Vi overvejer projekter - som i øvrigt er blevet udvalgt og støttes af os og også af Tony Blair - såsom skolerenoveringsprojekter, hvor folk kan se, at der gøres noget på stedet. Vi undersøger også mange andre projekter i øjeblikket og forsøger at finde de rette løsninger, som vi naturligvis også har behov for Israels støtte til. Det er også klart, at der skal tages højde for Israels sikkerhedshensyn. I sidste ende skal vi imidlertid finde en politisk løsning, og det er præsident Abbas, der er den folkevalgte præsident for alle palæstinensere. Vi skal derfor sætte vores lid til ham, samarbejde med ham og støtte ham. Jeg vil gerne takke Dem for Deres store generøsitet ved at give Kommissionen mulighed for i 2008 straks at øge budgettet for palæstinenserne med 10.000 euro. Vi får uden tvivl behov for pengene, og det er et særligt vigtigt signal i forhold til vores donorkonference."@da2
"Herr Präsident! Wir alle wissen um die dramatische Lage im Gazastreifen. Allerdings wissen wir auch, dass wir selbst dann, wenn wir viel humanitäre Hilfe bereitstellen, am Ende auch eine politische Lösung finden müssen. Wie ich vorhin sagte, und der Ratspräsident hat es soeben erwähnt: diese internationale Konferenz ist eine äußerst wichtige Gelegenheit. Wir haben alle eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass es sich nicht nur um einen Fototermin handeln darf. Es muss eine inhaltsreiche Konferenz werden, während der hoffentlich die Verhandlungen und persönlichen Gespräche zwischen Ministerpräsident Olmert und Präsident Abbas in ein aussagekräftiges erstes Schriftstück münden, nicht zuletzt zu den äußerst schwierigen Fragen. Danach müssen Arbeitsgruppen diese Gedanken weiterführen. Ferner möchte ich darauf hinweisen, dass wir nicht nur Christen unterstützen – worauf Herr Belder hinwies –, sondern auch die besonders anfälligen palästinensischen Bevölkerungsgruppen, von denen einige, jedoch nicht alle, Christen sind. Unser Kriterium ist – wie ich bereits sagte – die Notwendigkeit, nicht die Religion. Abschließend möchte ich noch einmal unterstreichen, dass wir uns dessen bewusst sind, was viele von Ihnen gesagt haben. Wir haben die Lage analysiert. Unser Vorgehen kann nur darin bestehen, eine politische Lösung vorzulegen und gleichzeitig zu versuchen, das Leid so gut wir können zu mildern. Uns allen ist bekannt, dass viele mögliche alternative Lösungen auf dem Tisch liegen. Gleichzeitig bestand bisher sehr lange keine Möglichkeit, die beiden Parteien auf einer solchen internationalen Konferenz zusammenzubringen, die von der Europäischen Union, von den USA, Russland und den Vereinten Nationen unterstützt wird, und die auch die Unterstützung der Arabischen Liga hat. Sehr wichtig ist, dass dieses Mal auch die Amerikaner erklärt haben, sie seien bereit, die so genannte Follow-up-Gruppe der Arabischen Liga einschließlich Syrien und Saudi-Arabien einzuladen. Das zeigt, dass eine gewisse Öffnung vorhanden ist. Trotzdem wissen wir sehr genau – und das war beim zweiten Treffen, der Tagung des Ad-hoc-Verbindungsausschusses, zu spüren –, dass wir nicht nur politische Verhandlungen führen können. Wir müssen auch vor Ort etwas verändern. Das ist in der Tat äußerst wichtig. Es geht um die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung, und die ist Bestandteil des Mandats von Tony Blair. Dabei wollen wir ihn auch so gut wie möglich unterstützen, denn dies ist eine Möglichkeit und eine Gelegenheit, die wir nutzen müssen. Natürlich wissen wir wie er auch – ich habe längere Gespräche mit ihm geführt –, dass die Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen Aufschwung, von denen auch die Weltbank ganz klar gesprochen hat, in einer Verbesserung der Bewegungsfreiheit und des Zugangs, der Unterstützung des Privatsektors im Gazastreifen bestehen, der Bestandteil der Wirtschaft dort bleiben muss, sowie in der Förderung einer verantwortungsvollen Regierungsführung. Wir wollen einen lebensfähigen palästinensischen Staat schaffen, sobald die Lage im politischen Bereich sozusagen herangereift ist. Ich stimme zu. Eine schnelle Lösung gibt es nicht. Was wir jedoch jetzt brauchen ist ein Verhandlungsprozess, mit Hilfe dessen schließlich Projekte in Angriff genommen werden, unverzüglich in Angriff genommen werden. Das ist ein Gebiet, auf dem wir bereits Vorbereitungen treffen, damit nach der internationalen Konferenz, vielleicht auch nach oder zum Zeitpunkt der Geberkonferenz, alles bereit ist. Wir haben Projekte im Auge – die übrigens von uns und auch von Tony Blair ausgewählt und unterstützt wurden – wie die Instandsetzung von Schulen, damit die Menschen sehen, dass vor Ort etwas getan wird. Es gibt auch noch viele andere Vorhaben, die wir gegenwärtig prüfen und wo wir nach der richtigen Lösung suchen, und für die wir auch die Unterstützung Israels benötigen. Es besteht kein Zweifel, dass auch Israels Sicherheitsinteressen in Betracht gezogen werden müssen. Doch letzten Endes müssen wir eine politische Lösung finden, und Präsident Abbas ist nun einmal der gewählte Präsident aller Palästinenser. Daher müssen wir ihm Kredit geben, mit ihm zusammenarbeiten und ihn unterstützen. Außerdem möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie es der Kommission so großzügig ermöglicht haben, dass 2008 gleich weitere 10 000 Euro im Haushalt für die Palästinenser zur Verfügung stehen. Wir werden dieses Geld unbedingt brauchen, und das ist auch für unsere Geberkonferenz äußerst wichtig."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, όλοι γνωρίζουμε ότι η κατάσταση στη Γάζα είναι δραματική. Ωστόσο, γνωρίζουμε επίσης ότι, όσο μεγάλη και αν είναι η ανθρωπιστική βοήθεια που θα χορηγήσουμε, στο τέλος θα πρέπει πάλι να βρούμε μια πολιτική λύση. Είπα και προηγουμένως, και ο Προεδρεύων του Συμβουλίου το ανέφερε μόλις τώρα, ότι αυτή η διεθνής συνάντηση είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Επισημάναμε όλοι ρητά ότι δεν θα πρέπει να είναι απλώς μια ευκαιρία για να περιγράψουμε την κατάσταση. Αντιθέτως, θα πρέπει να είναι μια ουσιαστική συνάντηση, κατά την οποία ελπίζουμε ότι οι διαπραγματεύσεις και οι κατ’ ιδίαν συζητήσεις μεταξύ του Πρωθυπουργού Olmert και του Προέδρου Abbas θα οδηγήσουν σε κάποιο σημαντικό αρχικό έγγραφο, κυρίως όσον αφορά τα πολύ δύσκολα ζητήματα, γνωρίζοντας ότι από εκείνη τη στιγμή και έπειτα οι ομάδες εργασίας θα πρέπει να δώσουν συνέχεια στις αρχικές ιδέες. Επιτρέψτε μου να πω ακόμη ότι όχι μόνο υποστηρίζουμε τους Χριστιανούς –όπως επεσήμανε ο κ. Belder–, αλλά στηρίζουμε επίσης και τα πιο ευάλωτα τμήματα του παλαιστινιακού πληθυσμού, ορισμένα εκ των οποίων, όχι όμως όλα, δεν αποτελούνται από Χριστιανούς. Το κριτήριό μας είναι η ανάγκη και όχι η θρησκεία, όπως ανέφερα και νωρίτερα. Τέλος, επιτρέψτε μου να πω ότι αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά αυτό που πολλοί από εσάς είπαν. Αναλύσαμε την κατάσταση. Ο μόνος τρόπος είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε πολιτικές λύσεις, προσπαθώντας συγχρόνως να μετριάσουμε όσο μπορούμε τη δυστυχία. Όλοι γνωρίζουμε ότι έχουν προταθεί πολλές εφικτές εναλλακτικές λύσεις. Συγχρόνως, έως τώρα, δεν είχε καταστεί για πολύ καιρό δυνατό να φέρουμε μαζί και τις δύο πλευρές σε μια τέτοια διεθνή συγκέντρωση με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας, των Ηνωμένων Εθνών και του Αραβικού Συνδέσμου. Είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτήν τη φορά και οι ίδιοι οι Αμερικανοί είπαν ότι είναι πρόθυμοι να προσκαλέσουν τη λεγόμενη «ομάδα παρακολούθησης» του Αραβικού Συνδέσμου, συμπεριλαμβανομένων της Συρίας και της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό δείχνει ότι έχει αρχίσει να επιτυγχάνεται ένα ορισμένο άνοιγμα. Τούτου λεχθέντος, γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά, και αυτό κατέστη προφανές από τη δεύτερη συνάντηση που πραγματοποιήσαμε, τη συνάντηση της Ad Hoc Επιτροπής Συνδέσμου, ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε μόνο πολιτικές διαπραγματεύσεις. Πρέπει επίσης να προβούμε και σε αλλαγές επιτόπου. Κάτι τέτοιο είναι πραγματικά ουσιώδες. Έχει σχέση με την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και αποτελεί μέρος της εντολής του Tony Blair, στην οποία επιθυμούμε να τον στηρίξουμε κι εμείς όσο μπορούμε, καθώς πρόκειται για μια δυνατότητα και μια ευκαιρία που πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Αντιλαμβανόμαστε βέβαια, όπως και αυτός –είχα μακροσκελείς συζητήσεις μαζί του–, ότι οι προϋποθέσεις για οικονομική ανάκαμψη, όπως επεσήμανε ρητά και η Παγκόσμια Τράπεζα, έχουν σχέση με τη βελτίωση της κυκλοφορίας και της πρόσβασης, με την προώθηση του ιδιωτικού τομέα στη Γάζα, ο οποίος πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί μέρος της οικονομίας της περιοχής, και φυσικά με την προώθηση άλλων στοιχείων όπως η χρηστή διακυβέρνηση. Αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους, όταν οι συνθήκες θα είναι ώριμες, που λέει ο λόγος, στο πολιτικό στερέωμα. Συμφωνώ ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια «ταχεία διευθέτηση», αλλά συγχρόνως αυτό που πραγματικά χρειάζεται τώρα είναι να ξεκινήσουμε επιτέλους τη διαδικασία διαπραγματεύσεων, καθώς και σχέδια ταχείας έναρξης. Πρόκειται για έναν τομέα τον οποίο ήδη προετοιμάζουμε, έτσι ώστε οι συνθήκες να είναι έτοιμες, έπειτα από τη διεθνή συνάντηση και ίσως έπειτα ή κατά τη στιγμή της διάσκεψης για την ανάληψη δεσμεύσεων. Εξετάζουμε σχέδια –τα οποία, παρεμπιπτόντως, έχουμε επιλέξει και έχουμε στηρίξει τόσο εμείς όσο και ο Tony Blair–, όπως σχέδια για την αποκατάσταση σχολείων, με τα οποία οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι σημειώνεται κάποια πρόοδος στην περιοχή. Επί του παρόντος, μελετούμε και πολλά άλλα σχέδια, με τα οποία προσπαθούμε να βρούμε τις σωστές απαντήσεις και για τα οποία χρειαζόμαστε, βέβαια, και την υποστήριξη του Ισραήλ. Είναι επίσης προφανές ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ανησυχίες του Ισραήλ σχετικά με την ασφάλειά του. Στο τέλος, όμως, θα πρέπει να βρούμε μια πολιτική λύση και ο Πρόεδρος Abbas είναι αυτός που έχει εκλεγεί Πρόεδρος όλων των Παλαιστινίων. Ως εκ τούτου, πρέπει τώρα να πιστέψουμε σε αυτόν, να εργαστούμε μαζί του και να τον στηρίξουμε. Επίσης, θέλω να σας ευχαριστήσω για το ότι δώσατε πολύ γενναιόδωρα στην Επιτροπή τη δυνατότητα να ενισχύσει άμεσα, κατά 10 000 ευρώ, το κονδύλι για τους Παλαιστινίους για το 2008. Αυτό θα το χρειαστούμε οπωσδήποτε και θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη διάσκεψη ανάληψης δεσμεύσεων."@el10
"Señor Presidente, sabemos que la situación de Gaza es dramática. Sin embargo, también sabemos que por mucha ayuda humanitaria que donemos, al final tendremos que encontrar también una solución política. Afirmé anteriormente, y el Presidente en ejercicio lo acaba de mencionar, que esta reunión internacional es una ocasión muy importante. Todos hemos dicho claramente que no puede ser simplemente una ocasión para salir en la foto. Tiene que ser una reunión con contenido, en la que esperamos que las negociaciones y el diálogo personal entre el Primer Ministro Olmert y el Presidente Abbas se materialicen en un importante documento inicial, principalmente sobre los temas más difíciles, sabiendo que a partir de ahí los grupos de trabajo deberán desarrollar dichas ideas. Permítanme decir que no solamente apoyamos a los cristianos —algo que el señor Belder ha mencionado ya— sino también a los sectores más vulnerables de la población palestina, de los cuales algunos, pero no todos, son cristianos. Nuestro criterio, como ya he indicado, son las necesidades, y no la religión. Diré para concluir que tenemos muy en cuenta lo que muchos de ustedes han dicho. Hemos analizado la situación. La única vía es intentar aportar soluciones políticas, tratando al mismo tiempo de mitigar el sufrimiento todo lo posible. Todos sabemos que existen sobre la mesa muchas soluciones alternativas posibles. Al mismo tiempo, hasta ahora no había existido, durante muchos años, ninguna posibilidad de reunir a ambas partes en un encuentro internacional como éste, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de Rusia y de las Naciones Unidas, como también con el respaldo de la Liga Árabe. Es muy importante que esta vez también los norteamericanos hayan dicho que están dispuestos a invitar al denominado «grupo de seguimiento» de la Liga Árabe, incluyendo a Siria y a Arabia Saudí. Esto demuestra que existe una cierta apertura. Dicho esto, sabemos muy bien que no nos podemos limitar a las negociaciones políticas, algo que quedó claro desde la segunda reunión mantenida por el Comité de Enlace ad hoc. Tenemos que impulsar los cambios sobre el terreno. Efectivamente, esto es esencial. Se trata de promover el desarrollo económico, uno de los aspectos del mandato de Tony Blair, que queremos apoyar todo lo posible, porque es una posibilidad y una oportunidad que no debemos malograr. Sabemos perfectamente, y también él lo sabe —he mantenido con él largas conversaciones— que las condiciones previas para la recuperación económica, algo que el Banco Mundial también ha señalado claramente, son la mejora de la circulación y del acceso, el desarrollo del sector privado de Gaza, que debe formar parte de la economía de la zona, y naturalmente también el fomento de otros aspectos como la buena gobernanza. Lo que queremos es crear un Estado palestino viable para cuando la situación esté, por así decirlo, madura en el ámbito político. Estoy de acuerdo en que no valen los «arreglos rápidos«, pero al mismo tiempo lo que necesitamos ahora es que el proceso de negociación arranque de una vez, y que los proyectos puedan ser ejecutados rápidamente. Se trata de un ámbito en el que ya se está trabajando, de forma que esté todo dispuesto después de la reunión internacional, y quizás después o mientras se celebra la conferencia de países donantes. Estamos estudiando proyectos seleccionados y apoyados por nosotros y también por Tony Blair, como son por ejemplo los proyectos de reconstrucción de escuelas, de forma que la gente vea que se hacen cosas sobre el terreno. Existen otros muchos proyectos que estamos estudiando en este momento, tratando de hallar las respuestas adecuadas, y para los cuales, como es natural, también necesitamos el apoyo de Israel. Es evidente que las necesidades de seguridad de Israel deben ser asimismo tenidas en cuenta. Pero en última instancia tendremos que dar con una solución política, y el Presidente Abbas es el presidente elegido de todos los palestinos. Por consiguiente, tenemos que tener confianza en él, colaborando y apoyándole. Quiero agradecerles también su generosidad al haber dado a la Comisión la posibilidad de incluir directamente 10 000 euros más para los palestinos en el presupuesto de 2008. Desde luego nos harán falta, y serán de especial importancia para nuestra conferencia de países donantes."@es21
"Härra juhataja, me kõik teame, et olukord Gazas on dramaatiline. Siiski teame me ka, et ehkki me anname palju humanitaarabi, peame me lõpuks leidma ka poliitilise lahenduse. Nagu olen ka varem öelnud ja nagu nõukogu eesistuja praegu osutas, on see rahvusvaheline kohtumine väga tähtis sündmus. Me kõik oleme selgelt kinnitanud, et see ei tohi olla vaid fotograafidele poseerimiseks. See peab olema sisuline kohtumine, millelt me loodame, et läbirääkimised ja isiklikud kõnelused peaminister Olmerti ja president Abbasi vahel annavad tegelikult tulemuseks tähtsa esialgse dokumendi, milles mitte viimases järjekorras ei keskenduta väga rasketele küsimustele, teades, et edaspidi peavad ideid edasi arendama töörühmad. Lubage mul samuti öelda, et me ei toeta ainult kristlasi, seda mainis hr Belder, vaid me toetame ka Palestiina elanikkonna kõige haavatavamaid rühmi, kellest mõned, kuid mitte kõik, on kristlased. Meie kriteeriumiks on vajadused ja mitte usk. Lõpuks lubage mul kinnitada, et me oleme paljust siinkõneldust vägagi teadlikud. Me oleme olukorda analüüsinud. Ainus võimalus on püüda välja töötada poliitilised lahendused, püüdes samal ajal leevendada kannatusi niipalju, kui see on meie võimuses. Me kõik teame, et arutluse all on palju võimalikke alternatiivseid lahendusi. Samal ajal pole seni väga pika aja jooksul olnud võimalik mõlemaid pooli kokku viia sellisel rahvusvahelisel kogunemisel, mida toetavad Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid, Venemaa ja ÜRO ning samuti Araabia Liiga. On väga tähtis, et seekord on ka ameeriklased kinnitanud, et nad on valmis kutsuma ka Araabia Liiga nn järgiisrühma, sh Süüria ja Saudi Araabia. See näitab, et on tehtud teatud avang. Seda arvesse võtte teame me siiski väga hästi, ja see ilmnes ka meie teisel kohtumisel koostöökomisjonis, et pole võimalik pidada ainult poliitilisi läbirääkimisi. Meil tuleb läbi viia ka muutused kohapeal. See on tegelikult möödapääsmatu. Tuleb edendada majandusarengut ja see on osa Tony Blairi mandaadist, milles me samuti soovime teda toetada niipalju, kui suudame, sest selles peitub võimalus, võimalus, millest me peame kinni haarama. Me muidugi teame, nii nagu ka Tony Blair – mul on olnud temaga pikki vestlusi – et majanduse taastamise eeltingimused, nagu on selgelt kinnitanud ka Maailmapank, on liikumisvõimaluste ja juurdepääsu parandamine, Gazas erasektori tugevdamine, mis peab olema sealse majanduse osaks, ja muidugi ka selliste asjade nagu hea valitsemistava edendamine. Meie sooviks on luua jätkusuutlik Palestiina riik selleks hetkeks, kui asjad poliitilises sfääris on nii-öelda küpsed. Nõustun, et pole võimalik saavutada kiiret parandust, kuid samal ajal on meil vaja, et läbirääkimisprotsess lõpuks algaks ja projektid kiirelt käivituksid. See on valdkond, mida me juba ette valmistame, et asjad oleksid valmis pärast rahvusvahelise kohtumise lõppu ja võib-olla pärast abikonverentsi või selle ajal. Me töötame projektidega – mille on muide välja valinud ja mida toetab koos meiega ka Tony Blair –, näiteks koolide remondi projektid, mis näitavad inimestele, et kohapeal midagi nende heaks tehakse. On ka palju muid projekte, mida me hetkel läbi vaatame, ja me proovime leida õiget lahendust, mille jaoks me muidugi vajame ka Iisraeli tuge. Samuti on selge, et Iisraeli julgeolekuga seotud muresid tuleb arvestada. Kuid lõpuks tuleb siiski leida poliitiline lahendus ja see on president Abbas, kes on kõigi palestiinlaste valitud president. Seepärast peame me teda usaldama, temaga töötama ja teda toetama. Soovin teid tänada ka selle eest, et te väga suuremeelselt andsite komisjonile võimaluse lisada 2008. aastal kohe eelarvesse 10 000 eurot rohkem palestiinlaste jaoks. Kindlasti on meil seda vaja ja see on eriti tähtis meie abikonverentsi silmas pidades."@et5
"Arvoisa puhemies, me kaikki tiedämme Gazan tilanteen olevan dramaattinen. Tiedämme kuitenkin myös, että vaikka annamme paljon humanitaarista apua, meidän on lopulta löydettävä myös poliittinen ratkaisu. Sanoin aiemmin – ja puheenjohtaja on maininnut asian myös nyt – että kansainvälinen kokous on tärkeä tilaisuus. Olemme kaikki painottaneet, että se ei voi olla pelkkä valokuvaustilaisuus. Kokouksella on oltava sisältöä, ja toivomme pääministeri Olmertin ja presidentti Abbasin välisten neuvottelujen ja henkilökohtaisten keskustelujen johtavan tärkeään, vaikeitakin kysymyksiä käsittelevään aloitusasiakirjaan. Tiedämme myös, että tuosta hetkestä lähtien työryhmien on vietävä ajatuksia eteenpäin. Haluan myös korostaa, ettemme tue ainoastaan Bastiaan Belderin mainitsemia kristittyjä vaan myös kaikkia palestiinalaisväestön heikoimmassa asemassa olevia, joihin kristityt kuuluvat yhtenä, muttei ainoana, osana. Ehtonamme on tarve eikä uskonto, niin kuin sanoin aiemmin. Lopuksi haluan sanoa, että olemme tietoisia asioista, joista täällä on puhuttu. Olemme analysoineet tilanteen. Tähtäämme poliittisten ratkaisujen löytämiseen samalla, kun pyrimme lieventämään kärsimyksiä parhaamme mukaan. Tiedämme, että esillä on monia mahdollisia, vaihtoehtoisia ratkaisuja. Samalla, aina tähän hetkeen asti, kyseisiä osapuolia ei ole saatu pitkään aikaan yhdessä kansainväliseen kokoontumiseen Euroopan unionin, Yhdysvaltojen, Venäjän, Yhdistyneiden Kansakuntien tai Arabiliitonkaan tuella. On tärkeää, että tällä kertaa myös amerikkalaiset ovat sanoneet olevansa valmiita kutsumaan mukaan Arabiliiton niin kutsutun seurantaryhmän, johon kuuluvat Syyria ja Saudi-Arabia. Tämä osoittaa tiettyä avoimuutta. Tiedämme myös hyvin, että pelkät poliittiset neuvottelut eivät riitä, minkä havaitsimme toisessa pitämässämme kokouksessa, tilapäisen yhdyskomitean kokouksessa. Meidän on saatava aikaan muutoksia myös paikan päällä. Tämä on tosiaankin välttämätöntä. Kyse on taloudellisen kehityksen edistämisestä, mikä kuuluu Tony Blairin toimeksiantoon. Haluamme tukea häntä kaikin mahdollisin tavoin, koska kyse on mahdollisuudesta, tilaisuudesta, johon meidän on tartuttava. Tiedämme tietysti, aivan kuten Tony Blairkin – olen käynyt pitkiä keskusteluja hänen kanssaan – että talouden elpyminen edellyttää myös maailmanpankin näkemyksen mukaan parannuksia liikkumisessa ja pääsyssä, edistystä Gazan yksityisellä sektorilla, jonka on pysyttävä osana paikallista taloutta, ja tietenkin esimerkiksi hyvän hallinnon edistämistä. Haluamme luoda elinkelpoisen palestiinalaisvaltion, kun tilanne on kypsä poliittisella rintamalla. Emme pysty pikakorjauksiin, mutta neuvotteluprosessi on vihdoin aloitettava, samoin kuin pikaisesti alkavat hankkeet. Näitä asioita olemme jo valmistelemassa, jotta ne olisivat valmiina kansainvälisen kokouksen jälkeen ja ehkä avunantajien kokouksen jälkeen tai sen aikana. Suunnittelemme hankkeita – jotka muuten ovat meidän ja myös Tony Blairin valitsemia ja tukemia – esimerkiksi koulujen kunnostamiseksi, jotta ihmiset näkevät, että paikan päälläkin tapahtuu. Tutkimme parhaillaan monia muitakin hankkeita löytääksemme parhaat mahdolliset ratkaisut, joihin tarvitsemme tietenkin Israelin tuen. On myös selvää, että Israelin huoli turvallisuudesta on otettava huomioon. Meidän on kuitenkin lopulta päästävä poliittiseen ratkaisuun. Ratkaisu on kaikkien palestiinalaisten presidentiksi äänestetty presidentti Abbas. Meidän on luotettava häneen, työskenneltävä hänen kanssaan ja tuettava häntä. Haluan kiittää teitä myös siitä, että annoitte komissiolle anteliaasti mahdollisuuden osoittaa vuoden 2008 talousarviosta suoraan 10 000 euroa lisää palestiinalaisille. Tämä tulee todellakin tarpeeseen, ja se on erityisen tärkeää avunantajien konferenssillemme."@fi7
"Monsieur le Président, nous savons tous que la situation à Gaza est dramatique. Cependant, nous savons également tous que, même si nous donnons beaucoup sous forme d’aide humanitaire, au bout du compte, nous devons aussi trouver une solution politique. Je l’ai déjà dit, et le président en exercice l’a mentionné aujourd’hui, cette réunion internationale est une occasion déterminante. Nous avons tous clairement déclaré qu’il ne pouvait pas juste s’agir d’une occasion de prendre des photos. Il doit également s’agir d’une réunion importante, lors de laquelle nous espérons que les négociations et les pourparlers privés entre le Premier ministre Olmert et le président Abbas se concrétiseront en un grand document initial, en particulier sur les questions très difficiles, sachant qu’à partir de là, des groupes de travail devront développer ces idées plus avant. Permettez-moi aussi de vous dire que nous ne soutenons pas seulement les chrétiens – comme mentionné par M. Belder – mais aussi les pans les plus vulnérables de la population palestinienne, qui comptent parmi eux, mais pas tous, des chrétiens. Notre critère est le besoin, pas la religion, comme je l’ai déjà dit. Permettez-moi enfin de dire que nous sommes très conscients de ce que beaucoup d’entre vous ont dit. Nous avons analysé la situation. La seule option est de trouver des solutions politiques tout en tentant, dans le même temps, d’atténuer autant que possible la souffrance. Nous savons tous qu’il y a beaucoup d’alternatives possibles sur la table. En même temps, jusqu’à aujourd’hui, il n’y a eu pendant très longtemps aucune possibilité de rassembler les deux parties à une telle réunion internationale avec le soutien de l’Union européenne, avec le soutien des États-Unis, de la Russie et des Nations unies, et également le soutien de la Ligue arabe. Il est très important que cette fois, les Américains aussi aient dit qu’ils étaient également prêts à inviter ce qu’on appelle le «groupe de suivi» de la Ligue arabe, comprenant la Syrie et l’Arabie saoudite. Cela montre une certaine ouverture. Cela dit, nous savons aussi très bien, et c’est apparu de manière claire dès notre deuxième réunion, la réunion du Comité de liaison ad hoc, que nous ne pouvions pas ne tenir que des négociations politiques. Nous devons également induire un changement sur le terrain. C’est en effet essentiel. Il s’agit de promouvoir le développement économique et cela fait partie du mandat de M. Blair, pour lequel nous voulons également lui apporter notre soutien autant que possible, car c’est une possibilité et une opportunité que nous devons saisir. Nous savons bien sûr, tout comme lui – j’ai eu une longue conversation avec lui – que les conditions préalables à la reprise économique, comme la Banque mondiale l’a aussi clairement mentionné, sont une amélioration dans les déplacements et l’accès, la promotion du secteur privé à Gaza, qui doit continuer à faire partie de l’économie sur place et, bien sûr, la promotion de principes comme la bonne gouvernance. Ce que nous voulons, c’est créer un État palestinien viable pour quand les choses seront, pour ainsi dire, mûres au niveau politique. J’admets que nous ne pouvons pas recourir à une «solution de fortune» mais, en même temps, ce dont nous avons maintenant besoin, c’est d’un processus de négociation qui va enfin commencer, et de projets de démarrage. C’est un domaine que nous sommes déjà en train de préparer, afin que tout soit prêt après la réunion internationale et peut-être après ou au moment de la conférence des bailleurs de fonds. Nous réfléchissons à des projets – qui, à propos, ont été sélectionnés et soutenus par nous, mais aussi par M. Blair – tels que des projets de réaménagement d’écoles, qui permettent à la population de voir que quelque chose est fait sur le terrain. Il y a aussi beaucoup d’autres projets que nous étudions pour le moment, en essayant de trouver les bonnes réponses et pour lesquels, bien sûr, nous avons aussi besoin du soutien d’Israël. Il est également clair que les craintes d’Israël en matière de sécurité doivent être prises en considération. Mais, au bout du compte, nous devons trouver une solution politique, et c’est le président Abbas qui est le président élu de tous les Palestiniens. Nous devons par conséquent lui donner du crédit et travailler avec lui et le soutenir. Je voudrais vous remercier pour avoir très généreusement donné à la Commission la possibilité, en 2008, d’obtenir d’emblée 10 000 euros supplémentaires pour le budget destiné aux Palestiniens. Nous en aurons incontestablement besoin et cela sera particulièrement important pour notre conférence des bailleurs de fonds."@fr8,8
"Tisztelt elnök úr! Valamennyien tudjuk, hogy a helyzet drámai Gázában. Azonban azt is tudjuk, hogy még akkor is, ha sok humanitárius segítséget nyújtunk, végül politikai megoldást kell találnunk. Korábban már említettem, és most a hivatalban levő elnök is mondta, hogy ez a nemzetközi megbeszélés nagyon fontos alkalom. Valamennyien egyértelműen kijelentettük, hogy ez nem lehet csupán fényképezkedési lehetőség. Valódi megbeszélést kell jelentenie, melyben reményeink szerint az Olmert miniszterelnök és Abbas elnök közti tárgyalások és személyes megbeszélések valóban fontos kiindulási dokumentumot eredményeznek a rendkívül nehéz kérdésekkel kapcsolatban, tudva, hogy onnantól kezdve a munkacsoportok továbbgondolják az elképzeléseket. Hadd mondjam el továbbá, hogy nem csak a keresztényeket támogatjuk – ezt Belder úr említette – , hanem a palesztin lakosság legveszélyeztetettebb részét is, melyek közül némelyek keresztények, de nem mindenki. Kritériumunk a szükség, nem a vallás – amint azt korábban is említettem. Végezetül hadd mondjam el, hogy nagyon is jól tudjuk, amit sokuk említett. Elemeztük a helyzetet. Az egyetlen lehetséges út, ha megpróbálunk politikai megoldásra lelni, míg azzal egyidőben amennyire tudjuk, enyhíteni próbáljuk szenvedést. Valamennyien tudjuk, hogy sok lehetséges alternatív megoldás van az asztalon. Ugyanakkor mostanáig hosszú ideig nem volt lehetőség a két fél összehozására olyan nemzetközi gyűlésen, ami az Európai Unió támogatásával, az Egyesült Államok, Oroszország, és az Egyesült Nemzetek, valamint az Arab Liga támogatásával. Nagyon fontos, hogy ezúttal az amerikaiak is azt mondták, hogy készek meghívni az Arab Liga úgynevezett ‘follow-up group’-ját, mely magában foglalja Szíriát és Szaúd-Arábiát. Ez egy fajta nyitást mutat. Ezt kimondva azt is nagyon világosan értjük, és ez a második megbeszélésünkből, az Ad Hoc Kapcsolattartó Bizottság megbeszéléséből is kitűnt, hogy nem lehet csak politikai tárgyalásokra sort keríteni. Az alapokon is módosítanunk kell. Ez valóban elengedhetetlen. Ez a gazdasági fejlődés elősegítéséről szól, és része Tony Blair megbízatásában, amiben mi is támogatni szeretnénk őt amennyire csak tudjuk, mivel ez egy olyan lehetőség, amit meg kell ragadnunk. Természetesen tudjuk, amint azt ő is tudja – hosszas megbeszéléseket folytattam vele –, hogy a gazdasági talpraállás előfeltétele, amint azt a Világbank is egyértelműen említette, a mozgás és hozzáférés javítása és a magánszektor támogatása Gázában, aminek továbbra is a gazdaság részét kell képeznie, illetve természetesen olyan dolgokat is elő kellene segíteni, mint a jó kormányzás. Mi egy élhető palesztin államot szeretnénk létrehozni akkor, amikor arra – úgyszólván - megérett a politikai környezet. Egyetértek azzal, hogy nem végezhetünk „gyors javítást”, hanem azzal egyidőben olyan tárgyalási folyamatra is szükségünk van, ami végre elindul, és gyorsan beindítja a projekteket Ez egy olyan terület, amin már dolgozunk, hogy a dolgok készen álljanak a nemzetközi megbeszélésre, és talán a kötelezettségvállaló konferencia pillanatára, vagy azt követően. Projekteket fontolunk meg – melyeket egyébként mi választottunk ki és támogatottunk Tony Blairrel együtt –, így például az iskolák újbóli berendezését, melynek segítségével láthatják az emberek, hogy az alapoknál is történik valami. Jelenleg számos egyéb projektet tanulmányozunk, hogy megpróbáljuk megtalálni a helyes válaszokat, amihez természetesen Izrael támogatására is szükségünk van. Egyértelmű, hogy Izrael biztonsági aggályait is figyelembe kell venni. De a nap végén politikai megoldást kell találnunk, és Abbas elnök minden palesztin választott elnöke. Így hitelt kell adnunk neki, dolgoznunk kell vele és támogatnunk kell. Azt is meg szeretném köszönni, hogy oly nagylelkűen adták meg 2008-ra azt a lehetőséget a biztos asszonynak, hogy azonnal 10 000 euróval többet kaphat a palesztinokkal kapcsolatos költségvetésbe. Erre mindenképpen szükségünk lesz, és különösen fontos lesz kötelezettségvállaló konferenciánk számára."@hu11
". Signor Presidente, tutti noi sappiamo bene che la situazione a Gaza è drammatica. D’altro canto, sappiamo che, oltre agli aiuti umanitari, alla fine saremo chiamati a trovare anche una soluzione politica. Come ho già avuto modo di dire in precedenza, e come ha affermato ora il Presidente in carica, questo incontro internazionale è un’occasione estremamente importante. Tutti noi abbiamo ribadito chiaramente che non dev’essere un evento di facciata, una mera opportunità per scattarci una foto tutti insieme. Dev’essere un incontro significativo, in occasione del quale ci auguriamo che i colloqui di pace fra il Primo Ministro Olmert e il Presidente Abbas si concretizzino in un importante documento iniziale, soprattutto in merito alle questioni più spinose, sapendo che da lì in poi saranno i gruppi di lavoro a dover sviluppare le idee. Permettetemi, inoltre, di aggiungere che siamo schierati a sostegno non solo dei cristiani – come accennava l’onorevole Belder – ma anche delle fasce più vulnerabili della popolazione palestinese, alcune delle quali, ma non tutte, sono cristiane. Il nostro criterio è la necessità, non la religione, come ho già detto in precedenza. Vorrei concludere dicendo che siamo profondamente consapevoli di ciò che molti di voi hanno detto. Abbiamo analizzato la situazione. L’unica via percorribile è quella di ideare soluzioni politiche, cercando, nel contempo, di mitigare il più possibile la sofferenza. Tutti noi sappiamo bene che sul tavolo ci sono numerose soluzioni possibili e alternative. D’altro canto, per molto tempo è mancata la possibilità di riunire le due parti in seno a una riunione internazionale di questo calibro, sostenuta dall’Unione europea, gli Stati Uniti, la Russia e le Nazioni Unite e con l’appoggio della Lega araba. E’ di grande rilevanza il fatto che questa volta gli americani si siano dichiarati disponibili a invitare anche il cosiddetto “gruppo di verifica” della Lega araba, che comprende Siria e Arabia Saudita. Questo dimostra che c’è una certa apertura. Detto questo, sappiamo altrettanto bene, ed è risultato evidente dal secondo incontro che abbiamo avuto, quello del comitato di collegamento ad hoc, che i negoziati politici da soli non bastano. Dobbiamo operare anche un cambiamento sul campo. E’ oltremodo essenziale. Si tratta di promuovere lo sviluppo economico, un intento che fa parte del mandato di Tony Blair e rispetto al quale vogliamo offrire al Primo ministro britannico tutto il nostro sostegno, poiché questa è una possibilità e un’opportunità che dobbiamo cogliere. Siamo consapevoli, ovviamente, come del resto lo è lui – abbiamo avuto lunghe discussioni a riguardo – che i presupposti per la ripresa economica, come ha dichiarato chiaramente anche la Banca mondiale, sono miglioramento della situazione in termini di libera circolazione e accesso, incentivazione del settore privato a Gaza, che deve restare parte dell’economia locale, e ovviamente anche promozione di prassi quali la sana gestione degli affari pubblici. Ciò che vogliamo fare è creare uno Stato palestinese sostenibile, in vista di quando le condizioni saranno mature, per così dire, nella sfera politica. Concordo sull’inutilità di un rimedio temporaneo, ma allo stesso tempo ritengo che ciò che occorra ora sia un processo di negoziazione che avvii finalmente, e in maniera rapida, dei progetti. E’ un aspetto su cui stiamo già lavorando in modo che tutto sia pronto dopo l’incontro internazionale ed eventualmente dopo o in occasione della conferenza dei donatori. Stiamo vagliando dei progetti – che, tra l’altro, sono stati selezionati e sostenuti da noi e anche da Tony Blair – per la ristrutturazione delle scuole, ad esempio, progetti che dimostrino alla popolazione che si sta effettivamente facendo qualcosa sul territorio. Sono allo studio anche numerosi altri progetti al momento, nel tentativo di trovare le risposte adeguate, per i quali, ovviamente, necessitiamo anche del sostegno di Israele. E’ chiaro, inoltre, che occorre tenere conto dei timori di Israele riguardo alla propria sicurezza. Ma, giacché, in definitiva, siamo chiamati a trovare una soluzione politica e il presidente eletto di tutto il popolo palestinese è il Presidente Abbas, è necessario dargli credito, collaborare con lui e sostenerlo. Desidero ringraziare per aver concesso molto generosamente alla Commissione la possibilità, per il 2008, di ricevere subito 10 000 euro in più nel destinato alla popolazione palestinese. Ci saranno di certo utili e saranno particolarmente importanti per la nostra conferenza dei donatori."@it12
"Pone pirmininke, visiems žinoma, kad padėtis Gazoje dramatiška. Tačiau taip pat žinoma, kad, be jūsų teikiamos gausios humanitarinės pagalbos, privalome rasti ir politinį sprendimą. Kaip jau esu sakiusi anksčiau, o dabartinis pirmininkas paminėjo visai neseniai, šis tarptautinis susitikimas yra labai svarbi proga. Kaip esame aiškiai pažymėję, tai daugiau nei proga viešai nusifotografuoti. Šiame susitikime turi būti kalbama apie reikalo esmę ir tikimės, kad ministro pirmininko E. Olmerto ir Prezidento M. Abbaso derybos ir asmeninės pokalbis baigsis svarbaus pradinio dokumento priėmimu, kuriame būtų paliesti ir labai sudėtingi klausimai, nes visiems žinoma, kad nuo šiol darbo grupės privalės šias idėjas vystyti. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mes remiame ne tik krikščionis, kai yra nurodęs B. Belder, bet ir labiausiai pažeidžiamas palestiniečių gyventojų dalis, kurių dalis išpažįsta krikščionybę. Kaip esu minėjusi anksčiau, pagalbą teikiame pagal poreikius, o ne religiją. Galiausiai noriu pasakyti, kad mums tikrai žinomi jūsų nurodyti dalykai. Šią padėtį esame išanalizavę. Vienintelis kelias prieš mus – ieškoti politinių sprendimų ir kartu stengtis kuo labiau palengvinti kenčiančiųjų dalią. Visiems žinoma, kad šioje padėtyje turime nemažai alternatyvių sprendimų. Taip pat iki šiol neturėjome galimybės pakviesti abiejų šalių į tokio lygio tarptautinį susitikimą; tai tapo įmanoma tik prisidedant Europos Sąjungai, JAV, Rusijai ir Jungtinėms Tautoms bei užsitikrinus Arabų lygos palaikymą. Labai svarbu tai, kad šį kartą ir amerikiečiai nurodė esą pasirengę pakviesti vadinamąją Arabų šalių lygos tęstinę grupę, neišskiriant Sirijos ir Saudo Arabijos. Tai suteikia tam tikrų vilčių ateičiai. Atsižvelgdami į tai, kas pasakyta, žinome, kaip buvo akivaizdu ir antrojo, ad hoc ryšių, komiteto surengto susitikimo metu, kad negalime apsiriboti vien politinėmis derybomis. Privalome siekti ir realių pokyčių. Iš tiesų būtent tai yra esminė mūsų užduotis. Būtina skatinti ekonominę plėtrą; tai yra ir Tonio Blairo įgaliojimo dalis ir ją vykdant norime visomis išgalėmis prisidėti, nes būtent tai yra galimybė, kuria nepasinaudoti būtų nedovanotina. Be abejonės, jam ir mums žinoma, o man teko su juo apie tai nemažai kalbėtis, kad ekonomikai atsigauti, kaip buvo aiškiai nurodęs ir Pasaulio bankas, būtinos geresnės judėjimo ir prieigos sąlygos, privataus sektoriaus Gazoje skatinimas ir, be kita ko, gero valdymo skatinimas. Mes siekiame ne ko kita kaip gyvybingos palestiniečių valstybės sulaukus, taip sakant, tinkamo politinės akimirkos. Sutinku, kad čia ne vieta ieškoti greitų sprendimų, tačiau kartu mums reikia ne ko kita, o derybų pradžios ir greito poveikio projektų. Šiai sričiai mes ruošiamės jau dabar ir siekiame, kad būtume pasirengę jau pasibaigus tarptautiniam susitikimui, o galbūt pasižadėjimų konferencijos metu ar dar anksčiau. Svarstome nemažai projektų, kuriuos, beje, pasirinkome ir rėmėme kartu su Toniu Blairu, pvz., mokyklų atnaujinimo projektus, kad žmonės įsitikintų realiais mūsų veiksmais. Galima kalbėti ir apie daugelį kitų projektų, kuriuos mes šiuo metu studijuojame, mėginame rasti tinkamus atsakymus ir šiuo požiūriu mums, be abejonės, reikalinga Izraelio pagalba. Taip pat akivaizdu, kad būtina atsižvelgti į Izraelio saugumo interesus, bet galų gale vėlgi privalome rasti politinį sprendimą, o būtent prezidentas M. Abbas yra išrinktasis visų palestiniečių prezidentas. Todėl būtent dabar privalome jį remti ir su juo bendradarbiauti. Noriu jums padėkoti už Komisijai suteiktą galimybę 2008 m. skirti iš karto papildomai palestiniečiams 10 000 EUR. Šių pinigų mums tikrai prireiks, o ši suma ypač svarbi rengiantis pasižadėjimų konferencijai."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, mēs visi zinām, ka situācija Gazā ir dramatiska. Tomēr mēz zinām arī to, ka pat tad, ja mēs sniegsim plašu humanitāro palīdzību, beigās mēs tik un tā atradīsim politisku risinājumu. Es jau iepriekš teicu, un tagad to minēja arī pašreizējais priekšsēdētājs, šī starptautiskā sanāksme būs ļoti svarīgs notikums. Mēs visi esam skaidri pauduši, ka tā nevar būt tikai formāla iespēja. Tai ir jābūt svarīgai sanāksmei, kurā, mēs ceram, sarunas starp premjerministru un prezidentu patiešām materializēsies svarīgā pirmajā dokumentā par vissvarīgākajiem jautājumiem, zinot, ka tālāk darba grupām būs jāvirza šīs idejas tālāk. Ļaujiet man pateikt arī to, ka mēs ne tikai atbalstām kristiešus – kā minēja kungs – bet arī atbalstām visneaizsargātāko palestīniešu daļu, kura daļēji, bet ne pilnībā, ir kristieši. Mūsu kritērijs ir nepieciešamība, nevis reliģija, kā jau es minēju iepriekš. Ļaujiet man vēl piebilst, ka mēs esam labi informēti par jūsu sacīto. Mēs esam analizējuši situāciju. Vienīgais ceļš ir mēģināt nākt klajā ar politisku risinājumu, tajā pašā laikā mēģinot pēc iespējas mazināt ciešanas. Mēs visi zinām, ka ir iesniegti daudzi alternatīvi risinājumi. Tajā pašā laikā līdz šim ļoti ilgu laiku nav bijusi iespēja sasaukt kopā abas puses šādā starptautiskā sanāksmē ar Eiropas Savienības atbalstu, ar ASV, Krievijas, ANO un Arābu līgas atbalstu. Ir ļoti svarīgi, ka arī amerikāņi ir paziņojuši, ka ir gatavi ielūgt tā dēvēto Arābu līgas, tajā skaitā Sīrijas un Saūda Arābijas, „plānveida pārbaudes grupu”. Tas liecina, ka notiek zināma atvēršanās. Mēs ļoti labi zinām arī to, un tas bija redzams otrajā sanāksmē, Īpašās koordinācijas komitejas sanāksmē, ka mēs nevaram veikt tikai politiskas pārrunas. Mums ir arī jāizdara izmaiņas pamatos. Tas patiešām ir svarīgi. Tas ir saistīts ar ekonomikas attīstību, un tā ir daļa no pilnvarām, ar kuru mēs arī vēlamies viņam palīdzēt, kā vien varam, jo šī ir iespēja, kas mums ir jāizmanto. Protams, mēs, tāpat kā viņš, zinām – un esam ilgi ar viņu pārrunājuši – ka ekonomikas atlabšanas priekšnosacījums, kā to ir skaidri minējusi arī Pasaules Banka, ir pārvietošanās un piekļuves uzlabošana, kā arī privātā sektora veicināšana Gazā, kam ir jāpaliek par turienes ekonomikas daļu, un, protams, arī labas pārvaldības veicināšana. Tas, ko mēs vēlamies izdarīt, ir izveidot dzīvotspējīgu Palestīnas valsti, kur lietas politiskajā jomā būtu, tā teikts, nobriedušas. Es piekrītu, ka mēs nevaram veikt „ātru remontu”, taču tajā pašā laikā tas, kas mums tagad ir nepieciešams, ir beidzot uzsākts sarunu process un ātri uzsākami projekti. Šī ir joma, kuru mēs jau gatavojam, lai pēc starptautiskās sanāksmes un iespējas pēc līdzekļu ieguldītāju konferences vai tās laikā lietas būs sakārtotas. Mēs izvērtējam projektus – kurus, starp citu, esam izvēlējušies un atbalstījuši mēs un piemēram, skolu atjaunošana, kas apliecinās, ka kaut kas šajā ziņā tiek darīts. Ir arī daudzi citi projekti, kurus mēs patlaban pētām, mēģinot rast pareizo atbildi, un saistībā ar kuriem, protams, mums ir nepieciešams Izraēlas atbalsts. Ir skaidrs arī tas, ka ir bažas par Izraēlas drošību, kas ir jāņem vērā. Tomēr līdz dienas beigās mums ir jānonāk līdz politiskam risinājumam, un prezidents ir ievēlētais Palestīnas prezidents. Tāpēc mums tagad ir viņam jāuzticas, jāstrādā kopā ar viņu un viņš jāatbalsta. Vēlos pateikties jums arī par jūsu dāsnumu, dodot iespēju Komisijai 2008. gadā tieši papildināt Palestīnas budžetu par EUR 10 000. Tas mums noteikti nepieciešams, un tas būs īpaši svarīgi mūsu līdzekļu ieguldītāju konferencē."@lv13
"Mr President, we all know that the situation in Gaza is dramatic. However, we also know that, even if we are donating a lot of humanitarian aid, in the end we also have to find a political solution. I said before, and the President-in-Office has mentioned now, that this international meeting is a very important occasion. We have all clearly stated that it cannot be just a photo opportunity. It has to be a substantive meeting, at which we hope the negotiations and personal talks between Prime Minister Olmert and President Abbas indeed materialise into an important initial document, not least on the very difficult issues, knowing that from then onwards working groups will have to take ideas further. Let me also say that we are not only supporting Christians – this was mentioned by Mr Belder – but are also supporting the most vulnerable sectors of the Palestinian population, of which some, but not all, are Christian. Our criterion is need, not religion, as I mentioned before. Let me say finally that we are very much aware of what many of you have said. We have analysed the situation. The only course is to try to come up with political solutions, while at the same time trying to mitigate the suffering as much as we can. We all know that there are many possible alternative solutions on the table. At the same time, until now, there has for a very long time been no possibility of getting the two parties together at such an international gathering with the support of the European Union, with the support of the US, Russia and the United Nations, and also with the backing of the Arab League. It is very important that this time the Americans too have said that they are also ready to invite the so-called ‘follow-up group’ of the Arab League, including Syria and Saudi Arabia. That shows there is a certain opening-up. Having said that, we also know very clearly, and this was apparent from the second meeting we had, the Ad Hoc Liaison Committee meeting, that we cannot only have political negotiations. We also have to make a change on the ground. That is, indeed, essential. It is about promoting economic development, and this is part of Tony Blair’s mandate, in which we also want to support him as much as we can because this is a possibility and an opportunity that we have to seize. We of course know, as he does too – I have had lengthy discussions with him – that the pre-conditions for economic recovery, as the World Bank has also clearly mentioned, are an improvement in movement and access, promotion of the private sector in Gaza, which must remain part of the economy there, and of course also promoting things like good governance. What we want to do is create a viable Palestinian state for when things are, so to speak, ripe in the political sphere. I agree that we cannot have a ‘quick fix’ but, at the same time, what we do need now is a negotiation process that will finally start, and quick-start projects. This is an area that we are already preparing, so that things are ready after the international meeting and maybe after or at the moment of the pledging conference. We are considering projects – which, by the way, have been selected and supported by us and also by Tony Blair – such as projects for refurbishing schools, through which people see something is being done on the ground. There are also many other projects that we are studying at the moment, in trying to find the right answers, and for which, of course, we also need Israel’s support. It is also clear that Israel’s security concerns have to be taken into account. But, at the end of the day, we have to find a political solution, and it is President Abbas who is the elected President of all Palestinians. Therefore, we now have to give him credit and work with him and support him. I want to thank you also for having very generously given the Commission the possibility, for 2008, of straight away having EUR 10 000 more in the budget for the Palestinians. We will definitely need this and it will be particularly important for our pledging conference."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het is ons allemaal maar al te goed bekend dat de situatie in de Gazastrook dramatisch is. We weten eveneens allemaal dat, ook al verstrekken we nu heel veel humanitaire hulp, er uiteindelijk ook een politieke oplossing gevonden moeten worden. Zoals ik eerder al zei, en dat is zojuist nog eens herhaald door het voorzitterschap, is deze internationale ontmoeting een buitengewoon belangrijke gebeurtenis. We hebben allemaal duidelijk gemaakt dat dit niet slechts een mooie fotosessie mag zijn. De ontmoeting dient echt ergens over te gaan en we hopen dat de onderhandelingen en de persoonlijke gesprekken tussen premier Olmert en president Abbas mogen uitmonden in een belangrijk eerste document, niet in de eerste plaats over buitengewoon moeilijke kwesties, in de wetenschap dat vanaf dat moment de ideeën verder uitgewerkt zullen worden in werkgroepen. Ik wil er ook nog op wijzen dat wij niet alleen christenen ondersteunen - zoals beweerd door de heer Belder - maar dat wij de meest kwetsbare sectoren van de Palestijnse bevolking ondersteunen, waarvan sommigen, maar niet allen, christenen zijn. Wij kijken naar hulpbehoeftigheid, niet naar godsdienst, zoals ik al eerder gezegd heb. Dan tot slot wil ik u verzekeren dat wij ons terdege bewust zijn van hetgeen dat velen van u hebben gezegd. We hebben de situatie geanalyseerd. Het enige wat nu nog moet gebeuren, is een politieke oplossing verzinnen, waarbij we tegelijkertijd zo goed en zo kwaad als ons dat lukt zullen proberen het lijden te verzachten. Er liggen zoals bekend vele mogelijke alternatieve oplossingen op tafel. Tegelijkertijd is het een hele lange tijd niet mogelijk geweest om de twee partijen bij elkaar te krijgen tijdens een dergelijke internationale bijeenkomst die de steun geniet van de Europese Unie, de Verenigde Staten, Rusland en de Verenigde Naties, alsook ruggesteun van de Arabische Liga. Het is erg belangrijk dat ook de Amerikanen deze keer gezegd hebben dat zij bereid zijn de zogeheten “ groep” van de Arabische Liga, inclusief Syrië en Saudi-Arabië, uit te nodigen. Dat betekent dat er ergens een kleine opening is ontstaan. Dat neemt niet weg - en dat kwam naar voren uit de tweede vergadering die we gehad hebben, de bijeenkomst van het ad hoc Verbindingscomité – dat politieke onderhandelingen alleen niet volstaan. Er dient ook een omslag te worden bewerkstelligd in de dagelijkse praktijk. Dat is van cruciaal belang. Het gaat dus ook om het bevorderen van de economische ontwikkeling, hetgeen onderdeel uitmaakt van het mandaat van Tony Blair - iets waar we hem zoveel mogelijk bij willen steunen. Deze mogelijkheid en kans dienen we met beide handen aan te grijpen. Ik hoef u ook niet te zeggen, en ook niet aan hem - we hebben samen langdurige discussies gevoerd - dat economisch herstel, zoals ook de Wereldbank duidelijk gesteld heeft, alleen mogelijk is als de toegang en het verkeer wordt verbeterd, als de private sector in de Gazastrook wordt ondersteund - deze dient écht onderdeel te blijven uitmaken van de economie aldaar - en uiteraard indien zaken als goed bestuur worden bevorderd. Wij streven ernaar een leefbare Palestijnse staat op te richten wanneer in politieke kringen de geesten, om het zo te zeggen, rijp zijn. Ik weet dat er geen snelle oplossing bestaat, maar er is nu wel een onderhandelingsproces nodig dat snel op gang komt, en ook dienen er snel projecten van de grond te komen. Er worden al de nodige voorbereidingen getroffen om ervoor te zorgen dat alles na de internationale ontmoeting, en misschien na of op het moment van de donorconferentie, gereed is. We denken na over projecten die tussen twee haakjes door ons en ook door Tony Blair zijn geselecteerd en goedgekeurd. We denken aan projecten zoals het opnieuw inrichten van scholen, zodat de mensen zien kunnen dat er ter plekke ook daadwerkelijk iets gebeurt. Op zoek naar de juiste oplossingen bestuderen we op dit moment tevens vele andere projecten. Voor deze oplossingen is uiteraard ook de steun van Israël benodigd. Verder dient uiteraard rekening te worden gehouden met de door Israël ter tafel gebrachte veiligheidskwesties. Maar uiteindelijk dient er een politieke oplossing te worden gevonden, en president Abbas is de gekozen president van alle Palestijnen. Daarom dienen wij hem ons vertrouwen te schenken en met hem samen te werken en hem te steunen. Tevens zou ik u willen danken voor het feit dat u de Commissie met zo’n gulle hand 10 000 euro extra ter beschikking stelt voor de begroting voor de Palestijnen voor 2008. Dat geld zullen we zeker nodig hebben en is ook van groot belang voor onze donorconferentie."@nl3
"Panie przewodniczący! Wszyscy wiemy, że sytuacja w Strefie Gazy jest dramatyczna. Jednakże wiemy także, że nawet jeśli przekażemy wiele pomocy humanitarnej, ostatecznie musimy także znaleźć rozwiązanie polityczne. Jak wcześniej powiedziałam, a urzędujący przewodniczący teraz wspomniał, to spotkanie międzynarodowe jest bardzo ważną okazją. Wyraźnie stwierdziliśmy, że nie może to być tylko okazja do zrobienia pięknych zdjęć. Musi to być spotkanie wartościowe merytorycznie, podczas którego, mamy nadzieję, negocjacje i osobiste rozmowy pomiędzy premierem Olmertem a prezydentem Abbasem w istocie się zmaterializują w postaci ważnego początkowego dokumentu, dotyczącego ponadto bardzo trudnych kwestii. Należy uwzględnić fakt, iż od tego momentu grupy robocze będą zobowiązane rozwijać te idee. Pozwolę sobie także powiedzieć, że wspieramy nie tylko chrześcijan - o tym wspomniał pan poseł Belder - ale także najbardziej narażone grupy ludności palestyńskiej, spośród których niektórzy, ale nie wszyscy, są chrześcijanami. Naszym kryterium jest potrzeba, nie religia, jak wcześniej wspomniałam. Pozwolę sobie wreszcie powiedzieć, że jesteśmy w pełni świadomi tego, co wielu z państwa powiedziało. Przeanalizowaliśmy sytuację. Jedyną drogą jest znalezienie rozwiązania politycznego, jednocześnie próbując złagodzić cierpienie w największym możliwym stopniu. Wszyscy wiemy, że jest wiele możliwych alternatywnych rozwiązań. Jednocześnie przez bardzo długi okres nie było dotychczas żadnej możliwości spotkania dwóch stron na tego rodzaju międzynarodowym spotkaniu, przy wsparciu Unii Europejskiej, USA, Rosji i Narodów Zjednoczonych, a także z poparciem Ligii Arabskiej. Bardzo ważne jest, aby tym razem Amerykanie także powiedzieli, że także są gotowi do zaproszenia tzw. „grupy wykonawczej” Ligii Arabskiej, w tym Syrii i Arabii Saudyjskiej. Dowodzi to, że istnieje pewne otwarcie. Biorąc to pod uwagę, bardzo dobrze wiemy i było to oczywiste od drugiego zorganizowanego przez nas spotkania, posiedzenia komitetu łącznikowego ad hoc, że nie możemy prowadzić tylko negocjacji politycznych. Musimy także dokonać zmian na miejscu. Ma to w rzeczywistości zasadnicze znaczenie. Chodzi o wspieranie rozwoju gospodarczego, co jest częścią mandatu Tony'ego Blaira, w realizacji którego także pragniemy go wspierać w możliwie największym stopniu, ponieważ jest możliwość i sposobność, którą możemy wykorzystać. Oczywiście wiemy i on także wie - odbyłam z nim długą dyskusję - że warunkiem wstępnym polepszenia sytuacji gospodarczej, na co także wyraźnie wskazał Bank Światowy, jest poprawa w zakresie dostępu i ruchu, wpieranie sektora prywatnego w Strefie Gazy, który musi pozostać częścią tamtejszej gospodarki, a także wspieranie takich działań, jak dobre zarządzanie. Chcemy stworzyć trwałe państwo palestyńskie, w którym sytuacja będą dojrzała, że tak powiem, w wymiarze politycznym. Zgadzam się, że nie możemy zastosować „szybkiego rozwiązania”, ale jednocześnie to, czego obecnie potrzebujemy, to proces negocjacyjny, który wreszcie się rozpocznie, oraz projekty „szybkiego startu”. Jest to obszar już przez nas przygotowywany, tak aby był gotowy po spotkaniu międzynarodowym, a może po lub w czasie planowanej konferencji. Rozpatrujemy projekty - które, nawiasem mówiąc, zostały wybrane i wsparte przez nas, a także przez Tony'ego Blaira - takie jak projekt odnowienia szkół, dzięki któremu ludzie dostrzegą, że coś zostało zrobione na miejscu. Jest także wiele innych projektów, które obecnie rozpatrujemy, próbując znaleźć właściwe odpowiedzi, i w odniesieniu do których także potrzebujemy wsparcia Izraela. Jest także oczywistym, że należy wziąć pod uwagę obawy o bezpieczeństwo Izraela. Jednak ostatecznie musimy znaleźć rozwiązanie polityczne, a to właśnie prezydent Abbas został wybrany na prezydenta wszystkich Palestyńczyków. W związku z tym musimy obecnie mu zaufać oraz pracować z nim i wspierać go. Chciałabym podziękować także za bardzo wspaniałomyślne umożliwienie Komisji w 2008 r. natychmiastowego zwiększenia o 10.000 euro budżetu dla Palestyńczyków. Z pewnością będziemy potrzebować tych pieniędzy i będzie to szczególnie ważne dla naszej planowanej konferencji."@pl16
". Senhor Presidente, todos sabemos que a situação em Gaza é dramática. Mas sabemos também que, por muita ajuda humanitária que doemos, vai acabar por ser preciso encontrar uma solução política. Já disse, e o Presidente em exercício acaba de o referir, que esta reunião internacional se reveste de grande importância. Já todos afirmámos muito claramente que deve ser mais do que uma oportunidade para tirar uma fotografia. Tem de ser uma reunião substantiva, em que esperamos que as negociações e as conversações pessoais entre o Primeiro-Ministro Olmert e o Presidente Abbas se consubstanciem num importante documento inicial, que aborde igualmente as questões mais delicadas, cujas ideias serão depois aprofundadas pelos grupos de trabalho. Permitam-me ainda dizer que não estamos apenas a apoiar os cristãos - como foi referido pelo senhor deputado Belder -, mas estamos também a apoiar os sectores mais vulneráveis da população, alguns dos quais, mas não todos, são cristãos. Como já disse, o nosso critério é a necessidade, não a religião. Permitam-me dizer, para concluir, que estamos perfeitamente cientes daquilo que muitos de vós disseram. Analisámos a situação. A única saída é procurar encontrar soluções políticas e, ao mesmo tempo, tentar atenuar o sofrimento tanto quanto possível. Todos sabemos que há muitas soluções alternativas possíveis sobre a mesa. Ao mesmo tempo, até agora, há muito que não tem sido possível juntar ambas as partes numa reunião internacional com o apoio da União Europeia, dos Estados Unidos, da Rússia, das Nações Unidas e ainda da Liga Árabe. É muito importante que desta vez também os americanos tenham dito que estão dispostos a convidar o chamado “grupo de acompanhamento” da Liga Árabe, incluindo a Síria e a Arábia Saudita. Revela uma certa abertura. Dito isto, também sabemos muito claramente, e isto foi visível a partir da segunda reunião que tivemos, a reunião do Comité de Ligação Ad Hoc, que não bastam negociações políticas. É também necessária uma mudança no terreno. É mesmo essencial. Trata-se de promover o desenvolvimento económico, o que faz parte do mandato de Tony Blair, que queremos apoiar o mais possível, visto tratar-se de uma possibilidade e de uma oportunidade que temos de aproveitar. É claro que sabemos, como ele também sabe – tive longas conversas com ele – que as condições prévias para a recuperação económica são, como o Banco Mundial claramente referiu, a melhoria da circulação e do acesso, a promoção do sector privado em Gaza, que deve continuar a fazer parte da economia, e, naturalmente, a promoção de coisas como a boa governação. O que queremos fazer é criar um Estado Palestiniano viável para quando as coisas estiverem, digamos, politicamente maduras. Concordo que não é possível uma solução imediata, mas, simultaneamente, aquilo de que precisamos agora é que seja finalmente lançado um processo de negociação e de projectos que possam ser iniciados rapidamente. Esta é uma área que já estamos a preparar, para que tudo esteja pronto depois da reunião internacional e, eventualmente, depois ou no momento da conferência de doadores. Estamos a considerar projectos – que, aliás, foram seleccionados e apoiados por nós e também por Tony Blair –, como projectos de renovação de escolas, que permitam às pessoas verem que algo está a ser feito no terreno. Há muitos outros projectos que estamos a estudar presentemente, procurando encontrar as respostas adequadas, e para os quais também precisamos, naturalmente, do apoio de Israel. É igualmente claro que as preocupações de Israel em matéria de segurança devem ser tidas em conta. Mas, seja como for, temos de encontrar uma solução política, e é com o Presidente Abbas que foi eleito Presidente de todos os palestinianos. Em consequência, temos de lhe dar crédito e de trabalhar com ele e de o apoiar. Quero também agradecer-vos por terem muito generosamente dado à Comissão a possibilidade de, em 2008, ter directamente mais 10 000 euros no orçamento destinado aos palestinianos. Vamos seguramente precisar deles e serão particularmente importantes para a nossa conferência de doadores."@pt17
"Mr President, we all know that the situation in Gaza is dramatic. However, we also know that, even if we are donating a lot of humanitarian aid, in the end we also have to find a political solution. I said before, and the President-in-Office has mentioned now, that this international meeting is a very important occasion. We have all clearly stated that it cannot be just a photo opportunity. It has to be a substantive meeting, at which we hope the negotiations and personal talks between Prime Minister Olmert and President Abbas indeed materialise into an important initial document, not least on the very difficult issues, knowing that from then onwards working groups will have to take ideas further. Let me also say that we are not only supporting Christians – this was mentioned by Mr Belder – but are also supporting the most vulnerable sectors of the Palestinian population, of which some, but not all, are Christian. Our criterion is need, not religion, as I mentioned before. Let me say finally that we are very much aware of what many of you have said. We have analysed the situation. The only course is to try to come up with political solutions, while at the same time trying to mitigate the suffering as much as we can. We all know that there are many possible alternative solutions on the table. At the same time, until now, there has for a very long time been no possibility of getting the two parties together at such an international gathering with the support of the European Union, with the support of the US, Russia and the United Nations, and also with the backing of the Arab League. It is very important that this time the Americans too have said that they are also ready to invite the so-called ‘follow-up group’ of the Arab League, including Syria and Saudi Arabia. That shows there is a certain opening-up. Having said that, we also know very clearly, and this was apparent from the second meeting we had, the Ad Hoc Liaison Committee meeting, that we cannot only have political negotiations. We also have to make a change on the ground. That is, indeed, essential. It is about promoting economic development, and this is part of Tony Blair’s mandate, in which we also want to support him as much as we can because this is a possibility and an opportunity that we have to seize. We of course know, as he does too – I have had lengthy discussions with him – that the pre-conditions for economic recovery, as the World Bank has also clearly mentioned, are an improvement in movement and access, promotion of the private sector in Gaza, which must remain part of the economy there, and of course also promoting things like good governance. What we want to do is create a viable Palestinian state for when things are, so to speak, ripe in the political sphere. I agree that we cannot have a ‘quick fix’ but, at the same time, what we do need now is a negotiation process that will finally start, and quick-start projects. This is an area that we are already preparing, so that things are ready after the international meeting and maybe after or at the moment of the pledging conference. We are considering projects – which, by the way, have been selected and supported by us and also by Tony Blair – such as projects for refurbishing schools, through which people see something is being done on the ground. There are also many other projects that we are studying at the moment, in trying to find the right answers, and for which, of course, we also need Israel’s support. It is also clear that Israel’s security concerns have to be taken into account. But, at the end of the day, we have to find a political solution, and it is President Abbas who is the elected President of all Palestinians. Therefore, we now have to give him credit and work with him and support him. I want to thank you also for having very generously given the Commission the possibility, for 2008, of straight away having EUR 10 000 more in the budget for the Palestinians. We will definitely need this and it will be particularly important for our pledging conference."@ro18
"Pán predsedajúci, všetci vieme, že situácia v Gaze je dramatická. Zároveň však vieme, že aj keď prispievame množstvom humanitárnej pomoci, napokon budeme musieť nájsť aj politické riešenie. Ako som už hovorila predtým a ako pán úradujúci predseda spomínal teraz, toto medzinárodné stretnutie predstavuje veľmi dôležitú udalosť. Všetky sme jasne vyjadrili, že nemôže zostať len príležitosťou na fotenie. Musí to byť podstatné stretnutie, na ktorom, ako dúfame, sa rokovania a osobné rozhovory medzi premiérom Olmertom a prezidentom Abbasom prenesú do hmotnej podoby dôležitého úvodného dokumentu, zvlášť o veľmi dôležitých otázkach, keďže vieme, že jeho myšlienky musia ďalej rozvinúť pracovné skupiny. Dovoľte mi ešte povedať, že to nie je len o podpore Vianoc, ako to spomínal pán Belder, ale aj o podpore najzraniteľnejších častí palestínskej populácie, ktorej jednu časť tvoria kresťania. Naším kritériom je potreba, nie náboženstvo, ako som už predtým spomínala. Dovoľte mi ešte povedať, že sme si veľmi dobre vedomí toho, čo mnohí z vás povedali. Situáciu sme analyzovali. Jedinou cestou je pokúsiť sa prísť s politickými riešeniami, a pritom sa zároveň snažiť zmierniť utrpenie v maximálnej možnej miere. Všetci vieme, že na stole je mnoho možných alternatívnych riešení. Zároveň vieme, že až doteraz sa veľmi dlho nevyskytla príležitosť dostať tieto dve strany spolu na takomto medzinárodnom zhromaždení s podporou Európskej únie, s podporou USA, Ruska a Organizácie spojených národov, ako aj s podporou Arabskej ligy. Veľmi dôležité je aj to, že tentoraz aj Američania vyhlásili, že sú pripravení prizvať takzvanú „kontrolnú skupinu“ Arabskej ligy vrátane Sýrie a Saudskej Arábie. Poukazuje to na to, že existuje určitá možnosť otvorenia sa. Ako som už povedala, zároveň veľmi dobre vieme a bolo to zrejmé aj z druhého stretnutia Spoločného výboru ad hoc, že rokovania nemôžu mať len politický charakter. Musíme urobiť zmenu aj priamo na mieste. To je naozaj nevyhnutné. Zahŕňa to propagovanie ekonomického rozvoja a je to súčasťou mandátu Tonyho Blaira, v ktorom ho chceme v maximálnej možnej miere podporiť. Je to totiž možnosť a príležitosť, ktorej sa musíme chopiť. Vieme, samozrejme, a vie to aj on (viedla som s ním dlhé rozhovory), že predpokladom hospodárskej obnovy, ako jasne uviedla aj Svetová banka, je zlepšenie pohybu a prístupu, podpora súkromného sektora v Gaze, ktorý musí zostať súčasťou tamojšieho hospodárstva, a, samozrejme, podpora takých vecí, ako sú dobré vedenie. Chceme vytvoriť životaschopný palestínsky štát, v ktorom bude všetko, dalo by sa povedať, politicky zrelé. Súhlasím, že rýchle riešenie nestačí, no zároveň je zrejmé, že teraz potrebujeme, aby rokovania už konečne začali a projekty, ktoré môžeme rýchlo spustiť. Na túto oblasť sa už pripravujeme, aby boli veci pripravené po medzinárodnom stretnutí a možno po alebo počas donorskej konferencie. Zvažujeme projekty, ktoré sme, mimochodom, vybrali a podporili my, a rovnako aj Tony Blair, ako sú napríklad projekty na obnovu škôl, prostredníctvom ktorých ľudia uvidia, že sa niečo na mieste deje. Existuje aj mnoho ďalších projektov, ktoré momentálne študujeme v snahe nájsť správne odpovede a na ktoré, samozrejme, budeme potrebovať aj podporu zo strany Izraela. Je jasné, že musíme vziať do úvahy aj bezpečnostné obavy Izraela. Napokon však musíme nájsť politické riešenie a je to prezident Abbas, ktorý bol zvolený za prezidenta všetkých Palestínčanov. Musíme mu preto dôverovať, pracovať s ním a podporovať ho. Ďakujem aj za to, že Komisia dostala veľmi štedrú možnosť v roku 2008 priamo získať o 10 000 EUR viac v rozpočte na Palestínčanov. Jednoznačne to budeme potrebovať a bude to mimoriadne dôležité pre našu donorskú konferenciu."@sk19
"Gospod predsednik, vsi vemo, da so razmere v Gazi dramatične. Vemo pa tudi, da čeprav Gazi namenjamo veliko humanitarne pomoči, bomo morali na koncu najti tudi politično rešitev. Kot sem že dejala in kar je zdaj omenil tudi predsedujoči, to mednarodno zasedanje je zelo pomemben dogodek. Vsi smo jasno dejali, da to ne sme biti samo priložnost za dobre fotografije. Biti mora vsebinsko srečanje, na katerem upamo, da se bodo pogajanja in osebni pogovori med predsednikom vlade Olmertom in predsednikom Abasom dejansko materializirali v pomemben začetni dokument, nenazadnje o zelo težavnih vprašanjih, ob upoštevanju, da bodo morale delovne skupine od takrat naprej nadaljevati z razvijanjem zamisli. Kot je navedel gospod Belder, ne podpiramo le Kristjanov, ampak tudi najbolj ranljive dele palestinskega prebivalstva, od katerih so nekateri Kristjani, vendar ne vsi. Kot sem že omenila, naše merilo je stiska, ne religija. Na koncu želim še dejati, da se zelo zavedamo vsega, kar ste povedali. Razmere smo preučili. Edini način je najti politične rešitve in si istočasno prizadevati za čim večje zmanjšanje trpljenja. Vsi vemo, da je v obravnavi veliko možnih nadomestnih rešitev. Hkrati pa do zdaj zelo dolgo ni bilo priložnosti za srečanje dveh strank na takšnem mednarodnem srečanju ob podpori Evropske unije, Združenih držav, Rusije in Združenih narodov ter celo Arabske lige. Zelo pomembno je, da so tokrat tudi Američani dejali, da so tudi oni pripravljeni povabiti tako imenovano „skupino za spremljanje“ Arabske lige, vključno s Sirijo in Savdsko Arabijo. V tem se kaže nekakšen napredek. V zvezi s tem nam je tudi jasno, in sicer je to bilo očitno na našem drugem zasedanju začasnega povezovalnega odbora, da politična pogajanja niso dovolj. Prav tako moramo doseči spremembe na terenu. To je pravzaprav bistveno. Gre za spodbujanje gospodarskega razvoja in to je del mandata Tonyja Blaira, ki bi ga radi čim bolj podprli, ker je to možnost in priložnost, ki jo moramo izkoristiti. Zavedamo se, kot tudi on, saj sem z njim dolgo razpravljala, da so predpogoji za gospodarsko obnovitev, kot je jasno navedla tudi Svetovna banka, izboljšanje gibanja in dostopa, spodbujanje zasebnega sektorja v Gazi, ki mora ostati del tamkajšnjega gospodarstva, ter dejansko tudi spodbujanje pojmov, kot so dobro upravljanje. Ustvariti želimo trajno palestinsko državo za takrat, ko bodo razmere, tako rečeno, zrele na političnem področju. Strinjam se, da vprašanj ni mogoče rešiti na hitro, vendar je hkrati to, kar zdaj potrebujemo, pogajalski postopek, ki bo končno sprožil in pospešil projekte. To področje že pripravljamo, tako da bo vse pripravljeno po mednarodnem zasedanju in mogoče po donatorski konferenci ali istočasno z njo. Proučujemo projekte – ki smo jih, mimogrede, izbrali in podprli mi ter tudi Tony Blair – kot so projekti za obnovo šol, pri katerih ljudje vidijo, da se nekaj dogaja tudi na terenu. Preučujemo še veliko drugih projektov, s katerimi skušamo najti prave odgovore in pri katerih dejansko potrebujemo podporo Izraela. Jasno je tudi, da je treba upoštevati zaskrbljenost Izraela v zvezi z varnostjo. Vendar moramo na koncu najti politično rešitev, izvoljeni predsednik vseh Palestincev pa je predsednik Abas. Zato mu moramo zdaj zaupati, sodelovati z njim in ga podpirati. Rada bi se vam zahvalila tudi za to, da ste Komisiji za Palestince v letu 2008 iz proračuna radodarno omogočili dodatnih 10 000 EUR. Gotovo jih bomo potrebovali in še zlasti bo to pomembno za našo donatorsko konferenco."@sl20
". Herr talman! Vi vet alla att situationen i Gaza är dramatisk. Men vi vet också att vi, även om vi ger mycket humanitärt bistånd, i slutändan också måste hitta en politisk lösning. Jag sa det tidigare, och rådets ordförande har nu nämnt det, att detta internationella möte är en mycket viktig tilldragelse. Vi har alla gjort tydligt att det inte bara kan vara ett fototillfälle. Det måste vara ett möte med innehåll, där vi hoppas att förhandlingarna och de personliga samtalen mellan premiärminister Ehud Olmert och president Mahmoud Abbas faktiskt leder till ett viktigt första dokument, där man inte minst tar upp de mycket svåra frågorna. Därifrån och fortsättningsvis kommer arbetsgrupper att behöva vidareutveckla idéerna. Låt mig också säga att vi inte bara stöder de kristna – detta nämndes av Bastiaan Belder – utan också de mest utsatta delarna av Palestinas befolkning, av vilka vissa är kristna, men inte alla. Vi utgår från behov, inte religion, som jag nämnde tidigare. Låt mig slutligen säga att vi är högst medvetna om vad många av er har sagt. Vi har analyserat situationen. Den enda vägen är att försöka att komma fram till en politisk lösning, samtidigt som vi försöker att lindra lidandet så mycket vi kan. Vi vet alla att det finns många möjliga alternativa lösningar på förhandlingsbordet. Samtidigt har det hittills under mycket lång tid inte funnits någon möjlighet att sammanföra de två parterna under en sådan internationell sammankomst, med stöd av EU, USA, Ryssland och FN, och även med uppbackning från Arabförbundet. Det är mycket viktigt att även amerikanerna den här gången har sagt att de är redo att bjuda in den så kallade ”uppföljningsgruppen” inom Arabförbundet, inklusive Syrien och Saudiarabien. Detta visar att det finns en viss öppning. Vi är också på det klara med att vi inte bara kan ha politiska förhandlingar, och detta framgick tydligt av det andra mötet vi hade, med den tillfälliga kontaktkommittén. Vi måste också få till stånd en förändring på plats. Det är helt nödvändigt. Det handlar om att främja ekonomisk utveckling, och detta är en del av Tony Blairs mandat, där vi också vill stödja honom så mycket vi kan eftersom detta är en möjlighet och ett tillfälle vi måste utnyttja. Vi vet naturligtvis, liksom han också gör – jag har fört långa diskussioner med honom – att ekonomisk återhämtning, vilket Världsbanken har betonat, förutsätter en förbättring i rörlighet och tillgång, främjandet av den privata sektorn i Gaza, som måste förbli en del av ekonomin där, och självklart också främjandet av saker som god förvaltning. Vad vi vill göra är att skapa en livskraftig palestinsk stat för den tidpunkt då saker, så att säga, är mogna på det politiska området. Jag håller med om att vi inte kan få en omedelbar lösning, men samtidigt behöver vi nu en förhandlingsprocess som slutligen kommer att starta, och snabbstarta, projekt. Detta är ett område som vi redan håller på att förbereda, så att saker är på plats efter det internationella mötet och kanske efter, eller i samband med, givarkonferensen. Vi överväger projekt, vilka för övrigt har valts ut och stöds av oss och även av Tony Blair, för att exempelvis renovera skolor, så att människor ser att något görs på plats. Det finns också många andra projekt som vi undersöker för tillfället, i strävan att försöka hitta rätt svar, och för vilka vi naturligtvis också behöver Israels stöd. Det är även tydligt att Israels säkerhetsintressen måste tas i beaktande. I slutändan måste vi dock hitta en politisk lösning, och det är president Mahmoud Abbas som är den folkvalda presidenten för alla palestinier. Därför måste vi nu ge honom tilltro och arbeta med honom och stödja honom. Jag vill tacka er för att mycket generöst ha gett kommissionen möjligheten att under 2008 direkt få 10 000 euro mer i budgeten för palestinierna. Vi kommer utan tvekan att behöva detta och det kommer att vara särskilt viktigt för vår givarkonferens."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Benita Ferrero-Waldner,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph