Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-10-Speech-3-137"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071010.18.3-137"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de agradecer a todos os vossos comentários e as vossas intervenções que ouvi atentamente. Entendemos que o apoio continuado e sustentado ao desenvolvimento económico dos territórios palestinianos é um dos alicerces para a paz. Há uma relação estreita entre a segurança, a estabilidade política e a economia. Desta forma não se alcançará paz e segurança sem que se construa uma base económica sólida e duradoura a par de um processo de paz que seja um processo de paz credível. Todas estas iniciativas reflectem o nosso empenho em auxiliar e contribuir para melhorar as condições de vida da população palestiniana da Cisjordânia, mas também em Gaza. São esforços que queremos manter e estamos confiantes que a Conferência de Doadores, que está agendada para Dezembro em Paris, será a oportunidade de a comunidade internacional exprimir de uma forma, que seja uma forma concreta, o seu apoio à Autoridade Palestiniana e à população palestiniana em geral. É fundamental que a comunidade internacional não abandone a população de Gaza cuja situação humanitária, que é muito precária, não permaneça um factor político de instabilidade, tensão e contestação. Gostaria de dizer que a União Europeia tem uma estratégia política para o processo de paz no Médio Oriente assente em pilares e em princípios que são sólidos e é por causa disso que a União Europeia é no processo político um interlocutor desejado. Temos também uma política consistente de ajuda àqueles que mais necessitam nos territórios palestinianos. Os números que eu próprio apresentei e que a Senhora Comissária também referiu julgo que são prova disso, indubitavelmente. Que outros sigam, a este respeito, o exemplo da União Europeia!"@pt17
lpv:translated text
"Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, rád bych poděkoval vám všem za vaše poznámky a projevy, které jsem si pozorně vyslechl. Chápu, že nepřetržitá a trvalá podpora hospodářského rozvoje palestinských území je jedním ze základních prvků míru. Mezi bezpečností, politickou stabilitou a hospodářstvím existuje úzká vazba. Míru a bezpečnosti proto nedosáhneme, pokud se mírovým procesům, skutečně důvěryhodným mírovým procesům, nepoloží pevný a trvalý hospodářský základ. Všechny tyto iniciativy odrážejí náš závazek pomáhat při zlepšování životních podmínek palestinského obyvatelstva v Zajordánsku, stejně jako v pásmu Gazy. To jsou úlohy, které bychom chtěli uskutečnit, a jsme přesvědčeni, že konference dárcovských zemí naplánovaná na prosinec v Paříži poskytne příležitost, aby mohlo mezinárodní společenství vyjádřit svou podporu, doufáme, že praktickým způsobem, Palestinským úřadům a palestinskému lidu všeobecně. Je podstatné, aby se mezinárodní společenství nepřestalo zabývat lidmi v pásmu Gazy a aby jejich velmi nejistá humanitární situace nebyla nadále politickým činitelem nestability, napětí a neshod. Rád bych řekl, že Evropská unie má připravenu politickou strategii mírového procesu na Blízkém východě založenou na pevných pilířích a zásadách, a právě proto je vítaným partnerem v politickém procesu. Zároveň máme také jednotnou politiku pomoci pro ty, kteří ji na palestinských územích nejvíce potřebují. Myslím, že čísla, která jsem já sám uvedl a o kterých hovořila paní komisařka, to nepochybně dokazují. Doufám, že v tomto směru budou všichni následovat příkladu Evropské unie."@cs1
"Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Jeg vil gerne takke Dem for alle Deres bemærkninger og taler, som jeg lyttede opmærksomt til. Vi er klar over, at løbende og vedvarende støtte til økonomisk udvikling i de palæstinensiske områder er et af grundlagene for fred. Der er en tæt forbindelse mellem sikkerhed, politisk stabilitet og økonomien. Der kan således ikke opnås fred og sikkerhed, medmindre der skabes et solidt og varigt økonomisk grundlag i forbindelse med en fredsproces, som skal være en troværdig fredsproces. Alle disse initiativer afspejler vores tilsagn om at ville bidrage og hjælpe med at forbedre levevilkårene for den palæstinensiske befolkning i Jordan og også i Gaza. Det er opgaver, som vi ønsker at løse, og vi har tillid til, at donorlandenes konference, som finder sted i december i Paris, vil give det internationale samfund en mulighed for at give udtryk for sin støtte - på en konkret måde, håber vi - til Den Palæstinensiske Myndighed og det palæstinensiske folk i almindelighed. Det er afgørende, at det internationale samfund ikke svigter befolkningen i Gaza, og deres yderst usikre humanitære situation ikke bliver ved med at være en politisk faktor for ustabilitet, spændinger og splid. Jeg vil gerne sige, at EU har en politisk strategi for fredsprocessen i Mellemøsten, der bygger på fornuftige grundlag og principper, og derfor er EU en velset partner i den politiske proces. Vi har desuden en konsekvent bistandspolitik rettet mod dem, som har størst behov for hjælp i de palæstinensiske områder. De tal, som jeg selv forelagde, og som kommissæren henviste til, mener jeg, uden tvivl er bevis herpå. Jeg håber, at alle i den forbindelse vil følge EU's eksempel."@da2
"Herr Präsident! Frau Kommissarin! Meine Damen und Herren Abgeordneten! Ich möchte Ihnen allen für ihre Beiträge und Reden danken, die ich aufmerksam verfolgt habe. Unserer Meinung nach ist die kontinuierliche und anhaltende Unterstützung für die wirtschaftliche Entwicklung der palästinensischen Gebiete einer der Grundpfeiler für den Frieden. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Sicherheit, politischer Stabilität und Wirtschaft. Deshalb können Frieden und Sicherheit nicht erreicht werden, wenn nicht eine solide und dauerhafte wirtschaftliche Basis begleitet von einem Friedensprozess, der ein glaubwürdiger Friedensprozess sein muss, aufgebaut wird. All diese Initiativen sind Ausdruck unseres Engagements, die Verbesserung der Lebensbedingungen der palästinensischen Bevölkerung im Westjordanland, aber auch im Gazastreifen zu fördern und zu unterstützen. Das sind die Aufgaben, denen wir nachgehen wollen, und wir sind zuversichtlich, dass sich auf der für Dezember in Paris geplanten Geberkonferenz für die internationale Gemeinschaft die Gelegenheit bieten wird, ihre Unterstützung hoffentlich in praktischer Form für die Palästinensische Autonomiebehörde und das palästinensische Volk allgemein zum Ausdruck zu bringen. Die internationale Gemeinschaft darf die Bevölkerung in Gaza keinesfalls aufgeben, damit deren äußerst prekäre humanitäre Lage nicht länger ein politischer Faktor für Instabilität, Spannungen und Streit ist. Ich kann sagen, dass die Europäische Union eine politische Strategie für den Nahost-Friedensprozess verfolgt, die auf soliden Grundpfeilern und Grundsätzen ruht, und deshalb ist die Europäische Union im politischen Prozess ein willkommener Gesprächspartner. Wir haben auch eine konsequente Politik der Hilfe für diejenigen, die sie in den palästinensischen Gebieten am dringendsten benötigen. Ich denke, die Zahlen, die ich vorgelegt habe und die auch von der Kommissarin genannt wurden, sind ein unzweifelhafter Beweis dafür. Ich hoffe, andere werden diesem Beispiel der Europäischen Union folgen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τα σχόλιά σας και τις αγορεύσεις σας, που τα παρακολούθησα με προσοχή. Καταλαβαίνουμε ότι η διαρκής και αδιάλειπτη υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης των παλαιστινιακών εδαφών είναι μία από τις βάσεις για την ειρήνη. Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ ασφάλειας, πολιτικής σταθερότητας και οικονομίας. Η ειρήνη και η ασφάλεια δεν μπορούν, επομένως, να επιτευχθούν όσο δεν συνδυάζεται μία σταθερή και βιώσιμη οικονομική βάση με μία ειρηνευτική διαδικασία που θα πρέπει να είναι αξιόπιστη. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες εκφράζουν τη δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε και να βοηθήσουμε προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής του παλαιστινιακού πληθυσμού στην Υπεριορδανία και τη Γάζα. Αυτά τα καθήκοντα θέλουμε να υλοποιήσουμε, και αισιοδοξούμε ότι η διάσκεψη των δωρητών που έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο στο Παρίσι θα προσφέρει μια ευκαιρία στη διεθνή κοινότητα για να εκφράσει την υποστήριξή της –με πρακτικό τρόπο, ελπίζουμε- προς την Παλαιστινιακή Αρχή και τον παλαιστινιακό λαό γενικότερα. Είναι ζωτικής σημασίας να μην εγκαταλείψει η διεθνής κοινότητα τους ανθρώπους της Γάζας προκειμένου να μη συνεχίσει η εξαιρετικά επισφαλής ανθρωπιστική τους κατάσταση να αποτελεί πολιτικό παράγοντα αστάθειας, έντασης και διαφωνίας. Θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία πολιτική στρατηγική για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή που στηρίζεται σε υγιείς βάσεις και αρχές και γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλοδεχούμενος εταίρος στην πολιτική διαδικασία. Επίσης, έχουμε μία συνεπή πολιτική για την παροχή βοήθειας σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο στα παλαιστινιακά εδάφη. Οι αριθμοί που παρουσίασα και εκείνοι που ανέφερε η Επίτροπος θεωρώ ότι το αποδεικνύουν αυτό πέραν πάσης αμφιβολίας. Ελπίζω ότι όλοι θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς αυτό."@el10
"Mr President, Madam Commissioner, ladies and gentlemen, I would like to thank you all for your comments and speeches, to which I listened carefully. We understand that continuous and sustained support for the economic development of the Palestinian territories is one of the bases for peace. There is a close link between security, political stability and the economy. Peace and security cannot therefore be achieved unless a solid and lasting economic foundation is laid together with a peace process, which needs to be a credible peace process. All these initiatives reflect our commitment to assisting and helping to improve the living conditions of the Palestinian population in Transjordan and also in Gaza. These are tasks we wish to pursue and we are confident that the Conference of Donor Nations, scheduled for December in Paris, will provide an opportunity for the international community to express its support, in a practical way we hope, for the Palestinian Authority and the Palestine people in general. It is vital that the international community does not abandon the people of Gaza, so that their highly precarious humanitarian situation does not continue to be a political factor of instability, tension and dissent. I would like to say that the European Union has a political strategy for the Middle East Peace process based on sound pillars and principles and that is why the European Union is a welcome partner in the political process. We also have a consistent aid policy for those who need it most in the Palestinian territories. The figures which I myself presented and to which the Commissioner referred are, I think, undoubtedly proof of that. I hope that all will follow the example of the European Union in this respect."@en4
"Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores, me gustaría darles las gracias por sus comentarios e intervenciones, que he escuchado con mucha atención. Entendemos que el apoyo continuo y sostenido al desarrollo económico de los territorios palestinos constituye una de las bases de la paz. La seguridad, la estabilidad política y la economía están íntimamente relacionadas. Por lo tanto, no se podrán lograr la paz y la seguridad a menos que se establezcan unos cimientos económicos duraderos y un proceso de paz, que tiene que ser creíble. Todas estas iniciativas reflejan nuestro compromiso con la prestación de asistencia y la ayuda dirigidas a mejorar las condiciones de vida de la población palestina de Cisjordania y Gaza. Hay tareas que deseamos continuar y confiamos en que la Conferencia de Estados donantes, programada para diciembre en París, brinde una oportunidad a la comunidad internacional de manifestar su apoyo a la Autoridad palestina y el pueblo palestino en general, esperamos que de un modo práctico. Es vital que la comunidad internacional no abandone al pueblo de Gaza, para que la gran precariedad de su situación humanitaria no siga siendo un factor de inestabilidad, tensión y disensión. Me gustaría decir que la Unión Europea dispone de una estrategia política para el proceso de paz de Oriente Medio basada en pilares y principios coherentes y, por este motivo, la Unión Europea es un socio bienvenido en el proceso político. También disponemos de una política de ayuda coherente para las personas que más lo necesitan de los territorios palestinos. Creo que las cifras que he presentado y a las que ha hecho referencia la Comisaria lo demuestran claramente. Espero que todos los demás actores sigan el ejemplo de la Unión Europea a este respecto."@es21
"Härra juhataja, proua volinik, daamid ja härrad, sooviksin tänada teid kõiki märkuste ja kõnede eest, mida ma olen väga tähelepanelikult kuulanud. Me mõistame, et Palestiina territooriumide majandusliku arengu pidev ja tugev toetamine on üks rahu aluseid. Julgeolek, poliitiline stabiilsus ja majandus on omavahel tugevalt seotud. Rahu ja julgeolekut pole seega võimalik saavutada, kui koos rahuprotsessiga, mis peab olema usutav, ei looda tugevat ja kestvat majanduslikku alust. Kõik need algatused kajastavad meie pühendumust Palestiina elanikkonna aitamisele ja nende elutingimuste parandamisele Jordaanias ja Gazas. Need on ülesanded, millega me soovime tegeleda, ja oleme kindlad, et detsembriks kavandatud doonorriikide Pariisi konverents annab rahvusvahelisele üldsusele loodetavasti võimaluse väljendada oma toetust Palestiina omavalitsusele ja Palestiina rahvale üldiselt praktilisest küljest. On tähtis, et rahvusvaheline üldsus ei hülgaks Gaza elanikke, nii et sealne äärmiselt haavatav humanitaarolukord poleks jätkuvalt ebastabiilsuse, pinge ja erimeelsuste poliitiline tegur. Sooviksin öelda, et Euroopa Liidul on Lähis-Ida rahuprotsessi poliitiline strateegia, mis tugineb tugevatele alustele ja põhimõtetele, ning seetõttu on Euroopa Liit teretulnud partner poliitilises protsessis. Samuti on meil järjekindel abipoliitika neile, kes seda Palestiina territooriumidel kõige enam vajavad. Minu esitatud arvud, millele ka volinik viitas, on minu arvates kahtlemata selle kinnituseks. Ma loodan, et selles osas järgivad kõik Euroopa Liidu eeskuju."@et5
". Arvoisat puhemies ja komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, haluaisin kiittää teitä kaikista huomioistanne ja puheenvuoroistanne, joita kuuntelin tarkkaan. Ymmärrämme, että yhtenäinen ja jatkuva tuki palestiinalaisalueiden taloudelliselle kehitykselle on yksi perusedellytys rauhalle. Turvallisuuden, poliittisen vakauden ja talouden välillä on läheinen yhteys. Rauhaan ja turvallisuuteen ei päästä, jos vakaata ja pysyvää taloudellista perustaa ei luoda yhdessä rauhanprosessin kanssa, jonka on oltava uskottava rauhanprosessi. Kaikki nämä aloitteet heijastavat sitoumustamme tukea ja auttaa palestiinalaisväestön elinolojen parantamisessa Transjordaniassa ja myös Gazassa. Haluamme suorittaa nämä tehtävät ja olemme vakuuttuneita, että tukea antavien maiden konferenssissa, joka on määrä pitää joulukuussa Pariisissa, annetaan kansainväliselle yhteisölle tilaisuus osoittaa, että se tukee, toivottavasti käytännössä, palestiinalaishallintoa ja palestiinalaisia yleisesti. On tärkeää, että kansainvälinen yhteisö ei hylkää Gazan ihmisiä, jotta näiden erittäin epävakaata humanitaarista tilannetta ei enää pidettäisi epävakauden, jännitteiden ja erimielisyyksien poliittisena tekijänä. Haluaisin sanoa, että Euroopan unionilla on poliittinen strategia Lähi-idän rauhanprosessille. Strategia perustuu vankkoihin tukipilareihin ja periaatteisiin, minkä takia Euroopan unioni on toivottu kumppani poliittisessa prosessissa. Meillä on myös yhtenäinen tukipolitiikka niille, jotka ovat suurimman avun tarpeessa palestiinalaisalueilla, Esittelemäni luvut, joihin myös komission jäsen viittasi, ovat mielestäni selvä osoitus tästä. Toivon, että kaikki seuraavat tässä Euroopan unionin esimerkkiä."@fi7
". Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, j’aimerais tous vous remercier pour vos observations et interventions, que j’ai écoutés attentivement. Nous comprenons qu’un soutien continu et durable du développement économique des territoires palestiniens constitue un des fondements de la paix. Il existe un lien étroit entre sécurité, stabilité politique et économie. Par conséquent, la paix et la sécurité ne pourront être obtenues à moins de jeter une base économique solide et durable associée à un processus de paix, qui doit être un processus de paix crédible. Toutes ces initiatives reflètent notre engagement à contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population palestinienne de Cisjordanie mais aussi de Gaza. Ce sont là des tâches que nous voulons mener à bien et nous sommes convaincus que la Conférence des pays donateurs, prévue en décembre à Paris, donnera l’opportunité à la communauté internationale d’exprimer son soutien, espérons-le, de manière concrète, à l’autorité palestinienne et au peuple palestinien en général. Il est essentiel que la communauté internationale n’abandonne pas la population de Gaza, afin que leur situation humanitaire extrêmement précaire ne continue pas à être un facteur politique d’instabilité, de tension et de dissensions. J’aimerais dire que l’Union européenne fonde le processus de paix du Moyen-Orient sur une stratégie politique basée sur des piliers et principes solides et c’est pourquoi l’Union européenne est un interlocuteur bienvenu dans le processus politique. Nous avons également une politique d’aide cohérente en faveur de ceux qui en ont le plus besoin dans les territoires palestiniens. Les chiffres que j’ai présentés moi-même et auxquels la Commissaire a fait référence en sont, selon moi, la preuve indubitable. J’espère que tous suivront l’exemple de l'Union européenne à cet égard."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Biztos asszony! Hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani hozzászólásaikhoz és beszédeikhez, melyeket figyelmesen hallgattam. Tudjuk, hogy a palesztin területek gazdasági fejlődésének folyamatos és lankadatlan támogatása a béke egyik alapja. Szoros kapcsolat van a biztonság, a politikai stabilitás és a gazdaság között. Így tehát nem érhetünk el békét, biztonságot szilárd és tartós gazdasági alapok lefektetése nélkül, melynek egy hitelt érdemlő békefolyamatnak kell lennie. Ezen kezdeményezések mindegyike azon kötelezettségvállalásunkat tükrözi, hogy segítsünk a transzjordániai és gázai palesztin lakosság életkörülményeinek javításában. Ezek olyan feladatok, melyeken tovább szeretnénk dolgozni, és biztosak vagyunk abban, hogy a Párizsban decemberre tervezett Adományozó Nemzetek Konferenciája lehetőséget ad majd a nemzetközi közösségnek arra, hogy támogatását fejezze ki – reméljük, gyakorlati módon – a Palesztin Hatóság és általában véve a palesztinok számára. Alapvető fontosságú, hogy a nemzetközi közösség ne mellőzze a gázaiakat, hogy a nagyban bizonytalan helyzetük ne maradjon az instabilitás, feszültség és eltérő vélemények politikai tényezője. Szeretném elmondani, hogy az Európai Unió rendelkezik szilárd alapokon és elveken nyugvó politikai stratégiával a Közel-Kelet békefolyamataihoz, és ezért szívesen látott partner az Európai Unió a politikai folyamatokban. Továbbá következetes segélypolitikánk van a palesztin területek legtöbbjén a szükséget szenvedők számára. Az adatok, melyeket jómagam is bemutattam, és melyekre a biztos asszony utalt, azt hiszem, kétségtelen bizonyítékai ennek. Remélem, hogy e tekintetben mindenki követi az Európai Unió mutatta példát."@hu11
"Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli deputati, vorrei ringraziarvi tutti per i vostri commenti e interventi, che ho ascoltato con grande attenzione. Siamo consapevoli che un sostegno continuo e duraturo allo sviluppo economico dei territori palestinesi costituisce uno degli elementi fondamentali per la pace. C’è una stretta correlazione tra sicurezza, stabilità politica ed economia. Pace e sicurezza, pertanto, non possono essere conquistate a meno che non vengano gettate fondamenta economiche solide e durature accanto a un processo di pace che sia credibile. Tutte queste iniziative riflettono il nostro impegno nel fornire assistenza e aiuto al fine di migliorare le condizioni di vita della popolazione palestinese in Transgiordania e nella striscia di Gaza. Questi sono gli obiettivi che vogliamo perseguire e confidiamo nel fatto che la Conferenza dei paesi donatori, prevista per il mese di dicembre a Parigi, fornisca alla comunità internazionale l’opportunità di esprimere il proprio sostegno, in maniera pratica, ci auguriamo, all’Autorità palestinese e alla popolazione della Palestina in generale. E’ essenziale che la comunità internazionale non abbandoni gli abitanti di Gaza, affinché la loro situazione umanitaria estremamente precaria non continui a rappresentare un fattore politico di instabilità, tensione e dissenso. Vorrei sottolineare che la strategia politica dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente poggia su pilastri e principi solidi ed è per questo che l’Unione è un benaccetto nell’ambito del processo politico. Abbiamo, inoltre, una coerente politica di aiuti per le fasce di popolazione più bisognose nei territori palestinesi. Le cifre che ho presentato io stesso, e alle quali faceva riferimento il Commissario, ne sono, a mio parere, la riprova inconfutabile. Mi auguro che l’Unione europea sia d’esempio per tutti a questo riguardo."@it12
"Pone pirmininke, ponia Komisijos nare, ponios ir ponai, norėčiau jums visiems padėkoti už jūsų pastabas ir kalbas, kurių atidžiai klausiausi. Suprantama, kad nuolatinė ir tvari palestiniečių teritorijų ekonominio vystymosi parama yra vienas iš taikos pagrindų. Tarp saugumo, politinio stabilumo ir ekonomikos egzistuoja glaudus ryšys. Todėl taika ir saugumas įmanomi tik padėjus tvirtą ilgalaikį ekonominį pagrindą kartu su patikimu taikos procesu. Visos šios iniciatyvos atspindi mūsų įsipareigojimą paremti ir padėti pagerinti Palestinos gyventojų Užjordanėje ir Gazos ruože gyvenimo sąlygas. Šių užduočių norėtume imtis ir esame tikri, kad valstybių donorių konferencija, numatyta gruodžio mėn. Paryžiuje, bus proga tarptautinei bendrijai išreikšti savo paramą, tikimės, praktiškai Palestinos valdžios institucijoms ir Palestinos gyventojams apskritai. Gyvybiškai svarbu, kad tarptautinė bendrija nepaliktų Gazos ruožo gyventojų vienų, kad jų pavojinga humanitarinė padėtis nebebus politinis nestabilumo ir įtampos ir nesutarimo veiksnys. Norėčiau pasakyti, kad Europos Sąjungos politinė strategija Artimuosiuose Rytų taikos proceso klausimu yra pagrįsta tvirtais ramsčiais ir principais, todėl Europos Sąjunga yra laukiamas politinio proceso partneris. Taip pat turime nuolatinę pagalbos politiką sunkiausioje padėtyje esantiems Palestinos teritorijų gyventojams. Manau, kad mano pateikti ir Komisijos nario nurodyti skaičiai neabejotinai tai įrodo. Tikiuosi, kad Europos Sąjungos pavyzdys šioje srityje taps visuotinai sektinu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze, dāmas un kungi, vēlos pateikties jums visiem par komentāriem un runām, kuras es uzmanīgi klausījos. Mēs saprotams, ka viens no miera pamatiem ir nepārtraukts un ilgstošs Palestīnas teritorijas ekonomiskās attīstības atbalsts. Ir cieša saikne starp drošību, politisko stabilitāti un ekonomiku. Mieru un drošību nav iespējams panākt, ja kopā ar miera procesu, kam ir jābūt ticamam miera procesam, nav ielikts arī stingrs un ilgtspējīgs ekonomiskais pamats. Visas šīs iniciatīvas atspoguļo mūsu vēlmi uzlabot palestīniešu dzīves apstākļus Transjordānijā un arī Gazā. Šie ir uzdevumi, kurus mēs vēlamies paveikt, un mēs esam pārliecināti, ka decembrī Parīzē paredzētajā Donorvalstu konferencē starptautiskajai kopienai būs iespēja paust savu atbalstu, mēs ceram, praktiskā veidā, Palestīniešu pašpārvaldei un palestīniešiem kopumā. Ir svarīgi, ka starptautiskā kopiena nepamet cilvēkus Gazā, lai viņu nedrošā humanitārā situācija neturpinātu būt nestabilitātes, spriedzes un domstarpību politiskais faktors. Vēlos teikt, ka Eiropas Savienībai ir politiska stratēģija attiecībā uz miera procesu Tuvajos Austrumos, kuras pamatā ir skaidri pīlāri un principi, un tāpēc Eiropas Savienība ir gaidīts partneris šajā politiskajā procesā. Mums ir arī atbilstīga palīdzības sniegšanas politika tiem, kuriem to visvairāk vajag Palestīnas teritorijā. Skaitļi, kurus minēju es un uz kuriem atsaucām komisāre, es domāju, ir tam neapšaubāms pierādījums. Es ceru, ka visi sekos Eiropas Savienības piemēram šajā ziņā."@lv13
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de agradecer a todos os vossos comentários e as vossas intervenções que ouvi atentamente. Entendemos que o apoio continuado e sustentado ao desenvolvimento económico dos territórios palestinianos é um dos alicerces para a paz. Há uma relação estreita entre a segurança, a estabilidade política e a economia. Desta forma não se alcançará paz e segurança sem que se construa uma base económica sólida e duradoura a par de um processo de paz que seja um processo de paz credível. Todas estas iniciativas reflectem o nosso empenho em auxiliar e contribuir para melhorar as condições de vida da população palestiniana da Cisjordânia, mas também em Gaza. São esforços que queremos manter e estamos confiantes que a Conferência de Doadores, que está agendada para Dezembro em Paris, será a oportunidade de a comunidade internacional exprimir de uma forma, que seja uma forma concreta, o seu apoio à Autoridade Palestiniana e à população palestiniana em geral. É fundamental que a comunidade internacional não abandone a população de Gaza cuja situação humanitária, que é muito precária, não permaneça um factor político de instabilidade, tensão e contestação. Gostaria de dizer que a União Europeia tem uma estratégia política para o processo de paz no Médio Oriente assente em pilares e em princípios que são sólidos e é por causa disso que a União Europeia é no processo político um interlocutor desejado. Temos também uma política consistente de ajuda àqueles que mais necessitam nos territórios palestinianos. Os números que eu próprio apresentei e que a Senhora Comissária também referiu julgo que são prova disso, indubitavelmente. Que outros sigam, a este respeito, o exemplo da União Europeia!"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, dames en heren, ik zou u allen willen danken voor uw opmerkingen en redevoeringen, waarnaar ik zorgvuldig heb geluisterd. We begrijpen dat de voortdurende en duurzame ondersteuning van de economische ontwikkeling van de Palestijnse gebieden een van de voorwaarden voor vrede is. Er bestaat een nauwe verbinding tussen de veiligheid, de politieke stabiliteit en de economie. Vrede en veiligheid kunnen daarom alleen worden bereikt wanneer er samen met het vredesproces, dat een geloofwaardig vredesproces moet zijn, een stevig en blijvend economisch fundament wordt gelegd. Al deze initiatieven weerspiegelen onze betrokkenheid bij de ondersteuning en de verbetering van de levensomstandigheden van de Palestijnse bevolking in Trans-Jordanië en ook in Gaza. Dit zijn de taken die we willen nastreven en we hebben er fiducie in dat de Conferentie van Donorlanden, die voor december in Parijs is gepland, de internationale gemeenschap een gelegenheid zal geven om haar steun te betuigen, naar we hopen ook op praktische manier, voor de Palestijnse Autoriteit en in het algemeen voor de Palestijnse bevolking. Het is wezenlijk dat de internationale gemeenschap de mensen van Gaza niet in de steek laat, zodat hun hoogst precaire humanitaire situatie niet langer een politieke factor van instabiliteit, spanning en onenigheid blijft. Ik zou willen zeggen dat de Europese Unie een op stevige zuilen en beginselen gebaseerde politieke strategie voor het vredesproces in het Midden-Oosten heeft en dat dit de reden is waarom de Europese Unie een graag geziene partner in het politiek proces is. We hebben ook een consequent hulpbeleid voor degenen die er het meeste behoefte aan hebben in de Palestijnse gebieden. De cijfers die ik zelf presenteerde en waarnaar de commissaris verwees, spreken hier ongetwijfeld boekdelen. Ik hoop dat in dit opzicht allen het voorbeeld van de Europese Unie zullen volgen."@nl3
"Panie przewodniczący, pani komisarz, panie i panowie! Chciałbym podziękować wszystkim państwu za państwa komentarze, których z uwagą wysłuchałem. Rozumiemy, że stałe i trwałe poparcie dla rozwoju gospodarczego terytoriów palestyńskich jest jedną z podstaw pokoju. Istnieje silne powiązanie pomiędzy bezpieczeństwem, stabilnością polityczną a gospodarką. Pokój i bezpieczeństwo nie mogą zatem zostać osiągnięte, jeśli nie zostanie ustanowiona silna i trwała podstawa wraz z procesem pokojowym, który musi być wiarygodnym procesem pokojowym. Wszystkie te inicjatywy odzwierciedlają nasze zobowiązanie do wspierania i pomocy w zakresie poprawy warunków życia ludności palestyńskiej w Transjordanii, a także w Strefie Gazy. Są zadania, które chcielibyśmy nadal wykonywać i jesteśmy przekonani, że konferencja krajów będących darczyńcami, która odbędzie się w grudniu w Paryżu, dostarczy społeczności międzynarodowej sposobności, aby wyrazić swoje wsparcie, mamy nadzieję, że w praktyczny sposób, dla Autonomii Palestyńskiej i Palestyńczyków w ogóle. Bardzo ważne jest, aby społeczność międzynarodowa nie opuszczała ludzi w Strefie Gazy, tak aby ich niepewna sytuacja humanitarna nie była już politycznym czynnikiem niestabilności, napięcia i buntu. Chciałbym powiedzieć, że Unia Europejska posiada strategię polityczną dla procesu na Bliskim Wschodzie opartą na trwałych filarach i dlatego właśnie jest ona pożądanym partnerem procesu politycznego. Mamy także spójną politykę pomocy dla tych, którzy na terytoriach palestyńskich potrzebują jej najbardziej. Uważam, że dane statystyczne, które sam przedstawiłem i do których odniosła się pani komisarz, są niewątpliwe tego dowodem. Mam nadzieję, że wszyscy będą naśladować przykład Unii Europejskiej w tym względzie."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de agradecer a todos os vossos comentários e as vossas intervenções que ouvi atentamente. Entendemos que o apoio continuado e sustentado ao desenvolvimento económico dos territórios palestinianos é um dos alicerces para a paz. Há uma relação estreita entre a segurança, a estabilidade política e a economia. Desta forma não se alcançará paz e segurança sem que se construa uma base económica sólida e duradoura a par de um processo de paz que seja um processo de paz credível. Todas estas iniciativas reflectem o nosso empenho em auxiliar e contribuir para melhorar as condições de vida da população palestiniana da Cisjordânia, mas também em Gaza. São esforços que queremos manter e estamos confiantes que a Conferência de Doadores, que está agendada para Dezembro em Paris, será a oportunidade de a comunidade internacional exprimir de uma forma, que seja uma forma concreta, o seu apoio à Autoridade Palestiniana e à população palestiniana em geral. É fundamental que a comunidade internacional não abandone a população de Gaza cuja situação humanitária, que é muito precária, não permaneça um factor político de instabilidade, tensão e contestação. Gostaria de dizer que a União Europeia tem uma estratégia política para o processo de paz no Médio Oriente assente em pilares e em princípios que são sólidos e é por causa disso que a União Europeia é no processo político um interlocutor desejado. Temos também uma política consistente de ajuda àqueles que mais necessitam nos territórios palestinianos. Os números que eu próprio apresentei e que a Senhora Comissária também referiu julgo que são prova disso, indubitavelmente. Que outros sigam, a este respeito, o exemplo da União Europeia!"@ro18
"Pán predseda, pani komisárka, dámy a páni, rád by som sa poďakoval vám všetkým za vaše poznámky a prejavy, ktoré som si pozorne vypočul. Chápeme, že nepretržitá a trvalá podpora hospodárskeho rozvoja palestínskych území je jedným zo základných prvkov mieru. Medzi bezpečnosťou, politickou stabilitou a hospodárstvom existuje úzke prepojenie. Mier a bezpečnosť preto nemožno dosiahnuť, pokiaľ sa mierovým procesom, skutočne dôveryhodným mierovým procesom, nepoloží pevný a trvácny hospodársky základ. Všetky tieto iniciatívy odrážajú náš záväzok pomáhať pri zlepšovaní životných podmienok palestínskeho obyvateľstva v Transjordánsku, ako aj v pásme Gazy. To sú úlohy, ktoré by sme chceli uskutočniť, a sme presvedčení, že konferencia donorských krajín naplánovaná na december v Paríži poskytne príležitosť, aby mohlo medzinárodné spoločenstvo vyjadriť svoju podporu, dúfame, že praktickým spôsobom, palestínskym úradom a palestínskemu ľudu všeobecne. Je podstatné, aby sa medzinárodné spoločenstvo neprestalo zaoberať ľuďmi v pásme Gazy a aby ich veľmi neistá humanitárna situácia nebola naďalej politickým faktorom nestability, napätia a nezhôd. Rád by som povedal, že Európska únia má pripravenú politickú stratégiu mierového procesu na Strednom východe založenú na pevných pilieroch a zásadách, a práve preto je vítaným partnerom v politickom procese. Zároveň máme aj jednotnú politiku pomoci pre tých, ktorí ju na palestínskych územiach najviac potrebujú. Myslím, že čísla, ktoré som ja sám predstavil a o ktorých hovorila pani komisárka, to nepochybne dokazujú. Dúfam, že v tomto smere budú všetci nasledovať príklad Európskej únie."@sk19
". Gospod predsednik, gospa komisarka, gospe in gospodje, zahvalil bi se za vaše pripombe in govore, ki sem jih pozorno poslušal. Vemo, da je stalna in trajna podpora gospodarskega razvoja palestinskih ozemelj eden od temeljev za mir. Varnost, politična stabilnost in gospodarstvo so tesno povezani. Miru in varnosti zato ni mogoče doseči brez trdne in trajne gospodarske podlage skupaj z mirovnim procesom, ki mora biti verodostojen. Vse te pobude izražajo našo zavezanost podpori in pomoči izboljšanja življenjskih razmer palestinskega prebivalstva v Transjordaniji in tudi Gazi. To so naloge, ki jih želimo izpolniti, in prepričani smo, da bo v okviru donatorske konference, načrtovane za december v Parizu, mednarodna skupnost lahko izrazila svojo podporo, upajmo, da na praktičen način, palestinskim organom ter palestinskim ljudem na splošno. Pomembno je, da mednarodna skupnost ljudi v Gazi ne zapusti, da njihove zelo negotove humanitarne razmere ne bodo še naprej politični dejavnik nestabilnosti, napetosti in nesoglasja. Povedal bi, da politična strategija Evropske unije za mirovni proces na Bližnjem vzhodu temelji na trdih temeljih in načelih, zato je Evropska unija dobrodošel partner v političnem procesu. Prav tako izvajamo stalno politiko pomoči za tiste, ki jo na palestinskih območjih najbolj potrebujejo. Menim, da številke, ki sem jih navedel in ki jih je gospa komisarka omenjala, to nedvomno dokazujejo. Upam, da bodo v zvezi s tem vsi sledili zgledu Evropske unije."@sl20
"Herr talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Tack för alla era kommentarer och anföranden, som jag noga lyssnat på. Vi inser att oavbrutet och oförminskat stöd till de palestinska områdenas ekonomiska utveckling är en av grunderna för fred. Det finns en stark koppling mellan säkerhet, politisk stabilitet och ekonomi. Fred och säkerhet kan därför inte uppnås utan att man först lägger en solid och varaktig ekonomisk grund, tillsammans med en trovärdig fredsprocess. Alla dessa initiativ speglar vårt engagemang för att bistå och hjälpa den palestinska befolkningens levnadsförhållanden på Västbanken och i Gazaremsan. Det är detta vi vill göra, och vi är säkra på att givarkonferensen, som är tänkt att hållas i Paris i december, kommer att ge det internationella samfundet en konkret möjlighet att uttrycka sitt stöd för den palestinska myndigheten och det palestinska folket i allmänhet. Det är viktigt att det internationella samfundet inte överger befolkningen i Gazaremsan, så att den mycket svåra humanitära situationen inte fortsätter att vara en politisk faktor som leder till instabilitet, spänningar och meningsskiljaktigheter. EU har en politisk strategi för Mellanösternprocessen som vilar på en solid grund och sunda principer, och det är därför EU är en välkommen partner i den politiska processen. Dessutom har vi en konsekvent biståndspolitik för dem som mest behöver det i de palestinska områdena. De siffror som jag själv lade fram, och som kommissionen hänvisade till, är utan tvekan ett bevis på detta. På denna punkt hoppas jag att alla kommer att följa EU:s exempel."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph