Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-10-Speech-3-064"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071010.16.3-064"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Presidente, Senhores Deputados, eu gostaria em primeiro lugar de agradecer o apoio muito significativo dos Senhores Deputados ao Parlamento Europeu pelo esforço e pelo trabalho feito pela Presidência portuguesa no âmbito da Conferência Intergovernamental conducente à aprovação, assim o esperamos, de um novo Tratado para a nossa União. E para aqueles que aqui também tiveram palavras de menor acordo, ou mesmo de desacordo, dizer-lhes que como Presidência não deixámos, como é nossa obrigação, de tomar nota dessas preocupações, dessas críticas, porque entendemos que todas elas são também uma colaboração para o nosso trabalho e o nosso esforço e têm que ser também naturalmente objecto da nossa reflexão. Eu suponho que foi o Senhor Deputado Graham Watson que disse aqui que o Senhor Primeiro-Ministro de Portugal deveria estar a preparar o seu exército para travar a batalha da Conferência Intergovernamental em 18-19 de Outubro. É uma imagem, e eu direi que desse exército eu sou um soldado que aqui está esperando que muitos outros soldados que aqui estão também se juntem ao nosso exército para que efectivamente em Lisboa possamos ter um novo Tratado para a União Europeia. A Conferência Intergovernamental ao nível de juristas e peritos terminou o seu trabalho. Agora é a vez dos políticos dizerem de sua justiça e eu estou certo de que os políticos e os governos saberão estar à altura das suas responsabilidades. Foi aqui dito que não podemos falhar e a Presidência portuguesa subscreve inteiramente essa declaração. Não podemos falhar e vamos construir um acordo que vai ter, estou certo, e não poderia ser de outra maneira, o apoio de todos. Estaremos atentos às sensibilidades, aos interesses, às preocupações de todos. Não excluiremos ninguém e nessa base, como vos digo, estamos confiantes perante o sentido da necessidade de encerrarmos um debate que, porventura, está presente há já demasiado tempo e também pelo sentido da urgência de criarmos um espírito de construção, de unidade, de positivo para fazermos face a muitos outros problemas com que nos temos que confrontar no futuro e que foram aqui referidos, as alterações climáticas, as questões energéticas, as questões da imigração, as questões das nossas próprias reformas internas que precisamos de levar a cabo para podermos fazer face aos problemas mais gerais da globalização. Eu estou certo de que este sentido de urgência na conclusão de um Tratado, para que o espírito nos leve a vencer outras batalhas, estará presente em Lisboa e que quando aqui voltarmos, numa próxima plenária, viremos aqui para vos dar a boa nova, para vos darmos boas notícias. Mais uma vez gostaria de agradecer o apoio dos representantes do Parlamento Europeu ao nosso grupo de juristas e estou certo de que esse apoio continuará nas fases subsequentes, como aqui foi amplamente referido. Uma palavra só sobre a questão da Estratégia de Lisboa para agradecer também a intervenção do Deputado João de Deus Pinheiro. Vamos introduzir um novo elemento neste debate sobre a Estratégia de Lisboa e isto tem a ver com a dimensão externa da Estratégia de Lisboa. E tem a ver, fundamentalmente com a necessidade de regulamentar, de regular o que está desregulado, o que está desregulamentado, para fazer o bem, para que efectivamente, o progresso, a estabilidade social, a estabilidade económica, a paz seja feita num mundo regulado, regulamentado, onde todos possam conhecer bem as regras e as normas por que se devem todos, digamos, gerir, para que efectivamente, o mundo que estamos a construir seja um mundo mais justo para todos. Como vos digo estarei aqui com a Presidência. Sei que o meu Primeiro-Ministro terá a intenção também de vir aqui, estarei com ele na próxima plenária, estamos confiantes para vos anunciar que a União Europeia tem um novo Tratado: o Tratado Reformador!"@pt17
lpv:translated text
". Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v první řadě bych chtěl poděkovat členům Evropského parlamentu za jejich výraznou podporu naší snaze a za práci vykonanou portugalským předsednictvím v rámci mezivládní konference, která, jak doufáme, povede k nové smlouvě pro naši Unii. Těm z vás, kteří se vyjadřovali méně pochvalně nebo dokonce proti, bych rád řekl, že předsednictví tyto obavy a kritiku zaznamenává – a je naší povinností to učinit – protože je považuje za součást naší spolupráce a našeho snažení a protože je přirozeně musíme brát v úvahu. Myslím, že to byl Graham Watson, kdo řekl, že ministerský předseda Portugalska si musí připadat jako při přípravě své armády na boj v bitvě mezivládní konference, která se bude konat 18. a 19. října. i tak lze na tuto věc nahlížet. Řekl bych, že jsem vojákem této armády a doufám, že se do naší armády připojí i mnoho dalších vojáků, kteří jsou tu přítomní, abychom v Lisabonu skutečně dosáhli nové smlouvy o Evropské unii. Mezivládní konference ukončila svou práci, pokud jde o právníky a odborníky. Nyní je řada na politicích, aby se vyjádřili na úrovni spravedlnosti, a jsem si jistý, že politici a vlády dostojí svým povinnostem. Zaznělo tu, že nesmíme selhat a že se portugalské předsednictví v plné míře ztotožňuje s tímto prohlášením. Nesmíme selhat a vytvoříme dohodu, která, a tím jsem si jist, bude mít podporu všech. Jinak tomu být nemůže. Budeme věnovat pozornost citlivým oblastem, zájmům a obavám všech. Nebudeme nikoho ignorovat. Jak říkám, jsme si proto jistí úspěchem, že rozprava, která pravděpodobně trvala už příliš dlouho, musí být uzavřená, i vzhledem k tomu, že vnímáme naléhavou potřebu vytvořit ducha budování, unie a pozitivní energie, abychom mohli čelit mnohým jiným problémům, které na nás čekají v budoucnosti a o nichž tu už byla řeč: změna klimatu, otázky energetiky, přistěhovalectví, naše vlastní vnitřní reforma, které musíme dosáhnout, abychom se dokázali postavit obecnějším problémům globalizace. Jsem si jist, že pocit naléhavosti s ohledem na uzavření Smlouvy, který nás má inspirovat k vítězství v dalších bitvách, budeme v Lisabonu cítit a že až se sem vrátíme na další plenární zasedání, přineseme vám dobré zprávy. Ještě jednou bych chtěl poděkovat poslancům Evropského parlamentu za podporu, kterou projevili našemu týmu právníků. Jsem si jist, že jejich podpora bude pokračovat v dalších fázích, jak zde již uvedla řada řečníků. Několik slov k otázce Lisabonské strategie s cílem poděkovat panu João de Deus Pinheirovi za jeho projev. v rozpravě o Lisabonské strategii představíme nový prvek, který je propojený s dimenzí zahraniční politiky této strategie. v základě se váže na potřebu stanovit pravidla, kterými se budou řídit oblasti, ve kterých nejsou žádná pravidla a žádné právní předpisy, abychom dosáhli účinného pokroku, sociální stability, hospodářské stability a míru v uspořádaném a řízeném světě, ve kterém jsou pravidla a normy všem jasné. Musíme je takříkajíc řešit, aby byl svět, který budujeme, skutečně spravedlivější pro všechny. Jak jsem již řekl, vrátím se s předsednictvím. Vím, že předseda vlády Portugalska sem také plánuje přijet a setkám se s ním na dalším plenárním zasedání. Věřím, že budeme moci oznámit, že Evropská unie má novou smlouvu: reformní smlouvu."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg ønsker først og fremmest at takke medlemmerne af Europa-Parlamentet for deres meget store støtte til den indsats, som det portugisiske formandskab har ydet inden for rammerne af regeringskonferencen, og som forhåbentlig vil resultere i godkendelsen af en ny traktat for EU. Jeg vil gerne sige til de personer, der talte mindre positivt eller endda negativt om traktaten, at formandskabet - som vi er forpligtet til - vil tage højde for disse betænkeligheder og kritikpunkter, da vi betragter dem som en del af samarbejdet om vores arbejde og indsats, og da disse punkter naturligvis skal indgå i overvejelserne. Jeg mener, at det var Graham Watson, der nævnte, at Portugals premierminister må have samme fornemmelse, som hvis han skulle forberede sin hær på at kæmpe slaget under regeringskonferencen den 18. og 19. oktober. Det er én måde at betragte det på, og jeg vil understrege, at jeg er en af soldaterne i den pågældende hær, som håber at mange af de øvrige soldater, der er til stede i dag, vil kæmpe med, så vi rent faktisk kan få vedtaget en ny traktat for EU i Lissabon. Regeringskonferencen er færdig med arbejdet med advokater og eksperter. Nu er det politikernes tur til at fastlægge en tekst inden for rammerne af retsgrundlaget, og jeg er sikker på, at politikerne og regeringerne vil kunne leve op til deres ansvar. Mange har understreget, at vi ikke må fejle, og det portugisiske formandskab er helt enig i denne holdning. Vi må ikke fejle, og det vil lykkes os at nå til enighed om en aftale, som helt sikkert vil have alles støtte, det kan ikke være anderledes. Vi vil tage hensyn til de følsomme punkter, interesser og betænkeligheder. Vi ønsker ikke at overse noget. Som jeg nævnte, er vi således sikre på, at det vil lykkes, især da der er forståelse for, at en forhandling, som måske har varet lidt for længe, skal afsluttes, og da der er stort behov for at skabe opbygning og forening og positiv energi for at kunne tage fat på de mange andre problemer, som vi skal løse i fremtiden, og som er nævnt i dag: spørgsmål om klimaændringer, energiforsyning, indvandring, vores egen interne reform, som alle skal behandles for at løse de mere generelle problemer forbundet med globalisering. Jeg er sikker på, at denne forståelse med hensyn til indgåelse af en aftale om traktaten, som vil inspirere os til at vinde andre kampe, også vil være med os på mødet i Lissabon, således at vi ses på næste plenarmøde med overbringelsen af gode nyheder. Jeg ønsker at takke medlemmerne af Europa-Parlamentet endnu en gang for den støtte, som de har vist advokatholdet, og jeg er sikker på, at de fortsat vil støtte holdet i efterfølgende faser, som mange af talerne har nævnt i dag. Lige en kommentar til spørgsmålet om Lissabonstrategien. Jeg ønsker at takke João de Deus Pinheiro for hans tale. Vi vil indføre et nye element i forhandlingen om Lissabonstrategien, og det er forbundet med strategiens udenrigspolitiske dimension. Det er grundlæggende forbundet med behovet for at fastlægge regler, at lovgive om spørgsmål, hvor der ikke findes regler, og hvor der ikke er lovgivning, for at opnå effektive fremskridt, social og økonomisk stabilitet og fred i en ordentlig og reguleret verden, hvor reglerne og standarderne er klare for alle, for vi skal alle forholde os til disse regler og standarder for at opnå mere retfærdighed i den verden, som vi opbygger. Jeg vil som sagt være til stede med formandskabet. Jeg ved, at Portugals premierminister også vil være til stede, og jeg vil være til stede sammen med premierministeren på næste plenarmøde. Vi er overbeviste om, at vi vil kunne meddele, at EU har en ny traktat, reformtraktaten."@da2
". − Herr Präsident! Meine Damen und Herren Abgeordneten! Zunächst möchte ich den Abgeordneten des Europäischen Parlaments für ihre sehr bedeutsame Unterstützung der Bemühungen und der Arbeit des portugiesischen Ratsvorsitzes mit Blick auf die Regierungskonferenz danken, die, so hoffen wir, zur Annahme eines neuen Vertrages für unsere Union führen wird. Denjenigen, die sich weniger zustimmend oder sogar ablehnend geäußert haben, möchte ich sagen, dass wir als Ratsvorsitz – wie es unsere Pflicht ist – diese Bedenken und Kritik zur Kenntnis nehmen, denn wir betrachten sie alle als Teil der Zusammenarbeit für unsere Arbeit und unsere Bemühungen, und sie müssen selbstverständlich ebenfalls berücksichtigt werden. Ich glaube, es war Graham Watson, der hier gesagt hat, dass der Ministerpräsident Portugals das Gefühl haben muss, seine Armee für die Schlacht auf der Regierungskonferenz am 18. und 19. Oktober vorbereitet. Das ist eine mögliche Betrachtungsweise, und ich würde sagen, dass ich ein Soldat dieser Armee bin und hoffe, dass viele weitere Soldaten, die auch hier sind, sich unserer Armee anschließen, damit wir in Lissabon auch tatsächlich einen neuen Vertrag für die Europäische Union erreichen können. Die Regierungskonferenz hat auf Ebene der Juristen und Sachverständigen ihre Arbeit abgeschlossen. Nun liegt es an den Politikern, sich auf der Ebene der Justiz zu äußern, und ich bin mir sicher, dass die Politiker und die Regierungen ihrer Verantwortung gerecht werden. Es wurde hier gesagt, dass wir nicht scheitern dürfen, und der portugiesische Ratsvorsitz stimmt dem voll und ganz zu. Wir dürfen nicht scheitern, und wir werden eine Übereinkunft erzielen, die, da bin ich mir sicher, von allen unterstützt wird – und das darf auch nicht anders sein. Wir werden den Empfindlichkeiten, Interessen und Bedenken aller Aufmerksamkeit schenken. Wir werden niemanden übersehen. Deshalb sind wir, wie ich schon sagte, zuversichtlich, dass wir erfolgreich sein werden, denn eine Debatte, die sich vielleicht schon zu lange hinzieht, muss zum Abschluss gebracht werden, und es ist dringend notwendig, dass wir einen Geist des Aufbaus, der Einheit und der positiven Energie schaffen, um die vielen anderen Problemen zu bewältigen, denen wir uns in der Zukunft stellen müssen und die hier genannt wurden: Klimawandel, Energiefragen, Einwanderung, unsere eigenen internen Reformen, die wir durchführen müssen, um für die allgemeineren Probleme der Globalisierung gewappnet zu sein. Ich bin sicher, dass wir in Lissabon spüren werden, dass wir dringend einen Vertrag abschließen müssen, damit wir andere Schlachten siegreich führen können, und dass wir, wenn wir hier in der darauf folgenden Plenarsitzung erneut zusammenkommen, Ihnen frohe Kunde, gute Nachrichten überbringen können. Ich möchte den Abgeordneten des Europäischen Parlaments noch einmal für die Unterstützung unseres Juristenteams danken, und ich bin mir sicher, dass diese Unterstützung auch in künftigen Phasen geleistet werden wird, wie ja viele Redner hier erklärt haben. Ein Wort noch zu der Frage der Lissabon-Strategie, um João de Deus Pinheiro für seinen Redebeitrag zu danken. Wir werden ein neues Element in die Debatte über die Lissabon-Strategie aufnehmen, und das hat mit der externen Dimension der Strategie zu tun. Es hat im Wesentlichen damit zu tun, dass Regeln festgelegt werden müssen, reguliert werden muss in Fragen, die nicht geregelt bzw. reguliert ist, um einen wirklichen Fortschritt, soziale Stabilität, wirtschaftliche Stabilität und Frieden in einer geordneten und regulierten Welt zu erreichen, in der die Regeln und Normen für alle deutlich sichtbar sind, denn wir alle müssen sozusagen mit ihnen leben, damit die Welt, die wir errichten, eine gerechtere Welt für alle wird. Wie ich bereits sagte, werde ich hier mit dem Ratsvorsitz sein. Ich weiß, dass der Ministerpräsident Portugals ebenfalls beabsichtigt, hierher zu kommen. Ich werde mit ihm der nächsten Plenarsitzung beiwohnen; wir sind zuversichtlich, dass wir dann verkünden können, dass die Europäische Union einen neuen Vertrag hat: den Reformvertrag."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πολύ σημαντική υποστήριξη των προσπαθειών και του έργου της πορτογαλικής Προεδρίας στο πλαίσιο της διακυβερνητικής διάσκεψης που ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει στην έγκριση μιας νέας συνθήκης για την Ένωσή μας. Θα ήθελα να πω σε εκείνους που μίλησαν λιγότερο θετικά, ή και αρνητικά, για τη συνθήκη ότι η Προεδρία θα λάβει υπόψη –και είναι υποχρεωμένη να το κάνει- τις ανησυχίες και την κριτική τους διότι θεωρούμε ότι είναι όλα μέρος της συνεργασίας για το έργο και τις προσπάθειές μας και πρέπει φυσικά να ληφθούν επίσης υπόψη. Νομίζω ότι ο Graham Watson ήταν αυτός που είπε εδώ ότι ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας πρέπει να αισθάνεται ότι ετοιμάζει τον στρατό του για τη μάχη της διακυβερνητικής διάσκεψης στις 18 και 19 Οκτωβρίου. Αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς να το δει κι εγώ θα έλεγα πως είμαι ένας στρατιώτης αυτού του στρατού κι ελπίζω ότι θα προσχωρήσουν στον στρατό μας πολλοί άλλοι στρατιώτες που βρίσκονται εδώ προκειμένου να μπορέσουμε τελικά να επιτύχουμε στη Λισαβόνα μια νέα συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε επίπεδο νομικών και εμπειρογνωμόνων, η διακυβερνητική διάσκεψη έχει ολοκληρώσει το έργο της. Τώρα είναι η σειρά των πολιτικών να εκφραστούν σε επίπεδο δικαιοσύνης και είμαι βέβαιος ότι οι πολιτικοί και οι κυβερνήσεις θα ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Ειπώθηκε εδώ ότι δεν μπορούμε να αποτύχουμε και η πορτογαλική Προεδρία συμφωνεί απόλυτα με αυτό. Δεν μπορούμε να αποτύχουμε και θα δημιουργήσουμε μία συμφωνία που είμαι βέβαιος ότι θα τύχει της υποστήριξης όλων. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Θα δώσουμε προσοχή στις ευαισθησίες, τα συμφέροντα και τις ανησυχίες όλων. Δεν θα αγνοήσουμε κανέναν. Όπως είπα, για τον λόγο αυτόν ευελπιστούμε ότι θα επιτύχουμε, δεδομένου ότι επικρατεί η αίσθηση πως είναι ανάγκη να ολοκληρωθεί μία συζήτηση που ίσως να διήρκεσε παραπάνω από όσο πρέπει, και ότι διαπιστώνεται πως είναι επειγόντως απαραίτητο να δημιουργηθεί εποικοδομητικό και ενωτικό πνεύμα και θετική ενέργεια προκειμένου να αντιμετωπίσουμε πολλά άλλα προβλήματα που θα πρέπει να λύσουμε στο μέλλον και αναφέρθηκαν εδώ: την αλλαγή του κλίματος, τα ενεργειακά ζητήματα, τη μετανάστευση, την εσωτερική μας μεταρρύθμιση, που πρέπει να την επιτύχουμε για να αντιμετωπίσουμε τα γενικότερα προβλήματα της παγκοσμιοποίησης. Είμαι βέβαιος ότι στη Λισαβόνα θα γίνει αντιληπτό πως είναι επείγον να ολοκληρωθεί η συνθήκη για να μας εμπνεύσει να κερδίσουμε άλλες μάχες και ότι όταν θα επιστρέψουμε εδώ για την επόμενη σύνοδο της Ολομέλειας, θα σας φέρουμε καλές ειδήσεις, θα σας φέρουμε καλά νέα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υποστήριξή τους στην ομάδα των νομικών μας και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουν να την υποστηρίζουν και στις επόμενες φάσεις, όπως είπαν εδώ πολλοί ομιλητές. Θα πω δυο λόγια για το θέμα της στρατηγικής της Λισαβόνας για να ευχαριστήσω τον João de Deus Pinheiro για την ομιλία του. Θα φέρουμε ένα νέο στοιχείο στη συζήτηση για τη στρατηγική της Λισαβόνας, που συνδέεται στενά με τη διάσταση της εξωτερικής πολιτικής της στρατηγικής αυτής. Είναι βαθιά συνδεδεμένο με την ανάγκη θέσπισης κανόνων, ρύθμισης των θεμάτων για τα οποία δεν υπάρχουν κανόνες και ρυθμίσεις, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική πρόοδος, κοινωνική σταθερότητα, οικονομική σταθερότητα και ειρήνη μέσα σε έναν κόσμο όπου θα επικρατούν τάξη και κανόνες και οι κανόνες και οι προδιαγραφές θα είναι σαφώς αντιληπτοί από όλους, επειδή πρέπει τρόπον τινά να τα αντιμετωπίσουμε αυτά προκειμένου ο κόσμος που δημιουργούμε να είναι πραγματικά πιο δίκαιος για όλους. Όπως είπα, εγώ θα είμαι εδώ μαζί με την Προεδρία. Γνωρίζω ότι ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας προτίθεται επίσης να έρθει εδώ και θα είμαι μαζί του στην επόμενη σύνοδο της Ολομέλειας. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να αναγγείλουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια νέα συνθήκη: τη μεταρρυθμιστική συνθήκη."@el10
". Mr President, ladies and gentlemen, in the first place I would like to thank the Members of the European Parliament for their very significant support for the endeavours and the work carried out by the Portuguese Presidency within the scope of the Intergovernmental Conference leading to the approval, we hope, of a new Treaty for our Union. To those who spoke less favourably, or even against, I would like to say that the Presidency will take note, and it is our obligation to do so, of those concerns and criticisms because we regard them all as part of the collaboration in our work and our endeavours, and they must naturally also be taken into consideration. I think it was Graham Watson who said here that Portugal’s Prime Minister must feel that he is preparing his army to fight the Intergovernmental Conference battle on 18 and 19 October. That is one way of looking at it and I would say that I am a soldier in that army, hoping that many other soldiers also present here will join our army, so that in Lisbon we can actually achieve a new Treaty on European Union. The Intergovernmental Conference has finished its work of the lawyers and experts. Now it is the politicians’ turn to pronounce at the level of justice and I am sure that the politicians and governments will be equal to their responsibilities. It has been said here that we cannot fail and the Portuguese Presidency fully concurs with that statement. We cannot fail and we are going to build an agreement which will, I am sure, have everyone’s support; it could not be any other way. We will pay attention to the sensitivities, interests and concerns of all. We will not disregard anyone. As I say, we are therefore confident of success, given the feeling that a debate which has perhaps been running for too long needs to be drawn to a conclusion as well as the perceived urgent need to create a spirit of construction, union and positive energy in order to face many other problems which we shall have to confront in the future and which have been mentioned here: climate change, energy issues, immigration, our own internal reform, which we need to achieve in order to face the more general problems of globalisation. I am sure that the feeling of urgency with regard to the conclusion of a Treaty, in order to inspire us to win other battles, will be felt in Lisbon and that when we return here for the next Plenary, we shall be bringing you glad tidings, bringing you good news. I would like to thank the Members of the European Parliament once again for the support they gave to our team of lawyers and I am sure that they will continue to support them in subsequent phases, as many speakers have mentioned here. Just a word about the question of the Lisbon Strategy in order to thank João de Deus Pinheiro for his speech. We are going to introduce a new element into the debate on the Lisbon Strategy and that is bound up with the foreign policy dimension of that strategy. It is fundamentally bound up with the need to lay down rules, to regulate, on matters where there are no rules and there is no regulation, in order to achieve effective progress, social stability, economic stability and peace in an ordered and regulated world where the rules and standards are clear for all to see because we must all, so to speak, deal with them so that in fact the world we are building will be a fairer world for all. As I say, I shall be here with the Presidency. I know that the Prime Minister of Portugal will also be intending to come here and I shall be with him at the next plenary session; we are confident that we will be able to announce that the European Union has a new Treaty: the Reform Treaty."@en4
"Señor Presidente, señoras y señores, en primer lugar me gustaría dar las gracias a los diputados al Parlamento Europeo por el importante apoyo prestado a las tareas y el trabajo realizados por la Presidencia portuguesa en el ámbito de la Conferencia Intergubernamental, que deberá conducir —esperamos— a la aprobación de un nuevo tratado para nuestra Unión. A aquéllos que hablan de manera menos favorable, o incluso en contra, me gustaría decirles que la Presidencia tomará nota de sus opiniones —es nuestra obligación hacerlo—, de las preocupaciones y las críticas, porque las consideramos una parte de la colaboración con nuestro trabajo y, por supuesto, merecen ser tomadas en consideración. Creo que fue Graham Watson quien dijo aquí que el Primer Ministro de Portugal debe sentirse como si estuviera preparando a su ejército para la batalla de la Conferencia Intergubernamental del 18 y el 19 de octubre. Es una forma de verlo, y diría que yo mismo soy uno de los soldados de dicho ejército y que espero que muchos otros soldados que están aquí presentes se unan a nuestro ejército para que en Lisboa podamos aprobar un nuevo Tratado para la Unión Europea. La Conferencia Intergubernamental ha concluido su trabajo en lo que respecta a los juristas y peritos. Ahora, es el momento de que los políticos se pronuncien, y estoy seguro de que los políticos y los gobiernos estarán a la altura de sus responsabilidades. Se ha dicho que no podemos fracasar y la Presidencia portuguesa coincide con dicha afirmación. No podemos fracasar y vamos a llegar a un acuerdo que, estoy convencido, tendrá el apoyo de todos. No podría ser de otro modo. Prestaremos atención a las sensibilidades, los intereses y las preocupaciones de todos. No haremos caso omiso de nadie. Como digo, estamos seguros de que vamos a obtener éxito, en vista de que el debate, que quizá se ha prolongado demasiado, tiene que llegar a su conclusión y de que se percibe una necesidad urgente de crear un espíritu de construcción, unión y energía positiva que nos permita abordar muchos otros problemas que deberemos afrontar en el futuro y que ya se han mencionado: el cambio climático, las cuestiones energéticas, la inmigración y nuestra propia reforma interior, que debemos acometer para poder abordar los problemas más generales que plantea la globalización. Estoy convencido de que la urgencia percibida en lo que respecta a la conclusión del Tratado se dejará sentir también en Lisboa y que nos inspirará para ganar otras batallas, y que, cuando volvamos aquí a la próxima plenaria, les traeremos buenas noticias. Me gustaría dar una vez más las gracias a los diputados al Parlamento Europeo por el apoyo prestado a nuestro equipo de juristas. Estoy convencido de que seguirán prestándoles su apoyo en las fases siguientes, como muchos ponentes han afirmado. Me gustaría hacer un comentario acerca de la Estrategia de Lisboa para dar las gracias a João de Deus Pinheiro por su intervención. Vamos a introducir un nuevo elemento en el debate acerca de la Estrategia de Lisboa que está relacionado con la dimensión de la política exterior de dicha estrategia. Está íntimamente relacionado con la necesidad de establecer reglas, reglamentar áreas en las que no existen normas ni reglamentos, con la finalidad de lograr un verdadero progreso, la estabilidad social y económica y la paz en un mundo ordenado y reglamentado en el que las normas y las reglas estén claras para todos, porque, por decirlo de algún modo, todos debemos respetarlas para que el mundo que estamos construyendo sea un mundo más justo. Como digo, aquí estaré junto con la Presidencia. Sé que el Primer Ministro de Portugal también querrá venir, y estaré a su lado en la próxima sesión plenaria. Confiamos en que podrá anunciar que la Unión Europea tiene un nuevo tratado: el Tratado de Reforma."@es21
". Härra juhataja, daamid ja härrad, esmalt sooviksin tänada Euroopa Parlamendi liikmeid nende väga olulise toetuse eest eesistujariik Portugali valitsustevahelise konverentsi raames tehtud jõupingutustele ja tööle, mis viib meid, nagu me loodame, meie liidu uue lepinguni. Neile, kes väljendusid vähem soosivalt või isegi oponeerisid, sooviksin öelda, et eesistujariik võtab neid muresid ja kriitikat arvesse ning see on ka meie kohus, sest me peame seda kõike osaks koostööst meie töö ja jõupingutuste käigus ja loomulikult tuleb neid ka arvestada. Ma usun, et see oli Graham Watson, kes siin ütles, et Portugali peaministril peab olema tunne, nagu valmistaks ta oma sõjaväge ette lahinguks valitsustevahelisel konverentsil 18. ja 19. oktoobril. See on üks viis asjale vaadata ja ma ütleksin, et olen selle armee sõdur, lootuses, et siin veel palju sõdureid ennast üles annab ja meie armeega ühineb, nii et Lissabonis võiksime me tõepoolest uue Euroopa Liidu lepinguni jõuda. Valitsustevaheline konverents on oma töö juristide ja ekspertide tasandil lõpetanud. Nüüd on poliitikute kord õiglasel tasandil esineda ja ma olen kindel, et poliitikud ja valitsusjuhid püsivad oma ülesannete kõrgusel. Siin on öeldud, et me ei tohi läbi kukkuda ja eesistujariik Portugal nõustub täielikult selle avaldusega. Me ei tohi läbi kukkuda, kui ehitame üles kokkuleppe, mis, olen kindel, leiab kõigi toetuse; teisiti ei saa see olla. Me pöörame tähelepanu kõigi valupunktidele, huvidele ja muredele. Me ei heida kedagi kõrvale. Nagu öeldud, oleme seepärast edus kindlad, arvestades meeleolu, et see arutelu, mis ehk on kestnud liiga kaua, tuleb lõpetada, samuti arvestades, et tuntakse tungivat vajadust koostöövaimu, ühtsuse ja positiivse energia loomiseks, selleks et saaksime tegeleda paljude muude probleemidega, mis meid tulevikus ootavad ja mida on siin ka nimetatud: kliimamuutused, energiaküsimused, sisseränne, meie oma sisemine reform, millega me peame hakkama saama, et toime tulla üldisemate globaliseerumise probleemidega. Olen kindel, et Lissabonis tuntakse kärsitut vajadust lepingu sõlmimiseks, mis inspireeris meid võitma muudel rinnetel, ning kui me pöördume siia tagasi järgmiseks täiskogu istungjärguks, siis on meil võimalik tuua teile rõõmusõnumeid ja häid uudiseid. Sooviksin veel kord tänada Euroopa Parlamendi liikmeid toetuse eest meie juristide meeskonnale ja olen kindel, et toetus neile jätkub ka edasistes etappides, mida ka paljud sõnavõtjad siin lubanud on. Vaid paar sõna Lissaboni strateegiast, et tänada João de Deus Pinheirot tema kõne eest. Me toome Lissaboni strateegiat käsitlevasse arutelusse sisse uue momendi ning see on seotud strateegia välispoliitilise mõõtmega. See on fundamentaalselt seotud vajadusega sätestada eeskirjad, reguleerida valdkondi, kus eeskirjad ja reguleerimine puuduvad, selleks et saavutada tegelik areng, sotsiaalne stabiilsus, majanduslik stabiilsus ja rahu korrastatud ja reguleeritud maailmas, kus eeskirjad ja standardid on kõigile selged, sest me kõik peame sellega nii-öelda tegelema, et maailm, mida me ehitame, oleks tõesti kõigi jaoks parem. Nagu ma ütlesin, tulen ma siia koos eesistujariigiga. Ma tean, et ka Portugali peaminister kavatseb saabuda ja järgmisel täiskogu istungil olen ma koos temaga siin; oleme kindlad, et võime siis teatada, et Euroopa Liidul on uus leping: reformileping."@et5
". Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, aivan ensimmäiseksi haluaisin kiittää Euroopan parlamentin jäseniä heidän tärkeästä tuestaan puheenjohtajavaltio Portugalin pyrkimyksille ja työlle, jonka tavoitteena on, että hallituksenvälinen konferenssi toivottavasti hyväksyisi unionimme uuden sopimuksen. Kielteisen tai jopa vastustavan kannan ottaneille haluaisin sanoa, että puheenjohtajavaltio pani – velvollisuutensa mukaisesti – merkille nämä huolet ja kritiikin, koska pidämme niitä osana yhteistyötämme ja pyrkimyksiämme ja koska ne on tietenkin otettava huomioon. Muistelen Graham Watsonin sanoneen, että Portugalin pääministeri varmaankin tuntee valmistelevansa armeijaansa taistelemaan hallitustenvälisen konferenssin taistelussa 18.–19. lokakuuta. Tämä on yksi tapa tarkastella asiaa, ja sanoisin olevani armeijan sotilas ja toivovani, että monet muutkin täällä läsnä olevat sotilaat liittyisivät armeijaan, jotta voimme tosiaan päästä Lissabonissa sopimukseen Euroopan unionin uudesta sopimuksesta. Hallitustenvälinen konferenssi on saanut asianajajien ja asiantuntijoiden työnsä valmiiksi. Nyt on poliitikkojen vuoro astua esiin oikeuden tasolla, ja olen varma, että poliitikot ja hallitukset kantavat vastuunsa. Täällä on sanottu, että emme voi epäonnistua, ja puheenjohtajavaltio Portugali yhtyy tähän väittämään täysin. Emme voi epäonnistua ja olemme rakentamassa sopimusta, joka saa varmastikin kaikkien tuen. Mitenkään muuten tässä ei voi käydä. Pidämme huolta herkistä aihealueista, eduista ja kaikkien huolista. Emme jätä ketään huomiotta. Kuten sanoin, olemmekin varmoja menestyksestä. On kuitenkin otettava huomioon, että kenties liian kauan kestänyt keskustelu on saatava päätökseen ja että on luotava nopeasti rakentamisen, liittoutumisen ja myönteisen energian henki. Näin pystymme kohtaamaan monia muita ongelmia, joihin törmäämme tulevaisuudessa ja joista täällä on puhuttu: ilmastonmuutos, energiakysymykset, maahanmuutto ja oma sisäinen uudistuksemme, joka meidän on pystyttävä toteuttamaan vastataksemme yleisiin globalisaatiokysymyksiin. Lissabonissa huomataan varmastikin, että sopimus olisi saatava valmiiksi nopeasti, jotta se innostaisi meitä voittamaan uusia taisteluja. Kun palaamme tänne seuraavaan täysistuntoon, tuomme teille onnellisia viestejä, hyviä uutisia. Haluaisin kiittää Euroopan parlamentin jäseniä vielä kerran siitä tuesta, jonka he antoivat asianajajaryhmällemme, ja olen varma, että he antavat tukensa jatkossakin, seuraavissa vaiheissa, kuten monet puhujat ovat täällä sanoneet. Vielä sananen Lissabonin strategiasta, jotta voin kiittää João de Deus Pinheiroa hänen puheestaan. Aiomme ottaa käyttöön uuden elementin Lissabonin strategiasta käytävään keskusteluun. Se liittyy läheisesti strategian ulkopoliittiseen ulottuvuuteen. Se liittyy olennaisesti tarpeeseen antaa sääntöjä ja säännellä asioita, joille ei ole sääntelyä. Näin voidaan päästä tehokkaaseen kehitykseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen vakauteen ja rauhaan järjestäytyneessä ja säännellyssä maailmassa, jossa säännöt ja normit ovat selviä kaikille, koska meidän on toimittava niiden mukaan, jotta rakentamastamme maailmasta tulee oikeudenmukaisempi kaikille. Kuten sanoin, tuen tässä puheenjohtajavaltiota. Tiedän, että Portugalin pääministeri suunnittelee tulevansa tänne ja aion osallistua hänen kanssaan seuraavaan täysistuntoon. Olemme vakuuttuneita siitä, että voimme julistaa, että Euroopan unionilla on uusi perussopimus: uudistussopimus."@fi7
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, tout d’abord, j’aimerais remercier les députés du Parlement européen pour le soutien très important qu'ils ont apporté aux efforts et au travail accomplis par la présidence portugaise dans le cadre de la Conférence intergouvernementale qui conduira, nous l'espérons, à l'approbation d'un nouveau traité pour notre Union. À ceux qui en parlent moins favorablement ou s’expriment même contre celui-ci, je voudrais dire que la présidence prendra note, et il nous incombe de le faire, de ces inquiétudes et critiques parce que nous considérons qu’elles collaborent à nos travaux et efforts et il va de soi qu’elles doivent également être prises en considération. Je pense que c’est Graham Watson qui a dit ci que le Premier ministre portugais doit penser qu'il prépare son armée à livrer la bataille de la Conférence intergouvernementale les 18 et 19 octobre. C’est une façon de voir les choses et je dirais que je suis un soldat de cette armée et que j’espère que de nombreux autres soldats également présents ici rejoindront nos rangs, de manière à ce que nous puissions obtenir effectivement un nouveau traité sur l’Union européenne à Lisbonne. Le travail des juristes et experts est terminé à la Conférence intergouvernementale. C’est à présent au tour des politiques de se prononcer au niveau de la justice et je suis certain que les politiques et les gouvernements seront à la hauteur de leurs responsabilités. On a dit ici que nous ne pouvons échouer et la présidence portugaise souscrit entièrement à cette déclaration. Nous ne pouvons échouer et nous allons élaborer un accord qui, j’en suis certain, aura l’appui de tous; il ne peut en être autrement. Nous ferons attention aux sensibilités, intérêts et préoccupations de tous. Nous n’exclurons personne. Comme je vous le dis, nous sommes donc confiants parce que nous pensons que ce débat, ouvert peut-être depuis trop longtemps, doit trouver une issue et qu'il est urgent aussi de créer un esprit de construction, d'union et d'énergie positive afin de faire face aux nombreux autres problèmes auxquels nous serons confrontés dans l'avenir et qui ont été évoqués ici, à savoir: changement climatique, questions énergétiques, immigration, notre propre réforme interne, que nous devons mener à bien pour affronter les problèmes plus généraux de la mondialisation. Je suis certain que le sentiment d’urgence à l’égard de la conclusion d’un traité, qui nous inspirera à remporter d'autres batailles, sera ressenti à Lisbonne et que, lorsque nous reviendrons ici pour la prochaine plénière, nous vous apporterons de bonnes nouvelles. J’aimerais remercier encore une fois les députés du Parlement européen de l'appui qu'ils ont apporté à notre équipe de juristes et je suis certain qu'ils continueront à les soutenir dans les étapes qui suivront, comme de nombreux intervenants l'ont mentionné. Encore un mot encore sur la question de la stratégie de Lisbonne afin de remercier João de Deus Pinheiro pour son exposé. Nous allons introduire un nouvel élément dans le débat sur la stratégie de Lisbonne et celui-ci est lié à la dimension de politique étrangère de cette stratégie. Il est lié fondamentalement à la nécessité d’établir des règles, de réglementer des matières qui ne le sont pas, pour réaliser de véritables progrès, obtenir la stabilité sociale, la stabilité économique et la paix dans un monde ordonné et réglementé, où les règles et les normes sont claires pour tout le monde parce que nous devons tous, pour ainsi dire, les gérer afin que le monde que nous bâtissons soit effectivement un monde plus équitable pour tous. Comme je vous le dis, je serai ici avec la présidence. Je sais que le Premier ministre portugais a également l’intention de venir ici et je serai avec lui lors de la prochaine séance plénière et nous sommes convaincus que nous pourrons vous annoncer que l’Union européenne a un nouveau traité, le traité de réforme."@fr8
"Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Először is szeretném megköszönni az Európai parlament tagjainak, hogy nagymértékben támogatják a portugál elnökség erőfeszítéseit és munkáját a kormányközi konferencia keretein belül, amely, reményeink szerint, az Unió új szerződésének elfogadásához vezet. Azok számára, akik kedvezőtlenebbül nyilatkoztak, vagy éppen a Szerződés ellen álltak ki, szeretném megjegyezni, hogy az elnökség – kötelessége értelmében – feljegyzi az egyes aggályokat és kritikákat, mivel mindezt közös munkánk és erőfeszítéseink részének tekintjük, és természetesen figyelembe is vesszük. Szerintem Graham Watson jegyezte meg itt, hogy a portugál miniszterelnök úgy érezheti magát, mint aki hadseregét készíti fel, hogy megvívja a csatát az október 18-ai és 19-ei kormányközi konferencián. Ez is egyfajta szemlélete a dolgoknak, és részemről én is egy katonaként veszek részt a hadseregben, remélve, hogy sok más itt jelen lévő katona is csatlakozik hozzánk, hogy Lisszabonban egy új szerződést vívjunk ki az Európai Unió számára. A kormányközi konferencia pontot tesz a jogászok és szakértők munkájára. Most a politikusokon van a sor, hogy nyilatkozzanak, és biztos vagyok benne, hogy a politikusok és a kormányok kötelességüknek megfelelően fognak eljárni. Már többen megemlítették itt, hogy nem vallhatunk kudarcot, és a portugál elnökség teljes mértékben egyetért ezzel a megállapítással. Nem vallhatunk kudarcot, sőt, olyan megegyezésre fogunk jutni, amely, biztos vagyok benne, mindenki támogatását elnyeri; nem történhet másképp. Figyelmet fogunk fordítani az érzékeny pontokra, mindenki érdekére és aggályára. Nem hanyagolunk el senkit. Éppen ezért biztosak vagyunk a sikerben, úgy érezzük, hogy ennek a vitának, amely talán túl sokáig elhúzódott, véget kell érnie. Sürgető szükségét érezzük ugyanakkor annak is, hogy megteremtsük az építkezés szellemét, az egységet és a pozitív energiát, hogy sok más problémával, amelyekről itt már esett szó, szembe tudjuk nézni a jövőben: a klímaváltozással, az energiaügyi kérdésekkel, a bevándorlással, a saját belső reformunkkal, amelyre szükségünk van, hogy szembe tudjunk nézni a globalizáció általánosabb problémáival. Biztos vagyok benne, hogy Lisszabonban érezni fogjuk a Szerződés elfogadásának sürgősségét, hogy az új csaták megnyerésére ösztönözzön minket, és amikor visszatérünk ide a következő plenáris ülésre, jó hírekkel fogunk tudni szolgálni. Ismételten szeretném megköszönni az Európai Parlament tagjainak a jogászcsapatunknak nyújtott segítséget, és biztos vagyok benne, hogy a továbbiakban is támogatni fogják őket az elkövetkező munkaszakaszokban is, ahogy azt már több felszólaló is említette. Egy szót szeretnék még szólni a Lisszaboni Stratégia kérdéséről, hogy megköszönjem João de Deus Pinheiro felszólalását. Egy új elemet fogunk beiktatni a Lisszaboni Stratégiáról szóló vitába, és ez szoros kapcsolatban áll a stratégia külpolitikai dimenziójával. Alapvetően összefügg a szabályok felállításának, a regulációnak a szükségességével olyan kérdésekben, ahol jelenleg nincsenek szabályok és szabályozás. A cél az, hogy elősegítsük a hatékony fejlődést, a társadalmi és gazdasági stabilitást, valamint a béke megteremtését egy rendezett és szabályozott világban, ahol a szabályok és előírások mindenki számára világosak, hiszen valamennyiünknek foglalkoznunk kell ezekkel a kérdésekkel, hogy az általunk épített világ igazságosabb legyen mindenki számára. Mint mondtam, én itt leszek az elnökséggel. Tudom, hogy a portugál miniszterelnöknek is szándékában van eljönni, és én mellette leszek a következő plenáris ülésen. Biztosak vagyunk benne, hogy kijelenthetjük majd, hogy az Európai Unió egy új szerződéssel gazdagodott: a Reformszerződéssel."@hu11
". Signor Presidente, onorevoli parlamentari, innanzi tutto vorrei ringraziare i deputati del Parlamento europeo per il loro significativo sostegno agli sforzi e all’operato della Presidenza portoghese in vista della Conferenza intergovernativa, che condurrà, ci auguriamo, all’approvazione di un nuovo trattato per la nostra Unione. A coloro che si sono espressi in maniera meno favorevole, o addirittura contraria, vorrei assicurare che la Presidenza prenderà nota, come è nostro dovere fare, di tutte le preoccupazioni e le critiche, ritenendo che esse stesse siano contributi al nostro operato e ai nostri sforzi e, come tali, meritino di essere prese in considerazione. Credo sia stato l’onorevole Graham Watson ad affermare in questa sede che il Primo Ministro portoghese stesse preparando il proprio esercito in vista della battaglia della Conferenza intergovernativa del 18 e 19 ottobre. E’ un modo di vedere la questione e io devo ammettere che mi sento un soldato di quell’esercito e che mi auguro che molti altri soldati qui presenti si uniranno al nostro esercito, cosicché a Lisbona si possa davvero ottenere un nuovo trattato per l’Unione europea. I giuristi e gli esperti hanno terminato il loro lavoro nell’ambito della Conferenza intergovernativa. Ora tocca ai politici pronunciarsi sul piano della giustizia e sono sicuro che sia i politici sia i governi saranno all’altezza delle loro responsabilità. E’ stato detto in questa sede che non possiamo fallire e la Presidenza portoghese sottoscrive tale affermazione. Non possiamo fallire e riusciremo a elaborare un accordo che, ne sono certo, riscuoterà un consenso unanime; non potrebbe essere altrimenti. Terremo in considerazione le sensibilità, gli interessi e i timori di tutti. Nessuno verrà trascurato. Pertanto, come dicevo, confidiamo in un successo, considerata la sensazione che un dibattito protrattosi forse da troppo tempo necessiti di essere concluso, nonché l’urgenza ampiamente percepita di creare uno spirito di costruzione, unione ed energia positiva, che ci permetta di affrontare i numerosi altri problemi che incontreremo in futuro e che sono già stati citati in precedenza: cambiamento climatico, questione energetica, immigrazione e la nostra riforma interna, essenziale per far fronte alle problematiche più generali legate alla globalizzazione. Sono sicuro che l’urgenza rispetto alla conclusione di un trattato che ci sproni a vincere altre battaglie, verrà percepita anche a Lisbona e che quando ci ritroveremo qui, in occasione della prossima plenaria, saremo in grado di portarvi notizie positive, buone notizie. Ringrazio ancora una volta i deputati del Parlamento europeo per il sostegno offerto al nostro gruppo di giuristi, sostegno che sono certo non verrà meno neanche nelle fasi successive, come dichiarato da numerosi oratori. Solo una parola sulla strategia di Lisbona, per poter ringraziare l’onorevole João de Deus Pinheiro per il suo intervento. Introdurremo un nuovo elemento nel dibattito sulla strategia di Lisbona, correlato alla dimensione della politica estera della suddetta strategia. Si tratta di un elemento strettamente connesso all’esigenza di redigere delle norme, di regolamentare materie finora non regolamentate, al fine di promuovere un effettivo progresso, stabilità sociale ed economica e pace in un mondo ordinato e regolamentato, in cui le leggi e le norme siano chiare a tutti, perché tutti noi dobbiamo, per così dire, partecipare, affinché il mondo che andiamo costruendo sia un mondo più giusto per tutti. Come ho detto, sarò qui con la Presidenza. So che anche il Primo Ministro del Portogallo ha intenzione di presenziare, pertanto parteciperemo insieme alla prossima seduta plenaria ed entrambi confidiamo di poter annunciare che l’Unione europea ha un nuovo trattato: il trattato di riforma."@it12
". Pone pirmininke, ponios ir ponai, pirmiausia norėčiau padėkoti Europos Parlamento nariams už labai reikšmingą jų paramą pirmininkaujančios Portugalijos pastangoms ir atliktam darbui Tarpvyriausybinėje konferencijoje, po kurios, kaip tikimasi, sulauksime naujos mūsų Sąjungos Sutarties. Tiems, kas atsiliepė mažiau palankiai ar netgi pasisakė prieš, norėčiau pasakyti, kad pirmininkaujanti valstybė atkreips dėmesį, kaip reikalauja mūsų pareiga, į išreikštus susirūpinimą keliančius dalykus ir kritiką, nes, mūsų manymu, tai patenka į mūsų bendrą darbą ir pastangas, todėl suprantama, kad į juos reikia atsižvelgti. Manau, kad ne kas kitas kaip Graham Watson pasakė Parlamente, kad Portugalijos ministras pirmininkas veikiausiai rengiasi kaip vadas, rengiantis savo kariuomenę Tarpvyriausybinės konferencijos mūšiui spalio 18–19 d. Tai vienas iš galimų požiūrių ir pasakyčiau, kad esu šios kariuomenės karys, tikėdamasis, kad daugelis kitų čia esančių karių taip pat prisijungs prie šios kariuomenės, kad Lisabonoje mums iš tiesų pavyktų pasiekti naująją Europos Sąjungos sutartį. Tarpvyriausybinė konferencija pabaigė teisininkų ir ekspertų darbą. Dabar atėjo politikų eilė pasisakyti dėl teisingumo ir esu tikras, kad politikai ir vyriausybės vienodai vertins savo įsipareigojimus. Kaip čia buvo sakyta, mums turi pasisekti; su šiuo teiginiu visiškai sutinka ir pirmininkaujanti Portugalija. Negalime suklysti ir ketiname sudaryti susitarimą, kuriam tikiuosi visuotinio pritarimo; paprasčiausiai nėra kito kelio. Ketiname atkreipti dėmesį į visų dalyvių subtilius interesus ir susirūpinimą keliančius dalykus. Nė vienas nebus pamirštas. Kaip sakiau, būtent todėl esame tikri savo sėkmė, atsižvelgiant į nuojautą, kad galbūt pernelyg ilgai užsitęsusios diskusijos turi pasibaigti ir suvokiama neatidėliotiną poreikį sukurti konstruktyvią, sąjungos ir teigiamos energijos dvasią, norint spręsti ateityje mūsų laukiančias minėtas problemas: klimato kaitos, energetikos klausimus, migracijos, mūsų vidaus reformos, reikalingos spręsti bendresnėms globalizacijos problemoms. Esu tikras, kad Lisabonoje bus jaučiamas neatidėliotinumo jausmas Sutarčiai sudaryti ir įkvėpti mus laimėti kitus mūšius, o susirinkę į kitą plenarinį posėdį paskelbsime jums gerų žinių. Norėčiau dar kartą padėkoti Europos Parlamento nariams už mūsų teisininkų grupei suteiktą paramą ir esu įsitikinęs, kaip yra minėję daugelis kalbėjusiųjų, kad jos sulauksime ir vėlesniuose etapuose. Norėčiau tarti tik žodį dėl Lisabonos strategijos klausimo ir padėkoti João de Deus Pinheiro už jo kalbą. Diskusijas dėl Lisabonos strategijos ketiname papildyti nauju elementu, susijusiu su šios strategijos užsienio politikos dimensija. Ji iš pagrindų susieta su poreikiu nustatyti taisykles, reglamentuoti klausimus, kuriuose taisyklės ir tvarka dar nenustatyta, norint pasiekti efektyvios pažangos, socialinio stabilumo, ekonominio stabilumo ir taikos pasaulyje, kur taisyklės ir standartai aiškiai matomi, nes mes visi privalome juos spręsti, kad iš tiesų kurtume visuotinai teisingesnį pasaulį. Kaip sakiau, ketinu dalyvauti su pirmininkaujančia valstybe. Žinau, kad Portugalijos ministras pirmininkas taip pat ketina atvykti ir mes būsime kartu kitoje plenarinėje sesijoje; esame tikri, kad mums pavyks paskelbti, kad Europos Sąjunga turi naują Sutartį – Reformų sutartį."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, pirmkārt, es vēlos pateikties Eiropas parlamenta locekļiem par viņu laipno atbalstu Portugāles prezidentūras pūlēm un paveikto darbu Starpvaldību konferences ietvaros, kā rezultātā, mēs ceram, tiks apstiprināts jaunais Līgums par Eiropas Savienību. Tiem, kas bija mazāk pozitīvi noskaņoti vai vispār noskaņoti pret, es vēlos teikt, ka prezidentūra ņems vērā, un tas ir mūsu pienākums, šīs bažas un kritiku, jo mēs to uztveram kā daļu no sadarbības mūsu darbā un pūlēs, un tas, protams, ir jāņem vērā. Man šķiet, kas tas bija kurš sacīja, ka Portugāles premjerministram šeit ir jājūtas tā, it kā viņš gatavotu savu armiju karam Starpvaldību konferencē 18. un 19. oktobrī. Tas ir viens veids, kā uz to raudzīties, un es gribu teikt, ka esmu karavīrs šajā armijā, un ceru, ka daudzi pārējie karavīri arī pievienosies šai armijai, lai Lisabonā patiešām tiktu panākta vienošanās par jaunu Līgumu par Eiropas Savienību. Starpvaldību konferencē ir beidzies juristu un ekspertu darbs. Tagad ir laiks politiķiem par to paziņot tiesiskā līmenī, un es esmu pārliecināts, ka viņi vienlīdzīgi uzņemsies atbildību. Šeit tika minēts, ka mēs nevaram ciest neveiksmi, un Portugāles prezidentūra pilnīgi piekrīt šim apgalvojumam. Mēs nevaram ciest neveiksmi, un mēs panāksim vienošanos, kuru, es ceru, atbalstīs visi; cita ceļa mums nav. Mēs pievērsīsim uzmanību jutīgajiem jautājumiem, visu interesēm un bažām. Mēs nevienu neignorēsim. Kā es teicu, tāpēc mēs esam pārliecināti par panākumiem, radot sajūtu, ka debates, kas iespējams ir bijušas pārāk ilgas, ir jābeidz, kā arī ir steidzami jāuztver konstruēšanas, vienotības gars un pozitīvā enerģija, lai risinātu daudzas citas problēmas, ar kurām mums būs jāsaskaras nākotnē un kuras šeit jau tika pieminētas: klimata izmaiņas, enerģētikas jautājumi, imigrācija, mūsu pašu iekšējā reforma, kas mums ir jāpaveic, lai risinātu daudz vispārīgas ar globalizāciju saistītas problēmas. Esmu pārliecināts, ka steiga attiecībā uz Līguma noslēgšanu, lai iedvesmotu mūs turpmākām cīņām, būs jūtama Lisabonā, un tad, atgriežoties šeit uz nākamo plenārsēdi, mums būtu jāatnes jums labas vēstis, jāatnes jums labas ziņas. Vēlos vēlreiz pateikties Eiropas Parlamenta locekļiem par viņu atbalstu mūsu juristu komandai, un es esmu pārliecināts, ka Parlamenta locekļi turpinās viņus atbalstīt arī nākamajos posmos, kā jau to šeit minēja daudzi runātāji. Vēl tikai daži vārdi par Lisabonas stratēģiju, lai pateiktos par runu. Mēs gatavojamies ieviest jaunu elementu debatēs par Lisabonas stratēģiju, un tas saistīts ar šīs stratēģijas ārpolitikas jomu. Tas pamatā ir saistīts ar nepieciešamību definēt noteikumus, lai regulētu jautājumus, uz kuriem šobrīd nav attiecināmi noteikumi, un šobrīd nav noteikumi efektīva progresa, sociālās stabilitātes, ekonomiskās stabilitātes un miera panākšanai sakārtotā un regulētā pasaulē, kur noteikumi un standarti ir skaidri visiem, jo mums visiem ar to būs jāsaskaras, lai pasaule, kuru mēs būvējam, būtu godīga attiecībā pret visiem. Kā es teicu, es atbalstu prezidentūru. Es zinu, ka arī Portugāles premjerministrs plāno šeit ierasties, un man ir jābūt kopā ar viņu nākamajā plenārsēdē. Mēs esam pārliecināti, mēs varēsim pasludināt, ka Eiropas Savienībai ir jauns līgums: Reformu līgums."@lv13
"Senhor Presidente, Senhores Deputados, eu gostaria em primeiro lugar de agradecer o apoio muito significativo dos Senhores Deputados ao Parlamento Europeu pelo esforço e pelo trabalho feito pela Presidência portuguesa no âmbito da Conferência Intergovernamental conducente à aprovação, assim o esperamos, de um novo Tratado para a nossa União. E para aqueles que aqui também tiveram palavras de menor acordo, ou mesmo de desacordo, dizer-lhes que como Presidência não deixámos, como é nossa obrigação, de tomar nota dessas preocupações, dessas críticas, porque entendemos que todas elas são também uma colaboração para o nosso trabalho e o nosso esforço e têm que ser também naturalmente objecto da nossa reflexão. Eu suponho que foi o Senhor Deputado Graham Watson que disse aqui que o Senhor Primeiro-Ministro de Portugal deveria estar a preparar o seu exército para travar a batalha da Conferência Intergovernamental em 18-19 de Outubro. É uma imagem, e eu direi que desse exército eu sou um soldado que aqui está esperando que muitos outros soldados que aqui estão também se juntem ao nosso exército para que efectivamente em Lisboa possamos ter um novo Tratado para a União Europeia. A Conferência Intergovernamental ao nível de juristas e peritos terminou o seu trabalho. Agora é a vez dos políticos dizerem de sua justiça e eu estou certo de que os políticos e os governos saberão estar à altura das suas responsabilidades. Foi aqui dito que não podemos falhar e a Presidência portuguesa subscreve inteiramente essa declaração. Não podemos falhar e vamos construir um acordo que vai ter, estou certo, e não poderia ser de outra maneira, o apoio de todos. Estaremos atentos às sensibilidades, aos interesses, às preocupações de todos. Não excluiremos ninguém e nessa base, como vos digo, estamos confiantes perante o sentido da necessidade de encerrarmos um debate que, porventura, está presente há já demasiado tempo e também pelo sentido da urgência de criarmos um espírito de construção, de unidade, de positivo para fazermos face a muitos outros problemas com que nos temos que confrontar no futuro e que foram aqui referidos, as alterações climáticas, as questões energéticas, as questões da imigração, as questões das nossas próprias reformas internas que precisamos de levar a cabo para podermos fazer face aos problemas mais gerais da globalização. Eu estou certo de que este sentido de urgência na conclusão de um Tratado, para que o espírito nos leve a vencer outras batalhas, estará presente em Lisboa e que quando aqui voltarmos, numa próxima plenária, viremos aqui para vos dar a boa nova, para vos darmos boas notícias. Mais uma vez gostaria de agradecer o apoio dos representantes do Parlamento Europeu ao nosso grupo de juristas e estou certo de que esse apoio continuará nas fases subsequentes, como aqui foi amplamente referido. Uma palavra só sobre a questão da Estratégia de Lisboa para agradecer também a intervenção do Deputado João de Deus Pinheiro. Vamos introduzir um novo elemento neste debate sobre a Estratégia de Lisboa e isto tem a ver com a dimensão externa da Estratégia de Lisboa. E tem a ver, fundamentalmente com a necessidade de regulamentar, de regular o que está desregulado, o que está desregulamentado, para fazer o bem, para que efectivamente, o progresso, a estabilidade social, a estabilidade económica, a paz seja feita num mundo regulado, regulamentado, onde todos possam conhecer bem as regras e as normas por que se devem todos, digamos, gerir, para que efectivamente, o mundo que estamos a construir seja um mundo mais justo para todos. Como vos digo estarei aqui com a Presidência. Sei que o meu Primeiro-Ministro terá a intenção também de vir aqui, estarei com ele na próxima plenária, estamos confiantes para vos anunciar que a União Europeia tem um novo Tratado: o Tratado Reformador!"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, in de eerste plaats zou ik graag de leden van het Europees Parlement willen danken voor hun zeer belangrijke ondersteuning van de inspanningen en het werk dat door het Portugese voorzitterschap werd verricht om in het kader van de intergouvernementele conferentie te zorgen voor de aanneming van, naar we hopen, een nieuw Verdrag voor onze Unie. Tegen degenen die minder welwillend waren of er ronduit tegen spraken, zou ik willen zeggen dat het voorzitterschap notitie zal nemen van deze bedenkingen en kritiek, omdat het onze plicht is dit te doen en omdat we dit alles als onderdeel van de samenwerking bij ons werk en onze inspanningen beschouwen, en dat we ze natuurlijk in onze overwegingen zullen opnemen. Ik geloof dat het Graham Watson was die hier zei dat de premier van Portugal zich moest voelen alsof hij zijn leger voorbereidt op de slag die op 18 en 19 oktober op de intergouvernementele conferentie zal worden gevoerd. Dat is ook een manier om ernaar te kijken, en ik zou willen zeggen dat ik een soldaat van dit leger ben, waarbij ik hoop dat veel van de hier aanwezige andere soldaten zich ook bij dit leger zullen aansluiten, zodat we in Lissabon werkelijk een nieuw Verdrag betreffende de Europese Unie bereiken. De intergouvernementele conferentie is klaar met werk van de juridische raadslieden en de experts. Nu is het de beurt aan de politici om dit op rechtsniveau af te zegenen en ik weet zeker dat de politici en de regeringen van hun verantwoordelijkheden gebruik zullen maken. Het is hier al gezegd dat we niet mogen mislukken en het Portugese voorzitterschap sluit zich volledig aan bij deze mening. We mogen niet falen en we zullen een overeenkomst tot stand brengen die, dat weet ik zeker, het kan niet anders, de ondersteuning van iedereen zal vinden. We zullen aandacht besteden aan de gevoeligheden, de belangen en de zorgen van iedereen. We zullen niemand buiten beschouwing laten. We zijn ons daarom, zoals ik zeg, zeker van succes, gezien het gevoel dat een debat dat misschien al veel te lang aan de gang is, moet worden afgesloten, evenals de dringend waargenomen behoefte aan een geest van opbouw, vereniging en positieve energie om de vele andere problemen aan te kunnen pakken, waar we ons in de toekomst mee zullen bezighouden en die hier al werden genoemd: klimaatverandering, energiekwesties, immigratie, onze eigen interne hervorming, die we moeten bereiken om de algemenere problemen van de mondialisering aan te pakken. Ik weet zeker dat dit dringende gevoel met betrekking tot het afsluiten van een Verdrag, om ons te stimuleren om andere strijden te winnen, ook in Lissabon zal worden gevoeld, en dat wanneer we hier bij de volgende plenaire vergadering zullen samenkomen, wij u heuglijk bericht, goed nieuws zullen brengen. Ik zou graag de leden van het Europees Parlement nog eens willen danken voor de ondersteuning die ze aan ons team van raadslieden hebben gegeven en ik weet zeker dat ze in de volgende fases met hun ondersteuning zullen doorgaan, zoals vele sprekers hier hebben vermeld. Nog een woord over de kwestie van de Strategie van Lissabon om João de Deus Pinheiro voor zijn toespraak te danken. We zullen een nieuw element aan het debat inzake de Strategie van Lissabon invoeren en dat houdt verband met de dimensie van het buitenlands beleid van deze strategie. Het houdt wezenlijk verband met de behoefte aan het vastleggen van regels, om te reguleren, bij zaken waarvoor geen regels beschikbaar zijn, om doeltreffende vooruitgang, sociale stabiliteit, economische stabiliteit en vrede te bereiken in een geordende en gereguleerde wereld waar de regels en de normen voor iedereen duidelijk zichtbaar zijn, omdat we, om het zo te zeggen, allen zo met ze om moeten gaan dat de wereld die we aan het opbouwen zijn een eerlijker wereld voor iedereen zal zijn. Zoals ik zeg, ik zal hier samen met het voorzitterschap aanwezig zijn. Ik weet dat de premier van Portugal ook van plan is om hierheen te komen en ik zal hem bij de komende plenaire vergadering vergezellen; we vertrouwen erop dat we in staat zullen zijn om aan te kondigen dat de Europese Unie een nieuw Verdrag heeft: het Hervormingsverdrag."@nl3
". Panie przewodniczący, panie i panowie! Najpierw chciałbym podziękować członkom Parlamentu Europejskiego za zdecydowane poparcie wysiłków i działań prezydencji portugalskiej na forum konferencji międzyrządowej, która, mamy nadzieję, doprowadzi do przyjęcia nowego Traktatu dla naszej Unii. Tym, którzy wypowiedzieli się mniej pochlebnie czy nawet krytycznie chciałbym powiedzieć, że prezydencja odnotuje – i jest to naszym obowiązkiem – te obawy i uwagi krytyczne, ponieważ uważamy je wszystkie za jeden z elementów współpracy w naszych działaniach i naszych wysiłkach i z zasady i one muszą być wzięte pod uwagę. To chyba pan poseł Graham Watson powiedział, że Premier Portugalii musi się czuć jak ktoś, kto przygotowuje swoją armię do bitwy, jaką ma być konferencja międzyrządowa w dniach 18 i 19 października. Można to postrzegać i w tych kategoriach, a ja chciałbym powiedzieć, że jestem żołnierzem tej armii, mającym nadzieję, że wielu innych, także tych obecnych tutaj żołnierzy wstąpi to naszej armii, abyśmy w Lizbonie byli w stanie przyjąć nowy Traktat o Unii Europejskiej. Prawnicy i eksperci konferencji międzyrządowej zakończyli swoją pracę. Przyszła teraz kolej na polityków, aby rozstrzygnąć te wszystkie spory sprawiedliwie i jestem pewny, że zarówno politycy, jak i rządy staną na wysokości zadania. Powiedziano tutaj, że nie może nam się nie udać i prezydencja portugalska popiera w pełni to stanowisko. Nie może nam się nie udać i osiągniemy porozumienie, które, czego jestem pewny, cieszyć się będzie poparciem wszystkich; nie może być inaczej. Będziemy zwracać uwagę na odczucia, interesy i obawy wszystkich. Nie pominiemy nikogo. Jak mówię, wierzymy zatem w sukces, biorąc pod uwagę, że debatę, która może i była prowadzona zbyt długo należy doprowadzić do końca, a także zauważalną pilną potrzebę stworzenia ducha konstruktywizmu, jedności i pozytywnej energii w celu zajęcia się innymi problemami, którym będziemy musieli stawić czoła w przyszłości, o których była tu mowa, to znaczy zmianami klimatu, kwestiami energetyki, imigracją, naszą reformą wewnętrzną, którą musimy przeprowadzić z sukcesem w celu stawienia czoła bardziej ogólnym problemom globalizacji. Jestem pewny, że poczucie pilności, jeśli chodzi o zawarcie Traktatu, aby zainspirować nas do wygrania kolejnych bitew, odczuwalne będzie w Lizbonie, a także, że kiedy wrócimy tutaj na kolejne posiedzenie plenarne, przyniesiemy państwu dobre wieści, dobre wiadomości. Chciałbym jeszcze raz podziękować posłom do PE za udzielenie naszemu zespołowi prawników wsparcia i jestem pewny, że posłowie będą nadal wspierać ten nasz zespół w trakcie kolejnych etapów, co potwierdziło tutaj wielu moich przedmówców. I jeszcze tylko słowo na temat strategii lizbońskiej, abym mógł podziękować panu posłowi João de Deus Pinheiro za wystąpienie. Wprowadzimy do debaty nad strategią lizbońską nowy element, związany z jej wymiarem w zakresie polityki zagranicznej. Element ten jest związany, przede wszystkim z koniecznością ustanowienia zasad, uregulowania, w sprawach, w których nie ma zasad i nie ma regulacji, abyśmy osiągnęli rzeczywiste postępy, stabilizację społeczną, stabilizację gospodarczą i pokój w uporządkowanym i uregulowanym świecie, gdzie normy i zasady są dla wszystkich oczywiste, ponieważ musimy wszyscy, że tak powiem, zająć się tymi sprawami, aby w rzeczywistości świat, który tworzymy był bardziej sprawiedliwy dla wszystkich. Jak mówię, będę w tej kwestii popierał Prezydencję. Wiem, że na kolejnym posiedzeniu plenarnym będzie chciał się pojawić również Premier Portugalii i będę mu towarzyszył; wierzymy, że będziemy mogli ogłosić, że Unia Europejska ma nowy Traktat – traktat reformujący."@pl16
"Senhor Presidente, Senhores Deputados, eu gostaria em primeiro lugar de agradecer o apoio muito significativo dos Senhores Deputados ao Parlamento Europeu pelo esforço e pelo trabalho feito pela Presidência portuguesa no âmbito da Conferência Intergovernamental conducente à aprovação, assim o esperamos, de um novo Tratado para a nossa União. E para aqueles que aqui também tiveram palavras de menor acordo, ou mesmo de desacordo, dizer-lhes que como Presidência não deixámos, como é nossa obrigação, de tomar nota dessas preocupações, dessas críticas, porque entendemos que todas elas são também uma colaboração para o nosso trabalho e o nosso esforço e têm que ser também naturalmente objecto da nossa reflexão. Eu suponho que foi o Senhor Deputado Graham Watson que disse aqui que o Senhor Primeiro-Ministro de Portugal deveria estar a preparar o seu exército para travar a batalha da Conferência Intergovernamental em 18-19 de Outubro. É uma imagem, e eu direi que desse exército eu sou um soldado que aqui está esperando que muitos outros soldados que aqui estão também se juntem ao nosso exército para que efectivamente em Lisboa possamos ter um novo Tratado para a União Europeia. A Conferência Intergovernamental ao nível de juristas e peritos terminou o seu trabalho. Agora é a vez dos políticos dizerem de sua justiça e eu estou certo de que os políticos e os governos saberão estar à altura das suas responsabilidades. Foi aqui dito que não podemos falhar e a Presidência portuguesa subscreve inteiramente essa declaração. Não podemos falhar e vamos construir um acordo que vai ter, estou certo, e não poderia ser de outra maneira, o apoio de todos. Estaremos atentos às sensibilidades, aos interesses, às preocupações de todos. Não excluiremos ninguém e nessa base, como vos digo, estamos confiantes perante o sentido da necessidade de encerrarmos um debate que, porventura, está presente há já demasiado tempo e também pelo sentido da urgência de criarmos um espírito de construção, de unidade, de positivo para fazermos face a muitos outros problemas com que nos temos que confrontar no futuro e que foram aqui referidos, as alterações climáticas, as questões energéticas, as questões da imigração, as questões das nossas próprias reformas internas que precisamos de levar a cabo para podermos fazer face aos problemas mais gerais da globalização. Eu estou certo de que este sentido de urgência na conclusão de um Tratado, para que o espírito nos leve a vencer outras batalhas, estará presente em Lisboa e que quando aqui voltarmos, numa próxima plenária, viremos aqui para vos dar a boa nova, para vos darmos boas notícias. Mais uma vez gostaria de agradecer o apoio dos representantes do Parlamento Europeu ao nosso grupo de juristas e estou certo de que esse apoio continuará nas fases subsequentes, como aqui foi amplamente referido. Uma palavra só sobre a questão da Estratégia de Lisboa para agradecer também a intervenção do Deputado João de Deus Pinheiro. Vamos introduzir um novo elemento neste debate sobre a Estratégia de Lisboa e isto tem a ver com a dimensão externa da Estratégia de Lisboa. E tem a ver, fundamentalmente com a necessidade de regulamentar, de regular o que está desregulado, o que está desregulamentado, para fazer o bem, para que efectivamente, o progresso, a estabilidade social, a estabilidade económica, a paz seja feita num mundo regulado, regulamentado, onde todos possam conhecer bem as regras e as normas por que se devem todos, digamos, gerir, para que efectivamente, o mundo que estamos a construir seja um mundo mais justo para todos. Como vos digo estarei aqui com a Presidência. Sei que o meu Primeiro-Ministro terá a intenção também de vir aqui, estarei com ele na próxima plenária, estamos confiantes para vos anunciar que a União Europeia tem um novo Tratado: o Tratado Reformador!"@ro18
". Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, na prvom mieste by som chcel poďakovať členom Európskeho parlamentu za ich výraznú podporu našej snahe a za prácu vykonanú portugalským predsedníctvom v rámci medzivládnej konferencie, ktorá, ako dúfame, povedie k novej zmluve pre našu Úniu. Tým z vás, ktorí sa vyjadrovali menej podporne alebo dokonca proti, by som rád povedal, že predsedníctvo si poznamená tieto obavy a kritiku – a je našou povinnosťou to urobiť – pretože ich považujeme za súčasť našej spolupráce a nášho snaženia a pretože ich prirodzene musíme brať do úvahy. Myslím, že to bol Graham Watson, kto povedal, že premiér Portugalska sa musí cítiť ako pri príprave svojej armády na boj v bitke medzivládnej konferencie, ktorá sa bude konať 18. a 19. októbra. Je to jeden zo spôsobov, ako sa na vec pozrieť. Povedal by som, že som vojakom tejto armády a dúfam, že sa do našej armády pripojí mnoho ďalších vojakov, ktorí sú tu prítomní, aby sme v Lisabone naozaj dosiahli novú zmluvu o Európskej únii. Medzivládna konferencia ukončila svoju prácu, pokiaľ ide o právnikov a odborníkov. Teraz je rad na politikoch vyjadriť sa na úrovni spravodlivosti a som si istý, že politici a vlády dostoja svojim zodpovednostiam. Odznelo tu, že nemôžeme zlyhať a že sa portugalské predsedníctvo v plnej miere stotožňuje s týmto vyhlásením. Nemôžeme zlyhať a vytvoríme dohodu, ktorá, a to som si istý, bude mať podporu všetkých. Inak to byť nemôže. Budeme venovať pozornosť citlivým oblastiam, záujmom a obavám všetkých. Nebudeme nikoho ignorovať. Ako hovorím, sme si preto istí úspechom vzhľadom na pocit, že rozprava, ktorá pravdepodobne trvala už príliš dlho, musí byť uzatvorená, ako aj vzhľadom na to, že vnímame naliehavú potrebu vytvoriť ducha budovania, únie a pozitívnej energie, aby sme mohli čeliť mnohým iným problémom, ktoré na nás čakajú v budúcnosti a ktoré tu už boli spomínané: klimatická zmena, otázky energetiky, prisťahovalectva, naša vlastná vnútorná reforma, ktorú musíme dosiahnuť, aby sme sa vedeli postaviť všeobecnejším problémom globalizácie. Som si istý, že pocit naliehavosti s ohľadom na uzatvorenie Zmluvy, ktorý nás má inšpirovať, aby sme vyhrali ďalšie bitky, budeme v Lisabone cítiť a že keď sa tu vrátime na ďalšie plenárne zasadnutie, prinesieme vám dobré správy. Ešte raz by som chcel poďakovať poslancom Európskeho parlamentu za podporu, ktorú prejavili nášmu tímu právnikov. Som si istý, že ich podpora bude pokračovať v ďalších fázach, ako to tu spomenuli mnohí rečníci. Pár slov k otázke Lisabonskej stratégie s cieľom poďakovať pánovi João de Deus Pinheiro za jeho prejav. V rozprave o Lisabonskej stratégii predstavíme nový prvok, ktorý je previazaný s dimenziou zahraničnej politiky tejto stratégie. V základe sa viaže na potrebu stanoviť pravidlá, ktorými sa budú riadiť oblasti, v ktorých nie sú žiadne pravidlá a žiadne právne predpisy, aby sme dosiahli účinný pokrok, sociálnu stabilitu, hospodársku stabilitu a mier v usporiadanom a riadenom svete, v ktorom sú pravidlá a normy všetkým jasné. Musíme ich takpovediac riešiť, aby bol svet, ktorý budujeme, naozaj spravodlivejší pre všetkých. Ako som už spomínal, budem tu s predsedníctvom. Viem, že premiér Portugalska sem tiež plánuje prísť a budem s ním na ďalšom plenárnom zasadnutí. Verím, že budeme môcť oznámiť, že Európska únia má novú zmluvu: reformnú zmluvu."@sk19
". Gospod predsednik, gospe in gospodje, najprej se zahvaljujem poslancem Evropskega parlamenta za njihovo pomembno podporo pri prizadevanjih in delu, ki ga je opravilo portugalsko predsedstvo v okviru medvladne konference, za katero upamo, da bo omogočila sprejetje nove pogodbe za našo Unijo. Tistim, ki ste govorili zadržano o pogodbi ali ji celo nasprotovali, naj povem, da bo predsedstvo upoštevalo vaše pomisleke in kritike, ker jih obravnavamo kot del naših prizadevanj in dela, pri čemer je to naša dolžnost. Mislim, da je Graham Watson tukaj rekel, da se portugalski predsednik vlade najverjetneje počuti, kot bi pripravljal svojo vojsko za boj na medvladni konferenci 18. in 19. oktobra. To je eden od možnih pogledov na zadevo, pri čemer naj povem, da sem vojak te vojske, ki upa, da se nam bodo pridružili tudi drugi tukaj navzoči vojaki, zato da bomo lahko v Lizboni dosegli dogovor o novi pogodbi o Evropski uniji. Medvladna konferenca je končala delo pravnikov in strokovnjakov. Zdaj so na vrsti politiki in prepričan sem, da bodo politiki in vlade prevzeli svojo odgovornost. Tukaj je bilo rečeno, da nam ne sme spodleteti, pri čemer se portugalsko predsedstvo popolnoma strinja s to izjavo. Ne sme nam spodleteti, pri čemer sem prepričan, da bomo predložili sporazum, ki ga bodo vsi podprli; drugače ne more biti. Pozorni bomo na občutljiva vprašanja, interese in pomisleke vseh. Nikogar ne bomo prezrli. Kot sem rekel, smo prepričani, da nam bo uspelo, glede na mnenje, da je treba razpravo, ki poteka že predolgo, končati, ter da je treba ustvariti duh izgradnje, povezanosti in pozitivne energije, da se bomo lahko v prihodnosti spopadli z veliko drugimi problemi, ki so bili tukaj že omenjeni: podnebne spremembe, energetska vprašanja, priseljevanje, naša notranja reforma, ki jo moramo doseči, da se bomo lahko spopadli s splošnejšimi problemi globalizacije. Prepričan sem, da bo v Lizboni prisoten občutek nujnosti v zvezi s sklenitvijo pogodbe, ki nas bo spodbudil k doseganju ciljev, ter da vam bomo lahko na naslednjem plenarnem zasedanju sporočili dobre novice. Znova se zahvaljujem poslancem Evropskega parlamenta za podporo skupini pravnikov, pri čemer sem prepričan, da jih bodo podpirali tudi v naslednjih fazah, kot je tukaj izpostavilo veliko govornikov. Na kratko še o vprašanju lizbonske strategije, da se zahvalim Joăo de Deus Pinheiru za njegov govor. V razpravo o lizbonski strategiji bomo vključili nov element, ki je povezan z zunanjepolitično razsežnostjo te strategije. Povezan je s potrebo po določitvi pravil in predpisov za zadeve, ki niso urejene s pravili in predpisi, da bomo dosegli učinkovit napredek, socialno in gospodarsko stabilnost ter mir v organiziranem in urejenem svetu, kjer so pravila in standardi jasno določeni za vse, ker jih moramo vsi upoštevati, zato da bo svet, ki ga gradimo, pravičnejši za vse. Kot sem rekel, se bom vrnil v okviru predsedstva. Vem, da se tudi portugalski predsednik vlade namerava udeležiti naslednjega plenarnega zasedanja, pri čemer se mu bom pridružil; prepričani smo, da vas bomo lahko obvestili, da ima Evropska unija novo pogodbo: reformno pogodbo."@sl20
". Herr talman, mina damer och herrar! För det första vill jag tacka parlamentsledamöterna för deras mycket viktiga stöd för de ansträngningar och det arbete som utförts av det portugisiska ordförandeskapet inom ramen för regeringskonferensen som vi hoppas kommer att leda till ett godkännande av ett nytt fördrag för EU. Till de talare som var mindre välvilliga, eller till och med emot, vill jag säga att ordförandeskapet kommer att notera, vilket är vår skyldighet, dessa betänkligheter och denna kritik eftersom vi betraktar dem som del av samarbetet i vårt arbete och våra ansträngningar, och de måste naturligtvis också tas hänsyn till. Jag tror att det var Graham Watson som sa att Portugals premiärminister måste känna sig som om han förbereder sin armé för att utkämpa slaget vid regeringskonferensen den 18–19 oktober. Det är ett sätt att se på det, och jag skulle säga att jag är en soldat i den armén och hoppas att många andra soldater här också ansluter sig till vår armé, så att vi faktiskt kan uppnå ett nytt fördrag för Europeiska unionen i Lissabon. Regeringskonferensen har fullbordat sitt arbete med jurister och experter. Nu är det politikernas tur att uttala sig om nivån av rättvisa, och jag är säker på att politikerna och regeringarna kommer att ta sitt ansvar på samma sätt. Det har sagts här att vi inte får misslyckas, och det portugisiska ordförandeskapet instämmer helt i det uttalandet. Vi får inte misslyckas, och vi kommer att nå en överenskommelse som jag är säker på kommer att få samtligas stöd. Det kan inte vara på något annat sätt. Vi kommer att vara uppmärksamma på allas ömma punkter, intressen och betänkligheter. Vi kommer inte att förbise någon. Som jag har sagt är vi därför säkra på att nå framgång, eftersom vi anser att en debatt som kanske har pågått för länge behöver få ett avslut och ser ett trängande behov av att skapa en anda av konstruktivitet, enighet och positiv energi för att kunna ta itu med många andra problem som vi kommer att konfronteras med i framtiden och som har nämnts här: klimatförändring, energifrågor, invandring, vår egen interna reform, som vi måste uppnå för att kunna ta itu med de allmänna problemen med globaliseringen. Jag är säker på att känslan av att fördraget bör få ett avslut så fort som möjligt, för att inspirera oss att vinna andra slag, kommer att märkas av i Lissabon och att vi kommer att ha med oss glädjebudskap, goda nyheter, när vi återvänder hit för nästa plenarsession. Jag vill återigen tacka parlamentsledamöterna för det stöd de har gett vår grupp av jurister, och jag är säker på att de kommer att fortsätta stödja dem under följande faser, som många talare har nämnt här. Jag vill bara säga några ord om frågan om Lissabonstrategin för att tacka João de Deus Pinheiro för hans anförande. Vi kommer att införa en ny aspekt i debatten om Lissabonstrategin, som hör ihop med den utrikespolitiska dimensionen av denna strategi. Den hör framför allt ihop med behovet av att fastställa regler, att reglera, i frågor där det inte finns några regler eller någon reglering, för att uppnå positiva framsteg, social stabilitet, ekonomisk stabilitet och fred i en ordnad och reglerad värld med tydliga regler och normer för alla, för vi måste alla så att säga ha att göra med dem så att den värld vi bygger faktiskt blir en rättvisare värld för alla. Jag kommer som sagt att vara här med ordförandeskapet. Jag vet att Portugals premiärminister också har för avsikt att komma hit, och jag kommer att vara med honom vid nästa plenarsession. Vi är säkra på att vi kommer att kunna tillkännage att EU har ett nytt fördrag: ändringsfördraget."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph