Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-10-Speech-3-027"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071010.16.3-027"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, Prime Minister Sócrates must feel like England’s Henry V before the battle of Agincourt: hostile governments preparing for a fight, intent on weakening, even perhaps vetoing, treaty reform. President-in-Office, your Prime Minister must hold firm to Europe’s red lines and he must deliver next week a treaty able to underpin a strong, responsive and effective Union. So it is ‘Once more unto the breach, dear friends, once more’, for what should be the final battle in this constitutional war. So I urge the Council, the Commission and our own representatives, in Shakespeare’s words: ‘Stiffen your sinews ..., Hold hard the breath and bend up every spirit to his full height’ in defence of our common interest. This Parliament will be your foot soldiers. We know that failure to agree on treaty reform would be a tragedy of Shakespearean proportions. Why? Because the status quo has not worked, does not work and never can work. What Council unanimity means in practice is that essential legislation is either shelved or lowered to the level of the common denominator. In an increasingly cut-throat, globalising world, where challenges like climate change, migration and terrorism demand radical responses, the lowest common denominator is just not good enough. It may not be the Constitution but, for all its legalese, the Reform Treaty is a document which can quietly revolutionise Europe. It develops democracy, putting codecision and qualified majority voting at the heart of decision-making. It favours subsidiarity, with a clearer division of competences, reinforcing the role of national parliaments and the Union’s single legal personality, and it helps transparency, extending the ordinary legislative procedure to cover freedom, security and justice – an area where laws which breach the spirit of a rights-respecting Union have been made behind closed doors for too long. The draft text of your amending Treaty is not without its faults: the loss of Europe’s symbols is a blow to federalists, as is the fudge on voting systems wrought by the Poles. But we can live with them, so long as the Ioannina Compromise is not anchored in the Treaty for all time. One thing we cannot live without, however, is a definition of European citizenship in Article 8 of the Treaty of European Union, because citizenship is a symbol which, unlike a flag or an anthem, has a real life, real implications for over 450 million people. Similarly, calling our Foreign Minister the ‘High Representative’ is no grave cause for concern, but a High Representative who is merely a puppet of the Council certainly would be. Parliament and the Commission must unite to ensure that the joint character of the external action service is respected in full, and that the Court of Justice oversees the use of personal data within the common foreign and security policy. Finally, and perhaps most importantly, we cannot have two classes of citizen. That goes entirely against the spirit of European integration and we must do our damnedest to ensure that British and Polish opt-outs are not preserved in perpetuity by demanding a clause allowing revocation without reconvening the IGC. It is not only opt-outs we must guard against: it is also ‘opt-ins’. If not properly formulated, they could allow governments first to water down, and then to wash their hands of, essential Community laws in justice and home affairs after five years of dialogue and debate. If certain countries cannot accept reasonable compromise, our message should be this: they should start thinking about an amicable divorce from the Union and cease holding it hostage to their own vested interests, for the interests of Europe must take precedence over these."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedo, předsedo vlády, pan Sócrates si musí připadat jako anglický panovník Jindřich V. před bitvou u Agincourte: nepřátelské vlády připravující se na boj, cílem kterého je oslabit, či dokonce zrušit reformní smlouvu. Vážený pane předsedo, váš předseda vlády se musí pevně držet pravidel platných pro Evropu a příští týden musí předložit smlouvu, která bude oporou silné, vnímavé a schopné Unie. Pro to, co by mělo být konečnou bitvou v ústavní válce, tedy platí: „Ještě jednou, dokud je neporazíme, drazí přátelé, ještě jednou“. Proto žádám Radu, Komisi a naše vlastní zástupce o obranu našich společných zájmů slovy Shakespeara: „Napni svoje svaly ... zadrž pevně dech a podrob svého ducha jeho plné výši”. Tento Parlament bude vašimi pěšáky. Víme, že neodsouhlasení reformní smlouvy by znamenalo tragédii shakespearovských rozměrů. Proč? Protože status quo nefungoval, nefunguje a nikdy fungovat nebude. Jednomyslnost Rady v praxi znamená, že potřebná právní úprava se buď odloží, nebo omezí na úroveň společného jmenovatele. Ve světě s rostoucí bezohledností, stoupající globalizací, ve světě, kde otázky změny klimatu, migrace a terorismu vyžadují radikální odpovědi, společný jmenovatel jednoduše nestačí. Možná to nebude Ústava, avšak z právního hlediska je reformní smlouva dokumentem, který může provést v Evropě zásadní změny. Rozvíjí demokracii, v níž bude základem rozhodování společné rozhodování a hlasování kvalifikovanou většinou. Dáváme přednost subsidiaritě s jasnějším rozdělením kompetencí, posilněním úloh vnitrostátních parlamentů a jednotnou právní subjektivitou Unie. Posiluje transparentnost, rozšiřuje působnost běžné právní úpravy tak, aby pokrývala otázky svobody, bezpečnosti a spravedlnosti – oblasti, v nichž se zákony porušující ducha Unie, respektující právo, vytvářely až příliš dlouho za zavřenými dveřmi. I pracovní text vaší pozměňující Smlouvy má svoje nedostatky: ztráta symbolů Evropy je větrem do plachet pro federalisty, a také únikem před hlasovacími systémy ze strany Poláků. Dokážeme však s nimi žít, pokud nebude Ioaninský kompromis zakotvený ve smlouvě nadobro. Je tu však jedna věc, bez které žít nemůžeme, a to je definice evropského občanství v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. Občanství je symbolem, který na rozdíl od vlajky či hymny znamená skutečný život, praktické důsledky pro víc než 450 miliónů lidí. Podobně není závažným důvodem k obavám ani to, že budeme našeho ministra zahraničních věcí nazývat vysokým zástupcem. Vysoký zástupce, který je pouze loutkou Rady, by však takovým důvodem byl. Parlament a Komise se musí sjednotit, aby zajistily, že společný charakter vnější výkonné služby bude plně respektován a že Soudní dvůr bude dohlížet na používání osobních údajů v rámci běžné zahraniční a bezpečnostní politiky. A nakonec to nejdůležitější: nemůžeme mít dvě kategorie občanů. Je to zcela v rozporu s duchem evropské integrace. Musíme učinit maximum, abychom zajistili, že britská a polská neúčast nebude trvat navždy, a to požadováním doložky umožňující jejich zrušení, aniž by musela být opět svolávána mezivládní konference. Nejsou to však pouze neúčasti, před kterými se musíme mít na pozoru, ale také „účasti“. Pokud nedojde k jejich správné formulaci, mohly by vládám umožnit nejprve oslabit nevyhnutelné právní předpisy Společenství v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a potom si „umýt ruce“ po pěti letech jednání a diskusí. Pokud některé země nedokážou přijmout rozumný kompromis, naše poselství by mělo znít takto: měly by začít pomýšlet na přátelské odtrhnutí se od Unie a přestat ji držet jako rukojmí svých oprávněných zájmů, protože zájmy Evropy musí mít před nimi přednost."@cs1
"Hr. formand! Premierminister Sócrates må have det ligesom Englands Henry V inden slaget ved Agincourt: Fjendtlige regeringer forbereder sig på kamp for at svække og måske endda nedlægge veto over for reformtraktaten. Hr. formand, Deres premierminister må stå fast på Europas røde linjer, og han skal i næste uge fremlægge en traktat, der kan danne grundlag for en stærk, dynamisk og effektiv union. Det er derfor "Once more unto the breach, dear friends, once more" i forbindelse med den formentlig sidste kamp i denne forfatningskrig. Jeg ønsker derfor indtrængende at opfordre Rådet, Kommissionen og vores egne repræsentanter til med Shakespeares ord at "Stiffen your sinews ..., Hold hard the breath and bend up every spirit to his full height" og forsvare vores fælles interesser. Parlamentet vil være fodfolkssoldaterne. Vi er klar over, at det vil være en tragedie af Shakespeareske proportioner, hvis reformtraktaten ikke vedtages. Hvorfor? Fordi den nuværende situation ikke fungerer og aldrig vil komme til at fungere. Enstemmighed i Rådet betyder i praksis, at man enten lægger vigtig lovgivning på hylden eller sænker niveauet til den laveste fællesnævner. I en mere og mere hensynsløs globaliseret verden, hvor udfordringer som klimaændringer, migration og terrorisme kræver radikale tiltag, er den laveste fællesnævner bare ikke tilstrækkelig. Det er muligvis ikke en forfatning, men trods alle de retlige aspekter er reformtraktaten et dokument, der lige så stille kan revolutionere Europa. Med traktaten udvikles demokratiet med fokus på fælles beslutningsprocedurer og afstemning med kvalificeret flertal og med en tydeligere opdeling af kompetencer, hvorved de nationale parlamenters rolle styrkes ligesom EU's status som én enkelt juridisk person, og hvor gennemsigtigheden fremmes, og den almindelige lovgivningsprocedure udvides til at omfatte frihed, sikkerhed og retfærdighed - et område, hvor der alt for længe er fastsat lovgivning bag lukkede døre, som er i strid med en union, der respekterer rettigheder. Forslaget til ændring af traktaten er ikke uden fejl. Den manglende inddragelse af Europas symboler er et slag for føderalister ligesom afstemningsprocedurerne for polakkerne. Men vi kan leve med disse fejl, så længe Ioannina-kompromiset ikke er forankret i traktaten for altid. Der er dog et aspekt, vi ikke kan leve uden, og det er en definition af unionsborgerskab i artikel 8 i traktaten om EU, idet unionsborgerskab er et symbol, der i modsætning til et flag eller en nationalsang har reel betydning for over 450 millioner mennesker. Ligeledes bør det ikke give anledning til bekymring, at vores udenrigsminister skal kaldes den højtstående repræsentant, hvorimod en højtstående repræsentant, der blot er Rådets nikkedukke, naturligvis vil give anledning til bekymring. Parlamentet og Kommissionen skal sammen sikre, at de fælles aspekter af EU's fælles udenrigstjeneste respekteres fuldt ud, og at Domstolen superviserer anvendelsen af personoplysninger inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Endelig og måske allervigtigst kan vi ikke acceptere to klasser for borgerne. Det vil være i strid med idéen bag europæisk integration, og vi skal gøre alt for at sikre, at der ikke tages højde for britiske og polske opt out-ordninger, og kræve en klausul, der giver ret til tilbagekaldelse uden afholdelse af en ny regeringskonference. Det er ikke blot opt out-ordninger, som vi skal sikre os imod, det er også "opt in-ordninger". Hvis disse ikke er formuleret korrekt, får regeringerne mulighed for først at svække og dernæst helt at undgå at gennemføre EU-lovgivning i forbindelse med retlige og indre anliggender efter fem års dialog og forhandling. Hvis nogle lande ikke kan acceptere rimelige kompromiser, skal vores budskab være det, at disse lande skal overveje at melde sig ud af EU og holde op med at tage EU som gidsel i forbindelse med deres egne interesser, for Europas interesser skal komme først."@da2
"Herr Präsident! Ministerpräsident Sócrates muss sich wie Englands Heinrich der Fünfte vor der Schlacht von Angincourt fühlen: feindliche Regierungen bereiten sich auf den Kampf vor, entschlossen, die Reform des Vertrages abzuschwächen, vielleicht sogar ein Veto einzulegen. Herr Ratspräsident, Ihr Ministerpräsident muss sich streng an die roten Linien von Europa halten, und er muss in der kommenden Woche einen Vertrag vorlegen, der eine starke, flexible und effektive Union untermauern kann. Deshalb „Noch einmal stürmt, noch einmal, liebe Freunde“ zur hoffentlich letzten Schlacht in diesem Verfassungskrieg. Deshalb fordere ich den Rat, die Kommission und unsere eigenen Vertreter auf, im Sinne Shakespeares zu handeln: „Spannt Eure Sehnen..., den Atem hemmt, spannt alle Lebensgeister zur vollen Höh!“, um unsere gemeinsamen Interessen zu verteidigen. Dieses Parlament wird Ihre Infanterie sein. Wir wissen, wenn es nicht gelingt, uns über die Reform des Vertrages zu einigen, dann haben wir eine Tragödie shakespearischen Ausmaßes. Weshalb? Weil der Status quo weder in der Vergangenheit, in der Gegenwart, noch in der Zukunft funktioniert. Die Einmütigkeit des Rates bedeutet in der Praxis, dass wichtige Rechtsakte entweder aufgeschoben werden oder auf das Niveau des kleinsten gemeinsamen Nenners gesenkt werden. In einer zunehmend erbarmungslosen, globaleren Welt, wo solche Herausforderungen wie Klimawandel, Migration und Terrorismus radikale Antworten verlangen, reicht der kleinste gemeinsame Nenner einfach nicht aus. Auch wenn er keine Verfassung ist, der Reformvertrag ist dennoch trotz all seiner Juristensprache ein Dokument, das Europa stillschweigend revolutionieren kann. Er fördert die Demokratie, und stellt dabei die Mitentscheidung und die Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit in den Mittelpunkt der Entscheidungsfindung. Er spricht sich für die Subsidiarität aus, mit einer eindeutigeren Trennung der Zuständigkeiten, und stärkt dabei die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente und die einheitliche Rechtspersönlichkeit der Union, und er trägt zu Transparenz bei, indem er das ordentliche Gesetzgebungsverfahren auf Freiheit, Sicherheit und Recht ausdehnt – einen Bereich, in dem Gesetze, die den Geist einer die Rechte einhaltenden Union verletzen, zu lange hinter verschlossenen Türen verabschiedet wurden. Der Entwurf Ihres Änderungsvertrags ist nicht ohne Fehl und Tadel: Der Verlust der europäischen Symbole ist ein Schlag ins Gesicht der Föderalisten, so wie es der faule Kompromiss zu den Abstimmungssystemen ist, den sich die Polen ausgedacht haben. Aber damit können wir leben, solange der Ioannina-Kompromiss nicht für alle Zeiten im Vertrag verankert wird. Eine Sache, die wir jedoch unbedingt brauchen, ist eine Definition der Unionsbürgerschaft in Artikel 8 des Vertrags der Europäischen Union, denn die Bürgerschaft ist ein Symbol, das im Gegensatz zu einer Flagge oder einer Hymne echtes Leben besitzt, das wahre Bedeutung für über 450 Millionen Menschen hat. Wenn wir unseren Außenminister als „Hohen Vertreter“ bezeichnen, dann bereitet uns das keine großen Sorgen, aber ein Hoher Vertreter, der lediglich eine Marionette des Rates ist, auf alle Fälle. Parlament und Kommission müssen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass der Doppelcharakter des europäischen Auswärtigen Dienstes voll und ganz respektiert wird und dass der Gerichtshof die Nutzung personenbezogener Daten im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik überwacht. Abschließend, und das ist vielleicht das Wichtigste, möchte ich sagen, dass wir keine zwei Klassen von Bürgern haben dürfen. Das widerspricht völlig dem Geist der europäischen Integration, und wir müssen alles in unseren Kräften Stehende tun, um zu verhindern, dass die britischen und polnischen Ausnahmeregelungen für alle Ewigkeit Bestand haben, indem wir eine Klausel fordern, die einen Widerruf ermöglicht, ohne dass eine Regierungskonferenz dazu einberufen werden muss. Wir müssen nicht nur bei den Ausnahmeregelungen wachsam sein, sondern auch bei „Regelungen auf Antrag“. Wenn sie nicht ordnungsgemäß formuliert sind, könnten sie es den Regierungen ermöglichen, wichtige Gemeinschaftsvorschriften im Bereich Justiz und Inneres nach fünf Jahren Dialog und Aussprache erst zu verwässern, und dann vorzugeben, sie hätten damit nichts zu tun. Wenn bestimmte Länder einen vernünftigen Kompromiss nicht akzeptieren können, dann sollten wir ihnen Folgendes sagen: „Denkt über eine freundschaftliche Trennung von der Union nach und hört auf, sie als Geisel für eure individuellen Interessen zu nehmen, denn die europäischen Interessen müssen Vorrang haben.“"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ο πρωθυπουργός Sócrates πρέπει να αισθάνεται όπως ο Ερρίκος Ε´ της Αγγλίας πριν από τη μάχη του Agincourt: εχθρικές κυβερνήσεις προετοιμάζονται για μάχη, αποφασισμένες να αποδυναμώσουν, ακόμη και να ασκήσουν το δικαίωμα αρνησικυρίας στη μεταρρύθμιση της συνθήκης. Ο Προεδρεύων, ο πρωθυπουργός σας, πρέπει να διαφυλάξει τις κόκκινες γραμμές της Ευρώπης και πρέπει την επόμενη εβδομάδα να παραδώσει μια συνθήκη ικανή να στηρίξει μια ισχυρή, ευαίσθητη και αποτελεσματική Ένωση. Για αυτό «Once more unto the breach, dear friends, once more» («Άλλη μια φορά στη μάχη αγαπημένοι φίλοι, άλλη μια φορά»), για την τελική μάχη αυτού του συνταγματικού πολέμου. Για το λόγο αυτό, προτρέπω το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τους εκπροσώπους μας, όπως είπε ο Σαίξπηρ: «Stiffen your sinews ..., Hold hard the breath and bend up every spirit to his full height» για την υπεράσπιση του κοινού μας συμφέροντος. Το Κοινοβούλιο θα αποτελεί τις δυνάμεις του πεζικού σας. Γνωρίζουμε ότι μη συμφωνία για μεταρρύθμιση της συνθήκης σημαίνει τραγωδία σαιξπηρικών διαστάσεων. Γιατί; Επειδή το status quo δεν πέτυχε, δεν πετυχαίνει και δεν μπορεί ποτέ να πετύχει. Η ομοφωνία στο Συμβούλιο στην πράξη σημαίνει ότι αναγκαία νομοθεσία είτε εγκαταλείπεται είτε κατεβαίνει στο επίπεδο του κοινού παρονομαστή. Σε ένα ολοένα και περισσότερο αμείλικτο, παγκοσμιοποιούμενο κόσμο, όπου προκλήσεις όπως η αλλαγή του κλίματος, η μετανάστευση και η τρομοκρατία απαιτούν ριζικές αντιδράσεις, ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής απλώς δεν αρκεί. Μπορεί να μην πρόκειται για Σύνταγμα, ωστόσο, παρόλη τη νομική της γλώσσα, η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη είναι ένα έγγραφο το οποίο μπορεί να επιφέρει σιωπηρή επανάσταση στην Ευρώπη. Αναπτύσσει τη δημοκρατία, θέτοντας τη συναπόφαση και την ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία στην καρδιά της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Ευνοεί την επικουρικότητα με σαφέστερη κατανομή των αρμοδιοτήτων, ενισχύοντας το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και τη νομική προσωπικότητα της Ένωσης και συμβάλλει στη διαφάνεια με επέκταση της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης– ενός τομέα όπου νόμοι που παραβιάζουν το πνεύμα μιας Ένωσης που σέβεται τα δικαιώματα δημιουργούνταν κεκλεισμένων των θυρών για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το σχέδιο κειμένου της Συνθήκης τροποποίησης περιέχει σφάλματα: η απώλεια των συμβόλων της Ευρώπης αποτελεί πλήγμα για τους υπέρμαχους της ομοσπονδιοποίησης, όπως και η παραποίηση των συστημάτων ψηφοφορίας που επέφεραν οι Πολωνοί. Ωστόσο, αυτά είναι πράγματα που μπορούμε να ανεχτούμε, υπό την προϋπόθεση ότι ο συμβιβασμός των Ιωαννίνων δεν θα εδραιωθεί στη Συνθήκη για πάντα. Ένα πράγμα, ωστόσο, χωρίς το οποίο δεν μπορούμε να ζήσουμε είναι ο ορισμός της ευρωπαϊκής ιθαγένειας στο Άρθρο 8 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η ιθαγένεια είναι ένα σύμβολο το οποίο, αντίθετα από τη σημαία ή τον εθνικό ύμνο, έχει πραγματική ζωή, πραγματικές συνέπειες για πάνω από 450 εκατομμύρια ανθρώπους. Ομοίως, το να αποκαλούμε τον Υπουργό Εξωτερικών μας «Ύπατο Εκπρόσωπο» δεν αποτελεί σοβαρό λόγο ανησυχίας, αλλά ένας Ύπατος Εκπρόσωπος που θα ήταν απλώς ένα υποχείριο του Συμβουλίου σίγουρα θα αποτελούσε σοβαρό λόγο ανησυχίας. Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να ενωθούν για να διασφαλίσουν τον απόλυτο σεβασμό του κοινού χαρακτήρα της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και ότι το Δικαστήριο επιβλέπει τη χρήση προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Τέλος, και ίσως κυρίως, δεν μπορούμε να έχουμε δύο κατηγορίες πολιτών. Αυτό είναι εκ διαμέτρου αντίθετο με το πνεύμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και πρέπει να καταβάλουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι ρήτρες εξαίρεσης των Βρετανών και των Πολωνών δεν θα διατηρηθούν μόνιμα με την απαίτηση ρήτρας που να επιτρέπει την ανάκληση χωρίς εκ νέου σύγκληση της ΔΔ. Δεν πρέπει να προφυλαχθούμε μόνο από τις ρήτρες εξαίρεσης: πρέπει να προφυλαχθούμε και από τις «ρήτρες συμμετοχής». Αν δεν διατυπωθούν σωστά, θα μπορούσαν να επιτρέψουν στις κυβερνήσεις αρχικά να νερώσουν και στη συνέχεια να νίψουν τας χείρας τους από ουσιαστικούς κοινοτικούς νόμους στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων μετά από πέντε χρόνια διαλόγου και συζήτησης. Αν ορισμένες χώρες δεν μπορούν να αποδεχθούν τον εύλογο συμβιβασμό, το μήνυμα μας θα πρέπει να είναι το εξής: θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται το ενδεχόμενο ενός φιλικού διαζυγίου με την Ένωση και να σταματήσουν να την κρατάνε όμηρο των δικών τους συμφερόντων, καθώς τα συμφέροντα της Ευρώπης πρέπει να υπερέχουν έναντι των δικών τους."@el10
"Señor Presidente, el Primer Ministro, el señor Sócrates, debe sentirse como Enrique V antes de la batalla de Agincourt: gobiernos hostiles preparándose para la lucha que intentan debilitar, incluso, tal vez, vetar, el Tratado de Reforma. Presidente en ejercicio, su Primer Ministro debe mantenerse firme con respecto a los límites de Europa y debe presentar la próxima semana un tratado que permita una Unión fuerte, receptiva y eficaz. Así que se trata de «una vez más a la brecha, queridos amigos, una vez más», para lo que debería ser la batalla final de esta guerra constitucional. Por tanto, insto al Consejo, a la Comisión y a nuestros representantes, según las palabras de Shakespeare, a lo siguiente: «Poned en tensión los nervios (...) ¡Contened vuestro aliento y elevad vuestro espíritu a la mayor altura!» en defensa de nuestro interés común. Este Parlamento debería ser su ejército. Somos conscientes de que el hecho de no llegar a un acuerdo sobre el Tratado de Reforma constituiría una tragedia de dimensiones shakespearianas. ¿Por qué? Porque el no ha funcionado, no funciona y nunca puede funcionar. Lo que la unanimidad del Consejo implica en la práctica es que la legislación esencial queda aparcada o reducida al grado de denominador común. En un feroz mundo globalizante en el que retos como el cambio climático, la inmigración y el terrorismo exigen respuestas contundentes, el mínimo común denominador no es suficiente. Puede que no sea la Constitución pero, por toda su jerigonza, el Tratado de Reforma es un documento que puede revolucionar pacíficamente Europa. Desarrolla la democracia al situar la codecisión y la votación por mayoría cualificada en el núcleo de la toma de decisiones. Favorece la subsidiariedad con una división más precisa de las competencias, fortaleciendo la función de los Parlamentos nacionales y la personalidad jurídica única de la Unión, y contribuye a la transparencia al ampliar el procedimiento legislativo ordinario para incluir la libertad, la seguridad y la justicia, un ámbito en el que durante demasiado tiempo se han estado elaborando a puertas cerradas leyes que infringen el espíritu de una Unión respetuosa con los derechos. El borrador del texto de su Tratado reformado tampoco está exento de defectos: la pérdida de los símbolos comunitarios es un golpe para los federalistas, al igual que los amaños en los sistemas de votación elaborados por los polacos. Sin embargo, podemos convivir con ellos siempre y cuando el Compromiso de Ioannina no se quede anclado en el Tratado para siempre. No obstante, una cosa sin la que sí que no podemos vivir es la definición de la ciudadanía europea del artículo 8 del Tratado de la Unión Europea porque la ciudadanía es un símbolo que, al contrario que una bandera o un himno, tiene vida real e implicaciones reales para más de 450 millones de personas. De igual modo, denominar al Ministro de Asuntos Exteriores como «Alto Representante» no constituye un motivo grave de preocupación pero un Alto Representante que sea una mera marioneta del Consejo, sin duda, sí lo sería. El Parlamento y la Comisión deben unirse para garantizar que el carácter conjunto del servicio de acción exterior se respeta plenamente y que el Tribunal de Justicia supervisa el uso de los datos personales en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común. Por último, algo que tal vez sea lo más importante: no podemos tener dos clases de ciudadanos. Va totalmente en contra del espíritu de la integración europea y debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para garantizar que las cláusulas de no participación de los británicos y los polacos no se mantienen perpetuamente mediante la petición de una cláusula que permita la revocación sin para ello tener que volver a convocar la CIG. Las cláusulas de no participación no son lo único contra lo que debemos defendernos: también contra las cláusulas de participación. Si no se formulan adecuadamente, podrían permitir que los gobiernos empiecen por atenuar las leyes comunitarias relativas a justicia y asuntos de interior para continuar lavándose las manos con respecto a las mismas después de cinco años de diálogo y debate. Si determinados países no pueden aceptar un compromiso razonable, nuestro mensaje debería ser el siguiente: deberían empezar a pensar en un divorcio amistoso de la Unión y dejar de sostener una hostilidad en beneficio de sus intereses creados, porque los intereses de Europa deben prevalecer sobre aquéllos."@es21
". – Härra president, peaminister Sócratesel on praegu vist tunne nagu Inglismaa kuningal Henry V-l enne Agincourti lahingut: vaenulikud valitsused valmistuvad võitluseks, kavatsedes aluslepingute reformi nõrgestada või sellele koguni veto anda. Presidendi kohusetäitja, teie peaminister, peab kindlalt kaitsma Euroopa rindejooni ja suutma järgmisel nädalal tagada lepingu, mis võib olla aluseks tugevale, reageerimisvõimelisele ja tõhusale liidule. Seega kõlab nüüdse põhiseadusliku sõja loodetavasti viimases lahingus taas üleskutse „Taas müüriauku, sõbrad, veel üks kord”. Seega kutsun nii nõukogu, komisjoni kui ka meie parlamendiliikmeid üles Shakespeare’i sõnadega, meie ühistes huvides: „Teil lihas olgu pingul... Hing kinni pidage ja vaprust tõstke täis kõrgusele”. Sellest parlamendist saab teie jalavägi. Me teame, et aluslepingute reformi suhtes kokkuleppele mittejõudmine oleks shakespeare’like mõõtmetega tragöödia. Miks? Sest pole töötanud, ei tööta ja ei saagi töötada. Nõukogu ühehäälsus viib praktikas selleni, et põhimõttelise tähtsusega õigusaktid kas jäävad tolmu koguma või lahjendatakse need vähima ühise nimetaja tasemele. Järjest konkurentsitihedamas, globaliseeruvas maailmas, kus probleemid nagu kliimamuutused, ränne ja terrorism nõuavad radikaalseid lahendusi, ei saa vähim ühine nimetaja kuidagi olla piisavalt hea. Võib-olla pole see põhiseadus, kuid kogu oma juriidilisele žargoonile vaatamata, võib aluslepingute reform anda dokumendi, mis võib Euroopas vaikselt läbi viia revolutsioonilise muutuse. See arendab demokraatiat edasi, asetades kaasotsustamismenetluse ja kvalifitseeritud häälteenamuse otsustamisprotsessi keskmesse. See soosib subsidiaarsust koos volituste selgema jaotusega, tugevdades liikmesriikide parlamentide rolli ja liitu kui ühte juriidilist isikut, ja suurendab läbipaistvust, laiendades tavapärast õigusloomega seotud menetlust, nii et see hõlmab ka vabaduse, turvalisuse ja kohtu valdkonda, seega valdkondi, kus on liiga kaua tehtud seadusi suletud uste taga, mis on õigusi austava liidu vaimuga vastuolus. Asutamislepingut muutva teksti eelnõu pole puudusteta: Euroopa sümbolite ärajäämine on löögiks föderalistidele, nagu ka poolakate tekitatud vaht seoses hääletussüsteemidega. Kuid me võime sellega leppida, vähemalt seni, kuni Ioannina kompromissi asutamislepingu osana igaveseks ajaks ei külmutata. Üks, milleta me siiski hakkama ei saa, on Euroopa kodakondsuse määratlus Euroopa Liidu lepingu artiklis 8, sest kodakondsus on sümbol, mis vastandina lipule või hümnile, omab tegelikku sisu, tegelikku mõju enam kui 450 miljoni inimese jaoks. Sarnaselt pole põhjust muretseda selle pärast, et meie välisministrit nimetatakse kõrgeks esindajaks, küll aga peaksime kindlasti muretsema siis, kui kõrge esindaja oleks vaid nõukogu hüpiknukk. Parlament ja komisjon peavad ühinema, tagamaks, et välisteenistuse ühtsust täies ulatuses austatakse, samuti seda, et Euroopa Kohus valvab isikuandmete kasutamise järele ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames. Lõpuks, ja mis võib-olla kõige tähtsam, meil ei saa olla kahte tüüpi kodanikke. See on Euroopa integratsiooni vaimuga täielikus vastuolus ja me peame kõigest jõust pingutama, tagamaks, et Briti ja Poola erandid igavesti ei säili, nõudes klauslit, mis lubaks need tühistada ilma valitsustevahelist konverentsi uuesti kokku kutsumata. Me ei pea valvel olema mitte ainult välistavate erandite suhtes: ka hõlmavad erandid on ohtlikud. Kui neid asjakohaselt ei sõnastata, siis võivad need, pärast viit aastat dialoogi ja arutelusid, võimaldada valitsustel olulised ühenduse kohtu ja siseküsimuste õigusaktid esmalt lahjendada ja seejärel neist oma käed üldse puhtaks pesta. Kui mõned riigid ei saa mõistlike kompromissidega nõustuda, siis peaks meie sõnum olema järgmine: nad peaksid hakkama mõtlema liidust sõbraliku lahkumise peale ja lõpetama liidu hoidmise omaenda huvide pantvangis, sest Euroopa huvid peavad olema neist kõrgemal."@et5
"Arvoisa puhemies, pääministeri Sócratesista tuntuu varmaankin samalta kuin Englannin Henrik V:stä ennen Agincourtin taistelua: vihamieliset hallitukset valmistautuvat taisteluun aikomuksenaan sopimusuudistuksen heikentäminen tai jopa veto-oikeuden käyttäminen. Puheenjohtajan, pääministerinne on pidettävä kiinni rajoista, joiden puitteissa Eurooppa on valmis toimimaan. Hänen on jätettävä ensi viikolla sopimus, jolla tuetaan vahvaa, toimivaa ja tehokasta unionia. Nyt tarvitaan siis ”Viel’, ystävät, viel’ yksi ryntäys” tämän perustuslakisodan viimeisessä taistelussa. Kehotan siis neuvostoa, komissiota ja omia edustajiamme puolustamaan yhteistä etuamme Shakespearen sanoin: ”Jäykiksi suonet..., Henkenne pidättäkää! Viritelkää kaikki elinjänteet täyteen vireeseen.” Parlamentti on jalkaväkeänne. Tiedämme, että sopimusuudistuksen hylkääminen olisi shakespearelainen tragedia. Miksi? Koska nykytilanne ei ole toiminut, ei toimi eikä voi koskaan toimia. Neuvoston yksimielisyys tarkoittaa käytännössä sitä, että olennainen lainsäädäntö joko hyllytetään tai alennetaan yhteisen nimittäjän tasolle. Jatkuvasti koveneva, globalisoituva maailma, missä ilmastonmuutoksen, muuttoliikkeen ja terrorismin kaltaiset haasteet vaativat radikaaleja toimia, pienin yhteinen nimittäjä ei riitä. Uudistussopimus ei välttämättä ole perustuslaki, mutta kaiken lakikielensä takia se on asiakirja, joka voi mullistaa Euroopan hiljaisesti. Siinä kehitetään demokratiaa ja asetetaan yhteispäätösmenettely ja määräenemmistöpäätökset päätöksenteon keskipisteeseen. Siinä suositaan toissijaisuusperiaatetta, jaetaan toimivalta entistä selkeämmin, vahvistetaan kansallisten hallitusten asema ja unionin yhtenäinen oikeushenkilöys, edesautetaan avoimuutta ja laajennetaan tavanomaista lainsäädäntömenettelyä koskemaan vapautta, turvallisuutta ja oikeutta, jotka ovat aloja, joilla oikeutta kunnioittavan unionin henkeä rikkovat lait on laadittu suljettujen ovien takana liian pitkään. Muutossopimuksenne luonnostekstissä on siinäkin virheensä. Euroopan tunnusmerkkien menettäminen on isku federalisteille, samoin kuin Puolan aiheuttama sotku äänestysjärjestelmissä. Hyväksymme nämä kuitenkin, kunhan Ionninan kompromissia ei liitetä sopimukseen lainkaan. Yksi välttämättömistä asioista on kuitenkin Euroopan unionin kansalaisuuden määritelmä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 8 artiklassa. Kansalaisuus on nimittäin tunnusmerkki, joka – toisin kuin lippu tai kansallishymni – on elävä ja jolla on todellisia vaikutuksia yli 450 miljoonaan ihmiseen. Ei ole myöskään kovin huolestuttavaa kutsua ulkoasiainministeriämme ”korkeaksi edustajaksi”, mutta pelkästään neuvoston sätkynukkena toimiva korkea edustaja on vakava asia. Parlamentin ja komission on yhdistettävä voimansa ja varmistettava, että ulkosuhdehallinnon yhtenäisyyttä kunnioitetaan täysin ja että yhteisöjen tuomioistuin valvoo henkilötietojen käyttöä yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Viimeinen ja ehkä kaikkein tärkein asia on se, että meillä ei voi olla kahden luokan kansalaisia. Se olisi täysin Euroopan yhdentymisen hengen vastaista, ja meidän on tehtävä parhaamme varmistaaksemme, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja Puolan poikkeuslausekkeita ei suojella ikuisesti vaatimalla lauseketta, joka sallii kumoamisen ilman HVK:n uudelleenkutsumista. Meidän ei ole kuitenkaan taisteltava pelkästään poisjättäytymisen vaan myös osallistumisen poikkeuslausekkeita vastaan. Jos niitä ei muotoilla huolellisesti, ne saattavat antaa hallituksille mahdollisuuden ensin vesittää ja sitten pestä kädet keskeisestä yhteisön oikeus- ja sisäasioita koskevasta lainsäädännöstä viiden vuoden vuoropuhelujen ja keskustelujen jälkeen. Jos tietyt maat eivät voi hyväksyä kohtuullista kompromissia, on viestimme seuraava: näiden valtioiden olisi alettava pohtia sopueroa unionista ja lopetettava unionin pitäminen panttivankina valtioiden omien etujen takia, sillä Euroopan edun on oltava etusijalla."@fi7
"Monsieur le Président, le Premier ministre Sócrates doit se sentir comme Henry V d’Angleterre avant la bataille d’Azincourt: des gouvernements hostiles se préparant au combat, résolus à affaiblir, peut-être même à mettre leur veto à la réforme du traité. Monsieur le Président en exercice, votre Premier ministre doit s’en tenir aux limites de l’Europe et il doit produire, la semaine prochaine, un traité à même de soutenir une Union forte, réactive et efficace. Alors «Une fois encore, une fois encore à la brèche, mes chers amis» pour ce qui devrait être la bataille finale de cette guerre constitutionnelle. Je demande par conséquent instamment au Conseil, à la Commission et à nos représentants, selon les termes de Shakespeare: «Raidissez les muscles ..., Retenez votre souffle et bandez toutes vos forces à leur pleine hauteur» afin de défendre notre intérêt commun. Ce Parlement sera vos fantassins. Nous savons qu’un échec de la réforme du traité serait une tragédie shakespearienne. Pourquoi? Parce que le statu quo n’a pas fonctionné, ne fonctionne pas et ne pourra jamais fonctionner. Ce que l’unanimité au Conseil signifie en pratique, c’est que la législation essentielle est soit mise aux oubliettes, soit réduite au niveau du dénominateur commun. Dans un monde de plus en plus féroce et global, où les enjeux du changement climatique, de l’immigration et du terrorisme exigent des réactions radicales, le plus petit dénominateur commun n’est simplement pas suffisant. Ce n’est peut-être pas la constitution, mais avec tout son jargon juridique, le traité de réforme est un document qui peut révolutionner l’Europe en douceur. Il renforce la démocratie, plaçant la codécision et le vote à la majorité qualifiée au cœur du processus décisionnel. Il est favorable à la subsidiarité, avec une répartition plus claire des compétences, renforçant le rôle des parlements nationaux et la personnalité juridique unique de l’Union, et il contribue à la transparence, élargissant la procédure législative ordinaire à la liberté, la sécurité et la justice – un domaine où des lois contraires à l’esprit d’une Union respectueuse des droits sont élaborées derrière des portes closes depuis trop longtemps. Le projet de texte de votre traité modificateur n’est pas sans faille: la perte des symboles de l’Europe porte un coup aux fédéralistes, tout comme les faux-fuyants des Polonais quant aux systèmes de vote. Mais nous pouvons nous en accommoder, tant que le compromis de Ioannina ne reste pas ancré au traité pour toujours. Une chose dont nous ne pouvons toutefois pas nous accommoder, c’est d’une définition de la citoyenneté européenne à l’article 8 du traité de l’Union européenne, car la citoyenneté est un symbole qui, contrairement à un drapeau ou à un hymne, a une vie réelle, des implications réelles pour plus de 450 millions de personnes. De la même manière, appeler notre ministre des affaires étrangères le «haut représentant» n’est pas très inquiétant, mais un haut représentant qui n’est qu’une simple marionnette dans les mains du Conseil le serait. Le Parlement et la Commission doivent s’unir en vue de faire en sorte que le caractère conjoint du service pour l’action extérieure soit intégralement respecté, et que la Cour de justice surveille l’utilisation des données à caractère personnel dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune. Enfin, et c’est peut-être le plus important, nous ne pouvons pas avoir deux classes de citoyens. Cela est totalement contraire à l’esprit de l’intégration européenne et nous devons nous démener pour faire en sorte que les dérogations britannique et polonaise ne soient pas préservées indéfiniment en exigeant une clause permettant leur révocation sans convoquer à nouveau la CIG. Ce n’est pas seulement des dérogations dont nous devons nous prévenir: c’est aussi des participations. Si elles ne sont pas formulées correctement, elles pourraient permettre aux gouvernements de d’abord édulcorer et de n’ensuite plus se soucier des lois communautaires essentielles en matière de justice et d’affaires intérieures après cinq années de dialogue et de débat. Si certains pays ne peuvent accepter un compromis raisonnable, notre message devrait être le suivant: ils devraient commencer à penser à un divorce à l’amiable avec l’Union et arrêter de la prendre en otage au profit de leurs propres intérêts, car les intérêts de l’Europe doivent passer avant les leurs."@fr8
"Elnök úr! Sócrates miniszterelnök úgy érezheti magát, mint az angliai V. Henrik az agincourt-i csata előtt: idegen kormányok készülnek a harcra, hogy meggyengítsék, vagy talán meg is vétózzák a Szerződés reformját. Soros elnök úr, az önök miniszterelnökének ragaszkodnia kell Európa alapköveteléseihez, és jövő héten meg kell születnie a Szerződésnek, amely egy erős, válaszképes és hatékony Unió alapjait teremtheti meg. Így hát „A résre újra, még egyszer, barátim”, hiszen ez lesz az alkotmányos háború utolsó csatája. Így Shakespeare szavaival arra biztatom a Tanácsot, a Bizottságot és saját képviselőinket is, hogy „Feszítsd inadat…, Fogjad lélegzeted, s hajtsd magasukba erőidet” közös érdekeink védelmében. A Parlament szolgáltatja a gyalogságot. Tudjuk, hogy a Szerződés reformjáról való megállapodás kudarca shakespeare-i méretű tragédiához vezetne. Miért? Mert a jelenlegi status quo nem működik és soha nem is fog működni. A Tanács egyhangú döntése a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fontos jogalkotási kérdéseket vagy elnapolják, vagy redukálják a legkisebb közös nevező szintjére. Ebben az egyre gyilkosabb, globalizálódó világban, ahol az olyan kihívások, mint a klímaváltozás, a migráció, vagy a terrorizmus kérdése radikális válaszlépéseket követelnek, a legkisebb közös nevező egyszerűen nem elég. Lehet, hogy nem ugyanaz, mint az alkotmány, de a bonyolult jogi nyelvezet ellenére a Reformszerződés egy olyan dokumentum, amely szép csendben forradalmasíthatja Európát. Fejleszti a demokráciát azáltal, hogy az együttdöntési eljárást és a minősített többséget teszi a döntéshozás fő eszközévé. Kedvez a szubszidiaritás elvének, világosan szétválasztja a hatásköröket, megerősíti a nemzeti parlamentek szerepét és az Unió egységes jogi személyiségét, és elősegíti az átláthatóságot azáltal, hogy kiterjeszti a szokványos jogi eljárásokat a szabadság, biztonság és igazságosság területére – egy olyan területre, ahol túlságosan is sokáig születtek zárt ajtók mögött olyan törvények, amelyek sértik egy jogtisztelő Unió szellemiségét. A Szerződést kiegészítő szövegtervezet nem minden hiba nélküli: az európai szimbólumok elvesztése csapás a föderalistáknak, mint ahogy a lengyelek szavazási rendszer körüli maszatolása is. De amíg a Szerződésben nem rögzítik véglegesen a Ioannina-kompromisszumot, együtt tudunk élni ezekkel. Ami nélkül viszont nem élhetünk, az az Európai Unióról szóló szerződés 8. cikkében található definíció az európai polgárság fogalmáról, hiszen a polgárság olyan szimbólum, amely mögött – a zászlótól vagy himnusztól eltérően – valós életek vannak, vagyis 450 millió embert szimbolizál. Hasonlóképpen az, hogy a külügyminisztert főképviselőnek hívjuk, nem komoly ok az aggodalomra, de az már igen, ha a főképviselő csupán a Tanács bábja. A Parlamentnek és a Bizottságnak össze kell fognia, hogy biztosítsák a külügyi szolgálat egységének tiszteletben tartását, és hogy a Bíróság felügyelhesse az adatok használatát a közös kül- és biztonságpolitika keretein belül. Végül és talán ez a legfontosabb, a polgárokat nem oszthatjuk két csoportba. Ez teljesen ellentétes az európai integráció szellemiségével, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a brit és lengyel kimaradások nem állandósulnak, egy olyan záradékkal, amely lehetővé teszi a visszahívást a kormányközi konferencia újbóli összehívása nélkül. Azonban nem csak az „opt-out” lehetőségektől kell óvakodnunk, hanem az „opt-in” lehetőségektől is. Ha nem megfelelően vannak megfogalmazva, lehetővé teszik, hogy a kormányok először felhígítsák, aztán mossák kezeiket a bel-és igazságügy alapvető fontosságú törvényeivel kapcsolatban, öt év párbeszéd és vita után. Amennyiben egyes országok nem hajlandóak az ésszerű kompromisszumok elfogadására, ezt üzenjük nekik: kezdhetnek azon gondolkodni, hogy talán barátsággal el kellene válni az Uniótól, és véget kellene vetni annak, hogy saját érdekeikhez ragaszkodva túszul ejtik az Uniót, hiszen Európa érdekeinek elsőbbséget kell élvezni a saját érdekekkel szemben."@hu11
". Signor Presidente, il Primo Ministro Sócrates deve sentirsi come Enrico V d’Inghilterra prima della battaglia di Agincourt: governi ostili che si preparano allo scontro, intenti a indebolire, o addirittura a bloccare, la riforma del trattato. Signor Presidente in carica del Consiglio, il suo Primo Ministro deve attenersi alle scadenze dell’Europa e la prossima settimana dovrà presentare un trattato in grado di sostenere un’Unione forte, reattiva ed efficace. E quindi “ancora una volta alla breccia, cari amici, ancora una volta”, per quella che sarà la battaglia finale in questa guerra costituzionale. Pertanto, invito il Consiglio, la Commissione e i nostri rappresentanti, facendo mie le parole di Shakespeare: “Serrate ora i denti e spalancate le narici, trattenete il fiato e mettete a prova il coraggio fin dove può” a tutela del nostro interesse comune. Questo Parlamento sarà la vostra fanteria. Sappiamo bene che il mancato accordo sulla riforma del trattato sarebbe una tragedia di proporzioni shakespeariane. Perché? Perché lo non ha funzionato, non funziona, né mai potrà funzionare. L’unanimità in seno al Consiglio si traduce, nella pratica, nell’accantonamento o nella riduzione al livello del comune denominatore di legislazioni essenziali. In un mondo sempre più spietato e globalizzante, dove le sfide poste dal cambiamento climatico, dall’emigrazione e dal terrorismo richiedono risposte radicali, il comune denominatore più basso non è sufficiente. Non sarà la Costituzione, ma nonostante tutto quel gergo giuridico, la riforma del Trattato è un documento che potrebbe silenziosamente rivoluzionare l’Europa. Promuove lo sviluppo della democrazia, ponendo la codecisione e il voto a maggioranza qualificata al centro del processo decisionale. Favorisce la sussidiarietà, con una più chiara divisione delle competenze, rafforzando il ruolo dei parlamenti nazionali e la singola personalità giuridica dell’Unione, e aiuta la trasparenza estendendo la procedura legislativa ordinaria alle leggi in materia di libertà, sicurezza e giustizia – un ambito in cui per troppo tempo si sono approvate, a porte chiuse, leggi contrarie allo spirito rispettoso dei diritti, proprio dell’Unione. Il progetto di testo del vostro Trattato emendativo non è privo di imperfezioni: la perdita dei simboli europei è un colpo ai federalisti, così come il raggiro sui sistemi di votazione ordito dai polacchi. Ma possiamo farcene una ragione, a patto che il compromesso di Ioannina non venga ancorato per sempre al Trattato. Una cosa di cui non possiamo fare a meno, tuttavia, è una definizione di cittadinanza europea all’articolo 8 del Trattato sull’Unione europea, poiché la cittadinanza è un simbolo che, a differenza di una bandiera o di un inno, ha una vita vera e reali implicazioni per oltre 450 milioni di persone. Allo stesso modo, definire il nostro ministro degli Esteri “Alto rappresentante” non è motivo di gravi preoccupazioni, mentre lo sarebbe senz’altro un Alto rappresentante che fosse un burattino del Consiglio. Il Parlamento e la Commissione devono cooperare per garantire che il carattere congiunto del servizio europeo per l’azione esterna sia rispettato appieno e che la Corte di giustizia supervisioni l’utilizzo dei dati personali nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune. Ultima considerazione, ma forse di importanza preponderante, non possiamo avere due classi di cittadini. Ciò è assolutamente contrario allo spirito di integrazione europeo e dobbiamo impegnarci al massimo per far sì che gli di Regno Unito e Polonia non permangano in eterno, richiedendo una clausola che permetta la revoca senza una riconvocazione della CIG. Non dobbiamo guardarci solo dagli : anche dagli ovvero dalle affiliazioni. Se non opportunamente formulate, potrebbero permettere ai governi di stemperare, dapprima, e quindi di ignorare, leggi comunitarie essenziali in materia di giustizia e affari interni, dopo cinque anni di dialogo e dibattito. Se determinati paesi non sono in grado di accettare ragionevoli compromessi, la nostra replica a questi Stati dovrebbe essere un’esortazione a considerare un divorzio amichevole dall’Unione e a smettere di tenerla ostaggio dei loro interessi personali, poiché gli interessi dell’Europa devono essere prioritari rispetto a essi."@it12
". – Pone pirmininke, ministras pirmininkas Sokratas turi jaustis kaip Anglijos karalius Henrikas V prieš Azenkuro mūšį. Priešiškos vyriausybės rengiasi kovai ir turi ketinimų susilpninti ar net vetuoti sutarties reformą. Dabartinis pirmininkas, jūsų ministras pirmininkas, privalo tvirtai laikytis raudonų Europos linijų ir ateinančią savaitę pateikti sutartį bei padėti tvirtos, atsakingos ir veiksmingos Sąjungos pagrindus. Taigi „pirmyn, draugai, pirmyn“ į galutinį mūšį kovoje dėl konstitucijos. Todėl primygtinai raginu Tarybą, Komisiją ir savo šalies atstovus Šekspyro žodžiais tariant „tvirtai laikytis ir įveikti visas kliūtis“ ginant mūsų bendrą interesą. Parlamentas – jūsų pėstininkai. Žinome, kad nepavykus susitarti dėl sutarties reformos mūsų laukia Šekspyro tragedija. Kodėl? Nes status quo nepasiteisino, nepasiteisina ir iš tiesų net negali pasiteisinti. Praktiškai Tarybos vienbalsiškumas reiškia, kad svarbiausi teisės aktai arba dedami į stalčių, arba sumažinami iki mažiausio bendro vardiklio. Vis stiprėjančios konkurencijos akivaizdoje ir globaliame pasaulyje, kur iššūkiai, pvz., klimato kaita, migracija ir terorizmas reikalauja radikalių atsakymų, mažiausio bendro vardiklio paprasčiausiai nepakanka. Galbūt ne Konstitucija, bet dėl visų teisinių subtilybių Reformų sutartis – tai dokumentas, galintis tyliai įgyvendinti revoliuciją Europoje. Juo vystoma demokratija, o bendro sprendimo procedūra ir kvalifikuota dauguma balsuojant sudaro sprendimų priėmimo pagrindą. Joje palankiai pasisakoma už subsidiarumą, aiškų kompetencijų padalijimą, nacionalinių parlamentų ir Europos Sąjungos kaip juridinio asmens vaidmens stiprinimą ir prisidedama prie skaidrumo, nes įprastinės įstatymų leidybos procedūros išplečiamos, į jas įtraukiama laisvė, saugumas ir teisingumas; būtent šioje srityje įstatymai, pažeidžiantys Sąjungos, kurioje teisės yra gerbiamos, dvasią buvo priimami pernelyg ilgai. Ir jūsų pakeistas Sutarties tekstas nėra tobulas: Europos simbolių praradimas reiškia smūgį federalinės valstybės šalininkams kaip ir Lenkijos vilkinimas sprendimas dėl rinkimų sistemos. Tačiau mums tai iš esmės netrukdo su sąlyga, kad Joaninos kompromisas nėra įtvirtintas Sutartyje visam laikui. Vienas iš svarbių momentų, be kurio kelias pirmyn neįsivaizduojamas – tai Europos Sąjungos Sutarties 8 straipsnyje įtvirtintas Europos pilietybės apibrėžimas, nes pilietybė – tai simbolis, kuris, skirtingai nei vėliava ar himnas, iš tiesų turi savo gyvenimą ir turi realią įtaką daugiau nei 450 mln. gyventojų. Taip pat nederėtų nerimauti dėl to, kad užsienio reikalų ministras vadinamas Aukštuoju atstovu; nerimauti verstų tik Aukštasis atstovas – marionetė Tarybos rankose. Parlamentas ir Komisija privalo susitikti šiandien ir užtikrinti, kad bendra veikla išorės klausimais išliks, o Teisingumo Teismas prižiūrės asmens duomenų naudojimą bendros užsienio ir saugumo politiko srityse. Galiausiai ir galbūt svarbiausia – negali būti dviejų rūšių piliečių. Tai visiškai nesiderina su Europos integracijos dvasia ir privalome daryti visa, kas įmanoma, kad atsisakytume Didžiosios Britanijos ir Lenkijos siūlomų išimčių bent jau ilguoju laikotarpiu, o galimybė taikyti šią išlygą būtų susieta su TVK sušaukimu. Privalome saugotis ne tik tuo atveju, kai nuostatos netaikomos. Jei suformuluosime jas netinkamai, šalių vyriausybės galės nusiplauti savo rankas dėl svarbiausių Bendrijos teisės aktų teisingumo ir vidaus reikalų srityse, net po penkerių dialogų ir diskusijų metų. Jei dalis valstybių negali sutikti su protingu kompromisu, turėtume joms pasakyti štai ką: jums vertėtų apsvarstyti taikaus išstojimo iš Sąjungos galimybę ir nebelaikyti jos įkaitu savo interesams, nes pirmenybę reikia atiduoti visos Europos interesams."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, premjerministrs droši vien jūtas kā Anglijas karalis Henrijs V pirms kaujas pie Azenkūras: ienaidnieku valdības gatavojas cīņai ar mērķi vājināt, iespējams pat uzlikt aizliegumu, līguma reformai. Pašreizējais priekšsēdētāj, jūsu premjerministram ir stigri jāievēro Eiropas sarkanās līnijas, un viņam nākamnedēļ ir jāiesniedz līgums, kas liktu pamatu spēcīgai, atsaucīgai un efektīvai Eiropas Savienībai. Tāpēc „Vēlreiz uz izlaušanos, dārgie draugi, vēlreiz”, tajā, kam būtu jābūt pēdējai cīņai šajā konstitucionālajā karā. Tāpēc es aicinu Padomi, Komisiju un mūsu pārstāvjus, Šekspīra vārdiem runājot: „Sasprindziniet savus muskuļus..., Aizturiet elpu un parādiet visu savu raksturu”, lai aizstāvētu mūsu kopējās intereses. Šis Parlaments būs jūsu kājnieki. Mēs zinām, ka šīs līguma reformas izgāšanās būtu Šekspīra mēroga traģēdija. Kāpēc? Tāpēc, ka nav nostrādājis, nestrādā un nekad nenostrādās. Padomes vienprātība praksē nozīmē to, ka būtiski tiesību akti tiek nolikti malā vai pazemināti līdz kopsaucēja līmenim. Arvien pieaugošās globalizācijas pasaulē, kur uz tādiem izaicinājumiem kā klimata izmaiņas, migrācija un terorisms ir jāreaģē radikāli, zemākais kopsaucējs nav pietiekami. Tā var nebūt Konstitūcija, taču tās juridiskajā terminoloģijā, Reformu līgums ir dokuments, kas Eiropā var būt diez gan revolucionārs. Tas attīsta demokrātiju, par lēmuma pieņemšanas centru nosakot vienotu lēmumu pieņemšanu un noteikta vairākuma balsošanu. Tas atbalsta funkciju decentralizēšanu, skaidrāku kompetenču sadalījumu, nacionālo parlamentu nozīmes pastiprināšanu un Eiropas Savienības vienotu tiesisku būtību, un tas palīdz uzlabot pārredzamību, paplašinot parasto likumdošanas procedūru, nosedzot brīvību, drošību un taisnīgumu – jomas, kurās likumi, kas pārkāpj tiesību normu ievērošanas garu, ir pārāk ilgi pieņemti aiz aizvērtām durvīm. Jūsu korektīvā Līguma teksta projekts nav nevainojams: Eiropas simbolu zaudējums ir tāds pats trieciens federālistiem kā poļu izraisītās svārstības balsošanas sistēmās. Taču mēs varam ar to sadzīvot, kamēr Joanīnas kompromiss nav uz visiem laikiem iestrādāts Līgumā. Tomēr viena lietas, bez kuras mēs nevaram dzīvot, ir Eiropas pilsonības definīcija Līguma par Eiropas Savienību 8. pantā, jo pilsonība ir simbols, kuram pretēji karogam vai himnai ir reāla dzīve, reāla ietekme uz vairāk nekā 450 miljoniem cilvēku. Līdzīgi mūsu ārlietu ministra saukšana par „augsto pārstāvi” nav spēcīgs iemesls bažām, taču augstais pārstāvis, kurš ir tikai marionete Padomes rokās, noteikti ir. Parlamentam un Komisijai ir jāapvienojas, lai pārliecinātos, ka pilnībā tiek nodrošināts ārējo aktivitāšu vienotais raksturs, un ka Eiropas Kopienu Tiesa pārrauga personas datu izmantošanu vienotā ārpolitikā un drošības politikā. Visbeidzot, un iespējamais vissvarīgākais, ir tas, ka mums nevar būt divu šķiru iedzīvotāji. Tas ir pretrunā Eiropas integrācijas garam, un mums ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka britu un poļu izņēmumi netiek saglabāti mūžīgi, pieprasot pantu, kas pieļautu atsaukšanu bez apspriešanas SVK. Mums ir jāsargās ne tikai no izņēmumiem, bet arī no „pievienošanās”. Ja tā būs nepareizi definēti, tas var ļaut valdībām vispirms pavājināt svarīgus Kopienas tiesību aktus tieslietu un iekšlietu jomās pēc piecu gadu dialogiem un debatēm, bet pēc tam atkāpties. Ja atsevišķas valstis nevar pieņemt saprātīgu kompromisu, mūsu ziņa būtu šāda: tām ir jāsāk domāt par draudzīgu šķiršanos no Eiropas Savienības un beigt turēt to kā ķīlnieku savās interesēs, Eiropas interesēm ir jābūt par tām pārākām."@lv13
"Mr President, Prime Minister Sócrates must feel like England’s Henry V before the battle of Agincourt: hostile governments preparing for a fight, intent on weakening, even perhaps vetoing, treaty reform. President-in-Office, your Prime Minister must hold firm to Europe’s red lines and he must deliver next week a treaty able to underpin a strong, responsive and effective Union. So it is ‘Once more unto the breach, dear friends, once more’, for what should be the final battle in this constitutional war. So I urge the Council, the Commission and our own representatives, in Shakespeare’s words: ‘Stiffen your sinews ..., Hold hard the breath and bend up every spirit to his full height’ in defence of our common interest. This Parliament will be your foot soldiers. We know that failure to agree on treaty reform would be a tragedy of Shakespearean proportions. Why? Because the status quo has not worked, does not work and never can work. What Council unanimity means in practice is that essential legislation is either shelved or lowered to the level of the common denominator. In an increasingly cut-throat, globalising world, where challenges like climate change, migration and terrorism demand radical responses, the lowest common denominator is just not good enough. It may not be the Constitution but, for all its legalese, the Reform Treaty is a document which can quietly revolutionise Europe. It develops democracy, putting codecision and qualified majority voting at the heart of decision-making. It favours subsidiarity, with a clearer division of competences, reinforcing the role of national parliaments and the Union’s single legal personality, and it helps transparency, extending the ordinary legislative procedure to cover freedom, security and justice – an area where laws which breach the spirit of a rights-respecting Union have been made behind closed doors for too long. The draft text of your amending Treaty is not without its faults: the loss of Europe’s symbols is a blow to federalists, as is the fudge on voting systems wrought by the Poles. But we can live with them, so long as the Ioannina Compromise is not anchored in the Treaty for all time. One thing we cannot live without, however, is a definition of European citizenship in Article 8 of the Treaty of European Union, because citizenship is a symbol which, unlike a flag or an anthem, has a real life, real implications for over 450 million people. Similarly, calling our Foreign Minister the ‘High Representative’ is no grave cause for concern, but a High Representative who is merely a puppet of the Council certainly would be. Parliament and the Commission must unite to ensure that the joint character of the external action service is respected in full, and that the Court of Justice oversees the use of personal data within the common foreign and security policy. Finally, and perhaps most importantly, we cannot have two classes of citizen. That goes entirely against the spirit of European integration and we must do our damnedest to ensure that British and Polish opt-outs are not preserved in perpetuity by demanding a clause allowing revocation without reconvening the IGC. It is not only opt-outs we must guard against: it is also ‘opt-ins’. If not properly formulated, they could allow governments first to water down, and then to wash their hands of, essential Community laws in justice and home affairs after five years of dialogue and debate. If certain countries cannot accept reasonable compromise, our message should be this: they should start thinking about an amicable divorce from the Union and cease holding it hostage to their own vested interests, for the interests of Europe must take precedence over these."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, premier Sócrates moet zich welhaast voelen als Hendrik V van Engeland voorafgaand aan de slag van Agincourt, namelijk vijandige regeringen die zich opmaken voor de strijd met als doel om de hervorming van het Verdrag af te zwakken of misschien zelfs wel te vetoën. De fungerend voorzitter, uw eerste minister, dient pal te staan voor het Europese belang door te zeggen “Tot hier en niet verder”. Volgende week dient hij dus met een Verdrag op de proppen te komen waarmee de Europese Unie daadkrachtig, slagvaardig en doeltreffend optreden kan. Dus in deze als het goed is laatste veldslag van deze constitutionele oorlog. Ik wil dan ook een dringende oproep doen aan de Raad, de Commissie en onze vertegenwoordigers om nze gezamenlijke belangen te verdedigen, indachtig de woorden van Shakespeare: “ ”. Dit Parlement is hierbij uw toegewijde infanterie. We zijn er allemaal van doordrongen dat het mislukken van het Hervormingsverdrag een tragedie zou zijn van Shakespeareaanse dimensies. Waarom? Omdat de status quo niet werkte, ook nu niet werkt, en ook nooit werken zal. Als de Raad stemmen moet bij unanimiteit, dan komt dat neer op besluitvorming op basis van de laagste gemeenschappelijke deler, of blijft belangrijke wetgeving op de plank liggen. In een steeds verder mondialiserende wereld, met messcherpe concurrentie en met grote vraagstukken als klimaatverandering, migratie en terrorisme, zijn er radicale oplossingen nodig en is de laagste gemene deler gewoon veel te weinig. Het is dan wel niet de Grondwet, maar ondanks alle juristenpraat die erin staat is het een document dat een revolutie veroorzaken kan in Europa. Het houdt een verdere ontwikkeling in van de democratie, met daarin een sleutelrol voor medebeslissing en stemming bij gekwalificeerde meerderheid. Dankzij een duidelijkere verdeling van de bevoegdheden en de versterking van de rol van de nationale parlementen, alsook de versterking van de rechtspersoonlijkheid van de Unie, houdt het Verdrag een versterking in van het subsidiariteitsbeginsel. Tevens leidt het Verdrag tot meer transparantie dankzij het feit dat de gewone wetgevende procedure dan tevens van toepassing zijn zal op vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Dat is een aandachtsgebied waarin er veel te lang in allerlei achterkamertjes wetten zijn bekonkeld die afbreuk doen aan de rechten-respecterende inborst van de Unie. De ontwerptekst van het Hervormingsverdrag is niet zonder manco’s. Het schrappen van Europese symbolen is een slag voor de federalisten, net zoals de onzin over stemprocedures die de Polen uitkramen. Maar daar kunnen we mee leven, zolang het Ioanninacompromis maar niet voor altijd in het Verdrag wordt vastgelegd. Maar we kunnen niet leven zonder een definitie van het Europese burgerschap in artikel 8 van het EU-Verdrag. Het burgerschap is namelijk een symbool dat, anders dan een vlag of een volkslied, een echte tastbare invloed heeft op het leven van meer dan 450 miljoen mensen. Op een soortgelijke manier is het niet echt erg als we onze minister van buitenlandse zaken “Hoge Vertegenwoordiger” noemen, maar het zou wel erg zijn als die Hoge Vertegenwoordiger slechts een marionet van de Raad zou zijn. Het Parlement en de Commissie moeten erop toezien dat het gemeenschappelijke karakter van het EU-optreden naar buiten toe volledig wordt gerespecteerd en dat het Hof van Justitie toezicht houdt op het gebruik dat in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid wordt gemaakt van persoonlijke gegevens. Dan tot slot - en dit is misschien nog wel het allerbelangrijkste - is het concept van twee soorten burgers onacceptabel. Dat druist volledig in tegen de geest van de Europese integratie. We moeten er donders goed voor oppassen dat de Britse en Poolse opt-outs niet tot in de eeuwigheid van dagen bestaan blijven. Er dient een clausule te worden opgenomen waarmee deze kunnen worden herroepen zonder dat er een IGC moeten worden belegd. En we moeten niet alleen waken voor opt-outs maar ook voor zogeheten “ ”. Want als die niet goed worden geformuleerd dan worden de regeringen in de gelegenheid gesteld om na vijf jaar dialoog en debat cruciale communautaire wetten op het gebied van justitie en binnenlandse zaken af te zwakken en dan hun handen in onschuld te wassen. Als sommige landen niet in staat zijn een redelijk compromis te accepteren, dan moeten ze maar eens gaan nadenken over een boedelscheiding en ophouden de Europese Unie te blokkeren met hun egocentrische belangen. De belangen van Europa, díe gaan voor."@nl3
"Panie przewodniczący! Pan premier Sócrates musi się czuć jak angielski Henryk V przed bitwą w Agincourt, wrogie rządy przygotowujące się do walki z zamiarem osłabienia, a może nawet zawetowania reformy traktatowej. Panie przewodniczący Rady! Premier pańskiego kraju powinien trzymać się mandatu określonego przez Unię Europejską i w przyszłym tygodniu doprowadzić do przyjęcia Traktatu, który będzie w stanie stanowić podstawę silnej, elastycznej i sprawnej Unii. Więc: „Raz jeszcze skoczmy do wyłomu, przyjaciele!” do ostatecznej bitwy w tej wojnie o konstytucję. Apeluję więc do Rady, Komisji Europejskiej i naszych przedstawicieli słowami Szekspira: „Natężcie mięśnie..., Dech wstrzymać, zebrać wszystkie moce ducha...” w obronie naszego wspólnego dobra. Ten Parlament będzie pańską piechotą. Wiemy, że brak porozumienia w sprawie reformy traktatowej byłby tragedią na miarę tragedii szekspirowskiej. Dlaczego? Ponieważ pozostawienie status quo nie było, nie jest i nigdy nie będzie odpowiednim rozwiązaniem. Jednomyślność Rady oznacza w praktyce, że niezbędne akty prawne są albo odkładane na półkę lub sprowadzane do poziomu wspólnego mianownika. W coraz bardziej globalizującym się świecie, w którym trzeba twardo walczyć o swoje, w którym wyzwania takie, jak zmiany klimatyczne, migracja i terroryzm wymagają radykalnych rozwiązań, sprowadzanie wszystkiego do najniższego wspólnego mianownika nie wystarczy. Może to i nie jest Konstytucja, ale pomimo swojego żargonu prawniczego, traktat reformujący stanowi dokument, który może po cichu zrewolucjonizować Europę. Traktat ten rozwija demokrację, sprawiając, że procedury współdecyzji i kwalifikowanej większości staną się podstawowymi procedurami podejmowania decyzji. Sprzyja pomocniczości poprzez wyraźny podział kompetencji, wzmacniając rolę parlamentów krajowych i szczególną osobowość prawną Unii oraz przyczynia się do zwiększenia przejrzystości, rozszerzając zakres stosowania zwykłej procedury legislacyjnej tak, aby obejmowała kwestie dotyczące wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – dziedzinę, w której przepisy naruszające ducha Unii szanującej prawa ustanawiane były zbyt długo potajemnie. Państwa projekt traktatu zmieniającego nie jest doskonały; brak symboli europejskich stanowi cios dla federalistów, tak jak wywołujący zamieszanie system głosowania forsowany przez Polaków. Możemy je zaakceptować, pod warunkiem, że kompromis z Joaniny nie zostanie na zawsze włączony do Traktatu. Nie do zaakceptowania byłby natomiast brak w artykule 8 Traktatu o Unii Europejskiej definicji obywatelstwa europejskiego, ponieważ obywatelstwo stanowi symbol, który w przeciwieństwie do flagi czy hymnu, ma rzeczywiste, praktyczne znaczenie dla ponad 450 mln ludzi. Podobnie nazywanie naszego Ministra Spraw Zagranicznych „Wysokim Przedstawicielem” nie jest wielkim powodem do zmartwień, ale byłoby nim z całą pewnością ustanowienie instytucji Wysokiego Przedstawiciela, który byłby jedynie kukiełką w rękach Rady. Parlament i Komisja Europejska muszą połączyć wysiłki w celu zapewnienia, że wspólny charakter służby ds. działań zewnętrznych będzie w pełni respektowany, a także, że Trybunał Sprawiedliwości sprawować będzie nadzór nad wykorzystywaniem danych osobowych w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Wreszcie, i może, co najważniejsze, nie możemy mieć dwóch kategorii obywateli. Jest to całkowicie sprzeczne z istotą integracji europejskiej i musimy zrobić, co tylko w naszej mocy, aby zapewnić, że odstępstwa wynegocjowane przez Wielką Brytanię i Polskę nie zostaną na zawsze zachowane poprzez żądanie uwzględnienia klauzuli uchylającej bez konieczności ponownego zwołania konferencji międzyrządowej. Musimy bronić się nie tylko przed przypadkami odstąpienia, ale także przed przypadkami „przystąpienia”. Jeżeli niektóre państwa nie są w stanie zaakceptować rozsądnego kompromisu to należałoby im powiedzieć, żeby zaczęły rozważać polubowne wystąpienie z Unii i zaprzestać trzymania jej jako zakładnika swoich własnych interesów, ponieważ dobro Unii Europejskiej powinno mieć nad nimi pierwszeństwo. Jeżeli niektóre państwa nie są w stanie zaakceptować rozsądnego kompromisu, powinniśmy im powiedzieć, że powinny zacząć rozważać polubowne wystąpienie z Unii i zaprzestanie trzymania jej jako zakładnika swoich własnych interesów, ponieważ dobro Unii Europejskiej powinno mieć nad tymi interesami pierwszeństwo."@pl16
". - Senhor Presidente, o senhor Primeiro-Ministro José Sócrates deve sentir-se como Henrique V da Inglaterra antes da Batalha de Agincourt: os governos hostis preparando-se para um combate, determinados a enfraquecer, talvez mesmo a vetar, o Tratado Reformador. Senhor Presidente em exercício, o seu Primeiro-Ministro tem de fazer cumprir os limites seguros da Europa e tem de apresentar, na próxima semana, um Tratado capaz de sustentar uma União forte, com respostas e eficaz. E assim, “Mais uma vez à brecha, meus amigos, mais uma vez!”, para o que deverá ser a batalha final desta guerra constitucional. Assim sendo, exorto o Conselho, a Comissão e os nossos representantes, com palavras de Shakespeare: “Enrijai os tendões (…), sustende a respiração e arqueai os espíritos à sua máxima altura”, em defesa dos nossos interesses comuns. Este Parlamento será a sua infantaria. Sabemos que seria uma tragédia de proporções shakespearianas não chegar a acordo sobre o Tratado Reformador. Porquê? Porque o não funcionou, não funciona e não poderá funcionar jamais. Na prática, unanimidade do Conselho significa que a legislação essencial ou é posta de lado ou é reduzida ao nível do denominador comum. Num mundo cada vez mais impiedoso e globalizado, onde desafios como as alterações climáticas, as migrações e o terrorismo exigem respostas radicais, o menor denominador comum não é suficientemente bom. Pode não ser a Constituição mas, com toda a sua linguagem jurídica, o Tratado Reformador é um documento que pode revolucionar discretamente a Europa. Ele amplia a democracia, colocando a co-decisão e a votação por maioria qualificada no centro do processo de decisão. Promove a subsidiariedade, graças a uma divisão de competências mais clara, reforçando o papel dos parlamentos nacionais e da personalidade jurídica única da União Europeia, e facilita a transparência, alargando o processo legislativo ordinário à liberdade, segurança e justiça – áreas onde têm sido feitas à porta fechada demasiadas leis que corrompem o espírito de uma União respeitadora dos direitos. O texto do projecto do vosso Tratado Reformador não deixa de ter os seus defeitos: a perda dos símbolos da Europa é um golpe para os federalistas, tal como a patranha dos sistemas de votação forjada pelos polacos. Mas podemos viver com eles, desde que o compromisso de Ioannina não seja integrado no Tratado para sempre. Uma coisa sem a qual não podemos viver, contudo, é a definição de cidadania europeia no artigo 8.º do Tratado da União Europeia, pois a cidadania é um símbolo que, ao contrário de uma bandeira ou de um hino, tem uma existência real, implicações reais para mais de 450 milhões de pessoas. Da mesma maneira, chamar ao nosso ministro dos Negócios Estrangeiros “Alto Representante” não é um grave motivo de preocupação, mas um Alto Representante que seja um mero fantoche do Conselho certamente o será. O Parlamento e a Comissão devem unir-se para garantir que a natureza conjunta do serviço de acção externa é plenamente respeitada e que o Tribunal de Justiça supervisiona a utilização de dados pessoais no âmbito da política externa e de segurança comum. Por fim, e talvez o mais importante, não podemos ter duas classes de cidadãos. Isso estaria em frontal desacordo com o espírito da integração europeia, e temos de fazer tudo para assegurar que as exclusões britânica e polaca não se manterão perpetuamente através da exigência de uma cláusula que permita a revogação sem nova reunião da CIG. Não são apenas as cláusulas de exclusão que impõem prudência, mas também as de inclusão. Se não forem devidamente formuladas, podem permitir aos governos, primeiro, neutralizar legislação comunitária essencial em matéria de justiça e assuntos internos, após cinco anos de diálogo e debate e, em seguida, lavarem daí as suas mãos. Se alguns países não conseguem aceitar um compromisso razoável, a nossa mensagem deve ser esta: devem começar a pensar num divórcio amigável da União Europeia e deixar de a manter refém dos seus interesses, pois os interesses da Europa devem ter precedência."@pt17
"Mr President, Prime Minister Sócrates must feel like England’s Henry V before the battle of Agincourt: hostile governments preparing for a fight, intent on weakening, even perhaps vetoing, treaty reform. President-in-Office, your Prime Minister must hold firm to Europe’s red lines and he must deliver next week a treaty able to underpin a strong, responsive and effective Union. So it is ‘Once more unto the breach, dear friends, once more’, for what should be the final battle in this constitutional war. So I urge the Council, the Commission and our own representatives, in Shakespeare’s words: ‘Stiffen your sinews ..., Hold hard the breath and bend up every spirit to his full height’ in defence of our common interest. This Parliament will be your foot soldiers. We know that failure to agree on treaty reform would be a tragedy of Shakespearean proportions. Why? Because the status quo has not worked, does not work and never can work. What Council unanimity means in practice is that essential legislation is either shelved or lowered to the level of the common denominator. In an increasingly cut-throat, globalising world, where challenges like climate change, migration and terrorism demand radical responses, the lowest common denominator is just not good enough. It may not be the Constitution but, for all its legalese, the Reform Treaty is a document which can quietly revolutionise Europe. It develops democracy, putting codecision and qualified majority voting at the heart of decision-making. It favours subsidiarity, with a clearer division of competences, reinforcing the role of national parliaments and the Union’s single legal personality, and it helps transparency, extending the ordinary legislative procedure to cover freedom, security and justice – an area where laws which breach the spirit of a rights-respecting Union have been made behind closed doors for too long. The draft text of your amending Treaty is not without its faults: the loss of Europe’s symbols is a blow to federalists, as is the fudge on voting systems wrought by the Poles. But we can live with them, so long as the Ioannina Compromise is not anchored in the Treaty for all time. One thing we cannot live without, however, is a definition of European citizenship in Article 8 of the Treaty of European Union, because citizenship is a symbol which, unlike a flag or an anthem, has a real life, real implications for over 450 million people. Similarly, calling our Foreign Minister the ‘High Representative’ is no grave cause for concern, but a High Representative who is merely a puppet of the Council certainly would be. Parliament and the Commission must unite to ensure that the joint character of the external action service is respected in full, and that the Court of Justice oversees the use of personal data within the common foreign and security policy. Finally, and perhaps most importantly, we cannot have two classes of citizen. That goes entirely against the spirit of European integration and we must do our damnedest to ensure that British and Polish opt-outs are not preserved in perpetuity by demanding a clause allowing revocation without reconvening the IGC. It is not only opt-outs we must guard against: it is also ‘opt-ins’. If not properly formulated, they could allow governments first to water down, and then to wash their hands of, essential Community laws in justice and home affairs after five years of dialogue and debate. If certain countries cannot accept reasonable compromise, our message should be this: they should start thinking about an amicable divorce from the Union and cease holding it hostage to their own vested interests, for the interests of Europe must take precedence over these."@ro18
"Vážený pán predseda, predseda vlády, pán Sócrates, sa musí cítiť ako anglický panovník Henrich V pred bitkou pri Agincourte: nepriateľské vlády pripravujúce sa na boj, cieľom ktorého je oslabiť, či dokonca vetovať reformnú zmluvu. Vážený pán predseda, váš predseda vlády sa musí pevne pridržiavať pravidiel platných pre Európu a budúci týždeň musí predložiť zmluvu, ktorá bude oporou silnej, vnímavej a schopnej Únie. Pre to, čo by malo byť konečnou bitkou v ústavnej vojne teda platí: „Ešte raz, až kým ich neporazíme, drahí priatelia, ešte raz“. Preto vyzývam Radu, Komisiu a našich vlastných zástupcov na obranu našich spoločných záujmov slovami Shakespeara: „Napni svoje svaly... zadrž pevne dych a podrob svojho ducha jeho plnej výške”. Tento Parlament bude vašimi pešiakmi. Vieme, že neodsúhlasenie reformnej zmluvy by znamenalo tragédiu shakespearovských rozmerov. Prečo? Pretože status quo nefungoval, nefunguje a nikdy fungovať nebude. Jednomyseľnosť Rady v praxi znamená, že nevyhnutná legislatíva sa buď odloží alebo zníži na úroveň najmenšieho spoločného menovateľa. Vo svete s rastúcou bezohľadnosťou, stúpajúcou globalizáciou, vo svete, kde si otázky klimatických zmien, migrácie a terorizmu vyžadujú radikálne odpovede, najmenší spoločný menovateľ skrátka nestačí. Možno to nebude Ústava, avšak z právnického hľadiska je reformná zmluva dokumentom, ktorý môže urobiť zásadné zmeny v Európe. Rozvíja demokraciu, v ktorej bude základom rozhodovania spoločné rozhodovanie a hlasovanie kvalifikovanou väčšinou. Uprednostňuje subsidiaritu s jasnejším rozdelením kompetencií, posilnením úloh národných parlamentov a jednotnou právnou subjektivitou Únie. Posilňuje transparentnosť, rozširuje pôsobnosť bežnej legislatívy tak, aby pokrývala otázky slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – oblasti, v ktorých sa zákony porušujúce ducha Únie rešpektujúcej práva vytvárali až príliš dlho za zatvorenými dverami. Aj pracovný text vašej pozmeňujúcej Zmluvy má svoje nedostatky: strata symbolov Európy je vetrom do plachiet pre federalistov, ako aj únikom pred hlasovacími systémami zo strany Poliakov. Dokážeme však s nimi žiť, ak nebude Ioáninsky kompromis zakotvený v Zmluve navždy. Je tu však jedna vec, bez ktorej žiť nemôžeme, a to definícia európskeho občianstva v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. Občianstvo je symbolom, ktorý na rozdiel od vlajky či hymny znamená skutočný život, praktické dôsledky pre viac než 450 miliónov ľudí. Podobne nie je závažným dôvodom na obavy ani to, že budeme nášho ministra zahraničných vecí volať vysoký splnomocnenec. Avšak vysoký splnomocnenec, ktorý je len bábkou Rady, by takýmto dôvodom bol. Parlament a Komisia sa musia zjednotiť, aby zabezpečili, že spoločný charakter vonkajšej výkonnej služby sa plne rešpektuje a že Súdny dvor dohliada na používanie osobných údajov v rámci bežnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. A napokon azda to najdôležitejšie: nemôžeme mať dve triedy občanov. Je to úplne v rozpore s duchom európskej integrácie. Musíme urobiť maximum, aby sme zaistili, že britská a poľská neúčasť nebude trvať navždy, a to požadovaním doložky umožňujúcej odvolanie bez opätovného zvolania medzivládnej konferencie. Nie sú to však len neúčasti, pred ktorými sa musíme mať na pozore, ale aj „účasti“. Ak nedôjde k ich správnej formulácii, mohli by vládam umožniť najprv oslabiť nevyhnutné právne predpisy Spoločenstva v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí a potom si „umyť ruky“ po piatich rokoch dialógov a diskusií. Ak niektoré krajiny nedokážu prijať rozumný kompromis, náš odkaz by mal znieť takto: mali by začať pomýšľať na priateľské odtrhnutie sa od Únie a prestať ju držať ako rukojemníka svojich oprávnených záujmov, pretože záujmy Európy musia mať pred nimi prednosť."@sk19
"Gospod predsednik, predsednik vlade Sócrates se zagotovo počuti kot angleški kralj Henrik V. pred bitko pri Agincourtu: sovražne vlade se pripravljajo na boj, ki bo oslabil ali celo preprečil reformo pogodbe. Predsedujoči, vaš predsednik vlade mora strogo upoštevati meje Evrope in naslednji teden pripraviti pogodbo, ki bo lahko okrepila moč, odzivnost in učinkovitost Unije. Zato „še enkrat skoz vrzel, še enkrat, fantje“, saj naj bi bila to zadnja bitka v tej ustavni vojni. Zato pozivam Svet, Komisijo in naše predstavnike s Shakespearjevimi besedami: „Napnite vse kite […], zadržite dih, napnite duha do skrajnosti“ ter zaščitite skupni interes. Parlament bo vaša pehota. Zavedamo se, da bo nesprejetje dogovora o reformi pogodbe tragedija shakespearjevskih razsežnosti. Zakaj? Zato ker sedanje stanje ni delovalo, ne deluje in nikoli ne bo moglo delovati. Soglasje Sveta v praksi pomeni, da se osnovna zakonodaja opusti ali omeji na raven skupnega imenovalca. V vedno bolj neizprosnem globaliziranem svetu, v katerem izzivi, kot so podnebne spremembe, preseljevanje in terorizem, zahtevajo temeljite ukrepe, najmanjši skupni imenovalec preprosto ni dovolj dober. Reformna pogodba lahko kot pravni dokument, čeprav ni enaka ustavi, tiho prinese revolucionarne spremembe v Evropo. Spodbuja demokracijo ter zagotavlja, da odločanje temelji na soodločanju in glasovanju s kvalificirano večino. Podpira subsidiarnost z jasnejšo delitvijo pristojnosti, krepitev vloge nacionalnih parlamentov in enotno pravno osebo Unije ter prispeva k preglednosti z razširitvijo običajnega zakonodajnega postopka na področja svobode, varnosti in pravosodja, tj. področja, ki se že predolgo urejajo za zaprtimi vrati v nasprotju z miselnostjo Unije, ki spoštuje pravice. Osnutek besedila spremenjene pogodbe ni brez napak: izguba simbolov Evrope je udarec za federaliste, kar velja tudi za nejasnost glede sistemov glasovanja, ki so jo povzročili Poljaki. Vendar to lahko sprejmemo, če kompromis iz Ioannine ne bo za vedno del pogodbe. Vendar se ne moremo odpovedati opredelitvi evropskega državljanstva iz člena 8 Pogodbe o Evropski uniji, ker je državljanstvo simbol, ki je v nasprotju z zastavo ali himno konkreten pojem in dejansko vpliva na več kot 450 milijonov ljudi. Podobno tudi preimenovanje našega zunanjega ministra v „visokega predstavnika“ ni resen razlog za zaskrbljenost, medtem ko bi bili zaskrbljeni, če bi bil visoki predstavnik le lutka Sveta. Parlament in Komisija morata sodelovati, da se zagotovi strogo upoštevanje enotnosti zunanjepolitičnega delovanja ter da Sodišče Evropskih skupnosti nadzoruje uporabo osebnih podatkov v okviru skupne zunanje in varnostne politike. Na koncu, kar je morda najpomembnejše, ne smeta obstajati dva razreda državljanov. To je popolnoma v nasprotju z duhom evropskega združevanja, zato moramo storiti vse, da britanska in poljska izključitev ne bosta trajali večno, in v ta namen določiti klavzulo, ki omogoča preklic, ne da bi bilo treba sklicati medvladno konferenco. Ne smemo se boriti le proti izključitvam: obstajajo tudi „vključitve“. Če niso pravilno oblikovane, lahko omogočijo vladam, da najprej oslabijo osnovno zakonodajo Skupnosti na področjih pravosodja in notranjih zadev ter se nato po petih letih dialoga in razprav umaknejo. Če nekatere države ne morejo skleniti razumnega kompromisa, jim moramo sporočiti naslednje: začeti morajo razmišljati o sporazumni odcepitvi od Unije in je ne izkoriščati za lastne interese, saj morajo imeti interesi Evrope prednost pred njimi."@sl20
"Herr talman! Premiärminister José Sócrates måste känna sig som Englands Henrik V före slaget i Agincourt. Fientliga regeringar som förbereder sig inför ett slag, inställda på att försvaga, eller till och med kanske inlägga veto mot, ett ändringsfördrag. Herr rådsordförande! Er premiärminister måste hålla på EU:s ”käpphästar” och han måste nästa vecka komma med ett fördrag som kan stödja en stark, lyhörd och effektiv union. Så det är, för att citera Shakespeare: ”Till storms ännu en gång, till storms, god’ vänner” för vad som bör vara det slutliga slaget i detta konstitutionella krig. Så jag uppmanar rådet, kommissionen och våra egna företrädare, med Shakespeares ord: ”Spännen edra senor ... Håll andan! Spänn livskrafterna så högt som spännas kan” till försvar för vårt gemensamma intresse. Parlamentet kommer att vara era infanterister. Vi vet att ett misslyckande när det gäller att enas om ett ändringsfördrag skulle vara en tragedi värdig Shakespeare. Varför? Eftersom den rådande situationen inte har fungerat, inte fungerar och aldrig kan fungera. Enhällighet i rådet innebär i praktiken att nödvändig lagstiftning antingen läggs på hyllan eller sänks till den gemensamma nämnarens nivå. I en alltmer skoningslös, globaliserad värld, där utmaningar såsom klimatförändringar, migration och terrorism kräver radikala svar, är den minsta gemensamma nämnaren helt enkelt inte en tillräckligt bra lösning. Ändringsfördraget är visserligen inte konstitutionen, men trots all dess juridiska jargong är det ett dokument som kan innebära en tyst revolution för EU. Det leder till demokratisk utveckling och placerar medbeslutande och omröstning med kvalificerad majoritet i hjärtat av beslutsfattandet. Det främjar subsidiaritet, med en tydligare uppdelning av behörigheterna. Det stärker de nationella parlamentens roll och unionens status som enda juridiska person. Det bidrar till öppenhet, och utvidgar det ordinarie lagstiftningsförfarandet till att omfatta frihet, säkerhet och rättvisa. Inom detta område har lagar som strider mot andan hos en union som respekterar rättigheter stiftats bakom lyckta dörrar alldeles för länge. Ert förslag till ändringsfördrag saknar inte brister. Förlusten av EU:s symboler är ett slag mot federalister, liksom polackernas fuskverk när det gäller röstsystem. Men vi kan leva med dessa så länge Ioannina-kompromissen inte är förankrad i fördraget för alltid. En sak som vi inte kan klara oss utan är dock en definition av EU-medborgarskap i artikel 8 i EU-fördraget, eftersom medborgarskap är en symbol som, till skillnad från en flagga eller en nationalsång, har en verklig existens och verkliga följder för över 450 miljoner människor. Det är heller inte särskilt oroande att vår utrikesminister skulle kallas den ”höge representanten”. Oroande vore det dock om den höge representanten endast blir rådets marionett. Parlamentet och kommissionen måste slå sig samman för att se till att gemenskapskaraktären hos de yttre åtgärderna respekteras till fullo, och att domstolen övervakar användningen av personuppgifter inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Slutligen, och kanske allra viktigast, kan vi inte ha två olika klasser av medborgare. Det är helt emot andan i europeisk integration och vi måste göra vårt yttersta för att se till att brittiska och polska undantagsklausuler inte blir permanenta. I detta syfte bör vi kräva en klausul som möjliggör återkallande utan att man behöver sammankalla regeringskonferensen på nytt. Det är inte endast undantagsklausuler som vi behöver ge akt på. Det gäller även klausuler om deltagande. Om dessa inte formuleras på rätt sätt kan de tillåta regeringar att först urvattna och sedan undvika centrala gemenskapslagar inom området rättsliga och inrikes frågor efter fem års dialog och debatt. Om vissa länder inte kan acceptera en rimlig kompromiss, bör vårt budskap vara detta: De bör överväga en vänskaplig skilsmässa från unionen och sluta att hålla den som gisslan för sina egenintressen. EU:s intressen måste gå före dessa."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Graham Watson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21
"Stiffen your sinews ..., Hold hard the breath and bend up every spirit to his full height"3
"opt-ins"3
"status quo"5,13,17,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph