Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-10-10-Speech-3-019"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071010.16.3-019"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Presidente, Senhores Deputados, o Senhor Presidente compreenderá que antes de me referir concretamente ao ponto da agenda que hoje nos traz aqui, e me traz aqui, lhe transmita, em nome do Governo português e também da Presidência portuguesa do Conselho, os nossos agradecimentos pela referência tão calorosa e tão amiga, e eu julgo também tão justa, que fez a propósito do desaparecimento tão inesperado e tão doloroso do meu compatriota e deputado a este Parlamento, Dr. Fausto Correia. Os portugueses ficaram abalados com esta notícia porque foi a notícia do desaparecimento de alguém que era, efectivamente, um homem bom e que foi, para todos nós, um exemplo de luta pela dignidade humana e pelos valores em que acreditamos: os valores do Estado de Direito e os valores do respeito pelos direitos humanos. A sua perda imensa é um facto, temos apenas que tentar, se formos capazes, de lhe seguir o exemplo e agradeço sinceramente a homenagem que este Parlamento lhe prestou, como o Governo português também obviamente lhe presta."@pt17
lpv:translated text
". Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Pane předsedo, jistě pochopíte, že dříve než přejdu k bodu programu, kvůli kterému jsem dnes tu, rád bych jménem portugalské vlády a portugalského předsednictví Rady poděkoval za upřímnou a přátelskou poctu, podle mého názoru zcela zaslouženou, kterou jste vzdali při této nečekané a smutné ztrátě mému krajanovi a poslanci tohoto Parlamentu, doktoru Faustu Correiovi. Portugalsko bylo touto zprávou zcela šokováno. Byla to totiž zpráva o ztrátě někoho, kdo byl skutečně dobrým člověkem a kdo byl pro nás všechny příkladem v boji za lidskou důstojnost a hodnoty, v něž věříme: hodnoty právního státu a respektování lidských práv. Tato ztráta je jistě velká. Měli bychom se pouze snažit, následovat jeho příkladu, jak to bude možné. Jsem upřímně vděčný tomuto Parlamentu, že mu vzdal úctu, což samozřejmě zopakuje i portugalská vláda."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Inden jeg henviser specifikt til næste punkt på dagsordenen, som er årsagen til min tilstedeværelse i dag, ønsker jeg på vegne af den portugisiske regering og det portugisiske rådsformandskab at takke for den varme og venlige hyldest - så velfortjent efter min opfattelse - til det meget uventede og sørgelige tab af min landsmand og medlem af Parlamentet, dr. Fausto Correia. Portugal var i chok efter nyheden, da der var tale om et virkelig godt menneske, som for os alle var et lysende eksempel i kampen for menneskelig værdighed og de værdier, som vi tror på: retsstatsprincippet og respekten for menneskerettighederne. Det er et meget stort tab. Vi skal alle forsøge at følge hans eksempel, og jeg er meget taknemmelig for Parlamentets hyldest til ham, som den portugisiske regering naturligvis kan tilslutte sig."@da2
". − Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Präsident, Sie werden sicher verstehen, dass ich, bevor ich konkret zu dem Tagesordnungspunkt spreche, wegen dem ich heute hier bin, Ihnen im Namen der portugiesischen Regierung und des portugiesischen Ratsvorsitzes für die warmherzigen und freundschaftlichen, meines Erachtens ganz und gar angemessenen Worte der Würdigung danke, die Sie zum unerwarteten und schmerzlichen Ableben meines Landsmannes und Abgeordneten dieses Parlaments, Dr. Fausto Correia, gefunden haben. Portugal war bestürzt über diese Nachricht, denn es war die Nachricht vom Verlust eines Menschen, der wahrhaftig ein guter Mensch und im Kampf für die Menschenwürde und für die Werte, an die wir glauben – die Werte des Rechtsstaates und der Achtung der Menschenrechte – uns allen ein Vorbild war. Er ist unbestreitbar ein großer Verlust, und uns bleibt nur, wenn wir können, seinem Beispiel zu folgen, und ich bin dem Parlament aufrichtig dankbar für die Worte der Anerkennung, die es für ihn gefunden hat und denen sich die portugiesische Regierung selbstverständlich anschließt."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εσείς, κύριε Πρόεδρε, θα καταλάβετε ότι πριν αναφερθώ συγκεκριμένα στο θέμα της ημερήσιας διάταξης που με έφερε σήμερα εδώ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος της πορτογαλικής κυβέρνησης και της πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου για τη θερμή και φιλική συμπαράστασή σας –απόλυτα δικαιολογημένα κατά τη γνώμη μου- στην τόσο αναπάντεχη και θλιβερή απώλεια του συμπατριώτη μου και μέλους του Σώματος δρα Fausto Correia. Η Πορτογαλία αιφνιδιάστηκε με αυτήν την είδηση γιατί ήταν η είδηση για την απώλεια ενός πραγματικά καλού ανθρώπου και ενός ανθρώπου που ήταν για όλους μας υπόδειγμα στον αγώνα για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και για τις αξίες στις οποίες πιστεύουμε: τις αξίες του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόκειται αναμφισβήτητα για μεγάλη απώλεια. Πρέπει να προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε, αν μπορούμε, το παράδειγμά του και είμαι ειλικρινά ευγνώμων για τον φόρο τιμής που του απέτισε το Σώμα, όπως κάνει φυσικά και η πορτογαλική κυβέρνηση."@el10
". Mr President, ladies and gentlemen, and Mr President, you will understand that, before I refer specifically to the item on the agenda which brought me here today, I should like, on behalf of the Portuguese Government and the Portuguese Presidency of the Council, to thank you for such a warm and friendly tribute – so well deserved in my opinion – which you paid upon the such unexpected and sad loss of my fellow countryman and Member of this Parliament, Dr Fausto Correia. Portugal was shocked at the news because it was news on the loss of someone who was a truly good man and who was, for all of us, an example in the fight for human dignity and for the values we believe in: the values of the rule of law and respect for human rights. He is certainly a great loss; we should just try, if we can, to follow his example and I am sincerely grateful for the tribute this Parliament has paid to him, which the Portuguese Government of course reiterates."@en4
"Señor Presidente, señoras y señores, señor Presidente, antes de referirme al tema del programa que me ha traído hoy aquí, me gustaría, en nombre del Gobierno portugués y de la Presidencia portuguesa del Consejo, darles las gracias por el emotivo homenaje —muy merecido, en mi opinión— que han rendido a mi compatriota y diputado a este Parlamento, el doctor Fausto Correia, tras su inesperado y triste fallecimiento. Portugal se conmovió ante la triste noticia porque este hombre era una buena persona, una persona ejemplar en la lucha por la dignidad humana y los valores en los que creemos: los valores del Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. Ciertamente, es una gran pérdida. Si nos es posible, deberíamos seguir su ejemplo, y estoy muy agradecido por el homenaje que le ha rendido este Parlamento, que, por supuesto, reitera el Gobierno de Portugal."@es21
"Härra president, daamid ja härrad, ja härra president, te mõistate, et enne kui asun konkreetselt päevakorrapunkti juurde, mis mind täna siia tõi, sooviksin Portugali valitsuse ja nõukogu eesistujariigi Portugali nimel, tänada teid sellise sooja ja sõbraliku austuse – minu arvates nii asjakohase – eest, mida te näitasite üles minu kaasmaalase ja selle parlamendi liikme, dr Fausto Correia, ootamatu ja kurva lahkumise puhul. Portugal oli uudisest šokeeritud, see oli uudis, et lahkunud oli tõeliselt hea inimene ja keegi, kes oli meile kõigile eeskujuks võitluses inimväärikuse eest ja väärtuste eest, millesse me usume: õigusriigi põhimõtete väärtustamise ja inimõiguste austamise eest. Tema lahkumine on kindlasti suur kaotus; me peaksime vaid püüdma, kui suudame, tema eeskuju järgida, ja ma olen siiralt tänulik austuse eest, mida parlament talle avaldas ja millega Portugali valitsus muidugi ühineb."@et5
". Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat ja arvoisa puhemies, ymmärrätte varmasti, että ennen kuin puhun esityslistan aiheesta, jonka takia olen täällä tänään, haluaisin kiittää Portugalin hallituksen ja neuvoston puheenjohtajavaltio Portugalin puolesta lämminhenkisistä ja ystävällisistä muistosanoista, jotka mielestäni olivat paikallaan ja jotka osoititte maanmieheni ja Euroopan parlamentin jäsenen tohtori Fausto Correian odottamattomalle ja surulliselle poismenolle. Portugalissa oltiin järkyttyneitä tästä uutisesta, sillä se merkitsi, että menetimme vilpittömän hyvän ihmisen, joka toimi esimerkkinä meille kaikille taistellessaan ihmisarvon ja arvomaailmamme puolesta, oikeussääntöjen arvojen ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen puolesta. Hänen kuolemansa on valtava menetys, ja meidän olisi yritettävä parhaamme mukaan seurata hänen esimerkkiään. Olen vilpittömän kiitollinen kunnioituksesta, jota tämä parlamentti osoitti hänelle ja johon Portugalin hallitus tietenkin yhtyy."@fi7
". Monsieur  le Président, Mesdames et Messieurs, et Monsieur le Président, vos comprendrez qu’avant d'évoquer spécifiquement le point de l'ordre du jour qui m'amène ici aujourd'hui, j’aimerais, au nom du gouvernement portugais et de la présidence portugaise du Conseil, vous remercier pour cet hommage amical et chaleureux – tant mérité, selon moi – que vous avez rendu au Dr Fausto Correia, mon concitoyen et membre de ce Parlement, dont le décès est si inopiné. Le Portugal a été choqué par cette nouvelle car il vit là la perte d'une personne véritablement bonne et qui, pour chacun d'entre nous, était un exemple dans la lutte pour la dignité humaine et pour les valeurs dans lesquelles nous avons foi, c’est-à-dire les valeurs qui guident l’État de droit et le respect des droits de l’homme. C’est assurément une grande perte et nous devrions juste tenter, si nous le pouvons, de suivre son exemple et je suis sincèrement reconnaissant de l’hommage que ce Parlement lui a rendu et que, bien entendu, le gouvernement portugais renouvelle."@fr8
". Elnök úr, hölgyeim és uraim! Elnök úr, mielőtt rátérnék a konkrét napirendi pontra, ami miatt ma itt vagyok, hadd köszönjem meg a portugál kormány és a Tanács portugál elnöksége nevében is azt a meleg, baráti – és véleményem szerint oly jól megérdemelt –megemlékezést, mellyel váratlanul elhunyt honfitársam és e Parlament képviselője, Dr. Fausto Correia emlékének adózott. Portugáliát megrázta a hír, hiszen egy valóban jó embert veszítettünk el, aki mindannyiunk számára példát mutatott az emberi méltóság és az általunk nagyra becsült értékek: a jogállam és az emberi jogok érvényesítéséért folytatott küzdelemben. Hiánya valóban súlyos veszteség, és meg kell próbálnunk, amennyiben tudjuk, követni a példáját, és őszintén hálás vagyok a Parlament megemlékezéséért, mely természetesen a portugál kormány kegyeletnyilvánítását is visszhangozza."@hu11
". Signor Presidente, onorevoli deputati, prima che entri nel merito della voce all’ordine del giorno che giustifica la mia presenza qui oggi, permettetemi, a nome del governo portoghese e della Presidenza portoghese del Consiglio, di ringraziarvi per la sentita e calorosa commemorazione – meritatissima, a mio avviso – resa in occasione dell’inaspettata e triste dipartita del mio concittadino, nonché deputato di questo Parlamento, l’onorevole Fausto Correia. Il Portogallo è rimasto scioccato nell’apprendere la notizia della perdita di un uomo tanto retto, figura di riferimento per tutti noi nella lotta per la dignità umana e per i valori in cui crediamo: i valori della supremazia del diritto e del rispetto per i diritti umani. La morte di Fausto Correia è senz’altro una grave perdita; ci sforzeremo, per quanto possibile, di seguire il suo esempio e personalmente vorrei esprimere la mia sincera gratitudine per l’omaggio tributatogli da questo Parlamento, omaggio a cui si unisce, ovviamente, anche il governo portoghese."@it12
". Pone pirmininke, ponios ir ponai, pone pirmininke, kaip suprantate, prieš man pereinant konkrečiai prie man skirto klausimo pagal šios dienos darbotvarkę, norėčiau Portugalijos vyriausybės ir Tarybai pirmininkaujančios Portugalijos vardu padėkoti už tokį šiltą ir draugišką, mano nuomone, tokį pelnytą, sutikimą, kurį parodėte taip netikėtai liūdnai praradus mano kraštietį ir šio Parlamento narį dr. Fausto Correią. Ši žinia Portugaliją sukrėtė, nes tai žinia apie tikrai gero asmens, kuris mums visiems buvo kovos už žmogaus orumą ir mūsų pripažįstamas vertybes (įstatymų viršenybės ir žmogaus teisių pagarbos vertybes) pavyzdys, netektį. Be abejo, tai didžiulė netektis; turėtume paprasčiausiai pagal galimybes sekti jo pavyzdžiu, ir aš iš tiesų esu dėkingas už šio Parlamento jam parodytą atminimo pagerbimą prie kurio, be abejonės, prisijungia ir Portugalijos vyriausybė."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, un, priekšsēdētāja kungs, es domāju, jūs sapratīsiet, ka pirms pievērsties darba kārtības punktam, kura dēļ es šodien esmu šeit, es vēlētos Portugāles valdības un Portugāles kā Padomes prezidējošās valsts vārdā pateikties par tik sirsnīgu un draudzīgu piemiņas brīdi – manuprāt, tik ļoti pelnītu – tik pēkšņa un skumja mana tautieša un šī Parlamenta locekļa, Dr. zaudējuma sakarā. Portugāle bija šokēta par šo ziņu, jo tā bija ziņa par patiesi laba cilvēka zaudējumu, kurš mums visiem bija piemērs cīņā par cilvēcisko cieņu un vērtībām, kurām mēs ticam: likuma spēka un cilvēktiesību vērtībām. Tas ir patiesi liels zaudējums, mums ir tikai jāmēģina, ja mēs varam, sekot viņa piemēram, un es esmu ļoti pateicīgs par cieņu, ko šis Parlaments ir viņam izrādījis, ko, protams, Portugāles valdība ir vairākkārtīgi atkārtojusi."@lv13
"Senhor Presidente, Senhores Deputados, o Senhor Presidente compreenderá que antes de me referir concretamente ao ponto da agenda que hoje nos traz aqui, e me traz aqui, lhe transmita, em nome do Governo português e também da Presidência portuguesa do Conselho, os nossos agradecimentos pela referência tão calorosa e tão amiga, e eu julgo também tão justa, que fez a propósito do desaparecimento tão inesperado e tão doloroso do meu compatriota e deputado a este Parlamento, Dr. Fausto Correia. Os portugueses ficaram abalados com esta notícia porque foi a notícia do desaparecimento de alguém que era, efectivamente, um homem bom e que foi, para todos nós, um exemplo de luta pela dignidade humana e pelos valores em que acreditamos: os valores do Estado de Direito e os valores do respeito pelos direitos humanos. A sua perda imensa é um facto, temos apenas que tentar, se formos capazes, de lhe seguir o exemplo e agradeço sinceramente a homenagem que este Parlamento lhe prestou, como o Governo português também obviamente lhe presta."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, en u begrijpt, mijnheer de Voorzitter, dat voordat ik mij specifiek met het ordepunt van de agenda bezighoud dat mij hierheen heeft gebracht, ik U namens de Portugese regering en het Portugese voorzitterschap van de Raad wil bedanken voor het hartelijke en vriendelijke – en naar mijn mening welverdiende – eerbetoon dat u heeft gegeven aan het onverwachte en verdrietige verlies van mijn medelandsman en lid van dit Parlement Dr. Fausto Correia. Portugal was geschokt door het nieuws omdat het nieuws was over het verlies van iemand die waarachtig goed was, en die voor ons allen een voorbeeld was in de strijd voor menselijke waardigheid en de waarden waarin we geloven: de waarden van de rechtsstaat en het respecteren van de mensenrechten. Zijn dood is een werkelijk groot verlies voor ons; we moeten proberen, zover we dit kunnen, zijn voorbeeld te volgen en ik ben werkelijk dankbaar voor het eerbetoon dat dit Parlement hem heeft gegeven, dat door de Portugese regering natuurlijk zal worden herhaald."@nl3
". Panie przewodniczący, panie i panowie! Wybaczy pan, panie przewodniczący, że zanim zajmę się w szczegółach punktem porządku dziennego, z którego powodu jestem dziś tutaj, chciałbym w imieniu rządu portugalskiego i portugalskiej prezydencji Rady podziękować za takie ciepłe i przyjacielskie – tak bardzo według mnie zasłużone – uczczenie pamięci takiej niespodziewanej i napawającej żalem straty, pochodzącego z tego samego kraju co ja, posła do PE, pana doktora Fausto Correi. Portugalią wstrząsnęła ta wiadomość, ponieważ dotyczy zgonu osoby, która była na prawdę dobrym człowiekiem, a która była dla nas wszystkich wzorem walki o godność człowieka oraz o wyznawane przez nas wartości: wartości odzwierciedlające zasadę państwa prawa oraz poszanowania praw człowieka. Jest to niewątpliwie znaczna strata; powinniśmy starać się, na ile leży to w naszych możliwościach, iść za jego przykładem i jestem szczerze wdzięczny Parlamentowi za uczczenie jego pamięci, do czego oczywiście przyłącza się rząd Portugalii."@pl16
"Senhor Presidente, Senhores Deputados, o Senhor Presidente compreenderá que antes de me referir concretamente ao ponto da agenda que hoje nos traz aqui, e me traz aqui, lhe transmita, em nome do Governo português e também da Presidência portuguesa do Conselho, os nossos agradecimentos pela referência tão calorosa e tão amiga, e eu julgo também tão justa, que fez a propósito do desaparecimento tão inesperado e tão doloroso do meu compatriota e deputado a este Parlamento, Dr. Fausto Correia. Os portugueses ficaram abalados com esta notícia porque foi a notícia do desaparecimento de alguém que era, efectivamente, um homem bom e que foi, para todos nós, um exemplo de luta pela dignidade humana e pelos valores em que acreditamos: os valores do Estado de Direito e os valores do respeito pelos direitos humanos. A sua perda imensa é um facto, temos apenas que tentar, se formos capazes, de lhe seguir o exemplo e agradeço sinceramente a homenagem que este Parlamento lhe prestou, como o Governo português também obviamente lhe presta."@ro18
". Vážený pán predseda, dámy a páni. Pán predseda, určite pochopíte, že predtým, než prejdem na konkrétny bod programu, kvôli ktorému som dnes tu, rád by som v mene portugalskej vlády a portugalského predsedníctva Rady poďakoval sa úprimnú a priateľskú poctu, podľa mojej mienky veľmi zaslúženú, ktorú ste vzdali pri takej nečakanej a smutnej strate môjmu krajanovi a poslancovi tohto Parlamentu, doktorovi Faustovi Correiovi. Portugalsko bolo touto správou úplne šokované. Bola to totiž správa o strate niekoho, kto bol skutočne dobrým človekom a kto bol pre nás všetkých príkladom boja za ľudskú dôstojnosť a hodnoty, v ktoré veríme: hodnoty právneho štátu a rešpektovania ľudských práv. Táto strata je určite veľká. Mali by sme sa len snažiť, ak sa nám to podarí, nasledovať jeho príklad. Som úprimne vďačný tomuto Parlamentu za vzdanie úcty, ktorú portugalská vláda samozrejme zopakuje."@sk19
". Gospod predsednik, gospe in gospodje ter gospod predsednik, razumeli boste, da bi se vam pred obravnavo določene točke dnevnega reda, zaradi česar sem tukaj, v imenu portugalske vlade in portugalskega predsedstva Sveta rad zahvalil za tako toplo in prijateljsko počastitev spomina, po mojem mnenju zelo zasluženo, ki ste jo izrazili ob tako nepričakovani in žalostni izgubi mojega sodržavljana in poslanca Parlamenta dr. Fausta Correie. Portugalska je bila pretresena ob tej novici, saj smo izgubili resnično dobrega človeka, ki nam je bil vsem za zgled v boju za človeško dostojanstvo in vrednote, v katere verjamemo: vrednote pravne države in spoštovanje človekovih pravic. Nedvomno je izguba velika; če zmoremo, bi morali skušati slediti njegovemu zgledu. Resnično sem hvaležen za počastitev spomina, ki jo je izrazil Parlament in ki se ji portugalska vlada seveda pridružuje."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Herr talman, ni förstår säkert att jag, innan jag mer specifikt går in på den punkt på föredragningslistan som förde mig hit, på den portugisiska regeringens och det portugisiska ordförandeskapets vägnar vill tacka er för den varma och vänliga hyllning – enligt min uppfattning mycket välförtjänt – som ni uttalade med anledning av den oväntade och sorgliga förlusten av min landsman och ledamot av detta parlament, doktor Fausto Correia. I Portugal var alla chockade över nyheten, eftersom den gällde förlusten av någon som var en verkligt god människa och som, för oss alla, var en förebild i kampen för mänsklig värdighet och de värden vi tror på: värdena om rättssäkerhet och respekten för de mänskliga rättigheterna. Det är i sanning en stor förlust. Om vi kan bör vi försöka följa hans exempel, och jag är uppriktigt tacksam för den hyllning parlamentet har gett honom, en hyllning som den portugisiska regeringen naturligtvis instämmer i."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Aplausos)"18,15,21,17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph