Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-27-Speech-4-146"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070927.22.4-146"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, in its vote today, the European Parliament demands unfettered access for the United Nations envoy in the unfolding crisis in Burma, reversing that country’s decision to deny a visa to that envoy. There can be no moral equivalence between the visa ban on the Burmese generals and their ban on the legitimate representative of the international community. I welcome last night’s call by France to freeze assets in Burma. However, to freeze is not to disinvest and the targeted sanctions this Parliament calls for will not be realised unless assets are removed, and that includes French companies such as Total and Elf too. Finally, we not only call for protection for the protesters, but also express to them our solidarity. If this is a Saffron Revolution, we hope it will be peaceful, and in the name of human rights and democracy, we hope it will be successful."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, ve svém dnešním hlasování Evropský parlament požaduje neomezenou svobodu pobytu a vstupu pro zvláštního vyslance OSN pro odvíjející se krizi v Barmě, čímž by se zrušilo rozhodnutí země zamítnout tomuto vyslanci víza. Nemůže existovat morální rovnost mezi zamítnutím víz barmským velitelům a zamítnutím víz legitimnímu představiteli mezinárodního společenství. Vítám včerejší výzvu Francie zmrazit aktiva v Barmě. Zmrazit však neznamená snížit míru investic a cílené sankce, které tento Parlament žádá, se neuskuteční, pokud se aktiva neodstraní, a to i včetně francouzských společností Total a Elf. Konečně, nežádáme jen ochranu pro demonstranty, ale vyjadřujeme jim i svoji solidaritu. Pokud je toto šafránová revoluce, doufáme, že bude klidná, a ve jménu lidských práv a demokracie doufáme, že bude úspěšná."@cs1
"Hr. formand! Ved Parlamentets afstemning i dag kræver Parlamentet, at De Forenede Nationers udsending gives uhindret adgang i forbindelse med den krise, der udvikler sig i Burma, og omgør således Burmas beslutning om at nægte denne udsending visum. Der er ingen moralsk lighed mellem det visumforbud, der gjaldt de burmesiske generaler, og det burmesiske visumforbud for en legitim repræsentant for det internationale samfund. Jeg hilser Frankrigs opfordring i aftes til at fastfryse aktiver i Burma velkommen. Fastfrysning er imidlertid ikke det samme som at afvikle investeringerne, og de målrettede sanktioner, som Parlamentet opfordrer til, bliver ikke truffet, medmindre investeringerne trækkes ud, og dette omfatter også franske virksomheder som Total og Elf. Endelig opfordrer vi ikke alene til, at de protesterende skal beskyttes, vi udtrykker også vores solidaritet med dem. Hvis dette er en "safranrevolution", så håber vi, den bliver fredelig, og i menneskerettighedernes og demokratiets navn håber vi, den bliver vellykket."@da2
"Herr Präsident! In seiner heutigen Abstimmung fordert das Europäische Parlament den uneingeschränkten Zugang des Sonderberaters der Vereinten Nationen zu der sich ausweitenden Krise in Birma, indem die Entscheidung des Landes, dem Sonderberater ein Visum zu verweigern, rückgängig gemacht wird. Es kann keine moralische Gleichstellung zwischen dem Visaverbot für birmanische Generäle und deren Verbot gegen den rechtmäßigen Vertreter der internationalen Gemeinschaft geben. Ich begrüße die Aufforderung Frankreichs vom gestrigen Abend, Vermögen in Birma einzufrieren. Einfrieren heißt jedoch nicht, das Kapital zurückzuziehen, und die von unserem Parlament geforderten gezielten Sanktionen lassen sich erst dann umsetzen, wenn das Vermögen abgezogen wird, und das schließt auch französische Unternehmen wie Total und Elf ein. Schließlich fordern wir nicht nur den Schutz der Demonstranten, sondern wir bringen auch unsere Solidarität ihnen gegenüber zum Ausdruck. Wenn dies eine Safran-Revolution ist, dann hoffen wir, dass sie friedlich verläuft, und im Namen der Menschenrechte und der Demokratie hoffen wir, dass sie zum Erfolg führt."@de9
"Πρόεδρε, στην ψηφοφορία του σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί ελεύθερη πρόσβαση για τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών στην εξελισσόμενη κρίση στη Βιρμανία, αντιστρέφοντας την απόφαση αυτής της χώρας να αρνηθεί τη χορήγηση θεώρησης σε αυτόν τον απεσταλμένο. Δεν υπάρχει ηθική αντιστοιχία ανάμεσα στην απαγόρευση χορήγησης θεώρησης για τους βιρμανούς στρατηγούς και στην απαγόρευση ενός νόμιμου αντιπροσώπου της διεθνούς κοινότητας. Χαιρετίζω τη χθεσινοβραδινή έκκληση της Γαλλίας για πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων στη Βιρμανία. Ωστόσο, το πάγωμα δεν ισοδυναμεί με αποεπένδυση και οι στοχοθετημένες κυρώσεις που ζητεί το Κοινοβούλιο δεν θα εφαρμοστούν αν δεν απομακρυνθούν τα περιουσιακά στοιχεία και αυτό ισχύει και για γαλλικές εταιρείες όπως η Total και η Elf. Τέλος, δεν ζητούμε μόνο την προστασία των διαδηλωτών, αλλά εκφράζουμε και την αλληλεγγύη μας προς εκείνους. Αν πρόκειται για μια «σαφράν επανάσταση», ελπίζουμε ότι θα είναι ειρηνική και στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, και ελπίζουμε ότι θα είναι επιτυχής."@el10
"Señor Presidente, en su votación de hoy el Parlamento Europeo exige que no se impida el acceso del enviado de las Naciones Unidas a Myanmar, país en el que se está desarrollando una crisis de grandes proporciones y cuyas autoridades deberían revocar su decisión denegar el visado a tal enviado. No existe ninguna equivalencia moral entre la denegación del visado a los generales de Myanmar y la denegación al representante legítimo de la comunidad internacional. Acojo con satisfacción el llamamiento que realizó Francia durante la pasada noche de congelar activos en Myanmar. Sin embargo, congelar no significa desinvertir y las sanciones específicas que solicita el Parlamento no se llevarán a cabo a menos que no se retiren los activos, y ello implica que lo hagan también las empresas francesas como Total y Elf. Por último, reitero que no sólo queremos que se proteja a los manifestantes; también expresamos nuestra solidaridad con los mismos. Si estamos ante una Revolución del Azafrán, esperamos que ésta sea pacífica, y en nombre de los derechos humanos y la democracia, tenga éxito."@es21
"Härra president, tänase otsusega nõuab Euroopa Parlament ÜRO saadikule tõkestamata juurdepääsu Birmas puhkenud kriisile ja saadikule Birma viisa andmisest keeldumise otsuse äramuutmist. Birma kindralitele kehtestatud viisakeeld ja praegune keeldumine anda viisa rahvusvahelise kogukonna seaduslikule esindajale ei saa olla moraalselt võrreldavad. Ma tervitan Prantsusmaa eileõhtust üleskutset varade külmutamise kohta Birmas. Külmutamine ei ole siiski investeeringute väljatõmbamine ja parlamendi nõutud suunatud sanktsioone ei ole võimalik saavutada enne, kui varad välja tõmmatakse ja see käib ka Prantsuse äriühingute Total ja Elf kohta. Viimaks, me mitte üksnes ei nõua protesteerijate kaitsmist, vaid väljendame neile ka oma solidaarsust. Kui see on safrani revolutsioon, siis me loodame, et see on rahumeelne ning inimõiguste ja demokraatia nimel me loodame, et see on edukas."@et5
"Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentti vaatii tämänpäiväisessä äänestyksessään Yhdistyneiden Kansakuntien lähettiläälle esteetöntä pääsyä Burman laajenevalle kriisialueelle kumoten näin kyseisen maan päätöksen evätä häneltä viisumi. Viisumin epääminen Burman kenraaleilta ja näiden kansainväliselle yhteisölle antaman viisumikiellon välillä ei voi olla mitään moraalista yhtäläisyyttä. Suhtaudun myönteisesti Ranskan eilen illalla antamaan kehotukseen jäädyttää Burmassa oleva varallisuus. Jäädyttäminen ei kuitenkaan ole sama asia kuin investointien lopettaminen, eivätkä tämän parlamentin vaatimat kohdennetut pakotteet toteudu, ellei varallisuutta siirretä pois, ja tämä koskee myös ranskalaisia yhtiöitä, kuten Totalia ja Elfiä. Mehän emme itse asiassa vain vaadi suojelua protestoijille vaan ilmaisemme heille myös solidaarisuutemme. Jos tämä on ”sahramivallankumous”, toivottavasti se on rauhanomainen, ja ihmisoikeuksien ja demokratian nimissä toivomme, että se onnistuu."@fi7
"(EN) Monsieur le Président, par son vote aujourd’hui, le Parlement européen demande un accès sans entraves pour l’envoyé des Nations unies à la crise en cours en Birmanie, et le renversement de la décision de ce pays lui refusant un visa. Il ne peut moralement y avoir aucune équivalence entre le refus de visa opposé aux généraux birmans et leur refus d’accorder un visa au représentant légitime de la communauté internationale. Je me félicite de l’appel français de la nuit dernière visant au gel des actifs en Birmanie. Toutefois, geler ne veut pas dire désinvestir et les sanctions que ce Parlement appelle de ses vœux ne seront effectives que si les actifs sont retirés, ce qui concerne les sociétés françaises telles que Total et Elf. Enfin, nous ne faisons pas que demander la protection des manifestants, nous leur exprimons également notre solidarité. Si ceci est une Révolution Safran, nous espérons qu’elle sera pacifique et, au nom des droits de l’homme et de la démocratie, nous espérons qu’elle connaîtra le succès."@fr8
"Signor Presidente, con il voto di oggi il Parlamento europeo chiede un’illimitata libertà d’accesso per l’inviato delle Nazioni Unite in Birmania, contravvenendo alla decisione di quel paese di negare un visto all’inviato. Non può esserci alcuna equivalenza morale tra negare un visto ai generali birmani e il fatto che essi abbiano negato l’ingresso a un legittimo rappresentante della comunità internazionale. Accolgo con favore la richiesta avanzata ieri sera dalla Francia di congelare le attività in Birmania. Tuttavia, congelare non significa disinvestire e le previste sanzioni invocate da questo Parlamento non potranno essere effettive a meno di non disinvestire tali attività, comprese anche quelle di società francesi quali ed . Infine, non solo chiediamo protezione per i manifestanti, ma vogliamo anche esprimere loro la nostra solidarietà. Se questa è una rivoluzione di zafferano, speriamo che sia pacifica e, in nome dei diritti umani e della democrazia, speriamo che abbia successo."@it12
"Pone pirmininke, šiandien šiame balsavime Europos Parlamentas reikalauja leisti Jungtinių Tautų pasiuntiniui nevaržomai dalyvauti Birmoje vykstančioje krizėje, atšaukiant šios šalies sprendimą neišduoti jam vizos. Negalima dėti moralinio lygybės ženklo tarp atsisakymo išduoti vizą Birmos generolams ir teisėtam tarptautinės bendruomenės atstovui. Aš pritariu vakarykščiam Prancūzijos raginimui įšaldyti aktyvus Birmoje. Tačiau įšaldyti nereiškia atsisakyti investicijų, o tikslinės sankcijos, kurių reikalauja šis Parlamentas, nebus įgyvendintos, jei nebus išimti aktyvai, ir tai taip pat tinka Prancūzijos bendrovėms, pavyzdžiui, „Total“ ir „Elf“. Pagaliau mes raginame ne tik apsaugoti, bet ir išreikšti solidarumą su protestuotojais. Jei tai šafraninė revoliucija, mes tikimės, kad ji bus taiki, ir žmogaus teisių ir demokratijos vardan mes tikime, kad ji bus sėkminga."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Šodien savā balsojumā Eiropas Parlaments prasa, lai ar Apvienoto Nāciju spēku neierobežotu iekļuvi Birmā tiktu atrisināta tur valdošā krīze un tiktu atcelts šīs valsts lēmums atteikt vīzas izsniegšanu šiem spēkiem. Vīzas aizliegums Birmas ģenerāļiem nevar būt morāli ekvivalents vīzas aizliegumam starptautiskās kopienas leģitīmajiem pārstāvjiem. Es apsveicu Francijas vakarnakts aicinājumu iesaldēt Birmas līdzekļus. Tomēr iesaldēt nenozīmē investīciju izņemšanu, un šī Parlamenta piedāvātās mērķa sankcijas netiks realizētas, ja vien līdzekļi netiks izņemti, un tas ietver tādus franču uzņēmumus kā un arī . Visbeidzot, mēs ne tikai pieprasām protestētāju aizsardzību, bet arī izsakām viņiem savu solidaritāti. Ja šī ir safrāna revolūcija, mēs ceram, ka tās būs miermīlīga, un cilvēktiesību un demokrātijas vārdā mēs ceram, ka tā būs veiksmīga."@lv13
"Mr President, in its vote today, the European Parliament demands unfettered access for the United Nations envoy in the unfolding crisis in Burma, reversing that country’s decision to deny a visa to that envoy. There can be no moral equivalence between the visa ban on the Burmese generals and their ban on the legitimate representative of the international community. I welcome last night’s call by France to freeze assets in Burma. However, to freeze is not to disinvest and the targeted sanctions this Parliament calls for will not be realised unless assets are removed, and that includes French companies such as Total and Elf too. Finally, we not only call for protection for the protesters, but also express to them our solidarity. If this is a Saffron Revolution, we hope it will be peaceful, and in the name of human rights and democracy, we hope it will be successful."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, in de stemming van vandaag verzoekt het Europees Parlement om vrije toegang tot Birma voor de speciale adviseur inzake Birma van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, terwijl het betreffende land heeft besloten die adviseur geen visum te verstrekken. Er kan geen sprake zijn van morele gelijkwaardigheid tussen het visumverbod voor de Birmaanse generaals en hun visumverbod voor de legitieme vertegenwoordiger van de internationale gemeenschap. Ik ben ingenomen met het Franse verzoek van gisteravond om de financiële tegoeden in Birma te bevriezen. Bevriezen is echter iets anders dan desinvesteren en de beoogde sancties waarom dit Parlement verzoekt zullen niet worden verwezenlijkt tenzij deze tegoeden worden teruggetrokken, en dit heeft ook betrekking op Franse bedrijven zoals Total en Elf. Tot slot verzoeken wij niet alleen om bescherming voor de betogers, maar willen wij hen ook onze solidariteit betuigen. Als dit een saffraanrevolutie is hopen wij dat deze vreedzaam zal zijn, en in naam van de mensenrechten en de democratie hopen wij dat deze succesvol zal verlopen."@nl3
"Senhor Presidente, na sua votação de hoje, o Parlamento Europeu exige o acesso irrestrito para o enviado das Nações Unidas na crise que se vive na Birmânia, anulando a decisão daquele país de negar a concessão de visto a esse enviado. Não pode haver qualquer equivalência moral entre a recusa de concessão de visto aos generais da Birmânia e a recusa por eles determinada relativamente ao legítimo representante da comunidade internacional. Congratulo-me com o apelo da França, a noite passada, no sentido do congelamento dos activos na Birmânia. No entanto, congelar não significa desinvestir e as sanções que visam objectivos específicos que este Parlamento solicita não se concretizarão se não se verificar uma retirada dos activos, o que inclui empresas francesas como a Total e também a Elf. Por último, não só solicitamos a protecção dos que participam nos protestos, mas manifestamos-lhes também a nossa solidariedade. Se esta é uma "Revolução de Açafrão", fazemos votos de que seja pacífica e, em nome dos direitos humanos e da democracia, fazemos votos de que seja bem sucedida."@pt17
"Mr President, in its vote today, the European Parliament demands unfettered access for the United Nations envoy in the unfolding crisis in Burma, reversing that country’s decision to deny a visa to that envoy. There can be no moral equivalence between the visa ban on the Burmese generals and their ban on the legitimate representative of the international community. I welcome last night’s call by France to freeze assets in Burma. However, to freeze is not to disinvest and the targeted sanctions this Parliament calls for will not be realised unless assets are removed, and that includes French companies such as Total and Elf too. Finally, we not only call for protection for the protesters, but also express to them our solidarity. If this is a Saffron Revolution, we hope it will be peaceful, and in the name of human rights and democracy, we hope it will be successful."@ro18
"Pán predseda, vo svojom dnešnom hlasovaní Európsky parlament požaduje neobmedzenú slobodu pobytu a vstupu pre osobitného vyslanca OSN pre odvíjajúcu sa krízu v Barme, čím by sa zrušilo rozhodnutie krajiny zamietnuť tomuto vyslancovi víza. Nemôže existovať morálna rovnosť medzi zamietnutím víz barmským veliteľom a zamietnutím víz legitímnemu predstaviteľovi medzinárodného spoločenstva. Vítam včerajšiu výzvu Francúzska zmraziť aktíva v Barme. Zmraziť však neznamená znížiť mieru investícií a cielené sankcie, ktoré tento Parlament žiada, sa neuskutočnia, pokiaľ sa aktíva neodstránia, a to aj vrátane francúzskych spoločností Total a Elf. Napokon, nežiadame iba ochranu pre demonštrantov, ale vyjadrujeme im aj našu solidaritu. Ak je toto šafránová revolúcia, dúfame, že bude pokojná, a v mene ľudských práv a demokracie dúfame, že bude úspešná."@sk19
"Härra president, tänase otsusega nõuab Euroopa Parlament ÜRO saadikule tõkestamata juurdepääsu Birmas puhkenud kriisile ja saadikule Birma viisa andmisest keeldumise otsuse äramuutmist. Birma kindralitele kehtestatud viisakeeld ja praegune keeldumine anda viisa rahvusvahelise kogukonna seaduslikule esindajale ei saa olla moraalselt võrreldavad. Ma tervitan Prantsusmaa eileõhtust üleskutset varade külmutamise kohta Birmas. Külmutamine ei ole siiski investeeringute väljatõmbamine ja parlamendi nõutud suunatud sanktsioone ei ole võimalik saavutada enne, kui varad välja tõmmatakse ja see käib ka Prantsuse äriühingute Total ja Elf kohta. Viimaks, me mitte üksnes ei nõua protesteerijate kaitsmist, vaid väljendame neile ka oma solidaarsust. Kui see on safrani revolutsioon, siis me loodame, et see on rahumeelne ning inimõiguste ja demokraatia nimel me loodame, et see on edukas."@sl20
"Herr talman! I omröstningen i dag krävde parlamentet fritt tillträde för FN:s sändebud i krisen som utspelar sig i Burma, vilket upphäver landets beslut att neka sändebudet visum. Det finns ingen moralisk överensstämmelse mellan visumförbudet för burmesiska generaler och deras förbud mot en legitim representant i världssamfundet. Jag välkomnar Frankrikes uppmaning i går kväll att frysa tillgångarna i Burma. Att frysa är dock inte detsamma som att desinvestera, och de målinriktade sanktioner som parlamentet uppmanar till kommer inte att förverkligas om inte tillgångarna hävs, vilket även gäller franska företag som Total and Elf. Slutligen uppmanar vi inte enbart till att skydda våra demonstranter, utan uttrycker också vår solidaritet med dem. Om detta är en saffransrevolution hoppas vi att den blir fredlig och, för mänskliga rättigheters och demokratins skull, att den kommer att lyckas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Richard Howitt (PSE ). –"18,15,1,19,14,16,11,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph