Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-26-Speech-3-374"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070926.23.3-374"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, this is a great report and Ms Descamps has done excellent work, together with her colleagues in the Committee. The digital libraries initiative is an example of how Europe can contribute, through concrete projects, not only to economic growth but also to quality of life. By bringing Europe’s cultural and scientific heritage online, we can disseminate it through into different cultures. By using modern technologies, we can break down the walls which exist today. I am very happy that this initiative, taken by the national libraries of our Member States and developed by the European Commission for so many years, has been highlighted and supported by EU political forces at the highest level. They are right to do so; our Heads of State and Government are right to support this initiative, because there is real wealth in our libraries, our archives and our museums. It is not only books, but also newspapers, archive records and films. This is a multilingual wealth, a multicultural wealth. Knowing that less than 1% of this wealth is digitalised, we know what is in front of us and what kind of work we have to do. That work is necessary for two reasons. The first is to overcome barriers and to get people to study, work and enjoy these works from their own culture and works from our common European history, and then to allow these elements of our cultural institutions to be reused for added-value services and products. That is where industry comes in. That is the reason why the goal of the Commission’s initiative is to achieve a common, multilingual access point to Europe’s digitalised cultural heritage. We cannot do this alone. It requires collaboration between different types of cultural institutions, from all European countries. I am very glad to see that this is taking shape and is being formalised through the creation of a legal body that will increase the capacity of the European digital library to act. This common access point will be launched in 2008. In the years thereafter the content will be gradually expanded as more libraries, more archives and more audiovisual archives and museums contribute their digitalised collections. I am very glad, also, that the report by Parliament tackles not only the outcome but also the prerequisites for achieving that outcome. This means improving the general conditions for getting our cultural heritage online as an integral part of the digital libraries initiatives, and the need for Member States to intensify their digitalisation efforts. I would say very clearly that it is not enough to have a big cultural event where all the Heads of Government make beautiful speeches and then go back to their countries and cut budgets. That cannot be! We need words to be followed by deeds. I want Parliament to move ahead and help us make this very beautiful project a reality. We have the high level group on digital libraries, which I chair and which is forging ahead on this matter. We are also very conscious that the preservation of digital material will be one of the essential questions of the future, and I am therefore glad that the Council has endorsed the Commission approach to the European digital library and that Parliament is now helping us move in the same direction and is putting its political weight behind this objective."@en4
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, je to výborná zpráva a paní Descampsová a její kolegové ve výboru odvedli skvělou práci. Iniciativa elektronických knihoven slouží jako příklad, jak může Evropa prostřednictvím konkrétních projektů přispět nejen k hospodářskému růstu, ale také zlepšit kvalitu života. Tím, že bude evropské kulturní a vědecké dědictví přístupné on-line, budeme je moci šířit dále do jiných kultur. Prostřednictvím moderních technologií můžeme zbourat bariéry, které dnes existují. Jsem velmi šťastná, že tato iniciativa, do které se zapojily národní knihovny členských států a kterou Evropská komise mnoho let rozvíjela, získala takovou velkou pozornost a podporu evopských politických sil. Dělají správnou věc; hlavy států a předsedové vlád dělají dobře, když tuto iniciativu podporují, protože skutečné bohatství najdeme ve svých knihovnách, archívech a muzeích. Nejsou to pouze knihy, ale také periodika, archivní záznamy a filmy. Je to vícejazyčné bohatství, multikulturní bohatství. Protože do elektronické podoby bylo převedeno jen méně než 1 % z tohoto bohatství, je nám jasné, jaká práce nás čeká a co je třeba udělat. Tato práce je potřebná ze dvou důvodů. Pvním je potřeba překonat bariéry a dosáhnout toho, aby lidé studovali, zkoumali a využívali díla své vlastní kultury a díla naší společné evropské historie, a následně umožnit, aby tyto složky našich kulturních institucí byly dále využívány pro služby a produkty s dodtečným přínosem. A zde do celé záležitosti vstupuje průmysl. To je důvod, proč je cílem iniciativy Komise vytvořit společný vícejazyčný přístupový bod k evropskému elektronickému kulturnímu dědictví. Sami to nezvládneme. Vyžaduje to spolupráci různých kulturních institucí ze všech evropských zemí. S potěšením sleduji, že se taková spolupráce již formuje a nabývá oficiální formu v podobě nového právního orgánu, který zvýší schopnost evropské elektronické knihovny jednat. Společný přístupový bod začne fungovat v roce 2008. V následujících letech se bude obsah postupně rozšiřovat tím, že své sbírky budou digitalizovat i další knihovny, archivy, audiovizuální archivy a muzea. Jsem také velmi ráda, že tato parlamentní zpáva se nezabývá jen výsledkem, ale také předpoklady pro dosažení tohoto výsledku – to znamená zlepšením všeobecných podmínek pro to, abychom své kulturní dědictví mohli umístit on-line jako neoddělitelnou součást iniciativ elektronických knihoven, a pokud jde o členské státy, potřebou zvýšit jejich úsilí v oblasti digitalizace. Velmi jasně chci říci, že nestačí zorganizovat velkou kulturní akci, na které předsedové vlád přednesou květnatou řeč, a vzápětí se vrátí domů do své země a zkrátí rozpočet. To je nepřípustné! Potřebujeme slova, po nichž budou následovat činy. Chci, aby se Parlament pohnul kupředu a pomohl nám tento krásný projekt uskutečnit. Máme skupinu na vysoké úrovni pro elektronické knihovny, jíž předsedám a která dělá v této věci velké pokroky. Kromě toho jsme si velmi dobře vědomi, že zachování elektronického materiálu bude jednou ze zásadních otázek budoucnosti, a proto mě těší, že Rada podpořila přístup Komise k evropské elektronické knihovně a že Parlment s námi táhne za jeden provaz a svou politickou váhu vynakládá na podporu tohoto cíle."@cs1
"Hr. formand! Dette er en fremragende betænkning, og fr. Descamps har gjort et udmærket arbejde sammen med sine kolleger i udvalget. Initiativet til de digitale biblioteker er et eksempel på, hvordan Europa gennem konkrete projekter kan bidrage ikke alene til økonomisk vækst, men også til livskvalitet. Ved at få Europas kulturarv og videnskabelige arv på nettet kan vi sprede den ind i andre kulturer. Ved at benytte moderne teknologi kan vi nedbryde de mure, der eksisterer i dag. Jeg er meget glad for dette initiativ, som de nationale biblioteker i vores medlemsstater har taget, som er blevet udviklet af Kommissionen gennem så mange år, og som er blevet fremhævet og støttet af EU's politiske kræfter på højeste plan. De gør ret i at gøre dette; vores stats- og regeringschefer gør ret i at støtte dette initiativ, for der er en virkelig rigdom i vores biblioteker, vores arkiver og museer. Det er ikke blot bøger, men også aviser, arkivalier og film. Det er en rigdom på mange sprog og mange kulturer. Når vi ved, at mindre end 1 % af denne rigdom er digitaliseret, ved vi, hvad der ligger forude, og hvilket arbejde, vi må gøre. Dette arbejde er nødvendigt af to grunde. Den første er at overvinde barrierer og få folk til at studere, arbejde og nyde disse værker fra deres egen kultur og fra vores fælles europæiske historie, og dernæst at tillade disse elementer fra vores kulturinstitutioner at blive genbrugt i og berige nye produkter og tjenesteydelser. Det er her, industrien kommer ind. Det er grunden til, at målet med Kommissionens initiativ er at nå en fælles flersproget indgangsportal for Europas digitaliserede kulturarv. Vi kan ikke gøre det alene. Det kræver samarbejde mellem forskellige typer af kulturinstitutioner fra alle europæiske lande. Jeg er glad for at se, at dette er ved at få form og blive formaliseret gennem oprettelsen af et juridisk organ, der vil forøge det europæiske digitale biblioteks muligheder for at virke. Denne fælles adgangsbase vil blive åbnet i 2008. I årene derefter vil indholdet gradvist blive udvidet, efterhånden som flere biblioteker, arkiver, og flere audiovisuelle arkiver og museer bidrager med deres digitaliserede samlinger. Jeg er også meget glad for, at Parlamentets betænkning ikke bare tager fat på resultatet, men også på de nødvendige forudsætninger for at nå dette resultat. Det betyder en forbedring af de almindelige betingelser for at få vores kulturarv på nettet som en integrerende del af direktivet om de digitale biblioteker, og nødvendigheden af, at medlemsstaterne intensiverer deres digitaliseringsbestræbelser. Jeg vil meget klart sige, at det ikke er nok at have en stor kulturbegivenhed, hvor alle regeringsoverhovederne holder smukke taler og så tager tilbage til deres lande og skærer budgetterne ned. Sådan kan det ikke være! Vi har brug for, at ordene bliver fulgt op af handling. Jeg vil gerne have Parlamentet til at gå videre og hjælpe os med at virkeliggøre dette vidunderlige projekt. Vi har den højtplacerede gruppe om digitale biblioteker, som jeg er formand for, og som arbejder videre med denne sag. Vi er også meget opmærksomme på, at bevaringen af digitalt materiale bliver et af de afgørende spørgsmål i fremtiden, og jeg er derfor glad for, at Rådet har tilsluttet sig Kommissionens tilgang til det europæiske digitale bibliotek, og at Parlamentet nu hjælper os med at gå i samme retning og lægger sin politiske vægt bag dette mål."@da2
". − Herr Präsident! Dies ist ein großartiger Bericht, und Frau Descamps hat gemeinsam mit ihren Ausschusskolleginnen und -kollegen eine ausgezeichnete Arbeit geleistet. Die Initiative im Zusammenhang mit den digitalen Bibliotheken ist ein Beispiel dafür, wie Europa mit konkreten Projekten nicht nur zum Wirtschaftswachstum, sondern auch zur Lebensqualität beitragen kann. Indem das kulturelle und wissenschaftliche Erbe Europas online gestellt wird, können wir es in unterschiedlichen Kulturen verbreiten. Indem wir moderne Technologien anwenden, können wir die heute noch existierenden Mauern niederreißen. Ich bin sehr froh darüber, dass diese von den Nationalbibliotheken unserer Mitgliedstaaten ergriffene und von der Europäischen Kommission über so viele Jahre weiterentwickelte Initiative von politischen Repräsentanten auf höchster EU-Ebene aufgegriffen und unterstützt worden ist. Sie haben das Richtige getan, und auch unsere Staats- und Regierungschefs unterstützen zu Recht diese Initiative, denn unsere Bibliotheken, unsere Archive und unsere Museen bergen einen echten Reichtum. Es sind nicht nur Bücher, sondern auch Zeitungen, Archivaufnahmen und Filme. Sie bedeuten einen multilingualen, einen multikulturellen Reichtum. Wenn wir bedenken, dass erst weniger als ein Prozent dieses Reichtums digitalisiert wurde, wissen wir, was noch vor uns liegt und was für eine Arbeit wir zu leisten haben. Diese Arbeit ist aus zwei Gründen notwendig. Der erste Grund ist, dass Barrieren überwunden und die Menschen angeregt werden, diese Werke aus ihrer eigenen Kultur und die Werke aus unserer gemeinsamen europäischen Geschichte zu studieren, mit ihnen zu arbeiten und sich an ihnen zu erfreuen, und dann geht es darum, dass diese Elemente unserer nationalen Institutionen für Dienstleistungen und Produkte mit Mehrwert wieder verwendet werden. Und hier kommt die Industrie ins Spiel. Das ist der Grund, warum das Ziel der Initiative der Kommission darin besteht, einen gemeinsamen, mehrsprachigen Zugangspunkt zum digitalisierten Kulturerbe Europas zu schaffen. Das können wir nicht allein erreichen. Es erfordert die Zusammenarbeit verschiedenartiger kultureller Einrichtungen aus allen europäischen Ländern. Ich sehe mit Freuden, dass das Gestalt annimmt und durch die Errichtung einer rechtlichen Körperschaft formalisiert wird, die die Handlungsfähigkeit der europäischen digitalen Bibliothek erhöht. Dieser gemeinsame Zugangspunkt wird 2008 ins Leben gerufen. In den Folgejahren wird der Inhalt nach und nach in dem Maße erweitert, wie mehr Bibliotheken, mehr Archive und mehr audiovisuelle Archive und Museen ihre digitalisierten Sammlungen einbringen. Ich bin auch froh darüber, dass sich der Bericht des Parlaments nicht nur mit dem Ergebnis befasst, sondern auch mit den Voraussetzungen zur Erzielung dieses Ergebnisses. Das bedeutet: Verbesserung der generellen Bedingungen zur Online-Einstellung unseres kulturellen Erbes als integralen Bestandteil der Initiativen zu den digitalen Bibliotheken, und es bedeutet, dass die Mitgliedstaaten ihre Digitalisierungsbemühungen verstärken müssen. Ich würde ganz klar sagen: Es bringt nichts, ein großes Kulturereignis zu veranstalten, bei dem alle Regierungschefs schöne Reden halten und dann in ihre Länder zurückreisen und die Budgets kürzen. Das darf nicht sein! Den Worten müssen Taten folgen. Ich möchte, dass das Parlament weiter vorangeht und uns dabei hilft, dass dieses so wunderbare Projekt Wirklichkeit wird. Wir haben eine hochrangige Gruppe zu den digitalen Bibliotheken, der ich vorstehe und die in dieser Frage nach vorn drängt. Wir sind uns auch völlig bewusst, dass die Erhaltung und Pflege digitalen Materials in der Zukunft eine der wesentlichen Fragen darstellen wird, und daher bin ich froh, dass der Rat das Vorgehen der Kommission im Zusammenhang mit der europäischen digitalen Bibliothek gebilligt hat und das Parlament uns jetzt auf diesem Wege hilft und mit seinem politische Gewicht hinter dieser Zielsetzung steht."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, η υπό εξέταση έκθεση είναι εξαιρετική, η δε κ. Descamps έκανε άριστη δουλειά, μαζί με τους συναδέλφους της στην αρμόδια επιτροπή. Η πρωτοβουλία για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες είναι ένα παράδειγμα των τρόπων με τους οποίους η Ευρώπη μπορεί να συμβάλει, μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων, όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και στην ποιότητα ζωής. Μεταφέροντας στο Διαδίκτυο την ευρωπαϊκή πολιτισμική και επιστημονική κληρονομιά, μπορούμε να την διαδώσουμε σε διάφορες κουλτούρες. Μέσω της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών, μπορούμε να γκρεμίσουμε τα τείχη που υπάρχουν σήμερα. Είμαι πολύ ευτυχής που αυτή η πρωτοβουλία, την οποία ανέλαβαν οι εθνικές βιβλιοθήκες των κρατών μελών μας και την οποία αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πολλά χρόνια, τονίζεται και υποστηρίζεται από τις πολιτικές δυνάμεις της ΕΕ στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Η επιλογή τους είναι σωστή· ορθώς οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών μας υποστηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία, διότι υπάρχει πραγματικός πλούτος στις βιβλιοθήκες, τα αρχεία και τα μουσεία μας. Δεν αφορά μόνο βιβλία, αλλά επίσης εφημερίδες, αρχεία και ταινίες. Ο πλούτος αυτός είναι πολύγλωσσος και πολυπολιτισμικός. Αν λάβουμε υπόψη ότι λιγότερο από το 1% αυτού του πλούτου έχει ψηφιοποιηθεί, μπορούμε να αντιληφθούμε την έκταση του εγχειρήματος που αναλαμβάνουμε και το μέγεθος του έργου που πρέπει να επιτελέσουμε. Το έργο αυτό είναι αναγκαίο για δύο λόγους. Ο πρώτος συνίσταται στο ότι πρέπει να άρουμε τα εμπόδια και να δώσουμε την ευκαιρία σε ανθρώπους να μελετήσουν, να εργαστούν και να απολαύσουν αυτά τα έργα που παρήγαγε η κουλτούρα τους καθώς και έργα της κοινής μας ευρωπαϊκής ιστορίας, και στη συνέχεια να επιτρέψουμε την επαναχρησιμοποίηση αυτών των στοιχείων των πολιτιστικών μας ιδρυμάτων για τη δημιουργία υπηρεσιών και προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Εδώ υπεισέρχονται οι επιχειρήσεις. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο στόχος της πρωτοβουλίας της Επιτροπής είναι η δημιουργία ενός κοινού, πολύγλωσσου σημείου πρόσβασης στην ψηφιοποιημένη ευρωπαϊκή πολιτισμική κληρονομιά. Αυτό δεν μπορούμε να το επιτύχουμε μόνοι μας. Απαιτείται συνεργασία μεταξύ διαφόρων τύπων πολιτιστικών ιδρυμάτων, από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Χαίρομαι πολύ που βλέπω αυτή την προσπάθεια να παίρνει μορφή και να επισημοποιείται μέσω της δημιουργίας μιας νομικής οντότητας που θα αυξήσει την ικανότητα δράσης της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης. Αυτό το κοινό σημείο πρόσβασης θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το 2008. Τα επόμενα χρόνια το περιεχόμενο θα επεκταθεί σταδιακά καθώς όλο και περισσότερες βιβλιοθήκες, αρχεία, τράπεζες οπτικοακουστικού υλικού και μουσεία θα συνεισφέρουν τις ψηφιοποιημένες τους συλλογές. Χαίρομαι επίσης ιδιαιτέρως για το γεγονός ότι η έκθεση του Κοινοβουλίου δεν αναφέρεται μόνο στο αποτέλεσμα αλλά και στις προϋποθέσεις για την επίτευξή του. Αυτό συνεπάγεται τη βελτίωση των γενικών προϋποθέσεων για τη διάθεση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς στο Διαδίκτυο ως αναπόσπαστο τμήμα των πρωτοβουλιών για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες, καθώς και την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών των κρατών μελών για την ψηφιοποίηση του υλικού. Διευκρινίζω ότι δεν αρκεί να διοργανώσουμε μια μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση στην οποία όλοι οι αρχηγοί κυβερνήσεων θα εκφωνήσουν θαυμάσιους λόγους για να επιστρέψουν μετά στις χώρες τους και να προβούν σε περικοπές του προϋπολογισμού τους. Κάτι τέτοιο θα ήταν ανεπίτρεπτο! Τα λόγια πρέπει να συνοδεύονται από έργα. Καλώ το Κοινοβούλιο να προχωρήσει και να μας βοηθήσει να κάνουμε πράξη αυτό το θαυμάσιο εγχείρημα. Έχουμε την ομάδα υψηλού επιπέδου για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες, της οποίας προεδρεύω και η οποία προωθεί αποφασιστικά αυτό το θέμα. Αντιλαμβανόμαστε επίσης πολύ καλά ότι η διατήρηση του ψηφιακού υλικού θα είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα του μέλλοντος· χαίρομαι λοιπόν που το Συμβούλιο έχει υιοθετήσει την προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη και το Κοινοβούλιο μας βοηθά τώρα να κινηθούμε προς την ίδια κατεύθυνση και χρησιμοποιεί το πολιτικό του κύρος για την προώθηση αυτού του στόχου."@el10
"Señor Presidente, éste es un gran informe, y la señora Descamps ha realizado un trabajo excelente, junto con sus colegas de la comisión. La iniciativa sobre bibliotecas digitales es un ejemplo de la forma en que Europa puede contribuir, mediante proyectos concretos, no solamente al crecimiento económico sino también a la calidad de vida. Poniendo en línea el patrimonio cultural y científico de Europa podremos difundirlo entre las distintas culturas. El uso de las modernas tecnologías nos permite derribar los muros que existen actualmente. Estoy muy satisfecha de que esta iniciativa, emprendida por las bibliotecas nacionales de nuestros Estados miembros y desarrollada por la Comisión Europea a lo largo de tantos años, haya sido destacada y apoyada por las fuerzas políticas de la UE al máximo nivel. Han hecho muy bien; nuestros Jefes de Estado y de Gobierno han hecho muy bien en apoyar esta iniciativa, porque nuestras bibliotecas, archivos y museos contienen auténticas riquezas. No se trata únicamente de libros, sino también de periódicos, de documentos y de películas. Se trata de una riqueza multilingüe y multicultural. Sabiendo que menos del 1 % de esta riqueza está digitalizada, nos damos cuenta de lo que tenemos por delante y del trabajo que queda por hacer. Es un trabajo necesario por dos motivos. El primero es para superar las barreras y permitir que la gente pueda estudiar, trabajar y disfrutar de estas obras a partir de su propia cultura y de sus propias obras, que forman parte de nuestra historia común europea, y también para que estos elementos de nuestras instituciones culturales puedan ser reutilizados en servicios y productos de valor añadido. Aquí es donde interviene la industria. Ésta es la razón por la que el objetivo de la iniciativa de la Comisión consiste en crear un punto de acceso común y multilingüe a la herencia cultural digitalizada de Europa. Esto no lo podemos hacer solos. Requiere colaboración entre los distintos tipos de organizaciones culturales de los distintos países europeos. Me alegra comprobar que es algo que está adquiriendo forma y carácter oficial mediante la creación de una entidad jurídica que mejore la capacidad de acción de la biblioteca digital europea. Este punto de acceso común se lanzará en 2008. Durante los años siguientes, sus contenidos se ampliarán progresivamente a medida que nuevas bibliotecas, archivos, colecciones audiovisuales y museos contribuyan con sus fondos digitalizados. Me alegra igualmente que el informe del Parlamento trate no sólo de los resultados, sino también de los requisitos previos para lograr dichos resultados. Esto significa mejorar las condiciones generales para poner en línea nuestro patrimonio cultural, como parte integrante de las iniciativas sobre bibliotecas digitales, y necesitamos que los Estados miembros intensifiquen sus esfuerzos para fomentar la digitalización. Diré muy claramente que no basta con celebrar importantes actos culturales donde todos los Jefes de Gobierno pronuncian bellos discursos para regresar a continuación a sus países y recortar los presupuestos. ¡Esto no puede ser! Necesitamos que los hechos acompañen a las palabras. Pido al Parlamento que siga adelante y que nos ayude a convertir en realidad este proyecto tan hermoso. Contamos con el grupo de alto nivel sobre bibliotecas digitales, que yo presido y que está realizando progresos en esta materia. Somos asimismo muy conscientes de que la conservación del material digital será una de las cuestiones fundamentales en el futuro, y por lo tanto me alegro de que el Consejo haya respaldado la estrategia de la Comisión relativa a la biblioteca digital europea, y de que el Parlamento nos ayude ahora a avanzar en la misma dirección y utilice su peso político para lograr este objetivo."@es21
". − Härra juhataja, see on tähtis raport ja proua Descamps on koos oma kolleegidega parlamendikomisjonis teinud suurepärast tööd. Digitaalsete raamatukogude algatus on näide sellest, kuidas Euroopa saab anda panuse konkreetsete projektide kaudu, mitte üksnes majanduskasvu, vaid ka elukvaliteedi nimel. Tuues Euroopa kultuuri- ja teaduspärandi Internetti, saame seda levitada ka teistele kultuuridele. Kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid, saame lõhkuda tänapäevased müürid. Mul on väga hea meel, et seda algatust, mis sai alguse liikmesriikide rahvusraamatukogudest ja mida Euroopa Komisjon on nii mitmeid aastaid arendanud, on rõhutanud ja toetanud ELi poliitilised jõud kõige kõrgemal tasemel. Neil on selleks õigus; meie riigipeadel ja valitsusjuhtidel on seda algatust toetades õigus, sest tõeline rikkus peitubki meie raamatukogudes, arhiivides ja muuseumides. Tegemist ei ole üksnes raamatutega, vaid ka ajalehtede, arhiivimaterjalide ja filmidega. See on mitmekeelne rikkus, multikultuurne rikkus. Teades, et sellest rikkusest on digitaliseeritud vähem kui 1%, võib aru saada, mis meid ees ootab ja mis laadi töö meil ära teha tuleb. See töö on vajalik kahel põhjusel. Esiteks selleks, et inimesed saaksid üle tõketest ja õpiksid tundma, töötama ja nautima oma kultuuriteoseid ja teoseid meie ühisest Euroopa ajaloost ning et nende kultuuriasutuste teenuseid saaks ikka ja jälle lisaväärtuse loomiseks kasutada. Selleks lähebki tarvis tootmisharu. See on põhjus, miks komisjoni algatuse eesmärk on saavutada ühine, mitmekeelne sissepääs Euroopa digitaliseeritud kultuuripärandile. Üksi me seda teha ei suuda. See nõuab erinevat tüüpi kultuuriasutuste koostööd kõigis Euroopa riikides. Mul on väga hea meel näha, et asi edeneb ja et moodustamisel on juriidiline isik, mis aitab Euroopa digitaalsel raamatukogul suutlikumalt tegutseda. See portaal hakkab tööle 2008. aastal. Järgnevatel aastatel sisu tasapisi laieneb, kui üha rohkem raamatukogusid, arhiive ja audiovisuaalseid arhiive ja muuseume lisavad oma digitaliseeritud kollektsioonid. Mul on väga hea meel ka selle üle, et parlamendi raport ei käsitle mitte üksnes tulemust, vaid ka selle tulemuse saavutamise eeldusi. See tähendab, et parandada tuleb meie kultuuripärandi internetiseerimise üldisi tingimusi, mis on digitaalsete raamatukogude algatuste lahutamatu osa, ning et liikmesriikidel tuleb suurendada digitaliseerimise jõupingutusi. Ma ütlen selgelt välja, et ei ole kasu, kui korraldada suur kultuuriüritus, kus kõik valitsusjuhid peavad ilusaid kõnesid ja lähevad siis tagasi oma riikidesse eelarvet kärpima. Nii ei tohi juhtuda! Sõnadele peavad järgnema teod. Ma soovin, et parlament edasi liiguks ja selle väga ilusa projekti teoks teeks. Meil on olemas digitaalsete raamatukogude kõrgetasemeline töörühm, mida ma juhatan ja mis sellel teemal edasi rühib. Samuti oleme me vägagi teadlikud, et digitaalne säilitamine on üks peamisi küsimusi materjali tuleviku jaoks alalhoidmiseks ja seepärast on mul hea meel, et nõukogu toetas komisjoni koostatud Euroopa digitaalse raamatukogu lähenemisviisi ja et parlament aitab meil nüüd edasi liikuda ja paneb selle eesmärgi alla oma poliitilise õla."@et5
"Arvoisa puhemies, tämä on loistava mietintö, ja jäsen Marie-Hélène Descamps on tehnyt erinomaista työtä yhdessä valiokuntakollegojensa kanssa. Digitaaliset kirjastot ovat esimerkki siitä, miten Eurooppa voi konkreettisilla hankkeilla edistää talouskasvun lisäksi myös elämänlaadun parantamista. Tuomalla Euroopan tieteellisen ja kulttuuriperinnön sähköisesti saatavaksi voimme levittää sitä eri kulttuureihin. Käyttämällä uudenaikaisia tekniikoita voimme murtaa nykyiset muurit. Olen erittäin iloinen siitä, että tätä jäsenvaltioidemme kansalliskirjastojen tekemää ja Euroopan komission niin monta vuotta kehittämää aloitetta on korostettu ja tuettu EU:n poliittisten voimien korkeimmalla tasolla. On oikein, että näin tehdään; valtioidemme ja hallitustemme päämiehet ovat oikeassa tukiessaan tätä aloitetta, koska kirjastoissamme, arkistoissamme ja museoissamme piilee todellinen rikkaus. Kyse ei ole ainoastaan kirjoista, vaan myös sanomalehdistä, arkistotallenteista ja elokuvista. Tämä on monikielinen rikkaus, monikulttuurinen rikkaus. Koska tiedämme, että alle yksi prosentti tästä rikkaudesta on digitoitu, tiedämme, mitä edessä on ja millaista työtä meidän on tehtävä. Tämä työ on tarpeen kahdesta syystä. Ensimmäinen on ylittää rajoja ja saada ihmiset tutkimaan, työstämään ja nauttimaan näistä oman kulttuurinsa teoksista ja yhteisen eurooppalaisen historiamme teoksista. Sitten on tarkoitus saada nämä kulttuuri-instituutioidemme ainekset uudelleen käyttöön lisäarvopalveluissa ja -tuotteissa. Tässä kohtaa teollisuus tulee mukaan. Tästä syystä komission aloitteen päämääränä on varmistaa Euroopan digitoidun kulttuuriperinnön yhteinen, monikielinen saatavuus. Emme voi tehdä tätä yksin. Se edellyttää kaikkien Euroopan maiden erityyppisten kulttuuri-instituutioiden välistä yhteistyötä. Olen erittäin iloinen siitä, että yhteistyö on muotoutumassa ja virallistetaan oikeudellisen elimen perustamisen avulla; se lisää Euroopan digitaalisen kirjaston toimintakykyä. Yhteinen saatavuus toteutetaan vuonna 2008. Seuraavina vuosina sisältöä laajennetaan vähitellen, kun yhä useammat kirjastot, arkistot ja audiovisuaaliset arkistot ja museot lisäävät siihen digitoidut kokoelmansa. Olen myös erittäin iloinen siitä, että parlamentin mietinnössä puututaan tuloksen lisäksi myös tuloksen saavuttamisen edellytyksiin. Tämä merkitsee, että olennaisena osana digitaalisia kirjastoja koskevia aloitteita on parannettava yleisiä edellytyksiä saada kulttuuriperintöämme sähköiseen muotoon ja että myös jäsenvaltioiden on tehostettava digitointiponnistelujaan. Sanoisin hyvin selvästi, ettei riitä, että järjestetään suuri kulttuuritapahtuma, jossa kaikki hallitusten päämiehet pitävät kauniita puheita ja palaavat sitten kotimaihinsa leikkaamaan talousarvioita. Niin ei saa käydä! Sanoja seuraamaan tarvitaan tekoja. Haluan parlamentin etenevän ja auttavan meitä tekemään tästä erittäin hienosta hankkeesta todellisuutta. Meillä on digitaalisia kirjastoja käsittelevä korkean tason asiantuntijaryhmä, jossa toimin puheenjohtajana ja joka edistää tätä asiaa. Olemme myös erittäin tietoisia siitä, että digitaalisen materiaalin säilyttämisestä tulee yksi tulevaisuuden ratkaisevista kysymyksistä. Olen siksi iloinen, että neuvosto on tukenut Euroopan digitaalista kirjastoa koskevaa komission lähestymistapaa ja että parlamentti auttaa meitä nyt liikkumaan samaan suuntaan ja tukee tätä tavoitetta poliittisella painoarvollaan."@fi7
"Monsieur le Président, c’est un rapport formidable et Mme Descamps a réalisé un excellent travail avec ses collègues au sein de la commission. L’initiative relative aux bibliothèques numériques est un exemple qui montre comment l’Europe peut contribuer, grâce à des projets concrets, non seulement à la croissance économique, mais aussi à la qualité de la vie. En mettant le patrimoine culturel et scientifique de l’Europe en ligne, nous pouvons le diffuser dans différentes cultures. Grâce à l’utilisation des technologies modernes, nous pouvons briser les murs qui existent aujourd’hui. Je suis très heureuse que cette initiative prise par les bibliothèques nationales de nos États membres et mise en valeur depuis tant d’années par la Commission européenne a été accentuée et soutenue par les forces politiques de l’UE an niveau le plus élevé. Ils ont raison de le faire; nos chefs d’État et de gouvernement ont raison de soutenir cette initiative, nos bibliothèques, nos archives et nos musées renferment de véritables richesses. Il ne s’agit pas seulement de livres, mais aussi de journaux, d’archives et de films. Il s’agit de richesses multilingues, de richesses multiculturelles. Sachant que moins d’un pour cent de ces richesses sont numérisées, nous savons ce qui nous attend et sommes conscients de l’ampleur du travail à réaliser. Ce travail est indispensable, et ce, pour deux raisons: la première est qu’il faut surmonter les barrières et que nous devons encourager les gens à étudier, à travailler et à savourer ces œuvres de leur propre culture et les œuvres de notre histoire européenne commune, et permettre ensuite à ces éléments de nos institutions culturelles à être réutilisés pour des services et des produits à valeur ajoutée. C’est à cet endroit qu’intervient l’industrie. C’est pourquoi l’objectif de l’initiative de la Commission est de réaliser un point d’accès multilingue commun au patrimoine culturel européen numérisé. Nous n’y parviendrons pas seuls. Ce travail suppose une collaboration entre les différents types d’institutions culturelles de tous les pays européens. Cela me fait très plaisir de voir que cette collaboration prend forme et qu’elle est formalisée grâce à la création d’une personne morale qui renforcera la capacité d’action de la bibliothèque numérique européenne. Ce point d’accès commun sera lancé en 2008. Dans les années qui suivront, le contenu sera progressivement élargi, car davantage de bibliothèques, d’archives, et d’archives audiovisuelles et de musées contribueront avec leurs collections numérisées. Cela me fait très plaisir aussi que le rapport du Parlement aborde à la fois le résultat et les conditions requises pour y parvenir. Cela signifie qu’il faut améliorer les conditions générales pour disposer de notre héritage culturel en ligne comme faisant partie intégrante des initiatives relatives aux bibliothèques numérisées, qu’il importe que les États membres redoublent d’efforts en matière de numérisation. Je dirais sans détour qu’il ne suffit pas d’organiser un grand événement culturel où les chefs de gouvernement tiennent de beaux discours et retournent chez eux et décrètent ensuite des restrictions budgétaires. C’est intolérable! Les discours doivent être suivis d’actes. Je veux que le Parlement aille de l’avant et nous aide pour faire en sorte que ce magnifique projet devienne réalité. Il existe le groupe d’experts de haut niveau sur les bibliothèques numériques que je préside et qui poursuit activement ses travaux en la matière. Nous sommes également très conscients que la conservation du matériel numérique sera l’une des questions fondamentales dans le futur, et je suis donc satisfaite de voir que le Conseil approuve l’approche de la Commission en ce qui concerne la bibliothèque numérique européenne, et que le Parlement nous aide maintenant à agir dans la même direction et met tout son poids politique dans la réalisation de cet objectif."@fr8
"Elnök úr, ez egy nagyszerű jelentés, és Descamps asszony bizottságbeli kollégáival egyetemben kiváló munkát végzett. A digitális könyvtárak kezdeményezés remek példája annak, hogyan tud Európa konkrét projektek révén hozzájárulni nemcsak a gazdasági növekedéshez, hanem az élet minőségéhez is. Az európai kulturális és tudományos örökség interneten való hozzáférhetővé tételével különböző kultúrákba is eljuttathatjuk azt, s a modern technológiák felhasználásával ledönthetjük a ma még fennálló falakat. Nagy örömmel tölt el, hogy ez a kezdeményezés, amelyet tagállamaink nemzeti könyvtárai indítottak útjára, s amelyet az Európai Bizottság oly sok év alatt fejlesztett tovább, ekkora hangsúlyt kapott, és az EU politikai erőinek legmagasabb szintű támogatását élvezi. Nagyon helyeslem ezt a támogatást; állam- és kormányfőink helyesen teszik, hogy támogatják ezt a kezdeményezést, mert igazi kincs rejlik a könyvtárainkban, levéltárainkban és múzeumjainkban. Nem csupán a könyvekre gondolok; ott vannak az újságok, az archív felvételek és a filmek is. Ez egy soknyelvű, multikulturális vagyon. S tudva azt, hogy mindezen értékeknek eddig csupán az 1%-át digitalizálták, azt is felmérhetjük, mekkora munka vár még ránk. Ez a munka két okból szükséges. Az első az, hogy az akadályok leküzdésével hozzásegítsük az embereket a tanuláshoz, a munkához vagy ahhoz, hogy élvezetüket leljék a saját kultúrájuk által létrehozott művekben, vagy közös európai történelmünk eredményeiben, valamint, hogy lehetővé tegyük kulturális intézményeink ezen tartalmainak hozzáadott értékkel bíró szolgáltatások és termékek révén történő újrafelhasználását. És ez az a pont, ahol az ipar is bekapcsolódik. Ezért kell, hogy a Bizottság kezdeményezésének célja az európai digitalizált kulturális örökséghez való közös, soknyelvű hozzáférési pont létrehozása legyen. Ezt ugyanis egyedül nem tudjuk megvalósítani. Ehhez minden európai ország többféle kulturális intézményének közreműködésére szükség lesz. Örömmel látom, hogy mindez már formálódik, és kezd hivatalossá válni egy olyan jogi testület létrehozása révén, amely növelni fogja az európai digitális könyvtár intézkedési jogkörét. A közös hozzáférési pont 2008-ban létrejön. A rákövetkező években pedig fokozatosan nőni fog digitális könyvtár tartalma, ahogy egyre több könyvtár, levéltár, audiovizuális archívum és múzeum teszi majd közzé saját digitalizált gyűjteményét. Annak is nagyon örülök, hogy a Parlament jelentése nemcsak a végeredménnyel foglalkozik, hanem kitér a kívánt végeredmény eléréséhez szükséges feltételekre is. Vagyis, hogy milyen fontos a digitális könyvtárak kezdeményezés egyik szerves része, a kulturális örökségünk interneten való közzététele érdekében az általános körülmények javítása, valamint az, hogy a tagállamok még nagyobb erőfeszítéseket tegyenek anyagaik digitalizálása érdekében. És világos leszek: nem elég rendezni egy óriási kulturális eseményt, ahol az állam- és kormányfők zengzetes beszédeket tartanak, ha ezután hazamennek, és megnyirbálják a költségvetést. Ez nem történhet meg! A szavakat tetteknek kell követniük! Szeretném, ha a Parlament lépne, és a segítségünkre lenne e csodás projekt valóra váltásában. Én vagyok az elnöke a digitális könyvtárakkal foglalkozó magas szintű munkacsoportnak, amely eltökélten dolgozik e témában. Annak is tudatában vagyunk, hogy a digitális anyagok megőrzése a jövő egyik legfontosabb kérdése lesz. Ezért is vagyok boldog, hogy a Tanács jóváhagyta a Bizottság európai digitális könyvtárral kapcsolatos álláspontját, és hogy a Parlament is segít bennünket, hogy ebben az irányban haladhassunk tovább, és politikai súlyát latba vetve támogatja célkitűzésünket."@hu11
"Signor Presidente, questa è una grande relazione e l’onorevole Descamps, insieme ai suoi colleghi della commissione, ha svolto un ottimo lavoro. L’iniziativa della biblioteca digitale è un esempio di come l’Europa possa contribuire con progetti concreti non solo alla crescita economica ma anche alla qualità della vita. Mettendo in rete il patrimonio culturale e scientifico dell’Europa, possiamo diffonderlo tra le diverse culture. Avvalendoci di tecnologie moderne, possiamo abbattere i muri che esistono oggi. Sono molto lieta che quest’iniziativa, assunta dalle biblioteche nazionali dei nostri Stati membri e che la Commissione europea sta sviluppando da così tanti anni, sia messa in risalto e sostenuta dalle forze politiche dell’Unione europea ai livelli più alti. I nostri capi di Stato e di governo fanno bene ad appoggiarla perché nelle nostre biblioteche, nei nostri archivi e nei nostri musei è racchiusa una vera ricchezza. Non sono solo libri, ma anche giornali, documenti di archivio e . E’ una ricchezza multilingue, una ricchezza multiculturale. Sapendo che meno dell’1% di questa ricchezza è digitalizzata, sappiamo che cosa ci aspetti e che tipo di lavoro dobbiamo svolgere. Questo lavoro è necessario per due motivi. Il primo è che permette di superare le barriere e fa sì che le persone studino, lavorino e usufruiscano delle opere della loro stessa cultura e delle opere della nostra comune storia europea; e poi permette che questi elementi delle nostre istituzioni culturali vengano riutilizzati per servizi e prodotti di valore aggiunto. E’ qui che interviene l’industria. E’ per questo motivo che l’obiettivo dell’iniziativa della Commissione è di ottenere un punto di accesso comune e multilingue al patrimonio culturale europeo digitalizzato. Non possiamo farlo da soli. E’ necessaria la collaborazione tra i diversi tipi di istituzioni culturali di tutti i paesi europei. Sono lieta di constatare che questo progetto stia prendendo forma e che stia per essere formalizzato attraverso la creazione di un ente giuridico che potenzierà la capacità di agire della biblioteca digitale europea. Questo punto d’accesso comune sarà lanciato nel 2008. Negli anni successivi i suoi contenuti aumenteranno gradualmente a mano a mano che sempre più biblioteche, sempre più archivi e sempre più archivi audiovisivi e musei contribuiranno con le loro collezioni digitalizzate. Sono inoltre estremamente lieta che la relazione del Parlamento tratti non solo dei risultati ma anche dei prerequisiti per raggiungerli. Questo significa migliorare le condizioni generali che permettono di mettere in rete il patrimonio culturale come parte integrante delle iniziative a favore delle biblioteche digitali e significa anche che gli Stati membri debbano intensificare i loro sforzi per la digitalizzazione. Vorrei dire molto chiaramente che non basta che vi sia un evento culturale importante dove tutti i capi di governo pronunciano bei discorsi per poi tornarsene nel loro paese e tagliare il bilancio. Non deve essere così! Abbiano bisogno di parole che siano seguite da fatti. Voglio che il Parlamento vada avanti e ci aiuti a trasformare in realtà questo bellissimo progetto. Abbiamo il gruppo ad alto livello sulle biblioteche digitali, che io presiedo e che sta compiendo grandi progressi in questo campo. Siamo anche consapevoli che la conservazione del materiale digitale sarà uno dei problemi principali del futuro e sono quindi felice che il Consiglio abbia appoggiato l’orientamento della Commissione relativamente alla biblioteca digitale e che il Parlamento ci aiuti a muoverci nella stessa direzione, usando il suo peso politico per sostenere quest’obiettivo."@it12
"Gerb. Pirmininke, tai – puikus pranešimas ir Marie-Hélène Descamps kartu su savo kolegomis komitete padarė puikų darbą. Skaitmeninių bibliotekų iniciatyva yra pavyzdys, kaip Europa konkrečiais projektais gali prisidėti ne tik prie ekonomikos augimo, bet ir prie gyvenimo kokybės. Perkeldami Europos kultūrinį ir mokslinį paveldą į tinklą, galime skleisti jį tuo tinklu į įvairias kultūras. Naudodamiesi moderniomis technologijomis galime pralaužti šiandien egzistuojančias sienas. Esu labai patenkinta, kad šią iniciatyvą, kurią priėmė mūsų valstybių narių šalių bibliotekos ir per tiek daug metų išplėtojo Komisija, akcentavo ir palaikė ES politinės jėgos aukščiausiu lygmeniu. Jos yra teisios tai darydamos. Mūsų valstybių ir vyriausybių vadovai teisingai nusprendė palaikyti šią iniciatyvą, nes mūsų bibliotekose, archyvuose ir muziejuose yra tikri lobiai. Ten yra ne tik knygos, bet ir laikraščiai, archyviniai dokumentai ir kino produkcija. Tai – daugiakalbis ir daugiakultūris turtas. Žinodami, kad mažiau nei 1 proc. šio turto yra perkelta į skaitmeninį formatą, žinome, kas mūsų laukia ir kokį darbą mums reikia padaryti. Tas darbas būtinas dėl dviejų priežasčių. Pirmoji priežastis – būtinybė įveikti kliūtis bei leisti žmonėms savo kultūros kūrinius ir kūrinius iš mūsų bendros Europos istorijos studijuoti, dirbti su jais ir džiaugtis jais, ir vėliau leisti pakartotinai panaudoti šiuos mūsų kultūros institucijų elementus pridėtine vertę kuriančioms paslaugoms bei produktams. Pramonė eina būtent šia kryptimi. Todėl Komisijos iniciatyvos tikslas yra iki galo sukurti bendrą, daugiakalbį prieigos punktą Europos perkeltam į skaitmeninį formatą kultūros paveldui. Negalime padaryti to vieni. Tam reikalingas įvairių kultūros institucijų iš visų Europos šalių bendradarbiavimas. Man labai malonu matyti, kad tai įgyja formą ir tam suteikiamas oficialumas sukuriant teisinę instituciją, kuri padidins Europos skaitmeninės bibliotekos pajėgumą veikti. Šis bendras prieigos punktas bus atidarytas 2008 m. Vėliau metams bėgant turinys bus palaipsniui plečiamas, nes vis daugiau bibliotekų, archyvų, garso ir vaizdo archyvų bei muziejų įneš kaip indėlį savo skaitmenines kolekcijas. Esu labai patenkinta, kad Parlamento pranešime nagrinėjami ne tik rezultatai, bet ir prielaidos tiems rezultatams pasiekti. Tai reiškia bendrų mūsų kultūrinio paveldo gavimo tinkle sąlygų, kaip neatsiejamos skaitmeninių bibliotekų iniciatyvų dalies, pagerinimą ir būtinybę valstybėms narėms suintensyvinti turinio perkėlimą į skaitmeninį formatą. Norėčiau pasakyti labai aiškiai, kad nepakanka sudalyvauti kultūriniame renginyje, kuriame vyriausybių vadovai sako puikias kalbas, o po to sugrįžti į savo šalis ir apkarpyti biudžetus. To negali būti! Po kalbų turi sekti darbai. Noriu, kad Parlamentas būtų priekyje ir padėtų mums paversti šį puikų projektą tikrove. Turime aukšto lygio grupę skaitmeninių bibliotekų klausimams, kuriai aš pirmininkauju ir kuri pirmoji domisi šiuo klausimu. Mes taip pat labai gerai suprantame, kad skaitmeninių duomenų išsaugojimas bus vienas iš svarbiausių ateities klausimų, ir dėl to esu patenkinta, kad Taryba pritarė Komisijos požiūriui į Europos skaitmeninę biblioteką ir, kad dabar Parlamentas padeda mums judėti ta pačia kryptimi ir panaudoja savo politinį svorį šiam tikslui."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Šis ir lielisks ziņojums, un kopā ar komitejas kolēģiem ir paveikusi izcilu darbu. Digitālās bibliotēkas iniciatīva ir piemērs Eiropas spējai sadarboties konkrētu projektu izstrādē ne tikai attiecībā uz ekonomisko izaugsmi, bet arī uz dzīves kvalitāti. Eiropas kultūras un zinātnes mantojumu padarot pieejamu tiešsaistē, mēs varam to izplatīt dažādās kultūrās. Izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, mēs varam nojaukt šobrīd pastāvošos mūrus. Esmu ļoti gandarīta, ka šo iniciatīvu, ko uzsāka mūsu dalībvalstu nacionālās bibliotēkas un tik daudzus gadus attīstīja Eiropas Komisija, stingri atbalsta ES augstākā līmeņa politiskie spēki. Viņu rīcība ir pareiza; mūsu valstu un valdību vadītāji pamatoti atbalsta šo iniciatīvu, jo mūsu bibliotēkās, mūsu arhīvos un mūsu muzejos glabājas patiesas vērtības. Tās ir ne tikai grāmatas, bet arī laikraksti, arhīvu materiāli un filmas. Tās ir daudzvalodu vērtības, daudzkultūru vērtības. Zinot, ka no šīm vērtībām tikai 1 % ir digitalizētas, mēs saprotam, kas mūs vēl gaida un kāds darbs vēl jāpaveic. Šis darbs ir vajadzīgs divu iemeslu dēļ. Pirmais — pārvarēt šķēršļus un mudināt cilvēkus lasīt, pētīt un gūt prieku no šiem darbiem, kas sakņojas gan pašu kultūrā, gan kopīgajā Eiropas vēsturē, savukārt vēlāk šos kultūras elementus izmantot atkārtoti, lai radītu pakalpojumus un ražojumus ar pievienoto vērtību. Šeit procesā iesaistās rūpniecība. Šis ir iemesls, kādēļ Komisijas iniciatīvas mērķis ir izveidot vienotu daudzvalodu piekļuves punktu Eiropas digitalizētajam kultūras mantojumam. Vieni mēs to nevaram paveikt. Ir jāsadarbojas dažāda veida kultūras iestādēm no visām Eiropas valstīm. Esmu ļoti gandarīta, redzot, ka jau iezīmējas oficiālākas aprises un tiek veidota juridiska struktūra, tādējādi palielinot Eiropas digitālās bibliotēkas rīcībspēju. Šī vienotā piekļuves punkta izveidi pabeigs 2008. gadā. Turpmākajos gados saturu pakāpeniski palielinās, arvien vairāk bibliotēkām, arhīviem, audivizuālajiem arhīviem un muzejiem pievienojot savas digitalizētās kolekcijas. Man ir liels prieks arī par to, ka Parlamenta ziņojumā aplūkots ne tikai rezultāts, bet arī šī rezultāta sasniegšanas priekšnoteikumi. Tas nozīmē, ka digitālās bibliotēkas iniciatīvu neatņemama sastāvdaļa ir vispārējo noteikumu uzlabošana attiecībā uz mūsu kultūras mantojuma nodrošināšanu tiešsaistē, un arī dalībvalstīm ir aktīvāk jāveic digitalizācija. Es teiktu pilnīgi skaidri, ka nepietiek ar vērienīgu kultūras pasākumu, kurā visi valdību vadītāji saka skaistas runas, bet pēc tam atgriežas savās valstīs un samazina budžetu. Tā nedrīkst būt! Pēc vārdiem jāseko darbiem. Es vēlos, lai Parlaments turpinātu darbu un palīdzētu mums realizēt šo brīnišķīgo projektu. Digitālās bibliotēkas jautājumā ir izveidota augsta līmeņa darba grupa, kuras vadītāja es esmu un kura turpina strādāt pie šī temata. Mēs ļoti nopietni izturamies pret faktu, ka digitālā materiāla saglabāšana arī nākotnē būs viens no galvenajiem uzdevumiem, un tāpēc esmu gandarīta, ka Padome ir apstiprinājusi Komisijas pieeju Eiropas digitālās bibliotēkas projektam un ka arī Parlaments šobrīd atbalsta mūsu darbu šajā virzienā, tādējādi piešķirot šim mērķim arī politisko svarīgumu."@lv13
"Mr President, this is a great report and Ms Descamps has done excellent work, together with her colleagues in the Committee. The digital libraries initiative is an example of how Europe can contribute, through concrete projects, not only to economic growth but also to quality of life. By bringing Europe’s cultural and scientific heritage online, we can disseminate it through into different cultures. By using modern technologies, we can break down the walls which exist today. I am very happy that this initiative, taken by the national libraries of our Member States and developed by the European Commission for so many years, has been highlighted and supported by EU political forces at the highest level. They are right to do so; our Heads of State and Government are right to support this initiative, because there is real wealth in our libraries, our archives and our museums. It is not only books, but also newspapers, archive records and films. This is a multilingual wealth, a multicultural wealth. Knowing that less than 1% of this wealth is digitalised, we know what is in front of us and what kind of work we have to do. That work is necessary for two reasons. The first is to overcome barriers and to get people to study, work and enjoy these works from their own culture and works from our common European history, and then to allow these elements of our cultural institutions to be reused for added-value services and products. That is where industry comes in. That is the reason why the goal of the Commission’s initiative is to achieve a common, multilingual access point to Europe’s digitalised cultural heritage. We cannot do this alone. It requires collaboration between different types of cultural institutions, from all European countries. I am very glad to see that this is taking shape and is being formalised through the creation of a legal body that will increase the capacity of the European digital library to act. This common access point will be launched in 2008. In the years thereafter the content will be gradually expanded as more libraries, more archives and more audiovisual archives and museums contribute their digitalised collections. I am very glad, also, that the report by Parliament tackles not only the outcome but also the prerequisites for achieving that outcome. This means improving the general conditions for getting our cultural heritage online as an integral part of the digital libraries initiatives, and the need for Member States to intensify their digitalisation efforts. I would say very clearly that it is not enough to have a big cultural event where all the Heads of Government make beautiful speeches and then go back to their countries and cut budgets. That cannot be! We need words to be followed by deeds. I want Parliament to move ahead and help us make this very beautiful project a reality. We have the high level group on digital libraries, which I chair and which is forging ahead on this matter. We are also very conscious that the preservation of digital material will be one of the essential questions of the future, and I am therefore glad that the Council has endorsed the Commission approach to the European digital library and that Parliament is now helping us move in the same direction and is putting its political weight behind this objective."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dit is een uitstekend verslag. Mevrouw Descamps en haar collega’s in de commissie hebben uitstekend werk geleverd. Het initiatief met betrekking tot een digitale bibliotheek is een voorbeeld van hoe Europa via concrete projecten aan economische groei en levenskwaliteit kan bijdragen. Door het Europese culturele en wetenschappelijke erfgoed online te plaatsen, kunnen wij het over verschillende culturen verspreiden. Door moderne technologieën te gebruiken kunnen wij de muren slopen die vandaag bestaan. Ik ben zeer verheugd dat dit initiatief van de nationale biliotheken van onze lidstaten, dat door de Europese Commissie gedurende zovele jaren werd ontwikkeld, door politieke krachten op het hoogste niveau van de EU wordt beklemtoond en ondersteund. Onze staatshoofden en regeringsleiders steunen terecht dit initiatief, omdat er ware rijkdom is in onze bibliotheken, onze archieven en onze musea. Het gaat niet alleen om boeken, maar ook om kranten, archiefstukken en films. Deze rijkdom is meertalig en multicultureel. Minder dan 1 procent ervan is gedigitaliseerd. We weten dus wat ons wacht en wat wij moeten doen. Dat werk is noodzakelijk om twee redenen. De eerste reden is om hinderpalen te overwinnen en mensen in staat te stellen deze werken uit hun eigen cultuur en onze gemeenschappelijke Europese geschiedenis te bestuderen, ermee te werken en ervan te genieten, en om deze elementen van onze culturele instellingen te laten hergebruiken voor diensten en producten met toegevoegde waarde. Daar heeft de industrie haar nut. Daarom is de doelstelling van het initiatief van de Commissie een gemeenschappelijk, meertalig toegangspunt tot Europa’s gedigitaliseerde cultureel erfgoed. Wij kunnen dit niet alleen. Het vereist samenwerking met verschillende types culturele instellingen uit alle Europese landen. Ik ben zeer verheugd dat dit vorm krijgt en wordt geformaliseerd via de instelling van een legal body dat de capaciteit van de Europese digitale bibliotheek om te handelen zal vergroten. Dit gemeenschappelijk toegangspunt zal in 2008 van start gaan. In de jaren daarna zal de inhoud stapsgewijs worden uitgebreid als meer bibliotheken, archieven en audiovisuele archieven en musea hun gedigitaliseerde collecties toevoegen. Ik ben zeer verheugd dat het verslag van het Parlement niet alleen het resultaat betreft, maar ook de voorwaarden om dat resultaat te bereiken. Dat houdt in dat wij de algemene voorwaarden moeten verbeteren om ons cultureel erfgoed online te brengen als een integrerend onderdeel van de initiatieven met betrekking tot een digitale bibliotheek, en dat de lidstaten meer inspanningen op het gebied van digitalisering moeten doen. Ik zeg heel duidelijk dat het niet genoeg is een groot cultureel evenement te organiseren waar alle regeringsleiders mooie toespraken houden en dan naar hun land teruggaan en in begrotingen snoeien. Dat mag niet! Op woorden moeten daden volgen. Ik wil dat het Parlement vooruitgang maakt en ons helpt dit prachtige project te verwezenlijken. Ik ben voorzitter van de groep op hoog niveau voor digitale bibliotheken, die op dit gebied gestaag vorderingen maakt. Wij zijn ons zeer bewust dat de bewaring van digitaal materiaal één van de wezenlijke vragen van de toekomst zal zijn. Daarom ben ik blij dat de Raad de benadering van de Commissie van de Europese digitale bibliotheek heeft ondersteund en dat het Parlement ons nu in dezelfde richting helpt en zijn politieke gewicht achter deze doelstelling plaatst."@nl3
"Panie przewodniczący! Jest to świetne sprawozdanie, a pani Descamps razem z kolegami z komisji wykonała doskonałą pracę. Inicjatywa dotycząca bibliotek cyfrowych jest przykładem na to, jak Europa może, za pomocą konkretnych projektów, przyczynić się nie tylko do wzrostu gospodarczego, ale również do poprawy jakości życia. Przez zebranie kulturowego i naukowego dziedzictwa Europy w Internecie, możemy je upowszechniać w różnych kulturach. Dzięki nowoczesnym technologiom możemy usunąć bariery, które dzisiaj istnieją. Jestem bardzo szczęśliwa, że ta inicjatywa, rozpoczęta przez biblioteki narodowe państw członkowskich i rozwijana od tylu lat przez Komisję Europejską, została zaznaczona i wsparta przez siły polityczne UE na najwyższym szczeblu. Szefowie państw i rządów mają rację, że wspierają tę inicjatywą, ponieważ w naszych bibliotekach, archiwach i muzeach jest prawdziwe bogactwo. To nie są tylko książki, ale też gazety, zapisy archiwalne i filmy. Jest to bogactwo wielojęzykowe, bogactwo wielokulturowe. Wiedząc, że mniej niż 1% tego bogactwa istnieje w formie cyfrowej, wiemy, co jest przed nami, jaka praca nas czeka. Praca ta jest konieczna z dwóch powodów. Pierwszy z nich to znoszenie barier, nakłanianie ludzi do nauki, pracy i cieszenia się dziełami ich własnej kultury oraz dziełami naszej wspólnej europejskiej historii, tak aby następnie te elementy naszych instytucji kulturalnych zostały spożytkowane dla wartości dodanej usług i produktów. Tutaj wkracza przemysł. Dlatego właśnie celem inicjatywy Komisji jest punkt wielojęzycznego dostępu do cyfrowego kulturowego dziedzictwa Europy. Nie możemy tego zrobić sami. Konieczna jest współpraca pomiędzy różnymi rodzajami instytucji kulturalnych ze wszystkich krajów Europy. Cieszę się, że nabiera to kształtów i staje się bardziej sformalizowane przez stworzenie organu prawnego, który zwiększy możliwość działania europejskiej biblioteki cyfrowej. Ten wspólny punkt dostępu zacznie funkcjonować w 2008 r. W ciągu następnych lat zawartość będzie stopniowo rozszerzana w miarę jak coraz więcej bibliotek, archiwów i archiwów audiowizualnych będzie przyłączać swoje cyfrowe zbiory. Cieszę się również, że sprawozdanie Parlamentu uwzględnia nie tylko rezultaty, ale również warunki konieczne do osiągnięcia tych rezultatów. Oznacza to poprawę ogólnych warunków umieszczania naszego dziedzictwa kulturowego w Internecie, co stanowi integralną część inicjatywy dotyczącej bibliotek cyfrowych, oraz potrzebę zwiększenia wysiłków państw członkowskich, zmierzających do digitalizacji materiałów. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że nie wystarczy duże wydarzenie kulturalne, gdzie wszyscy szefowie rządów wygłoszą wspaniałe mowy, a potem wrócą do kraju i ograniczą budżety. Tak być nie może! Potrzebne są czyny, które pójdą za słowami. Chcę, aby Parlament poszedł dalej i pomógł nam zrealizować ten piękny projekt. Mamy grupę wysokiego szczebla do spraw bibliotek cyfrowych, której przewodniczę i która pracuje nad tym przedsięwzięciem. Jesteśmy również świadomi, że jednym z najważniejszych problemów w przyszłości będzie kwestia ochrony materiałów cyfrowych i dlatego jestem zadowolona, że Rada poparła podejście Komisji do sprawy europejskiej biblioteki cyfrowej oraz że Parlament pomaga nam poruszać się w tym samych kierunku i nadaje projektowi znaczenie polityczne."@pl16
"Senhor Presidente, estamos perante um relatório excelente e a senhora deputada Descamps fez um óptimo trabalho em conjunto com os seus colegas da comissão. A iniciativa das bibliotecas digitais é um exemplo de como a Europa pode contribuir, com projectos concretos, não apenas para o crescimento económico mas também para a qualidade de vida. O acesso em linha ao património cultural e científico da Europa permite divulgá-lo através de várias culturas. Recorrendo às tecnologias modernas, podemos derrubar os obstáculos que existem actualmente. Apraz-me muitíssimo que esta iniciativa, tomada pelas bibliotecas nacionais dos nossos Estados-Membros e desenvolvida pela Comissão Europeia ao longo de muitos anos, tenha ganho força e receba o apoio das forças políticas da UE ao mais alto nível. Têm razão em fazê-lo; os nossos Chefes de Estado ou de Governo fazem bem em apoiar esta iniciativa, pois as nossas bibliotecas, os nossos arquivos e os nossos museus são de uma enorme riqueza. Não só os livros, mas também jornais, centros de arquivo e filmes. Esta é uma riqueza multilinguística, uma riqueza multicultural. Sabendo que menos de um 1% desta riqueza é digitalizada, estamos conscientes do que temos pela frente e que tipo de trabalho nos cabe fazer. A necessidade desse trabalho prende-se a duas razões. A primeira é derrubar os obstáculos e levar as pessoas a estudar, trabalhar e desfrutar destas obras da sua própria cultura e da nossa história comum europeia, permitindo para além disso que estes elementos das nossas instituições culturais sejam reutilizados em prol de produtos e serviços com valor acrescentado. É aí que a indústria entra. Esse o motivo por que a meta da iniciativa da Comissão é realizar um ponto de acesso multilingue e comum ao património cultural europeu digitalizado. Não podemos fazê-lo sozinhos. Este é um trabalho que exige colaboração entre vários tipos de instituições culturais, de todos os países europeus. É uma alegria para mim ver as coisas tomarem forma e serem formalizadas através da criação de uma entidade jurídica que aumentará a capacidade de funcionamento da biblioteca digital europeia. Este ponto de acesso comum será lançado em 2008. Nos anos que se seguirão, o conteúdo será gradualmente expandido à medida que mais bibliotecas, mais centros de arquivos audiovisuais e museus contribuam com as suas colecções digitalizadas. Regozijo-me com o facto de o relatório do Parlamento ter em atenção não só o resultado mas também os pré-requisitos para chegar a esse resultado. Isto implica a melhoria das condições gerais para colocar em linha o nosso património cultural no quadro das iniciativas para as bibliotecas digitais, bem como a necessidade de os Estados-Membros intensificarem os seus esforços no domínio da digitalização. Gostaria de dizer muito claramente que não chega um grande acontecimento cultural em que todos os Chefes de Governo fazem discursos lindos e depois regressam aos seus países e cortam os orçamentos. Isso não pode acontecer! Precisamos que as palavras sejam seguidas de actos. Manifesto a minha vontade de que o Parlamento vá em frente e nos ajude a concretizar este maravilhoso projecto. Temos um grupo de alto nível para as bibliotecas digitais, a que presido e que está a abrir caminho nesse sentido. Estamos também absolutamente conscientes de que a preservação de material digital será uma das questões essenciais do futuro, pelo que me regozijo com a posição do Conselho de subscrever a abordagem da Comissão à biblioteca digital europeia e com a ajuda do Parlamento para avançar nessa direcção, contribuindo ainda com o seu peso político para a concretização deste objectivo."@pt17
"Mr President, this is a great report and Ms Descamps has done excellent work, together with her colleagues in the Committee. The digital libraries initiative is an example of how Europe can contribute, through concrete projects, not only to economic growth but also to quality of life. By bringing Europe’s cultural and scientific heritage online, we can disseminate it through into different cultures. By using modern technologies, we can break down the walls which exist today. I am very happy that this initiative, taken by the national libraries of our Member States and developed by the European Commission for so many years, has been highlighted and supported by EU political forces at the highest level. They are right to do so; our Heads of State and Government are right to support this initiative, because there is real wealth in our libraries, our archives and our museums. It is not only books, but also newspapers, archive records and films. This is a multilingual wealth, a multicultural wealth. Knowing that less than 1% of this wealth is digitalised, we know what is in front of us and what kind of work we have to do. That work is necessary for two reasons. The first is to overcome barriers and to get people to study, work and enjoy these works from their own culture and works from our common European history, and then to allow these elements of our cultural institutions to be reused for added-value services and products. That is where industry comes in. That is the reason why the goal of the Commission’s initiative is to achieve a common, multilingual access point to Europe’s digitalised cultural heritage. We cannot do this alone. It requires collaboration between different types of cultural institutions, from all European countries. I am very glad to see that this is taking shape and is being formalised through the creation of a legal body that will increase the capacity of the European digital library to act. This common access point will be launched in 2008. In the years thereafter the content will be gradually expanded as more libraries, more archives and more audiovisual archives and museums contribute their digitalised collections. I am very glad, also, that the report by Parliament tackles not only the outcome but also the prerequisites for achieving that outcome. This means improving the general conditions for getting our cultural heritage online as an integral part of the digital libraries initiatives, and the need for Member States to intensify their digitalisation efforts. I would say very clearly that it is not enough to have a big cultural event where all the Heads of Government make beautiful speeches and then go back to their countries and cut budgets. That cannot be! We need words to be followed by deeds. I want Parliament to move ahead and help us make this very beautiful project a reality. We have the high level group on digital libraries, which I chair and which is forging ahead on this matter. We are also very conscious that the preservation of digital material will be one of the essential questions of the future, and I am therefore glad that the Council has endorsed the Commission approach to the European digital library and that Parliament is now helping us move in the same direction and is putting its political weight behind this objective."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, je to skvelá správa a pani Descampsová a jej kolegovia vo výbore odviedli skvelú prácu. Iniciatíva elektronických knižníc slúži ako príklad, ako môže Európa prostredníctvom konkrétnych projektov prispieť nielen k hospodárskemu rastu, ale aj zlepšiť kvalitu života. Tým, že bude európske kultúrne a vedecké dedičstvo prístupné online, budeme ho môcť šíriť ďalej do iných kultúr. Prostredníctvom moderných technológií môžeme zbúrať bariéry, ktoré dnes existujú. Som veľmi šťastná, že si táto iniciatíva, na ktorú sa podujali národné knižnice členských štátov a ktorú Európska komisia mnoho rokov rozvíjala, získala takú veľkú pozornosť a podporu európskych politických síl. Robia správnu vec; hlavy štátov a predsedovia vlád robia dobre, keď túto iniciatívu podporujú, pretože skutočné bohatstvo nájdeme v našich knižniciach, archívoch a múzeách. Nie sú to len knihy, ale aj periodiká, archívne záznamy a filmy. Je to viacjazyčné bohatstvo, multikultúrne bohatstvo. Keďže do elektronickej podoby bolo prevedené len menej ako 1 % z tohto bohatstva, je nám jasné, aká práca nás čaká a čo treba urobiť. Táto práca je potrebná z dvoch dôvodov. Prvým je potreba prekonať bariéry a dosiahnuť, aby ľudia študovali, skúmali a využívali diela z ich vlastnej kultúry a diela z našej spoločnej európskej histórie a následne umožniť, aby tieto zložky našich kultúrnych inštitúcií boli ďalej využívané na služby a produkty s dodatočným prínosom. A tu do celej záležitosti vstupuje priemysel. To je dôvod, prečo cieľom iniciatívy Komisie je vytvoriť spoločný viacjazyčný prístupový bod k európskemu elektronickému kultúrnemu dedičstvu. Sami to nezvládneme. Vyžaduje si to spoluprácu rôznych kultúrnych inštitúcií zo všetkých európskych krajín. S potešením sledujem, že sa takáto spolupráca už formuje a nadobúda oficiálnu formu v podobe nového právneho orgánu, ktorý zvýši schopnosť európskej elektronickej knižnice konať. Spoločný prístupový bod začne fungovať v roku 2008. V nasledujúcich rokoch sa bude obsah postupne rozširovať tým, že svoje zbierky budú digitalizovať aj ďalšie knižnice, archívy, audiovizuálne archívy a múzeá. Som tiež veľmi rada, že táto parlamentná správa sa nezaoberá len výsledkom, ale aj predpokladmi na dosiahnutie tohto výsledku – to znamená zlepšením všeobecných podmienok na to, aby sme naše kultúrne dedičstvo mohli umiestniť online ako neoddeliteľnú súčasť iniciatív elektronických knižníc, a pokiaľ ide o členské štáty, potrebou zvýšiť ich úsilie v oblasti digitalizácie. Veľmi jasne chcem povedať, že nestačí zorganizovať veľké kultúrne podujatie, na ktorom predsedovia vlád prednesú kvetnatý príhovor a vzápätí sa vrátia domov do svojej krajiny a skrátia rozpočet. To je neprípustné! Potrebujeme slová, po ktorých budú nasledovať činy. Chcem, aby sa Parlament pohol dopredu a pomohol nám tento krásny projekt uskutočniť. Máme skupinu na vysokej úrovni pre elektronické knižnice, ktorej predsedám a ktorá robí v tejto veci veľké pokroky. Okrem toho sme si veľmi dobre vedomí, že zachovanie elektronického materiálu bude jednou zo zásadných otázok budúcnosti, a preto sa teším, že Rada podporila prístup Komisie k európskej elektronickej knižnici a že Parlament s nami ťahá za jeden povraz a svoju politickú váhu vynakladá na podporu tohto cieľa."@sk19
". − Härra juhataja, see on tähtis raport ja proua Descamps on koos oma kolleegidega parlamendikomisjonis teinud suurepärast tööd. Digitaalsete raamatukogude algatus on näide sellest, kuidas Euroopa saab anda panuse konkreetsete projektide kaudu, mitte üksnes majanduskasvu, vaid ka elukvaliteedi nimel. Tuues Euroopa kultuuri- ja teaduspärandi Internetti, saame seda levitada ka teistele kultuuridele. Kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid, saame lõhkuda tänapäevased müürid. Mul on väga hea meel, et seda algatust, mis sai alguse liikmesriikide rahvusraamatukogudest ja mida Euroopa Komisjon on nii mitmeid aastaid arendanud, on rõhutanud ja toetanud ELi poliitilised jõud kõige kõrgemal tasemel. Neil on selleks õigus; meie riigipeadel ja valitsusjuhtidel on seda algatust toetades õigus, sest tõeline rikkus peitubki meie raamatukogudes, arhiivides ja muuseumides. Tegemist ei ole üksnes raamatutega, vaid ka ajalehtede, arhiivimaterjalide ja filmidega. See on mitmekeelne rikkus, multikultuurne rikkus. Teades, et sellest rikkusest on digitaliseeritud vähem kui 1%, võib aru saada, mis meid ees ootab ja mis laadi töö meil ära teha tuleb. See töö on vajalik kahel põhjusel. Esiteks selleks, et inimesed saaksid üle tõketest ja õpiksid tundma, töötama ja nautima oma kultuuriteoseid ja teoseid meie ühisest Euroopa ajaloost ning et nende kultuuriasutuste teenuseid saaks ikka ja jälle lisaväärtuse loomiseks kasutada. Selleks lähebki tarvis tootmisharu. See on põhjus, miks komisjoni algatuse eesmärk on saavutada ühine, mitmekeelne sissepääs Euroopa digitaliseeritud kultuuripärandile. Üksi me seda teha ei suuda. See nõuab erinevat tüüpi kultuuriasutuste koostööd kõigis Euroopa riikides. Mul on väga hea meel näha, et asi edeneb ja et moodustamisel on juriidiline isik, mis aitab Euroopa digitaalsel raamatukogul suutlikumalt tegutseda. See portaal hakkab tööle 2008. aastal. Järgnevatel aastatel sisu tasapisi laieneb, kui üha rohkem raamatukogusid, arhiive ja audiovisuaalseid arhiive ja muuseume lisavad oma digitaliseeritud kollektsioonid. Mul on väga hea meel ka selle üle, et parlamendi raport ei käsitle mitte üksnes tulemust, vaid ka selle tulemuse saavutamise eeldusi. See tähendab, et parandada tuleb meie kultuuripärandi internetiseerimise üldisi tingimusi, mis on digitaalsete raamatukogude algatuste lahutamatu osa, ning et liikmesriikidel tuleb suurendada digitaliseerimise jõupingutusi. Ma ütlen selgelt välja, et ei ole kasu, kui korraldada suur kultuuriüritus, kus kõik valitsusjuhid peavad ilusaid kõnesid ja lähevad siis tagasi oma riikidesse eelarvet kärpima. Nii ei tohi juhtuda! Sõnadele peavad järgnema teod. Ma soovin, et parlament edasi liiguks ja selle väga ilusa projekti teoks teeks. Meil on olemas digitaalsete raamatukogude kõrgetasemeline töörühm, mida ma juhatan ja mis sellel teemal edasi rühib. Samuti oleme me vägagi teadlikud, et digitaalne säilitamine on üks peamisi küsimusi materjali tuleviku jaoks alalhoidmiseks ja seepärast on mul hea meel, et nõukogu toetas komisjoni koostatud Euroopa digitaalse raamatukogu lähenemisviisi ja et parlament aitab meil nüüd edasi liikuda ja paneb selle eesmärgi alla oma poliitilise õla."@sl20
"Herr talman! Detta är ett utmärkt betänkande och Marie-Hélène Descamps har gjort ett utomordentligt arbete tillsammans med sina kolleger i utskottet. Initiativet med digitala bibliotek är ett exempel på hur EU genom konkreta projekt kan bidra inte bara till ekonomisk tillväxt utan till högre livskvalitet. Genom att digitalisera Europas kulturella och vetenskapliga arv kan vi sprida det vidare till andra kulturer. Med hjälp av modern teknik kan vi riva ned de murar som finns i dag. Jag är mycket glad över att detta initiativ, som har tagits av de nationella biblioteken i våra medlemsstater och som kommissionen har utvecklat under så många år, har uppmärksammats och fått stöd på högsta politiska EU-nivå. Våra stats- och regeringschefer gör helt rätt i att stödja initiativet, eftersom våra bibliotek, arkiv och museer rymmer en formidabel rikedom. Det handlar inte bara om böcker, utan även om tidningar, skivarkiv och filmer. Det är en flerspråkig rikedom, och en mångkulturell rikedom. Om vi betänker att mindre än en procent av denna rikedom är digitaliserad inser vi vad vi har framför oss och vilket slags arbete vi måste utföra. Detta arbete är nödvändigt av två skäl. Det första är att övervinna barriärer och få människor att studera, använda och njuta av dessa verk från sin egen kultur liksom verk från vår gemensamma europeiska historia, och därefter att låta dessa delar av våra kulturella institutioner återanvändas för tjänster och produkter på ett sätt som ger mervärde. Det är här branschen kommer in. Därför är målet för kommissionens initiativ att skapa en gemensam, flerspråkig portal till det europeiska, digitaliserade kulturarvet. Vi kan inte göra detta själva. Det krävs samarbete mellan olika typer av kulturinstitutioner från alla europeiska länder. Jag är mycket glad över att se att detta projekt börjar ta form och att det formaliseras genom inrättandet av ett rättsligt organ som kommer att öka det europeiska digitala bibliotekets kapacitet att agera. Denna gemensamma portal kommer att lanseras under 2008. Under de efterföljande åren kommer innehållet gradvis att utökas i takt med att fler bibliotek, arkiv och audiovisuella arkiv och museer bidrar med sina digitaliserade samlingar. Jag är också mycket glad över att parlamentets betänkande gör det möjligt att hantera inte bara resultatet utan även förutsättningarna för att nå detta resultat. Detta innebär att vi måste förbättra de allmänna villkoren för att digitalisera vårt kulturarv som en väsentlig del av initiativen för digitala bibliotek, och att medlemsstaterna måste intensifiera digitaliseringsarbetet. Jag vill vara mycket tydlig med att det inte räcker att ha stora kulturevenemang där alla regeringscheferna håller vackra tal och sedan åker hem till sina länder och beslutar om budgetnedskärningar. Det duger inte! Vi behöver ord som åtföljs av handling. Jag vill att parlamentet agerar och hjälper oss att förverkliga detta fantastiska projekt. Vi har högnivåexpertgruppen för digitala bibliotek, som jag är ordförande i och som är pådrivande i denna fråga. Vi är även mycket medvetna om att bevarandet av digitalt material kommer att vara en av framtidens viktigaste frågor, och jag är därför glad över att rådet gett sitt stöd åt kommissionens strategi för det europeiska digitala biblioteket och att parlamentet nu hjälper oss att gå i samma riktning och lägger sin politiska vikt bakom detta mål."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Viviane Reding,"18,15,1,19,14,16,11,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph