Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-26-Speech-3-357"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070926.22.3-357"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I speak on behalf of my friend and former colleague in this Parliament, Mr Konstantinos Hatzidakis, who, as Mr Lehtinen says, has been elevated swiftly to the position of Minister of Transport in the Greek Government. I want to pay tribute to him for the work he has done on the Committee on the Internal Market and Consumer Protection. I am essentially picking up the work where he left off, right at the conclusion. I want to thank Mr Lehtinen because it has not been recorded so far that this is his first report, I think, as a rapporteur. Some of you may know that he is a distinguished author in his own right, though I think this is probably not his best work. I do not think he will mind me saying that. I have a copy of his book which he gave me to read, and I think he has put a bit of blood and sweat into this. It is an important report, but I have to say, from our side, we agree very much with the line that Ms Kauppi and Commissioner Reding have taken. There is some useful material in here but I just want to reassure the Commissioner that, if she reads Article 22, which in my view is a masterpiece of compromise drafting, where it calls upon the Commission to continue work and to submit a work programme for an assessment, you will be pleased to hear it does not actually ask you to produce a horizontal instrument but to do a work programme to assess whether we need one. You already confirmed, I think, what many of us feel – that with all the work that is currently going on to implement the Services Directive, the Green Paper on the consumer acquis, which we have just considered and which will result in a horizontal instrument in that area plus the other work that is going on – which my colleague from the Committee on Legal Affairs, Ms Kauppi, and I know Ms Wallis will cover later – I think it is much too early to contemplate any further detailed provisions at this stage. It is absolutely clear that we do need to monitor this, but of course within the Services Directive itself, with all the work we put in it, there are a very substantial number of provisions. One of the amendments that we hope the House will agree to delete tomorrow does actually call upon the Commission to draw up voluntary codes of conduct. In my view that is not the Commission’s role. I think we will have support to delete that. But in fact, if you look at the Services Directive, in Article 37 it actually says quite clearly that Member States, in cooperation with the Commission, shall take measures to encourage codes of conduct to be drawn up at Community level. It is not as if we did not already have that. So I think that we will take that out, so my summary of it is this: I think that this is a very useful contribution to the debate. I think it will add to the corpus of information that we are building up to ensure, above all, that the Services Directive is fully implemented and is implemented on time, with all the accompanying provisions – particularly the issues like the single point of contact for service providers, which will give them the sort of requirements and information that they need to provide services plus, we hope, the sort of work on codes of conduct. With those, I think we can look forward to a really effective and thriving services market that works to the benefit of consumers."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený Pane předsedající, budu mluvit jménem svého přítele a bývalého kolegy, pana Konstantina Hatzidakise, který, jak říká pan Lehtinen, byl rychle povýšen na pozici ministra dopravy řecké vlády. Chtěl bych mu vzdát hold za úsilí, které vyvinul ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Já v podstatě jen pokračuji tam, kde on skončil, přičemž mi zanechal téměř dokončené dílo. Chci poděkovat panu Lehtinenovi, protože, dosud to nikdo nezmínil, toto je, myslím, jeho první zpráva jako zpravodaje. Někteří z vás vědí, že je zaslouženě uznávaným spisovatelem, ale tohle podle mě asi není jeho nejlepší dílo. Myslím, že se kvůli tomu neurazí. Mám jden výtisk jeho knihy kterou mi dal přečíst, a mám pocit, že trochu krve a potu vložil i do své zprávy. Je to důležitá zpráva, ale musím říci, pokud jde o nás, že v zásadě souhlasíme s názorem paní Kauppiové a paní komisařky Redingové. Máme tu užitečný materiál, jen chci paní komisařku ujistit, že pokud si přečtete článek 22, který je podle mého názoru veledílem kompromisů, v části, v níž Komisi vyzývá, aby pokračovala v práci a předložila pracovní program ke zhodnocení, bezpochyby s radostí zjistíte, že se od vás nevyžaduje, abyste vytvořili horizontální nástroj, ale abyste připravili pracovní program, jenž má zhodnotit, jestli vůbec nějaký nástroj potřebujeme. Už jste potvrdila to, co mnozí z nás vnímají stejně – že při všem úsilí, které je momentálně vyvíjeno v souvislosti prováděním směrnice o službách, zelené knihy o revizi spotřebitelského acquis, kterou jsme se právě zabývali a která povede k vytvoření horizontálního nástroje v příslušné oblasti, a když vezmeme v úvahu další práci, jež probíhá – myslím, že v tomto stadiu je příliš brzy přemýšlet o nějakých dalších podrobných ustanoveních. Je zcela jasné, že to monitorovat nepotřebujeme, nicméně přirozeně v rámci samotné směrnice o službách, při všem úsilí, které jsme do ní vložili, existuje dost značný počet ustanovení. Jeden z pozměňujících a doplňujících návrhů, jehož vypuštění, jak doufáme, Parlament zítra schválí, však vyzývá Komisi, aby vypracovala dobrovolný kodex chování. Podle mého názoru to není úkolem Komise. Myslím si, že pro toto vypuštění získáme podporu. V podstatě však, když se podíváte na směrnici o službách, v článku 37 se dost jasně říká, že členské státy ve spolupráci s Komisí přijmou opatření, jež budou podporovat vypracování kodexu chování na úrovni Společenství. Není to tedy nic nového. Takže si myslím, že to vynecháme. Celé bych to shrnul asi takto: Myslím si, že je to užitečný příspěvek k rozpravě. Myslím, že díky němu jsme získali další informace, pomocí nichž budeme moci zajistit v první řadě to, aby byla směrnice o službách transponována v plné míře a se všemi doprovodnými ustanoveními – především s problematikou, jakou je jediný kontaktní místo pro pokytovatele služeb, které jim zadá požadavky a zprostředkuje informace, jež k poskytování služeb potřebují, přičemž navíc, jak doufáme, nebude chybět ani kodex chování. Myslím si, že s takovými ustanoveními se můžeme těšit na skutečně efektivní a prosperující trh služeb, který bude fungovat ku prospěchu spotřebitele."@cs1
"Hr. formand! Jeg taler for min ven og tidligere kollega her i Kommissionen, hr. Konstantinos Hatzidakis, der, som hr. Lehtinen siger, hurtigt er blevet ophøjet til posten som transportminister i den græske regering. Jeg vil gerne rose ham for det arbejde, han har gjort i Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Jeg fortsætter faktisk, hvor han sluttede, lige ved afslutningen. Jeg vil gerne takke hr. Lehtinen, fordi der ikke indtil nu er blevet gjort opmærksom på, at dette vist er den første betænkning, han er ordfører for. Nogle af Dem ved måske, at han selv er en fremragende forfatter, selv om jeg næppe tror, at dette er hans bedste arbejde. Det håber jeg ikke, at han vil have noget imod, at jeg siger. Jeg har et eksemplar af hans bog som han gav mig at læse, og jeg tror, at lidt af blodet og sveden er kommet med i dette her. Det er en vigtig betænkning, men jeg må sige, at vi fra vores side i høj grad er enige i den holdning, som fr. Kauppi og fr. Reding har indtaget. Der er noget nyttig materiale her, men jeg vil blot forsikre kommissæren om, at hvis hun læser artikel 22, der efter min opfattelse er et mesterstykke i kompromistekst, hvor den opfordrer Kommissionen til at fortsætte sit arbejde og at forelægge et arbejdsprogram til vurdering, så vil det glæde Dem at høre, at den faktisk ikke opfordrer Dem til at udarbejde et horisontalt instrument, men til at lave et arbejdsprogram til vurdering af, om vi behøver et. De har vist allerede bekræftet, hvad mange af os føler: at med alt det arbejde, der i øjeblikket foregår for at gennemføre Servicedirektivet, grønbogen om forbrugerlovgivningen, som vi lige har haft til overvejelse, og som vil føre til et horisontalt instrument på dette område, plus det andet arbejde, der foregår - som min kollega fra Retsudvalget, fr. Kauppi, og jeg ved, at fr. Wallis vil dække senere - så mener jeg, at det er alt for tidligt at tænke på yderligere detaljerede bestemmelser på dette stadium. Det er helt klart, at vi må overvåge dette, men naturligvis er der inden for rammerne af servicedirektivet selv et meget stort antal bestemmelser med alt det arbejde, vi lægger i det. Et af de ændringsforslag, vi håber, Parlamentet vil enes om at slette i morgen, opfordrer faktisk Kommissionen til at udarbejde en frivillig adfærdskodeks. Efter min mening er det ikke Kommissionens rolle. Jeg tror, vi vil få støtte til at slette det. Men hvis De ser på servicedirektivet, står der faktisk i artikel 37 helt klart, at medlemsstaterne i samarbejde med Kommissionen skal træffe foranstaltninger til at støtte udarbejdelsen af adfærdskodekser på fællesskabsplan. Det er ikke, som om vi ikke allerede havde dette. Så jeg synes, at vi vil fjerne det, så jeg vil opsummere som følger: Jeg tror, det er et meget nyttigt bidrag til debatten. Jeg tror, det vil forøge den mængde oplysninger, vi bygger på for frem for alt at sikre, at servicedirektivet bliver gennemført fuldt ud og til tiden, med alle de dertil knyttede bestemmelser - i særdeleshed spørgsmål som fælles kontaktpunkt for udbydere af tjenesteydelser, hvilket vil give dem de krav og oplysninger, de har brug for for at levere serviceydelser og forhåbentlig også få arbejdet på adfærdskodekserne. Med disse ting tror jeg, at vi kan se frem til et virkelig effektivt og blomstrende marked for tjenesteydelser, der virker til gavn for forbrugerne."@da2
". Herr Präsident! Ich spreche im Namen meines Freundes und ehemaligen Parlamentskollegen Konstantinos Hatzidakis, der, wie Herr Lehtinen sagt, kurzerhand auf den Posten des Verkehrsministers der griechischen Regierung gehoben worden ist. Ich möchte ihm für seine Arbeit im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz Anerkennung zollen. Ich setze im Wesentlichen dort an, wo er aufgehört hat, genau am Abschluss. Ich möchte Herrn Lehtinen danken, denn bisher wurde nicht zur Kenntnis genommen, dass dies, glaube ich, sein erster Bericht als Berichterstatter ist. Einige unter Ihnen wissen vielleicht, dass er selber ein anerkannter Autor ist, wenngleich ich dies hier nicht für seine beste Arbeit halte. Er wird wohl nichts dagegen haben, wenn ich das so sage. Ich besitze ein Exemplar seines Buches das er mir zu lesen gab, und ich denke, in dieser Arbeit steckt schon etwas Blut und Schweiß drin. Es ist ein wichtiger Bericht, aber von unserer Seite aus muss ich sagen, dass wir sehr auf der Linie von Frau Kauppi und Frau Kommissarin Reding liegen. Es findet sich hierin einiges nützliches Material, doch möchte ich die Frau Kommissarin, wenn sie Ziffer 22 liest – die meiner Meinung nach ein Meisterstück bei der Erzielung eines Kompromisses ist, worin nämlich die Kommission aufgefordert wird, die Arbeit fortzusetzen und ein Arbeitsprogramm zur Bewertung vorzulegen –, beruhigen, denn Sie werden sich freuen zu hören, dass Sie nicht eigentlich gebeten werden, ein horizontales Instrument zu erstellen, sondern darum, ein Arbeitsprogramm auszuarbeiten, um beurteilen zu können, ob wir ein solches Instrument brauchen. Sie haben, denke ich, bereits bekräftigt, was viele von uns denken – dass nämlich angesichts all der laufenden Arbeiten zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie angesichts des Grünbuchs zum Besitzstand im Verbraucherschutz, das wir gerade beraten haben und das in ein horizontales Instrument münden wird, und angesichts der anderen laufenden Arbeiten – auf die meine Kollegin Kauppi vom Rechtsausschuss und, wie ich weiß, Frau Wallis später noch eingehen werden –, nämlich dass es wohl viel zu früh sein dürfte, zu diesem Zeitpunkt irgendwelche detaillierte Bestimmungen ins Auge zu fassen. Es ist absolut klar, dass wir das nicht weiter zu verfolgen brauchen, aber in der Richtlinie selbst, bei all der Arbeit, die wir in sie hineingesteckt haben, findet sich eine erhebliche Anzahl von Bestimmungen. Eine der Änderungen, deren Streichung das Hohe Haus morgen hoffentlich zustimmen wird, fordert die Kommission in der Tat auf, freiwillige Verhaltenskodizes aufzustellen. Das ist meiner Ansicht nach nicht Aufgabe der Kommission. Ich denke, wir müssen uns für die Streichung einsetzen. Wenn man aber die Dienstleistungsrichtlinie zur Hand nimmt, dann heißt es in Artikel 37 tatsächlich recht eindeutig, dass die Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit mit der Kommission Maßnahmen ergreifen sollten, um die Ausarbeitung von Verhaltenskodizes auf Gemeinschaftsebene zu fördern. Es ist nicht so, als hätten wir das noch nicht gehabt. Ich denke also, wir werden das herausnehmen, und so würde ich zusammenfassend Folgendes sagen: Ich halte dies für einen sehr nützlichen Beitrag zur Debatte. Es wird sich in den Korpus an Informationen einfügen, den wir zusammentragen, um vor allem zu sichern, dass die Dienstleistungsrichtlinie umfassend und rechtzeitig mit all den Begleitbestimmungen umgesetzt wird – insbesondere solche Fragen wie die einzige Kontaktstelle für Dienstleistungserbringer, die ihnen jene Anforderungen und Informationen vermitteln wird, die sie zur Bereitstellung ihrer Dienstleistungen benötigen, plus, so hoffen wir, die Arbeit an den Verhaltenskodizes. Damit dürften wir einem wirklich effektiven und blühenden Dienstleistungsmarkt zum Nutzen der Verbraucher entgegensehen können."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, μιλώ εξ ονόματος του φίλου μου και πρώην συναδέλφου στο Κοινοβούλιο, του κ. Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, ο οποίος, όπως επεσήμανε ο κ. Lehtinen, αναρριχήθηκε πολύ γρήγορα στη θέση του υπουργού Μεταφορών της ελληνικής κυβέρνησης. Του αποδίδω τα εύσημα για το έργο που έχει επιτελέσει για λογαριασμό της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Ουσιαστικά συνεχίζω το δικό του έργο από το σημείο στο οποίο το άφησε, στο τελικό ακριβώς στάδιο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Lehtinen διότι δεν έχει επισημανθεί μέχρι στιγμής ότι αυτή είναι η πρώτη του έκθεση, αν δεν κάνω λάθος, ως εισηγητή. Ορισμένοι συνάδελφοι ίσως γνωρίζετε ότι είναι ο ίδιος διακεκριμένος συγγραφέας, αν και πιστεύω ότι η έκθεση αυτή μάλλον δεν είναι το καλύτερό του έργο. Δεν νομίζω μάλιστα ότι θα τον πειράξει αυτή μου η δήλωση. Έχω ένα αντίτυπο του βιβλίου του « » [« »], το οποίο μου έδωσε για να διαβάσω, και νομίζω ότι έχει προσθέσει λίγο αίμα και ιδρώτα και σε αυτό το κείμενο. Η έκθεση αυτή είναι σημαντική, οφείλω όμως να πω ότι, από τη δική μας πλευρά, συμφωνούμε πολύ περισσότερο με τη γραμμή της κ. Kauppi και της Επιτρόπου Reding. Υπάρχει χρήσιμο υλικό στην έκθεση, όμως θέλω να διαβεβαιώσω την κ. Επίτροπο ότι, αν διαβάσει το άρθρο 22, το οποίο κατά τη γνώμη μου αποτελεί αριστούργημα συναινετικής διατύπωσης, και στο οποίο καλείται η Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της και να υποβάλει πρόγραμμα εργασίας για μια αξιολόγηση, θα διαπιστώσετε με ικανοποίηση, νομίζω, ότι ουσιαστικά δεν σας ζητείται να καταρτίσετε ένα οριζόντιο μέσο αλλά να εκπονήσετε ένα πρόγραμμα εργασίας προκειμένου να αξιολογήσετε αν χρειαζόμαστε ένα τέτοιο μέσο. Ήδη επιβεβαιώσατε, αν δεν κάνω λάθος, ότι πολλοί από εμάς έχουμε την αίσθηση ότι με όλες τις προσπάθειες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη για την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, την πράσινη βίβλο σχετικά με το κοινοτικό κεκτημένο για την προστασία του καταναλωτή, την οποία μόλις εξετάσαμε και η οποία θα οδηγήσει σε ένα οριζόντιο μέσο σε αυτόν τον τομέα, καθώς και όλα τα υπόλοιπα θέματα που μας απασχολούν –τα οποία θα καλύψουν στη συνέχεια οι συνάδελφοί μου της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, η κ. Kauppi, και οπωσδήποτε η κ. Wallis– νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να εξετάζουμε τυχόν περαιτέρω λεπτομερείς διατάξεις κατά το τρέχον στάδιο. Είναι απολύτως σαφές ότι πρέπει να παρακολουθούμε αυτή τη διαδικασία, ασφαλώς όμως στο πλαίσιο της ίδιας της οδηγίας για τις υπηρεσίες, με όλες τις προσπάθειες που καταβάλαμε για την εκπόνησή της, υπάρχει ήδη μεγάλος αριθμός σχετικών διατάξεων. Σε μια από τις τροπολογίες, τη διαγραφή της οποίας ευελπιστούμε ότι το Σώμα θα συμφωνήσει αύριο, η Επιτροπή καλείται όντως να συντάξει εθελοντικούς κώδικες συμπεριφοράς. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αυτός ο ρόλος της Επιτροπής. Φρονώ λοιπόν ότι θα συγκεντρώσουμε την αναγκαία στήριξη για τη διαγραφή της. Αν όμως διαβάσετε την οδηγία για τις υπηρεσίες, στο άρθρο 37 αναφέρεται με μεγάλη σαφήνεια ότι τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, πρέπει να λάβουν μέτρα ώστε να ενθαρρύνουν την κατάρτιση κωδίκων συμπεριφοράς σε κοινοτικό επίπεδο. Με άλλα λόγια, δεν μας έλειπε αυτή η δυνατότητα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα αφαιρέσουμε αυτό το στοιχείο, οπότε η άποψή μου επί του θέματος είναι συνοπτικά η εξής: φρονώ ότι αποτελεί πολύ χρήσιμη συμβολή στη συζήτηση. Θεωρώ ότι θα προστεθεί στις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε έτσι ώστε να διασφαλιστεί, πάνω από όλα, ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες θα εφαρμοστεί, και μάλιστα εγκαίρως, με όλες τις συνακόλουθες διατάξεις – ιδίως για θέματα όπως τα ενιαία σημεία επαφής για τους παρόχους υπηρεσιών, τα οποία θα τους προσφέρουν τις απαιτήσεις και τις πληροφορίες που χρειάζονται για την παροχή των υπηρεσιών σε συνδυασμό, ευελπιστούμε, με τις προσπάθειες σχετικά με τους κώδικες συμπεριφοράς. Με αυτά, φρονώ ότι μπορούμε να προσβλέπουμε σε μια πραγματικά αποτελεσματική και ανθηρή αγορά υπηρεσιών η οποία θα λειτουργεί προς όφελος των καταναλωτών."@el10
"Señor Presidente, hablo en nombre de mi amigo y ex colega de este Parlamento, el señor Konstantinos Hatzidakis, quien, como ha dicho el señor Lehtinen, ha sido elevado al cargo de Ministro de Transportes del Gobierno griego. Quisiera rendirle homenaje por la labor que ha llevado a cabo en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. Básicamente estoy retomando el trabajo donde él lo dejó prácticamente terminado. Quiero dar las gracias al señor Lehtinen, porque no se ha hecho constar que, según creo, éste es su primer informe como ponente. Algunos de ustedes sabrán quizás que es un distinguido autor por derecho propio, aunque creo que probablemente esta no es su mejor obra. No creo que le moleste que se lo diga. Tengo un ejemplar de su libro que me dio para que leyese, y creo que ha puesto algo de sangre y sudor en el mismo. Se trata de un informe importante, pero tengo que decir que desde nuestro punto de vista estamos totalmente de acuerdo con la línea adoptada por la señora Kauppi y por la Comisaria Reding. Hay aquí contenidos interesantes, pero quiero tranquilizar a la señora Comisaria porque, si lee el artículo 22, en mi opinión una obra maestra de redacción de compromiso, donde se invita a la Comisión a continuar los trabajos y a presentar un programa de trabajo para una evaluación, le alegrará saber que en realidad no se está pidiendo que elaboren un instrumento horizontal, sino un programa de trabajo para evaluar si dicho instrumento es necesario. Creo que usted ha confirmado ya lo que muchos de nosotros pensamos – que con todo el trabajo que se está realizando actualmente para aplicar la Directiva sobre servicios y el Libro Verde sobre el acervo en materia de consumo, que acabamos de examinar y que desembocará en un instrumento horizontal en este ámbito, además de todos los trabajos que se están llevando a cabo, y que serán abordados más adelante por mi colega de la Comisión de Asuntos Jurídicos la señora Kauppi, y también por la señora Wallis – creo que en esta fase todavía es muy pronto para contemplar disposiciones más detalladas. Es absolutamente claro que esto lo tendremos que supervisar, pero como es lógico dentro de la propia Directiva sobre servicios, donde gracias a todo el trabajo que le hemos dedicado existen ya una gran cantidad de normas. Una de las enmiendas que espero será rechazada mañana por la Cámara llega a solicitar a la Comisión que desarrolle códigos de conducta voluntarios. A mi juicio ésta no es la función de la Comisión. Creo que contaremos con el apoyo suficiente para rechazarla. Pero de hecho, si leen la Directiva sobre servicios, su artículo 37 dice claramente que los Estados miembros, en colaboración con la Comisión, adoptarán medidas para promover la preparación de códigos de conducta a nivel comunitario. Por lo tanto, esto ya lo tenemos. Si lo eliminamos, mi resumen es el siguiente: considero que se trata de una contribución muy interesante al debate. Creo que constituye una aportación al conjunto de informaciones que estamos reuniendo para conseguir, por encima de todo, que la Directiva sobre servicios se aplique plenamente y a su debido tiempo, con todas las disposiciones que la acompañan – concretamente temas como el punto de contacto único para los proveedores de servicios, lo que les proporcionará los requisitos y la información que necesitan para prestar los servicios, y esperemos que también los códigos de conducta. Con todo esto, creo que podremos conseguir un mercado de servicios realmente eficaz y pujante que funcione en beneficio de los consumidores."@es21
". Härra juhataja, ma räägin oma sõbra ja endise kolleegi siin parlamendis, Konstantinos Hatzidakise nimel, kes, nagu härra Lehtinen ütleb, on sujuvalt ülendatud Kreeka transpordiministri kohale. Ma tahan teda tunnustada siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonis tehtud töö eest. Sisuliselt jätkan ma tema tööd sealt, kus ta pooleli jäi, ehk pea lõpusirgelt. Ma tahan tänada härra Lehtineni, sest siin ei ole veel välja öeldud, et minu teada on tegemist tema esimese raportiga raportöörina. Osad teist ehk teavad, et ta on ka tunnustatud kirjanik, kuigi see siin ei ole ilmselt üks tema parimaid töid. Ma loodan, et ta ei pahanda. Ta andis mulle lugeda oma raamatut ja mulle tundub, et raport on tal kirjutatud sama innukalt. See on oluline raport, kuid ma pean ütlema, et meie oleme ühte meelt proua Kauppi ja volinik Redingu arvamusega. Siin on mõndagi kasulikku, kuid ma tahan volinikule veelkord kinnitada, et kui ta loeb artiklit 22, mis on minu arvates kompromissikunsti meistriteos, siis on sealt näha, et komisjoni kutsutakse üles tööd jätkama ja esitama mitte horisontaalset vahendit, vaid töökava, et hinnata, kas meil on horisontaalset vahendit üldse vaja. Minu meelest te juba kinnitasite seda, mida paljud meist tunnevad – kogu selle töö juures, mis on suunatud teenuste direktiivi ja komisjoni ühenduse tarbijaõigustiku rohelise raamatu rakendamisele, mida me just käsitlesime, ja mille tulemuseks on horisontaalne instrument selles valdkonnas, lisaks veel muu töö – millest räägib hiljem kolleeg õiguskomisjonist proua Kauppi ja ma tean, et seda käsitleb ka proua Wallis –, on minu meelest praegu veel liiga vara arutada sätete üksikasju. On ilmselge, et me peame seda jälgima, kuid ikkagi teenuste direktiivi raames, ning kogu selle raames tehtud töö juures, on sätete arv päris suur. Üks muudatusettepanekuid, mida me loodame, et parlament on nõus homme välja jätma, nõuab tegelikult komisjonilt vabatahtlike tegevusjuhendite koostamist. Minu meelest ei ole see komisjoni töö. Ma usun, et selle välja jätmist toetavad teisedki. Kuid tegelikult, kui te vaatate teenuste direktiivi, siis on artiklis 37 täiesti selgelt öeldud, et koostöös komisjoniga võtavad liikmesriigid kaasnevaid meetmeid, et julgustada kooskõlas ühenduse õigusega ühenduse tasandil tegevusjuhendite koostamist. See on juba sätestatud. Seetõttu arvan mina, et me võtame selle välja ning minu meelest annab see arutelule palju juurde. Ma arvan, et see aitab kaasa meie põhieesmärgile, ehk teenuste direktiivi ja kõigi kaasnevate sätete täielikule ja õigeaegsele ellu rakendamisele – eelkõige selliste küsimuste nagu üks kontaktpunkt teenusepakkujate jaoks, kust antakse neile teenuste osutamiseks vajalikud nõuded ja teave ning loodetavasti ka tegevusjuhendid. Ma usun, et need aitavad kaasa tõeliselt tõhusa ja eduka tarbijate huvides töötava teenuste turu toimimisele."@et5
"Arvoisa puhemies, puhun ystäväni ja tämän parlamentin entisen jäsenen Konstantinos Hatzidakisin puolesta. Kuten Lasse Lehtinen sanoi, hänet valittiin pikaisesti Kreikan hallituksen liikenneministeriksi. Haluan osoittaa kunnioitusta työlle, jota hän teki sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnassa. Minä jatkan periaatteessa työtä siitä, mihin hän lopetti. Haluan kiittää Lasse Lehtistä, koska tähän saakka ei ole mainittu, että tämä on tietääkseni hänen ensimmäinen mietintönsä esittelijänä. Jotkut teistä ehkä tietävät, että hän on arvostettu kirjailija omasta ansiostaan, vaikka en usko, että tämä on hänen paras teoksensa. En usko, että hän loukkaantuu, jos sanon niin. Minulla on kappale hänen kirjaansa (Tuntematon kersantti), jonka hän antoi luettavakseni, ja Tämä on tärkeä mietintö, mutta minun on sanottava meidän puoleltamme, että olemme täysin samaa mieltä Piia-Noora Kaupin ja komission jäsenen Redingin omaksuman linjan kanssa. Tässä on jotakin hyödyllistä materiaalia, mutta haluan vakuuttaa komission jäsenelle, että jos hän lukee 22 kohdan, joka mielestäni on kompromissinlaadinnan mestariteos ja jossa kehotetaan komissiota jatkamaan työtä ja esittämään työohjelman arviointia varten, niin kuulette mielellänne, että siinä ei varsinaisesti pyydetä teitä luomaan horisontaalista välinettä, vaan laatimaan työohjelma sen arvioimiseksi, tarvitsemmeko sellaista. Vahvistitte mielestäni jo sen, mitä monet meistä ajattelevat: Ottaen huomioon kaiken palveludirektiivin täytäntöön panemiseksi parhaillaan käynnissä olevan työn, vihreän kirjan kuluttajansuojasäännöstöstä, jota juuri käsittelimme ja joka johtaa horisontaaliseen välineeseen kyseisellä alalla, sekä käynnissä olevan muun työn – josta kollegani oikeudellisten asioiden valiokunnasta, Piia-Noora Kauppi, ja tietääkseni Diana Wallis puhuvat myöhemmin – on mielestäni aivan liian aikaista harkita mitään muita yksityiskohtaisia säännöksiä tässä vaiheessa. On täysin selvää, että meidän on seurattava asiaa, mutta tietenkin itse palveludirektiivissä, johon olemme uhranneet paljon työtä, on erittäin merkittävä määrä säännöksiä. Yhdessä tarkistuksista, jotka toivomme parlamentin suostuvan poistamaan huomenna, komissiota kehotetaan laatimaan vapaaehtoiset käytännesäännöt. Minun mielestäni se ei ole komission tehtävä. Uskon, että saamme tukea kohdan poistamiseksi. Jos kuitenkin tarkastellaan palveludirektiiviä, sen 37 artiklassa sanotaan todella aivan selvästi, että jäsenvaltioiden on yhteistyössä komission kanssa ryhdyttävä toimenpiteisiin edistääkseen käytännesääntöjen laatimista yhteisön tasolla. Tällainen säännös on jo siis laadittu. Luulen siis, että poistamme tämän kohdan, joten yhteenvetoni siitä on seuraavanlainen: tämä on mielestäni erittäin hyödyllinen panos keskusteluun. Siitä tulee mielestäni osa tietopakettia, jota olemme rakentamassa ennen kaikkea varmistaaksemme, että palveludirektiivi pannaan täysimääräisesti täytäntöön ja että se tapahtuu ajoissa, kaikkine siihen liittyvine säännöksineen. Erityisen tärkeitä kysymyksiä ovat palveluntarjoajien keskitetty asiointipiste, joka antaa heille palvelujen tarjoamiseen tarvittavat vaatimukset ja tiedot, sekä toivoaksemme käytännesääntöjä koskeva työ. Näiden toteutuessa uskon, että voimme iloita todella tehokkaista ja kukoistavista palvelumarkkinoista, jotka toimivat kuluttajien eduksi."@fi7
"Monsieur le Président, je parle au nom de mon ami et ex-collègue dans ce Parlement, M. Konstantinos Hatzidakis, qui, comme l’a expliqué M. Lehtinen, a été promptement promu à la fonction de ministre des transports au sein du gouvernement grec. Je tiens à lui rendre hommage pour le travail qu’il a accompli au sein de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Je reprends le travail, là où il l’a arrêté, tout à la fin. Je tiens à remercier M. Lehtinen, car cela n’a pas été signalé jusqu’à présent qu’il s’agit de son premier rapport, si je ne m’abuse, en tant que rapporteur. Certains d’entre vous savent peut-être que c’est un brillant écrivain, à titre personnel, bien que je pense que ce n’est probablement pas là sa meilleure œuvre. Je ne pense pas qu’il m’en voudra pour ces propos. J’ai un exemplaire de son livre qu’il m’a donné à lire, et je pense qu’il s’est donné à fond là-dedans. C’est un rapport important, mais je dois dire que, de notre côté, nous sommes assez d’accord avec la ligne suivie par Mme Kauppi et la commissaire Reding. Il y a quelques documents intéressants là-dedans, mais je veux juste rassurer la commissaire sur un point: si elle lit l’article 22 que je considère personnellement comme un chef d’œuvre de compromis, où il est demandé à la Commission de poursuivre son travail et de présenter un programme de travail en vue d’une évaluation, vous serez contente d’entendre qu’en réalité il n’est pas demander de créer un instrument horizontal, mais de réaliser un programme de travail pour examiner si nous en avons besoin d’un. Vous avez déjà confirmé, je pense, le sentiment qu’ont beaucoup d’entre nous, à savoir qu’avec tout le travail qui est actuellement en cours en vue de la mise en œuvre de la directive Services, du Livre vert sur la révision de l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs, que nous venons de considérer et qui donnera lieu à un instrument horizontal dans ce domaine, sans compter l’autre travail en cours qui sera couvert par ma collègue de la commission des affaires juridiques, Mme Kauppi, et comme je le sais Mme Wallis, je pense, qu’à ce stade, il est bien trop tôt pour envisager d’autres dispositions détaillées. Il ne fait pas l’ombre d’un doute qu’il est indispensable de suivre ce processus, mais bien sûr dans la directive Services elle-même, avec tout le travail que nous y mettons, il existe d’innombrables dispositions. Un des amendements dont nous espérons que ce Parlement acceptera de supprimer demain sollicite, en effet, de la Commission d’établir des codes de conduite volontaires. À mon avis, ce n’est pas le rôle de la Commission. Je pense que nous obtiendrons le soutien nécessaire à sa suppression. Il apparaît néanmoins, qu’en réalité, si nous considérons la directive Services, dans son article 37, il est en fait relativement clairement stipulé que les États membres, en coopération avec la Commission, prennent des mesures visant à encourager des codes de conduite à établir au niveau communautaire. Ce n’est pas comme si cette disposition n’existait pas déjà. Dès lors, je pense que nous supprimerons cela, donc mon résumé à ce propos est le suivant: je pense qu’il s’agit là d’une contribution très utile au débat. Je pense que cela apportera un plus au fonds d’informations que nous sommes en train d’étendre pour nous assurer, par-dessus tout, que la directive Services est pleinement mise en œuvre, et ce, à la date prévue, assortie de toutes les mesures d’accompagnement, notamment les questions comme le guichet unique pour les prestataires de services qui leur indiquera le type d’exigences et d’informations requis pour fournir des services, plus, nous espérons, le type de travail sur les codes de conduite. Grâce à cela, nous pouvons espérer obtenir un marché des services vraiment efficace et prospère qui fonctionne au profit des consommateurs."@fr8
"Elnök úr, barátom, és egykori e parlamentbeli kollégám, Konstantinos Hatzidakis úr nevében beszélek, akit, ahogy azt Lehtinen úr már említette, a görög kormány közlekedési miniszterévé léptettek elő. Szeretném megemlíteni, milyen nagyszerű munkát végzett a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságban. Lényegében én vettem át a munkáját, amit gyakorlatilag az utolsó mozzanatok előtt hagyott itt. Szeretnék köszönetet mondani Lehtinen úrnak, mivel eddig még nem esett szó róla, hogy ez volt az első beszámolója, amelyet előadóként jegyez. Néhányan talán Önök közül is tudják, hogy ő különben kiváló író, ám nem hinném, hogy ez a jelentés a legjobb munkája. Talán nem bánja, ha ezt mondom. Tőle magától kaptam egy példányt című könyvéből, és azt gondolom, ezt a jelentést is vért és izzadságot nem sajnálva készítette el. Nagyon fontos beszámoló ez, de azt kell, hogy mondjam, hogy a magunk részéről nagymértékben egyetértünk a Kauppi asszony és Reding biztos asszony által képviselt vonallal. Olvashatunk itt néhány nagyon hasznos anyagot. De szeretném megnyugtatni a biztos asszonyt, hogy ha elolvassa a 22. cikket – amely véleményem szerint a kompromisszumok megfogalmazásának mesterműve –, amely felhívja a Bizottságot, hogy dogozzon tovább és nyújtson be egy értékelési munkaprogramot, örömére fog szolgálni, hogy azt látja majd, hogy valójában nem egy horizontális eszköz létrehozását kéri, csak egy munkaprogramot annak felmérésére, hogy szükség van-e ilyenre. Azt már Önök is megerősítették, amit, szerintem, sokan érzünk, – hogy tekintve a jelenleg folyó munkát, vagyis a szolgáltatásokról szóló irányelv végrehajtását, a fogyasztóvédelmi vívmányokról szóló zöld könyvét, amelyet nemrégiben véleményeztünk, és amely végeredménye egy e területre vonatkozó horizontális eszköz létrejötte lesz, valamint az egyéb folyamatban lévő munkákat – amelyekről Jogi Bizottságbeli kollégám, Kauppi asszony, és ahogy tudom, Wallis asszony a későbbiekben még szólni fog – úgy vélem, jelen pillanatban még túl korai volna még további részletességű rendelkezéseken gondolkodni. Teljesen világos, hogy mindezeket nyomon kell követnünk, de a szolgáltatásokról szóló irányelv, amelyben rengeteg munkánk van, már maga is elég sok intézkedést tartalmaz. Az egyik módosítás, amelyet reméljük, hogy a tisztelt Ház holnap törölni fog, arra szólítja föl a Bizottságot, hogy készítsen önkéntes alapon működő magatartási kódexeket. Véleményem szerint ez nem a Bizottság feladata. És úgy vélem, támogatni fogják abbéli szándékunkat, hogy ezt töröljük. Mindemellett, ha megnézik a szolgáltatásokról szóló irányelv 37. cikkét, az valójában világosan kimondja, hogy a tagállamoknak, a Bizottsággal együttműködve, olyan intézkedéseket kell hozniuk, amelyek ösztönzik a közösségi szintű magatartási kódexet megalkotását. Nem mintha már nem lenne ilyenünk. Így hát, szerintem ezt ki fogjuk venni, így én a következőképpen foglalnám össze a dolgot: úgy vélem, ez hasznosan hozzájárul a vitához, és jelentősen hozzájárul ahhoz az információmennyiséghez is, amelyet annak biztosítása érdekében építünk ki, hogy a szolgáltatásokról szóló irányelv teljes mértékben és idejében alkalmazásra kerüljön, minden hozzá kapcsolódó intézkedéssel együtt – különösen, például az olyan kérdésekben, mint a szolgáltatók egyablakos ügyintézési pontja, amely tájékoztatja őket a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges követelményekről és információkról, valamint, reméljük, a magatartási kódexekről folyó munkáról is. Mindezek bevezetésével, úgy vélem, kialakíthatunk egy valóban hatékony és virágzó, és a fogyasztók hasznára váló szolgáltatási piacot."@hu11
"Signor Presidente, parlo a nome dell’amico nonché ex collega in questo Parlamento, onorevole Konstantinos Hatzidakis, il quale, come ha detto l’onorevole Lehtinen, è stato prontamente elevato al rango di ministro dei Trasporti del governo greco. Voglio rendergli omaggio per il lavoro da lui svolto in seno alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori. Essenzialmente, riprendo il lavoro dove egli lo ha lasciato, esattamente alla conclusione. Desidero ringraziare l’onorevole Lehtinen perché fino adesso non è stato detto che questa è la sua prima relazione, credo, in qualità di relatore. Forse alcuni di voi sanno che è un autore illustre, anche se ritengo che questa non sia la sua opera migliore. Non credo che si offenda se lo dico. Ho una copia del libro che mi ha dato da leggere, e penso che abbia versato un bel po’ di sangue e di sudore in questo lavoro. E’ una relazione importante, ma devo dire che, per quanto ci riguarda, concordiamo molto con la linea dell’onorevole Kauppi e del Commissario Reding. La relazione contiene informazioni utili, ma vorrei solo rassicurare il Commissario che se leggesse l’articolo 22, che secondo me è un capolavoro di compromesso redazionale, dove si invita la Commissione a continuare a lavorare e a presentare un programma di lavoro per una valutazione, sarebbe lieta di vedere che in realtà il testo non chiede di elaborare uno strumento orizzontale, ma di definire un programma di lavoro per valutarne la necessità. Lei ha già confermato, mi sembra, ciò che molti di noi pensano: che a questo punto, con tutto il lavoro che si sta facendo per recepire la direttiva sui servizi, il Libro verde sull’ in materia di consumatori, che abbiamo appena considerato e che porterà a uno strumento orizzontale in questo settore, più l’altro lavoro in corso – che i miei colleghi della commissione giuridica, l’onorevole Kauppi e l’onorevole Wallis tratteranno più tardi – sia troppo presto per contemplare altre disposizioni dettagliate. E’ ovvio che tutto ciò debba essere monitorato ma, naturalmente, la direttiva sui servizi stessa, con tutto il lavoro che vi abbiamo investito, contiene già molte disposizioni. Uno degli emendamenti, che speriamo quest’Aula domani decida di cassare, invita in effetti la Commissione a redigere un codice volontario di condotta. A mio avviso questo non è il ruolo che spetta alla Commissione. Penso che avremo il sostegno per cancellare l’emendamento. Ma in realtà, l’articolo 37 della direttiva sui servizi afferma abbastanza chiaramente che gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, dovranno adottare delle misure volte a incoraggiare codici di condotta a livello comunitario. Non è come se non ci fosse già. Penso perciò che lo cancelleremo e quindi, per riassumere: ritengo che sia un contributo molto utile alla discussione. Penso che costituisca un elemento in più nel di informazioni che stiamo costruendo per garantire soprattutto che la direttiva sui servizi sia pienamente recepita e applicata puntualmente, con tutte le disposizioni che l’accompagnano – con particolare riferimento a questioni come il punto di contatto unico per i prestatori di servizi, che darà loro il tipo di requisiti e di informazioni di cui hanno bisogno per fornire i servizi, più, speriamo, il lavoro sui codici di condotta. Credo che con questo possiamo ambire a un mercato dei servizi veramente efficiente e fiorente, che funzioni a beneficio dei consumatori."@it12
"Gerb. Pirmininke, aš pasisakau savo draugo ir buvusio kolegos šiame Parlamente Konstantinoso Hatzidakiso vardu, kuris, kaip sako Lasse Lehtinen, greitai buvo paaukštintas į Graikijos vyriausybės transporto ministro pareigas. Noriu pagerbti jį už darbą, kurį jis padarė Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitete. Aš iš esmės perėmiau beveik baigtą jo darbą. Noriu padėkoti Lasse Lehtinenui, nes ligi šiol nebuvo užfiksuota, kad, mano manymu, tai yra jo, kaip pranešėjo, pirmasis pranešimas. Kai kurie iš jūsų žino, kad jis pasižymėjęs kaip savarankiškas autorius, nors, manau, tai nėra pats geriausias jo darbas. Nemanau, kad jis prieštaraus man, kad tai pasakiau. Turiu jo knygą kurią jis davė man perskaityti, ir manau, kad jis įdėjo šiek tie kraujo ir prakaito į ją. Tai labai svarbus pranešimas, bet aš turiu pasakyti, kad mes labai sutinkame su Piia-Nooros Kauppi ir Komisijos narės Viviane Reding pasirinktu principu. Jame yra kažkiek naudingos informacijos, bet norėčiau dar kartą nuraminti Komisijos narę, kad, jei jūs skaitote 22 straipsnį, kuris, mano nuomone, yra kompromisinio projekto rengimo šedevras toje vietoje, kurioje Komisija raginama tęsti darbą ir pateikti darbo programą dėl įvertinimo, ir jums bus malonu išgirsti, kad jame iš tikrųjų neprašoma parengti horizontaliosios priemonės, o tik parengti darbo programą, kuria būtų siekiama įvertinti, ar mums jos reikia. Jūs jau patvirtinote, manau, kad daugelis mūsų mano – kad nepaisant visų darbų, kurie šiuo metu vyksta siekiant įgyvendinti paslaugų direktyvą, Žaliąją knygą dėl vartotojų kurią mes ką tik svarstėme ir kuri baigsis horizontaliąja priemone šio srityje, taip pat ir kitų darbų, kurie vyksta – kuriuos mano kolegė Piia-Noora Kaupi iš Teisės reikalų komiteto ir kiek žinau Diana Wallis nušvies vėliau – manau, kad pernelyg anksti svarstyti bet kokias kitas išsamias nuostatas šiame etape. Nėra jokių abejonių, kad turime kontroliuoti tai, bet savaime suprantama, kad pačioje Direktyvoje, kartu su mūsų įdėtu darbu į ją, yra nemažai nuostatų. Viename iš pakeitimų, kurį, tikimės, Parlamentas sutiks išbraukti rytoj, Komisija raginama parengti savanorišką elgesio kodeksą. Mano nuomone, tai ne Komisijos vaidmuo. Manau, kad sulauksime paramos siekdami tai išbraukti. Tačiau, jei žiūrite į paslaugų direktyvą, 37 straipsnyje gana aiškiai sakoma, kad valstybės narės, bendradarbiaudamos su Komisija, turi imtis priemonių siekdamos paskatinti rengti elgesio kodeksus Bendrijos lygmeniu. Tartum to mes jau nebūtume turėję. Taigi manau, kad mes tai išbrauksime. Apibendrindamas noriu pasakyti, kad manau, kad tai – labai naudingas indėlis į mūsų diskusijas. Manau, tai įneš indėlį į informacinį fondą, kurį mes kaupiame siekdami užtikrinti, kad paslaugų direktyva būtų visiškai įgyvendinta ir įgyvendinta laiku su visomis ją lydinčiomis nuostatomis – ypač tokiais klausimais, kaip viena vieta paslaugų teikėjų kontaktams, kurioje jiems bus pateikiami tam tikri reikalavimai ir informacija. Viso to jiems prireiks teikiant paslaugas ir, mes tikimės, atliks tam tikrą darbą dėl elgesio kodekso. Tai turėdami, manau, galime laukti tikrai efektyvios ir klestinčios paslaugų rinkos, dirbsiančios vartotojų labui."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es runāšu sava drauga un bijušā Parlamenta kolēģa vārdā, kurš pēc neilga laika saņēma paaugstinājumu, kļūstot par transporta ministru Grieķijas valdībā. Gribu izteikt viņam atzinību par darbu, ko viņš veica Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejā. Šo darbu es no viņa pārņēmu būtībā tieši pirms tā noslēguma. Gribu pateikties kungam, jo līdz šim nav ticis dokumentēts, ka šis viņam, manuprāt, ir pirmais ziņojums referenta statusā. Dažiem no jums varbūt ir zināms, ka viņš patiesībā ir arī izcils rakstnieks, lai gan, pēc manām domām, šis varbūt nav viņa labākais darbs. Domāju, ka viņš man piedos šādu izteikumu. Viņš man iedeva izlasīt savu grāmatu „Asinis, sviedri un lāči” ( ), un, manuprāt, viņš šeit ir ielicis mazliet asiņu un sviedru. Šis ir svarīgs ziņojums, taču man jāsaka, ka mēs lielā mērā piekrītam viedoklim, ko pauda un komisāre . Šeit ir ietverts arī noderīgs materiāls, taču es vēlos apliecināt komisārei, ka, izlasot 22. pantu, kas manā skatījumā ir kompromisu mākslas šedevrs, kurā Komisija ir aicināta turpināt darbu un iesniegt darba programmu izvērtējumam, jums būs prieks dzirdēt, ka patiesībā tas nav aicinājums izstrādāt horizontālu instrumentu, bet gan darba programmu šāda instrumenta vajadzības izvērtējumam. Jūs jau apstiprinājāt to, ko domā, manuprāt, daudzi no mums — ka, ņemot vērā visu pašreizējo darbu saistībā ar Pakalpojumu direktīvas ieviešanu, ar Zaļo grāmatu par patērētāju kuru mēs nupat aplūkojām un kuras rezultātā šajā jomā taps horizontāls instruments, kā arī visu pārējo šībrīža darbu, par ko vēlāk pastāstīs un par ko runāja mana kolēģe no Juridiskās komitejas pēc manām domām, šobrīd ir pāragri domāt par kādiem papildu detalizētiem noteikumiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums jāvēro notikumu attīstība, taču, pateicoties darbam, ko esam ieguldījuši pašā Pakalpojumu direktīvā, tajā neapšaubāmi ir ievērojams daudzums noteikumu. Vienā no grozījumiem, kurus Parlaments rīt, cerams, piekritīs svītrot, Komisija ir aicināta izstrādāt brīvprātīgus rīcības kodeksus. Manuprāt, tas nav Komisijas uzdevums. Domāju, ka mēs saņemsim atbalstu idejai par tā svītrošanu. Patiesībā, ieskatoties Pakalpojumu direktīvā, var redzēt, ka 37. pantā skaidri teikts, ka dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju veic pasākumus, lai veicinātu rīcības kodeksu izstrādāšanu Kopienas līmenī. Tas mums jau ir paredzēts. Tāpēc mēs to, domājams, svītrosim, un rezumējumā es teikšu šādi: manuprāt, šis ir ļoti noderīgs ieguldījums mūsu debatēs. Pēc manām domām, tas papildina mūsu uzkrāto informāciju, kuras galvenais mērķis ir nodrošināt Pakalpojumu direktīvas pilnīgu un laicīgu īstenošanu, ietverot visus saistītos noteikumus — īpaši tādus jautājumus kā pakalpojumu sniedzēju vienotais kontaktpunkts, kurā varētu gūt nepieciešamo informāciju par prasībām un citu informāciju, kas vajadzīga pakalpojumu sniegšanai, kā arī, cerams, darbu pie rīcības kodeksiem. Tādā gadījumā mēs, domājams, varam cerēt izveidot patiesi efektīvu un plaukstošu pakalpojumu tirgu, kas dotu labumu patērētājiem."@lv13
"Mr President, I speak on behalf of my friend and former colleague in this Parliament, Mr Konstantinos Hatzidakis, who, as Mr Lehtinen says, has been elevated swiftly to the position of Minister of Transport in the Greek Government. I want to pay tribute to him for the work he has done on the Committee on the Internal Market and Consumer Protection. I am essentially picking up the work where he left off, right at the conclusion. I want to thank Mr Lehtinen because it has not been recorded so far that this is his first report, I think, as a rapporteur. Some of you may know that he is a distinguished author in his own right, though I think this is probably not his best work. I do not think he will mind me saying that. I have a copy of his book which he gave me to read, and I think he has put a bit of blood and sweat into this. It is an important report, but I have to say, from our side, we agree very much with the line that Ms Kauppi and Commissioner Reding have taken. There is some useful material in here but I just want to reassure the Commissioner that, if she reads Article 22, which in my view is a masterpiece of compromise drafting, where it calls upon the Commission to continue work and to submit a work programme for an assessment, you will be pleased to hear it does not actually ask you to produce a horizontal instrument but to do a work programme to assess whether we need one. You already confirmed, I think, what many of us feel – that with all the work that is currently going on to implement the Services Directive, the Green Paper on the consumer acquis, which we have just considered and which will result in a horizontal instrument in that area plus the other work that is going on – which my colleague from the Committee on Legal Affairs, Ms Kauppi, and I know Ms Wallis will cover later – I think it is much too early to contemplate any further detailed provisions at this stage. It is absolutely clear that we do need to monitor this, but of course within the Services Directive itself, with all the work we put in it, there are a very substantial number of provisions. One of the amendments that we hope the House will agree to delete tomorrow does actually call upon the Commission to draw up voluntary codes of conduct. In my view that is not the Commission’s role. I think we will have support to delete that. But in fact, if you look at the Services Directive, in Article 37 it actually says quite clearly that Member States, in cooperation with the Commission, shall take measures to encourage codes of conduct to be drawn up at Community level. It is not as if we did not already have that. So I think that we will take that out, so my summary of it is this: I think that this is a very useful contribution to the debate. I think it will add to the corpus of information that we are building up to ensure, above all, that the Services Directive is fully implemented and is implemented on time, with all the accompanying provisions – particularly the issues like the single point of contact for service providers, which will give them the sort of requirements and information that they need to provide services plus, we hope, the sort of work on codes of conduct. With those, I think we can look forward to a really effective and thriving services market that works to the benefit of consumers."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik spreek namens de heer Konstantinos Hatzidakis, mijn vriend en voormalig collega in het Parlement, die zoals de heer Lehtinen zegt, gezwind tot de positie van minister van Vervoer in de Griekse regering is verheven. Ik wil hem voor zijn werk in de Commissie interne markt en consumentenbescherming prijzen. Ik zet in wezen zijn werk voort waar hij is opgehouden, aan het slot. Ik dank de heer Lehtinen omdat nog niet is genoteerd dat dit zijn naar mijn mening eerste verslag als rapporteur is. Sommigen weten misschien dat hij een auteur van naam is. Ik denk echter dat dit niet zijn beste werk is. Ik denk niet dat hij het erg zal vinden als ik dat zeg. Ik heb van hem een exemplaar van zijn boek Blood, Sweat and Bears te lezen gekregen. Ik denk dat hij hier een beetje bloed en zweet heeft ingestopt. Het is een belangrijk verslag, maar wij zijn het in hoge mate met mevrouw Kauppi en mevrouw Reding eens. Het verslag bevat nuttig materiaal. Ik wil de Commissaris echter geruststellen. Artikel 22, dat naar mijn mening een meesterlijk ontwerpcompromis is, roept de Commissie op haar werkzaamheden voort te zetten en een werkprogramma ter beoordeling voor te leggen. Het zal u verheugen dat u niet wordt verzocht in een horizontaal instrument te voorzien, maar in een werkprogramma om te beoordelen of wij zulk instrument nodig hebben. U hebt reeds bevestigd wat velen denken, namelijk dat het met alle lopende werkzaamheden ter implementering van de Dienstenrichtlijn, het Groenboek met betrekking tot het consumentenacquis dat wij net hebben behandeld en dat in een horizontaal instrument op dat gebied zal uitmonden, en andere lopende werkzaamheden waarover mevrouw Kauppi, mijn collega van de Commissie juridisch zaken en mevrouw Wallis het later zullen hebben, veel te vroeg is om nog meer gedetailleerde bepalingen te overwegen. Het is geheel duidelijk dat wij hierop moeten toezien, maar uiteraard binnen de Dienstenrichtlijn zelf. Met al het werk dat wij hebben gedaan, is er een groot aantal bepalingen. Een van de amendementen waarvan wij hopen dat het Parlement het morgen zal schrappen, roept de Commissie op vrijwillige gedragscodes op te stellen. Naar mijn mening is dat niet aan de Commissie. Ik denk dat wij steun zullen krijgen voor de schrapping ervan. Als we echter naar de Dienstenrichtlijn kijken, staat in artikel 37 duidelijk dat de lidstaten in samenwerking met de Commissie maatregelen dienen te nemen om op Gemeenschapsniveau op te stellen gedragscodes aan te moedigen. Dat was er dus al. Ik denk dus dat wij dat zullen schrappen. Samenvattend denk ik dat dit een zeer nuttige bijdrage is aan het debat. Het zal bijdragen aan het geheel van informatie die wij verzamelen om in de eerste plaats te garanderen dat de dienstenrichtlijn volledig en tijdig wordt geïmplementeerd, met alle begeleidende bepalingen – in het bijzonder kwesties zoals het enig loket voor dienstverleners, dat hun de benodigdheden en informatie die ze nodig hebben om diensten te verlenen en, zo hopen wij, werk aan gedragscodes zal verstrekken. Daarmee kunnen wij uitkijken naar een echt doeltreffende en gedijende dienstenmarkt die in het voordeel van de consument werkt."@nl3
"Panie przewodniczący! Wypowiem się w imieniu mojego przyjaciela i dawnego kolegi z tego Parlamentu, Konstantinosa Hatzidakisa, który, jak powiedział pan Lehtinen, został awansowany na stanowisko ministra transportu w rządzie Grecji. Chciałbym podziękować mu za jego pracę w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Ja przejmuję pracę tam, gdzie on ją zakończył - prawie u kresu. Chciałbym podziękować panu Lehtinenowi, gdyż do tej pory nie zauważono, że, o ile mi wiadomo, jest to pierwsze sprawozdanie, w przypadku którego występuje on w roli sprawozdawcy. Niektórzy z państwa zapewne wiedzą, że jest on wybitnym autorem, chociaż nie uważam, aby to właśnie było jego największe dzieło. Mam nadzieję, że nie będzie miał mi tego za złe. Mam egzemplarz jego książki który dostałem od niego do przeczytania, i wydaje mi się, że przygotowanie sprawozdania okupił własną krwią i potem. Jest to bardzo ważne sprawozdanie, muszę jednak powiedzieć, że z naszej strony zgadzamy się z punktem widzenia, który przyjęły pani Kauppi i komisarz Reding. Sprawozdanie zawiera pewne przydatne aspekty i chciałbym zapewnić panią komisarz, że jeżeli zapozna się z ustępem 22, który według mnie jest arcydziełem kompromisu, to z zadowoleniem dowie się, że wezwanie Komisji do kontynuacji pracy i przedstawienia programu pracy dotyczącego oceny nie oznacza skierowanego do niej wniosku o stworzenie horyzontalnego instrumentu, ale o przygotowanie programu prac do oceny, czy taki instrument jest nam potrzebny. Uważam, że potwierdziła już pani odczucia wielu z nas - że biorąc pod uwagę całą pracę związaną z wdrożeniem dyrektywy usługowej, zieloną księgą w sprawie dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumenta, które rozważaliśmy, a których rezultatem będzie instrument horyzontalny, oraz inne prowadzone prace – które przedstawią później moja koleżanka z Komisji Prawnej, pani Kauppi, oraz pani Wallis – uważam, że jest zbyt wcześnie na to, aby na tym etapie rozważać jakiekolwiek bardziej szczegółowe rozwiązania. Całkowicie jasne jest, że musimy tę kwestię monitorować, jednak oczywiście w ramach samej dyrektywy usługowej; biorąc pod uwagę całą dokonaną przez nas pracę, jest tam sporo rozwiązań. Jedna z poprawek, którą, jak mamy nadzieję, Parlament zgodzi się jutro skreślić, wymaga od Komisji przygotowania dobrowolnych kodeksów postępowania. Moim zdaniem, nie jest to rola Komisji. Uważam, że mamy wystarczające poparcie, aby skreślić tę poprawkę. Jednakże, jeżeli przyjrzymy się dyrektywie usługowej, to art. 37 jasno stanowi, że państwa członkowskie we współpracy z Komisją przyjmują środki, aby wspierać na szczeblu wspólnotowym tworzenie kodeksów postępowania. Tak więc mieliśmy już takie przepisy. Sądzę zatem, że zapis ten usuniemy, a podsumowując, uważam, że jest to bardzo pożyteczny głos w debacie. Uważam, że będzie to stanowić wkład w zbiór informacji, który tworzymy, aby zapewnić przede wszystkim pełne i terminowe wprowadzenie w życie dyrektywy usługowej, razem ze wszystkimi towarzyszącymi przepisami – zwłaszcza chodzi tu o kwestie jednego punktu kontaktowego dla dostawców usług, który wskaże im, jakie wymagania i informacje są potrzebne do świadczenia usług, oraz - mamy nadzieję – z jednoczesnym prowadzeniem prac nad kodeksami postępowania. Uważam, że dzięki temu możemy oczekiwać efektywnego i dobrze prosperującego rynku usług, który będzie funkcjonował z korzyścią dla konsumentów."@pl16
"Senhor Presidente, intervenho em nome do meu amigo e antigo colega neste Parlamento, o senhor Konstantinos Hatzidakis, que, como diz o senhor deputado Lehtinen, passou rapidamente à posição de Ministro dos Transportes do Governo grego. Gostaria de lhe prestar homenagem pelo trabalho que desenvolveu na Comissão do Mercado Interno e da Protecção do Consumidor. No fundo, peguei no trabalho que ele deixou e conclui-o. Gostaria de agradecer ao senhor deputado Lehtinen, até porque ainda não foi referido, creio, que este é o seu primeiro relatório como relator. Alguns de vós saberão que o deputado Lehtinen é um distinto autor por direito próprio, muito embora eu, pessoalmente, considere que esta não é a sua melhor obra. Penso que não se importará que diga isto. Tenho uma cópia do seu livro que ele me deu para ler e creio que o colega pôs um pouco de sangue e suor neste trabalho. Trata-se de um relatório importante, mas devo dizer que, pela nossa parte, estamos fundamentalmente de acordo com a linha adoptada pela senhora deputada Kauppi e a Senhora Comissária Reding. Temos aqui elementos muito úteis, e gostaria só de tranquilizar a Senhora Comissária pois, se ler o artigo 22.º, que na minha opinião é uma obra-prima de redacção de compromisso, em que se exorta a Comissão a continuar o trabalho e a apresentar um programa de trabalho para uma avaliação, ficará contente por ver que, na realidade, não lhe é solicitado um instrumento horizontal, mas sim que elabore um programa de trabalho para avaliar se é ou não necessário. Já nos confirmou, creio eu, o que muitos de nós também acham: que, com todo o trabalho actualmente em curso para implementar a Directiva relativa aos Serviços, o Livro Verde sobre o Acervo do Consumidor, que acabámos por analisar e que resultará num instrumento horizontal nessa área, mais o outro trabalho que está a correr - que a minha colega da Comissão dos Assuntos Jurídicos, a senhora deputada Kauppi, e, segundo sei, a deputada Wallis, tratarão mais tarde - é demasiado prematuro para se pensar em quaisquer futuras disposições nesta fase. Não há dúvida alguma de que precisamos de acompanhar todo este processo, mas obviamente que no âmbito da própria Directiva Serviços, com todo o trabalho que investimos na mesma, existe um número muito substancial de disposições. Uma das alterações que esperamos que a Assembleia concorde em eliminar amanhã exorta de facto a Comissão a elaborar códigos de conduta voluntários. Na minha opinião, esse não é o papel da Comissão. Creio que teremos apoio para eliminar essa proposta. Todavia, na realidade, se olharmos para a Directiva "Serviços", o artigo 37.º diz muito claramente que os Estados-Membros, em cooperação com a Comissão, deverão tomar medidas de incentivo à redacção de códigos de conduta a nível comunitário. Não é o caso de ainda não estar previsto. Portanto, creio que é de eliminar essa formulação e, sintetizando o assunto, penso o seguinte: trata-se de uma contribuição extremamente útil para o debate. Creio que reforça o corpo de informação que estamos a preparar para garantir, acima de tudo, que a Directiva Serviços seja plena e atempadamente implementada, com todas as disposições associadas - em especial as questões como o ponto de contacto único para os prestadores de serviços, que lhes proporcionará o tipo de requisitos e informação de que precisam para prestar serviços, mais, esperemos, o tipo de trabalho relativo a códigos de conduta. Salvaguardas estas questões, creio que podemos de facto contar com um mercado de serviços realmente eficaz e imbatível que funcione em benefício dos consumidores."@pt17
"Mr President, I speak on behalf of my friend and former colleague in this Parliament, Mr Konstantinos Hatzidakis, who, as Mr Lehtinen says, has been elevated swiftly to the position of Minister of Transport in the Greek Government. I want to pay tribute to him for the work he has done on the Committee on the Internal Market and Consumer Protection. I am essentially picking up the work where he left off, right at the conclusion. I want to thank Mr Lehtinen because it has not been recorded so far that this is his first report, I think, as a rapporteur. Some of you may know that he is a distinguished author in his own right, though I think this is probably not his best work. I do not think he will mind me saying that. I have a copy of his book which he gave me to read, and I think he has put a bit of blood and sweat into this. It is an important report, but I have to say, from our side, we agree very much with the line that Ms Kauppi and Commissioner Reding have taken. There is some useful material in here but I just want to reassure the Commissioner that, if she reads Article 22, which in my view is a masterpiece of compromise drafting, where it calls upon the Commission to continue work and to submit a work programme for an assessment, you will be pleased to hear it does not actually ask you to produce a horizontal instrument but to do a work programme to assess whether we need one. You already confirmed, I think, what many of us feel – that with all the work that is currently going on to implement the Services Directive, the Green Paper on the consumer acquis, which we have just considered and which will result in a horizontal instrument in that area plus the other work that is going on – which my colleague from the Committee on Legal Affairs, Ms Kauppi, and I know Ms Wallis will cover later – I think it is much too early to contemplate any further detailed provisions at this stage. It is absolutely clear that we do need to monitor this, but of course within the Services Directive itself, with all the work we put in it, there are a very substantial number of provisions. One of the amendments that we hope the House will agree to delete tomorrow does actually call upon the Commission to draw up voluntary codes of conduct. In my view that is not the Commission’s role. I think we will have support to delete that. But in fact, if you look at the Services Directive, in Article 37 it actually says quite clearly that Member States, in cooperation with the Commission, shall take measures to encourage codes of conduct to be drawn up at Community level. It is not as if we did not already have that. So I think that we will take that out, so my summary of it is this: I think that this is a very useful contribution to the debate. I think it will add to the corpus of information that we are building up to ensure, above all, that the Services Directive is fully implemented and is implemented on time, with all the accompanying provisions – particularly the issues like the single point of contact for service providers, which will give them the sort of requirements and information that they need to provide services plus, we hope, the sort of work on codes of conduct. With those, I think we can look forward to a really effective and thriving services market that works to the benefit of consumers."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, budem hovoriť v mene môjho priateľa a bývalého kolegu pána Konstantina Hatzidakisa, ktorý, ako hovorí pán Lehtinen, bol rýchle povýšený na pozíciu ministra dopravy gréckej vlády. Chcel by som mu vzdať hold za úsilie, ktoré vyvinul vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Ja v podstate len pokračujem tam, kde on skončil, pričom mi zanechal takmer dokončené dielo. Chcem poďakovať pánovi Lehtinenovi, pretože, doteraz to nikto nespomenul, toto je, myslím, jeho prvá správa ako spravodajcu. Niektorí z vás vedia, že je zaslúžene uznávaným spisovateľom, ale toto podľa mňa asi nie je jeho najlepšie dielo. Myslím, že sa pre to neurazí. Mám jeden výtlačok jeho knihy ktorý mi dal prečítať, a mám pocit, že trochu krvi a potu vložil aj do svojej správy. Je to dôležitá správa, ale musím povedať, pokiaľ ide o nás, v zásade súhlasíme s názorom pani Kauppiovej a pani komisárky Redingovej. Máme tu užitočný materiál, len chcem pani komisárku ubezpečiť, že, ak si prečíta článok 22, ktorý je podľa mojej mienky veľdielom kompromisov, v časti, v ktorej Komisiu vyzýva, aby pokračovala v práci a predložila pracovný program na hodnotenie, bezpochyby s radosťou zistíte, že sa od vás nevyžaduje, aby ste vytvorili horizontálny nástroj, ale aby ste pripravili pracovný program, ktorý má zhodnotiť, či vôbec nejaký nástroj potrebujeme. Už ste potvrdili to, čo mnohí z nás vnímajú rovnako – že pri všetkom úsilí, ktoré je momentálne vyvíjané v súvislosti s transponovaním smernice o službách, Zelenej knihy o Revízii spotrebiteľského acquis, ktorou sme sa práve zaoberali a ktorá povedie k vytvoreniu horizontálneho nástroja v príslušnej oblasti, a vezmúc do úvahy ďalšiu prácu, ktorá prebieha – o ktorej kolegyňa z Výboru pre právne veci, pani Kauppiová a viem, že aj pani Wallisová, budú hovoriť neskôr – myslím, že v tomto štádiu je príliš skoro premýšľať o nejakých ďalších podrobných ustanoveniach. Je úplne jasné, že to monitorovať nepotrebujeme, no prirodzene v rámci samotnej smernice o službách, pri všetkom úsilí, ktoré sme do nej vložili, existuje veľmi značný počet ustanovení. Jeden z pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktorého vypustenie, ako dúfame, Parlament zajtra schváli, však vyzýva Komisiu, aby vypracovala dobrovoľný kódex správania. Podľa môjho názoru to nie je úlohou Komisie. Myslím si, že pre toto vypustenie získame podporu. V podstate však, keď sa pozriete na smernicu o službách, v článku 37 sa dosť jasne hovorí, že členské štáty v spolupráci s Komisiou prijmú opatrenia, ktoré budú podporovať vypracovanie kódexu správania na úrovni Spoločenstva. Nie je to teda nič nové. Takže si myslím, že to vynecháme. Celé by som to zhrnul asi takto: Myslím si, že je to užitočný príspevok k rozprave. Myslím, že vďaka nemu sme získali ďalšie informácie, vďaka ktorým budeme môcť zabezpečiť v prvom rade to, aby bola smernica o službách transponovaná v plnej miere, aby bola transponovaná načas a so všetkými sprievodnými ustanoveniami – predovšetkým s problematikou, akou je jediný kontaktný bod pre poskytovateľov služieb, ktorý im zadá požiadavky a poskytne informácie, ktoré na poskytovanie služieb potrebujú, pričom navyše, ako dúfame, nebude chýbať ani kódex správania. Myslím si, že s takýmito ustanoveniami sa môžeme tešiť na skutočne efektívny a prosperujúci trh so službami, ktorý bude fungovať na osoh spotrebiteľa."@sk19
". Härra juhataja, ma räägin oma sõbra ja endise kolleegi siin parlamendis, Konstantinos Hatzidakise nimel, kes, nagu härra Lehtinen ütleb, on sujuvalt ülendatud Kreeka transpordiministri kohale. Ma tahan teda tunnustada siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonis tehtud töö eest. Sisuliselt jätkan ma tema tööd sealt, kus ta pooleli jäi, ehk pea lõpusirgelt. Ma tahan tänada härra Lehtineni, sest siin ei ole veel välja öeldud, et minu teada on tegemist tema esimese raportiga raportöörina. Osad teist ehk teavad, et ta on ka tunnustatud kirjanik, kuigi see siin ei ole ilmselt üks tema parimaid töid. Ma loodan, et ta ei pahanda. Ta andis mulle lugeda oma raamatut ja mulle tundub, et raport on tal kirjutatud sama innukalt. See on oluline raport, kuid ma pean ütlema, et meie oleme ühte meelt proua Kauppi ja volinik Redingu arvamusega. Siin on mõndagi kasulikku, kuid ma tahan volinikule veelkord kinnitada, et kui ta loeb artiklit 22, mis on minu arvates kompromissikunsti meistriteos, siis on sealt näha, et komisjoni kutsutakse üles tööd jätkama ja esitama mitte horisontaalset vahendit, vaid töökava, et hinnata, kas meil on horisontaalset vahendit üldse vaja. Minu meelest te juba kinnitasite seda, mida paljud meist tunnevad – kogu selle töö juures, mis on suunatud teenuste direktiivi ja komisjoni ühenduse tarbijaõigustiku rohelise raamatu rakendamisele, mida me just käsitlesime, ja mille tulemuseks on horisontaalne instrument selles valdkonnas, lisaks veel muu töö – millest räägib hiljem kolleeg õiguskomisjonist proua Kauppi ja ma tean, et seda käsitleb ka proua Wallis –, on minu meelest praegu veel liiga vara arutada sätete üksikasju. On ilmselge, et me peame seda jälgima, kuid ikkagi teenuste direktiivi raames, ning kogu selle raames tehtud töö juures, on sätete arv päris suur. Üks muudatusettepanekuid, mida me loodame, et parlament on nõus homme välja jätma, nõuab tegelikult komisjonilt vabatahtlike tegevusjuhendite koostamist. Minu meelest ei ole see komisjoni töö. Ma usun, et selle välja jätmist toetavad teisedki. Kuid tegelikult, kui te vaatate teenuste direktiivi, siis on artiklis 37 täiesti selgelt öeldud, et koostöös komisjoniga võtavad liikmesriigid kaasnevaid meetmeid, et julgustada kooskõlas ühenduse õigusega ühenduse tasandil tegevusjuhendite koostamist. See on juba sätestatud. Seetõttu arvan mina, et me võtame selle välja ning minu meelest annab see arutelule palju juurde. Ma arvan, et see aitab kaasa meie põhieesmärgile, ehk teenuste direktiivi ja kõigi kaasnevate sätete täielikule ja õigeaegsele ellu rakendamisele – eelkõige selliste küsimuste nagu üks kontaktpunkt teenusepakkujate jaoks, kust antakse neile teenuste osutamiseks vajalikud nõuded ja teave ning loodetavasti ka tegevusjuhendid. Ma usun, et need aitavad kaasa tõeliselt tõhusa ja eduka tarbijate huvides töötava teenuste turu toimimisele."@sl20
"Herr talman! Jag talar för min vän och tidigare kollega här i parlamentet, Konstantinos Hatzidakis som, precis som Lasse Lehtinen säger, snabbt har befordrats till att bli transportminister i den grekiska regeringen. Jag vill ge honom ett erkännande för det arbete han har utfört i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Jag tar vid ungefär där han slutade, precis vid slutsatsen. Jag vill tacka Lasse Lehtinen, eftersom det hittills inte har framgått att detta, såvitt jag vet, är hans första betänkande som föredragande. En del av er känner kanske till att han också är en framstående författare, även om detta betänkande nog inte är hans största verk. Jag tror inte att han tar illa upp om jag säger det. Jag har ett exemplar av hans bok som han gav mig, och jag tror att han har lagt ned en hel del blod och svett i sitt betänkande. Det är ett viktigt betänkande, men jag måste säga att vi i hög grad instämmer i vad Piia-Noora Kauppi och kommissionsledamot Viviane Reding har sagt. Det finns mycket som är bra i betänkandet, men jag vill bara lugna kommissionsledamoten och säga att om hon läser artikel 22, som jag anser vara ett formligt mästerverk i kompromisshänseende, så framgår det att kommissionen faktiskt inte uppmanas att utarbeta ett övergripande instrument utan bara att utvärdera huruvida vi behöver ett sådant instrument, samtidigt som arbetet fortskrider. Jag menar att ni redan har bekräftat vad många av oss anser, nämligen att det med allt arbete som för närvarande pågår för att genomföra tjänstedirektivet, grönboken om konsumentregelverket, som vi nyligen har behandlat och som kommer att resultera i ett horisontellt instrument inom detta område, plus allt övrigt arbete som pågår, och som min kollega från utskottet för rättsliga frågor Piia-Noora Kauppi samt Diana Wallis kommer att gå in på senare, är alltför tidigt att överväga fler detaljerade bestämmelser i detta skede. Det är alldeles uppenbart att vi behöver övervaka detta, men det finns givetvis ett mycket stort antal bestämmelser i själva tjänstedirektivet, efter allt arbete vi har lagt ned på det. I ett av de ändringsförslag som vi hoppas att parlamentet ska gå med på att stryka i morgon uppmanas faktiskt kommissionen att utarbeta frivilliga uppförandekoder. Jag anser inte att detta ingår i kommissionens roll. Jag anser att vi kommer få stöd för att stryka detta. Men faktum är att det i artikel 37 i tjänstedirektivet faktiskt tydligt står att medlemsstaterna i samarbete med kommissionen ska vidta stödåtgärder för att uppmuntra att det på gemenskapsnivå utarbetas uppförandekoder. Det förhåller sig alltså redan så och min sammanfattning är därför följande: Jag anser att detta är ett värdefullt bidrag till debatten. Jag anser att det kommer att bidra till den informationsbank som vi bygger upp för att framför allt se till att tjänstedirektivet genomförs fullt ut och i tid, med alla kompletterande bestämmelser, i synnerhet frågor som en gemensam kontaktpunkt för tjänsteleverantörer som ger dem den typ av bestämmelser och information som de behöver för att tillhandahålla tjänster samt, hoppas vi, den typ av arbete med uppförandekoder som behövs. Med dessa anser jag att vi kan se fram emot en verkligt effektiv och blomstrande tjänstemarknad som gynnar konsumenterna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Blood, Sweat and Bears"18,15,16,22,2,10,7,13,4,21,17,12,8
"Blood, Sweat and Bears,"9
"Kraujas, prakaitas ir meškos"14
"Krev, pot a medvědi"1
"Krv, pot a medvede"19
"Malcolm Harbour,"18,15,1,19,14,16,11,13,4,21,8
"Vér, izzadság és medvék"11
"acquis"14,13,12
"Αίμα, ιδρώτας και αρκούδες"10

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph