Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-26-Speech-3-339"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070926.20.3-339"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhora Deputada, como fiz referência, a análise do Conselho é que a aplicação deste regulamento, isto é a aplicação do fundo de solidariedade, tem sido eficaz e, sobretudo, foi certamente uma excelente proposta podermos dispor, coisa que não existia aqui há algum tempo e não muito tempo, de um fundo que ajuda os Estados-Membros a fazer face a alguns tipos de catástrofe natural ou de catástrofes que, naturalmente, fundo que não existia e que colocam os Estados-Membros evidentemente essas catástrofes em situação especial de dificuldade e de necessidade. Há sempre idealmente a possibilidade de pedir mais e de solicitar mais. Temos aqui também, naturalmente que ver esta questão com realismo, mas também com ambição. Estou certo de que o Conselho, na altura própria, e se for essa também a proposta da Comissão, não deixará de analisar essa possibilidade. Mas para já temos o quadro legislativo que temos, é com ele que vamos trabalhar e vamos trabalhar com realismo, saudando desde já a criação deste fundo e a forma eficaz com que ele tem desempenhado digamos o seu papel e que, de facto, prova o bem fundado desta iniciativa."@pt17
lpv:translated text
"− Vážená paní McGuinnessová, jak jsem řekl, závěrem hodnocení Rady je, že uplatňování tohoto nařízení, jinými slovy, využívání Fondu solidarity, je účinné. Byl to skutečně výjimečný návrh, založit fond na pomoc členským státům v případě přírodní nebo jiné katastrofy, protože předtím takový fond neexistoval. Tento fond je rozhodně prospěšný, protože členské státy jsou v případech katastrof ve velmi složité situaci a potřebují pomoc. Vždy je tu možnost požádat a využít větší objem finančních prostředků. Musíme se, samozřejmě, podívat na tuto skutečnost realisticky, ale také s jistými ambicemi. Jsem si jist, že Rada, ve vhodné době, pokud jí to Komise navrhne, přehodnotí tuto možnost. V současnosti však máme právní rámec, díky němuž můžeme pracovat realisticky, vítat vytvoření tohoto fondu a úlohu, kterou sehrává, což konec konců dokazuje, že je tato iniciativa oprávněná."@cs1
"− Hr. formand, fru McGuinness! Som jeg sagde, er Rådets vurdering, at anvendelsen af forordningen, dvs. anvendelsen af Solidaritetsfonden, har været effektiv. Det var bestemt et fremragende forslag at oprette en fond, der skal hjælpe medlemsstaterne med at klare naturkatastrofer eller andre katastrofer, da den ikke eksisterede før. Fonden er nyttig, da sådanne katastrofer sætter medlemsstaterne i en meget svær nødsituation. Der bør altid ideelt være mulighed for at anmode og ansøge om mere. Vi skal selvfølgelig se realistisk på dette spørgsmål, men også ambitiøst. Jeg er sikker på, at Rådet på det rette tidspunkt, og hvis Kommissionen foreslår det, vil overveje denne mulighed. Vi har imidlertid for øjeblikket den lovramme, vi har, og ved at anvende den kan vi arbejde realistisk og glæde os over oprettelsen af denne fond og den effektive rolle, den har spillet, hvilket viser, at dette initiativ er berettiget."@da2
". − Frau McGuinness, wie gesagt, nach Einschätzung des Rates hat sich die Anwendung dieser Verordnung, sprich die Verwendung des Solidaritätsfonds, als wirksam erwiesen. Von daher war es sicher ein ausgezeichneter Vorschlag, einen Fonds zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Bewältigung von Natur- und anderen Katastrophen zu errichten, weil solch ein Instrument bis dahin nicht existierte. Zweifellos ist dieser Fonds hilfreich, weil derartige Katastrophen die Mitgliedstaaten in ganz besondere Schwierigkeiten und Nöte stürzen. Im Idealfall sollte es stets möglich sein, mehr zu fordern und mehr zu beantragen. Selbstverständlich müssen wir die Angelegenheit realistisch angehen, aber auch ambitioniert. Zu gegebener Zeit und auf Vorschlag der Kommission wird der Rat, und da bin ich mir sicher, es nicht versäumen, diese Möglichkeit zu prüfen. Einstweilen müssen wir jedoch mit dem legislativen Rahmen auskommen, den wir haben. Damit können wir realistisch arbeiten, und wir begrüßen die Errichtung dieses Fonds und die effiziente Rolle, die er gespielt hat, was eigentlich beweist, dass diese Initiative gerechtfertigt ist."@de9
"Κυρία McGuinness, όπως προανέφερα, σύμφωνα με την εκτίμηση του Συμβουλίου, η εφαρμογή αυτού του κανονισμού, με άλλα λόγια η χρήση του Ταμείου Αλληλεγγύης, έχει υπάρξει αποτελεσματική. Ήταν οπωσδήποτε θαυμάσια η πρόταση να συσταθεί ένα ταμείο το οποίο θα βοηθά τα κράτη μέλη να αντεπεξέρχονται σε τυχόν φυσικές ή άλλες καταστροφές, καθόσον αυτό ήταν κάτι που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Το εν λόγω ταμείο είναι σίγουρα χρήσιμο διότι τέτοιες καταστροφές δημιουργούν στα κράτη μέλη καταστάσεις ιδιαίτερης δυσκολίας και ανάγκης. Ιδεωδώς, πρέπει πάντα να υπάρχει η δυνατότητα να ζητούνται και να προσφέρονται περισσότερα. Πρέπει βεβαίως να προσεγγίζουμε αυτό το θέμα ρεαλιστικά, αλλά συγχρόνως φιλόδοξα. Είμαι βέβαιος ότι το Συμβούλιο, την ενδεδειγμένη στιγμή και εφόσον κατατεθεί σχετική πρόταση της Επιτροπής, δεν θα αρνηθεί να εξετάσει αυτή τη δυνατότητα. Εντούτοις, προς το παρόν διαθέτουμε το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και, χρησιμοποιώντας το, μπορούμε να εργαστούμε ρεαλιστικά, χαιρετίζοντας τη δημιουργία αυτού του ταμείου και τον αποτελεσματικό ρόλο που έχει διαδραματίσει, ο οποίος αποδεικνύει στην πράξη ότι αυτή η πρωτοβουλία ήταν δικαιολογημένη."@el10
"− Mrs McGuinness, as I said, the Council’s assessment is that the application of this Regulation, in other words the use of the Solidarity Fund, has been effective. It was certainly an excellent suggestion to set up a fund to help Member States deal with any natural or other disasters as this was something that did not exist before. This fund is certainly helpful as such disasters put Member States in a very particular situation of difficulty and need. There should always ideally be the possibility of asking and applying for more. We must of course look at this issue realistically, but also ambitiously. I am sure that the Council, at the appropriate time and if proposed by the Commission, will not fail to assess this possibility. However, for the time being we have the legislative framework that we have and, by using this, we can work realistically, welcoming the creation of this fund and the effective role that it has played, which in fact proves that this initiative is justified."@en4
"− Señor McGuinness, como he dicho, la evaluación del Consejo es que la aplicación de este Reglamento, o lo que es lo mismo la utilización del Fondo de Solidaridad, ha sido efectiva. Realmente fue una excelente sugerencia establecer un fondo para ayudar a los Estados miembros a hacer frente a cualquier catástrofe natural o de otro tipo, ya que era algo que no existía anteriormente. Este fondo es ciertamente útil, dado que tales catástrofes colocan a los Estados miembros en una situación muy especial de dificultad y necesidad. Idealmente, siempre debería existir la posibilidad de pedir y solicitar más. Desde luego, hemos de analizar este asunto de forma realista, pero también ambiciosa. Estoy seguro de que el Consejo, en el momento oportuno y a propuesta de la Comisión, no dejará de ponderar esta posibilidad. Sin embargo, de momento disponemos del marco legislativo que tenemos y, utilizándolo, podemos trabajar de forma realista, aplaudiendo la creación de este fondo y el eficaz papel que ha desempeñado, lo que demuestra en realidad que esta iniciativa está justificada."@es21
"− Proua McGuinness, nagu ma ütlesin, on nõukogu hinnangu kohaselt selle määruse kohaldamine ehk teisiti öeldes Solidaarsusfondi kasutamine olnud tõhus. Liikmesriikide loodus- või muude katastroofidega toimetuleku abistamiseks fondi asutamine oli kindlasti suurepärane idee, kuna seda polnud varem olemas. See fond on kindlasti abiks, kuna katastroofid asetavad liikmesriigid väga raskesse ja paratamatusse olukorda. Ideaalsetes oludes peaks alati olema võimalus rohkem küsida ja taotleda. Kuid meil tuleb vaadelda olukorda realistlikult ent siiski ambitsioonikalt. Olen kindel, et nõukogu ettenähtud ajal ja komisjoni vastava ettepaneku korral seda võimalust kindlasti kasutab. Kuid esialgu on meil olemasolev õigusraamistik ning seda kasutades saame tegutseda realistlikult, tervitades selle fondi loomist ning selle tõhusat rolli, mis näitab, et algatus on õigustatud."@et5
"− Hyvä Mairead McGuinness, kuten sanoin, neuvoston arvion mukaan tämän asetuksen soveltaminen, toisin sanoen solidaarisuusrahaston käyttö, on ollut tehokasta. Oli ehdottomasti erinomainen ehdotus perustaa rahasto auttamaan jäsenvaltioita selviämään luonnon- ja muista katastrofeista, koska tällaista ei ennen ollut olemassa. Tämä rahasto on ehdottomasti hyödyllinen, koska tällaiset katastrofit saattavat jäsenvaltiot erittäin poikkeukselliseen ongelma- ja hätätilanteeseen. Ihanteellista olisi, jos aina olisi mahdollisuus pyytää ja hakea lisäapua. Meidän on tietenkin tarkasteltava kysymystä realistisesti mutta myös kunnianhimoisesti. Olen varma, että oikeaan aikaan ja jos komissio sitä ehdottaa, neuvosto arvioi tätä mahdollisuutta. Tällä hetkellä meillä on kuitenkin oikeudelliset puitteet, ja niitä käyttämällä voimme toimia realistisesti, iloiten tämän rahaston perustamisesta ja sen tehokkaasta roolista, joka itse asiassa osoittaa aloitteen olleen perusteltu."@fi7
"− Mme McGuinness, comme je l’ai dit, l’évaluation du Conseil est que l’application de ce règlement, en d’autres termes du Fonds de solidarité, a été efficace. Il s’agissait certainement d’une excellente proposition que d’établir un fonds pour venir en aide aux États membres confrontés à des catastrophes naturelles ou toute autre catastrophe, car il n’existait aucun dispositif auparavant. Ce fonds est certainement utile, car ce type de catastrophes plonge les États membres dans des situations très particulières de difficultés et de besoins. Idéalement, il devrait toujours y avoir la possibilité de demander plus. Nous devons évidemment examiner la question de manière réaliste, tout en faisant preuve d’ambitions. Je suis sûr que le Conseil, en temps voulu, et si la Commission le propose, ne manquera pas d’évaluer cette possibilité. Il n’en demeure pas moins que pour l’heure nous disposons d’un certain cadre législatif et, en s’appuyant dessus, nous pouvons travailler de manière réaliste, saluer la création de ce fonds et le rôle efficace qu’il a joué, ce qui prouve que cette initiative se justifie."@fr8
"− McGuinness asszony, mint mondtam, a Tanács értékelése szerint a rendelet alkalmazása, más szóval a Szolidaritási Alap felhasználása, hatékony volt. Minden bizonnyal kitűnő javaslat volt alapot létesíteni a tagállamok bármely természeti vagy más jellegű katasztrófa esetén való megsegítésére, minthogy korábban ilyen alap nem létezett. Az alap természetesen hasznos, mivel az efféle katasztrófák különösen nehéz és ínséges helyzetbe hozzák a tagállamokat. Ideális esetben mindig volna rá lehetőség, hogy többet kérjenek, többet használjanak. Nekünk azonban reálisan, és egyben ambiciózusan kell kezelnünk e kérdést. Biztos vagyok benne, hogy a Tanács a kellő időben és a Bizottság javaslata alapján, át fogja gondolni ezt a lehetőséget. Mindazonáltal, jelenleg megvan a jogi keretünk, amely használatával reálisan működhetünk, üdvözölvén az alap létrejöttét, és hatékonyan játszott szerepét, amely valóban igazolja a kezdeményezés indokoltságát."@hu11
"− Onorevole McGuinness, come ho detto, secondo l’analisi del Consiglio l’applicazione di questo regolamento, in altre parole l’applicazione del Fondo di solidarietà, è stata efficace. L’istituzione di un fondo per aiutare gli Stati membri ad affrontare le catastrofi naturali o di altro tipo è stata sicuramente un’ottima iniziativa, perché una cosa così non esisteva prima. Questo Fondo è senz’altro utile in quanto le catastrofi di questo tipo mettono gli Stati membri in una situazione di difficoltà e di bisogno molto particolare. Idealmente esiste sempre la possibilità di chiedere e di sollecitare di più. Doppiamo ovviamente guardare a questa questione con realismo ma anche con ambizione. Sono sicuro che il Consiglio, a tempo debito e su proposta dalla Commissione, non mancherà di valutare questa possibilità. Per il momento però, abbiamo il quadro legislativo che abbiamo; è con questo che lavoreremo e lavoreremo con realismo, salutando con favore la creazione di questo Fondo e l’efficacia con la quale svolge il suo ruolo, cosa che prova la fondatezza dell’iniziativa."@it12
"− Mairead McGuinness, kaip sakiau, Tarybos vertinimu šio reglamento taikymas, kitaip tariant solidarumo fondo panaudojimas, buvo veiksmingas. Pasiūlymas sukurti fondą siekiant padėti valstybėms narėms susidoroti su bet kokiomis gamtinėmis arba kitokiomis nelaimėmis iš tikrųjų buvo puikus, nes tai buvo kažkas tokio, ko anksčiau nebuvo. Šis fondas tikrai naudingas, nes dėl tokių nelaimių valstybės narės atsiduria labai konkrečioje sunkumų ir nepriteklių situacijoje. Visada būtų idealu, jei būtų galima prašyti ir duoti daugiau. Mes, žinoma, turime žiūrėti į šį klausimą realiai, bet kartu ir ambicingai. Esu įsitikinęs, kad Taryba atitinkamu laiku ir, jei pasiūlys Komisija, neatsisakys įvertinti šios galimybės. Tačiau dabar turime tokią teisės aktų sistemą, kad turime ir, naudodamiesi ja, galime dirbti realiai, džiaugdamiesi šio fondo sukūrimu ir jo vaidinamu efektyviu vaidmeniu, o tai iš esmės įrodo, kad ši iniciatyva pasitvirtina."@lt14
"− kundze, kā jau teicu, Padomes vērtējumā šīs regulas piemērošana, citiem vārdiem sakot, Solidaritātes fonda izmantošana, ir bijusi efektīva. Tas neapšaubāmi bija lielisks ierosinājums — izveidot fondu, lai palīdzētu dalībvalstīm cīnīties ar jebkādām dabas vai citāda veida katastrofām —, jo iepriekš šāda fonda nebija. Fonds katrā ziņā ir labs atbalsts, jo šādas katastrofas rada dalībvalstīm īpaši smagu situāciju, kad ir vajadzīga palīdzība. Ideālā variantā vienmēr būtu jābūt iespējai lūgt un pieteikties uz ko vairāk. Nešaubos, ka pret šo jautājumu mums ir jāizturas reālistiski, bet arī enerģiski. Esmu pārliecināts, ka Padome atbilstīgā laikā noteikti apspriedīs šādu iespēju, ja Komisija būs sniegusi attiecīgu ierosinājumu. Tomēr pagaidām mums ir tāds tiesiskais regulējums, kāds ir, un tas mums ir jāizmanto reālistiskā darbā, novērtējot šāda fonda izveidošanu un tā līdzšinējo efektīvo funkciju, kas liecina par šīs iniciatīvas pamatotību."@lv13
"Senhora Deputada, como fiz referência, a análise do Conselho é que a aplicação deste regulamento, isto é a aplicação do fundo de solidariedade, tem sido eficaz e, sobretudo, foi certamente uma excelente proposta podermos dispor, coisa que não existia aqui há algum tempo e não muito tempo, de um fundo que ajuda os Estados-Membros a fazer face a alguns tipos de catástrofe natural ou de catástrofes que, naturalmente, fundo que não existia e que colocam os Estados-Membros evidentemente essas catástrofes em situação especial de dificuldade e de necessidade. Há sempre idealmente a possibilidade de pedir mais e de solicitar mais. Temos aqui também, naturalmente que ver esta questão com realismo, mas também com ambição. Estou certo de que o Conselho, na altura própria, e se for essa também a proposta da Comissão, não deixará de analisar essa possibilidade. Mas para já temos o quadro legislativo que temos, é com ele que vamos trabalhar e vamos trabalhar com realismo, saudando desde já a criação deste fundo e a forma eficaz com que ele tem desempenhado digamos o seu papel e que, de facto, prova o bem fundado desta iniciativa."@mt15
"− Mevrouw McGuinness, zoals ik al zei, is de Raad van oordeel dat de toepassing van deze Verordening, met andere woorden het gebruik van het Solidariteitsfonds, effectief geweest. Het was zeker een uitstekend idee om een fonds in te stellen om lidstaten te helpen omgaan met natuur- en andere rampen, aangezien dit eerder nog niet bestond. Dit fonds helpt zeker, want zulke rampen brengen lidstaten in een moeilijke en hulpbehoevende positie. Er zou idealiter altijd een mogelijkheid moeten zijn om een verzoek in te dienen voor meer. We moeten deze kwestie natuurlijk realistisch bekijken, maar ook ambitieus. Ik weet zeker dat de Raad, op het geschikte tijdstip en op voorstel van de Commissie, deze mogelijkheid in overweging zal nemen. Voorlopig hebben we echter het wetgevingskader dat we hebben en door dit te gebruiken kunnen we realistisch werken, de oprichting van dit fonds en de effectieve rol die het heeft gespeeld verwelkomen, wat al aantoont dat dit initiatief gerechtvaardigd is."@nl3
"− Pani poseł! Jak powiedziałem, w ocenie Rady stosowanie przedmiotowego rozporządzenia, czyli innymi słowy wykorzystywanie Funduszu Solidarności, jest skuteczne. Zdecydowanie doskonałym pomysłem było ustanowienie funduszu pomagającego państwom członkowskim radzić sobie z klęskami żywiołowymi lub innymi rodzajami katastrof, ponieważ żadne tego typu narzędzie wcześniej nie istniało. Fundusz jest na pewno pomocny, ponieważ po wystąpieniu katastrof państwa członkowskie znajdują się w bardzo szczególnej i trudnej sytuacji, w której potrzebna jest im pomoc. Zasadniczo zawsze powinna istnieć możliwość zwrócenia się i zawnioskowania o większą pomoc. Musimy oczywiście patrzeć na tę kwestię realistycznie, lecz również podchodzić do niej ambitnie. Jestem pewien, że Rada rozważy taką możliwość w stosownym czasie oraz jeśli zwróci się o to Komisja. Jednak obecnie mamy takie, a nie inne ramy prawne i stosując je możemy wykonywać realistyczne zadania, doceniając fakt utworzenia tego funduszu oraz skuteczną rolę, jaką odgrywa, co rzeczywiście stanowi potwierdzenie, że przedmiotowa inicjatywa jest uzasadniona."@pl16
"Senhora Deputada, como fiz referência, a análise do Conselho é que a aplicação deste regulamento, isto é a aplicação do fundo de solidariedade, tem sido eficaz e, sobretudo, foi certamente uma excelente proposta podermos dispor, coisa que não existia aqui há algum tempo e não muito tempo, de um fundo que ajuda os Estados-Membros a fazer face a alguns tipos de catástrofe natural ou de catástrofes que, naturalmente, fundo que não existia e que colocam os Estados-Membros evidentemente essas catástrofes em situação especial de dificuldade e de necessidade. Há sempre idealmente a possibilidade de pedir mais e de solicitar mais. Temos aqui também, naturalmente que ver esta questão com realismo, mas também com ambição. Estou certo de que o Conselho, na altura própria, e se for essa também a proposta da Comissão, não deixará de analisar essa possibilidade. Mas para já temos o quadro legislativo que temos, é com ele que vamos trabalhar e vamos trabalhar com realismo, saudando desde já a criação deste fundo e a forma eficaz com que ele tem desempenhado digamos o seu papel e que, de facto, prova o bem fundado desta iniciativa."@ro18
"− Vážená pani McGuinnessová, ako som povedal, výsledkom hodnotenia Rady je, že uplatňovanie tohto nariadenia, inými slovami, využívanie fondu solidarity, je účinné. Bol to skutočne výnimočný návrh založiť fond na pomoc členským štátom v prípade prírodnej alebo inej katastrofy, keďže predtým takýto fond neexistoval. Tento fond je rozhodne prospešný, keďže členské štáty sú v prípadoch katastrof vo veľmi zložitej situácii a potrebujú pomoc. Vždy je tu možnosť požiadať a využiť väčší objem finančných prostriedkov. Musíme sa, samozrejme, pozrieť na túto skutočnosť realisticky, ale taktiež s istými ambíciami. Som si istý, že Rada, v správnom čase a ak jej to Komisia navrhne, prehodnotí túto možnosť. V súčasnosti však máme legislatívny rámec, vďaka ktorému môžeme pracovať realisticky, vítať vytvorenie tohto fondu a úlohu, ktorú zohráva, čo koniec koncov dokazuje, že táto iniciatíva je oprávnená."@sk19
"− Proua McGuinness, nagu ma ütlesin, on nõukogu hinnangu kohaselt selle määruse kohaldamine ehk teisiti öeldes Solidaarsusfondi kasutamine olnud tõhus. Liikmesriikide loodus- või muude katastroofidega toimetuleku abistamiseks fondi asutamine oli kindlasti suurepärane idee, kuna seda polnud varem olemas. See fond on kindlasti abiks, kuna katastroofid asetavad liikmesriigid väga raskesse ja paratamatusse olukorda. Ideaalsetes oludes peaks alati olema võimalus rohkem küsida ja taotleda. Kuid meil tuleb vaadelda olukorda realistlikult ent siiski ambitsioonikalt. Olen kindel, et nõukogu ettenähtud ajal ja komisjoni vastava ettepaneku korral seda võimalust kindlasti kasutab. Kuid esialgu on meil olemasolev õigusraamistik ning seda kasutades saame tegutseda realistlikult, tervitades selle fondi loomist ning selle tõhusat rolli, mis näitab, et algatus on õigustatud."@sl20
". − Fru McGuinness! Som jag sa är rådets bedömning att tillämpningen av denna förordning, med andra ord tillämpningen av solidaritetsfonden, har varit effektiv. Det var ett mycket bra förslag att inrätta en fond för att hjälpa medlemsstaterna att hantera naturkatastrofer eller andra katastrofer, eftersom detta inte har funnits tidigare. Fonden är verkligen till hjälp eftersom sådana katastrofer försätter medlemsstaterna i en mycket svår situation, och behoven är stora. Det bör alltid finnas en möjlighet att be och ansöka om mer. Vi måste naturligtvis se realistiskt, men även ambitiöst på den här frågan. Jag är övertygad om att rådet, vid en lämplig tidpunkt och på kommissionens förslag, kommer att bedöma den möjligheten. För tillfället har vi dock den rättsliga ram vi har, och genom att använda den kan vi arbeta realistiskt. Vi välkomnar inrättandet av fonden och den effektiva roll den har spelat, vilket i själva verket bevisar att detta initiativ är motiverat."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph