Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-26-Speech-3-333"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070926.20.3-333"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Da multiplicidade de diálogos entre a União Europeia e o Paquistão no contexto daquele país, bem como o papel desempenhado pelas forças armadas, fazem parte da análise global em que assenta a política seguida pelo Conselho relativamente ao Paquistão. A situação geral da economia paquistanesa e o seu nível de desenvolvimento são outros dois aspectos dessa mesma análise. Naturalmente que ambos são tidos em conta na definição geral da nossa política relativamente ao Paquistão e continuarão a sê-lo também no futuro."@pt17
lpv:translated text
"− Pokud jde o Pákistán, v analýze, na které je založena politika Rady, je uvedeno mnoho konkrétních příkladů dialogu mezi Evropskou unií a Pákistánem o této zemi a úloze armády. Celková situace pákistánského hospodářství a úroveň jeho rozvoje tvoří další dvě části té samé analýzy. Samozřejmě, k oběma se přihlíželo při formulaci naší politiky v souvislosti s Pákistánem a stejný postup bude uplatňován také v budoucnosti."@cs1
". − Hr. formand, hr. Rutowicz! De gentagne tilfælde af dialog mellem EU og Pakistan om Pakistan og den rolle, de væbnede styrker spiller, indgår i den omfattende analyse, som Rådets politik over for Pakistan er baseret på. Den generelle situation for den pakistanske økonomi og dens udviklingsniveau er også to dele af den samme analyse. Der tages selvfølgelig hensyn til begge dele i den generelle definition af EU's politik over for Pakistan, og det vil også være tilfældet fremover."@da2
". − Die Vielzahl von Dialogen zwischen der Europäischen Union und Pakistan zu diesem Land und der Rolle der Streitkräfte gehören zu der umfassenden Bewertung, auf der die Politik des Rates gegenüber Pakistan gründet. Die allgemeine Lage der pakistanischen Wirtschaft und ihr Entwicklungsniveau bilden zwei weitere Bestandteile eben dieser Bewertung. Selbstverständlich wird beiden bei der allgemeinen Festlegung unserer Politik gegenüber Pakistan Rechnung getragen, und das wird auch künftig so bleiben."@de9
". Οι πολυάριθμοι διάλογοι μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πακιστάν για τη χώρα αυτή και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι ένοπλες δυνάμεις αποτελούν τμήμα της συνολικής ανάλυσης στην οποία στηρίζεται η πολιτική του Συμβουλίου έναντι του Πακιστάν. Η γενική κατάσταση της πακιστανικής οικονομίας και το επίπεδο ανάπτυξής της είναι δύο ακόμη συνιστώσες της ίδιας ανάλυσης. Εννοείται ότι και οι δύο αυτές συνιστώσες συνυπολογίζονται κατά τον γενικό καθορισμό της πολιτικής μας έναντι του Πακιστάν και αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον."@el10
". − The multiple instances of dialogue between the European Union and Pakistan on that country and the role played by the armed forces form part of the comprehensive analysis on which the Council’s policy with regard to Pakistan is based. The general situation of the Pakistani economy and its level of development are another two parts of this same analysis. Of course both are taken into account in the general definition of our policy towards Pakistan and this will continue to be the case in the future."@en4
". − Las múltiples ocasiones de diálogo entre la Unión Europea y Pakistán sobre ese país y el papel desempeñado por las fuerzas armadas forman parte del análisis exhaustivo sobre el que sustenta la política del Consejo con respecto a Pakistán. La situación general de la economía pakistaní y su nivel de desarrollo constituyen otros dos elementos de este mismo análisis. Desde luego, ambos son tenidos en cuenta en la definición general de nuestra política respecto de Pakistán y eso va a continuar siendo así en el futuro."@es21
". − Euroopa Liidu ja Pakistani vahel toimunud dialoogid selle riigi ja relvajõudude rolli suhtes on osa nõukogu Pakistaniga seotud poliitika aluseks olevast ulatuslikust analüüsist. Pakistani majanduse üldine olukord ning arengutase on samuti nimetatud analüüsi osad. Mõlemat võetakse muidugi arvesse meie Pakistani-poliitika üldises määratluses ning see jääb nii ka tulevikus."@et5
"− Useat esimerkit Pakistania ja armeijan roolia koskevasta vuoropuhelusta Euroopan unionin ja Pakistanin välillä muodostavat osan kattavaa analyysia, johon neuvoston Pakistanin-politiikka perustuu. Pakistanin talouden yleistilanne ja sen kehitystaso ovat toiset kaksi osaa samasta analyysista. Molemmat otetaan tietenkin huomioon määritettäessä yleisesti Pakistania koskevaa politiikkaamme, ja näin on myös tulevaisuudessa."@fi7
". − Les diverses occasions de dialogue entre l’Union européenne et le Pakistan sur ce pays et le rôle joué par les forces armées font partie de l’analyse globale sur laquelle se base la politique du Conseil vis-à-vis du Pakistan. La situation générale de l’économie pakistanaise et son niveau de développement constituent deux autres aspects de cette même analyse. Bien entendu, tous les deux sont pris en compte dans la définition de notre politique à l’égard du Pakistan et cela sera encore le cas à l’avenir."@fr8
". − Az Európai Unió és Pakisztán közt folyó, az országról és a katonai erők által játszott szerepről szóló többszöri párbeszéd részét képezi annak az átfogó elemzésnek, amelyen a Tanács pakisztáni vonatkozású politikája alapul. A pakisztáni gazdaság általános állapota és fejlettségi foka további két részét képezi ugyanennek az elemzésnek. Pakisztáni politikánk általános meghatározásakor természetesen mindkettőt figyelembe vesszük, és a jövőben is így kívánunk tenni."@hu11
". − I molteplici esempi di dialogo tra l’Unione europea e il Pakistan nel contesto di quel paese e il ruolo che svolgono le forze armate fanno parte di un’analisi globale sulla quale si basa la politica del Consiglio relativamente al Pakistan. La situazione generale dell’economia del Pakistan e il suo livello di sviluppo sono altre due componenti di questa stessa analisi. Naturalmente entrambe vengono prese in considerazione nella definizione generale della nostra politica nei confronti di questo paese e continueranno ad esserlo in futuro."@it12
". − Europos Sąjungos ir Pakistano dialogo apie šią šalį ir joje ginkluotųjų pajėgų vaidinamą vaidmenį daugkartiniai atvejai sudaro išsamios analizės dalį, kuria grindžiama Tarybos politika Pakistano atžvilgiu. Bendra Pakistano ekonomikos padėtis ir jo išsivystymo lygis yra kitos dvi tos pačios analizės dalys. Žinoma, nustatant mūsų politiką Pakistano atžvilgiu atsižvelgiama į abi dalis ir taip bus daroma ateityje."@lt14
". − Daudzie Eiropas Savienības dialogi ar Pakistānu par šo valsti un lomu, kāda tajā ir bruņotajiem spēkiem, ir daļa no visaptverošas analīzes, kas ir pamatā Padomes politikai attiecībā uz Pakistānu. Šajā analīzē ietilpst arī Pakistānas vispārējā ekonomiskā situācija un tās attīstības līmenis. Abi aspekti neapšaubāmi tiek ņemti vērā, veidojot mūsu vispārējo politiku attiecībā uz Pakistānu, un tā tas būs arī turpmāk."@lv13
"Da multiplicidade de diálogos entre a União Europeia e o Paquistão no contexto daquele país, bem como o papel desempenhado pelas forças armadas, fazem parte da análise global em que assenta a política seguida pelo Conselho relativamente ao Paquistão. A situação geral da economia paquistanesa e o seu nível de desenvolvimento são outros dois aspectos dessa mesma análise. Naturalmente que ambos são tidos em conta na definição geral da nossa política relativamente ao Paquistão e continuarão a sê-lo também no futuro."@mt15
". − De diverse dialogen tussen de Europese Unie en Pakistan over dat land en de rol die het leger daarin speelt maken deel uit van de uitgebreide analyse waarop het beleid van de Raad ten aanzien van Pakistan is gebaseerd. De algehele situatie van de Pakistaanse economie en het ontwikkelingspeil zijn ook twee onderdelen van deze analyse. Natuurlijk wordt met beide rekening gehouden bij de algemene definitie van ons beleid ten aanzien van Pakistan en dat zal ook in de toekomst zo blijven."@nl3
". − Wiele przypadków dialogu pomiędzy Unią Europejską a Pakistanem w sprawie tego kraju oraz roli, jaką odgrywa tam armia, wchodzi w skład wyczerpującej analizy, na której oparta jest polityka Rady w odniesieniu do Pakistanu. Ogólna sytuacja gospodarki pakistańskiej i jej stopień rozwoju to kolejne elementy tej analizy. Oczywiście obie te kwestie są uwzględniane przy ogólnym definiowaniu naszej polityki wobec Pakistanu i tak też będzie w przyszłości."@pl16
"Da multiplicidade de diálogos entre a União Europeia e o Paquistão no contexto daquele país, bem como o papel desempenhado pelas forças armadas, fazem parte da análise global em que assenta a política seguida pelo Conselho relativamente ao Paquistão. A situação geral da economia paquistanesa e o seu nível de desenvolvimento são outros dois aspectos dessa mesma análise. Naturalmente que ambos são tidos em conta na definição geral da nossa política relativamente ao Paquistão e continuarão a sê-lo também no futuro."@ro18
"− Pokiaľ ide o Pakistan, v analýze, na ktorej je založená politika Rady, sú uvedené početné konkrétne príklady dialógu medzi Európskou úniou a Pakistanom o tejto krajine a úlohe armády. Celková situácia pakistanského hospodárstva a úroveň jeho rozvoja tvoria ďalšie dve časti tej istej analýzy. Samozrejme, na obe sa prihliadalo pri formulácii našej politiky v súvislosti s Pakistanom a rovnaký postup bude uplatnený i v budúcnosti."@sk19
". − Euroopa Liidu ja Pakistani vahel toimunud dialoogid selle riigi ja relvajõudude rolli suhtes on osa nõukogu Pakistaniga seotud poliitika aluseks olevast ulatuslikust analüüsist. Pakistani majanduse üldine olukord ning arengutase on samuti nimetatud analüüsi osad. Mõlemat võetakse muidugi arvesse meie Pakistani-poliitika üldises määratluses ning see jääb nii ka tulevikus."@sl20
". − De många tillfällena till dialog mellan EU och Pakistan om Pakistan och den roll som armén spelar ingår i den omfattande analys som rådets politik gentemot Pakistan bygger på. Den allmänna situationen för Pakistans ekonomi och landets utvecklingsnivå är ytterligare två delar av samma analys. Båda beaktas naturligtvis i den allmänna utformningen av vår politik gentemot Pakistan, och så kommer det att vara även i framtiden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph