Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-26-Speech-3-331"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070926.20.3-331"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Deputado, estou muito de acordo consigo, devemos convencer os nossos primos e sendo nossos primos esperemos que sejam convencidos ou convencíveis. Devo-lhe dizer que, efectivamente, o caminho para Bali e o caminho depois de Bali é um caminho difícil, é um caminho complexo. Ninguém tem dúvidas sobre isso, mas é evidente que através de uma acção persistente, concertada poderemos, espero assim, ter êxito e, em todo o caso, eu julgo que de um diálogo permanente que tem sido estabelecido designadamente com os nossos primos do lado de lá do Atlântico, apesar de tudo, algumas diferenças, algumas perspectivas diferentes sobre esta questão do clima puderam ser ultrapassadas. Eu acho que neste aspecto as conclusões sobre as alterações climáticas registadas na reunião do G8 na Alemanha e a possibilidade que aí houve, ou o acordo que aí houve sobre o papel fundamental das Nações Unidas na questão das alterações climáticas, foi um indício positivo sobre a possibilidade de novos avanços e de novos acordos sobre esta questão da alteração climática. Importante é, como eu já disse, que a União Europeia mantenha digamos o seu papel de liderança no seu papel de actor que abre caminho a outros actores na defesa do ambiente e na defesa do nosso planeta."@pt17
lpv:translated text
"− Vážený pane Crowley, naprosto s Vámi souhlasím. Musíme přesvědčit naše bratrance, aby byli alespoň otevřeni našemu přesvědčování. Musím vám říci, že cesta na Bali a z Bali bude složitá a strastiplná. Nikdo o tom nepochybuje, ale je zřejmé, že pomocí vytrvalého a intenzivního úsilí můžeme, doufám, být úspěšní. V každém případě jsem přesvědčen, že díky nepřetržitému dialogu, který jsme začali s našimi bratranci na druhé straně Atlantiku, navzdory všem rozdílům a pohledům na problém změn klimatu, můžeme tento problém překonat. V tomto ohledu cítím, že závěry zasedání G8 o  změnách klimatu, které se konalo v Německu, a vytvořené možnosti, stejně jako dosažená dohoda o podstatné úloze Organizace spojených národů v oblasti změn klimatu, byly kladným důkazem možnosti dalšího pokroku a dalších dohod v souvislosti s problémem těchto změn. Jak jsem již řekl, je nevyhnutelné, aby Evropská unie pokračovala ve své úloze vůdce a podněcovatele a připravila cestu pro ostatní s cílem ochránit životní prostředí a naši planetu."@cs1
"− Hr. formand! Hr. Crowley! Jeg er helt enig med Dem. Vi skal overbevise vores modstykker, og da de er vores modstykker, forventer vi, at de bliver overbevist eller i det mindste er villige til at lade sig overbevise. Vejen til Bali og vejen efter Bali bliver kompliceret og fuld af problemer. Det er der ingen, der er i tvivl om, men ved hjælp af en vedvarende og samordnet indsats vil det forhåbentlig lykkes for os. Jeg tror dog, at klimaproblemerne takket være den permanente dialog, der er blevet etableret, særlig med vores modstykker på den anden side af Atlanterhavet, trods alt, trods forskelle og forskellige holdninger kan løses. I den forbindelse tror jeg, at konklusionerne om klimaændringer fra G8-mødet i Tyskland og den mulighed, der blev skabt der, eller den aftale, der blev indgået, om FN's grundlæggende rolle i forbindelse med klimaændringerne var et positivt bevis/tegn på, at det er muligt at gøre yderligere fremskridt og indgå yderligere aftaler om klimaændringer. Som jeg allerede har sagt, er det vigtigt, at EU fastholder sin rolle som en leder og igangsætter, der baner vej for andre, med henblik på at beskytte miljøet og vores jord."@da2
". − Herr Crowley, ich bin ganz Ihrer Meinung. Wir müssen unsere Cousins überzeugen, und da sie unsere Cousins sind, erwarten wir von ihnen, dass sie überzeugt sind oder sich zumindest überzeugen lassen. Ich muss Ihnen sagen, dass wir auf unserem Weg vor Bali und nach Bali auf Hindernisse und Schwierigkeiten stoßen werden. Niemand kann einen Zweifel daran haben, aber ebenso klar ist auch, dass wir durch beharrliches und konzertiertes Handeln, so hoffe ich, erfolgreich sein können. Auf jeden Fall können wir meiner Meinung nach trotz allem dank des ständigen Dialogs, den wir speziell mit unseren Cousins jenseits des Atlantiks aufgenommen haben, alle Differenzen, alle Divergenzen in dieser Klimafrage überwinden. In dieser Hinsicht werte ich die auf dem G-8-Gipfel in Deutschland angenommenen Schlussfolgerungen zum Klimawandel sowie die dort geschaffene Möglichkeit und erzielte Einigung über die grundlegende Rolle der Vereinten Nationen in der Frage des Klimawandels als positives Indiz dafür, dass weitere Fortschritte und Vereinbarungen in Sachen Klimawandel möglich sind. Wie ich bereits erwähnt habe, kommt es darauf an, dass die Europäische Union ihre Rolle als, sagen wir, Führer und Initiator behauptet, die zum Schutz der Umwelt und unseres Planeten anderen den Weg ebnet."@de9
"Κύριε Crowley, συμφωνώ πλήρως μαζί σας. Οφείλουμε να πείσουμε τα ξαδέρφια μας και, καθώς είναι ξαδέρφια μας, αναμένουμε να πεισθούν ή τουλάχιστον να επιδείξουν διάθεση να πεισθούν. Οφείλω να σας πω ότι ο δρόμος προς το Μπαλί και ο δρόμος μετά το Μπαλί θα είναι περίπλοκος και γεμάτος δυσκολίες. Κανείς δεν μπορεί να έχει την παραμικρή αμφιβολία γι’ αυτό, είναι όμως σαφές ότι, μέσω της επίμονης και ενορχηστρωμένης δράσης, μπορούμε, ελπίζω, να επιτύχουμε τους στόχους μας. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι, χάρη στον μόνιμο διάλογο που έχει καθιερωθεί ειδικά με τα ξαδέρφια μας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, παρόλα τα προβλήματα, όλες οι διαφορές και όλες οι τυχόν αποκλίσεις των απόψεών μας γι’ αυτό το θέμα που αφορά το κλίμα μπορούν να ξεπεραστούν. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι τα συμπεράσματα σχετικά με την αλλαγή του κλίματος στα οποία κατέληξε η συνάντηση του ομίλου των 8 στη Γερμανία και η δυνατότητα που δημιουργήθηκε εκεί ή η συμφωνία που επιτεύχθηκε εκεί ως προς τον θεμελιώδη ρόλο των Ηνωμένων Εθνών στο θέμα της αλλαγής του κλίματος κατέδειξαν με θετικό τρόπο τη δυνατότητα επίτευξης περαιτέρω προόδου και νέων συμφωνιών όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος. Όπως είπα και προηγουμένως, έχει απολύτως ζωτική σημασία να διατηρήσει, ούτως ειπείν, η Ευρωπαϊκή Ένωση τον ρόλο της ως πρωτοπόρου και ως ατμομηχανής που προετοιμάζει το έδαφος για τους άλλους όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και του πλανήτη μας."@el10
"− Mr Crowley, I totally agree with you. We must convince our cousins and, as they are our cousins, we expect them to be convinced or at least to be open to being convinced. I must tell you that the road to Bali and the road after Bali will be complicated and fraught with difficulty. No one can have any doubt about this, but it is clear that, through persistent and concerted action, we can, I hope, be successful. In any event, I consider that, thanks to the permanent dialogue that has been established specifically with our cousins on the other side of the Atlantic, despite everything, any differences, any different views of this climate issue can be overcome. In this respect, I feel that the conclusions on climate change reached at the G8 meeting in Germany and the possibility created there or the agreement reached there on the fundamental role of the United Nations in the issue of climate change were positive evidence of the possibility of further progress and further agreements on this issue of climate change. As I have already said, it is essential that the European Union maintains, shall we say, its role as a leader and as an instigator paving the way for others in order to protect the environment and our planet."@en4
"− Seño Crowley, estoy totalmente de acuerdo con usted. Hemos de convencer a nuestros primos y, puesto que son nuestros primos, esperamos que estén convencidos o, al menos, predispuestos a ello. Debo decirle que el camino hacia Bali y el camino después de Bali va ser complicado y va a estar plagado de dificultades. Que a nadie le quepa ninguna duda, pero está claro que, por medio de una acción persistente y concertada, espero que tengamos éxito. En cualquier caso, considero que, gracias al permanente diálogo que se ha establecido específicamente con nuestros primos al otro lado del Atlántico, a pesar de todo, se puede superar cualquier diferencia, cualquier criterio distinto sobre este asunto del clima. A este respecto, considero que las conclusiones sobre cambio climático alcanzadas en la reunión del G8 en Alemania y la posibilidad creada allí o el acuerdo logrado allí sobre el papel fundamental de las Naciones Unidos en el asunto del cambio climático constituyen una prueba positiva de la posibilidad de un mayor progreso y nuevos acuerdos sobre este asunto del cambio climático. Como ya he manifestado, es esencial que la Unión Europea mantenga, digamos, su papel de líder y de promotor que allane el camino a otros con el fin de proteger el medio ambiente y nuestro planeta."@es21
"− Härra Crowley, olen teiega täiesti nõus. Meil tuleb oma nõbusid veenda ning kuna nad on meie nõod, siis ootame neilt vähemalt avatust veenmisele. Pean ütlema, et tee Balile ja sealt edasi on keeruline ning täis raskusi. Selles ei kahtle keegi, kuid selge, järjekindla ja kooskõlastatud tegevuse kaudu võime me loodetavasti edu saavutada. Igatahes olen ma seisukohal, et tänu alanud kestvale dialoogile meie nõbudega teisel pool Atlandi ookeani, on võimalik kõigist erinevustest ja lahkarvamustest hoolimata kliimamuutusega toime tulla. Selles suhtes andsid Saksamaal toimunud G8 kohtumisel kliimamuutust puudutavad järeldused ja ÜRO kliimamuutusega seotud fundamentaalse rolli osas kokkuleppele jõudmise võimalus tunnistust edasise edu ja kokkulepete võimalikkusest. Nagu ma juba ütlesin on oluline, et Euroopa Liit säilitaks nii-öelda liidrirolli kui ka teistele teed sillutava algataja rolli, et kaitsta keskkonda ja meie planeeti."@et5
"− Hyvä parlamentin jäsen Brian Crowley, olen täysin samaa mieltä kanssanne. Meidän on vakuutettava serkkumme, ja koska he ovat serkkujamme, oletamme heidän olevan vakuuttuneita tai ainakin valmiita vakuuttumaan. Minun on todettava, että tie Balille ja tie Balin jälkeen on monimutkainen ja täynnä vaikeuksia. Kellään ei voi olla tästä epäilyksiä, mutta on selvää, että sinnikkään ja yhtenäisen toiminnan avulla voimme toivottavasti menestyä. Joka tapauksessa katson, että kaikesta huolimatta, kiitos sen pysyvän vuoropuhelun, joka on saatu aikaan erityisesti serkkujemme kanssa Atlantin toisella puolella, kaikki erimielisyydet, kaikki erilaiset näkökannat tähän ilmastokysymykseen voidaan selvittää. Tältä osin katson, että Saksan G8-kokouksessa saavutetut päätelmät ilmastonmuutoksesta ja siellä luotu mahdollisuus tai siellä saavutettu yksimielisyys YK:n olennaisesta roolista ilmastonmuutoskysymyksessä olivat myönteisiä todisteita tätä kysymystä koskevan lisäedistyksen ja lisäsopimusten mahdollisuudesta. Kuten jo sanoin, on olennaista, että Euroopan unioni säilyttää, sanokaamme, roolinsa johtajana ja aloitteentekijänä, joka tasoittaa tietä muille ympäristön ja planeettamme suojelemiseksi."@fi7
"− M. Crowley, je suis tout à fait d’accord avec vous. Nous devons convaincre nos cousins et, comme ce sont nos cousins, nous espérons qu’ils soient convaincus ou, du moins, qu’ils soient ouverts à la possibilité d’être convaincus. Je dois vous dire que la route vers Bali et la route après Bali seront compliquées et semées de multiples difficultés. Personne ne peut en douter, mais il est clair que grâce à une action persévérante et concertée, nous pouvons, je l’espère, réussir. De toute façon, je considère que grâce au dialogue permanent spécifiquement instauré avec nos cousins d’outre-Atlantique, en dépit de tout, il est possible de surmonter nos différences, nos divergences de vues, quelles qu’elles soient. À cet égard, j’ai le sentiment que les conclusions formulées sur le changement climatique lors de la réunion du sommet du G8 en Allemagne, et l’occasion créée là-bas ou l’accord conclu là-bas sur le rôle fondamental des Nations unies en ce qui concerne le changement climatique sont autant de signes positifs qui démontrent qu’il est possible de progresser encore et de conclure d’autres accords relatifs au changement climatique. Comme je l’ai déjà dit, il est essentiel que l’Union européenne conserve, si on peut dire, son rôle de leader et de promoteur ouvrant la voie aux autres afin de protéger notre environnement et notre planète."@fr8
"− Crowley úr, tökéletesen egyetértek Önnel. Meg kell győznünk rokonainkat, és minthogy rokonaink, elvárjuk tőlük, hogy hagyják meggyőzni magukat, vagy legalábbis, hogy nyitottak legyenek az érveinkre. Meg kell mondjam Önnek, hogy a Bali felé vezető út, és a konferencia utáni út bonyolult lesz, és nehézségekkel teli. E felől senki nem kételkedhet, ám világos, hogy kitartó és összehangolt cselekvéssel, remélem, sikeresek lehetünk. Mindenesetre, úgy vélem, a kifejezetten az Atlanti-óceán másik partján élő rokonainkkal folytatott állandó párbeszédnek köszönhetően, az éghajlatváltozás kérdésében meglévő minden különbözőség és nézeteltérés legyőzhető. E tekintetben, úgy gondolom, hogy a Németországban lezajlott G8-találkozónak az éghajlatváltozásról szóló következtetései, a találkozón megteremett lehetőség, illetve az ott született, az éghajlatváltozás kérdésében az ENSZ alapvető szerepét megfogalmazó megállapodás voltak a bizonyítékai annak, hogy lehetőség van az éghajlatváltozás kérdésében előrébb jutni, és további megállapodásokat kötni. Mint már említettem, elengedhetetlen, hogy az Európai Unió fenntartsa, talán mondhatjuk, vezető és ösztönző szerepét, mások számára is kiépítve az utat környezetünk és bolygónk védelmére."@hu11
"− Onorevole Crowley, sono pienamente d’accordo con lei. Dobbiamo convincere i nostri cugini e, visto che sono nostri cugini, ci aspettiamo che si lascino convincere o almeno che siano disposti a lasciarsi convincere. Mi lasci dire che la strada per Bali e dopo Bali sarà complicata e irta di difficoltà. Nessuno lo dubita, ma è chiaro che con un’azione continua e concertata possiamo, spero, ottenere dei risultati. In ogni caso ritengo che nonostante tutto, grazie al dialogo permanente che è stato stabilito proprio con i nostri cugini dall’altra parte dell’Atlantico, sia possibile superare ogni divergenza, ogni divergenza di opinione sui cambiamenti climatici. A questo riguardo credo che le conclusioni sui cambiamenti climatici raggiunte alla riunione del G8 in Germania, la possibilità che si è venuta a creare, o l’accordo raggiunto sul ruolo fondamentale delle Nazioni Unite nella questione dei cambiamenti climatici siano tutti indizi positivi che lasciano intravvedere la possibilità di ulteriori progressi e di nuovi accordi in materia. Come ho già detto, è indispensabile che l’Unione europea mantenga, per così dire, il suo ruolo di e di attore che apre la strada agli altri attori per salvaguardare l’ambiente e il nostro pianeta."@it12
"− Brianai Crowley, visiškai sutinku su jumis. Turime įtikinti savo giminaičius ir, kadangi jie – mūsų giminaičiai, tikimės juos įtikinti arba bent jau būtų pasirengę būti įtikinėjamais. Turiu pasakyti, kad kelias į Balį ir kelias iš Balio bus sudėtingas bei kupinas pavojų. Nei vienas negali suabejoti tuo, bet tikiuosi, kad atkakliais ir suderintais veiksmais galime pasiekti tikslą. Bet kokiu atveju manau, kad dėl pastovaus dialogo, kuris buvo užmegztas konkrečiai su mūsų giminaičiais, gyvenančiais kitoje Atlanto pusėje, ir nepaisant visko, galima įveikti bet kokius skirtumus ir bet kokius požiūrių į šį klimato klausimą skirtumus. Manau, kad išvados klimato kaitos klausimu, pasiektos Vokietijoje vykusiame G8 susitikime, ir čia sukurtos galimybės arba čia pasiektas susitarimas dėl pagrindinio Jungtinių Tautų vaidmens klimato kaitos klausimo srityje buvo palankus įrodymas, kad yra galimybė būsimai pažangai ir būsimiems susitarimams šiuo klimato kaitos klausimu. Kaip jau sakiau, nepaprastai svarbu, kad Europos Sąjunga išlaikytų savo kaip lyderės ir kaip pradininkės vaidmenį grindžiant kelią kitiems, kad būtų išsaugota aplinka ir mūsų planeta."@lt14
"− kungs, es jums pilnīgi piekrītu. Mums ir jāpārliecina mūsu brālēni, un, tā kā viņi ir mūsu brālēni, mēs ceram viņus pārliecināt vai arī vismaz ceram, ka viņi būs gatavi tapt pārliecināti. Man jums jāsaka, ka ceļš uz Bali un ceļš pēc Bali būs sarežģīts un grūtību pilns. Par to nevienam nav šaubu, bet ir skaidrs, ka, neatlaidīgi un saskaņoti rīkojoties, mēs, cerams, gūsim panākumus. Jebkurā gadījumā es uzskatu, ka, pateicoties pastāvīgajam dialogam, ko esam izveidojuši ar saviem brālēniem Atlantijas okeāna otrā pusē, un par spīti visam, ir pārvaramas jebkādas domstarpības, jebkādas viedokļu atšķirības klimata jautājumā. Šajā sakarā es uzskatu, ka secinājumi par klimata pārmaiņām, kas panākti G8 samitā Vācijā, un tur radītā iespēja vai tur panāktā vienošanās par ANO būtisko lomu klimata pārmaiņu jautājumā bija pozitīvs apliecinājums tam, ka ir iespējams turpmāks progress un turpmākas vienošanās šajā klimata pārmaiņu jomā. Kā jau teicu, ir būtiski, lai Eiropas Savienība saglabātu savu, ja tā var teikt, līdera un iniciatora lomu, bruģējot ceļu pārējiem, lai varētu aizsargāt vidi un mūsu planētu."@lv13
"Senhor Deputado, estou muito de acordo consigo, devemos convencer os nossos primos e sendo nossos primos esperemos que sejam convencidos ou convencíveis. Devo-lhe dizer que, efectivamente, o caminho para Bali e o caminho depois de Bali é um caminho difícil, é um caminho complexo. Ninguém tem dúvidas sobre isso, mas é evidente que através de uma acção persistente, concertada poderemos, espero assim, ter êxito e, em todo o caso, eu julgo que de um diálogo permanente que tem sido estabelecido designadamente com os nossos primos do lado de lá do Atlântico, apesar de tudo, algumas diferenças, algumas perspectivas diferentes sobre esta questão do clima puderam ser ultrapassadas. Eu acho que neste aspecto as conclusões sobre as alterações climáticas registadas na reunião do G8 na Alemanha e a possibilidade que aí houve, ou o acordo que aí houve sobre o papel fundamental das Nações Unidas na questão das alterações climáticas, foi um indício positivo sobre a possibilidade de novos avanços e de novos acordos sobre esta questão da alteração climática. Importante é, como eu já disse, que a União Europeia mantenha digamos o seu papel de liderança no seu papel de actor que abre caminho a outros actores na defesa do ambiente e na defesa do nosso planeta."@mt15
"− Mijnheer Crowley, ik ben het volledig met u eens. We moeten onze neven overtuigen en aangezien ze onze neven zijn, verwachten we dat ze zich zullen laten overtuigen of zich daar op zijn minst voor zullen openstellen. Ik moet u zeggen dat de weg naar Bali en na Bali moeilijk zal zijn en bezaaid zal zijn met hindernissen. Daar zal niemand aan twijfelen, maar het is duidelijk dat we met vasthoudende en gecoördineerde actie succes kunnen bereiken, althans, dat hoop ik. In elk geval ben ik ervan overtuigd dat, dankzij de permanente dialoog die specifiek met onze neven aan de andere kant van de Atlantische Oceaan is ingesteld, ondanks alles, alle verschillen en verschillende meningen over deze klimaatkwestie kunnen worden opgelost. In dat opzicht denk ik dat de conclusies over klimaatveranderingen die zijn geformuleerd tijdens de bijeenkomst van de G8 in Duitsland en de mogelijkheid die daar geschapen is of de overeenkomst die daar is bereikt over de fundamentele rol van de Verenigde Naties voor de kwestie van klimaatverandering lieten zien dat verdere vooruitgang en verdere overeenstemming over het onderwerp klimaatverandering wel degelijk mogelijk zijn. Zoals ik al heb gezegd, is het essentieel dat de Europese Unie vasthoudt aan haar rol van leider en initiatiefnemer die de weg vrijmaakt voor anderen om het milieu en onze planeet te beschermen."@nl3
"− Panie pośle Crowley! Całkowicie się z panem zgadzam. Musimy przekonać naszych kuzynów i - ponieważ są to nasi kuzynowie - oczekujemy, że będą oni przekonani lub przynajmniej otwarci na bycie przekonanym. Muszę państwu powiedzieć, że droga do Bali oraz droga po szczycie w Bali będzie skomplikowana i pełna trudności. Nikt nie może mieć co do tego wątpliwości, lecz jasne jest, że dzięki wytrwałemu i wspólnemu działaniu możemy odnieść sukces - taką mam nadzieję. W każdym razie uważam, że dzięki trwałemu dialogowi, który ustanowiliśmy w szczególności z naszymi kuzynami po drugiej stronie Atlantyku, mimo wszystko można przezwyciężyć wszelkie różnice czy odmienne poglądy w kwestii klimatu. W tym kontekście sądzę, że wnioski w sprawie zmiany klimatu wypracowane podczas posiedzenia G8 w Niemczech oraz stworzone tam możliwości czy osiągnięte porozumienie co do zasadniczej roli Narodów Zjednoczonych w sprawie zmiany klimatu są pozytywnymi dowodami na to, że istnieje możliwość dalszego postępu i dalszych porozumień w odniesieniu do zmiany klimatu. Jak już mówiłem, konieczne jest, by Unia Europejska utrzymała, nie bójmy się tego powiedzieć, swoją rolę jako lidera oraz pioniera, który przeciera szlaki dla innych w celu ochrony środowiska i naszej planety."@pl16
"Senhor Deputado, estou muito de acordo consigo, devemos convencer os nossos primos e sendo nossos primos esperemos que sejam convencidos ou convencíveis. Devo-lhe dizer que, efectivamente, o caminho para Bali e o caminho depois de Bali é um caminho difícil, é um caminho complexo. Ninguém tem dúvidas sobre isso, mas é evidente que através de uma acção persistente, concertada poderemos, espero assim, ter êxito e, em todo o caso, eu julgo que de um diálogo permanente que tem sido estabelecido designadamente com os nossos primos do lado de lá do Atlântico, apesar de tudo, algumas diferenças, algumas perspectivas diferentes sobre esta questão do clima puderam ser ultrapassadas. Eu acho que neste aspecto as conclusões sobre as alterações climáticas registadas na reunião do G8 na Alemanha e a possibilidade que aí houve, ou o acordo que aí houve sobre o papel fundamental das Nações Unidas na questão das alterações climáticas, foi um indício positivo sobre a possibilidade de novos avanços e de novos acordos sobre esta questão da alteração climática. Importante é, como eu já disse, que a União Europeia mantenha digamos o seu papel de liderança no seu papel de actor que abre caminho a outros actores na defesa do ambiente e na defesa do nosso planeta."@ro18
"− Vážený pán Crowley, úplne s Vami súhlasím. Musíme presvedčiť našich bratrancov, aby boli aspoň otvorení tomu, aby sme ich presvedčili. Musím vám povedať, že cesta do Balí a z Balí bude zložitá a strastiplná. Nikto o tom nepochybuje, ale je zrejmé, že pomocou vytrvalého a intenzívneho úsilia môžeme, dúfam, byť úspešní. V každom prípade, som presvedčený, že vďaka nepretržitému dialógu, ktorý sme začali s našimi bratrancami na druhej strane Atlantiku, napriek všetkým rozdielom a pohľadom na problém klimatických zmien, môžeme tento problém prekonať. V tomto ohľade, cítim, že závery zasadnutia G8 o klimatických zmenách, ktoré sa konalo v Nemecku a vytvorené možnosti, ako aj dosiahnutá dohoda o podstatnej úlohe Organizácie Spojených národov v oblasti klimatických zmien, boli kladným dôkazom o možnosti ďalšieho pokroku a ďalších dohôd v súvislosti s problémom klimatických zmien. Ako som už povedal, je nevyhnutné, aby Európska únia pokračovala vo svojej úlohe vodcu a podnecovateľa pripravila cestu pre ostatných s cieľom ochrániť životné prostredie a našu planétu."@sk19
"− Härra Crowley, olen teiega täiesti nõus. Meil tuleb oma nõbusid veenda ning kuna nad on meie nõod, siis ootame neilt vähemalt avatust veenmisele. Pean ütlema, et tee Balile ja sealt edasi on keeruline ning täis raskusi. Selles ei kahtle keegi, kuid selge, järjekindla ja kooskõlastatud tegevuse kaudu võime me loodetavasti edu saavutada. Igatahes olen ma seisukohal, et tänu alanud kestvale dialoogile meie nõbudega teisel pool Atlandi ookeani, on võimalik kõigist erinevustest ja lahkarvamustest hoolimata kliimamuutusega toime tulla. Selles suhtes andsid Saksamaal toimunud G8 kohtumisel kliimamuutust puudutavad järeldused ja ÜRO kliimamuutusega seotud fundamentaalse rolli osas kokkuleppele jõudmise võimalus tunnistust edasise edu ja kokkulepete võimalikkusest. Nagu ma juba ütlesin on oluline, et Euroopa Liit säilitaks nii-öelda liidrirolli kui ka teistele teed sillutava algataja rolli, et kaitsta keskkonda ja meie planeeti."@sl20
". − Herr Crowley! Jag håller fullständigt med er. Vi måste övertyga våra kusiner, och eftersom de är våra kusiner förväntar vi oss att de ska vara övertygade eller åtminstone vara öppna för att låta sig övertygas. Jag vill påpeka att vägen till och vägen efter Bali kommer att vara komplicerad och kantad av svårigheter. Ingen kan tvivla på detta, men det står klart att vi genom att inte ge upp och agera gemensamt kommer, hoppas jag, att lyckas. Hur som helst anser jag att vi tack vare den permanenta dialog som har inrättats särskilt med våra kusiner på andra sidan Atlanten, trots allt, trots meningsskiljaktigheter och skilda åsikter om klimatfrågan kan övervinna svårigheterna. I detta avseende anser jag att slutsatserna om klimatförändringen som nåddes vid G8-mötet i Tyskland och den möjlighet som skapades eller den överenskommelse som nåddes där om FN:s grundläggande roll i klimatförändringsfrågan var mycket positiva tecken på att det finns möjligheter att göra ytterligare framsteg och nå fler avtal om klimatförändringsfrågan. Som jag redan har sagt är det mycket viktigt att EU upprätthåller sin roll som ledare och så att säga initiativtagare som banar väg för andra för att skydda miljön och vår jord."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph