Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-26-Speech-3-329"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070926.20.3-329"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Presidente, Senhor Deputado, as alterações climáticas, não tenhamos dúvidas, são um desafio global que exige soluções globais. Por seu lado, os dirigentes europeus decidiram enviar à comunidade internacional um sinal forte da sua determinação na luta contra as alterações climáticas assumindo os seguintes compromissos com vista ao lançamento das negociações sobre um acordo global pós 2012: até se alcançar um acordo, a União Europeia assume o compromisso independente e firme de atingir, até 2020, uma redução de pelo menos 20% das emissões de gases de estufa relativamente aos níveis de 1990. E em segundo lugar a União pretende comprometer-se a uma redução até 30% se outros países desenvolvidos realizarem reduções comparáveis e os países em desenvolvimento, economicamente mais avançados, contribuírem de forma adequada. A União Europeia considera que é tempo de estudar os passos a dar após 2012 e como chegar a uma abordagem global com a participação de um grande número de países. Prosseguir um diálogo mais permanente com os Estados Unidos será indispensável para a preparação das negociações pós 2012, que devem começar na Conferência sobre o clima, a realizar em Bali no final deste ano, e a que já tive oportunidade de me referir na resposta a uma anterior pergunta. Neste quadro estão previstas duas reuniões importantes, antes da conferência, cujos resultados certamente se traduzirão num valor acrescentado muito positivo para as negociações de Bali. A primeira será a reunião de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, que se realizou já em Nova Iorque em 24 de Setembro, e a segunda, a reunião das principais economias, em 27 e 28 de Setembro em Washington, da qual a União Europeia espera um contributo importante para fazer avançar o processo internacional no âmbito das Nações Unidas. Além disso, a União Europeia e os Estados Unidos acordaram na Cimeira de Viena, de Junho de 2006, em estabelecer um diálogo de alto nível sobre alterações climáticas, energias limpas e desenvolvimento sustentável para avançar com base nas iniciativas bilaterais e multilaterais existentes e prosseguir a implementação da declaração da Cimeira de Viena e do plano de acção de Glenn Eagles sobre alterações climáticas, energias limpas e desenvolvimento sustentável, aprovado no G8."@pt17
lpv:translated text
"− Vážený pane předsedající, vážený pane Aylwarde, nepochybuji, že změny klimatu jsou globální výzvou vyžadující globální řešení. Vedoucí představitelé Evropy se rozhodli vyslat mezinárodní společnosti jasný signál o svém rozhodnutí bojovat proti změnám klimatu následujícími prohlášeními ve vztahu k zahájení jednání o globální dohodě po roce 2012. Do dosažení této dohody se Evropská unie zavázala do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů alespoň o 20 % v porovnání s rokem 1990. Za druhé, Unie se zamýšlí nad závazkem snížit emise o 30 %, pokud ostatní hospodářsky vyspělé rozvojové země, které se budou podílet na tomto úsilí, budou schopné srovnatelného snížení. Evropská unie zvažuje zhodnocení kroků, které budou učiněny po roce 2012, a o stanovení globálního přístupu, který by zahrnoval účast velkého množství zemí. Snaha o nepřetržitý dialog se Spojenými státybude zásadní pro přípravu jednání po roce 2012, které musí začít na konferenci o změnách klimatu, která se bude konat na Bali na konci tohoto roku a o které jsem již dnes hovořil v odpovědi na předcházející otázku. V rámci toho jsou naplánována dvě důležitá zasedání, která se uskuteční ještě před konferencí, jejichž výsledky rozhodně přinesou kladnou přidanou hodnotu jednání na Bali. Prvním je zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů o  změnách klimatu, jež se bude konat dne 24. září v New Yorku. Druhé zasedání států s nejsilnějšími ekonomikami, které se uskuteční ve dnech 27. a 28. září ve Washingtonu a na kterém Evropská unie očekává důležitý příspěvek k pokroku v rámci mezinárodního proces uskutečňovaný v rámci OSN. Kromě toho se Evropská unie a Spojené státy na vídeňském summitu v červnu 2006 dohodly o zahájení dialogu na vysoké úrovni o  změnách klimatu, čisté energii a udržitelném rozvoji. Cílem je učinit krok vpřed na základě existujících bilaterálních a multilaterální iniciativy, a snažit se o uplatňování prohlášení Vídeňského summitu a akčního plánu o změně klimatu z Gleneagles, čisté energii a udržitelném rozvoji, která byla přijata vedoucími představiteli G8."@cs1
". − Hr. formand, hr. Aylward! Klimaændringerne er uden tvivl en global udfordring, som kræver globale løsninger. De europæiske ledere har besluttet at sende det internationale samfund et klart signal om, at de er fast besluttet på at bekæmpe klimaændringerne ved at indgå de følgende forpligtelser med henblik på at indlede forhandlinger om en global aftale for tiden efter 2012. Indtil der opnås en sådan aftale, indgår EU en uafhængig og fast forpligtelse til senest i 2020 at nedbringe drivhusgasemissionerne med mindst 20 % i forhold til niveauerne i 1990. For det andet agter EU at forpligte sig til en reduktion på op til 30 %, hvis andre udviklede lande gennemfører tilsvarende reduktioner, og hvis de udviklingslande, som er mere økonomisk udviklede, yder et passende bidrag. EU mener, at det er på tide at vurdere de skridt, der skal tages for tiden efter 2012, og at fastlægge en global strategi, der omfatter deltagelse af en lang række lande. Det vil være vigtigt at føre en mere permanent dialog med USA i forbindelse med forberedelsen af forhandlingerne for tiden efter 2012, som skal indledes på klimakonferencen i Bali sidst på året, og som jeg allerede har omtalt i mit svar på et tidligere spørgsmål. Inden for denne ramme er der planlagt to vigtige møder før konferencen. Resultaterne af møderne vil helt sikkert give forhandlingerne i Bali en meget positiv merværdi. Det første møde er FN's Generalforsamlings møde på højt niveau om klimaændringer, som faktisk fandt sted i New York den 24. september. Det andet er mødet mellem de vigtigste økonomier den 27.-28. september i Washington, hvor EU forventer at yde et vigtigt bidrag til at fremskynde den internationale proces i FN. Endvidere blev EU og USA på topmødet i Wien i juni 2006 enige om at etablere en dialog på højt niveau om klimaændringer, ren energi og bæredygtig udvikling. Målet er at gå videre på grundlag af eksisterende bilaterale og multilaterale initiativer og at fortsætte med gennemførelsen af erklæringen fra topmødet i Wien og den handlingsplan fra Gleneagles om klimaændringer, ren energi og bæredygtig udvikling, som blev vedtaget af lederne fra G8-landene."@da2
". − Herr Präsident, Herr Aylward! Es gibt keinen Zweifel, dass der Klimawandel eine globale Herausforderung darstellt, die globaler Lösungen bedarf. Die politischen Entscheidungsträger Europas ihrerseits haben beschlossen, an die internationale Gemeinschaft ein klares Signal ihrer Entschlossenheit zur Bekämpfung des Klimawandels auszusenden, indem sie zugesagt haben, Verhandlungen über eine globale Vereinbarung für die Zeit nach 2012 einzuleiten. Bis zum Abschluss einer Vereinbarung geht die Europäische Union die feste und unabhängige Verpflichtung ein, die Treibhausgasemissionen bis 2020 um mindestens 20 % gegenüber 1990 zu reduzieren. Zweitens, die Union beabsichtigt eine Reduktion um 30 %, sofern sich andere Industrieländer zu vergleichbaren Emissionsreduzierungen und die wirtschaftlich weiter fortgeschrittenen Entwicklungsländer zu einem angemessenen Beitrag verpflichten. Die Europäische Kommission hält es für an der Zeit, die nächsten Schritte für die Zeit nach 2012 zu prüfen und einen globalen Ansatz zu entwickeln, der eine breite Beteiligung der Länder implizieren sollte. Unabdingbar ist ein ständiger Dialog mit den Vereinigten Staaten in Vorbereitung der Verhandlungen für die Zeit nach 2012, die auf der Ende dieses Jahres in Bali stattfindenden Klimakonferenz eingeleitet werden sollen, auf die ich in meiner Antwort auf eine frühere Anfrage bereits hingewiesen habe. In diesem Kontext stehen im Vorfeld der Konferenz zwei wichtige Zusammenkünfte an, deren Ergebnisse den Verhandlungen in Bali zweifellos einen wertvollen Impuls verleihen werden. Zunächst die hochrangige Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen zum Klimawandel, die übrigens am 24. September in New York abgehalten wurde. Die zweite ist ein Treffen der wichtigsten Wirtschaftsmächte am 27. und 28. September in Washington, von dem sich die Europäische Union einen wichtigen Beitrag zum Voranbringen des internationalen Prozesses unter dem Dach der Vereinten Nationen verspricht. Des Weiteren vereinbarten die EU und die USA auf dem Gipfel in Wien im Juni 2006 die Einrichtung eines hochrangigen Dialogs über Klimawandel, saubere Energie und nachhaltige Entwicklung. Ziel ist es, auf der Grundlage bestehender bilateraler und multilateraler Initiativen voranzukommen sowie die Erklärung des Wiener Gipfels und den von den G-8-Führern verabschiedeten Aktionsplan von Gleneagles über Klimawandel, saubere Energie und nachhaltige Entwicklung weiter umzusetzen."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, κύριε Aylward, δεν μπορεί να υπάρξει η παραμικρή αμφιβολία ότι η αλλαγή του κλίματος είναι μια παγκόσμια πρόκληση η οποία απαιτεί παγκόσμιες λύσεις. Από τη δική τους πλευρά, οι ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αποφασίσει να παρουσιάσουν στη διεθνή κοινότητα σαφείς ενδείξεις της αποφασιστικότητάς τους να καταπολεμήσουν την αλλαγή του κλίματος αναλαμβάνοντας τις ακόλουθες δεσμεύσεις με σκοπό την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια διεθνή συμφωνία για την περίοδο μετά το 2012. Μέχρις ότου επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει την ανεξάρτητη και σταθερή δέσμευση να επιτύχει, έως το 2020, μείωση κατά 20% τουλάχιστον των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Δεύτερον, η Ένωση σκοπεύει να δεσμευτεί υπέρ της μείωσης έως και 30% εφόσον άλλες ανεπτυγμένες χώρες προβούν σε παρόμοιες μειώσεις και αν οι εν λόγω ανεπτυγμένες χώρες, οι οποίες είναι πιο προηγμένες οικονομικώς, συνεισφέρουν αναλόγως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι είναι καιρός να μελετήσει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την περίοδο μετά το 2012 και να υιοθετήσει μια σφαιρική προσέγγιση με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού χωρών. Η επιδίωξη πιο μόνιμου διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα έχει ζωτική σημασία για την προετοιμασία των διαπραγματεύσεων για την περίοδο μετά το 2012 οι οποίες πρέπει να ξεκινήσουν στη διάσκεψη για το κλίμα που θα διεξαχθεί στο Μπαλί στα τέλη του έτους και στην οποία αναφέρθηκα ήδη στην απάντησή μου σε προηγούμενη ερώτηση. Στο πλαίσιο αυτό, πριν από τη διάσκεψη σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν δύο σημαντικές συναντήσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα προσφέρουν σίγουρα πολύ θετική προστιθέμενη αξία στις διαπραγματεύσεις του Μπαλί. Η πρώτη είναι η συνεδρίαση υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος, η οποία διεξήχθη ήδη στη Νέα Υόρκη στις 24 Σεπτεμβρίου. Η δεύτερη είναι η συνάντηση εκπροσώπων των κύριων οικονομιών στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου στην Ουάσινγκτον, στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει να συνεισφέρει σημαντικά στην προώθηση της διεθνούς διαδικασίας στους κόλπους των Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν στη σύνοδο κορυφής της Βιέννης, τον Ιούνιο του 2006, να καθιερώσουν διάλογο υψηλού επιπέδου για την αλλαγή του κλίματος, την καθαρή ενέργεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στόχος είναι να προωθηθούν οι υφιστάμενες διμερείς και πολυμερείς πρωτοβουλίες και να προαχθεί η εφαρμογή της δήλωσης της συνόδου κορυφής της Βιέννης και του σχεδίου δράσης του Gleneagles για την αλλαγή του κλίματος, την καθαρή ενέργεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη τα οποία υιοθέτησαν οι ηγέτες του ομίλου των 8."@el10
". − Mr President, Mr Aylward, there can be no doubt that climate change is a global challenge requiring global solutions. For their part, the European leaders have decided to send the international community a clear signal of their determination to combat climate change by making the following commitments with a view to launching negotiations on a global post-2012 agreement. Until such an agreement is reached, the European Union makes the independent and firm commitment to achieve, by 2020, a reduction of at least 20% in greenhouse gas emissions in relation to 1990 levels. Secondly, the Union intends to commit to up to a 30% reduction if other developed countries make comparable reductions and if those developing countries that are more economically advanced make an appropriate contribution. The European Union considers that it is time to assess the steps to be taken post-2012 and to establish a global approach involving the participation of a large number of countries. Pursuing a more permanent dialogue with the United States will be essential in preparing for the post-2012 negotiations which must begin at the Climate Conference to be held in Bali at the end of this year and to which I have already referred in my answer to a previous question. Within this framework, two important meetings are planned before the Conference, the results of which will certainly give very positive added value to the Bali negotiations. The first is the high-level meeting of the General Assembly of the United Nations on climate change, which actually took place in New York on 24 September. The second is the meeting of the main economies on 27 and 28 September in Washington, at which the European Union expects to make an important contribution to moving forward the international process within the United Nations. In addition, the European Union and the United States agreed at the Vienna Summit in June 2006 to set up a high-level dialogue on climate change, clean energy and sustainable development. The aim is to move forward based on existing bilateral and multilateral initiatives and to pursue the implementation of the Vienna Summit Statement and the Gleneagles Plan of Action on climate change, clean energy and sustainable development adopted by the G8 leaders."@en4
". − Señor Presidente, señor Aylward, no debe haber ninguna duda de que el cambio climático es un reto global que exige soluciones globales. Por su parte, los dirigentes europeos han decidido enviar a la comunidad internacional una señal clara en cuanto a su determinación para combatir el cambio climático adquiriendo los siguientes compromisos con vistas a iniciar las negociaciones sobre un acuerdo global para después de 2012. Hasta que se alcance un acuerdo así, la Unión Europea expresa el compromiso independiente y firme de alcanzar, antes de 2020, una reducción de al menos el 20 % en las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los niveles de 1990. En segundo lugar, la Unión se propone adquirir el compromiso para una reducción de hasta el 30 %, si otros países desarrollados realizan unas reducciones similares y si aquellos países en desarrollo que se encuentren económicamente más avanzadas efectúan una contribución adecuada. La Unión Europea considera que es hora de evaluar los pasos a dar después de 2012 y de establecer un enfoque global que implique la participación de un gran número de países. El planteamiento de un diálogo más permanente con los Estados Unidos resultará esencial a la hora de prepararse para las negociaciones posteriores a 2012 que han de comenzar con motivo de la Conferencia sobre el Clima a celebrar en Bali a finales de este año y a la que ya me he referido en mi respuesta a una pregunta anterior. Dentro de este contexto están previstas dos importantes reuniones antes de la Conferencia, cuyos resultados conferirán ciertamente un valor añadido muy positivo a las negociaciones de Bali. La primera es la reunión a alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre cambio climático, que efectivamente se celebró en Nueva York el 24 de septiembre. La segunda es la reunión de las principales economías el 27 y 28 de septiembre en Washington, en la que la Unión Europea espera realizar una importante contribución para impulsar el proceso internacional dentro de las Naciones Unidas. Además, la Unión Europea y los Estados Unidos acordaron durante la Cumbre de Viena en junio de 2006 establecer un diálogo a alto nivel sobre cambio climático, energía limpia y desarrollo sostenible. El objetivo consiste en avanzar sobre la base de las iniciativas bilaterales y multilaterales existentes y promover la puesta en práctica de la Declaración de la Cumbre de Viena y el Plan de Acción Gleneagles sobre cambio climático, energía limpia y desarrollo sostenible aprobados por los dirigentes del G8."@es21
". − Härra juhataja, härra Aylward, pole kahtlust, et kliimamuutus on globaalne väljakutse, mis nõuab globaalseid lahendusi. Euroopa liidrid on otsustanud saata rahvusvahelisele üldsusele selge signaali oma otsustavusest võidelda kliimamuutusega järgmise kohustuse võtmisega 2012. aasta järgse kokkuleppe suhtes läbirääkimiste algatamiseks. Sellise kokkuleppe saavutamiseks võtab Euroopa Liit sõltumatu ja kindla kohustuse vähendada 2020. aastaks kasvuhoonegaase vähemalt 20% võrra võrreldes 1990. aastate tasemega. Teiseks kavatseb liit teha endale ülesandeks vähendamise kuni 30% võrra, kui teised arenenud riigid samuti heiteid vähendavad ning kui oma panuse annavad ka majanduslikult edasijõudnumad arenenud riigid. Euroopa Liit leiab, et on aeg anda hinnang pärast 2012. aastat kavandatavatele sammudele ning kehtestada globaalne lähenemine, mis hõlmab suure hulga riikide osalemist. Kestvama dialoogi poole püüdlemine Ameerika Ühendriikidega on hädavajalik 2012. aasta järel toimuvate läbirääkimiste ettevalmistuste tegemiseks, mis peavad algama käesoleva aasta lõpus Balil toimuval kliimakonverentsil millele ma viitasin oma vastuses eelmisele küsimusele. Selle raames on enne konverentsi kavandatud kaks olulist kohtumist, mille tulemused annavad kindlasti väga positiivset lisaväärtust Bali läbirääkimistele. Esimene on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peaassamblee kõrgetasemeline kliimamuutust käsitlev kohtumine, mis toimub 24. septembril New Yorgis. Teine on 27. ja 28. septembril Washingtonis toimuv peamiste majandusjõudude kohtumine, kus Euroopa Liit loodab anda olulise panuse ÜRO raames toimuva rahvusvahelise protsessi edendamisse. Peale selle leppisid Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid kokku Viini tippkohtumise 2006. aasta juunis, mis hõlmab kõrgetasemelist dialoogi kliimamuutuse, puhta energia ja säästva arengu üle. Eesmärgiks on liikuda edasi olemasolevate kahe- ja mitmepoolsete algatuste baasil ning jätkata Viini tippkohtumise deklaratsiooni ning G8 juhtide kinnitatud Gleneaglesi kliimamuutuste, puhta energia ja säästva arengu tegevuskava elluviimist."@et5
"− Arvoisa puhemies, hyvä parlamentin jäsen Liam Aylward, ei voi olla epäilystäkään siitä, että ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen haaste, joka vaatii maailmanlaajuisia ratkaisuja. Euroopan johtajat ovat osaltaan päättäneet antaa kansainväliselle yhteisölle selvän merkin päättäväisyydestään torjua ilmastonmuutosta sitoutumalla seuraaviin asioihin maailmanlaajuista sopimusta vuoden 2012 jälkeiselle ajalle koskevien neuvottelujen käynnistämiseksi: Kunnes tällaiseen sopimukseen päästään, Euroopan unioni sitoutuu itsenäisesti ja lujasti vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 mennessä ainakin 20 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna. Toiseksi unioni aikoo sitoutua jopa 30 prosentin vähennyksiin, jos muut kehittyneet maat tekevät vastaavia vähennyksiä ja jos taloudellisesti edistyneemmät kehittyvät maat panostavat vähennykseen asianmukaisesti. Euroopan unioni katsoo, että on aika arvioida toimia, joihin on ryhdyttävä vuoden 2012 jälkeen, ja laatia maailmanlaajuinen lähestymistapa, jonka noudattamiseen osallistuu suuri määrä maita. Pysyvämpään vuoropuheluun pyrkiminen Yhdysvaltojen kanssa on oleellista vuoden 2012 jälkeistä aikaa koskevien neuvottelujen valmistelun kannalta tarkasteltuna. Neuvottelut on aloitettava Balin ilmastokonferenssissa tämän vuoden lopulla, ja viittasin niihin jo vastatessani aiempaan kysymykseen. Näissä puitteissa on suunniteltu ennen konferenssia kahta tärkeää tapaamista, joiden tulokset antavat Balin konferenssille varmasti erittäin myönteistä lisäarvoa. Ensimmäinen on YK:n yleiskokouksen ilmastonmuutosta koskeva korkean tason tapaaminen, joka itse asiassa pidettiin New Yorkissa 24. syyskuuta. Toinen on tärkeimpien talousmahtien tapaaminen 27.–28. syyskuuta Washingtonissa, missä Euroopan unioni aikoo edistää merkittävästi kansainvälisen prosessin eteenpäin viemistä YK:n sisällä. Lisäksi Euroopan unioni ja Yhdysvallat sopivat Wienin huippukokouksessa kesäkuussa 2006 käynnistävänsä korkean tason vuoropuhelun ilmastonmuutoksesta, puhtaasta energiasta ja kestävästä kehityksestä. Tarkoituksena on edetä olemassa olevien kahdenvälisten ja monenvälisten aloitteiden pohjalta ja pyrkiä Wienin huippukokouksen julistuksen sekä G8-johtajien hyväksymän ilmastonmuutosta, puhdasta energiaa ja kestävää kehitystä koskevan Gleneaglesin toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon."@fi7
". − Monsieur le Président, M. Aylward, il ne peut y avoir aucun doute là-dessus, le changement climatique est un défi mondial pour lequel des solutions mondiales s’imposent. Pour leur part, les dirigeants européens ont décidé de signifier clairement à la communauté internationale qu’ils étaient déterminés à lutter contre le changement climatique en prenant les engagements suivants en vue de lancer des négociations sur un accord mondial pour l’après-2012. Avant de parvenir à cet accord, l’Union européenne prend l’engagement ferme et indépendant de parvenir, d’ici 2020, à réduire d’au moins 20 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 1990. Deuxièmement, l’Union projette de s’engager à une réduction pouvant atteindre 30 %, si d’autres pays développés s’engagent à des réductions comparables et si des pays en développement plus avancés économiquement contribuent en conséquence. L’Union européenne considère qu’il est temps d’évaluer les mesures d’après-2012 à prendre et de définir une approche au niveau mondial qui impliquerait la participation d’un grand nombre de pays. Il sera essentiel de mener un dialogue plus continu avec les États-Unis en prévision des négociations pour l’après-2012 qui doivent commencer lors de la conférence sur le climat prévue à Bali à la fin de cette année et que j’ai déjà évoquée dans ma réponse à une précédente question. Dans ce cadre, deux importantes réunions sont planifiées avant la tenue de la conférence, dont les conclusions apporteront certainement une valeur ajoutée très positive aux négociations de Bali. La première est la réunion de haut niveau de l’Assemblé générale des Nations unies consacrée au changement climatique, qui s’est en réalité tenue le 24 septembre à New York. La seconde est la réunion des principales économies les 27 et 28 septembre lors de laquelle l’Union européenne espère contribuer notablement à faire avancer le processus international au sein des Nations unies. De plus, lors du sommet de Vienne en juin 2006, l’Union européenne et les États-Unis ont convenu d’instaurer un dialogue de haut niveau sur le changement climatique, l’énergie propre et le développement durable. L’objectif est d’apporter une impulsion en s’appuyant sur des initiatives bilatérales et multilatérales existantes et de poursuivre la mise en œuvre de la déclaration du sommet de Vienne et du plan d’action de Gleneagles sur le changement climatique, l’énergie propre et le développement durable adopté par les dirigeants du G8."@fr8
". − Elnök úr, Aylward úr, kétségtelen, hogy az éghajlatváltozás globális kihívás, amely globális megoldásokat követel. Az európai vezetők úgy határoztak, hogy saját nevükben világosan jelzik a nemzetközi közösségnek az éghajlatváltozás elleni harc iránti eltökéltségüket, a következő kötelezettségeket vállalva, annak érdekében, hogy tárgyalásokat indítsanak a 2012 utáni időszakra vonatkozó átfogó megállapodásról: míg egy ilyen megállapodás megszületik, az Európai Unió függetlenül és határozottan vállalja azt a kötelezettséget, hogy 2020-ra eléri, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest legalább 20%-kal csökkenti. Másodszor, az Unió kész vállalni 30%-os csökkentést is, amennyiben más fejlett országok hasonló csökkentést vállalnak, és ha ehhez a gazdaságilag fejlettebb fejlődő országok is hozzájárulnak a megfelelő mértékben. Az Európai Unió úgy véli, ideje felmérni a 2012. utáni időszakban teendő lépéseket, és olyan átfogó megközelítést kidolgozni, amelyben sok ország működik közre. Az Egyesült Államokkal való állandó párbeszéd elengedhetetlen lesz a 2012. utáni időszakra vonatkozó tárgyalások előkészítéséhez, amelyeknek ez év végén, a Balin tartandó éghajlat-változási konferencián kell megkezdődniük, amelyre már az előző kérdésre adott válaszomban utaltam. Ezzel összefüggésben két fontos találkozót terveznek a konferencia előtt, amelyek eredménye kétségtelenül kedvező hozzáadott értékkel gazdagítja a Bali tárgyalásokat. Az első az ENSZ Közgyűlésének az éghajlatváltozással kapcsolatos magas szintű találkozója, amelyet szeptember 24-én tartottak New Yorkban. A második a főbb gazdasági hatalmak találkozója szeptember 27-én és 28-án Washingtonban, amelyen az Európai Unió arra számít, hogy jelentősen hozzájárulhat az ENSZ-en belüli nemzetközi folyamatok előmozdításához. Ezenkívül az Európai Unió és az Egyesült Államok a 2006. június 26-i bécsi csúcson megegyezett, hogy magas szintű párbeszédet folytatnak majd az éghajlatváltozásról, a tiszta energiaforrásról és a fenntartható fejlődésről. A cél a már létező kétoldalú és többoldalú kezdeményezések továbbvitele, valamint a bécsi csúcs nyilatkozata és a G8-vezetők által elfogadott gleneagles-i, éghajlatváltozásra, tiszta energiára és a fenntartható fejlődésre vonatkozó cselekvési terv megvalósításának folytatása."@hu11
". − Signor Presidente, onorevole Aylward, non ci sono dubbi che i cambiamenti climatici siano una sfida globale che richiede soluzioni globali. Da parte loro, i europei hanno deciso di inviare alla comunità internazionale un chiaro messaggio della loro determinazione a combattere il cambiamento climatico assumendosi i seguenti impegni volti ad avviare i negoziati su un accordo globale per il periodo successivo al 2012. Finché questo accordo non sarà raggiunto, l’Unione europea si assume l’impegno fermo e indipendente di ridurre entro il 2020 le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% rispetto ai livelli del 1990. Secondo, l’Unione intende impegnarsi fino a una riduzione del 30% se altri paesi sviluppati attueranno riduzioni analoghe e se i paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati forniranno un contributo adeguato. L’Unione europea considera che sia il momento di studiare i passi da compiere dopo il 2012 e di stabilire un approccio globale che implichi la partecipazione di un gran numero di paesi. Proseguire un dialogo permanente con gli Stati Uniti sarà essenziale per preparare i negoziati per il dopo 2012, che devono iniziare in occasione della conferenza sul clima che si terrà a Bali alla fine di quest’anno e ai quali ho già fatto riferimento nella mia risposta alla domanda precedente. In questo contesto, prima della conferenza sono previste due importanti riunioni i cui risultati si tradurranno sicuramente in un valore aggiunto molto positivo per i negoziati di Bali. La prima sarà la riunione ad alto livello dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che si è tenuta a New York il 24 settembre. La seconda è la riunione delle principali economie il 27 e 28 settembre a Washington, dalla quale l’Unione europea si aspetta un contributo importante per far avanzare il processo internazionale nell’ambito delle Nazioni Unite. Inoltre, in occasione del vertice di Vienna nel giugno del 2006, l’Unione europea e gli Stati Uniti hanno deciso di avviare un dialogo ad alto livello sui cambiamenti climatici, l’energia pulita e lo sviluppo sostenibile. L’obiettivo è di proseguire sulla base delle iniziative bilaterali e multilaterali esistenti e di portare avanti l’attuazione della dichiarazione del vertice di Vienna e del piano di azione di sui cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile adottato dai capi di Stato e di governo del G8."@it12,12
". − Gerb. Pirmininke, Liamai Aylwardai, negali būti jokių abejonių, kad klimato kaita yra iššūkis visam pasauliui, reikalaujantis pasaulinio lygio sprendimų. Europos lyderiai apsisprendė aiškiai parodyti tarptautinei bendruomenei, kad yra apsisprendę kovoti su klimato kaita, priimdami šiuos įsipareigojimus siekdami pradėti derybas dėl bendro susitarimo nuo 2012 m. Kol bus pasiektas toks susitarimas, Europos Sąjunga prisiima savarankišką ir tvirtą įsipareigojimą iki 2020 m. mažiausiai 20 proc. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, lyginant su 1990 m. lygiu. Antra Sąjunga ketina prisiimti net iki 30 proc. sumažinimo įsipareigojimą, jeigu kitos išsivysčiusios šalys pasieks panašius sumažinimo lygius ir, jeigu besivystančios šalys, kurios yra labiau ekonomiškai pažangios, įneš atitinkamą indėlį. Europos Sąjunga mano, kad laikas įvertinti veiksmus, kurių reikia imtis nuo 2012 m., ir sukurti naują požiūrį, apimantį daugybės šalių dalyvavimą. Bus nepaprastai svarbu siekti pastovesnio dialogo su Jungtinėmis Valstijomis ruošiantis deryboms dėl laikotarpio nuo 2012 m., kurios turi prasidėti klimato konferencijoje, kuri turi būti surengta Balyje šių metų pabaigoje, ir, kurias jau minėjau savo atsakyme į ankstesnį klausimą. Įgyvendinant šią programą prieš konferenciją planuojami du susitikimai, kurių rezultatai neabejotinai labai palankiai prididės prie Balio derybų. Pirmasis susitikimas yra Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos aukšto lygio susitikimas dėl klimato kaitos, kuris iš tikrųjų vyks rugsėjo 24 d. Niujorke. Antrasis susitikimas yra rugsėjo 27–28 d. Vašingtone vyksiantis pagrindinių ekonomikų susitikimas, kuriame Europos Sąjunga tikisi daug prisidėti skatindama tarptautinį procesą Jungtinėse Tautose. Be to, 2006 m. birželio mėn. Vienos aukščiausiojo lygio susitikime Europos Sąjunga ir Jungtinės Valstijos sutiko pradėti aukšto lygio dialogą dėl klimato kaitos, švarios energijos ir tvarios plėtros. Tikslas yra pasistūmėti į priekį remiantis galiojančiomis dvišalėmis ir daugiašalėmis iniciatyvomis ir siekti įgyvendinti Vienos aukščiausiojo lygio susitikimo pareiškimą ir Gleneagles veiksmų planą, skirtą klimato kaitai, švariai energijai ir darniam vystymuisi, kurį priėmė G8 lyderiai."@lt14
". − Priekšsēdētāja kungs kungs! Nevar būt nekādu šaubu par to, ka klimata pārmaiņas ir globāla problēma, kam vajadzīgs globāls risinājums. No savas puses Eiropas vadītāji ir izlēmuši sūtīt starptautiskajai sabiedrībai skaidru signālu par savu lēmumu cīnīties ar klimata pārmaiņām, uzņemoties vairākas saistības, kuru mērķis ir sākt sarunas par globālu nolīgumu periodam pēc 2012. gada. Līdz šāda nolīguma panākšanai Eiropas Savienība ir vienpusēji un stingri apņēmusies līdz 2020. gadam panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu par vismaz 20 % attiecībā pret 1990. gada līmeni. Otrkārt, ES plāno īstenot 30 % samazinājumu, ja citas attīstītās valstis veiktu līdzīgus samazinājumus un ja ekonomiski vairāk attīstītās jaunattīstības valstis dotu atbilstošu ieguldījumu. Eiropas Savienība uzskata, ka ir laiks izvērtēt periodā pēc 2012. gada veicamos pasākumus un izstrādāt globālu pieeju, iesaistot lielu skaitu valstu. Centieni īstenot pastāvīgāku dialogu ar Amerikas Savienotajām Valstīm būs ļoti svarīgi, gatavojoties sarunām par režīmu laikposmam pēc 2012. gada; šīm sarunām jāsākas gada beigās Bali Klimata konferencē un tās jau pieminēju, atbildot uz vienu no iepriekšējiem jautājumiem. Šajā saistībā pirms konferences ir plānotas divas svarīgas sanāksmes, kuru rezultāti Bali sarunām noteikti dos ļoti pozitīvu pievienoto vērtību. Pirmā no tām ir ANO Ģenerālās asamblejas augsta līmeņa sanāksme par klimata pārmaiņām, kura 24. septembrī notika Ņujorkā. Otrā ir galveno ekonomiski attīstīto valstu sanāksme 27.–28. septembrī Vašingtonā, kurā Eiropas Savienība cer panākt būtisku ieguldījumu starptautiskajā procesa virzībā Apvienoto Nāciju Organizācijā. Turklāt 2006. gada jūnijā augstākā līmeņa sanāksmē Vīnē Eiropas Savienība un ASV vienojās sākt augsta līmeņa dialogu par klimata pārmaiņām, tīru enerģiju un ilgtspējīgu attīstību. Mērķis ir turpināt darbu, kura pamatā ir esošās divpusējās un daudzpusējās iniciatīvas, un strādāt pie Vīnes samita Paziņojuma un G8 valstu vadītāju pieņemtā Glenīglas Rīcības plāna par klimata pārmaiņām, tīru enerģiju un ilgtspējīgu attīstību īstenošanas."@lv13
"Senhor Presidente, Senhor Deputado, as alterações climáticas, não tenhamos dúvidas, são um desafio global que exige soluções globais. Por seu lado, os dirigentes europeus decidiram enviar à comunidade internacional um sinal forte da sua determinação na luta contra as alterações climáticas assumindo os seguintes compromissos com vista ao lançamento das negociações sobre um acordo global pós 2012: até se alcançar um acordo, a União Europeia assume o compromisso independente e firme de atingir, até 2020, uma redução de pelo menos 20% das emissões de gases de estufa relativamente aos níveis de 1990. E em segundo lugar a União pretende comprometer-se a uma redução até 30% se outros países desenvolvidos realizarem reduções comparáveis e os países em desenvolvimento, economicamente mais avançados, contribuírem de forma adequada. A União Europeia considera que é tempo de estudar os passos a dar após 2012 e como chegar a uma abordagem global com a participação de um grande número de países. Prosseguir um diálogo mais permanente com os Estados Unidos será indispensável para a preparação das negociações pós 2012, que devem começar na Conferência sobre o clima, a realizar em Bali no final deste ano, e a que já tive oportunidade de me referir na resposta a uma anterior pergunta. Neste quadro estão previstas duas reuniões importantes, antes da conferência, cujos resultados certamente se traduzirão num valor acrescentado muito positivo para as negociações de Bali. A primeira será a reunião de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, que se realizou já em Nova Iorque em 24 de Setembro, e a segunda, a reunião das principais economias, em 27 e 28 de Setembro em Washington, da qual a União Europeia espera um contributo importante para fazer avançar o processo internacional no âmbito das Nações Unidas. Além disso, a União Europeia e os Estados Unidos acordaram na Cimeira de Viena, de Junho de 2006, em estabelecer um diálogo de alto nível sobre alterações climáticas, energias limpas e desenvolvimento sustentável para avançar com base nas iniciativas bilaterais e multilaterais existentes e prosseguir a implementação da declaração da Cimeira de Viena e do plano de acção de Glenn Eagles sobre alterações climáticas, energias limpas e desenvolvimento sustentável, aprovado no G8."@mt15
". − Mijnheer de Voorzitter, mijnheer Aylward, het lijdt geen twijfel dat klimaatverandering een wereldwijde uitdaging is die wereldwijde oplossingen vereist. De Europese leiders hebben besloten een krachtig signaal af te geven aan de internationale gemeenschap om te laten zien dat ze vastbesloten zijn klimaatverandering tegen te gaan door de volgende beloften te doen met het oog op het starten van onderhandelingen over een wereldwijde overeenkomst voor na 2012. Tot een dergelijke overeenkomst is bereikt, gaat de Europese Unie de onafhankelijke en krachtige verbintenis aan om voor 2020 een verlaging van de broeikasgasemissies van ten minste twintig procent te bereiken in vergelijking met de niveaus van 1990. Ten tweede is de Unie van plan zich in te zetten voor een vermindering tot dertig procent als andere ontwikkelde landen vergelijkbare verminderingen realiseren en als de ontwikkelde landen die economisch verder ontwikkeld zijn een gepaste bijdrage leveren. De Europese Unie is van mening dat het tijd is om de stappen die na 2012 moeten worden genomen te evalueren en een totaalaanpak te ontwikkelen waaraan een groot aantal landen deelneemt. Het nastreven van een meer permanente dialoog met de Verenigde Staten zal essentieel zijn voor de voorbereiding van de onderhandelingen over de maatregelen na 2012, die van start moeten gaat tijdens de Klimaatconferentie die eind dit jaar op Bali zal worden gehouden en waarover ik het in mijn antwoord op een eerdere vraag al heb gehad. Binnen dit kader zijn er voor de Conferentie twee belangrijke vergaderingen gepland, waarvan de resultaten zeker een zeer positieve toegevoegde waarde zullen geven aan de onderhandelingen op Bali. De eerste is de vergadering op hoog niveau van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over klimaatverandering, die al heeft plaatsgevonden in New York op 24 september. De tweede is de vergadering van de voornaamste economieën op 27 en 28 september in Washington, waar de Europese Unie verwacht een belangrijke bijdrage te kunnen leveren om het internationale proces binnen de Verenigde Naties vooruit te helpen. Verder hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten tijdens de top van Wenen in juni 2006 afgesproken een dialoog op hoog niveau op te zetten over klimaatverandering, schone energie en duurzame ontwikkeling. Het doel is voort te bouwen op bestaande bilaterale en multilaterale initiatieven en te streven naar de tenuitvoerlegging van de verklaring van de top van Wenen en het actieplan van Gleneagles over klimaatverandering, schone energie en duurzame ontwikkeling dat is aangenomen door de leiders van de G8."@nl3
". − Panie przewodniczący, panie pośle Aylward! Nie ma wątpliwości, że zmiana klimatu jest wyzwaniem globalnym, wymagających globalnych rozwiązań. Przywódcy europejscy ze swej strony postanowili wysłać społeczności międzynarodowej wyraźny sygnał, świadczący o ich determinacji, żeby walczyć ze zmianą klimatu, poprzez podejmowanie następujących zobowiązań, mając na względzie rozpoczęcie negocjacji w sprawie globalnego porozumienia dotyczącego sytuacji po roku 2012. Dopóki takie porozumienie nie zostanie osiągnięte, Unia Europejska podejmuje niezależne i zdecydowane zobowiązanie, by do 2012 r. ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu z roku 1990 o co najmniej 20%. Po drugie, Unia zamierza podjąć się ograniczenia nawet do 30%, jeżeli inne kraje rozwinięte doprowadzą do porównywalnych ograniczeń oraz jeśli kraje rozwijające się, których gospodarka jest bardziej zaawansowana, wniosą odpowiedni wkład do tych działań. Unia Europejska jest zdania, że nadszedł czas, by ocenić kroki, które będą podejmowane po roku 2012 oraz ustanowić globalne podejście, w które zostałoby włączonych wiele państw. Przy przygotowywaniu negocjacji dotyczących sytuacji po roku 2012 niezbędne będzie prowadzenie bardziej trwałego dialogu ze Stanami Zjednoczonymi, a negocjacje te muszą się rozpocząć podczas Konferencji w sprawie klimatu, mającej się odbyć na Bali pod koniec bieżącego roku - do konferencji tej już się odnosiłem udzielając odpowiedzi na poprzednie pytanie. W tym kontekście planowane są dwa ważne posiedzenia przed konferencją, wyniki których z pewnością będą bardzo pozytywną wartością dodaną negocjacji na Bali. Pierwsze posiedzenie to posiedzenie wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w sprawie zmiany klimatu, które już się odbyło w Nowym Jorku w dniu 24 września. Drugie to posiedzenie krajów o największych gospodarkach, planowane na 27 i 28 września w Waszyngtonie, podczas którego Unia Europejska ma nadzieję wnieść istotny wkład w osiągnięcie postępu w zakresie procesu międzynarodowego w ramach Narodów Zjednoczonych. Unia Europejska i Stany Zjednoczone postanowiły ponadto podczas szczytu w Wiedniu w czerwcu 2006 r. ustanowić dialog na wysokim szczeblu w sprawie zmiany klimatu, czystej energii i zrównoważonego rozwoju. Celem jest postęp oparty na istniejących inicjatywach dwu- i wielostronnych oraz dalsze wdrażanie oświadczenia podjętego na szczycie w Wiedniu oraz planu działania z Gleneagles dotyczącego zmian klimatu, czystej energii i zrównoważonego rozwoju, przyjętego przez przywódców krajów G8."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Deputado, as alterações climáticas, não tenhamos dúvidas, são um desafio global que exige soluções globais. Por seu lado, os dirigentes europeus decidiram enviar à comunidade internacional um sinal forte da sua determinação na luta contra as alterações climáticas assumindo os seguintes compromissos com vista ao lançamento das negociações sobre um acordo global pós 2012: até se alcançar um acordo, a União Europeia assume o compromisso independente e firme de atingir, até 2020, uma redução de pelo menos 20% das emissões de gases de estufa relativamente aos níveis de 1990. E em segundo lugar a União pretende comprometer-se a uma redução até 30% se outros países desenvolvidos realizarem reduções comparáveis e os países em desenvolvimento, economicamente mais avançados, contribuírem de forma adequada. A União Europeia considera que é tempo de estudar os passos a dar após 2012 e como chegar a uma abordagem global com a participação de um grande número de países. Prosseguir um diálogo mais permanente com os Estados Unidos será indispensável para a preparação das negociações pós 2012, que devem começar na Conferência sobre o clima, a realizar em Bali no final deste ano, e a que já tive oportunidade de me referir na resposta a uma anterior pergunta. Neste quadro estão previstas duas reuniões importantes, antes da conferência, cujos resultados certamente se traduzirão num valor acrescentado muito positivo para as negociações de Bali. A primeira será a reunião de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, que se realizou já em Nova Iorque em 24 de Setembro, e a segunda, a reunião das principais economias, em 27 e 28 de Setembro em Washington, da qual a União Europeia espera um contributo importante para fazer avançar o processo internacional no âmbito das Nações Unidas. Além disso, a União Europeia e os Estados Unidos acordaram na Cimeira de Viena, de Junho de 2006, em estabelecer um diálogo de alto nível sobre alterações climáticas, energias limpas e desenvolvimento sustentável para avançar com base nas iniciativas bilaterais e multilaterais existentes e prosseguir a implementação da declaração da Cimeira de Viena e do plano de acção de Glenn Eagles sobre alterações climáticas, energias limpas e desenvolvimento sustentável, aprovado no G8."@ro18
"− Vážený pán predsedajúci, vážený pán Aylward, nepochybujem, že klimatické zmeny sú globálnou výzvou vyžadujúcou globálne riešenia. Vedúci predstavitelia Európy sa rozhodli vyslať medzinárodnej spoločnosti jasný signál o ich rozhodnutí bojovať proti klimatickým zmenám nasledovnými vyhláseniami s ohľadom na začatie rokovaní o globálnej dohode po roku 2012. Do dosiahnutia tejto dohody sa Európska únia zaviazala do roku 2020 znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 20 % v súvislosti s jeho vysokou úrovňou, vzhľadom na úrovne z roku 1990. Po druhé, Únia sa zamýšľa nad záväzkom znížiť emisie o 30 %, ak ostatné hospodársky vyspelé rozvojové krajiny, ktoré budú súčasťou tohto úsilia budú schopné porovnateľného zníženia. Európska únia zvažuje zhodnotenie krokov, ktoré budú urobené po roku 2012 a o stanovení globálneho prístupu, ktorý by zahŕňal účasť veľkého množstva krajín. Snahou o nepretržitý dialóg so Spojenými štátmi, ktorá je nevyhnutná pre prípravu rokovaní po roku 2012, ktoré sa musia začať na Konferencii o klimatických zmenách, ktorá sa bude konať v Balí na konci tohto roka a o ktorej som už dnes hovoril v odpovedi na predchádzajúcu otázku. V rámci toho sú naplánované dve dôležité zasadnutia, ktoré sa uskutočnia ešte pred konferenciou, ktorých výsledky prinesú pre rokovania v Balí rozhodne kladnú pridanú hodnotu. Prvým je zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách, ktoré sa bude konať 24. septembra v New Yorku. Druhé zasadnutie hlavných hospodárstiev, ktoré sa uskutoční 27. a 28. septembra vo Washingtone, na ktorom Európska únia očakáva dôležité prispenie smerom vpred s ohľadom na medzinárodný proces uskutočňovaný v rámci OSN. Okrem toho, sa Európska únia a Spojené štáty dohodli na Viedenskom samite v júni 2006 o začatí dialógu o klimatických zmenách, čistej energii a udržateľnom rozvoji na vysokej úrovni. Cieľom je posunúť sa vpred s ohľadom na už existujúce bilaterálne a multilaterálne iniciatívy a snažiť sa o uplatňovanie vyhlásenia Viedenského summitu a akčného plánu o zmene klímy z Gleneagles, čistej energii a udržateľnom rozvoji, ktorá bola prijatá vedúcimi predstaviteľmi G8."@sk19
". − Härra juhataja, härra Aylward, pole kahtlust, et kliimamuutus on globaalne väljakutse, mis nõuab globaalseid lahendusi. Euroopa liidrid on otsustanud saata rahvusvahelisele üldsusele selge signaali oma otsustavusest võidelda kliimamuutusega järgmise kohustuse võtmisega 2012. aasta järgse kokkuleppe suhtes läbirääkimiste algatamiseks. Sellise kokkuleppe saavutamiseks võtab Euroopa Liit sõltumatu ja kindla kohustuse vähendada 2020. aastaks kasvuhoonegaase vähemalt 20% võrra võrreldes 1990. aastate tasemega. Teiseks kavatseb liit teha endale ülesandeks vähendamise kuni 30% võrra, kui teised arenenud riigid samuti heiteid vähendavad ning kui oma panuse annavad ka majanduslikult edasijõudnumad arenenud riigid. Euroopa Liit leiab, et on aeg anda hinnang pärast 2012. aastat kavandatavatele sammudele ning kehtestada globaalne lähenemine, mis hõlmab suure hulga riikide osalemist. Kestvama dialoogi poole püüdlemine Ameerika Ühendriikidega on hädavajalik 2012. aasta järel toimuvate läbirääkimiste ettevalmistuste tegemiseks, mis peavad algama käesoleva aasta lõpus Balil toimuval kliimakonverentsil millele ma viitasin oma vastuses eelmisele küsimusele. Selle raames on enne konverentsi kavandatud kaks olulist kohtumist, mille tulemused annavad kindlasti väga positiivset lisaväärtust Bali läbirääkimistele. Esimene on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peaassamblee kõrgetasemeline kliimamuutust käsitlev kohtumine, mis toimub 24. septembril New Yorgis. Teine on 27. ja 28. septembril Washingtonis toimuv peamiste majandusjõudude kohtumine, kus Euroopa Liit loodab anda olulise panuse ÜRO raames toimuva rahvusvahelise protsessi edendamisse. Peale selle leppisid Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid kokku Viini tippkohtumise 2006. aasta juunis, mis hõlmab kõrgetasemelist dialoogi kliimamuutuse, puhta energia ja säästva arengu üle. Eesmärgiks on liikuda edasi olemasolevate kahe- ja mitmepoolsete algatuste baasil ning jätkata Viini tippkohtumise deklaratsiooni ning G8 juhtide kinnitatud Gleneaglesi kliimamuutuste, puhta energia ja säästva arengu tegevuskava elluviimist."@sl20
". − Herr talman, herr Aylward! Det råder inget tvivel om att klimatförändringen är en global utmaning som kräver globala lösningar. EU-ledarna har därför beslutat att sända en tydlig signal till världssamfundet om att de är fast beslutna att bekämpa klimatförändringen genom att göra åtaganden för att inleda förhandlingar om ett globalt avtal efter 2012. Till dess ett sådant avtal kan nås ingår EU ett oberoende och fast åtagande om att nå en minskning på minst 20 procent av utsläppen av växthusgaser till 2020 jämfört med 1990 års nivåer. För det andra har unionen för avsikt att göra ett åtagande om en minskning med upp till 30 procent om andra utvecklade länder gör jämförbara minskningar och om de utvecklingsländer som är mer ekonomiskt avancerade bidrar på lämpligt sätt. EU anser att det är dags att bedöma vilka åtgärder som måste vidtas efter 2012 och utforma en global strategi med deltagande av ett stort antal länder. Att föra en mer permanent dialog med Förenta staterna kommer att vara centralt för förberedelserna inför förhandlingarna om ett avtal efter 2012, som måste inledas vid den klimatkonferens som kommer att hållas på Bali i årsslutet och som jag redan nämnde i mitt svar på föregående fråga. I detta sammanhang har två viktiga möten planerats in före konferensen, och resultaten av dessa möten kommer säkerligen att ge ett mycket positivt mervärde till Baliförhandlingarna. Det första är högnivåmötet om klimatförändringen i FN:s generalförsamling, som redan har hållits i New York den 24 september. Det andra är mötet mellan de största ekonomierna den 27–28 september i Washington, där EU hoppas kunna bidra till att vidareutveckla den internationella processen inom FN. Vid toppmötet i Wien i juni 2006 enades EU och Förenta staterna dessutom om att inrätta en högnivådialog om klimatförändringar, ren energi och hållbar utveckling. Målsättningen är att göra framsteg på grundval av befintliga bilaterala och multilaterala initiativ och gå vidare med genomförandet av förklaringen från toppmötet i Wien och handlingsplanen från Gleneagles om klimatförändringar, ren energi och hållbar utveckling som antogs av G8-ledarna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Gleneagles"12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph