Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-26-Speech-3-321"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070926.20.3-321"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Presidente, Senhor Deputado, como é certamente do conhecimento do Senhor Deputado, é certamente do conhecimento do Senhor Deputado, que, em seguimento da apresentação pela Comissão do Balanço Intercalar do Programa de Acção Europeu para a Segurança Rodoviária em Março de 2006, o Conselho aprovou conclusões na sua sessão de 8 e 9 de Junho de 2006. Nestas conclusões, os Ministros dos Transportes da União Europeia e a Comissão Europeia acordaram quanto à necessidade de reforçar as medidas e as iniciativas de segurança rodoviária a nível comunitário ou dos Estados-Membros. Consequentemente, em Outubro de 2006, a Comissão Europeia adoptou duas propostas legislativas referentes à questão do reforço da segurança rodoviária e, graças à excelente cooperação entre o Parlamento Europeu e o Conselho, os dois co-legisladores, chegaram rapidamente a um acordo sobre a proposta de directiva relativa à retromontagem de espelhos em veículos pesados de mercadorias, o qual entrou em vigor em Agosto de 2007, e cuja implementação se concluirá até 31 de Março de 2009. A Comissão calcula que esta nova medida legislativa poderá salvar até 1 200 vidas nas estradas comunitárias até 2020. O Conselho está actualmente a analisar a proposta de directiva relativa à gestão da segurança da infra-estrutura rodoviária sobre a qual, aguardando o parecer do Parlamento Europeu, espera poder adoptar uma abordagem geral na sessão do Conselho de 1 e 2 de Outubro próximo. A Comissão estima que se poderão evitar cerca de 7 000 feridos e salvar cerca de 600 vidas por ano, se forem aplicadas as medidas propostas neste projecto de instrumento legislativo. Queria também dizer ao Sr. Deputado que pode estar certo da intenção do Conselho de analisar positivamente todas as medidas e iniciativas relativas à segurança rodoviária que a Comissão Europeia lhe proponha no contexto dos seus actuais esforços para reduzir o número de mortos e feridos nas estradas comunitárias."@pt17
lpv:translated text
"− Vážený pane předsedající, pane Ó Neachtaine, jak si je vážený poslanec vědom, vycházející ze střednědobého přezkoumání Evropského akčního programu bezpečnosti silničního provozu z března 2006 Komisí, Rada přijala na svém zasedání ve dnech 8. a 9. června 2006 závěry. V těchto závěrech ministři dopravy Evropské unie a Evropské komise odsouhlasili potřebu posílit opatření týkající se bezpečnosti silniční přepravy a iniciativy na úrovni Společenství nebo členských států. Jako výsledek Evropská komise v říjnu 2006 přijala dva zákonodárné návrhy v souvislosti s posílením bezpečnosti silniční přepravy, a díky výborné spolupráci mezi Evropským parlamentem a Radou, dva zákonodárci podílející se na návrzích urychleně dospěli k dohodě, pokud jde o návrh směrnice o dovybavení těžkých nákladních vozidel zrcátky. Tato směrnice vstoupila v platnost v srpnu 2007 s účinností od 31. března 2009. Komise předpokládá, že toto nové opatření pomůže do roku 2020 zachránit až 1 200 životů na cestách Společenství. Rada v současnosti posuzuje návrh směrnice o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury, na který očekává návrhy Evropského parlamentu, a který by rada přijala na setkání Rady, které se bude konat ve dnech 1. a 2. října. Komise předpokládá, že každý rok bude možné předejít 7 000 zraněním a zachránit 600 životů, pokud se budou uplatňovat opatření uvedená v tomto návrhu. Také mohu ctěného pana poslance ujistit o zájmu Rady, kladně posoudit všechna opatření, týkající se bezpečnosti silniční přepravy a iniciativy navržené Evropskou komisí v kontextu probíhajících snah, snížit počet úmrtí a zranění na cestách Společenství."@cs1
". − Hr. formand, hr. Ó Neachtain! Som det ærede medlem sikkert er klar over, vedtog Rådet efter Kommissionens præsentation af midtvejsevalueringen af det europæiske handlingsprogram for trafiksikkerheden i marts 2006 konklusioner på sit møde den 8.-9. juni 2006. I konklusionerne blev EU-transportministrene og Kommissionen enige om behovet for at styrke foranstaltninger og initiativer vedrørende trafiksikkerheden på fællesskabs- og medlemsstatsniveau. Som følge heraf vedtog Kommissionen i oktober 2006 to lovgivningsforslag om styrkelse af trafiksikkerheden og takket være et fremragende samarbejde mellem Parlamentet og Rådet nåede de to lovgivere hurtigt til enighed om et forslag til et direktiv om eftermontering af spejle på tunge lastvogne. Det trådte i kraft i august 2007 og bliver gennemført senest den 31. marts 2009. Kommissionen skønner, at denne nye lovgivningsforanstaltning kan redde op til 1.200 liv på EU's veje frem til 2020. Rådet vurderer for øjeblikket forslaget til et direktiv om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed, for hvilket det, mens man afventer Parlamentets udtalelse, håber at kunne vedtage en generel strategi på Rådets møde den 1.-2. oktober. Kommissionen anslår, at man hvert år kan undgå 7.000 tilskadekomster og redde 600 liv, hvis den foranstaltning, der foreslås i forslaget til lovgivningsinstrument, finder anvendelse. Jeg vil også sige til det ærede medlem, at han kan stole på, at Rådet agter at give en positiv vurdering af alle de foranstaltninger og initiativer vedrørende trafiksikkerheden, Kommissionen har foreslået i forbindelse med dens nuværende indsats for at begrænse antallet af dødsfald og tilskadekomster på EU's veje."@da2
"Herr Präsident, Herr Ó Neachtain! Wie dem Herrn Abgeordneten sicher bekannt ist, hat der Rat nach der im März 2006 von der Kommission vorgelegten Halbzeitbilanz des Aktionsprogramms für die Straßenverkehrssicherheit auf seiner Tagung am 8. und 9. Juni 2006 Schlussfolgerungen angenommen. In diesen Schlussfolgerungen stimmen die Verkehrsminister der Europäischen Union darin überein, dass die Maßnahmen und Initiativen im Bereich der Straßenverkehrssicherheit auf der Ebene der Gemeinschaft oder der Mitgliedstaaten verstärkt werden müssen. Daraufhin verabschiedete die Europäische Kommission im Oktober 2006 zwei Legislativvorschläge zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit, und dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat erreichten die beiden Mitgesetzgeber eine rasche Einigung über einen Vorschlag für eine Richtlinie über die Nachrüstung von in der Gemeinschaft zugelassenen schweren Lastkraftwagen mit Spiegeln. Diese Richtlinie trat im August 2007 in Kraft und muss bis 31. März 2009 umgesetzt werden. Die Kommission geht davon aus, dass durch dieses neue Gesetz auf den Straßen der Gemeinschaft in einem Zeitraum von heute bis 2020 rund 1200 Menschenleben gerettet werden können. Der Rat prüft derzeit den Vorschlag für eine Richtlinie über ein Sicherheitsmanagement für die Straßenverkehrsinfrastruktur und hofft, dass er, wenn die noch ausstehende Stellungnahme des Europäischen Parlaments vorliegt, auf seiner Tagung am 1. und 2. Oktober eine allgemeine Ausrichtung festlegen kann. Schätzungen der Kommission zufolge gäbe es im Straßenverkehr der Gemeinschaft jedes Jahr rund 7000 Verletzte und 600 Tote weniger, wenn die in diesem Richtlinienentwurf vorgeschlagenen Maßnahmen umgesetzt würden. Ferner möchte ich dem Herrn Abgeordneten mitteilen, dass er darauf vertrauen kann, dass der Rat alle Maßnahmen und Initiativen im Bereich der Straßenverkehrssicherheit sorgfältig prüfen wird, die von der Europäischen Kommission im Rahmen ihrer derzeitigen Bemühungen um eine Verringerung der Zahl der getöteten und verletzten Personen auf den Straßen der Gemeinschaft unternommen werden."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ó Neachtain, όπως ασφαλώς γνωρίζει ο αξιότιμος βουλευτής, μετά την παρουσίαση από την Επιτροπή της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για την οδική ασφάλεια τον Μάρτιο του 2006, το Συμβούλιο ενέκρινε σχετικά συμπεράσματα στη σύνοδό του της 8ης και 9ης Ιουνίου 2006. Στα συμπεράσματα αυτά οι υπουργοί Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησαν ως προς την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων και πρωτοβουλιών για την οδική ασφάλεια σε κοινοτικό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών. Ως αποτέλεσμα, τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο νομοθετικές προτάσεις επί του θέματος της ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και, χάρη στην εξαίρετη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι δύο συννομοθέτες κατέληξαν πολύ γρήγορα σε συμφωνία σχετικά με μια πρόταση οδηγίας για τον μετεξοπλισμό με κάτοπτρα των βαρέων φορτηγών οχημάτων. Η οδηγία αυτή τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2007 και θα εφαρμοστεί έως την 31η Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή εκτιμά ότι το νέο αυτό νομοθετικό μέτρο ενδέχεται να σώσει έως και 1 200 ζωές στους δρόμους της Κοινότητας από τώρα έως το 2020. Το Συμβούλιο αξιολογεί επί του παρόντος την πρόταση οδηγίας σχετικά με τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών ως προς την οποία, εκκρεμούσης της γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευελπιστεί ότι θα εγκρίνει μια γενική προσέγγιση στη σύνοδο του Συμβουλίου την 1η και 2α Οκτωβρίου. Η Επιτροπή εκτιμά ότι περίπου 7 000 τραυματισμοί και 600 θάνατοι θα μπορούσαν να αποφευχθούν κάθε έτος εάν εφαρμοστούν τα μέτρα που προτείνονται σε αυτό το σχέδιο νομοθετικού μέσου. Οφείλω επίσης να επισημάνω στον αξιότιμο βουλευτή ότι μπορεί να είναι βέβαιος για την πρόθεση του Συμβουλίου να αξιολογήσει θετικά όλα τα μέτρα και πρωτοβουλίες υπέρ της οδικής ασφάλειας τα οποία θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των τρεχουσών προσπαθειών της για τη μείωση του αριθμού των θανάτων και τραυματισμών στους δρόμους της Κοινότητας."@el10
". − Mr President, Mr Ó Neachtain, as the honourable Member is certainly aware, following the presentation by the Commission of the Mid-Term Review of the European Road Safety Action Programme in March 2006, the Council adopted conclusions at its meeting on 8 and 9 June 2006. In these conclusions the Transport Ministers of the European Union and the European Commission agreed on the need to strengthen road safety measures and initiatives at Community or Member State level. As a result, in October 2006 the European Commission adopted two legislative proposals on the issue of reinforcing road safety and, thanks to excellent cooperation between the European Parliament and the Council, the two co-legislators quickly reached agreement on a proposal for a directive on the retrofitting of mirrors to heavy goods vehicles. This entered into force in August 2007 and will be implemented by 31 March 2009. The Commission estimates that this new legislative measure could save up to 1 200 lives on the Community’s roads between now and 2020. The Council is currently assessing the proposal for a directive on road infrastructure safety management on which, pending the opinion of the European Parliament, it hopes to adopt a general approach at the Council meeting on 1 and 2 October. The Commission estimates that around 7 000 injuries and 600 lives could be saved every year if the measures proposed in this draft legislative instrument were applied. I must also say to the honourable Member that he can be assured of the Council’s intention to positively assess all road safety measures and initiatives proposed by the European Commission in the context of its current efforts to reduce the number of deaths and injuries on the Community’s roads."@en4
". − Señor Presidente, señor Ó Neachtain, como bien sabe su Señoría, a raíz de la presentación por la Comisión de la revisión intermedia del Programa de acción para la seguridad en carretera en marzo de 2006, el Consejo aprobó unas conclusiones durante su reunión de 8 y 9 de junio de 2006. En estas conclusiones, los Ministros de Transporte de la Unión Europea y la Comisión Europea acordaron la necesidad de reforzar las medidas y las iniciativas en materia de seguridad en carretera a nivel comunitario y de Estados miembros. Consecuentemente, la Comisión Europea aprobó en octubre de 2006 dos propuestas legislativas sobre el tema de reforzar la seguridad en carretera y, gracias a la excelente cooperación entre el Parlamento Europeo y el Consejo, los dos colegisladores rápidamente alcanzaron un acuerdo sobre una propuesta de Directiva acerca del montaje adicional de espejos en vehículos pesados de mercancías. Dicho acuerdo entró en vigor en agosto de 2007 y deberá estar ejecutado antes del 31 de marzo de 2009. La Comisión estima que esta nueva medida legislativa podría salvar hasta 1 200 vidas en las carreteras comunitarias entre hoy y 2020. El Consejo está evaluando actualmente la propuesta de Directiva sobre la gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias sobre la que, a la espera de la opinión del Parlamento Europeo, piensa adoptar un planteamiento general durante la reunión del Consejo el 1 y 2 de diciembre. La Comisión estima que podrían ahorrarse cerca de 7 000 lesiones y 6 000 vidas cada año si se aplicaran las medidas propuestas en el proyecto de instrumento legislativo. Debo decir asimismo a su Señoría que puede tener la seguridad acerca de la intención del Consejo de evaluar positivamente todas las medidas e iniciativas sobre seguridad en carretera propuestas por la Comisión Europea en el contexto de sus actuales esfuerzos por reducir el número de muertes y lesiones en las carreteras de la Comunidad."@es21
". − Härra juhataja, härra Ó Neachtain, nagu austatud kolleeg kindlasti teab, võttis Euroopa Ülemkogu oma 8. ja 9. juunil 2006 toimunud kohtumisel vastu järeldused, mis põhinevad 2006. aasta märtsis komisjoni esitatud Euroopa liiklusohutuse tegevuskava vahekokkuvõttel. Nendes järeldustes nõustusid Euroopa Liidu transpordiministrid ja komisjon vajadusega tugevdada liiklusohutuse meetmeid ja algatusi ühenduse või liikmesriikide tasandil. Selle tulemusena võttis komisjon 2006. aasta oktoobris vastu kaks õigusloomega seotud ettepanekut liiklusohutuse tugevdamiseks ning tänu Euroopa Parlamendi ja nõukogu suurepärasele koostööle jõudsid kaks kaasseadusandjat kiiresti kokkuleppele ettepaneku osas võtta vastu määrus raskeveokitele tagantjärele peeglite paigaldamise kohta. Määrus jõustus augustis 2007 ning tuleb ellu viia 31. märtsiks 2009. Komisjoni hinnangul võib see uus õigusloomega seotud meede säästa ühenduse teedel praegusest aastani 2020 kuni 1 200 inimelu. Nõukogu hindab hetkel ettepanekut võtta vastu direktiiv maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta ning sõltuvalt Euroopa Parlamendi arvamusest loodetakse üldine lähenemisviis esitada 1. ja 2. oktoobril toimuval järgmisel ülemkogu kohtumisel. Komisjoni hinnangul võiks nimetatud õigusloomega seotud dokumendi projektis sätestatud meetmete vastuvõtmise korral igal aastal ära hoida umbes 7 000 vigastust ning säästa 600 inimelu. Pean samuti austatud kolleegile ütlema, et nõukogu kavatseb kindlasti hinnata kõiki komisjoni esitatud liiklusohutuse meetmeid ja algatusi, lähtudes praegustest jõupingutustest vähendada surmajuhtumite ja vigastuste arvu ühenduse maanteedel."@et5
"− Arvoisa puhemies ja hyvä parlamentin jäsen Sean Ó Neachtain, kuten parlamentin jäsen varmasti tietää, komission esiteltyä maaliskuussa 2006 tieliikenneturvallisuuden eurooppalaisen toimintaohjelman väliarvioinnin neuvosto hyväksyi päätelmiä 8.–9. kesäkuuta 2006 pitämässään kokouksessaan. Näissä päätelmissä Euroopan unionin liikenneministerit ja Euroopan komissio olivat samaa mieltä tarpeesta tehostaa liikenneturvallisuustoimenpiteitä ja -aloitteita yhteisön tai jäsenvaltioiden tasolla. Tuloksena oli, että lokakuussa 2006 Euroopan komissio hyväksyi kaksi lainsäädäntöehdotusta liikenneturvallisuuden parantamisesta, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston välisen erinomaisen yhteistyön ansiosta nämä kaksi lainsäädäntömenettelyn osapuolta pääsivät nopeasti yhteisymmärrykseen ehdotuksesta direktiiviksi peilien jälkiasentamisesta raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin. Direktiivi tuli voimaan elokuussa 2007, ja se pannaan täytäntöön 31. maaliskuuta 2009 mennessä. Komission arvion mukaan tämä uusi lainsäädäntötoimenpide saattaa säästää jopa 1 200 ihmishenkeä yhteisön teillä vuoteen 2020 mennessä. Neuvosto arvioi parhaillaan ehdotusta direktiiviksi tieinfrastruktuurin turvallisuusjohtamisesta, josta se Euroopan parlamentin lausuntoa odottaessaan toivoo voivansa hyväksyä yleisen lähestymistavan 1.–2. lokakuuta pidettävässä neuvoston tapaamisessa. Komissio arvioi, että noin 7 000 loukkaantumista ja 600 henkeä voitaisiin säästää joka vuosi, jos tämän ehdotetun lainsäädäntövälineen ehdotuksia sovellettaisiin. Sanoisin lisäksi parlamentin jäsenelle, että hän voi olla vakuuttunut neuvoston aikeesta arvioida myönteisesti kaikkia liikenneturvallisuustoimenpiteitä ja -aloitteita, joita Euroopan komissio ehdottaa tämänhetkisten ponnistelujensa puitteissa, joiden tarkoitus on vähentää kuolemantapauksia ja loukkaantumisia yhteisön teillä."@fi7
". − Monsieur le Président, M. Ó Neachtain, comme l’honorable membre en est sans doute conscient, à la suite de la présentation par la Commission en mars 2006 du bilan à mi-parcours du programme d’action européen pour la sécurité routière, le Conseil a adopté des conclusions lors de sa réunion des 8 et 9 juin 2006. Dans ces conclusions, les ministres des transports de l’Union européenne sont tombés d’accord sur la nécessité de renforcer les mesures et les initiatives en matière de sécurité routière tant au niveau communautaire qu’au niveau des États membres. Par la suite, en octobre 2006, la Commission européenne a adopté deux propositions législatives sur la question du renforcement de la sécurité routière et, grâce à l’excellente coopération avec le Parlement européen et le Conseil, les deux colégislateurs sont rapidement parvenus à un accord sur une proposition de directive concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds. Cette directive est entrée en vigueur en août 2007 et sera mise en œuvre d’ici le 31 mars 2009. La Commission estime que ce nouveau texte législatif pourrait sauver plus de 1 200 vies sur les routes communautaire entre maintenant et 2020. Le Conseil examine actuellement la proposition de directive concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières sur laquelle, selon l’avis que rendra le Parlement européen, il espère adopter une approche générale lors de la réunion du Conseil des 1 et 2 octobre. La Commission estime que l’on pourrait réduire le nombre de blessés d’environ 7 000 et de tués d’environ 600 chaque année si les mesures proposées dans le projet de texte législatif étaient appliquées. Je dois également dire, honorable membre, qu’il peut être assuré que l’intention du Conseil est d’évaluer absolument toutes les mesures et initiatives de sécurité routière proposées par la Commission européenne dans le contexte de ses efforts actuels pour réduire le nombre des tués et des blessés sur les routes de la Communauté."@fr8
". − Elnök úr, Ó Neachtain úr, bizonyára a képviselő úr is tisztában van vele, hogy miután a Bizottság előadta a 2006. márciusi európai közlekedésbiztonsági cselekvési program félidős értékelését, a Tanács a 2006. június 8-i és 9-i ülésén következtetéseket fogadott el. A következetésekben az Európai Unió közlekedésügyi miniszterei és az Európai Bizottság egyetértettek abban, hogy közösségi vagy tagállami szinten szigorítani kell a közútbiztonsági intézkedéseket és kezdeményezéseket. Ennek eredményeképpen 2006 októberében az Európai Bizottság két jogalkotási javaslatot is elfogadott a közúti biztonság javítása érdekében, és az Európai Parlament és a Tanács közti kitűnő együttműködésnek köszönhetően, a két társjogalkotó hamar megegyezésre jutott egy, a nehéz tehergépjárművek visszapillantó tükrökkel való utólagos felszereléséről szóló irányelvre vonatkozó javaslatot illetően. Az irányelv 2007 augusztusában lépett hatályba, és 2009. március 31-éig kell végrehajtani. A Bizottság becslései szerint ez az új jogalkotási intézkedés mostantól 2020-ig akár 1200 életet is megmenthet a Közösség közútjain. A Tanács jelenleg a közúti infrastruktúra biztonságos üzemeltetéséről szóló irányelv javaslatát vizsgálja, amelyről az Európai Parlament véleményétől függően, remélhetőleg általános megközelítést fogadnak el a Tanács október 1-jei és 2-i ülésén. A Bizottság úgy ítéli, hogy megközelítőleg 7 000 sérülést előzhetne meg, és 600 életet menthetne meg évente, ha a jogi eszköz tervezetében javasolt intézkedéseket bevezetnék. Továbbá biztosíthatom a képviselő urat, hogy a Tanácsnak szándékában áll pozitívan értékelni az Európai Bizottság által javasolt minden, a Közösség közútjain előforduló halálesetek és sebesülések számának csökkentésére tett erőfeszítéseivel kapcsolatos közútbiztonsági intézkedést és kezdeményezést."@hu11
". − Signor Presidente, onorevole Ó Neachtain, come l’onorevole deputato certamente sa, in seguito alla presentazione da parte della Commissione della valutazione intermedia del programma d’azione europeo per la sicurezza stradale nel marzo 2006, il Consiglio, nel corso della sua riunione dell’8 e del 9 giugno 2006, ha adottato delle conclusioni. In queste conclusioni, i ministri dei trasporti dell’Unione europea e la Commissione europea si sono accordati sulla necessità di rafforzare le misure e le iniziative di sicurezza stradale a livello comunitario o degli Stati membri. In seguito, nell’ottobre del 2006, la Commissione europea ha adottato due proposte legislative sul tema del rafforzamento della sicurezza stradale e, grazie all’eccellente cooperazione tra il Parlamento europeo e il Consiglio, i due colegislatori hanno raggiunto rapidamente un accordo su una proposta di direttiva concernente l’istallazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti. La direttiva è entrata in vigore nell’agosto del 2007 e verrà applicata entro il 31 marzo 2009. La Commissione stima che di qui al 2020 questa nuova misura legislativa possa salvare fino a 1 200 vite umane sulle strade comunitarie. Il Consiglio sta valutando una proposta di direttiva concernente la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali in merito alla quale, in attesa del parere del Parlamento europeo, spera di adottare un orientamento generale durante la riunione del Consiglio il 1° e 2 ottobre prossimi. La Commissione stima che si potrebbero evitare circa 7 000 feriti e salvare circa 600 vite umane ogni anno se venissero applicate le misure proposte in questo progetto di strumento legislativo. Devo anche dire all’onorevole deputato che può essere certo dell’intenzione del Consiglio di valutare positivamente le misure e le iniziative di sicurezza stradale proposte dalla Commissione europea nel contesto degli sforzi attuali per ridurre il numero di morti e di feriti sulle strade comunitarie."@it12
". − Gerb. Pirmininke, Seánai Ó Neachtainai, kaip gerbiamasis narys neabejotinai žino, po Komisijos tarpinės ataskaitos dėl Europos kelių saugos veiksmų programos 2006 m. kovo mėn. pristatymo Taryba priėmė išvadas 2006 m. birželio 8–9  d. posėdyje. Šiose išvadose Europos Sąjungos transporto ministrai ir Europos Komisija sutarė dėl būtinybės stiprinti kelių saugos priemones ir iniciatyvas Bendrijos arba valstybės narės lygmeniu. Dėl to 2006 m. spalio mėn. Europos Komisija priėmė du pasiūlymus dėl teisės aktų saugumo keliuose didinimo klausimu ir dėl puikaus Europos Parlamento ir Tarybos bendradarbiavimo, du teisės aktų leidėjai bendraautoriai greitai sutarė dėl direktyvos pasiūlymo dėl veidrodžių įrengimo sunkių prekių transporto priemonėms. Ji įsigaliojo 2007 m. rugpjūčio mėn. ir bus įgyvendinta 2009 m. kovo 31  d. Komisija skaičiuoja, kad ši naujoji teisinė priemonė galėtų išsaugoti 1 200 gyvybių Bendrijos keliuose nuo dabar iki 2020 m. Šiuo metu Taryba vertina pasiūlymą dėl direktyvos dėl kelių infrastruktūros saugos valdymo, dėl kurio, laukdama Europos Parlamento nuomonės, ji tikisi priimti bendrą požiūrį spalio 1–2 d. Tarybos posėdyje. Komisija skaičiuoja, kad įgyvendinus šiame teisinės priemonės projekte siūlomas priemones kiekvienais metais galima būtų išvengti apytiksliai 7 000 sužeidimų ir išsaugoti 600 gyvybių. Taip pat turiu pasakyti gerbiamajam nariui, kad jis gali būti tikras dėl Tarybos noro palankiai vertinti visas Komisijos siūlomas kelių saugos priemones ir iniciatyvas jos dabartinių pastangų siekiant sumažinti mirties ir sužeidimų atvejų skaičių Bendrijos keliuose sąlygomis."@lt14
". − Priekšsēdētāja kungs kungs! Kā godājamam deputātam noteikti ir zināms, pēc Eiropas Ceļu satiksmes drošības rīcības programmas vidusposma pārskata, ar ko Komisija iepazīstināja 2006. gada martā, Padome 2006. gada 8.–9. jūnija sanāksmē pieņēma secinājumus. Šajos secinājumos Eiropas Savienības transporta ministri un Komisija vienojās par vajadzību Kopienas vai dalībvalstu līmenī pastiprināt ceļu satiksmes drošības pasākumus un iniciatīvas. Tāpēc 2006. gada oktobrī Eiropas Komisija pieņēma divus tiesību aktu priekšlikumus attiecībā uz ceļu satiksmes drošības pastiprināšanu un, pateicoties lieliskai Eiropas Parlamenta un Padomes sadarbībai, abi likumdevēji ātri panāca vienošanos par priekšlikumu direktīvai par smago kravas transportlīdzekļu modernizēšanu, aprīkojot tos ar spoguļiem. Šī direktīva stājās spēkā 2007. gada augustā un to īstenos līdz 2009. gada 31. martam. Komisija vērtē, ka ar šī jaunā tiesību akta palīdzību līdz 2020. gadam uz Kopienas ceļiem varētu glābt līdz pat 1200 cilvēku dzīvībām. Patlaban Padome izvērtē priekšlikumu direktīvai par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību, un pēc Eiropas Parlamenta atzinuma saņemšanas Padomes 1.–2. oktobra sanāksmē tā šajā saistībā cer pieņemt vispārējo pieeju. Komisija vērtē, ka šajā normatīvā instrumenta projektā ierosināto pasākumu piemērošanas gadījumā ik gadu varētu būt par aptuveni 7000 mazāk cietušo un par 600 mazāk bojā gājušo. Man arī jāsaka godājamam deputātam, ka viņš var rēķināties ar Padomes apņemšanos pozitīvi novērtēt visus ceļu satiksmes drošības pasākumus un iniciatīvas, ko saskaņā ar pašreizējiem centieniem samazināt uz Kopienas ceļiem bojā gājušo un cietušo skaitu ir ierosinājusi Eiropas Komisija."@lv13
"Senhor Presidente, Senhor Deputado, como é certamente do conhecimento do Senhor Deputado, é certamente do conhecimento do Senhor Deputado, que, em seguimento da apresentação pela Comissão do Balanço Intercalar do Programa de Acção Europeu para a Segurança Rodoviária em Março de 2006, o Conselho aprovou conclusões na sua sessão de 8 e 9 de Junho de 2006. Nestas conclusões, os Ministros dos Transportes da União Europeia e a Comissão Europeia acordaram quanto à necessidade de reforçar as medidas e as iniciativas de segurança rodoviária a nível comunitário ou dos Estados-Membros. Consequentemente, em Outubro de 2006, a Comissão Europeia adoptou duas propostas legislativas referentes à questão do reforço da segurança rodoviária e, graças à excelente cooperação entre o Parlamento Europeu e o Conselho, os dois co-legisladores, chegaram rapidamente a um acordo sobre a proposta de directiva relativa à retromontagem de espelhos em veículos pesados de mercadorias, o qual entrou em vigor em Agosto de 2007, e cuja implementação se concluirá até 31 de Março de 2009. A Comissão calcula que esta nova medida legislativa poderá salvar até 1 200 vidas nas estradas comunitárias até 2020. O Conselho está actualmente a analisar a proposta de directiva relativa à gestão da segurança da infra-estrutura rodoviária sobre a qual, aguardando o parecer do Parlamento Europeu, espera poder adoptar uma abordagem geral na sessão do Conselho de 1 e 2 de Outubro próximo. A Comissão estima que se poderão evitar cerca de 7 000 feridos e salvar cerca de 600 vidas por ano, se forem aplicadas as medidas propostas neste projecto de instrumento legislativo. Queria também dizer ao Sr. Deputado que pode estar certo da intenção do Conselho de analisar positivamente todas as medidas e iniciativas relativas à segurança rodoviária que a Comissão Europeia lhe proponha no contexto dos seus actuais esforços para reduzir o número de mortos e feridos nas estradas comunitárias."@mt15
". − Mijnheer de Voorzitter, mijnheer Ó Neachtain, zoals het geachte Parlementslid ongetwijfeld weet, heeft de Raad na de presentatie door de Commissie van de tussentijdse evaluatie van het Europees actieprogramma inzake verkeersveiligheid in maart 2006, conclusies aangenomen tijdens zijn vergadering op 8 en 9 juni 2006. In deze conclusies bereikten de ministers van verkeer van de Europese Unie en de Europese Commissie overeenstemming over de noodzaak om de maatregelen en initiatieven voor verkeersveiligheid op communautair en nationaal niveau te versterken. Als gevolg daarvan nam de Europese Commissie in oktober 2006 twee wetgevingsvoorstellen aan voor de verbetering van de verkeersveiligheid en dankzij uitstekende samenwerking tussen het Europees Parlement en de Raad bereikten de twee medewetgevers snel overeenstemming over een voorstel voor een richtlijn over de plaatsing van moderne spiegels op vrachtwagens. Deze werd van kracht in august 2007 en zal voor 31 maart 2009 ten uitvoer worden gelegd. De Commissie schat dat deze nieuwe wetgevingsmaatregel tussen nu en 2020 mogelijk 1 200 levens zou kunnen redden op de weten in de Gemeenschap. De Raad is momenteel bezig met de beoordeling van een voorstel voor een richtlijn inzake veiligheidsbeheer voor het wegennet waarvoor hij, in afwachting van het advies van het Europees Parlement, tijdens de vergadering van de Raad op 1 en 2 oktober een algemene oriëntatie hoopt aan te nemen. De Commissie schat dat jaarlijks zo’n 7 000 gewonden en 600 doden kunnen worden voorkomen als de maatregelen die worden voorgesteld in dit ontwerpwetgevingsinstrument worden toegepast. Ik moet het geachte Parlementslid ook zeggen dat hij ervan op aan kan dat de Raad voornemens is alle maatregelen en initiatieven voor verkeersveiligheid die de Europese Commissie heeft voorgesteld in de context van haar huidige inspanningen om het aantal doden en gewonden op de wegen van de Gemeenschap te verminderen positief zal beoordelen."@nl3
". − Panie przewodniczący, panie pośle Ó Neachtain! Jak szanowny pan poseł zapewne wie, po przedstawieniu przez Komisję średniookresowego przeglądu europejskiego programu działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w marcu 2006 r. Rada uchwaliła konkluzje na posiedzeniu w dniach 8-9 czerwca 2006 r. W tych konkluzjach ministrowie transportu państw Unii Europejskiej oraz Komisja Europejska porozumieli się co do konieczności wzmocnienia środków i inicjatyw podejmowanych na szczeblu wspólnotowym lub też na szczeblu krajowym, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. W wyniku tego, w październiku 2006 r. Komisja Europejska przyjęła dwa wnioski legislacyjne w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, a dzięki wzorowej współpracy Parlamentu Europejskiego i Rady, oba organy legislacyjne szybko osiągnęły porozumienie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie doposażenia samochodów ciężarowych w lusterka samochodowe. Dyrektywa weszła w życie w sierpniu 2007 r. i zostanie wdrożona do 31 marca 2009 r. Komisja szacuje, że ten nowy środek legislacyjny może przyczynić się do uratowania na drogach wspólnotowych nawet 1200 istnień ludzkich, w okresie do 2020 r. Rada ocenia obecnie wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, w sprawie którego, po wydaniu opinii przez Parlament Europejski, Rada ma zamiar przyjąć ogólne podejście podczas posiedzenia w dniach 1-2 października. Komisja szacuje, że gdyby stosowano środki zaproponowane w tym projekcie legislacyjnym, co roku można by zapobiec około 7000 przypadków obrażeń oraz 600 wypadkom śmiertelnym. Muszę również zapewnić szanownego pana posła, że Rada ma zamiar pozytywnie rozpatrzyć wszystkie środki i inicjatywy zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zaproponowane przez Komisję w kontekście jej obecnych starań w zakresie ograniczenia liczby zgonów i obrażeń na drogach wspólnotowych."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Deputado, como é certamente do conhecimento do Senhor Deputado, é certamente do conhecimento do Senhor Deputado, que, em seguimento da apresentação pela Comissão do Balanço Intercalar do Programa de Acção Europeu para a Segurança Rodoviária em Março de 2006, o Conselho aprovou conclusões na sua sessão de 8 e 9 de Junho de 2006. Nestas conclusões, os Ministros dos Transportes da União Europeia e a Comissão Europeia acordaram quanto à necessidade de reforçar as medidas e as iniciativas de segurança rodoviária a nível comunitário ou dos Estados-Membros. Consequentemente, em Outubro de 2006, a Comissão Europeia adoptou duas propostas legislativas referentes à questão do reforço da segurança rodoviária e, graças à excelente cooperação entre o Parlamento Europeu e o Conselho, os dois co-legisladores, chegaram rapidamente a um acordo sobre a proposta de directiva relativa à retromontagem de espelhos em veículos pesados de mercadorias, o qual entrou em vigor em Agosto de 2007, e cuja implementação se concluirá até 31 de Março de 2009. A Comissão calcula que esta nova medida legislativa poderá salvar até 1 200 vidas nas estradas comunitárias até 2020. O Conselho está actualmente a analisar a proposta de directiva relativa à gestão da segurança da infra-estrutura rodoviária sobre a qual, aguardando o parecer do Parlamento Europeu, espera poder adoptar uma abordagem geral na sessão do Conselho de 1 e 2 de Outubro próximo. A Comissão estima que se poderão evitar cerca de 7 000 feridos e salvar cerca de 600 vidas por ano, se forem aplicadas as medidas propostas neste projecto de instrumento legislativo. Queria também dizer ao Sr. Deputado que pode estar certo da intenção do Conselho de analisar positivamente todas as medidas e iniciativas relativas à segurança rodoviária que a Comissão Europeia lhe proponha no contexto dos seus actuais esforços para reduzir o número de mortos e feridos nas estradas comunitárias."@ro18
"− Vážený pán predsedajúci, pán Ó Neachtain, ako si je vážený poslanec vedomý, vychádzajúc zo strednodobého preskúmania Európskeho akčného programu bezpečnosti cestnej premávky z marca 2006 Komisiou, Rada prijala na svojom zasadnutí z 8. a 9. júna 2006 závery. V týchto záveroch ministri dopravy Európskej únie a Európskej komisie odsúhlasili potrebu posilniť opatrenia týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky a iniciatívy na úrovni Spoločenstva alebo členských štátov. Ako výsledok, Európska komisia prijala v októbri 2006 dva zákonodarné návrhy v súvislosti s posilnením bezpečnosti cestnej premávky a vďaka výbornej spolupráci medzi Európskym parlamentom a Radou, dvaja zákonodarcovia podieľajúci sa na návrhoch urýchlene dospeli k dohode, pokiaľ ide o návrh smernice o dodatočnej montáži zrkadiel na ťažké nákladné vozidlá. Táto smernica vstúpila do platnosti v auguste 2007 a uplatňovaná bude od 31. marca 2009. Komisia predpokladá, že toto nové opatrenie pomôže zachrániť do roku 2020 až 1200 životov na cestách Spoločenstva. Rada v súčasnosti posudzuje návrh smernice o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry, na ktorý očakáva návrhy Európskeho parlamentu, a ktorý by rada prijala na stretnutí Rady, ktoré sa bude konať 1. a 2. októbra. Komisia predpokladá, že každý rok bude možné predísť 7000 zraneniam a zachrániť 600 životov, ak budú uplatňované opatrenia uvedené v tomto návrhu. Taktiež môžem uistiť cteného pána poslanca o záujme Rady kladne posúdiť všetky opatrenia, pokiaľ ide o bezpečnosť cestnej premávky a iniciatívy navrhnuté Európskou komisiou v kontexte prebiehajúcich snáh znížiť počet úmrtí a zranenia na cestách Spoločenstva."@sk19
". − Härra juhataja, härra Ó Neachtain, nagu austatud kolleeg kindlasti teab, võttis Euroopa Ülemkogu oma 8. ja 9. juunil 2006 toimunud kohtumisel vastu järeldused, mis põhinevad 2006. aasta märtsis komisjoni esitatud Euroopa liiklusohutuse tegevuskava vahekokkuvõttel. Nendes järeldustes nõustusid Euroopa Liidu transpordiministrid ja komisjon vajadusega tugevdada liiklusohutuse meetmeid ja algatusi ühenduse või liikmesriikide tasandil. Selle tulemusena võttis komisjon 2006. aasta oktoobris vastu kaks õigusloomega seotud ettepanekut liiklusohutuse tugevdamiseks ning tänu Euroopa Parlamendi ja nõukogu suurepärasele koostööle jõudsid kaks kaasseadusandjat kiiresti kokkuleppele ettepaneku osas võtta vastu määrus raskeveokitele tagantjärele peeglite paigaldamise kohta. Määrus jõustus augustis 2007 ning tuleb ellu viia 31. märtsiks 2009. Komisjoni hinnangul võib see uus õigusloomega seotud meede säästa ühenduse teedel praegusest aastani 2020 kuni 1 200 inimelu. Nõukogu hindab hetkel ettepanekut võtta vastu direktiiv maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta ning sõltuvalt Euroopa Parlamendi arvamusest loodetakse üldine lähenemisviis esitada 1. ja 2. oktoobril toimuval järgmisel ülemkogu kohtumisel. Komisjoni hinnangul võiks nimetatud õigusloomega seotud dokumendi projektis sätestatud meetmete vastuvõtmise korral igal aastal ära hoida umbes 7 000 vigastust ning säästa 600 inimelu. Pean samuti austatud kolleegile ütlema, et nõukogu kavatseb kindlasti hinnata kõiki komisjoni esitatud liiklusohutuse meetmeid ja algatusi, lähtudes praegustest jõupingutustest vähendada surmajuhtumite ja vigastuste arvu ühenduse maanteedel."@sl20
". − Herr talman, herr Ó Neachtain! Som ledamoten säkerligen känner till antog rådet slutsatser efter det att kommissionen lagt fram halvtidsrapporten om det europeiska åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet i mars 2006, vid sitt möte den 8–9 juni 2006. I dessa slutsatser enades EU:s transportministrar och kommissionen om behovet av att stärka trafiksäkerhetsåtgärderna och initiativen på gemenskapsnivå eller nationell nivå. Till följd av detta antog kommissionen i oktober 2006 två lagstiftningsförslag om frågan om att öka trafiksäkerheten, och tack vare det utmärkta samarbetet mellan Europaparlamentet och rådet kunde de två medlagstiftarna snabbt enas om ett förslag till direktiv om eftermontering av speglar på tunga fordon. Detta direktiv trädde i kraft i augusti 2007 och ska vara genomfört till den 31 mars 2009. Enligt kommissionens uppskattningar skulle denna nya lagstiftningsåtgärd kunna rädda upp till 1 200 liv på gemenskapens vägar från och med nu och fram till 2020. Rådet utvärderar för närvarande förslaget till direktiv om förvaltning av en säker väginfrastruktur. I avvaktan på parlamentets yttrande hoppas kommissionen att en allmän strategi ska kunna antas vid rådets möte den 1–2 oktober. Kommissionen uppskattar att cirka 7 000 skador kan undvikas och 600 liv kan räddas varje år om åtgärderna i detta förslag till lagstiftningsinstrument skulle tillämpas. Jag vill även säga till ledamoten att han kan vara säker på att rådet kommer att se positivt på alla trafiksäkerhetsåtgärder och initiativ som föreslås av kommissionen inom ramen för de pågående insatserna för att minska antalet dödsfall och skador på gemenskapens vägar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph