Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-26-Speech-3-317"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Senhor Deputado, eu julgo que, como aqui referi, seria útil, ou é útil, ou é necessária mesmo a análise ou a consulta do estudo sobre a avaliação da ameaça da criminalidade organizada na Europa. Eu não disputo nem tenho neste momento dados para lhe dizer se há mais ou se há menos criminalidade, mas há também muitas vezes uma percepção psicológica de aumento da criminalidade que depois os factos não demonstram. Mas há uma coisa que é inequívoca, é que efectivamente é necessário um esforço concertado, um esforço maior e um esforço reforçado de cooperação entre os Estados-Membros, mas também de cooperação entre as Instituições Europeias e os Estados-Membros com vista a eliminar as ameaças que são vastas e que são várias que nos são colocadas pela criminalidade organizada e que hoje, dadas as tecnologias, como eu referi, as novas tecnologias têm formas de actuação extraordinariamente sofisticadas e extraordinariamente difíceis de combater. Julgo que todos nós, os nossos Estados-Membros, temos também consciência destas novas realidades tecnológicas, destas novas oportunidades oferecidas aos criminosos pelo desenvolvimento tecnológico e que criam verdadeiramente dificuldades particulares e especiais ao seu combate. Naturalmente que a Presidência portuguesa, como lhe compete, estará atenta a todas as propostas e a todas as sugestões que as Instituições queiram fazer no sentido de um combate mais eficaz às ameaças postas e colocadas por estas associações criminosas que, efectivamente, não deixam também elas próprias de ter, pelo tipo de criminalidade, um impacto importante nas nossas sociedades."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"− Härra Ryan, nagu juba mainisin, oleks või õigemini on minu arvates kasulik ja lausa vajalik vaadata läbi või konsulteerida Euroopa organiseeritud kuritegevuse ohu hinnanguga. Ma ei vaidlusta seda, kas kuritegevust on rohkem või vähem, kuna mul puudub hetkel võimalus sellekohast teavet anda, kuid sageli tajume psühholoogiliselt kuritegevuse kasvu, samas kui faktid seda tegelikult ei toeta. Kuid on siiski üks asi, milles pole võimalik vaielda: meil on vaja suuremaid kooskõlastatud jõupingutusi ja koostööd liikmesriikide vahel, eriti Euroopa institutsioonide ja liikmesriikide vahel, et kõrvaldada laiaulatuslikust ja varieeruvast organiseeritud kuritegevusest tulenev oht. Nagu varem ütlesin, on uute tehnoloogiate tõttu organiseeritud kuritegelike ühenduste kasutuses erakordselt keerulised tegevusvahendid, millega on äärmiselt raske võidelda. Usun, et kõik liikmesriigid on teadlikud nendest tehnoloogilisest arengust tulenevalt kuritegelikele isikutele kättesaadavatest uutest tehnoloogiatest ja võimalustest, mis põhjustavad kindlasti spetsiifilisi probleeme võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu. Muidugi kaalub Portugali eesistuja vastavalt oma kohustustele institutsioonide kõiki ettepanekuid ja arvamusi, et tõhusamalt võidelda ohu vastu, mida põhjustavad need kuritegelikud ühendused, mis lähtuvalt kuritegevuse tüübist avaldavad meie ühiskonnale suurt mõju."@et5
lpv:translated text
"− Härra Ryan, nagu juba mainisin, oleks või õigemini on minu arvates kasulik ja lausa vajalik vaadata läbi või konsulteerida Euroopa organiseeritud kuritegevuse ohu hinnanguga. Ma ei vaidlusta seda, kas kuritegevust on rohkem või vähem, kuna mul puudub hetkel võimalus sellekohast teavet anda, kuid sageli tajume psühholoogiliselt kuritegevuse kasvu, samas kui faktid seda tegelikult ei toeta. Kuid on siiski üks asi, milles pole võimalik vaielda: meil on vaja suuremaid kooskõlastatud jõupingutusi ja koostööd liikmesriikide vahel, eriti Euroopa institutsioonide ja liikmesriikide vahel, et kõrvaldada laiaulatuslikust ja varieeruvast organiseeritud kuritegevusest tulenev oht. Nagu varem ütlesin, on uute tehnoloogiate tõttu organiseeritud kuritegelike ühenduste kasutuses erakordselt keerulised tegevusvahendid, millega on äärmiselt raske võidelda. Usun, et kõik liikmesriigid on teadlikud nendest tehnoloogilisest arengust tulenevalt kuritegelikele isikutele kättesaadavatest uutest tehnoloogiatest ja võimalustest, mis põhjustavad kindlasti spetsiifilisi probleeme võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu. Muidugi kaalub Portugali eesistuja vastavalt oma kohustustele institutsioonide kõiki ettepanekuid ja arvamusi, et tõhusamalt võidelda ohu vastu, mida põhjustavad need kuritegelikud ühendused, mis lähtuvalt kuritegevuse tüübist avaldavad meie ühiskonnale suurt mõju."@sl20
lpv:translated text
"Senhor Deputado, eu julgo que, como aqui referi, seria útil, ou é útil, ou é necessária mesmo a análise ou a consulta do estudo sobre a avaliação da ameaça da criminalidade organizada na Europa. Eu não disputo nem tenho neste momento dados para lhe dizer se há mais ou se há menos criminalidade, mas há também muitas vezes uma percepção psicológica de aumento da criminalidade que depois os factos não demonstram. Mas há uma coisa que é inequívoca, é que efectivamente é necessário um esforço concertado, um esforço maior e um esforço reforçado de cooperação entre os Estados-Membros, mas também de cooperação entre as Instituições Europeias e os Estados-Membros com vista a eliminar as ameaças que são vastas e que são várias que nos são colocadas pela criminalidade organizada e que hoje, dadas as tecnologias, como eu referi, as novas tecnologias têm formas de actuação extraordinariamente sofisticadas e extraordinariamente difíceis de combater. Julgo que todos nós, os nossos Estados-Membros, temos também consciência destas novas realidades tecnológicas, destas novas oportunidades oferecidas aos criminosos pelo desenvolvimento tecnológico e que criam verdadeiramente dificuldades particulares e especiais ao seu combate. Naturalmente que a Presidência portuguesa, como lhe compete, estará atenta a todas as propostas e a todas as sugestões que as Instituições queiram fazer no sentido de um combate mais eficaz às ameaças postas e colocadas por estas associações criminosas que, efectivamente, não deixam também elas próprias de ter, pelo tipo de criminalidade, um impacto importante nas nossas sociedades."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"− Pane Ryane, jak jsem již řekl, myslím, že by bylo vhodnější, respektive ve skutečnosti nevyhnutelné, přezkoumat, anebo zkonzultovat zprávu o hodnocení hrozeb organizované trestné činnosti pro Evropu. Nepolemizuji o tom, zda je zločinu více, anebo méně, když v současnosti nedisponuji informacemi, které bych v této souvislosti rád poskytnul, ale často dochází k tomu, že psychologicky vnímáme zvýšenou úroveň zločinu, i když se tato úroveň ve skutečnosti nezvyšuje. Ale je tu jedna věc, o které nemůžeme polemizovat: Potřebujeme vyvinout větší snahu a mezi členskými státy musí být lepší spolupráce, zejména spolupráce mezi evropskými institucemi a členskými státy s cílem eliminovat hrozby organizovaného zločinu, které jsou rozsáhlé a rozmanité. Jak jsem řekl, s ohledem na nové technologie, které jsou k dispozici, organizované skupiny zabývající se trestnou činností mají možnost využít neobyčejně důmyslné prostředky na uskutečnění svých činností, s nimiž lze velmi těžko bojovat. Jsem přesvědčen, že všechny členské státy vedou o těchto nových technologiích a nových příležitostech, které pachatelům trestných činů otvírá technologický vývoj, který způsobuje velmi specifické problémy v boji proti organizované trestné činnosti. Samozřejmě, že portugalské předsednictví bude zvažovat všechny návrhy institucí s cílem bojovat proti hrozbám, které představují zločinecké skupiny, které s ohledem na zločiny, kterých se dopouštějí ve značné míře ovlivňují naše společnosti."@cs1
lpv:translated text
"− Pán Ryan, ako som už povedal, myslím, že by bolo vhodnejšie, resp. v skutočnosti nevyhnutné, preskúmať alebo konzultovať správu o hodnotení hrozieb organizovaného zločinu pre Európu. Nepolemizujem, či je zločinu viac alebo menej, keďže v súčasnosti nedisponujem informáciami, ktoré by som vám v tejto súvislosti mohol poskytnúť, ale často ide o prípad, keď psychologicky vnímame zvýšenú úroveň zločinu, aj keď sa v skutočnosti nezvyšuje. Ale je tu jedna vec, o ktorej nemôžeme polemizovať: potrebujeme vyvinúť väčšiu snahu a medzi členskými štátmi musí byť lepšia spolupráca, najmä spolupráca medzi európskymi inštitúciami a členskými štátmi s cieľom eliminovať hrozby organizovaného zločinu, ktoré sú rozsiahle a rozmanité. Ako som povedal, s ohľadom na nové technológie, ktoré sú k dispozícii, organizované kriminálne skupiny majú možnosť využiť neobyčajne dômyselné prostriedky na uskutočnenie svojich činností, s ktorými je veľmi ťažké bojovať. Som presvedčený, že všetky členské štáty vedia o týchto nových technológiách a nových príležitostiach, ktoré otvára kriminálnikom technologický vývoj, ktorý spôsobuje veľmi špecifické problémy v boji proti organizovanému zločinu. Samozrejme, portugalské predsedníctvo bude zvažovať všetky návrhy inštitúcií s cieľom bojovať proti hrozbám, ktoré predstavujú kriminálne skupiny, ktoré s ohľadom na zločiny, ktorých sa dopúšťajú v značnej miere ovplyvňujú naše spoločnosti."@sk19
lpv:translated text
"− Eoinai Ryanai, kaip jau minėjau, manau, kad būtų naudinga ir iš esmės būtina peržiūrėti organizuoto nusikalstamumo grėsmės įvertinimą arba pasiieškoti informacijos jame. Aš nesiginčiju, ar čia yra daugiau arba mažiau nusikalstamumo, ar ne, nes šiuo metu neturiu jokios informacijos, kurią galėčiau jums pateikti šiuo klausimu. Dažnai pasitaiko, kad būna psichologinis nusikalstamumo didėjimo suvokimas, kai faktai iš tikrųjų to nepatvirtina. Tačiau dėl vieno dalyko negalima ginčytis: mums reikalingos labiau suderintos valstybių narių pastangos, ypač Europos institucijų ir valstybių narių bendradarbiavimas, siekiant pašalinti organizuoto nusikalstamumo keliamus pavojus, kurie yra plataus masto ir kinta. Kaip nurodžiau, dėl naujų technologijų, kurios yra prieinamos, organizuoto nusikalstamumo grupuotės turi labai modernias veikimo priemones, su kuriomis labai sunku kovoti. Manau, visos mūsų valstybės narės žino apie nusikaltėliams šių tecnloginių naujovių teikiamas naujas technologijas ir galimybes, ir tai neabejotinai kelia savitų problemų kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Žinoma, pirmininkaujančioji Portugalija, kaip ir turėtų, apsvarstys visus institucijų pateiktus pasiūlymus ir patarimus siekdama efektyviau kovoti su pavojais, keliamais šių kriminalinių grupuočių, kurios dėl vykdomų nusikaltimų tipo daro didžiulį poveikio mūsų visuomenėms."@lt14
lpv:translated text
"− Panie pośle Ryan! Jak już wspomniałem, uważam, że przydatne byłoby, czy też raczej jest koniecznie przeczytanie lub zapoznanie się ze sprawozdaniem z oceny zagrożenia przestępczością zorganizowaną w Europie. Nie twierdzę, że poziom przestępczości wzrósł bądź zmalał, ponieważ nie dysponuję obecnie informacjami, które mógłbym panu posłowi przytoczyć, lecz często zdarza się, że istnieje przekonanie natury psychologicznej o wzroście przestępczości, podczas gdy fakty tego nie potwierdzają. Jednakże jedna rzecz nie ulega wątpliwości: potrzebujemy większego wspólnego wysiłku państw członkowskich oraz ich większej współpracy, zwłaszcza współpracy pomiędzy instytucjami europejskimi i państwami członkowskimi, w celu eliminacji zagrożeń, których źródłem jest przestępczość zorganizowana i które są szeroko zakrojone oraz różnorodne. Jak zauważyłem, z powodu nowych technologii, które są dostępne, zorganizowane grupy przestępcze dysponują niezwykle wyrafinowanymi metodami działania, które niezmiernie trudno zlikwidować. Sądzę, że wszystkie państwa członkowskie znają te nowe technologie i nowe możliwości, jakie przestępcy uzyskują dzięki postępowi technologicznemu - co z pewnością jest przyczyną specyficznych problemów w walce z przestępczością zorganizowaną. Oczywiście prezydencja portugalska rozważy zgodnie ze swoimi obowiązkami wszystkie wnioski i sugestie przedstawione przez instytucje w celu umożliwienia skuteczniejszej walki z zagrożeniami wywoływanymi przez grupy przestępcze. Zagrożenia te, ze względu na rodzaj popełnianych przestępstw, niewątpliwie mają znaczny wpływ na nasze społeczeństwa."@pl16
lpv:translated text
"− Ryan úr, amint azt már említettem, úgy gondolom, hasznos, vagyis szükséges, sőt elengedhetetlen volna, hogy beletekintsen az európai szervezett bűnözésre vonatkozó kockázatértékelésbe. Nem szállhatok vitába azzal kapcsolatban, hogy növekszik, vagy éppen csökken a bűncselekmények száma, minthogy erről semmilyen információval nem tudok szolgálni Önnek, ám gyakran előfordul, hogy pszichológiailag a bűncselekmények számának növekvését érzékelik, miközben a tények ezt nem támasztják alá. Egy dolog azonban kétségtelen: jobban összpontosított erőfeszítésre és szorosabb együttműködésre van szükségünk a tagállamok részéről, különösen az európai intézmények és a tagállamok közötti együttműködés terén, hogy megszüntethessük a szervezett bűnözésből fakadó sokféle, kiterjedt veszélyt. Amint jeleztem, a rendelkezésre álló új technológiák következtében a szervezett bűnöző csoportok rendkívül kifinomult eszközökkel rendelkeznek, amelyekkel rendkívül nehéz felvenni a harcot. Úgy vélem, minden tagállam tisztában van ezekkel az új technológiákkal és a technológiai fejlődés kínálta lehetőségekkel, amelyek kétségkívül sajátságos problémákat okoznak a szervezett bűnözés elleni küzdelemben. A portugál elnökség, természetesen, minthogy ez feladata, minden, az intézmények által tett javaslatot és ajánlatot megfontol, hogy hatékonyabban tudjon fellépni e szervezett bűnöző csoportok ellen, amelyek az elkövetett bűncselekmények révén elkerülhetetlenül hatással vannak társadalmunkra."@hu11
lpv:translated text
". − Herr Ryan! Som jag redan har nämnt anser jag att det skulle vara lämpligt, och faktiskt nödvändigt, att gå igenom eller titta i hotbildsbedömningen avseende den organiserade brottsligheten för Europa (Octa). Jag säger varken att det begås fler eller färre brott eftersom jag inte har några uppgifter att ge er om detta för närvarande, men det är ofta så att det finns en psykologisk perception av att brottsligheten ökar fast det inte finns några fakta som stöder detta. Det finns emellertid en sak som inte kan bestridas, nämligen att vi behöver en ökad, samlad insats av och mer samarbete mellan medlemsstaterna, särskilt samarbete mellan EU-institutionerna och medlemsstaterna för att undanröja de hot som den organiserade brottsligheten innebär, som är omfattande och varierad. Som jag nämnde har organiserade kriminella sammanslutningar tack vare de nya tekniker som finns tillgängliga ytterst sofistikerade medel till sitt förfogande som är oerhört svåra att bekämpa. Jag har uppfattningen att alla våra medlemsstater är medvetna om dessa nya tekniker och de nya möjligheter som den tekniska utvecklingen erbjuder brottslingar, vilket helt klart orsakar särskilda problem i kampen mot den organiserade brottsligheten. Det portugisiska ordförandeskapet kommer naturligtvis att som sig bör överväga alla förslag från institutionerna för att mer effektivt bekämpa de hot som dessa kriminella sammanslutningar utgör och som, på grund av den typ av brott som begås, oundvikligen har en stor inverkan på våra samhällen."@sv22
lpv:translated text
"− Hyvä parlamentin jäsen Eoin Ryan, kuten jo mainitsin, mielestäni olisi tai ennemminkin on hyödyllistä ja itse asiassa olennaista tarkastella Euroopan järjestäytynyttä rikollisuutta koskevaa uhkakuva-arviota. En väittele siitä, onko rikollisuutta enemmän tai vähemmän, koska minulla ei tällä hetkellä ole antaa teille asiasta mitään tietoja, mutta usein on niin, että rikollisuuden koetaan psykologisesti lisääntyneen, kun tosiasiat eivät varsinaisesti tue oletusta. On kuitenkin yksi asia, josta ei voida väitellä: me tarvitsemme jäsenvaltioiden suurempia yhteisiä ponnistuksia ja enemmän yhteistyötä niiden välillä, erityisesti yhteistyötä eurooppalaisten toimielinten ja jäsenvaltioiden välillä, poistaaksemme järjestäytyneen rikollisuuden aiheuttamat uhkat, jotka ovat laajamittaisia ja moninaisia. Kuten mainitsin, käytettävissä olevien uusien tekniikoiden ansiosta järjestäytyneillä rikollisryhmillä on poikkeuksellisen kehittyneitä toimintatapoja, joita on erittäin hankala torjua. Uskon kaikkien jäsenvaltioidemme olevan tietoisia näistä uusista tekniikoista ja näiden teknologisten saavutusten rikollisille tarjoamista tilaisuuksista; nämä tekniikat aiheuttavat ehdottomasti erityisiä ongelmia järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Tietenkin puheenjohtajavaltio Portugali, kuten sen pitääkin, aikoo harkita kaikkia toimielinten tekemiä ehdotuksia torjuakseen tehokkaammin uhkia, joita aiheuttavat rikollisryhmät, joilla on vääjäämättä suuri vaikutus yhteiskuntiimme niiden rikosten luonteen takia, joihin ne syyllistyvät."@fi7
lpv:translated text
"− Hr. formand, hr. Ryan! Som jeg allerede har nævnt, mener jeg, at det ville være eller snarere er hensigtsmæssigt, og rent faktisk vigtigt, at revurdere eller rådføre sig med trusselsvurderingen af organiseret kriminalitet for Europa. Jeg anfægter ikke, om der er mere eller mindre kriminalitet eller ej, da jeg ikke for øjeblikket har oplysninger til Dem herom, men det er ofte tilfældet, at der er en psykologisk opfattelse af, at kriminaliteten er stigende, selv om kendsgerningerne ikke underbygger dette. Der er imidlertid en ting, som ikke kan bestrides, og det er, at der er behov for en større fælles indsats fra medlemsstaternes side og mere samarbejde mellem dem, bl.a. samarbejde mellem EU-institutionerne og medlemsstaterne for at fjerne de vidtrækkende og forskelligartede trusler fra organiseret kriminalitet. Som jeg nævnte, har kriminelle grupper på grund af den nye teknologi, som er til rådighed, meget avancerede operationsmetoder, der er meget svære at bekæmpe. Jeg tror, at alle medlemsstaterne er bekendt med den nye teknologi og de nye muligheder, kriminelle får med denne teknologiske udvikling, som bestemt giver særlige problemer i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet. Selvfølgelig vil det portugisiske formandskab, som det bør, overveje alle forslag fra institutionerne med henblik på en mere effektiv bekæmpelse af truslerne fra disse kriminelle grupper, som på grund af den type kriminalitet, de begår, ikke kan undgå at få stor indvirkning på vores samfund."@da2
lpv:translated text
"Κύριε Ryan, όπως έχω ήδη επισημάνει, θεωρώ ότι θα ήταν, ή μάλλον ότι είναι χρήσιμο και μάλιστα αναγκαίο, να μελετήσετε και να συμβουλευθείτε την αξιολόγηση απειλών όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρώπη. Δεν αμφισβητώ το κατά πόσον υπάρχει περισσότερο ή λιγότερο έγκλημα, δεδομένου ότι δεν μπορώ επί του παρόντος να σας παράσχω καμία σχετική πληροφορία, συχνά όμως συμβαίνει να δημιουργείται μια ψυχολογική εντύπωση αύξησης της εγκληματικότητας ενώ τα δεδομένα δεν υποστηρίζουν πραγματικά κάτι τέτοιο. Εντούτοις, υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί: απαιτείται όντως καταβολή πιο συντονισμένων προσπαθειών και μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, κυρίως δε συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων και των κρατών μελών, προκειμένου να εξαλειφθούν οι απειλές που προέρχονται από τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος, οι οποίες είναι ποικίλες και πολυάριθμες. Όπως επεσήμανα, χάρη στις νέες τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες, οι ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος διαθέτουν εξαιρετικά προηγμένα μέσα συνεργασίας τα οποία είναι πολύ δύσκολο να καταπολεμηθούν. Φρονώ ότι όλα τα κράτη μέλη μας γνωρίζουν την ύπαρξη αυτών των νέων τεχνολογιών και των νέων ευκαιριών που προσφέρουν στους εγκληματίες αυτές οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες προκαλούν σίγουρα συγκεκριμένα προβλήματα στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Εννοείται ότι η πορτογαλική Προεδρία, όπως οφείλει, θα εξετάσει όλες τις προτάσεις και συστάσεις που θα υποβάλουν τα όργανα προκειμένου να καταπολεμηθούν αποτελεσματικότερα οι απειλές που αντιπροσωπεύουν αυτές οι εγκληματικές ομάδες, οι οποίες, λόγω της φύσεως του διαπραττόμενου εγκλήματος, δεν μπορεί παρά να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις κοινωνίες μας."@el10
lpv:translated text
"− Mijnheer Ryan, zoals ik al heb gezegd, denk ik dat het nuttig en zelfs essentieel zou zijn, of liever gezegd is, om de dreigingsevaluatie van de georganiseerde criminaliteit voor Europa te raadplegen. Ik ga niet discussiëren over de vraag of er meer of minder misdaad is, want ik heb daar op dit moment geen informatie over, maar het is vaak zo dat er een psychologische perceptie is dat de misdaad toeneemt, terwijl de feiten dit niet ondersteunen. Er is echter iets wat niet betwist kan worden: we hebben behoefte aan een grotere gecoördineerde inspanning door, en meer samenwerking tussen, de lidstaten, in het bijzonder samenwerking tussen de Europese instellingen en de lidstaten, om de omvangrijke en uiteenlopende dreigingen van de georganiseerde misdaad weg te nemen. Zoals ik al aangaf, beschikken georganiseerde misdaadbendes, als gevolg van de nieuwe technologieën die beschikbaar zijn, over uitzonderlijk verfijnde hulpmiddelen die zeer moeilijk te bestrijden zijn. Ik denk dat al onze lidstaten zich bewust zijn van deze nieuwe technologieën en de nieuwe mogelijkheden die deze technologische ontwikkelingen misdadigers bieden, wat absoluut leidt tot specifieke problemen in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Natuurlijk zal het Portugese voorzitterschap, zoals het hoort, alle voorstellen en suggesties die de instellingen doen in overweging nemen om de dreigingen van deze criminele bendes, die door de aard van de misdrijven een grote invloed hebben op onze samenlevingen, effectiever te bestrijden."@nl3
lpv:translated text
"− kungs, kā es jau minēju, manuprāt, būtu lietderīgi un patiesībā ļoti svarīgi pārlūkot vai izskatīt Eiropas Organizētās noziedzības draudu izvērtējumu. Es neapspriedīšu to, vai noziedzības ir vairāk vai mazāk, jo šobrīd nevaru sniegt jums attiecīgu informāciju, taču bieži psiholoģiski šķiet, ka noziedzība ir pieaugusi, lai gan reālie fakti par to neliecina. Tomēr ir kāda lieta, kas nav apspriežama. Mums ir labāk jāsaskaņo dalībvalstu centieni un šo dalībvalstu sadarbība, it īpaši sadarbība Eiropas Savienības iestāžu un dalībvalstu starpā, lai ierobežotu plašos un daudzveidīgos organizētās noziedzības radītos draudus. Kā jau norādīju, pieejamo jauno tehnoloģiju dēļ organizētajiem noziedzīgajiem grupējumiem ir ārkārtīgi sarežģīti darbības veidi, kurus ir ļoti grūti apkarot. Domāju, ka mūsu dalībvalstis ir informētas par šīm jaunajām tehnoloģijām un iespējām, ko šīs attīstītās tehnoloģijas sniedz noziedzniekiem, kā arī par specifiskajām problēmām, ko tās sagādā organizētās noziedzības apkarotājiem. Bez šaubām, Portugāles prezidentūra pienācīgi izskatīs visus iestāžu priekšlikumus un ierosinājumus, lai efektīvāk cīnītos ar šo kriminālo grupējumu radītajiem draudiem, kuri izdarīto noziegumu specifikas dēļ neapšaubāmi atstāj smagas sekas mūsu sabiedrībai."@lv13
lpv:translated text
"− Mr Ryan, as I have already mentioned, I feel that it would be, or rather that it is useful and in fact essential, to review or consult the Organised Crime Threat Assessment for Europe. I am not disputing whether or not there is more or less crime as I do not at the moment have any information to give you on this, but it is often the case that there is a psychological perception of an increase in crime when the facts do not actually support this. However, there is one thing that cannot be disputed: we do need a greater concerted effort by, and more cooperation between, the Member States, especially cooperation between the European institutions and the Member States, in order to eliminate the threats posed by organised crime, which are wide-ranging and varied. As I indicated, due to the new technologies that are available, organised crime groups have extraordinarily sophisticated means of operation that are extremely difficult to combat. I believe that all our Member States are aware of these new technologies and the new opportunities offered to criminals by these technological developments, which are definitely causing specific problems in the fight against organised crime. Of course the Portuguese Presidency, as it should, will consider all proposals and suggestions made by the institutions in order to more effectively fight the threats posed by these criminal groups which, due to the type of crime perpetrated, cannot fail to have a major impact on our societies."@en4
lpv:translated text
"− Señor Ryan, como ya he mencionado, considero que resultaría o, más bien, resulta útil y, de hecho, esencial, revisar o consultar la Evaluación de la Amenaza de la Delincuencia Organizada para Europa. No estoy discutiendo si hay más o menos delincuencia, ya que por el momento no dispongo de información para facilitarles sobre esto, pero ocurre a menudo que existe una percepción sicológica en cuanto a un aumento de la delincuencia, si bien los hechos no lo refrendan realmente. No obstante, una cosa no puede discutirse: necesitamos un mayor esfuerzo concertado, y mayor cooperación, entre los Estados miembros, sobre todo cooperación entre las instituciones europeas y los Estados miembros, a fin de eliminar las amenazas que plantea la delincuencia organizada, que son muy amplias y variadas. Como ya he indicado, debido a las nuevas tecnologías disponibles, los grupos de delincuencia organizada cuentan con medios extremadamente sofisticados de operación que resultan enormemente difíciles de combatir. Creo que todos nuestros Estados miembros tienen conocimiento de estas nuevas tecnologías y de las oportunidades que les brindan a los delincuentes estos avances tecnológicos, que están provocando ciertamente problemas concretos en la lucha contra la delincuencia organizada. Desde luego, la Presidencia portuguesa va a estudiar, como es su obligación, todas las propuestas y sugerencias realizadas por las instituciones con el fin de luchar de manera más eficaz contra las amenazas planteadas por estos grupos delictivos que, debido al tipo de delitos cometidos, no pueden dejar de provocar un impacto importante sobre nuestras sociedades."@es21
lpv:spoken text
"Senhor Deputado, eu julgo que, como aqui referi, seria útil, ou é útil, ou é necessária mesmo a análise ou a consulta do estudo sobre a avaliação da ameaça da criminalidade organizada na Europa. Eu não disputo nem tenho neste momento dados para lhe dizer se há mais ou se há menos criminalidade, mas há também muitas vezes uma percepção psicológica de aumento da criminalidade que depois os factos não demonstram. Mas há uma coisa que é inequívoca, é que efectivamente é necessário um esforço concertado, um esforço maior e um esforço reforçado de cooperação entre os Estados-Membros, mas também de cooperação entre as Instituições Europeias e os Estados-Membros com vista a eliminar as ameaças que são vastas e que são várias que nos são colocadas pela criminalidade organizada e que hoje, dadas as tecnologias, como eu referi, as novas tecnologias têm formas de actuação extraordinariamente sofisticadas e extraordinariamente difíceis de combater. Julgo que todos nós, os nossos Estados-Membros, temos também consciência destas novas realidades tecnológicas, destas novas oportunidades oferecidas aos criminosos pelo desenvolvimento tecnológico e que criam verdadeiramente dificuldades particulares e especiais ao seu combate. Naturalmente que a Presidência portuguesa, como lhe compete, estará atenta a todas as propostas e a todas as sugestões que as Instituições queiram fazer no sentido de um combate mais eficaz às ameaças postas e colocadas por estas associações criminosas que, efectivamente, não deixam também elas próprias de ter, pelo tipo de criminalidade, um impacto importante nas nossas sociedades."@pt17
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Herr Ryan! Wie ich bereits sagte, hielte bzw. halte ich es für sinnvoll, und in der Tat sogar für notwendig, die Bewertung der Bedrohungslage im Bereich der organisierten Kriminalität für Europa zu prüfen oder zu berücksichtigen. Ich kann nicht sagen, ob die Kriminalität zu- oder abgenommen hat, da mir zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben darüber vorliegen, die ich an Sie weitergeben könnte, aber häufig ist es so, dass subjektiv ein Anstieg der Kriminalität wahrgenommen wird, auch wenn die Fakten diese Wahrnehmung nicht bestätigen. Eines ist jedoch unbestritten: Wir brauchen intensivere konzertierte Anstrengungen durch die Mitgliedstaaten und mehr Kooperation zwischen ihnen, insbesondere eine bessere Zusammenarbeit zwischen den europäischen Institutionen und den Mitgliedstaaten, um die weitreichenden und vielfältigen Bedrohungen durch die organisierte Kriminalität zu beseitigen. Ich sagte bereits, dass die Gruppen der organisierten Kriminalität dank der vorhandenen neuen Technologien hoch komplexe Arbeitsmethoden entwickelt haben, die nur sehr schwer zu bekämpfen sind. Ich glaube, dass alle Mitgliedstaaten diese neuen Technologien kennen und wissen, welche Möglichkeiten den Kriminellen durch diese neuen technologischen Entwicklungen, die eindeutig spezifische Probleme bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität verursachen, eröffnet werden. Der portugiesische Ratsvorsitz wird natürlich, wie es seine Aufgabe ist, alle Vorschläge und Empfehlungen der Institutionen prüfen, um wirksamer gegen die von diesen kriminellen Gruppen ausgehenden Bedrohungen vorgehen zu können, die aufgrund der Art der verübten Straftaten zwangsläufig gravierende Auswirkungen auf unsere Gesellschaften haben werden."@de9
lpv:translated text
"− Onorevole Ryan, come ho già accennato, penso che sia utile – anzi è utile e in realtà essenziale – esaminare o consultare lo studio sulla valutazione della minaccia della criminalità organizzata in Europa. Non discuto, né al momento dispongo di dati per dirle se vi sia più o meno criminalità, ma succede spesso che sia abbia una percezione psicologica dell’aumento della criminalità, che tuttavia non è suffragato dai fatti. Esiste comunque un dato inequivocabile: occorrono effettivamente sforzi più concertati e una maggiore cooperazione tra gli Stati membri e soprattutto tra le Istituzioni europee e gli Stati membri, in modo da contrastare le gravi e molteplici minacce poste dalla criminalità organizzata. Come ho accennato, grazie alle nuove tecnologie i gruppi di criminalità organizzata dispongono di mezzi operativi estremamente sofisticati ed estremamente difficili da combattere. Credo che tutti noi, tutti gli Stati membri, siamo consapevoli di questa nuova realtà tecnologica, delle nuove opportunità offerte ai criminali da questo sviluppo tecnologico, che crea veramente difficoltà particolari e specifiche nel combatterli. Naturalmente, la Presidenza portoghese considererà, com’è suo dovere, tutte le proposte e tutti i suggerimenti presentati dalle Istituzioni al fine di lottare con più efficacia contro la minaccia posta da questi gruppi di criminali che, visto il tipo dei reati, non può non avere gravi ripercussioni sulle nostre società."@it12
lpv:translated text
"− M. Ryan, comme je l’ai déjà expliqué, je pense que cela serait, ou plutôt que c’est utile et, à la vérité, essentiel, de revoir ou de consulter l’évaluation de la menace liée au crime organisé pour l’Europe. Je ne veux débattre du fait qu’il y a plus ou moins de criminalité car, pour l’heure, je n’ai aucune information à vous fournir à ce sujet, mais il arrive souvent qu’il y ait une perception psychologique d’une augmentation de la criminalité, même si cela n’est pas vraiment vérifié dans les faits. Toutefois, il est une chose qui ne saurait être contestée: nous avons vraiment besoin d’une concertation accrue, et d’une plus grande coopération entre les États membres, notamment la coopération entre les institutions européennes et les États membres, afin d’éliminer les menaces, multiples et variées, que représente le crime organisé. Comme précisé, en raison des nouvelles technologies disponibles, les groupes criminels organisés disposent de moyens d’action extraordinairement sophistiqués extrêmement difficiles à combattre. Je crois que tous nos États membres ont conscience de l’existence de ces nouvelles technologies et des nouvelles opportunités que ces développements technologiques offrent aux criminels, ce qui pose effectivement des problèmes spécifiques dans le cadre de la lutte contre le crime organisé. Bien sûr la présidence portugaise, comme il se doit, considérera toutes les propositions et suggestions soumises par les institutions, afin de mieux lutter contre ces groupes criminels qui, étant donné la nature des délits commis, ont forcément un impact notable sur nos sociétés."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070926.20.3-317"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph