Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-26-Speech-3-315"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070926.20.3-315"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"O Conselho solicita ao Sr. Deputado que consulte a avaliação da ameaça da criminalidade organizada, relatório elaborado anualmente pela Europol à atenção do Conselho, e da qual existe uma versão publicada e que é remetida anualmente ao Parlamento Europeu. Em 13 de Junho deste ano, nas suas conclusões sobre a ACRO relativa a 2007, o Conselho reiterou a sua convicção de que o combate ao crime organizado se deverá centrar na redução da ameaça e dos danos por ela causados e, em especial, na resolução dos seguintes problemas: obstáculos encontrados para desmantelar grupos criminosos organizados que devido à dimensão internacional ou à própria influência desses grupos, o nível de infiltração da criminalidade organizada na sociedade e na economia, nomeadamente a utilização abusiva de estruturas empresariais legais, em especial no sector dos transportes e, finalmente, a utilização abusiva da tecnologia por grupos criminosos. O Conselho destacou igualmente que as prioridades da União Europeia para 2007 deverão ser os seguintes mercados criminais: tráfico de droga, especialmente drogas sintéticas; contrabando e tráfico de seres humanos, especialmente quando associados à imigração ilegal; fraudes, especialmente em relação a mercadorias que pagam impostos elevados e o carrossel IVA; contrafacção do euro, contrafacção de produtos de base e furto de propriedade intelectual, branqueamento de capitais. Tal como no caso da ACRO relativo a 2006 nestas conclusões é salientada a necessidade de uma abordagem multidisciplinar assente em informações criminais, a fim de não só frustrar as actividades criminosas, mas também de desmantelar as organizações criminosas de levar os delinquentes a tribunal e de os privar dos produtos de crime. Tal implica que se utilizem recursos dedicados, especializados e se organizem estruturas, a fim de utilizar todas as informações na posse das autoridades de aplicação da lei permitindo assim, identificar e combater os grupos criminosos que sejam mais ameaçadores. O Conselho apela também nas suas conclusões a que se prossiga no desenvolvimento de uma nova estratégia de controlo assente em informações criminais que cubra todo o território nacional, eventualmente da União Europeia complementando os controlos nas fronteiras externas com controlos, em trânsito ou no destino, vigiando os movimento financeiros e expandindo as capacidades analíticas dos serviços de aplicação das leis nacionais e das leis da União Europeia."@pt17
lpv:translated text
"− Rada odkazuje váženého poslance na zprávu o posouzení hrozeb organizované trestné činnosti (OCTA), kterou každoročně vypracovává Europol s cílem informovat Radu. Její verze je také publikována a každoročně předkládána Evropskému parlamentu. Dne 13. června tohoto roku, ve svých závěrech uveřejněných ve zprávě OCTA za rok 2007, Rada opětovně vyhlásila boj proti organizovanétrestné činnosti, který by měl být zaměřen na snížení hrozby a ublížení, které jsou následky tohoto zločinu, ale také zejména na následující problémy: odstranění překážek, které brání rozbití skupin zabývajících se organizovanou trestnou činností s ohledem na jejich mezinárodní rozměr nebo vliv, úroveň infiltrace organizovaného zločinu ve společnosti a hospodářství, zejména s ohledem na její uplatnění v zákonných obchodních strukturách a odvětví dopravy a nakonec také s ohledem na využívání technologií na účely související s organizovanou trestnou činností. Rada rovněž zdůraznila, že prvořadými cíli Evropské unie pro rok 2007 je zamezení následujících trestných činností: obchodování s drogami, zejména se syntetickými drogami, pašování a obchodování s lidmi, zejména v souvislosti s ilegálním přistěhovalectvím, podvodům, zejména v oblasti vysoce zdaňovaného zboží a kolotočovým podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty, padělání eura, padělání zboží a krádežím duševního vlastnictví a praní peněz. Jak tomu bylo v případě zprávy OCTA za rok 2006, tyto závěry zdůrazňují potřebu mezioborového inteligentně vedeného přístupu s cílem nejen narušit trestnou činnost, ale také rozbít kriminální organizace, a postavit delikventy před soud a připravit je o výnosy z trestné činnosti. To předpokládá, že se bude vycházet ze spolehlivých zdrojů a organizovaných struktur s využitím všech dostupných informací podle zákona, a tak určit skupiny zabývající se trestnou činností, které jsou největší hrozbou, a zasáhnout proti nim. Rada ve svých závěrech žádá také další novou inteligentně vedenou strategii kontroly na vnitrostátní úrovni – a možná také na úrovni EU – a doplnění hraničních kontrol na ze země, na cestách, anebo v cíli, sledování finančních transakcí a rozšíření analytických možností národních a evropských orgánů činných v trestním řízení."@cs1
". − Hr. formand! Rådet henviser hr. Ryan til den trusselsvurdering af organiseret kriminalitet (OCTA), som Europol udarbejder årligt til Rådet, og hvoraf et eksemplar hvert år fremsendes til Parlamentet. Den 13. juni i år stadfæstede Rådet i sine konklusioner vedrørende trusselsvurderingen af organiseret kriminalitet for 2007, at det er overbevist om, at bekæmpelsen af organiseret kriminalitet bør koncentreres om at begrænse truslen fra den og den skade, den forvolder, og særlig om at løse de følgende problemer, nemlig hindringerne for at opløse kriminelle grupper som følge af deres internationale dimension eller indflydelse, organiseret kriminalitets infiltration af samfundet og økonomien, bl.a. misbrug af lovlige virksomhedsstrukturer og navnlig transportsektoren samt endelig kriminelle gruppers misbrug af teknologi. Rådet understreger også, at EU's prioriteter for 2007 bør omfatte følgende kriminelle markeder: narkotikahandel, særlig handel med syntetiske stoffer, menneskesmugling og menneskehandel, navnlig i forbindelse med ulovlig indvandring, bedrageri, bl.a. i forbindelse med varer, der er pålagt høje afgifter, og momskarusseller, forfalskning af euroen, vareforfalskning, tyveri af intellektuel ejendomsret og hvidvaskning af penge. Ligesom det var tilfældet med trusselsvurderingen af organiseret kriminalitet for 2006 understregede disse konklusioner behovet for en tværfaglig efterretningsbaseret strategi, ikke blot for at gøre en ende på kriminelle aktiviteter, men også for at opløse kriminelle organisationer, sætte lovovertrædere under tiltale og fratage dem udbyttet af kriminaliteten. Det indebærer, at man skal trække på engagerede (specialiserede) ressourcer og opbygge strukturer med henblik på at anvende alle oplysninger, der er til rådighed for retshåndhævelse, og på denne måde identificere og tackle de farligste kriminelle grupper. Rådet opfordrer i sine konklusioner også til yderligere udvikling af en ny, efterretningsbaseret kontrolstrategi, som omfatter hele det nationale område - og evt. EU-området - hvor kontrollen af de eksterne grænser suppleres med kontroller undervejs eller ved bestemmelsesstedet, overvågning af finansielle bevægelser og udvidelse af nationale og EU's retshåndhævende myndigheders analytiske evne."@da2
". Der Rat verweist den Herrn Abgeordneten auf die Bewertung der Bedrohungslage im Bereich der organisierten Kriminalität (OCTA), die Europol einmal jährlich für den Rat erstellt und die jedes Jahr auch dem Europäischen Parlament übermittelt wird. Am 13. Juni dieses Jahres bekräftigte der Rat in seinen Schlussfolgerungen zur OCTA 2007 seine Überzeugung, dass der Schwerpunkt bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität auf der Verringerung der von ihr ausgehenden Bedrohung und des durch sie verursachten Schadens liegen und insbesondere darin bestehen sollte, dass: die Hindernisse bei der Zerschlagung der Gruppen der organisierten Kriminalität, die auf deren Aktivitäten bzw. Einfluss auf internationaler Ebene zurückgehen, beseitigt werden; das Ausmaß der Unterwanderung der Gesellschaft und der Wirtschaft durch die organisierte Kriminalität, insbesondere der Missbrauch legaler Unternehmensstrukturen und namentlich des Verkehrssektors eingedämmt wird und dass der Missbrauch moderner Technologie durch Gruppen der organisierten Kriminalität verhindert wird. Außerdem hob der Rat hervor, dass die folgenden Kriminalitätsbereiche im Jahr 2007 Prioritäten der Europäischen Union sein sollten: Drogenhandel, insbesondere der Handel mit synthetischen Drogen; Schleuserkriminalität und Menschenhandel, insbesondere im Zusammenhang mit illegaler Einwanderung; Betrug, insbesondere bei hoch besteuerten Waren und in Form von Mehrwertsteuer-Karussellen; Eurofälschung, Produktfälschung und Diebstahl an geistigem Eigentum und Geldwäsche. Wie bereits anlässlich der OCTA 2006 festgestellt, wird auch in diesen Schlussfolgerungen die Notwendigkeit eines interdisziplinären, auf Erkenntnisgewinnung beruhenden Konzepts hervorgehoben, nicht nur, um kriminelle Aktivitäten zu unterbinden, sondern auch, um kriminelle Organisationen zu zerschlagen, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen und ihnen die Erträge aus Straftaten zu entziehen. Dies setzt voraus, dass entsprechende (spezielle) Mittel eingesetzt und Strukturen im Hinblick darauf organisiert werden, alle für die Strafverfolgung verfügbaren Informationen zu nutzen und auf diese Weise die gefährlichsten kriminellen Gruppen zu identifizieren und gegen sie vorzugehen. In seinen Schlussfolgerungen fordert der Rat außerdem dazu auf, eine neue erkenntnisgestützte Kontrollstrategie zu entwickeln, die sich auf das gesamte nationale Hoheitsgebiet und wenn möglich das gesamte EU-Gebiet erstreckt und mit der die Kontrollen an den Außengrenzen durch Kontrollen unterwegs oder am Bestimmungsort ergänzt, Finanzvorgänge überwacht und die Analysefähigkeiten der Strafverfolgungsbehörden auf nationaler Ebene und auf EU-Ebene erweitert werden."@de9
". Το Συμβούλιο παραπέμπει τον αξιότιμο βουλευτή στην αξιολόγηση απειλών όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα (OCTA), την οποία εκπονεί ετησίως και διαβιβάζει στο Συμβούλιο η Europol και μια έκδοση της οποίας δημοσιεύεται και υποβάλλεται ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στις 13 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, στα συμπεράσματά του σχετικά με την OCTA για το 2007, το Συμβούλιο επανέλαβε την πεποίθησή του ότι ο αγώνας κατά του οργανωμένου εγκλήματος πρέπει να εστιαστεί στη μείωση της απειλής και της ζημίας που προκαλεί και, ειδικότερα, στην καταπολέμηση των ακόλουθων προβλημάτων: των εμποδίων στην εξάρθρωση ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος που απορρέουν από τη διεθνή τους διάσταση ή επιρροή, του επιπέδου διείσδυσης του οργανωμένου εγκλήματος στην κοινωνία και την οικονομία, ιδίως ως προς την κατάχρηση νόμιμων επιχειρηματικών δομών και του μεταφορικού τομέα ειδικότερα, και, τέλος, της κατάχρησης της τεχνολογίας από ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος. Το Συμβούλιο τόνισε επίσης ότι οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2007 πρέπει να είναι οι ακόλουθες εγκληματικές αγορές: διακίνηση ναρκωτικών, ιδίως συνθετικών ναρκωτικών· λαθρεμπορία και διακίνηση ανθρώπινων όντων, ιδίως σε σχέση με την παράνομη μετανάστευση· απάτη, ιδίως στον τομέα των προϊόντων υψηλής φορολογίας και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας· παραχάραξη του ευρώ, παραχάραξη προϊόντων και κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Όπως και στην περίπτωση της OCTA για το 2006, τα συμπεράσματα αυτά υπογραμμιζόταν η ανάγκη για μια διεπιστημονική προσέγγιση με βάση τις πληροφορίες με σκοπό να μην παρεμποδιστούν απλώς οι εγκληματικές δραστηριότητες αλλά να εξαρθρωθούν επίσης οι εγκληματικές οργανώσεις, να προσαχθούν οι εγκληματίες στη δικαιοσύνη και να τους αφαιρεθούν τα κέρδη από τις εγκληματικές τους δραστηριότητες. Αυτό συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιμέρους (ειδικευμένων) πόρων και τη συγκρότηση μηχανισμών με σκοπό την εκμετάλλευση όλων των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στα όργανα επιβολής του νόμου και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την εντόπιση και καταπολέμηση των εγκληματικών ομάδων που αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή. Το Συμβούλιο ζητεί επίσης, στα συμπεράσματά του, την περαιτέρω ανάπτυξη μιας νέας, προσανατολισμένης στις πληροφορίες, στρατηγική ελέγχου που να καλύπτει το σύνολο της εθνικής –και ενδεχομένως της κοινοτικής– επικράτειας, συμπληρώνοντας τους ελέγχους των εξωτερικών συνόρων με πρόσθετους ελέγχους, καθ’ οδόν ή στον προορισμό, την παρακολούθηση των κινήσεων κεφαλαίων και την επέκταση των ικανοτήτων ανάλυσης των εθνικών και κοινοτικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου."@el10
". − The Council refers the honourable Member to the Organised Crime Threat Assessment (OCTA), which is annually produced by Europol for the Council’s attention and a version of which is published and submitted annually to the European Parliament. On 13 June this year, in its conclusions on the OCTA 2007, the Council restated its conviction that the fight against organised crime should focus on reducing the threat and the harm caused by it and, in particular, on tackling the following problems: the obstacles to dismantling organised crime groups stemming from their international dimension or influence, the level of infiltration of organised crime into society and the economy, especially the misuse of legitimate business structures and the transport sector in particular, and, finally, the misuse of technology by organised crime groups. The Council also stressed that the European Union’s priorities for 2007 should be the following criminal markets: drug trafficking, especially in synthetic drugs; smuggling and trafficking in human beings, especially in relation to illegal immigration; fraud, especially in the area of highly taxed goods and Value Added Tax carousels; euro counterfeiting, commodity counterfeiting and intellectual property theft, and money laundering. As was the case with the OCTA 2006, these conclusions highlighted the need for a multidisciplinary intelligence-led approach in order not only to disrupt criminal activities but also to dismantle criminal organisations, bring the offenders to justice and deprive them of the proceeds of crime. This implies drawing on dedicated (specialised) resources and organising structures with a view to using all information that is available to law enforcement and thus identifying and tackling the most threatening criminal groups. The Council also calls in its conclusions for the further development of a new, intelligence-led control strategy covering the entire national – and possibly EU – territory, complementing external border controls with checks, en route or at destination, monitoring financial movements and expanding the analytical capabilities of national and EU law enforcement agencies."@en4
". − El Consejo remite a su Señoría a la Evaluación de la Amenaza de la Delincuencia Organizada (OCTA), que confecciona anualmente Europol a la atención del Consejo y una versión de la cual se publica y se presenta todos los años para el Parlamento Europeo. El 13 de junio del presente año, en sus conclusiones sobre la OCTA 2007, el Consejo reafirmó su convencimiento de que la lucha contra la delincuencia organizada debería centrarse en reducir la amenaza y el daño causado por la misma y, sobre todo, en luchar contra los siguientes problemas: los obstáculos al desmantelamiento de los grupos de delincuencia organizada que se derivan de su dimensión o influencia internacional, el nivel de infiltración de la delincuencia organizada en la sociedad y la economía, sobre todo el mal uso de las estructuras empresariales legítimas y el sector del transporte en concreto, y por último, el mal uso de la tecnología por parte de los grupos de delincuencia organizada. El Consejo también subrayaba que las prioridades de la Unión Europea para 2007 deberían ser los siguientes escenarios delictivos: el tráfico de drogas, en especial las sintéticas; el contrabando y el tráfico de personas, sobre todo en relación con la inmigración ilegal; el fraude, sobre todo en el ámbito de artículos sujetos a elevada imposición y circuitos de IVA; falsificaciones de euros, falsificaciones de artículos y hurto de propiedad intelectual, y blanqueamiento de capitales. Al igual que en el caso de la OCTA 2006, estas conclusiones subrayaron la necesidad de un planteamiento multidisciplinar encabezado por los servicios de inteligencia con el fin no sólo de frenar las actividades delictivas, sino también de desmantelar las organizaciones criminales, poner a los infractores a disposición de la justicia y confiscarles los productos del delito. Esto implica destinar recursos dedicados (especializados) y organizar estructuras con vistas a utilizar toda la información disponible para la aplicación de la ley e identificar y apresar así a los grupos delictivos más peligrosos. El Consejo aboga también en sus conclusiones por el ulterior desarrollo de una estrategia de control nueva y dirigida por los servicios de información que cubran todo el territorio nacional –y posiblemente de la UE–, completando los controles de las fronteras exteriores con inspecciones, en ruta o en el lugar de destino, inspecciones de movimientos financieros y la ampliación de las capacidades analíticas de las agencias de aplicación de la ley nacionales y de la UE."@es21
". − Nõukogu soovitab austatud parlamendiliikmel vaadata Europoli koostatud ja nõukogule esitatud iga-aastast organiseeritud kuritegevuse ohu hinnangut (OCTA), mille versioon avaldatakse ning esitatakse kord aastas Euroopa Parlamendile. Käesoleva aasta 13. juunil kordas nõukogu OCTA 2007 järeldustes oma tõekspidamist, et organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus peaks keskenduma selle põhjustatud ohule ja kahjudele ning käsitlema eriti järgmisi probleeme: takistused rahvusvahelise ulatuse või mõjuga organiseeritud kuritegelike jõukude likvideerimisel, organiseeritud kuritegevuse märkamatu ühiskonda ja majandusse tungimise tase, eriti seaduslike äristruktuuride ja transpordisektori kasutamine ning lõpuks tehnoloogia väärkasutus organiseeritud kuritegelike jõukude poolt. Nõukogu rõhutas ka seda, et 2007. aastal peaksid Euroopa Liidu prioriteedid hõlmama järgmisi kuritegelikke turge: narkokaubandus, eriti sünteetilised narkootikumid; salakaubavedu ja inimkaubandus, eriti seoses ebaseadusliku sisserändega; pettused, eriti kõrgelt maksustatud kaupade osas ja käibemaksukarussellid; euro võltsimine, kaupade võltsimine ja intellektuaalomandi vargus, ning rahapesu. Nii nagu OCTA 2006 puhul, tõstsid ka need järeldused esile multidistsiplinaarse luurepõhise lähenemise vajadust, et kuritegelikku tegevust mitte üksnes katkestada, vaid ka kuritegelikud organisatsioonid likvideerida, tuua süüdlased kohtu ette ning võtta neilt ära kuritegelikul teel saadud tulu. See eeldab sihtotstarbelistele (eri-)ressurssidele toetumist ning struktuuride korrastamist, pidades silmas kogu õiguskaitseorganitele kättesaadava teabe kasutamist ning seega kõige ohtlikumate kuritegelike jõukude tuvastamist ja nendega tegelemist. Nõukogu nõuab oma järeldustes ka uue luurepõhise kontrollistrateegia edasiarendamist, mis kataks kogu riigi – ja võib-olla ka ELi – territooriumi, täiendades välispiiri kontrolli teel või sihtkohas asuvate kontrollpunktidega raha liikumise jälgimist ning riiklike ja ELi õiguskaitseorganite analüüsivõime laiendamist."@et5
"− Neuvosto kehottaa parlamentin jäsentä tutustumaan järjestäytynyttä rikollisuutta koskevaan uhkakuva-arvioon, jonka Europol laatii vuosittain ja toimittaa neuvostolle ja josta julkaistaan ja toimitetaan vuosittain versio Euroopan parlamentille. Tämän vuoden kesäkuun 13. päivänä uhkakuva-arviosta tekemissään päätelmissä neuvosto totesi jälleen katsovansa, että järjestäytyneen rikollisuuden torjumisessa pitäisi keskittyä sen aiheuttaman uhan ja haitan vähentämiseen ja etenkin seuraavien ongelmien ratkaisuun: järjestäytyneiden rikollisryhmien hajottamisen esteet, jotka johtuvat niiden kansainvälisestä ulottuvuudesta tai vaikutusvallasta, järjestäytyneen rikollisuuden yhteiskuntaan ja talouteen soluttautumisen taso, erityisesti laillisten liiketoimintarakenteiden ja varsinkin kuljetusalan väärinkäyttö, ja lopulta teknologian väärinkäyttö järjestäytyneiden rikollisryhmien toimesta. Neuvosto myös painotti, että Euroopan unionin ensisijaisen toiminnan kohteina vuonna 2007 pitäisi olla seuraavien rikosmarkkinoiden: huumekauppa, erityisesti synteettisten huumausaineiden osalta; ihmisten salakuljetus ja ihmiskauppa, etenkin laittoman maahanmuuton yhteydessä; petokset, erityisesti korkean veron alaisten tavaroiden ja arvonlisäverokarusellien osalta; eurojen väärentäminen, tavaroiden väärentäminen ja tekijänoikeusrikokset sekä rahanpesu. Kuten myös vuoden 2006 uhkakuva-arvion osalta, päätelmissä korostettiin monialaisen, tiedustelupalvelujen johtaman toiminnan tarvetta, jotta ei pystyttäisi ainoastaan häiritsemään rikollista toimintaa, vaan myös hajottamaan rikollisjärjestöjä, saamaan syylliset oikeuden eteen ja viemään heiltä rikoksista saadut tulot. Tämä merkitsee erikoistuneiden voimavarojen hyödyntämistä ja rakenteiden organisoimista kaiken lainvalvontaelinten käytössä olevan tiedon käyttämiseksi ja siten uhkaavimpien rikollisryhmien tunnistamiseksi ja taltuttamiseksi. Neuvosto kehottaa päätelmissään myös kehittämään edelleen uutta, tiedustelupalvelujen johtamaa valvontastrategiaa, joka kattaisi koko kansallisen – ja mahdollisesti EU:n – alueen, täydentämään ulkorajojen valvontaa tarkastuksilla, joko matkan varrella tai määränpäässä, seuraamaan rahaliikennettä ja laajentamaan kansallisten ja EU:n lainvalvontaviranomaisten analyyttisia valmiuksia."@fi7
". − Le Conseil invite l’honorable membre à se reporter à l'évaluation de la menace liée au crime organisé (rapport OCTA) réalisée chaque année par Europol à l’attention du Conseil et dont un exemplaire est publié et soumis chaque année au Parlement européen. Le 13 juin de cette année, dans ses conclusions sur le rapport OCTA 2007, le Conseil a répété qu’il était convaincu que le principal objectif dans le cadre de la lutte contre le crime organisé devrait être de réduire la menace et le mal causé et, notamment, de s’attaquer aux problèmes suivants: les obstacles au démantèlement de groupes criminels organisés du fait de leur dimension ou influence internationale, le niveau d’infiltration du crime organisé dans la société et l’économie, notamment, l’utilisation abusive de structures d’entreprise légales et du secteur des transports en particulier et, enfin, l’utilisation abusive de technologies par les groupes criminels organisés. Le Conseil a également souligné que les priorités de l’Union européenne pour 2007 devraient porter sur les marchés criminels suivants: le trafic de stupéfiants, en particulier des drogues de synthèse, le trafic et la traite des êtres humains, notamment ceux liés à l’immigration clandestine, la fraude, en particulier dans le domaine des marchandises fortement taxées et des carrousels à la TVA, la contrefaçon de l’euro, la contrefaçon de marchandises et le vol de propriété intellectuelle, et le blanchiment d’argent. Comme cela fut le cas avec le rapport OCTA 2006, ces conclusions soulignaient la nécessité d’adopter une approche multidisciplinaire fondée sur le renseignement en vue non seulement de faire cesser les activités criminelles, mais aussi de démanteler les organisations criminelles, de traduire les délinquants en justice et de les priver des produits du crime. Il faut pour cela que des ressources (spécialisées) soient affectées à l'exploitation de toutes les informations dont les services répressifs peuvent disposer, de manière à identifier et à combattre les groupes criminels qui représentent la menace la plus importante. Dans ces conclusions, le Conseil appelle également à poursuivre la mise au point d’une nouvelle stratégie de contrôle axée sur le renseignement qui couvre l’ensemble du territoire nationale, éventuellement celui de l’UE, compléter les contrôles aux frontières extérieures par des contrôles, en cours de route ou à destination, contrôler les mouvements financiers et renforcer les capacités analytiques des services de prévention et de répression nationaux et de l'UE."@fr8
". − A Tanács szeretné a képviselő úr figyelmét felhívni a szervezett bűnözésre vonatkozó kockázatértékelésre (OCTA), amelyet az Europol évenként készít a Tanács részére, és amelynek egy verzióját minden évben nyilvánosságra hozzák, és az Európai Parlament számára is benyújtják. Idén június 13-án, az OCTA 2007-ről szóló következtetéseiben a Tanács újból kifejtette azon meggyőződését, hogy a szervezett bűnözés elleni küzdelemnek a veszély és a kár csökkentésére kell összpontosítania, és különösen a következő problémákkal kell megbirkóznia: a nemzetközi szintű vagy befolyásos szervezett bűnözői csoportok felszámolását gátló akadályokkal, a szervezett bűnözés társadalomba és gazdaságba való beszivárgásának mértékével, különösen a törvényes vállalati struktúrával és a közlekedési ágazattal való visszaéléssel, és végül, a szervezett bűnözői csoportok technológiával való visszaélésével. A Tanács továbbá hangsúlyozta, hogy az Európai Unió 2007-es prioritásai a következő bűnügyi piacok lesznek: drogkereskedelem, különösen a szintetikus kábítószerek; csempészet és emberkereskedelem, különösen az illegális bevándorláshoz kapcsolódóan; csalás, különösen a fokozottan adóztatott árukkal és a HÉA-val való visszaélés; euróhamisítás, árucikk-hamisítás, a szellemi tulajdon lopása és a pénzmosás. Mint már az OCTA 2006 esetében is történt, a következtetések rávilágítottak az operatív információn alapuló multidiszciplináris megközelítés szükségességére, amelynek célja nemcsak a bűncselekmények felderítése, hanem a bűnszervezetek felszámolása, a bűnözők bíróság elé állítása, és bűncselekményekből származó javaktól való megfosztásuk. Ehhez különleges források és szervező struktúrák szükségesek, amelyek célja minden, a végrehajtó szervek rendelkezésre álló információ felhasználása, s ezáltal a legveszélyesebb bűnöző csoportok azonosítása és leszerelése. Következtetéseiben a Tanács egy olyan új, operatív információn alapuló ellenőrző stratégia további fejlesztésére is felszólít, amely a teljes ország – és lehetőleg az egész EU – területét lefedné, útközbeni vagy a célországban történő vizsgálatokkal egészítené ki a külső határellenőrzéseket, felügyelné a pénzügyi mozgásokat és kiterjesztené a nemzeti és az uniós bűnüldöző szervek elemző kapacitását."@hu11
". − Il Consiglio invita l’onorevole deputato a consultare la valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata (OCTA), elaborata annualmente dall’Europol all’attenzione del Consiglio e della quale esiste una versione pubblicata che viene presentata annualmente al Parlamento europeo. Il 13 giugno di quest’anno, nella sua conclusione sull’OCTA 2007, il Consiglio ha ribadito la sua convinzione che la lotta contro la criminalità organizzata debba concentrarsi sulla riduzione della minaccia e del danno da questa causato, affrontando in particolare i seguenti problemi: gli ostacoli allo smantellamento dei gruppi di criminalità organizzata, che traggono origine dalla dimensione o dall’influenza internazionale di questi ultimi; il livello di infiltrazione della criminalità organizzata nella società e nell’economia, con particolare riguardo all’uso improprio di strutture imprenditoriali legali, in modo particolare nel settore dei trasporti; infine, l’uso improprio della tecnologia da parte di gruppi di criminalità organizzata. Il Consiglio ha anche sottolineato che le priorità dell’Unione europea per il 2007 dovrebbero essere i mercati criminali seguenti: traffico di droga, specialmente droghe sintetiche; contrabbando e tratta di esseri umani, specialmente quando associata all’immigrazione clandestina; frode, specialmente in relazione ai beni che gravati da imposte elevate e alle frodi carosello IVA; contraffazione di euro, contraffazione di prodotti di base e furto della proprietà intellettuale, nonché riciclaggio di denaro sporco. Come nel caso dell’OCTA 2006, queste conclusioni hanno evidenziato la necessità di un approccio multidisciplinare basato sulle informazioni, al fine non solo di turbare le attività criminali ma anche di smantellare le organizzazioni criminali assicurando i colpevoli alla giustizia e spogliandoli dei ricavi dei reati. Questo implica che si faccia ricorso a risorse mirate, specializzate e che si organizzino strutture in modo da poter utilizzare tutte le informazioni di cui dispongono le autorità preposte ad applicare la legge e a individuare e combattere i gruppi criminali più pericolosi. Nelle sue conclusioni il Consiglio esorta inoltre a sviluppare una nuova strategia di controllo basata sulle informazioni, che copra tutto il territorio nazionale ed eventualmente quello dell’Unione europea, completando la sorveglianza alle frontiere esterne con controlli, in transito o a destinazione, monitorando i movimenti finanziari e ampliando le capacità analitiche dei servizi preposti all’applicazione delle leggi nazionali e delle leggi europee."@it12
". − Taryba atkreipia gerbiamojo nario dėmesį į organizuoto nusikalstamumo įvertinimą (OCTA), kurį kasmet parengia Europolas Tarybos dėmesiui ir kurio versija yra kasmet publikuojama bei pateikiama Europos Parlamentui. Šių metų birželio 13 d. savo išvadose dėl 2007 m. OCTA Taryba vėl pareiškė savo įsitikinimą, kad kova su organizuotu nusikalstamumu turėtų būti nukreipta į jo keliamos grėsmės bei daromos žalos mažinimą ir ypač tokių problemų sprendimą, kaip: kliūtys, trukdančios išardyti organizuoto nusikalstamumo grupes, atsirandančios dėl tarptautinio masto arba įtakos, organizuoto nusikalstamumo įsiskverbimo į visuomenę ir ekonomiką lygio, ir ypač dėl organizuoto nusikalstamumo grupių piktnaudžiavimo teisėtomis verslo struktūromis ir konkrečiai transporto sektoriumi, ir pagaliau dėl piktnaudžiavimo technologijomis. Be to, Taryba pabrėžė, kad Europos Sąjungos 2007 m. prioritetais turėtų būti šios kriminalinės rinkos: prekyba narkotikais, ypač sintetiniais narkotikais; kontrabanda ir prekyba žmonėmis, ypač susijusi su nelegalia imigracija; sukčiavimas, ypač daug apmokestinamų prekių ir pridėtinės vertės mokesčių grobimo srityje; eurų klastojimas, prekių klastojimas ir intelektinės nuosavybės vogimas bei pinigų plovimas. Kaip buvo 2006 m. OCTA atveju, šiose išvadose buvo akcentuojama daugiadisciplininio žvalgybine informacija pagrįsto metodo būtinybė, kad būtų galima ne tik sužlugdyti kriminalinę veiklą, bet ir išardyti kriminalines organizacijas, perduoti pažeidėjus teismui ir neleisti jiems gauti pajamų iš nusikalstamo veiklos. Tai reiškia skirtinių (specializuotų) išteklių pritraukimą ir struktūrų organizavimą siekiant panaudoti visą informaciją, prieinamą teisėsaugai, ir taip nustatyti labiausiai keliančias grėsmę kriminalines grupuotes ir susidoroti su jomis. Savo išvadose Taryba taip pat ragina toliau plėtoti naują, žvalgybos informacija pagrįstą kontrolės strategiją, apimančią visą šalies – ir galbūt ES – teritoriją, papildant išorinės sienos kontrolės priemones tikrinimais, atliekamais pakelyje arba paskirties vietose, stebint finansines operacijas ir plečiant ES teisėsaugos agentūrų analitinius sugebėjimus."@lt14
". − Padome vēlētos norādīt godājamam deputātam uz Organizētās noziedzības draudu izvērtējumu ( ), kuru ik gadu Padomes vajadzībām sagatavo Eiropols un kura versiju publicē un ik gadu iesniedz Eiropas Parlamentam. Šī gada 13. jūnijā Padome savos secinājumos par 2007. gada atkārtoti pauda pārliecību, ka cīņā pret organizēto noziedzību galvenā uzmanība jāpievērš tās draudiem un radītajam kaitējumam, it īpaši pievēršoties šādām problēmām: organizētās noziedzības grupējumu likvidēšanas grūtībām, kas saistītas ar šo grupējumu starptautisko dimensiju vai ietekmi, organizētās noziedzības iefiltrēšanās līmenim sabiedrībā un ekonomikā, it īpaši legālu uzņēmējdarbības struktūru un sevišķi transporta nozares ļaunprātīgai izmantošanai un, visbeidzot, tehnoloģijas ļaunprātīgai izmantošanai, ko veic organizētās noziedzības grupējumi. Padome arī uzsvēra, ka 2007. gadā Eiropas Savienībā prioritāri ir šādi noziedzīgie tirgi: narkotiku, īpaši sintētisko narkotiku tirdzniecība; cilvēku kontrabanda un tirdzniecība, sevišķi saistībā ar nelegālo imigrāciju; krāpšana, īpaši attiecībā uz precēm ar augstu nodokli un „karuseļiem” saistībā ar pievienotās vērtības nodokli; eiro viltošana, preču viltošana un intelektuālā īpašuma zādzība, kā arī naudas atmazgāšana. Līdzīgi kā 2006. gada gadījumā, šie secinājumi parādīja vajadzību pēc izlūkinformācijā pamatotas daudzdisciplīnu pieejas, lai ne tikai izjauktu noziedzīgās darbības, bet arī likvidētu noziedzīgās organizācijas, nodotu likumpārkāpējus tiesai un atsavinātu viņiem noziedzīgā ceļā gūtus ieņēmumus. Tas nozīmē īpašu (specializētu) resursu izmantošanu un struktūru organizēšanu ar mērķi izmantot visu tiesībaizsardzības iestāžu rīcībā esošo informāciju, tādējādi identificējot visbīstamākos noziedzīgos grupējumus un attiecīgi rīkojoties. Padome savos secinājumos arī aicina turpināt izstrādāt jaunu, izlūkinformācijā pamatotu kontroles stratēģiju, kas pilnībā aptvertu valsts — un, iespējams, ES — teritoriju, papildinot ārējo robežu kontroli ar pārbaudēm pa ceļam vai galamērķī, uzraugot finanšu plūsmas un paplašinot dalībvalstu un ES tiesībaizsardzības iestāžu analītisko potenciālu."@lv13
"O Conselho solicita ao Sr. Deputado que consulte a avaliação da ameaça da criminalidade organizada, relatório elaborado anualmente pela Europol à atenção do Conselho, e da qual existe uma versão publicada e que é remetida anualmente ao Parlamento Europeu. Em 13 de Junho deste ano, nas suas conclusões sobre a ACRO relativa a 2007, o Conselho reiterou a sua convicção de que o combate ao crime organizado se deverá centrar na redução da ameaça e dos danos por ela causados e, em especial, na resolução dos seguintes problemas: obstáculos encontrados para desmantelar grupos criminosos organizados que devido à dimensão internacional ou à própria influência desses grupos, o nível de infiltração da criminalidade organizada na sociedade e na economia, nomeadamente a utilização abusiva de estruturas empresariais legais, em especial no sector dos transportes e, finalmente, a utilização abusiva da tecnologia por grupos criminosos. O Conselho destacou igualmente que as prioridades da União Europeia para 2007 deverão ser os seguintes mercados criminais: tráfico de droga, especialmente drogas sintéticas; contrabando e tráfico de seres humanos, especialmente quando associados à imigração ilegal; fraudes, especialmente em relação a mercadorias que pagam impostos elevados e o carrossel IVA; contrafacção do euro, contrafacção de produtos de base e furto de propriedade intelectual, branqueamento de capitais. Tal como no caso da ACRO relativo a 2006 nestas conclusões é salientada a necessidade de uma abordagem multidisciplinar assente em informações criminais, a fim de não só frustrar as actividades criminosas, mas também de desmantelar as organizações criminosas de levar os delinquentes a tribunal e de os privar dos produtos de crime. Tal implica que se utilizem recursos dedicados, especializados e se organizem estruturas, a fim de utilizar todas as informações na posse das autoridades de aplicação da lei permitindo assim, identificar e combater os grupos criminosos que sejam mais ameaçadores. O Conselho apela também nas suas conclusões a que se prossiga no desenvolvimento de uma nova estratégia de controlo assente em informações criminais que cubra todo o território nacional, eventualmente da União Europeia complementando os controlos nas fronteiras externas com controlos, em trânsito ou no destino, vigiando os movimento financeiros e expandindo as capacidades analíticas dos serviços de aplicação das leis nacionais e das leis da União Europeia."@mt15
". − De Raad verwijst het geachte Parlementslid naar de dreigingsevaluatie van de georganiseerde criminaliteit (OCTA), die jaarlijks wordt opgesteld door Europol voor bestudering door de Raad en waarvan jaarlijks een versie wordt gepubliceerd en doorgestuurd naar het Europees Parlement. Op 13 juni van dit jaar herhaalde de Raad, in zijn conclusies over de OCTA 2007, zijn overtuiging dat de strijd tegen de georganiseerde misdaad zich zou moeten richten op de vermindering van de dreiging en de schade die erdoor wordt veroorzaakt en in het bijzonder op het aanpakken van de volgende problemen: de obstakels voor de ontmanteling van georganiseerde criminele bendes die voortkomen uit hun internationale karakter of invloed, de mate van infiltratie van de georganiseerde misdaad in de maatschappij en de economie, met name het misbruik van legitieme bedrijfsstructuren en de transportsector in het bijzonder, en ten slotte het misbruik van technologie door georganiseerde misdaadbendes. De Raad benadrukt ook dat de volgende takken van misdaad de prioriteiten van de Europese Unie voor 2007 zouden moeten vormen: drugshandel, in het bijzonder in synthetische drugs; smokkel en handel in mensen, met name met betrekking tot illegale immigratie; fraude, vooral op het gebied van zwaar belaste goederen en btw-carrousels; eurovervalsing, productvervalsing en diefstal van intellectueel eigendom en witwassen van geld. Net als bij de OCTA 2006 onderstreepten deze conclusies de noodzaak van een multidisciplinaire inlichtingengestuurde aanpak om niet alleen de criminele activiteiten te laten ophouden, maar ook de criminele organisaties op te rollen, de daders voor de rechter te brengen en de opbrengsten van de misdaad in beslag te nemen. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van speciale middelen en organisatiestructuren om alle informatie die beschikbaar is voor de wetshandhaving te gebruiken en zo de meest bedreigende criminele bendes te identificeren en aan te pakken. De Raad roept in zijn conclusies ook op tot verdere ontwikkeling van een nieuwe inlichtingengestuurde controlestrategie die het hele nationale grondgebied – en mogelijk de hele EU – beslaat, aanvulling van de externe grensbewaking met controles, onderweg en op de plaats van bestemming, toezicht op financiële bewegingen en uitbreiding van de analytische mogelijkheden van nationale en Europese instanties voor rechtshandhaving."@nl3
". − Rada odwołuje szanownego pana posła do sprawozdania z oceny zagrożenia przestępczością zorganizowaną (OCTA), które jest co roku sporządzane przez Europol do wglądu Rady i jest publikowane oraz przedstawiane co roku Parlamentowi Europejskiemu. W dniu 13 czerwca zeszłego roku Rada, w konkluzjach na temat OCTA 2007, podtrzymała swoje przekonanie, że walka z przestępczością zorganizowaną powinna się skupić na ograniczaniu zagrożenia i szkód spowodowanych przez przestępczość oraz w szczególności na rozwiązywaniu następujących problemów: przeszkody w rozbijaniu grup przestępczych wynikające z ich wymiaru międzynarodowego i wpływu; poziom infiltracji przestępczości zorganizowanej do społeczeństwa i gospodarki, zwłaszcza wykorzystywanie legalnych struktur biznesowych i sektora transportowego w szczególności; oraz niewłaściwe wykorzystywanie technologii przez grupy przestępcze. Rada podkreśliła także, że priorytetami Unii Europejskiej na 2007 r. powinny być następujące rynki przestępcze: handel narkotykami, zwłaszcza narkotykami syntetycznymi; przemyt i handel ludźmi, zwłaszcza w kontekście nielegalnej imigracji; oszustwa, zwłaszcza w dziedzinie towarów wysoko opodatkowanych i oszustwa karuzelowe związane z VAT-em; podrabianie euro, podrabianie towarów i kradzież własności intelektualnej oraz pranie pieniędzy. Podobnie jak w przypadku OCTA 2006, w powyższych konkluzjach uwidoczniono potrzebę wielodyscyplinarnego podejścia, w którym główną rolę odgrywa wywiad, mającego na celu nie tylko przerwanie działalności przestępczej, lecz również rozbicie organizacji przestępczych, postawienie przestępców przed sądem i pozbawienie ich dochodów z przestępstw. Oznacza to korzystanie z wyspecjalizowanych źródeł i zorganizowanych struktur w celu wykorzystania wszystkich dostępnych organom ścigania informacji, a następnie wskazania najbardziej groźnych grup przestępczych. Rada w swoich konkluzjach apeluje ponadto o dalszy rozwój nowej strategii, w której główną rolę odgrywa wywiad, strategii obejmującej cały obszar danego kraju - a jeśli to możliwe, nawet cały obszar UE - która uzupełniałaby kontrole graniczne dodatkowymi badaniami, w trasie lub w punkcie przeznaczenia, która zapewniałaby monitorowanie przepływów finansowych i rozszerzanie możliwości analitycznych krajowych i unijnych organów ścigania."@pl16
"O Conselho solicita ao Sr. Deputado que consulte a avaliação da ameaça da criminalidade organizada, relatório elaborado anualmente pela Europol à atenção do Conselho, e da qual existe uma versão publicada e que é remetida anualmente ao Parlamento Europeu. Em 13 de Junho deste ano, nas suas conclusões sobre a ACRO relativa a 2007, o Conselho reiterou a sua convicção de que o combate ao crime organizado se deverá centrar na redução da ameaça e dos danos por ela causados e, em especial, na resolução dos seguintes problemas: obstáculos encontrados para desmantelar grupos criminosos organizados que devido à dimensão internacional ou à própria influência desses grupos, o nível de infiltração da criminalidade organizada na sociedade e na economia, nomeadamente a utilização abusiva de estruturas empresariais legais, em especial no sector dos transportes e, finalmente, a utilização abusiva da tecnologia por grupos criminosos. O Conselho destacou igualmente que as prioridades da União Europeia para 2007 deverão ser os seguintes mercados criminais: tráfico de droga, especialmente drogas sintéticas; contrabando e tráfico de seres humanos, especialmente quando associados à imigração ilegal; fraudes, especialmente em relação a mercadorias que pagam impostos elevados e o carrossel IVA; contrafacção do euro, contrafacção de produtos de base e furto de propriedade intelectual, branqueamento de capitais. Tal como no caso da ACRO relativo a 2006 nestas conclusões é salientada a necessidade de uma abordagem multidisciplinar assente em informações criminais, a fim de não só frustrar as actividades criminosas, mas também de desmantelar as organizações criminosas de levar os delinquentes a tribunal e de os privar dos produtos de crime. Tal implica que se utilizem recursos dedicados, especializados e se organizem estruturas, a fim de utilizar todas as informações na posse das autoridades de aplicação da lei permitindo assim, identificar e combater os grupos criminosos que sejam mais ameaçadores. O Conselho apela também nas suas conclusões a que se prossiga no desenvolvimento de uma nova estratégia de controlo assente em informações criminais que cubra todo o território nacional, eventualmente da União Europeia complementando os controlos nas fronteiras externas com controlos, em trânsito ou no destino, vigiando os movimento financeiros e expandindo as capacidades analíticas dos serviços de aplicação das leis nacionais e das leis da União Europeia."@ro18
"− Rada odkazuje váženého poslanca na správu o hodnotení hrozieb organizovaného zločinu (OCTA), ktorá je vypracovávaná každoročne Europolom s cieľom informovať Radu a jej verzia je taktiež publikovaná a každoročne predložená Európskemu parlamentu. 13. júna tohto roku, vo svojich záveroch uverejnených v OCTA–e 2007, Rada opätovne vyhlásila boj proti organizovanému zločinu, ktorý by mal byť zameraný na zníženie hrozby a ublíženia, ktoré sú následkami tohto zločinu, ale taktiež najmä na nasledujúce problémy: odstránenie prekážok, ktoré bránia v rozbití skupín organizovaného zločinu s ohľadom na ich medzinárodný rozmer alebo vplyv, úroveň infiltrácie organizovaného zločinu v spoločnosti a hospodárstve, najmä s ohľadom na jeho uplatnenie v zákonných obchodných štruktúrach a sektore dopravy, a nakoniec aj s ohľadom na využívanie technológií na účely súvisiace s organizovaným zločinom. Rada taktiež zdôraznila, že prvoradými cieľmi Európskej únie na rok 2007 je zamedzenie nasledujúcich kriminálnych činností: obchod s drogami, najmä syntetickými drogami, pašovanie a obchod s ľuďmi, najmä v súvislosti s ilegálnou imigráciou, podvod, najmä v oblasti vysoko zdaňovaných tovarov a kolotočov okolo dane z pridanej hodnoty, falšovanie eura, falšovanie tovarov a krádež duševného vlastníctva, a pranie peňazí. Ako to bolo v prípade OCTA-y 2006, tieto závery zdôrazňujú potrebu multidisciplinárneho inteligentne vedeného prístupu s cieľom nielen narušiť kriminálnu činnosť, ale taktiež rozbiť kriminálne organizácie, a postaviť delikventov pred súd a pripraviť ich o výnos zo zločinu. To predpokladá, že sa bude vychádzať zo spoľahlivých zdrojov a organizovaných štruktúr s využitím všetkých dostupných informácií podľa zákona a tak určiť a zasiahnuť proti kriminálnym skupinám, ktoré sú najväčšou hrozbou. Rada vo svojich záveroch tiež žiada ďalšiu novú inteligentne vedenú stratégiu kontroly na národnej úrovni - a možno aj na úrovni EÚ - a doplnenie hraničných kontrol pri odchode z krajiny, na cestách alebo v cieli, sledovanie finančných transakcií a rozšírenie analytických možností národných a európskych orgánov činných v trestnom konaní."@sk19
". − Nõukogu soovitab austatud parlamendiliikmel vaadata Europoli koostatud ja nõukogule esitatud iga-aastast organiseeritud kuritegevuse ohu hinnangut (OCTA), mille versioon avaldatakse ning esitatakse kord aastas Euroopa Parlamendile. Käesoleva aasta 13. juunil kordas nõukogu OCTA 2007 järeldustes oma tõekspidamist, et organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus peaks keskenduma selle põhjustatud ohule ja kahjudele ning käsitlema eriti järgmisi probleeme: takistused rahvusvahelise ulatuse või mõjuga organiseeritud kuritegelike jõukude likvideerimisel, organiseeritud kuritegevuse märkamatu ühiskonda ja majandusse tungimise tase, eriti seaduslike äristruktuuride ja transpordisektori kasutamine ning lõpuks tehnoloogia väärkasutus organiseeritud kuritegelike jõukude poolt. Nõukogu rõhutas ka seda, et 2007. aastal peaksid Euroopa Liidu prioriteedid hõlmama järgmisi kuritegelikke turge: narkokaubandus, eriti sünteetilised narkootikumid; salakaubavedu ja inimkaubandus, eriti seoses ebaseadusliku sisserändega; pettused, eriti kõrgelt maksustatud kaupade osas ja käibemaksukarussellid; euro võltsimine, kaupade võltsimine ja intellektuaalomandi vargus, ning rahapesu. Nii nagu OCTA 2006 puhul, tõstsid ka need järeldused esile multidistsiplinaarse luurepõhise lähenemise vajadust, et kuritegelikku tegevust mitte üksnes katkestada, vaid ka kuritegelikud organisatsioonid likvideerida, tuua süüdlased kohtu ette ning võtta neilt ära kuritegelikul teel saadud tulu. See eeldab sihtotstarbelistele (eri-)ressurssidele toetumist ning struktuuride korrastamist, pidades silmas kogu õiguskaitseorganitele kättesaadava teabe kasutamist ning seega kõige ohtlikumate kuritegelike jõukude tuvastamist ja nendega tegelemist. Nõukogu nõuab oma järeldustes ka uue luurepõhise kontrollistrateegia edasiarendamist, mis kataks kogu riigi – ja võib-olla ka ELi – territooriumi, täiendades välispiiri kontrolli teel või sihtkohas asuvate kontrollpunktidega raha liikumise jälgimist ning riiklike ja ELi õiguskaitseorganite analüüsivõime laiendamist."@sl20
". − Rådet hänvisar ledamoten till hotbildsbedömningen avseende den organiserade brottsligheten (Octa), som Europol utarbetar varje år för rådets räkning. En version offentliggörs och översänds varje år till Europaparlamentet. Den 13 juni i år, i sina slutsatser om Octa 2007, upprepade rådet sin övertygelse om att kampen mot den organiserade brottsligheten måste inriktas på att minska de hot och de skador som den orsakar, särskilt genom att ta itu med följande problem: hindren för att avslöja organiserade kriminella sammanslutningar på grund av deras internationella dimension eller inflytande, graden av den organiserade brottslighetens infiltration i samhället och ekonomin, särskilt missbruk av lagliga affärsstrukturer och i synnerhet inom transportsektorn, samt organiserade kriminella sammanslutningars missbruk av tekniken. Rådet betonade även att EU:s prioriteringar för 2007 borde vara följande brottsliga marknader: narkotikahandel, särskilt med syntetiska droger, smuggling och handel med människor, särskilt i samband med olaglig invandring, bedrägerier, särskilt på området för högbeskattade varor och momskarusellen, förfalskning av euron och stöld av immateriella rättigheter samt penningtvätt. Precis som var fallet med Octa 2006 betonades i dessa slutsatser behovet av en sektorsövergripande underrättelseledd strategi för att inte bara avbryta brottslig verksamhet, utan även spränga kriminella organisationer, åtala de skyldiga och konfiskera deras inkomster från den brottsliga verksamheten. Detta innebär att utnyttja särskilda (specialiserade) resurser och organisationsstrukturer för att använda all information som finns tillgänglig för brottsbekämpning och på så sätt kunna komma åt de mest hotande kriminella sammanslutningarna. I sina slutsatser efterlyser rådet även ytterligare utveckling av en ny underrättelseledd kontrollstrategi som täcker hela det nationella territoriet – och eventuellt även EU – och som kompletterar kontrollen av de yttre gränserna med ytterligare kontroller längs resvägen eller vid ankomstdestinationen, övervakning av finansiella rörelser samt utökande av de brottsbekämpande organens analytiska kapacitet på nationell nivå och EU-nivå."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph