Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-26-Speech-3-279"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070926.20.3-279"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Eu espero ter compreendido bem a pergunta da Senhora Deputada, se não for o caso, eu gostaria, naturalmente, de ser corrigido ou de ser esclarecido sobre o sentido exacto da pergunta. Eu gostaria de dizer o seguinte: como a Senhora Deputada sabe, todas estas questões estão muito directamente relacionadas com a Estratégia de Lisboa e designadamente com a Estratégia de Lisboa na sua vertente "economia". Estamos, neste momento, obviamente a analisar vários aspectos relacionados com o novo ciclo da Estratégia de Lisboa e designadamente uma das questões que teremos que analisar e debater tem a ver exactamente com o papel dos Estados-Membros no cumprimento das metas ou dos objectivos que se propõem atingir no âmbito, designadamente, de medidas que tenham a ver com a inovação e o desenvolvimento das pequenas e médias empresas e, naturalmente, também no capítulo da governação dessas, da forma como poderemos atingir esses objectivos. E entendemos que efectivamente os governos e os Estados-Membros têm aqui um papel essencial sendo também útil naturalmente que a Comissão possa acompanhar de perto a forma como os Estados-Membros estão a diligenciar e estão a adoptar as suas políticas no sentido de cumprir os objectivos que foram estabelecidos."@pt17
lpv:translated text
"− Doufám, že jsem správně porozuměl otázce vážené paní poslankyně. Pokus ne, budu rád, když mě opravíte, anebo poučíte o správném významu otázky. Odpověděl bych následovně: jak vážená poslankyně ví, všechny tyto problémy jsou přímo spojené s Lisabonskou strategií, a zvláště s jejím „hospodářským“ aspektem. V současnosti zvažujeme různé aspekty v souvislosti s novým cyklem Lisabonské strategie. Jedním z těchto problémů je, že musíme přehodnotit a znovu prodiskutovat úlohu členských států v dosahování cílů navrhovaných pro tuto oblast. Jde zejména o opatření související s inovacemi a rozvojem v malých a středních podnicích a také, samozřejmě, v kapitole o jejich řízení, se způsobem, jakým těchto cílů mohou dosáhnout. Jsme přesvědčeni, že s ohledem na to, co již bylo řečeno, sehrávají vlády a členské státy hlavní úlohu, a také pro Komisi je přínosem podrobné sledování toho, jak členské státy rozvíjejí a přijímají své politiky s cílem splnit stanovené cíle."@cs1
"Hr. formand! Jeg håber, at jeg har forstået fru Panayotopoulos-Cassiotous spørgsmål rigtigt. Hvis ikke, ønsker jeg selvfølgelig at blive rettet eller oplyst om den præcise mening med hendes spørgsmål. Som det ærede medlem ved, vedrører alle disse spørgsmål meget direkte Lissabonstrategien og særlig Lissabonstrategiens økonomiske aspekt. For øjeblikket vurderer vi de forskellige aspekter i forbindelse med Lissabonstrategiens nye cyklus. Et af de spørgsmål, vi skal vurdere og drøfte, er netop medlemsstaternes rolle i gennemførelsen af de mål, der er foreslået på dette område. Det drejer sig særlig om foranstaltninger vedrørende innovation og udvikling i små og mellemstore virksomheder og selvfølgelig også i forbindelse med ledelsen af virksomhederne, på hvilken måde de kan nå disse mål. Vi tror, at regeringer og medlemsstater skal spille en grundlæggende rolle i den forbindelse, og Kommissionen bør selvfølgelig også nøje overvåge, hvordan medlemsstaterne udvikler og tilpasser deres politikker med henblik på at opfylde de fastsatte mål."@da2
"Ich hoffe, dass ich die Frage der Frau Abgeordneten richtig verstanden habe. Wenn nicht, bitte ich sie, mich zu korrigieren oder mir zu erläutern, was sie mit ihrer Frage konkret meint. Ich möchte Folgendes sagen: Wie der Frau Abgeordneten bekannt ist, stehen alle diese Themen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Lissabon-Strategie und insbesondere dem wirtschaftlichen Aspekt dieser Strategie. Derzeit bewerten wir natürlich mehrere Aspekte in Bezug auf den neuen Zyklus der Lissabon-Strategie. Einer der Aspekte, die wir bewerten und erörtern müssen, ist in der Tat die Rolle, die die Mitgliedstaaten bei der Verwirklichung der in diesem Bereich festgelegten Ziele oder Vorgaben spielen. Dies betrifft insbesondere Maßnahmen, die sich auf die Innovation und Entwicklung in kleinen und mittleren Unternehmen beziehen, und im Kapitel über ihre Verwaltungsstrukturen natürlich auch, wie sie diese Ziele erreichen können. Wir sind der Meinung, dass die Regierungen und die Mitgliedstaaten hier eine sehr wichtige Funktion übernehmen müssen, und es ist sicherlich auch sinnvoll, dass die Kommission sehr genau beobachtet, wie die Mitgliedstaaten ihre Maßnahmen zur Verwirklichung der festgelegten Ziele gestalten und anwenden."@de9
"Ελπίζω ότι κατάλαβα σωστά την ερώτηση της αξιότιμης βουλευτού. Ειδάλλως, θα δεχθώ ευχαρίστως να με διορθώσει ή να με διαφωτίσει ως προς το ακριβές νόημα της ερώτησής της. Θα απαντούσα ως εξής: όπως γνωρίζει η αξιότιμη βουλευτής, όλα αυτά τα ζητήματα σχετίζονται πολύ άμεσα με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και ειδικότερα με την «οικονομική» πτυχή της εν λόγω στρατηγικής. Επί του παρόντος προφανώς αξιολογούμε διάφορες πτυχές σε σχέση με τον νέο κύκλο της στρατηγικής της Λισαβόνας. Ένα από τα θέματα που πρέπει να αξιολογήσουμε και να συζητήσουμε είναι ακριβώς ο ρόλος των κρατών μελών ως προς την επίτευξη των στόχων ή επιδιώξεων που προτείνονται σε αυτόν τον τομέα. Συγκεκριμένα, αυτό αφορά τα μέτρα που σχετίζονται με την καινοτομία και την ανάπτυξη σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς, βεβαίως, ως προς το κεφάλαιο της διακυβέρνησής τους, και με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους. Πιστεύουμε ότι οι κυβερνήσεις και τα κράτη μέλη καλούνται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο σε αυτό το πλαίσιο, και ασφαλώς είναι επίσης χρήσιμο να παρακολουθεί στενά η Επιτροπή το πώς αναπτύσσουν και υιοθετούν τα κράτη μέλη τις πολιτικές τους για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί."@el10
"− I hope that I have correctly understood the honourable Member’s question. If not, I should of course like to be corrected or enlightened as to the exact meaning of her question. I would say as follows: as the honourable Member knows, all these issues very directly relate to the Lisbon Strategy and in particular the Lisbon Strategy in its ‘economy’ aspect. At the moment we are obviously assessing various aspects in relation to the new cycle of the Lisbon Strategy. One of the issues that we must assess and debate is precisely the role of the Member States in achieving the targets or objectives proposed in this area. In particular, this concerns measures relating to innovation and development in small and medium-sized enterprises and also, of course, in the chapter on their governance, the way in which they can achieve these objectives. We believe that governments and Member States have a fundamental role to play in this and it is also of course useful for the Commission to closely monitor how the Member States are developing and adopting their policies in order to meet the objectives set."@en4
"− Espero haber entendido correctamente la pregunta de su Señoría. En caso contrario, me gustaría se me corrigiera o ilustrara en cuanto al sentido exacto de su pregunta. Quiero decir lo siguiente: como sabe su Señoría, todos estos asuntos están relacionados de forma muy directa con la Estrategia de Lisboa y, en concreto, con la Estrategia de Lisboa en su vertiente «economía». En estos momentos estamos evaluando, como es evidente, distintos aspectos en relación con el nuevo ciclo de la Estrategia de Lisboa. Uno de los asuntos que hemos de analizar y debatir es precisamente el papel de los Estados miembros cara a la consecución de las metas u objetivos planteados en este campo. En concreto, esto atañe a las medidas relacionadas con la innovación y el desarrollo en las pequeñas y medianas empresas y también, desde luego, dentro del capítulo sobre su gobernanza, con la forma en que pueden alcanzar tales objetivos. Creemos que los Gobiernos y los Estados miembros tienen que desempeñar un papel fundamental en este contexto y resulta, desde luego, provechoso para la Comisión controlar de cerca cómo están desarrollando y adoptando los Estados miembros sus políticas para los objetivos fijados."@es21
"− Ma loodan, et sain austatud parlamendiliikme küsimusest õigesti aru. Kui mitte, siis palun mind parandada või küsimust täpsustada. Ütleksin järgmist: austatud kolleeg teab, et kõik need teemad on väga otseselt seotud Lissaboni strateegiaga ning eriti Lissaboni strateegia „majandusliku“ aspektiga. Hetkel hindame me Lissaboni strateegia uuest tsüklist lähtuvalt erinevaid aspekte. Üks hindamist ja arutelu vajavaid küsimusi on liikmesriikide roll selles valdkonnas ettenähtud eesmärkide saavutamises. See puudutab eriti väikeste ning keskmise suurusega ettevõtete innovatsiooni ja arenguga seotud meetmeid ning nende juhtimise peatükis muidugi ka viisi eesmärkide saavutamiseks. Usume, et liikmesriikide valitsustel on selles osas täita tähtis roll ning muidugi on ka komisjonil kasulik jälgida liikmesriikide arengut ning seatud eesmärkide saavutamiseks vajalike poliitikate vastuvõtmist."@et5
"− Toivon ymmärtäneeni oikein arvoisan parlamentin jäsenen kysymyksen. Jos näin ei ole, haluaisin hänen tietenkin oikaisevan tai valistavan minua kysymyksensä täsmällisen merkityksen osalta. Sanoisin näin: kuten arvoisa parlamentin jäsen tietää, kaikki nämä kysymykset liittyvät suoraan Lissabonin strategiaan ja etenkin Lissabonin strategian ”taloudelliseen” näkökulmaan. Tällä hetkellä arvioimme tietenkin Lissabonin strategian uuteen sykliin liittyviä eri näkökohtia. Yksi kysymyksistä, joita meidän on arvioitava ja joista on keskusteltava, on nimenomaan jäsenvaltioiden rooli tällä alalla ehdotettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä koskee erityisesti toimenpiteitä, jotka liittyvät innovointiin ja kehittämiseen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ja tietenkin niiden hallinnoinnin osalta myös tapaan, jolla ne voivat saavuttaa nämä tavoitteet. Katsomme, että hallituksilla ja jäsenvaltioilla on tässä olennainen tehtävä, ja komissionkin kannalta on tietenkin hyödyllistä seurata tiiviisti, miten jäsenvaltiot kehittävät ja omaksuvat politiikkaansa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi."@fi7
"− J’espère avoir bien saisi la question de l’honorable membre. Si ce n’est pas le cas, veuillez me corrigez ou m’éclairer quant au sens exact de sa question. Je dirais la chose suivante: comme l’honorable membre le sait, toutes ces questions se rapportent très directement à la stratégie de Lisbonne pour ce qui est de son aspect «économie». À l’heure actuelle, nous sommes évidemment en train d’évaluer divers aspects relativement au nouveau cycle de la stratégie de Lisbonne. L’une des questions qu’il nous faut évaluer et débattre concerne précisément le rôle des États membres dans la réalisation des objectifs dans ce domaine. Sont en particulier concernées les mesures relatives à l’innovation et au développement dans les petites et moyennes entreprises, et aussi, il va de soi, pour ce qui est de leur gouvernance, les possibilités d’atteindre ces objectifs. Nous pensons que les gouvernements et les États membres ont un rôle essentiel à jouer en l’occurrence et il est évidemment de l’intérêt de la Commission de suivre de près la définition et l’adoption des politiques par les États membres afin de satisfaire les objectifs visés."@fr8
"− Remélem, jól értem a tisztelt képviselő asszony kérdését. Ha nem így van, kérem, javítson ki vagy világosítson fel, mire gondolt pontosan. A következőt mondhatom: amint az a tisztelt képviselő asszony előtt is ismeretes, mindezek a kérdések közvetlenül kapcsolódnak a lisszaboni stratégiához, különösen annak „gazdasági” aspektusához. Jelen pillanatban a lisszaboni stratégia új ciklusával kapcsolatos különböző szempontokat értékeljük. Az egyik kérdés, amelyet meg kell vizsgálnunk és vitatnunk, az pontosan a tagállamok szerepe az ezen a területen javasolt célok és célkitűzések elérésében. Ez főként a kis- és középvállalkozások innovációjával és fejlesztésével kapcsolatos intézkedéseket érinti, és természetesen, az irányításukról szóló fejezetben, a módot is, amely által elérik ezeket a célkitűzéseket. Úgy gondoljuk, hogy a kormányzatoknak és a tagállamoknak alapvető szerepet kell játszaniuk ebben, és természetesen az is hasznos a Bizottság számára, ha szorosan nyomon követi, hogyan fejlesztik és fogadják el politikáikat a tagállamok a kitűzött cél elérése érdekében."@hu11
"− Spero di aver capito bene la domanda dell’onorevole parlamentare. Se così non fosse, desidero ovviamente essere corretto e delucidato sull’esatto senso della domanda. Vorrei dire quanto segue: come sa l’onorevole deputata, tutte queste questioni sono strettamente collegate alla strategia di Lisbona e in particolare alla strategia di Lisbona nel suo aspetto “economico”. Attualmente stiamo valutando i vari aspetti del nuovo ciclo della strategia di Lisbona. Uno dei punti che dobbiamo valutare e discutere è proprio il ruolo che svolgono gli Stati membri nel conseguimento delle mete e degli obiettivi proposti in quest’ambito. In particolare ciò riguarda le misure relative all’innovazione e allo sviluppo delle piccole e medie imprese e, naturalmente, nel capitolo relativo alla loro gestione, anche il modo in cui possiamo raggiungere questi obiettivi. Noi crediamo che i governi e gli Stati membri abbiamo qui un ruolo fondamentale da svolgere ed è ovviamente utile per la Commissione seguire da vicino il modo in cui gli Stati membri sviluppano e adottano le loro politiche per raggiungere gli obiettivi fissati."@it12
"− Tikiuosi, kad teisingai supratau gerbiamosios narės klausimą. Jeigu ne, mane reikėtų pataisyti arba informuoti apie tikslią jos klausimo esmę. Norėčiau pasakyti tai: kaip gerbiamoji narė žino, visi šie klausimai yra labai tiesiogiai susiję su Lisabonos strategija ir ypač su Lisabonos strategija jos ekonominiu aspektu. Šiuo metu mes aišku vertiname įvairius aspektus naujo Lisabonos strategijos ciklo atžvilgiu. Vienas iš klausimų, kuriuos privalome įvertinti ir aptarti yra būtent valstybių narių vaidmuo siekiant planinių rodiklių arba tikslų, pasiūlytų šioje srityje. Tai ypač susiję su priemonėmis, susijusiomis su naujovėmis ir technologijų plėtra mažosiose bei vidutinėse įmonėse, taip pat, savaime suprantama, skyriuje dėl jų valdymo nurodytu būdu, kuriuo jos gali pasiekti šiuos tikslus. Mes manome, kad šioje srityje svarbiausią vaidmenį turi vaidinti valstybės narės, o be to, savaime suprantama, Komisijai būtų naudinga kontroliuoti, kaip valstybės narės kuria ir priima savo politiką, siekdamos pasiekti nustatytus tikslus."@lt14
"− Es ceru, ka esmu pareizi sapratis godājamās deputātes jautājumu. Ja nē, tad es, protams, būtu pateicīgs par labojumiem vai konkretizējumiem attiecībā uz viņas jautājuma precīzu nozīmi. Es teiktu šādi. Kā godājamai deputātei ir zināms, visi šie jautājumi ļoti tiešā veidā ir saistīti ar Lisabonas stratēģiju un konkrēti ar Lisabonas stratēģijas ekonomikas aspektu. Šobrīd mēs nepārprotami izvērtējam dažādus Lisabonas stratēģijas jaunā cikla aspektus. Viens no jautājumiem, kas mums ir jāizvērtē un jāapspriež, ir tieši dalībvalstu loma šajā jomā ierosināto mērķu un uzdevumu sasniegšanā. It īpaši tas saistīts ar pasākumiem attiecībā uz mazo un vidējo uzņēmumu inovācijām un attīstību, un, protams, saskaņā ar nodaļu par to pārvaldību, arī ar veidiem, kādā tie var sasniegt šos mērķus. Mēs uzskatām, ka šajā ziņā dalībvalstu valdībām ir ļoti būtiska loma, un arī Komisijai, neapšaubāmi, ir noderīgi rūpīgi vērot dalībvalstu attīstību un to politisko nostādņu pielāgošanu izvirzīto mērķu sasniegšanai."@lv13
"Eu espero ter compreendido bem a pergunta da Senhora Deputada, se não for o caso, eu gostaria, naturalmente, de ser corrigido ou de ser esclarecido sobre o sentido exacto da pergunta. Eu gostaria de dizer o seguinte: como a Senhora Deputada sabe, todas estas questões estão muito directamente relacionadas com a Estratégia de Lisboa e designadamente com a Estratégia de Lisboa na sua vertente "economia". Estamos, neste momento, obviamente a analisar vários aspectos relacionados com o novo ciclo da Estratégia de Lisboa e designadamente uma das questões que teremos que analisar e debater tem a ver exactamente com o papel dos Estados-Membros no cumprimento das metas ou dos objectivos que se propõem atingir no âmbito, designadamente, de medidas que tenham a ver com a inovação e o desenvolvimento das pequenas e médias empresas e, naturalmente, também no capítulo da governação dessas, da forma como poderemos atingir esses objectivos. E entendemos que efectivamente os governos e os Estados-Membros têm aqui um papel essencial sendo também útil naturalmente que a Comissão possa acompanhar de perto a forma como os Estados-Membros estão a diligenciar e estão a adoptar as suas políticas no sentido de cumprir os objectivos que foram estabelecidos."@mt15
"− Ik hoop dat ik de vraag van het geachte Parlementslid goed heb begrepen. Zo niet, dan stel ik het op prijs als u mij verbetert of de exacte betekenis van haar vraag aan mij duidelijk maakt. Ik wil het volgende zeggen: zoals het geachte Parlementslid weet, hebben al deze zaken rechtstreeks betrekking op de Lissabonstrategie en in het bijzonder op de Lissabonstrategie in haar “economische” aspect. Op dit moment zijn we de verschillende aspecten aan het evalueren met betrekking tot de nieuwe cyclus van de Lissabonstrategie. Een van de zaken die we moeten evalueren en bespreken is precies de rol van de lidstaten bij het behalen van de op dit gebied voorgestelde doelstellingen en streefcijfers. Het gaat dan met name over maatregelen met betrekking tot innovatie en ontwikkeling in kleine en middelgrote ondernemingen en natuurlijk ook, in het hoofdstuk over hun bestuur, de manier waarop ze deze doelstellingen kunnen bereiken. Wij zijn van mening dat de regeringen en lidstaten hier een fundamentele rol in moeten spelen en dat het natuurlijk ook nuttig is als de Commissie aandachtig toezicht houdt op de manier waarop de lidstaten hun beleid ontwikkelen en aannemen om de gestelde doelen te bereiken."@nl3
"− Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem pytanie szanownej pani poseł. Jeśli nie, proszę o poprawienie mnie i wyjaśnienie pytania. Powiedziałbym tak: jak wie szanowna pani poseł, wszystkie te sprawy są bezpośrednio związane ze Strategią Lizbońską, a zwłaszcza ze Strategią Lizbońską w jej aspekcie gospodarczym. W chwili obecnej oczywiście oceniamy różne aspekty w nawiązaniu do nowego cyklu Strategii Lizbońskiej. Jedną ze spraw, które musimy ocenić i poddać debacie, jest właśnie rola państw członkowskich w osiąganiu celów proponowanych w tym obszarze. Dotyczy to zwłaszcza środków związanych z innowacyjnością i rozwojem w małych i średnich przedsiębiorstwach, jak również, oczywiście, w rozdziale dotyczącym dobrego zarządzania i sposobu, w jaki mogą te cele osiągnąć. Wierzymy, iż rządy i państwa członkowskie muszą odegrać fundamentalną rolę w tej kwestii i jest oczywiście przydatne dla Komisji bliskie monitorowanie tego, jak państwa członkowskie się rozwijają i w jaki sposób dostosowują swoją politykę do osiągnięcia wyznaczonych celów."@pl16
"Eu espero ter compreendido bem a pergunta da Senhora Deputada, se não for o caso, eu gostaria, naturalmente, de ser corrigido ou de ser esclarecido sobre o sentido exacto da pergunta. Eu gostaria de dizer o seguinte: como a Senhora Deputada sabe, todas estas questões estão muito directamente relacionadas com a Estratégia de Lisboa e designadamente com a Estratégia de Lisboa na sua vertente "economia". Estamos, neste momento, obviamente a analisar vários aspectos relacionados com o novo ciclo da Estratégia de Lisboa e designadamente uma das questões que teremos que analisar e debater tem a ver exactamente com o papel dos Estados-Membros no cumprimento das metas ou dos objectivos que se propõem atingir no âmbito, designadamente, de medidas que tenham a ver com a inovação e o desenvolvimento das pequenas e médias empresas e, naturalmente, também no capítulo da governação dessas, da forma como poderemos atingir esses objectivos. E entendemos que efectivamente os governos e os Estados-Membros têm aqui um papel essencial sendo também útil naturalmente que a Comissão possa acompanhar de perto a forma como os Estados-Membros estão a diligenciar e estão a adoptar as suas políticas no sentido de cumprir os objectivos que foram estabelecidos."@ro18
"− Dúfam, že som správne porozumel otázke váženej pani poslankyne. Ak nie, budem rád ak ma opravíte alebo poučíte o správnom význame otázky. Odpovedal by som nasledovne: ako vážená poslankyňa vie, všetky tieto problémy sú priamo spojené s Lisabonskou stratégiou a najmä jej ‘hospodárskym’ aspektom. V súčasnosti posudzujeme rôzne aspekty v súvislosti s novým cyklom Lisabonskej stratégie. Jedným z týchto problémov je, že musíme prehodnotiť a prediskutovať úlohu členských štátov v dosahovaní cieľov navrhovaných pre túto oblasť. Ide najmä o opatrenia súvisiace s inováciami a rozvojom v malých a stredných podnikoch a tiež, samozrejme, v kapitole o ich riadení, so spôsobom, akým tieto ciele môžu dosiahnuť. Sme presvedčení, že s ohľadom na to, čo už bolo povedané zohrávajú vlády a členské štáty hlavnú úlohu a taktiež pre Komisiu je prínosom podrobné sledovanie ako členské štáty rozvíjajú a prijímajú svoje politiky s cieľom splniť stanovené ciele."@sk19
"− Ma loodan, et sain austatud parlamendiliikme küsimusest õigesti aru. Kui mitte, siis palun mind parandada või küsimust täpsustada. Ütleksin järgmist: austatud kolleeg teab, et kõik need teemad on väga otseselt seotud Lissaboni strateegiaga ning eriti Lissaboni strateegia „majandusliku“ aspektiga. Hetkel hindame me Lissaboni strateegia uuest tsüklist lähtuvalt erinevaid aspekte. Üks hindamist ja arutelu vajavaid küsimusi on liikmesriikide roll selles valdkonnas ettenähtud eesmärkide saavutamises. See puudutab eriti väikeste ning keskmise suurusega ettevõtete innovatsiooni ja arenguga seotud meetmeid ning nende juhtimise peatükis muidugi ka viisi eesmärkide saavutamiseks. Usume, et liikmesriikide valitsustel on selles osas täita tähtis roll ning muidugi on ka komisjonil kasulik jälgida liikmesriikide arengut ning seatud eesmärkide saavutamiseks vajalike poliitikate vastuvõtmist."@sl20
". − Jag hoppas att jag har uppfattat ledamotens fråga korrekt. Om inte vill jag naturligtvis gärna att ni rättar mig eller förklarar den exakta innebörden av er fråga mer detaljerat. Jag kan säga följande. Som ledamoten känner till har alla dessa frågor en mycket direkt anknytning till Lissabonstrategin och särskilt strategins ”ekonomi”-aspekt. För närvarande bedömer vi naturligtvis de olika aspekterna i förhållande till Lissabonstrategins nya cykel. En av de frågor som vi måste bedöma och diskutera är just medlemsstaternas roll när det gäller att nå de mål eller målsättningar som föreslås på det här området. Detta gäller särskilt åtgärder för innovation och utveckling i små och medelstora företag, och när det gäller företagens ledning, även hur de kan nå dessa mål. Vi anser att regeringarna och medlemsstaterna har en central roll att spela i detta, och det är naturligtvis även mycket användbart för kommissionen för att nära övervaka hur medlemsstaterna utformar och antar sin politik för att nå de uppsatta målen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph