Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-26-Speech-3-275"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070926.20.3-275"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Deputado, como sabe o Conselho tem, de uma forma reiterada e sistemática, apresentado o seu ponto de vista e a sua opinião sobre os processos de adesão ou sobre as perspectivas europeias dos vários países, e designadamente dos países Balcânicos, e o Conselho tem dito de uma forma clara que há uma perspectiva europeia para os países dos Balcãs. E relativamente a um, neste caso a Croácia, estamos em fase já de negociação para a adesão deste país à União Europeia. Como eu aqui referi, em Novembro, como é habitual, a Comissão fará ao Conselho a comunicação em que dará conta do estado das negociações, designadamente do estado das negociações com a Croácia, e fará as suas propostas. Esse será o momento adequado para que naturalmente tenhamos, de uma forma mais aprofundada e actualizada, um ponto da situação sobre o estado das negociações da adesão. Naturalmente, mesmo havendo aqui e ali, eventualmente, alguma dificuldade ou algum problema ou algum atraso, parece-me, de acordo com o "assessment" que eu faço do estado das negociações, o meu "assessment" pessoal, que têm progredido a um ritmo bom."@pt17
lpv:translated text
"− Pane Seeber, jak víte, Rada opakovaně a systematicky informuje o svém názoru o přístupovém procesu a o vyhlídkách jednotlivých zemí v souvislosti s jejich vstupem do EU, zejména o zemích Balkánu. Rada jasně informovala o šanci balkánských zemí stát se součástí EU. Ve skutečnosti jsme v současnosti v procesu jednání o vstupu do Evropské unie s jednou konkrétní zemí, a to s Chorvatskem. Jak jsem již řekl, Komise jako obvykle v listopadu předloží Radě sdělení týkající se stavu jednání, zejména jednání s Chorvatskem a předloží své návrhy. Potom budeme moci poskytnout podrobné a aktuální informace o stavu přístupových jednání. Samozřejmě se mohou vyskytnout různé problémy, odklady na jedné, anebo na druhé straně, ale podle mých osobních zkušeností v současnosti jsou jednání o vstupu této země na dobré cestě."@cs1
"Hr. formand! Hr. Seeber, som De ved, har Rådet gentagne gange og systematisk givet udtryk for sin holdning til tiltrædelsesprocesserne og til udsigterne til, at forskellige lande, navnlig Balkanlandene kan blive medlem af EU. Rådet har klart og tydeligt erklæret, at Balkanlandene har udsigt til at blive optaget i EU. Hvad angår et af dem, nemlig Kroatien, er vi allerede ved at forhandle dets tiltrædelse af EU. Som jeg allerede har nævnt, vil Kommissionen som sædvanlig i november forelægge Rådet en meddelelse om status for forhandlingerne, særlig status for forhandlingerne med Kroatien, og den vil stille forslag. Det vil være det rette tidspunkt at gennemføre en detaljeret og helt up to date-gennemgang af status for tiltrædelsesforhandlingerne. Selv om der imidlertid kan forekomme visse vanskeligheder, problemer eller forsinkelser hist og pist, skrider forhandlingerne efter min mening og min personlige vurdering af status for forhandlingerne frem i et godt tempo."@da2
"Herr Seeber! Wie Sie wissen, hat der Rat wiederholt und bei jeder sich bietenden Gelegenheit seinen Standpunkt und seine Meinung über die Beitrittsverfahren und die europäische Perspektive verschiedener Länder, insbesondere der Balkanstaaten, deutlich gemacht. Der Rat hat unmissverständlich erklärt, dass die Balkanstaaten eine europäische Perspektive haben. Mit einem dieser Länder, nämlich mit Kroatien, haben wir bereits Verhandlungen über seinen Beitritt zur Europäischen Union aufgenommen. Wie ich schon sagte, wird die Kommission wie jedes Jahr im November dem Rat eine Mitteilung vorlegen, in der über den Stand der Verhandlungen, insbesondere über den Verlauf der Gespräche mit Kroatien berichtet wird, und ihre Vorschläge unterbreiten. Dies wird für uns der richtige Zeitpunkt sein, um eine ausführliche und topaktuelle Überprüfung des Stands der Beitrittsverhandlungen vorzunehmen. Doch auch wenn es an der einen oder anderen Stelle bestimmte Schwierigkeiten, Probleme oder Verzögerungen geben mag, habe ich nach meiner persönlichen Einschätzung des Stands der Verhandlungen den Eindruck, dass diese zügig vorankommen."@de9
"Κύριε Seeber, όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο έχει επανειλημμένως και συστηματικά παρουσιάσει την προσέγγισή του και τη γνώμη σχετικά με τις διαδικασίες προσχώρησης και την ευρωπαϊκή προοπτική διαφόρων χωρών, ιδίως στα Βαλκάνια. Το Συμβούλιο έχει ταχθεί σαφώς υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Βαλκανίων. Μάλιστα, για μία από τις χώρες της περιοχής, την Κροατία, βρισκόμαστε ήδη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης της προσχώρησης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως επεσήμανα ήδη, τον Νοέμβριο, ως συνήθως, η Επιτροπή θα υποβάλει ανακοίνωση στο Συμβούλιο στην οποία θα περιγράφει την κατάσταση των διαπραγματεύσεων, ειδικότερα δε την κατάσταση των διαπραγματεύσεων με την Κροατία, και θα υποβάλει τις σχετικές προτάσεις της. Αυτή θα είναι η κατάλληλη στιγμή για να διενεργήσουμε μια λεπτομερή και ενημερωμένη επισκόπηση της κατάστασης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, παρότι μπορεί να εμφανιστούν ορισμένες δυσχέρειες, προβλήματα ή καθυστερήσεις σε διάφορους τομείς, έχω την εντύπωση, με βάση την προσωπική μου εκτίμηση για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων, ότι αυτές προοδεύουν με καλούς ρυθμούς."@el10
"− Mr Seeber, as you know, the Council has repeatedly and systematically presented its point of view and opinion on the accession processes and on the European prospects of various countries, in particular the Balkans. The Council has clearly stated that there is a European prospect for the Balkans. In fact, for one of these, namely Croatia, we are already in the process of negotiating this country’s accession to the European Union. As I have already stated, in November, as usual, the Commission will submit a communication to the Council reporting on the state of the negotiations, in particular the state of the negotiations with Croatia, and will make its proposals. That will be the right moment for us to carry out a detailed and up-to-the-minute review of the state of the accession negotiations. However, even though there may be certain difficulties, problems or delays here and there, it seems to me, according to my personal assessment of the state of the negotiations, that these are progressing at a good rate."@en4
"− Señor Seeber, como sabe, el Consejo ha expuesto, de forma repetida y sistemática, su punto de vista y su opinión sobre los procesos de adhesión y sobre las perspectivas europeas de diversos países, en particular los Balcanes. El Consejo ha manifestado claramente que existe una expectativa europea para los Balcanes. De hecho, en el caso de uno de ellos, a saber, Croacia, ya estamos en el proceso de negociar la adhesión de este país a la Unión Europea. Como ya he dicho, la Comisión va a presentar en noviembre, según lo habitual, una comunicación al Consejo informando sobre el estado de las negociaciones, en especial el estado de las negociaciones con Croacia, y presentará sus propuestas. Ése será el momento adecuado para que nosotros realicemos una revisión detallada y actualizada al máximo de la negociación para la adhesión. No obstante, aun cuando puedan existir ciertas dificultades, problemas o retrasos aquí o allá, me parece, conforme a mi análisis personal del estado de las negociaciones, que progresan a buen ritmo."@es21
"− Härra Seeber, nagu teate, on nõukogu korduvalt ja süstemaatiliselt esitanud oma seisukohad ühinemisprotsessi ning mitmete riikide, eriti Balkanimaade ELi perspektiivi kohta. Nõukogu on selgelt väljendanud Balkani riikide ELi perspektiivi olemasolu. Tegelikult käivad ühega neist, nimelt Horvaatiaga, hetkel läbirääkimised selle riigi ühinemiseks Euroopa Liiduga. Nagu ma juba ütlesin, esitab komisjon novembris nõukogule tavapärase teatise läbirääkimiste, eriti Horvaatia läbirääkimiste hetkeseisu kohta ning teeb oma ettepanekud. See on meile õige hetk üksikasjaliku ja ajakohase ühinemisläbirääkimiste ülevaate saamiseks. Kuid vaatamata sellele, et siin-seal võib esineda teatud raskusi, probleeme või viivitusi, näib mulle läbirääkimistele antud isikliku hinnangu kohaselt, et need edenevad normaalsel kiirusel."@et5
"− Hyvä parlamentin jäsen Richard Seeber, kuten hyvin tiedätte, neuvosto on toistuvasti ja järjestelmällisesti esittänyt kantansa liittymisprosesseihin ja eri maiden, erityisesti Balkanin maiden mahdollisuuksiin liittyä yhteisöön. Neuvosto on selkeästi todennut, että Balkanin mailla on mahdollisuus liittyä yhteisöön. Itse asiassa yhden, nimittäin Kroatian osalta olemme jo neuvottelemassa maan liittymisestä Euroopan unioniin. Kuten jo sanoin, marraskuussa, kuten tavallista, komissio esittää neuvostolle tiedonannon, jossa raportoidaan neuvottelutilanteesta, erityisesti Kroatian kanssa käytävien neuvottelujen tilanteesta. Komissio esittää tässä yhteydessä ehdotuksensa. Se on meille oikea ajankohta tarkastella yksityiskohtaisesti ja reaaliajassa liittymisneuvottelujen tilannetta. Vaikka siellä täällä saattaa olla tiettyjä vaikeuksia, ongelmia tai viiveitä, minusta näyttää kuitenkin siltä – näin minä henkilökohtaisesti arvioin neuvottelutilanteen – että neuvottelut etenevät hyvää vauhtia."@fi7
"− M. Seeber, comme vous le savez, le Conseil a, de manière répétée et systématique, présenté son point de vue et son avis sur les processus d’accession et sur les perspectives européennes de divers pays, en particulier dans les Balkans. Le Conseil a clairement indiqué qu’il existe une perspective européenne pour les Balkans. En réalité, pour l’un d’entre eux, à savoir la Croatie, nous sommes déjà en train de négocier l’adhésion de ce pays à l’Union européenne. Comme je l’ai déjà indiqué, en novembre, comme d’habitude, la Commission soumettra une communication au Conseil rendant compte de l’état d’avancement des négociations, en particulier avec la Croatie, et effectuera ses propositions. C’est le moment opportun pour nous de faire un bilan détaillé et récent de l’état d’avancement des négociations d’adhésion. Toutefois, malgré certaines difficultés, problèmes et retards, çà et là, il me semble, selon ma propre évaluation de l’état d’avancement des négociations que celles-ci progressent à un bon rythme"@fr8
"− Seeber úr, amint tudja, a Tanács rendszeresen, időről időre bemutatta nézőpontját és véleményét a csatlakozási folyamatokról és a különböző országok, különösen a balkáni országok európai perspektívájáról. A Tanács világosan kifejtette, hogy a balkáni országok előtt van európai perspektíva. Valójában egyikükkel, nevezetesen Horvátországgal már tárgyalunk az ország Európai Unióhoz való csatlakozásáról. Amint azt már korábban említettem, novemberben, mint rendesen, a Bizottság közleményt nyújt be a Tanácsnak, amelyben a tárgyalások, különösen a Horvátországgal folyó tárgyalások állásáról tesz jelentést, és megteszi javaslatait. Ekkor érkezik el pillanat, hogy részletes és naprakész beszámolót készítsünk a csatlakozási tárgyalásokról. Mindazonáltal, még ha bizonyos nehézségek, problémák vagy késedelmek itt-ott felmerülhetnek is, én személy szerint úgy ítélem meg, hogy a tárgyalások jó ütemben haladnak."@hu11
"− Onorevole Seeber, come lei sa, il Consiglio ha ripetutamente e sistematicamente esposto il suo punto di vista e la sua opinione sui processi di adesione e sulle prospettive europee dei diversi paesi, in particolare i paesi dei Balcani. Il Consiglio ha chiaramente affermato che esiste una prospettiva europea per i paesi dei Balcani, e per quanto riguarda uno di questi, la Croazia, siamo già nella fase negoziale per l’adesione di questo paese all’Unione europea. Ho già affermato in novembre, come sempre, che la Commissione presenterà al Consiglio una comunicazione nella quale renderà conto dello stato dei negoziati con la Croazia e avanzerà le sue proposte. Sarà il momento giusto per effettuare una revisione dettagliata e aggiornata dello stato dei negoziati di adesione. Nonostante vi possano essere alcune difficoltà, alcuni problemi o ritardi qua e là, secondo il mio personale “ ” dello stato dei negoziati, mi sembra che questi stiano progredendo a un buon ritmo."@it12
"− Richardai Seeberai, kaip žinote, Taryba ne kartą ir sistemingai išsakė savo požiūrį ir nuomonę į priėmimo stojimo procesus bei įvairių šalių, ypač Balkanų, Europos perspektyvas. Taryba aiškiai pareiškė, kad Europa turi ateities planų Balkanų atžvilgiu. Dėl Kroatijos stojimo į Europos Sąjungą mes jau deramės. Kaip jau sakiau lapkričio mėn., kaip įprasta, Komisija pateiks komunikatą Tarybai, informuodama apie derybų su Kroatija padėtį, ir parengs savo pasiūlymus. Tai bus tinkamas laikas mums išsamiai peržiūrėti naujausią stojimo derybų padėtį. Tačiau, nors čia gali būti tam tikrų sunkumų, problemų arba uždelsimo atvejų, man atrodo, mano asmeniniu derybos padėties vertinimu, kad derybos juda į priekį tinkamu greičiu."@lt14
"− kungs, kā jums zināms, Padome atkārtoti un sistemātiski ir darījusi zināmu savu viedokli par pievienošanās procesu un par dažādu valstu — it īpaši Balkānu valstu — izredzēm attiecībā uz Eiropas Savienību. Padome ir skaidri paudusi, ka Balkānu valstīm ir šādas izredzes. Īstenībā ar vienu no tām, Horvātiju, mēs jau risinām sarunas par šīs valsts pievienošanos Eiropas Savienībai. Kā jau teicu, novembrī Komisija kā parasti iesniegs Padomei paziņojumu par sarunu pašreizējo stāvokli, it īpaši attiecībā uz sarunām ar Horvātiju, kā arī sniegs savus priekšlikumus. Tad būs īstais brīdis, kad mums izstrādāt detalizētu un aktualizētu pārskatu par pievienošanās sarunu stāvokli. Lai gan vienā vai otrā jomā ir iespējamas dažas grūtības, problēmas vai aizkavēšanās, tomēr mans personiskais vērtējums attiecībā uz sarunu stāvokli ļauj man domāt, ka tās norit pieņemamā tempā."@lv13
"Senhor Deputado, como sabe o Conselho tem, de uma forma reiterada e sistemática, apresentado o seu ponto de vista e a sua opinião sobre os processos de adesão ou sobre as perspectivas europeias dos vários países, e designadamente dos países Balcânicos, e o Conselho tem dito de uma forma clara que há uma perspectiva europeia para os países dos Balcãs. E relativamente a um, neste caso a Croácia, estamos em fase já de negociação para a adesão deste país à União Europeia. Como eu aqui referi, em Novembro, como é habitual, a Comissão fará ao Conselho a comunicação em que dará conta do estado das negociações, designadamente do estado das negociações com a Croácia, e fará as suas propostas. Esse será o momento adequado para que naturalmente tenhamos, de uma forma mais aprofundada e actualizada, um ponto da situação sobre o estado das negociações da adesão. Naturalmente, mesmo havendo aqui e ali, eventualmente, alguma dificuldade ou algum problema ou algum atraso, parece-me, de acordo com o "assessment" que eu faço do estado das negociações, o meu "assessment" pessoal, que têm progredido a um ritmo bom."@mt15
"− Mijnheer Seeber, zoals u weet, heeft de Raad herhaaldelijk en stelselmatig zijn standpunt en mening gegeven over de toetredingsprocessen en de Europese vooruitzichten van verschillende landen, in het bijzonder op de Balkan. De Raad heeft duidelijk gesteld dat er een Europees vooruitzicht is voor de Balkan. Voor een van de Balkanlanden, Kroatië, zijn we zelfs al bezig met onderhandelingen over de toetreding van dit land tot de Europese Unie. Zoals ik al heb gezegd, zal de Commissie zoals gebruikelijk in november een mededeling presenteren aan de Raad waarin verslag wordt gedaan van de stand van zaken van de onderhandelingen, in het bijzonder met betrekking tot de onderhandelingen met Kroatië, en haar voorstellen doen. Dat is voor ons het juiste moment om een gedetailleerd en actueel overzicht te geven van de status van de toetredingsonderhandelingen. Maar hoewel er hier en daar zeker moeilijkheden, problemen en vertragingen zullen zijn, verwacht ik op basis van mijn persoonlijke inschatting van de stand van zaken van de onderhandelingen, dat deze goede vooruitgang boeken."@nl3
"− Panie pośle Seeber! Jak pan wie, Rada wielokrotnie i systematycznie przedstawiała swój punkt widzenia i opinię na temat procesów akcesyjnych i kandydatów do przystąpienia do Unii, zwłaszcza na Bałkanach. Rada jasno stwierdziła, iż na Bałkanach są silni kandydaci. Z jednym z nich, a mianowicie z Chorwacją, prowadzimy już negocjacje w kwestii akcesji do Unii Europejskiej. Jak już powiedziałem, w listopadzie, jak jest to w zwyczaju, Komisja przedstawi Radzie komunikat sprawozdawczy na temat stanu negocjacji, a w szczególności stanu negocjacji z Chorwacją i przedstawi swoje propozycje. Będzie to dla nas odpowiedni moment do przeprowadzenia szczegółowego i aktualnego przeglądu stanu negocjacji przedakcesyjnych. Niemniej jednak, chociaż mogą wystąpić pewne trudności, problemy czy opóźnienia tu i ówdzie, jeśli chodzi o moją osobistą ocenę stanu tych negocjacji, posuwają się one do przodu w sposób satysfakcjonujący."@pl16
"Senhor Deputado, como sabe o Conselho tem, de uma forma reiterada e sistemática, apresentado o seu ponto de vista e a sua opinião sobre os processos de adesão ou sobre as perspectivas europeias dos vários países, e designadamente dos países Balcânicos, e o Conselho tem dito de uma forma clara que há uma perspectiva europeia para os países dos Balcãs. E relativamente a um, neste caso a Croácia, estamos em fase já de negociação para a adesão deste país à União Europeia. Como eu aqui referi, em Novembro, como é habitual, a Comissão fará ao Conselho a comunicação em que dará conta do estado das negociações, designadamente do estado das negociações com a Croácia, e fará as suas propostas. Esse será o momento adequado para que naturalmente tenhamos, de uma forma mais aprofundada e actualizada, um ponto da situação sobre o estado das negociações da adesão. Naturalmente, mesmo havendo aqui e ali, eventualmente, alguma dificuldade ou algum problema ou algum atraso, parece-me, de acordo com o "assessment" que eu faço do estado das negociações, o meu "assessment" pessoal, que têm progredido a um ritmo bom."@ro18
"− Pán Seeber, ako viete, Rada opakovane a systematicky informuje o svojom názore o prístupovom procese a o vyhliadkach jednotlivých krajín v súvislosti s ich prístupom do EÚ, najmä o krajinách Balkánu. Rada jasne informovala o šanci krajín Balkánu stať sa súčasťou EÚ. V skutočnosti, s jednou konkrétnou krajinou, Chorvátskom, sme v súčasnosti v procese rokovaní o ich prístupe do Európskej únie. Ako som už povedal, v novembri, ako zvyčajne, Komisia predloží Rade oznámenie o stave rokovaní, najmä rokovaní s Chorvátskom a navrhne ďalšie postupy. Potom budeme môcť poskytnúť podrobné a aktuálne informácie o stave prístupových rokovaní. Samozrejme, môžu sa vyskytnúť rôzne problémy, odklady na jednej alebo na druhej strane, ale podľa mojich osobných skúseností sú v súčasnosti rokovania o prístupe tejto krajiny na dobrej ceste."@sk19
"− Härra Seeber, nagu teate, on nõukogu korduvalt ja süstemaatiliselt esitanud oma seisukohad ühinemisprotsessi ning mitmete riikide, eriti Balkanimaade ELi perspektiivi kohta. Nõukogu on selgelt väljendanud Balkani riikide ELi perspektiivi olemasolu. Tegelikult käivad ühega neist, nimelt Horvaatiaga, hetkel läbirääkimised selle riigi ühinemiseks Euroopa Liiduga. Nagu ma juba ütlesin, esitab komisjon novembris nõukogule tavapärase teatise läbirääkimiste, eriti Horvaatia läbirääkimiste hetkeseisu kohta ning teeb oma ettepanekud. See on meile õige hetk üksikasjaliku ja ajakohase ühinemisläbirääkimiste ülevaate saamiseks. Kuid vaatamata sellele, et siin-seal võib esineda teatud raskusi, probleeme või viivitusi, näib mulle läbirääkimistele antud isikliku hinnangu kohaselt, et need edenevad normaalsel kiirusel."@sl20
". − Herr Seeber! Som ni vet har rådet vid upprepade tillfällen uttryckt sin åsikt och uppfattning om anslutningsprocesserna och flera länders utsikter till EU-medlemskap, särskilt på Balkan. Rådet har tydligt förklarat att det finns ett EU-perspektiv för Balkan. Vi förhandlar i själva verket redan om EU-anslutning med ett land, nämligen Kroatien. Som jag redan har berättat kommer kommissionen att lägga fram ett meddelande till rådet i november med en rapport om läget i förhandlingarna, särskilt situationen för förhandlingarna med Kroatien, och kommer att lämna förslag. Det blir ett lämpligt tillfälle för oss att genomföra en detaljerad och helt aktuell översikt av läget i anslutningsförhandlingarna. Även om det kan finnas vissa svårigheter, problem eller förseningar här och där är min personliga bedömning av läget i förhandlingarna att de fortskrider i god takt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph