Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-26-Speech-3-243"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070926.18.3-243"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Muito brevemente: constato que efectivamente esta proposta do envio de uma força no âmbito da PESD para o Chade e a República Centro-Africana recolhe um apoio largamente maioritário da parte dos deputados que sobre este tema aqui se exprimiram. Saberão também - já foi aqui referido - que, entretanto, suponho que mesmo ontem, o Conselho de Segurança deu autorização à União Europeia para o lançamento desta operação, requisito que, como aqui referi, era essencial para a União Europeia para que a operação se pudesse realizar. A partir de agora, naturalmente, vão prosseguir todos os preparativos de ordem militar, os planeamentos, todo esse exercício que tem de ser feito e, posteriormente, obviamente, o Conselho pronunciar-se-á sobre esta questão através de uma acção comum. Eu julgo que a União Europeia ao comprometer-se com este processo está, como deve estar, a passar das meras declarações de intenções, das meras promessas, está a passar, de facto, à prática, aos actos, está a corresponder àquilo que a União Europeia sempre diz que é, e que deve ser, o seu compromisso designadamente com África e com os africanos. Ajudar África e ajudar os africanos numa parceria estreita e inteira para que eles alcancem a paz onde existe o conflito, o progresso onde existe a pobreza, a saúde e a educação onde existem as pandemias, algo onde existe nada ou muito pouco. Estamos, julgo eu, a respeitar o que são os nossos valores e os nossos princípios também na política externa e por isso, naturalmente, a Presidência congratula-se com estes últimos desenvolvimento e naturalmente também toma boa nota daquilo que é claramente neste debate o grande apoio de muito deputados a esta operação."@pt17
lpv:translated text
"− Musím věcně připomenout, že tento návrh vyslat síly EBOP do Čadu a Středoafrické republiky podpořila drtivá většina poslanců, kteří se vyjadřovali k této otázce. Jak budete informováni a co už mezitím bylo dnes řečeno – myslím, že včera – Rada bezpečnosti povolila Evropské unii tuto operaci. Jak bylo řečeno, toto povolení bylo pro Evropskou unii klíčovým v souvislosti se započetím této operace. Všechny vojenské přípravy a plánování mohou být nyní uskutečněny a Rada se samozřejmě později vyjádří k této záležitosti prostřednictvím jednotné akce. Konec konců, z celkového pohledu může nyní Evropská unie přejít od samotných prohlášení a slibů k praktickým krokům a činům. To se shoduje s tím, co hlásá Evropská unie v souvislosti se závazkem, který má vůči Africe a jejím obyvatelům. Úzká spolupráce s Afrikou a jejími obyvateli by měla přinést mír tam, kde je konflikt, pokrok tam, kde je chudoba, zdraví a vzdělání tam, kde jsou choroby, a aspoň něco tam, kde není nic, nebo jen velmi málo. V tomto směru zajistíme i úctu ke všem našim hodnotám a zásadám. Portugalské předsednictví vítá poslední vývoj a zároveň přihlíží k podpoře této operace ze strany většiny poslanců."@cs1
"Jeg vil meget kort understrege, at dette forslag om at sende en styrke under ESFP (den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik) til Tchad og Den Centralafrikanske Republik støttes af langt størsteparten af de medlemmer, som har taget ordet i denne forhandling. Som bekendt, og som det allerede er blevet nævnt her i dag, godkendte Sikkerhedsrådet - så sent som i går, mener jeg - EU's deployering af denne operation. Denne godkendelse var som sagt afgørende for, at EU kunne gå videre med operationen. Den militære forberedelse og planlægning, rent faktisk hele operationen, kan nu gå i gang, og Rådet vil naturligvis på et senere tidspunkt afgive en udtalelse om emnet via en fælles aktion. Jeg mener, at EU ved at engagere sig i denne proces nu - og som det også burde være - kan bevæge sig fra rene hensigtserklæringer og løfter til praktiske tiltag og konkret handling. Det svarer til, hvad EU altid siger, og hvad der bør være Unionens forpligtelse over for Afrika og det afrikanske folk. Vi skal gennem et tæt og helhedsorienteret partnerskab hjælpe Afrika og det afrikanske folk, så de kan skabe fred, hvor der er konflikt, fremskridt, hvor der er fattigdom, sundhed og uddannelse, hvor der er sygdom, og noget, hvor der er intet eller meget lidt. På denne måde vil vi også sikre respekten for værdierne og principperne i vores eksterne politik. Det portugisiske formandskab glæder sig derfor over den seneste udvikling og tager naturligvis også behørig notits af parlamentsmedlemmernes store opbakning til denne operation, som var tydelig under forhandlingen."@da2
". − Ich möchte kurz hervorheben, dass der Vorschlag, eine Truppe im Rahmen der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik in den Tschad und die Zentralafrikanische Republik zu entsenden, von einer überwältigenden Mehrheit der Abgeordneten, die sich zu dem Thema geäußert haben, unterstützt wird. Wie Sie wissen und heute bereits mehrfach gesagt wurde, hat der Sicherheitsrat inzwischen – meines Wissens gestern – der Europäischen Union gestattet, mit der Operation zu beginnen. Wie bereits erwähnt, war die Zustimmung für die EU von grundlegender Wichtigkeit, damit die Operation auf den Weg gebracht werden kann. Alle militärischen Vorbereitungen und Planungen, eigentlich die gesamte Sache, kann nun starten. Zu einem späteren Zeitpunkt wird der Rat natürlich eine Stellungnahme zu dieser Thematik in Form einer gemeinsamen Aktion abgeben. Durch ihr Engagement für diesen Prozess kann die Europäische Union jetzt wie vorgesehen von reinen Absichtserklärungen und Versprechungen zu praktischen Schritten und Maßnahmen übergehen. Dies entspricht den Verlautbarungen und Verpflichtungen der EU, dem zugesagten Engagement für Afrika und die Afrikanerinnen und Afrikaner. Wir müssen Afrika und den afrikanischen Völkern im Rahmen einer engen und uneingeschränkten Partnerschaft helfen, damit sie in der Lage sind, Frieden zu schaffen, wo Konflikte herrschen, Fortschritte zu erzielen, wo die Armut regiert, für Gesundheit und Bildung zu sorgen, wo Krankheiten grassieren und etwas zu schaffen, wo nichts oder sehr wenig existiert. Auf diese Weise gewährleisten wir, dass unsere Wertvorstellungen und Grundsätze auch in unserer Außenpolitik geachtet werden. Darum begrüßt der portugiesische Vorsitz die neusten Entwicklungen und nimmt die große Unterstützung für die Operation durch zahlreiche Abgeordnete, die sich im Rahmen der Aussprache herauskristallisiert hat, gebührend zur Kenntnis."@de9
". Οφείλω να υπογραμμίσω πολύ σύντομα ότι η πρόταση αυτή για την αποστολή δύναμης στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ (Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας) στο Τσαντ και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία υποστηρίζεται από τη συντριπτική πλειονότητα των βουλευτών που έλαβαν τον λόγο σε αυτή τη συζήτηση. Όπως ασφαλώς θα γνωρίζετε, και όπως επισημάνθηκε ήδη στη σημερινή συζήτηση, εν τω μεταξύ –μόλις εχθές νομίζω– το Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε την πραγματοποίηση αυτής της επιχείρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως προαναφέρθηκε, η έγκριση αυτή ήταν αναγκαία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η υλοποίηση της επιχείρησης. Όλες οι στρατιωτικές προετοιμασίες και σχεδιασμοί, το όλο εγχείρημα ουσιαστικά, μπορούν τώρα να προχωρήσουν στο στάδιο της υλοποίησης, και σε μεταγενέστερη ημερομηνία το Συμβούλιο ασφαλώς θα γνωμοδοτήσει επί του θέματος μέσω μιας κοινής δράσης. Θεωρώ ότι, επιδεικνύοντας την αφοσίωσή της σε αυτή τη διαδικασία, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί τώρα, όπως οφείλει, να προχωρήσει από τις απλές δηλώσεις προθέσεων και τις απλές υποσχέσεις σε πρακτικά μέτρα και δράση. Αυτό επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον που πάντα ισχυρίζεται ότι επιδεικνύει, και οφείλει να αποδεικνύει στην πράξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ της Αφρικής και του αφρικανικού λαού. Πρέπει να βοηθήσουμε την Αφρική και τον αφρικανικό λαό, στο πλαίσιο στενής και πλήρους εταιρικής σχέσης, έτσι ώστε να επιτύχει την ειρήνη όπου υπάρχουν συγκρούσεις, την πρόοδο όπου επικρατεί φτώχεια, την υγεία και την εκπαίδευση όπου υπάρχουν ασθένειες, και κάτι εκεί όπου υπάρχουν ελάχιστα ή ακόμη και τίποτε. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουμε τον σεβασμό των αξιών και των αρχών μας, μεταξύ άλλων και στην εξωτερική μας πολιτική. Η πορτογαλική Προεδρία χαιρετίζει συνεπώς αυτές τις πρόσφατες εξελίξεις και φυσικά λαμβάνει επίσης δεόντως υπόψη τη μεγάλη υποστήριξη αυτής της επιχείρησης από πολλούς βουλευτές, η οποία κατέστη σαφής στη σημερινή συζήτηση."@el10
". − I must very briefly highlight that this proposal to send a force under the ESDP (European Security and Defence Policy) to Chad and the Central African Republic is supported by a vast majority of the Members who have spoken on this issue. As you will know, and as already mentioned here today, in the meantime – I believe just yesterday – the Security Council authorised the European Union to deploy this operation. As mentioned, this authorisation was essential for the European Union so that the operation could go ahead. All the military preparations and planning, in fact the whole exercise, can now go ahead and at a later date the Council will of course give an opinion on this issue through a joint action. I consider that, by committing to this process, the European Union can now, as should be the case, move on from mere statements of intent and mere promises to practical steps and action. This corresponds to what the European Union always says is, and what must be, its commitment to Africa and the African people. We must help Africa and the African people in a close and complete partnership so that they can achieve peace where there is conflict, progress where there is poverty, health and education where there is disease, and something where there is nothing or very little. In this way we will ensure respect for our values and our principles in our foreign policy as well. The Portuguese Presidency therefore welcomes these latest developments and naturally also takes due note of the great support of many Members for this operation which has become clear in this debate."@en4
"− Debo subrayar, muy brevemente, que esta propuesta de enviar una fuerza en virtud de la PESD (Política Europea de Seguridad y Defensa) a Chad y a la República Centroafricana recibe el apoyo de la vasta mayoría de sus Señorías que han intervenido acerca de esta cuestión. Como ustedes sabrán, y como ya se ha mencionado hoy aquí, mientras tanto —creo que ayer mismo— el Consejo de Seguridad ha autorizado a la Unión Europea al despliegue de esta operación. Como se ha mencionado, esta autorización era esencial para que la operación de la Unión Europea pudiera llevarse a cabo. Todos los preparativos y la planificación militar; de hecho, la operación completa, puede realizarse ahora y, en una fecha posterior, el Consejo emitirá, ciertamente, una opinión sobre esta cuestión por medio de una acción conjunta. Considero que al comprometerse en este proceso, la Unión Europea ahora puede, como en todo caso debe, avanzar desde meras declaraciones de intención y meras promesas a los pasos prácticos y a la acción, lo que se corresponde con lo que la Unión Europea siempre dice que es, y que debe ser, su compromiso hacia África y al pueblo africano. Debemos ayudar a África y al pueblo africano mediante una asociación estrecha y completa para que pueda alcanzar la paz donde existe el conflicto, el progreso donde existe la pobreza, la sanidad y la educación donde existe la enfermedad, y algo donde no existe nada, o muy poco; de ese modo, aseguraremos el respeto por nuestros valores y nuestros principios también en nuestra política exterior. Por consiguiente, la Presidencia portuguesa acoge con satisfacción estos últimos avances y, naturalmente, toma también debida cuenta del gran apoyo de muchas de sus Señorías a esta operación, que ha quedado manifiesto en este debate."@es21
". − Pean väga lühidalt esile tõstma, et kõnealust ettepanekut saata Tšaadi ja Kesk-Aafrika Vabariiki EJKP (Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika) jõud, on toetanud enamus selles küsimuses sõna võtnud liikmeid. Nagu teate, ning nagu täna juba mitmel korral öeldud, andis Julgeolekunõukogu vahepeal – minu mäletamist mööda eile – Euroopa Liidule volitused selle operatsiooni alustamiseks. Nagu öeldud, olid need volitused Euroopa Liidule vajalikud operatsiooni alustamiseks. Nüüd võib alustada kõigi sõjaväeliste ettevalmistuste ja plaanide elluviimist ning nõukogu esitab edaspidi muidugi ühismeetme kaudu oma seisukoha. Leian, et selle protsessi alustamisega võib Euroopa Liit nüüd suunduda kavatsuse väljendamiselt ja lubadustelt praktiliste sammude ja tegevuseni. See vastab Euroopa Liidu seisukohale Aafrikale ja Aafrika rahvale pühendumise suhtes. Meil tuleb Aafrikat ja Aafrika rahvast aidata tiheda ja täieliku partnerluse abil, nii et nad suudaksid asendada konfliktid rahuga, vaesuse edasiminekuga, haigused tervise ja haridusega ning saavutaksid midagi seal, kus on väga vähe või mitte midagi. Nii saame tagada ka meie väärtuste ja põhimõtete austamise välispoliitikas. Portugali eesistuja tervitab seetõttu hiljutisi arenguid ning võtab loomulikult arvesse selle arutelu käigus selgeks saanud paljude liikmete toetust sellele operatsioonile."@et5
"− Haluan erittäin lyhyesti korostaa, että tätä ehdotusta joukkojen lähettämisestä ETPP:n (Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan) puitteissa Tšadiin ja Keski-Afrikan tasavaltaan tukee suuri enemmistö parlamentin jäsenistä, jotka ovat puhuneet aiheesta. Kuten varmasti tiedätte, ja kuten täällä on jo mainittu tänään, tällä välin – uskoakseni juuri eilen – turvallisuusneuvosto antoi Euroopan unionille valtuudet tämän operaation järjestämiseen. Kuten sanottu, tämä valtuutus on Euroopan unionille olennainen operaation etenemisen kannalta. Kaikki sotilaalliset valmistelut ja suunnittelu, itse asiassa koko toimenpide, voi nyt edetä, ja myöhempänä ajankohtana neuvosto antaa tietenkin lausunnon aiheesta yhteisen toiminnan puitteissa. Katson, että sitoutumalla tähän prosessiin Euroopan unioni voi nyt, niin kuin pitäisi, siirtyä pelkistä aielausunnoista ja pelkistä lupauksista käytännön askeliin ja toimintaan. Tämä vastaa sitä, minkä Euroopan unioni aina sanoo olevan, ja minkä on oltava, sen velvollisuus Afrikkaa ja afrikkalaisia kohtaan. Meidän on autettava Afrikkaa ja afrikkalaisia tiiviissä ja kattavassa kumppanuudessa, jotta he voivat saada aikaan rauhan siellä, missä on konflikteja, edistystä siellä, missä on köyhyyttä, terveyttä ja koulutusta siellä, missä on tauteja, ja jotakin siellä, missä ei ole mitään tai hyvin vähän. Näin takaamme arvojemme ja periaatteidemme kunnioittamisen myös ulkopolitiikassamme. Puheenjohtajavaltio Portugali suhtautuu siten myönteisesti tähän viimeaikaiseen edistykseen ja panee tietenkin myös asianmukaisesti merkille monien parlamentin jäsenten tässä keskustelussa selväksi tulleen vahvan tuen tälle operaatiolle."@fi7
". − Je me dois de souligner très brièvement que cette proposition d’envoyer une force dans le cadre de la PESD (politique européenne de sécurité et de défense) au Tchad et en République centrafricaine reçoit le soutien de la grande majorité des députés qui se sont exprimés sur la question. Comme vous le saurez, et comme il l’a été évoqué ici aujourd’hui, entre-temps -je pense hier seulement - le Conseil de sécurité autorise l’Union européenne à déployer cette opération. Comme indiqué, cette autorisation était essentielle pour l’Union européenne, afin de pouvoir lancer l’opération. La préparation et la planification militaires, dans tous ces aspects, en fait l’ensemble du processus, peuvent être lancées et, plus tard, le Conseil rendra bien évidemment un avis sur la question par le biais d’une action commune. Je considère que, par engagement à ce processus, l’Union européenne peut désormais, comme cela devrait être le cas, passer des simples déclarations d’intention et des simples promesses à des mesures et des actions concrètes. Cela correspond à ce que l’Union européenne dit toujours être, et ce que doit être, son engagement vis-à-vis de l’Afrique et de la population africaine. Nous devons aider l’Afrique et la population africaine dans le cadre d’un partenariat étroit et global, afin de leur permettre de parvenir à la paix là où sévissent des conflits, à des progrès là où sévit la pauvreté, à la santé et à l’éducation là où sévit la maladie, à quelque chose là où il n’y a rien ou très peu. Nous pourrons ainsi garantir le respect de nos valeurs et de nos principes dans notre politique étrangère aussi. La présidence portugaise se félicite, dès lors, des récents développements et, naturellement, elle prend également bonne note du soutien considérable de nombreux députés pour cette opération qui s’est manifesté dans ce débat."@fr8
". − Röviden ki kell, hogy emeljem, hogy az arra irányuló javaslatot, hogy az EBVP (az Európai Biztonsági és Védelmi Politika) égisze alatt haderőt küldjünk Csádba és a Közép-afrikai Köztársaságba, a témában felszólaló képviselők túlnyomó többsége támogatja. Amint tudják, és ez ma már említésre is került, időközben – úgy tudom, éppen tegnap – a Biztonsági Tanács felhatalmazta az Európai Uniót a művelet végrehajtására. Amint az elhangzott, ez az engedély alapvetően fontos volt az Európai Unió számára ahhoz, hogy elindíthassa a műveletet. Most már minden katonai előkészület és tervezés, vagyis az egész feladat kezdetét veheti, és a Tanács egy későbbi időpontban, természetesen, egy közös fellépés keretében véleményt fog kiadni a kérdéssel kapcsolatban. Úgy vélem, hogy a folyamat mellett való elköteleződésével az Európai Unió most már képes rá – és ennek így is kell lennie –, hogy a puszta szándéknyilatkozatok és puszta ígéretek szintjéről elmozduljon a gyakorlati lépések és a cselekvés irányába. Ez megfelel annak, amit az Európai Unió mindig hangoztat, és aminek lennie is kell, vagyis az Afrika és az afrikai emberek iránti elkötelezettségének. Szoros és teljes partnerségben kell segítenünk Afrikán és az afrikai embereken, hogy ismét békében élhessenek ott, ahol most háború dúl, hogy fejlődés indulhasson ott, ahol szegénység van, hogy egészség és oktatás lehessen ott, ahol most betegség pusztít, és lehessen valami ott, ahol most semmi sincs, vagy csak nagyon kevés van. Ezúton a külpolitikánkban megjelenő értékeink és elveink tiszteletét is biztosítani fogjuk. A portugál elnökség ennélfogva üdvözli e legutóbbi fejleményeket, és természetesen nyugtázza a számos képviselő által a művelettel kapcsolatban tanúsított nagymértékű támogatást, amelyre a mai vita rávilágított."@hu11
". − Molto brevemente, constato che la proposta di inviare in Ciad e nella Repubblica centrafricana una forza nell’ambito della PESD è appoggiata dalla maggioranza dei parlamentari che si sono espressi su questo tema. Come saprete, e come già detto oggi, nel frattempo – credo ieri – il Consiglio di sicurezza ha autorizzato il lancio di questa operazione dell’Unione europea. Come è già stato detto, quest’autorizzazione era necessaria perché l’Unione europea potesse procedere. Tutti i preparativi e la pianificazione di ordine militare, invero tutta l’operazione, possono adesso procedere e in seguito il Consiglio emetterà ovviamente un parere in materia attraverso un’azione comune. Ritengo che adesso, impegnandosi in questo processo, l’Unione europea possa, così come dovrebbe essere, passare dalle semplici dichiarazioni di intenti e dalle semplici promesse alla pratica e all’azione. Questo corrisponde a quello che l’Unione europea ha sempre sostenuto sia, e debba essere, il suo impegno verso l’Africa e verso i popoli africani. Dobbiamo aiutare l’Africa e i popoli africani attraverso una stretta e completa collaborazione che permetta loro di raggiungere la pace laddove ci sono conflitti, il progresso laddove c’è povertà, la salute e l’istruzione laddove ci sono malattie e qualcosa laddove c’è poco o nulla. In questo modo garantiremo il rispetto per i nostri valori e i nostri principi anche nella nostra politica estera. La Presidenza portoghese, quindi, accoglie con favore questi ultimi sviluppi e naturalmente prende atto del grande sostegno dato da molti Stati membri a quest’operazione e manifestato in questa discussione."@it12
". − Aš turiu labai trumpai pabrėžti, kad šį pasiūlymą pasiųsti pajėgas ESGP (Europos saugumo ir gynybos politikos) pagrindu į Čadą ir Centrinės Afrikos Respubliką palaikė dauguma narių, kalbėjusiųjų šiuo klausimu. Kaip ir jūs sužinosite ir, kaip jau šiandien buvo paminėta čia, šiuo metu – manau kaip tik vakar – Saugumo Taryba leido Europos Sąjungai atlikti šią operaciją. Kaip buvo minėta, šis leidimas buvo reikalingas Europos Sąjungai, kad būtų galima pradėti operaciją. Visi karinio pasirengimo ir planavimo darbai, faktiškai visas karinis pasirengimas dabar gali būti pradėtas ir vėliau Taryba neabejotinai pateiks nuomonę šiuo klausimu per bendruosius veiksmus. Manau, kad, įsipareigojusi dalyvauti šiame procese, Europos Sąjunga dabar gali, kaip ir turėtų būti šiuo atveju, pereiti nuo pareiškimų apie ketinimą ir pažadų prie praktinių žingsnių bei veiksmų. Tai atitinka tai, ką Europos Sąjunga visada sako yra ir kas turi būti – jos įsipareigojimus Afrikai ir Afrikos žmonėms. Mes privalome padėti Afrikai ir Afrikos žmonėms glaudžiai ir visapusiškai bendradarbiaudami, kad jie galėtų pasiekti taiką ten, kur yra konfliktas, pažangą, kur yra skurdas, išsaugoti sveikatą ir įgyti išsilavinimą, kur yra ligos bei bet ką, ko nėra arba yra labai mažai. Taip mes taip pat užsitikrinsime pagarbą mūsų vertybėms ir principams savo užsienio politikoje. Todėl pirmininkaujančioji Portugalija pritaria šiems naujausiems įvykiams ir, savaime suprantama, taip pat kreipia dėmesį į didelę daugelio narių paramą šiai operacijai, kuri tapo aiški šioje diskusijoje."@lt14
". − Es gribētu ļoti īsi uzsvērt, ka šo ierosinājumu nosūtīt bruņotos spēkus uz Čadu un Centrālāfrikas Republiku saskaņā ar EDAP (Eiropas Drošības un aizsardzības politiku) atbalsta vairums deputātu, kuri izteicās par šo jautājumu. Kā jums droši vien zināms un kā šeit šodien jau tika minēts, starplaikā — ja nemaldos, tieši vakar — Drošības padome ir apstiprinājusi šo Eiropas Savienības operāciju. Kā jau minēts, šis apstiprinājums bija nepieciešams, lai Eiropas Savienība varētu turpināt operācijas izstrādi. Tagad var turpināt visus militārās sagatavošanas darbus un plānošanu – praktiski visu operācijas darbu, un vēlāk Padome, protams, sniegs atzinumu šajā jautājumā, pieņemot vienotu rīcību. Uzskatu, ka, iesaistoties šajā procesā, Eiropas Savienība tagad var darīt to, kas tai jādara, proti, pāriet no vienkāršiem nodomu paziņojumiem un solījumiem pie praktiskas rīcības un darbiem. Tas saskan ar Eiropas Savienības vienmēr deklarētajām saistībām pret Āfriku un Āfrikas cilvēkiem, un šīs saistības ir jāievēro. Mums ir vajadzīga cieša un vispusīga partnerība, lai palīdzētu Āfrikai un Āfrikas cilvēkiem panākt mieru tur, kur ir konflikti, progresu tur, kur ir nabadzība, veselību un izglītību tur, kur ir slimības, un sasniegt kaut nedaudz tur, kur nav nekā vai gandrīz nekā. Tādējādi mēs panāksim cieņu arī pret mūsu ārpolitikas vērtībām un principiem. Tādēļ Portugāles prezidentūra atzinīgi vērtē notikumu attīstību un neapšaubāmi novērtē arī daudzo deputātu stingro atbalstu šai operācijai, par ko skaidri liecina šīs debates."@lv13
"Muito brevemente: constato que efectivamente esta proposta do envio de uma força no âmbito da PESD para o Chade e a República Centro-Africana recolhe um apoio largamente maioritário da parte dos deputados que sobre este tema aqui se exprimiram. Saberão também – já foi aqui referido – que, entretanto, suponho que mesmo ontem, o Conselho de Segurança deu autorização à União Europeia para o lançamento desta operação, requisito que, como aqui referi, era essencial para a União Europeia para que a operação se pudesse realizar. A partir de agora, naturalmente, vão prosseguir todos os preparativos de ordem militar, os planeamentos, todo esse exercício que tem de ser feito e, posteriormente, obviamente, o Conselho pronunciar-se-á sobre esta questão através de uma acção comum. Eu julgo que a União Europeia ao comprometer-se com este processo está, como deve estar, a passar das meras declarações de intenções, das meras promessas, está a passar, de facto, à prática, aos actos, está a corresponder àquilo que a União Europeia sempre diz que é, e que deve ser, o seu compromisso designadamente com África e com os africanos. Ajudar África e ajudar os africanos numa parceria estreita e inteira para que eles alcancem a paz onde existe o conflito, o progresso onde existe a pobreza, a saúde e a educação onde existem as pandemias, algo onde existe nada ou muito pouco. Estamos, julgo eu, a respeitar o que são os nossos valores e os nossos princípios também na política externa e por isso, naturalmente, a Presidência congratula-se com estes últimos desenvolvimento e naturalmente também toma boa nota daquilo que é claramente neste debate o grande apoio de muito deputados a esta operação."@mt15
". − Ik moet heel kort onderstrepen dat dit voorstel om op grond van het EVDB (Europees veiligheids- en defensiebeleid) een troepenmacht naar Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek te sturen wordt gesteund door een grote meerderheid van de leden die over deze kwestie hebben gesproken. Zoals u waarschijnlijk weet, en zoals hier vandaag al is gezegd, heeft de Veiligheidsraad intussen – ik geloof gisteren pas – toestemming verleend aan de Europese Unie voor het uitvoeren van deze operatie. Zoals gezegd, was deze toestemming essentieel voor de Europese Unie om de operatie te laten doorgaan. Alle militaire voorbereidingen en planningwerkzaamheden, en eigenlijk de hele operatie, kunnen nu doorgaan en in een later stadium zal de Raad uiteraard een advies over deze kwestie presenteren door middel van een gemeenschappelijk optreden. Ik ben van mening dat de Europese Unie nu, door zich te verbinden aan dit proces, zoals het hoort verder kan gaan dan alleen intentieverklaringen en beloften, naar praktische maatregelen en acties. Dit komt overeen met wat de Europese Unie altijd zegt dat haar plicht jegens Afrika en de Afrikaanse bevolking is en moet zijn. We moeten Afrika en de Afrikaanse bevolking helpen in een nauw en volledig partnerschap, zodat ze vrede kunnen scheppen waar conflicten zijn, vooruitgang kunnen boeken waar armoede wordt geleden, gezondheid en onderwijs kunnen brengen waar ziekten heersen en iets kunnen maken waar weinig of niets is. Op die manier zorgen we ervoor dat onze waarden en beginselen ook in ons buitenlands beleid worden gerespecteerd. Het Portugese voorzitterschap verwelkomt daarom deze nieuwste ontwikkelingen en neemt uiteraard terdege notie van de geweldige steun van veel leden voor deze operatie die tijdens dit debat is gebleken."@nl3
". − Muszę bardzo krótko podkreślić, iż propozycję wysłania sił pod egidą EPBiO do Czadu i Republiki Środkowej Afryki popiera większość posłów, którzy wypowiadali się na ten temat. Jak państwo wiecie, i jak już zostało to tutaj dziś wspomniane, w międzyczasie– wydaje mi się, że wczoraj– Rada Bezpieczeństwa wyraziła zgodę na przeprowadzenie tej operacji przez Unię Europejską. Jak wspomniano, zgoda ta była nam niezbędna do przeprowadzenia operacji. Wszystkie przygotowania wojskowe oraz planowanie, a właściwie całe zadanie, mogą teraz posunąć się do przodu, a w terminie późniejszym Rada przedstawi oczywiście swoją opinię na ten temat. Uważam, iż zobowiązując się do przeprowadzenia tego procesu, Unia Europejska może teraz, i tak właśnie powinno być, ze stwierdzeń i intencji przejść do praktycznych kroków i działań. Odnosi się to do tego, czym Unia Europejska zawsze mówi, że jest, i czym powinna być, zaangażowana dla Afryki i Afrykańczyków. Musimy pomóc Afryce i Afrykańczykom w bliskim i pełnym partnerstwie tak, aby osiągnęli pokój tam, gdzie jest konflikt, postęp, tam, gdzie jest bieda, zdrowie i edukację, gdzie jest choroba, gdzie nie ma nic lub jest niewiele. W ten sposób zapewnimy szacunek dla naszych wartości i naszych zasad również w dziedzinie polityki zagranicznej. Prezydencja portugalska przyjmuje zatem z zadowoleniem ostatnie propozycje i oczywiście zapamiętuje to ogromne wsparcie wielu posłów dla tej operacji, które podczas tej debaty wyraźnie było widać."@pl16
"Muito brevemente: constato que efectivamente esta proposta do envio de uma força no âmbito da PESD para o Chade e a República Centro-Africana recolhe um apoio largamente maioritário da parte dos deputados que sobre este tema aqui se exprimiram. Saberão também – já foi aqui referido – que, entretanto, suponho que mesmo ontem, o Conselho de Segurança deu autorização à União Europeia para o lançamento desta operação, requisito que, como aqui referi, era essencial para a União Europeia para que a operação se pudesse realizar. A partir de agora, naturalmente, vão prosseguir todos os preparativos de ordem militar, os planeamentos, todo esse exercício que tem de ser feito e, posteriormente, obviamente, o Conselho pronunciar-se-á sobre esta questão através de uma acção comum. Eu julgo que a União Europeia ao comprometer-se com este processo está, como deve estar, a passar das meras declarações de intenções, das meras promessas, está a passar, de facto, à prática, aos actos, está a corresponder àquilo que a União Europeia sempre diz que é, e que deve ser, o seu compromisso designadamente com África e com os africanos. Ajudar África e ajudar os africanos numa parceria estreita e inteira para que eles alcancem a paz onde existe o conflito, o progresso onde existe a pobreza, a saúde e a educação onde existem as pandemias, algo onde existe nada ou muito pouco. Estamos, julgo eu, a respeitar o que são os nossos valores e os nossos princípios também na política externa e por isso, naturalmente, a Presidência congratula-se com estes últimos desenvolvimento e naturalmente também toma boa nota daquilo que é claramente neste debate o grande apoio de muito deputados a esta operação."@ro18
"− Musím vecne pripomenúť, že tento návrh vyslať sily PESD-u do Čadu a Stredoafrickej republiky podporila drvivá väčšina poslancov, ktorí sa vyjadrovali k tejto otázke. Ako budete informovaní a čo už medzitým bolo dnes povedané – myslím, že včera – Bezpečnostná rada povolila Európskej únii túto operáciu. Ako bolo povedané, toto povolenie bolo pre Európsku úniu kľúčovým v súvislosti so začatím tejto operácie. Všetky vojenské prípravy a plánovanie môže byť teraz uskutočnené a Rada sa, samozrejme, neskôr vyjadrí k tejto záležitosti prostredníctvom jednotnej akcie. Koniec koncov, z celkového pohľadu môže teraz Európska únia prejsť od samotných vyhlásení a sľubov k praktickým krokom a činu. To sa zhoduje s tým, čo hlása Európska únia v súvislosti so záväzkom, ktorý má voči Afrike a jej ľuďom. Úzka spolupráca s Afrikou a jej ľuďmi by mala priniesť mier tam, kde je konflikt, pokrok tam, kde je chudoba, zdravie a vzdelanie tam, kde je prítomná choroba, a aspoň niečo tam, kde nie je nič, alebo je veľmi málo. V tomto smere zaistíme i úctu ku všetkým naším hodnotám a zásadám. Portugalské predsedníctvo víta posledný vývoj a zároveň prihliada na podporu tejto operácie zo strany väčšiny poslancov."@sk19
". − Pean väga lühidalt esile tõstma, et kõnealust ettepanekut saata Tšaadi ja Kesk-Aafrika Vabariiki EJKP (Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika) jõud, on toetanud enamus selles küsimuses sõna võtnud liikmeid. Nagu teate, ning nagu täna juba mitmel korral öeldud, andis Julgeolekunõukogu vahepeal – minu mäletamist mööda eile – Euroopa Liidule volitused selle operatsiooni alustamiseks. Nagu öeldud, olid need volitused Euroopa Liidule vajalikud operatsiooni alustamiseks. Nüüd võib alustada kõigi sõjaväeliste ettevalmistuste ja plaanide elluviimist ning nõukogu esitab edaspidi muidugi ühismeetme kaudu oma seisukoha. Leian, et selle protsessi alustamisega võib Euroopa Liit nüüd suunduda kavatsuse väljendamiselt ja lubadustelt praktiliste sammude ja tegevuseni. See vastab Euroopa Liidu seisukohale Aafrikale ja Aafrika rahvale pühendumise suhtes. Meil tuleb Aafrikat ja Aafrika rahvast aidata tiheda ja täieliku partnerluse abil, nii et nad suudaksid asendada konfliktid rahuga, vaesuse edasiminekuga, haigused tervise ja haridusega ning saavutaksid midagi seal, kus on väga vähe või mitte midagi. Nii saame tagada ka meie väärtuste ja põhimõtete austamise välispoliitikas. Portugali eesistuja tervitab seetõttu hiljutisi arenguid ning võtab loomulikult arvesse selle arutelu käigus selgeks saanud paljude liikmete toetust sellele operatsioonile."@sl20
". − Jag vill mycket kort betona att förslaget att sända en styrka inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) till Tchad och Centralafrikanska republiken stöddes av de allra flesta ledamöterna som yttrade sig i debatten. Som ni vet, och det har även nämnts här i dag, gav säkerhetsrådet sin tillåtelse – så sent som i går faktiskt – till EU att utstationera denna styrka. Som det har nämnts var säkerhetsrådets godkännande avgörande för EU för att insatsen skulle kunna sättas igång. Alla militära förberedelser och all planering, i själva verket hela insatsen, kan nu fortsätta, och rådet kommer naturligtvis längre fram att avge ett yttrande om frågan genom en gemensam åtgärd. Genom att EU åtar sig att genomföra detta uppdrag anser jag att vi nu kan, och måste, gå vidare från rena avsiktsförklaringar och löften till praktiska steg och åtgärder. Detta motsvarar de avsikter som vi i EU alltid förklarar att vi har, och måste ha, när det gäller vårt åtagande gentemot Afrika och det afrikanska folket. Vi måste hjälpa Afrika och det afrikanska folket i ett nära och heltäckande partnerskap så att det blir möjligt att skapa fred där det råder konflikter, framåtskridande där det råder fattigdom, hälsa och utbildning där det finns sjukdomar och att skapa något där det inte finns något alls eller mycket lite. På så sätt kan vi försäkra oss om att våra värden och principer även respekteras i vår utrikespolitik. Det portugisiska ordförandeskapet välkomnar den senaste utvecklingen och noterar naturligtvis det massiva stödet från många ledamöter för denna insats, vilket har klargjorts under debatten."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph