Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-26-Speech-3-230"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070926.18.3-230"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die humanitäre Situation im Tschad, vor allem entlang der 1 360 km langen Grenze mit dem Sudan, aber auch im Grenzgebiet zur Zentralafrikanischen Republik macht nach meiner Überzeugung ein Eingreifen der internationalen Staatengemeinschaft notwendig. Ich selbst war vor wenigen Tagen im Tschad und habe mir dort ein Bild von der Lage gemacht. Über 400 000 Flüchtlinge und Vertriebene hausen in dieser Grenzregion in Flüchtlingscamps. Diese Camps sind der permanenten Bedrohung durch Banditen, marodierende Banden, aber auch durch Dschandschawid-Milizen aus dem Sudan ausgesetzt. Noch schwieriger ist die Situation im flachen Land. Die dort fehlende Sicherheit führt dazu, dass immer mehr Menschen Zuflucht in den Flüchtlingslagern suchen. Um den Not leidenden Menschen dort zu helfen, muss die Sicherheitslage in der Region verbessert werden, so dass sie in ihre Heimatorte zurückkehren können. Dies ist eine schwierige Herausforderung. Zu ihrer Bewältigung ist eine Arbeitsteilung notwendig. Die Vereinten Nationen haben dabei die Aufgabe übernommen, zum Aufbau von Polizeikräften beizutragen, die dann auch als Ansprechpartner der Sicherheitskräfte dienen können. Die Europäische Union dagegen wurde darum gebeten, Truppen zur Verfügung zu stellen, die in der Lage sein sollen, die Dschandschawid und die Banditen abzuschrecken und Übergriffe auf die Flüchtlinge, die Vertriebenen und die Zivilbevölkerung zu verhindern. Mit dem vorliegenden Entwurf einer Entschließung stimmt das Europäische Parlament einem solchen Einsatz zu, allerdings unter folgenden Bedingungen: Zum Ersten – Sie haben darauf hingewiesen, Herr Präsident, Herr Kommissar: Die politischen Verhandlungen müssen weitergeführt werden, denn letztendlich brauchen wir eine politische Lösung. Wenn wir aber Truppen dorthin senden, brauchen diese ein robustes Mandat, das auch tatsächlich eine Abschreckung der Dschandschawid und der Banditen ermöglicht. Es gilt, ein sehr großes Gebiet zu sichern. Die Truppe muss daher auch groß genug sein, um tatsächlich eine Verbesserung der Sicherheitslage erreichen zu können. Es muss dabei sichtbar werden, dass es sich um einen europäischen Verband handelt, an dem mehrere europäische Nationen beteiligt sind. Die EUFOR-Truppe muss zudem eine adäquate Ausrüstung haben, die ihr die Erfüllung ihres Auftrags ermöglicht. Im Hinblick auf die relativ geringe Truppenstärke und die Größe des Grenzgebietes erfordert dies vor allem hervorragende Fähigkeiten bei Aufklärung und Transport, denn die Truppe muss in der Lage sein, rasch zu erkennen, wo Gefahr droht, und muss diesen Ort dann auch schnell erreichen können. Es darf auf keinen Fall zu einer Situation kommen, in der eine EUFOR-Truppe im Tschad aufgrund ihres Mandates oder aufgrund von Ausrüstungsdefiziten nur dazu in der Lage wäre, sich selbst zu schützen, ohne ihren eigentlichen Auftrag erfüllen zu können. Eine weitere Bedingung des Europäischen Parlaments ist es, dass eine klare Exit-Strategie vorgelegt wird, aus der hervorgeht, wie und durch wen die EUFOR-Truppe nach der vorgesehenen Einsatzdauer von einem Jahr abgelöst wird. Mit dem vorliegenden Entwurf einer Entschließung betont das Europäische Parlament zudem, dass diese EUFOR-Truppe im Tschad im Hinblick auf die komplexe politische Situation in der Region als neutrale Macht für Sicherheit und für den Schutz der Zivilbevölkerung agieren sollte. Der Einsatz von EUFOR letztes Jahr im Kongo hat deutlich gemacht, wie wichtig eine glaubwürdige Überparteilichkeit und Unabhängigkeit für das Gelingen eines Einsatzes sein kann. Die Europäische Union kann in der gegenwärtigen Situation durch einen auf ein Jahr begrenzten Einsatz einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die humanitäre Situation in der Region zu verbessern und die Afrikanische Union bei der Übernahme von mehr Verantwortung in der Region zu unterstützen. Beides ist notwendig! Ich bitte Sie daher, dem vorliegenden Entschließungsantrag zuzustimmen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, dámy a pánové, humanitární situace v Čadu, především podél hranice se Súdánem, která měří 1360 km, ale rovněž v oblasti, která hraničí se Středoafrickou republikou, podle mého názoru činí intervenci mezinárodní komunity nevyhnutelnou. Před několika dny jsem byl v Čadu a měl jsem možnost vytvořit si názor o dané situaci. Více než 400 000 utečenců a vystěhovalců je umístěno v táborech v této hraniční oblasti. Tyto tábory jsou v nepřetržitém ohrožení, a to nájezdy banditů a gangů, ale rovněž janjaweedské milice ze Súdánu. Situace na otevřeném prostranství je ještě složitější. Vzhledem k nebezpečí hledá stále více a více lidí útočiště v táborech. Pro zmírnění kritické situace těchto lidí je nezbytné zabezpečit zlepšení bezpečnosti v této oblasti, aby se lidé mohli vrátit domů. Jde o těžký úkol, a proto s cílem zvládnout ji je nezbytné společné sdílení této situace. Organizace spojených národů se zavázala pomoci při rozvíjení policejní síly, která se později může přidat k bezpečnostním silám. Na druhé straně, Evropská unie byla požádána, aby poskytla pomoc vojsk, která by odvrátila nebezpečí vpádů Janjaweedů a banditů a nebezpečí útoků na utečence, vystěhovalce a civilisty. Návrhem tohoto usnesení Evropský parlament podporuje tuto operaci za následujících podmínek: Za prvé, jak jste upozornil, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, politické jednání musí pokračovat, neboť konec konců potřebujeme politické řešení. Předtím než vyšleme do této oblasti vojenské jednotky, musíme mít oficiální oprávnění zasáhnut v případě útoků Janjawedů a banditů. Zabezpečena musí být velká oblast. To znamená, že i síla, která bude zabezpečovat tuto oblast, musí být dostatečně velká, aby dokázala zlepšit bezpečnostní situaci. Musí být jasné, že je to evropská síla skládající se z několika evropských národů. EUFOR musí být dostatečně vybavený, aby mohl vykonávat svůj mandát. Z pohledu relativně malé síly armády a s ohledem na velikost hraniční oblasti to znamená, že vynikající důvtip a možnosti dopravy jsou nezbytné, neboť tato síla musí být schopná rychle se rozhodnout v případě ohrožení a musí být rovněž schopná okamžitě se přemístit na stanovené místo. Za žádných okolností nemůžeme dopustit, aby se s ohledem na svůj mandát nebo nedostatečnou vybavenost ocitla evropská síla v Čadu v ohrožení a zabezpečovala jen svou ochranu a nebyla tak schopná plnohodnotně vykonávat svůj mandát. Evropský parlament musí rovněž definovat strategii odchodu, která musí předvídat, jak a kým bude EUFOR nahrazen po ukončení své roční působnosti. V současném návrhu usnesení Evropský parlament upozorňuje, že ve světle politické situace v oblasti, tato evropská síla v Čadu by měla jednat jako nestranná sila zabezpečující bezpečnost a ochranu civilistů. Rozmístění EUFOR minulý rok v Kongu ukázalo, jak je důležitá spolehlivost a nestrannost stejně jako nezávislost pro to, aby byl zaručen úspěch operace. V současné situaci, rozmístěním síly na období jednoho roku, Evropská unie přispěje k zlepšení humanitární situace a podpoří Africkou unii v přebírání odpovědnosti za tuto oblast. Uskutečnění obou těchto aspektů je nezbytné, proto vás žádám, abyste hlasovali pro současné znění usnesení."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Den humanitære situation i Tchad, navnlig langs med den 1.360 km lange grænse til Sudan, men også i grænseområdet til Den Centralafrikanske Republik, nødvendiggør efter min mening en indgriben fra det internationale samfunds side. For få dage siden var jeg selv i Tchad og har der dannet mig et indtryk af situationen. Der lever over 400.000 flygtninge og fordrevne i flygtningelejre i dette grænseområde. Disse lejre er konstant udsat for trusler fra banditter, plyndrende bander, men også Janjaweed-militser fra Sudan. Endnu vanskeligere er situationen i det flade land. Den manglende sikkerhed, der hersker her, bevirker, at stadig flere mennesker søger tilflugt i flygtningelejrene. For at hjælpe de nødlidende mennesker her skal sikkerhedssituationen i regionen forbedres, således at de kan vende hjem til deres hjemsteder. Dette er en vanskelig udfordring, som kræver en arbejdsdeling. FN har i den forbindelse påtaget sig opgaven med at bidrage til opbygningen af et politi, der så også kan fungere som kontaktpersoner for sikkerhedsstyrkerne. EU er til gengæld blevet bedt om at stille en styrke til rådighed, der er i stand til at afskrække Janjaweedmilitserne og banditterne og forhindre overgreb på flygtningene, de fordrevne og civilbefolkningen. Med det foreliggende udkast til en beslutning giver Europa-Parlamentet tilsagn til en sådan indsats, dog på følgende betingelser: For det første, skal - som De har understreget, hr. formand, hr. kommissær - de politiske forhandlinger fortsættes, for i sidste ende har vi brug for en politisk løsning. Men hvis vi sender en styrke dertil, har den brug for et robust mandat, som også reelt gør det muligt at afskrække Janjaweedmilitserne og banditterne. Det gælder om at sikre et meget stort område. Antallet af soldater skal derfor også være stort nok til reelt at kunne opnå en forbedring af sikkerhedssituationen. I den forbindelse skal det være synligt, at det drejer sig om en fælles europæisk enhed, som flere europæiske nationer deltager i. EUFOR-styrken skal derudover have en adækvat udrustning, der gør det muligt for den at opfylde sit mandat. Når der henses til det relativt lille antal soldater og grænseområdets størrelse, kræver dette navnlig fremragende færdigheder inden for opklaring og transport, for styrken skal være i stand til hurtigt at opdage, hvor faren truer, og skal så også hurtigt kunne nå frem til dette sted. Der må under ingen omstændigheder opstå en situation, hvor en EUFOR-styrke i Tchad som følge af sit mandat eller manglende udrustning kun er i stand til at beskytte sig selv uden at kunne udføre sin egentlige opgave. En yderligere betingelse fra Europa-Parlamentet er, at der på forhånd skal planlægges en klar exitstrategi, af hvilken det fremgår, hvordan og af hvem EUFOR-styrken afløses efter den beregnede indsatsvarighed på et år. Med det foreliggende udkast til en beslutning understreger Europa-Parlamentet desuden, at denne EUFOR-styrke i Tchad af hensyn til den komplicerede politiske situation i regionen bør agere som en neutral magt til civilbefolkningens sikkerhed og beskyttelse. EUFOR's indsats i Congo sidste år har gjort det tydeligt, hvor vigtig en troværdig upartiskhed og uafhængighed kan være, for at en indsats lykkes. EU kan i den nuværende situation ved hjælp af en indsats, der er begrænset til et år, yde et vigtigt bidrag til at forbedre den humanitære situation i regionen og støtte Den Afrikanske Union i dens bestræbelser på at påtage sig et større ansvar i regionen. Begge dele er nødvendige! Jeg beder Dem derfor om at stemme for det foreliggende beslutningsforslag."@da2
". Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κατά τη γνώμη μου η ανθρωπιστική κατάσταση στο Τσαντ και ιδίως κατά μήκος των 1 360 χιλιομέτρων των συνόρων με το Σουδάν, αλλά και στη μεθόριο με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, καθιστά αναγκαία την επέμβαση της διεθνούς κοινότητας. Επισκέφθηκα το Τσαντ πριν από λίγες ημέρες και σχημάτισα μία εικόνα της κατάστασης. Στην περιοχή αυτή, παραπάνω από 400 000 πρόσφυγες και εκτοπισμένοι φιλοξενούνται σε στρατόπεδα προσφύγων, τα οποία είναι εκτεθειμένα στη διαρκή απειλή ληστών, συμμοριών που λεηλατούν, αλλά και της πολιτοφυλακής Janjaweed από το Σουδάν. Ακόμα δυσκολότερη είναι η κατάσταση στο ύπαιθρο. Η έλλειψη ασφάλειας έχει ως αποτέλεσμα να καταφεύγουν ολοένα περισσότεροι άνθρωποι στα στρατόπεδα προσφύγων. Προκειμένου να προσφέρουμε βοήθεια στους ανθρώπους που υποφέρουν, πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση της περιοχής ως προς την ασφάλεια έτσι ώστε να μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αυτό συνιστά μία σοβαρή πρόκληση, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται κατανομή καθηκόντων. Τα Ηνωμένα Έθνη ανέλαβαν εδώ το καθήκον να συμβάλουν στη δημιουργία αστυνομικών δυνάμεων που θα μπορούν αργότερα να αποτελέσουν και εταίρους για τις δυνάμεις ασφαλείας. Από την άλλη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητήθηκε να διαθέσει δυνάμεις που θα μπορούν να αποκρούσουν τους Janjaweed και τους ληστές και να αποτρέψουν επιθέσεις σε βάρος των προσφύγων, των εκτοπισμένων και του άμαχου πληθυσμού. Με την παρούσα πρόταση ψηφίσματος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει μία τέτοια επέμβαση, όμως μόνο υπό τους εξής όρους: πρώτον, όπως επεσήμανε και ο Πρόεδρος και ο Επίτροπος, πρέπει να συνεχιστούν οι πολιτικές διαπραγματεύσεις, γιατί τελικά χρειαζόμαστε μία πολιτική λύση. Αν όμως στείλουμε εκεί δυνάμεις, πρέπει να διαθέτουν ισχυρή εντολή που θα καθιστά πραγματικά εφικτή την αναχαίτιση των Janjaweed και των ληστών. Η περιοχή που πρέπει να περιφρουρηθεί, είναι πολύ μεγάλη και ως εκ τούτου πρέπει και η δύναμη να είναι αρκετά μεγάλη προκειμένου να μπορεί πραγματικά να επιτύχει βελτίωση της κατάστασης. Πρέπει να είναι φανερό πως πρόκειται για ευρωπαϊκή δύναμη στην οποία συμμετέχουν αρκετά ευρωπαϊκά έθνη. Επίσης, η δύναμη της EUFOR πρέπει να διαθέτει τον σωστό εξοπλισμό που θα της δίνει τη δυνατότητα να εκπληρώσει την αποστολή της. Ενόψει του σχετικά μικρού μεγέθους της δύναμης και της έκτασης της παραμεθόριας περιοχής, αυτό απαιτεί πρωτίστως εξαιρετική πληροφόρηση και ικανότητες μεταφοράς γιατί η δύναμη πρέπει να μπορεί να διαπιστώνει γρήγορα πού υπάρχει κίνδυνος και να μπορεί να φθάσει γρήγορα στο σημείο αυτό. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου η δύναμη της EUFOR στο Τσαντ θα μπορεί μόνο, εξαιτίας της εντολής της ή εξαιτίας ελλειμμάτων ως προς τον εξοπλισμό, να προστατεύσει τον εαυτό της χωρίς να μπορεί να εκπληρώσει τη βασική της αποστολή. Άλλος ένας όρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να θεσπιστεί μία σαφής στρατηγική εξόδου που θα προβλέπει πώς και από ποιον θα αντικατασταθεί η δύναμη της EUFOR μετά την προβλεπόμενη ετήσια διάρκεια της επιχείρησης. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει στην παρούσα πρόταση ψηφίσματος ότι ενόψει της πολύπλοκης πολιτικής κατάστασης στην περιοχή, αυτή η ευρωπαϊκή δύναμη πρέπει να ενεργεί στο Τσαντ ως ουδέτερη δύναμη με σκοπό την ασφάλεια και την προστασία των αμάχων. Η ανάπτυξη της EUFOR πέρυσι στο Κονγκό έδειξε πόσο σημαντική μπορεί να είναι μία αξιόπιστη αμεροληψία και ανεξαρτησία για την επιτυχία μίας επιχείρησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί σήμερα να συνεισφέρει σημαντικά με μία αποστολή περιορισμένης διάρκειας ενός έτους στη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης και να υποστηρίξει την Αφρικανική Ένωση στην ανάληψη μεγαλύτερων ευθυνών στην περιοχή. Και τα δύο είναι αναγκαία και γι’ αυτό σας ζητώ να εγκρίνετε την παρούσα πρόταση ψηφίσματος."@el10
". Madam President, ladies and gentlemen, the humanitarian situation in Chad, especially along the country's 1 360 km border with Sudan but also in the area bordering the Central African Republic, in my view makes intervention by the international community necessary. I myself was in Chad a few days ago and was able to form an impression of the situation there. More than 400 000 refugees and displaced persons are hosted in camps in this border area. These camps are permanently under threat from bandits and marauding gangs but also from the Janjaweed militia from Sudan. The situation in the open country is even more difficult. Due to the lack of security there, more and more people are seeking refuge in the camps. To help alleviate the plight of these people, the security situation in the region must be improved so that they can return to their homes. This is a difficult challenge, and in order to manage it, burden-sharing is essential. The United Nations has committed to helping to develop the police force, which can then partner the security forces. The European Union, on the other hand, was asked to provide troops with the capability to ward off the Janjaweed and the bandits and prevent attacks on the refugees, displaced persons and the civilian population. With this draft resolution, the European Parliament endorses this operation, albeit subject to the following conditions: firstly, as you have pointed out, Mr President, Commissioner, political negotiations must continue, for ultimately we need a political solution. If we send troops, however, they must have a robust mandate which genuinely enables them to deter the Janjaweed and the bandits. A very large area needs to be secured. The force must therefore also be large enough to achieve a genuine improvement in the security situation. It must be clear that this is a European force involving several European nations. EUFOR must also be adequately equipped to fulfil its mandate. In view of the relatively low troop strength and the size of the border area, this means that outstanding intelligence and transport capabilities are required, for the force must be able to determine quickly where there is a threat and must be able to reach the relevant location swiftly. Under no circumstances should a situation arise in which, due to the mandate itself or to equipment deficits, a European force in Chad could only protect itself without being able to fulfil its real mandate. A further condition imposed by the European Parliament is that a clear exit strategy must be defined which should foresee how and by whom EUFOR is replaced after its intended operational duration of one year. In the present draft resolution the European Parliament also emphasises that in the light of the complex political situation in the region, this European force in Chad should act as a neutral force for security and the protection of the civilian population. The deployment of EUFOR last year in Congo made it clear how important credible impartiality and independence can be for the success of an operation. In the present situation, by deploying a force for a limited period of one year, the European Union can make an important contribution to improving the humanitarian situation and supporting the African Union as it takes on more responsibility in the region. Both these aspects are necessary, and so I ask you to vote in favour of the present resolution."@en4
". Señora Presidenta, señoras y señores, en mi opinión la situación humanitaria de Chad, especialmente a lo largo de la frontera de 1 360 km del país con Sudán, pero también en la zona fronteriza con la República Centroafricana, hace necesaria la intervención de la comunidad internacional. Yo mismo estuve en Chad hace unos días y pude formarme una idea de la situación que se vive allí. Más de 400 000 refugiados y desplazados están acogidos en campos situados en esta zona fronteriza, campos que se encuentran constantemente amenazados por malhechores y bandas que los merodean, pero también por la milicia Janjaweed, de Sudán. La situación en campo abierto es todavía más difícil; debido a la falta de seguridad reinante, cada vez son más las personas que buscan refugio en dichos campos. Para contribuir a aliviar la situación desesperada de estas personas, debe mejorarse la situación de seguridad en la región de modo que puedan volver a sus hogares. Es un reto difícil, y para conseguirlo es esencial compartir la carga. Las Naciones Unidas se han comprometido a ayudar al desarrollo de la fuerza policial, que posteriormente puede asociarse a las fuerzas de seguridad. Por otra parte, se solicitó a la Unión Europea que proporcionara tropas con la capacidad de prevenir la actividad de la milicia Janjaweed y de los malhechores e impedir ataques a los refugiados, los desplazados y la población civil. Con esta propuesta de resolución, el Parlamento Europeo aprueba esta operación, aunque sujeta a las condiciones siguientes: en primer lugar, como han señalado ustedes, Presidente, Comisario, deben proseguir las negociaciones políticas pues, en última instancia, necesitamos una solución política. Sin embargo, si enviamos tropas, deben tener un mandato sólido que les permita verdaderamente disuadir a la milicia Janjaweed y a los malhechores. Debe velarse por la seguridad de una zona muy amplia; por lo tanto, la fuerza debe ser lo suficientemente numerosa para lograr una verdadera mejora en la situación de seguridad, y debe quedar claro que se trata de una fuerza europea en la que participan diversas naciones europeas. Debe equiparse adecuadamente a la misión EUFOR para llevar a cabo su mandato. Habida cuenta de los relativamente escasos efectivos de las tropas y de la extensión de la zona fronteriza, se requieren capacidades de inteligencia y de transporte extraordinarias, pues dicha fuerza debe ser capaz de determinar rápidamente dónde se halla un peligro y llegar al emplazamiento correspondiente con rapidez. Bajo ninguna circunstancia debería surgir una situación en la que, debido al propio mandato o a un equipamiento deficiente, la fuerza europea en Chad pudiera únicamente protegerse, sin ser capaz de llevar a cabo su verdadero mandato. Una condición adicional impuesta por el Parlamento Europeo es que debe definirse una estrategia clara de retirada, que debería prever cómo y quién va a relevar a EUFOR tras su duración operativa de un año, como está previsto. En la presente propuesta de resolución, el Parlamento Europeo hace también hincapié en que, a la luz de la compleja situación política de la región, esta fuerza europea en Chad debería actuar como una fuerza neutral para la seguridad y protección de la población civil. El despliegue de la misión EUFOR el año pasado en Congo hizo obvio lo importante que puede llegar a ser la credibilidad de la imparcialidad y la independencia para el éxito de una operación. En la situación actual, al desplegar una fuerza durante un período limitado de un año, la Unión Europea puede realizar una importante contribución para mejorar la situación humanitaria y apoyar a la Unión Africana a medida que adquiere una mayor responsabilidad en la región; ambos aspectos son necesarios, por lo que les solicito que voten a favor de la presente Resolución."@es21
". Proua juhataja, daamid ja härrad, humanitaarolukord Tšaadis, eriti piki riigi 1360 km piiri Sudaaniga, kuid ka Kesk-Aafrika Vabariigiga piirneval alal tingib minu arvates rahvusvahelise üldsuse sekkumise. Viibisin Tšaadis mõni päev tagasi ning see jättis mulle oma mulje. Rohkem kui 400 000 pagulast ja ümberasustatavat on paigutatud piiriala laagritesse. Neid laagreid varitseb bandiitide ja marodööritsevate jõukude, kuid ka Sudaani janjawee-miilitsa pideva rünnaku oht. Olukord avamaal on veelgi keerulisem. Julgeoleku nappuse tõttu otsib aina rohkem inimesi varjupaika laagritest. Nende inimeste raske olukorra leevendamiseks tuleb parandada piirkonna julgeolekut, nii et nad võiksid naasta oma kodudesse. See on keeruline väljakutse, millega toimetulekuks on vajalik vastutuse jagamine. ÜRO on osutanud abi politseijõudude loomisel, mis saaks seejärel olla abiks julgeolekujõududele. Teiselt poolt paluti Euroopa Liidul saata oma vägesid janjaweed-miilitsa ning bandiitide eemalhoidmiseks ning pagulastele, ümberasustatavatele ja tsiviilelanikele korraldatud rünnakute ära hoidmiseks. Käesoleva resolutsiooni projektiga toetab Euroopa Parlament nimetatud operatsiooni, kuid teeb seda järgmistel tingimustel: esiteks, nagu osutas härra president ja volinik, poliitilised läbirääkimised peavad jätkuma, kuna lõpuks on meil vaja poliitilist lahendust. Ent kui me saadame väed, siis tuleb neile anda jõulised volitused, mis võimaldavad neil janjaweed-miilitsat ja bandiite eemale peletada. Julgestamist vajab väga suur ala. Seetõttu peavad jõud olema ka piisavalt suured, et julgeolekuolukorda reaalselt parandada. Peab olema selge, et tegemist on Euroopa jõududega, millesse on kaasatud mitmed Euroopa riigid. Ka EUFOR peab saama piisavad vahendid oma volituste täitmiseks. Võttes arvesse vägede suhteliselt vähest tugevust ja piiriala ulatust, tähendab see seda, et läheb tarvis väljapaistvaid luure- ja transpordivõimalusi, kuna jõud peavad olema suutelised ohtu kiiresti tuvastama ning samuti kiiresti vastavasse sihtkohta jõudma. Mitte mingil juhul ei tohiks tekkida olukord, kus Euroopa jõud Tšaadis suudavad kas volituste või vahendite puuduse tõttu kaitsta vaid iseennast, tegelikke volitusi täitmata. Euroopa Parlamendi järgmine tingimus on selge evakuatsioonistrateegia sõnastamine, milles nähakse ette, kuidas ja kes EUFORi pärast kavandatud ühe-aastast tegevust asendab. Euroopa Parlament rõhutab käesolevas resolutsiooni projektis ka seda, et keerulise poliitilise olukorra tõttu piirkonnas peaks Euroopa jõud Tšaadis käituma neutraalse julgeolekujõuna ning kaitsema tsiviilelanikkonda. EUFORi kasutamine Kongos möödunud aastal näitas selgelt usutava erapooletuse ja sõltumatuse tähtsust operatsiooni õnnestumiseks. Praeguses olukorras, kus jõu rakendamine piirdub ühe aastaga, võib Euroopa Liit teha olulise panuse humanitaarolukorra parandamiseks ning Aafrika Liidu toetamiseks, võttes regioonis suurema vastutuse. Mõlemad aspektid on hädavajalikud ning seega palun teil hääletada käesoleva resolutsiooni poolt."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, humanitaarinen tilanne Tšadissa, ennen kaikkea 1 360 km:n pituisella Sudanin vastaisella rajalla mutta myös Keski-Afrikan tasavallan läheisellä raja-alueella, vaatii mielestäni ehdottomasti kansainvälisen yhteisön puuttumista asiaan. Olin itse joitakin päiviä sitten Tšadissa ja sain käsityksen tilanteesta. Yli 400 000 pakolaista ja kotiseudultaan siirtymään joutunutta henkilöä asuu tällä raja-alueella pakolaisleireillä. Näitä leirejä uhkaavat jatkuvasti rosvot ja ryöstelevät joukot mutta myös sudanilaiset Janjaweed-joukot. Vielä vaikeampi tilanne on alavalla maalla. Siellä vallitseva turvattomuus johtaa siihen, että yhä enemmän ihmisiä hakee turvapaikkaa pakolaisleireiltä. Näiden hätää kärsivien ihmisten auttamiseksi on alueen turvallisuustilannetta parannettava, jotta he voivat palata kotiseudulleen. Tämä on vaikea haaste. Siitä selviämiseksi tarvitaan työnjakoa. YK on ottanut tehtäväkseen osallistua poliisivoimien kehittämiseen; nämä voivat myöhemmin toimia myös turvallisuusjoukkojen yhteyshenkilöinä. Euroopan unionia taas on pyydetty antamaan käyttöön joukkoja, joiden pitäisi pystyä pelottamaan Janjaweed-joukkoja ja rosvoja ja estämään pakolaisiin, kotiseudultaan siirtymään joutuneisiin ja siviiliväestöön kohdistuvat väkivallanteot. Käsiteltävänä olevan päätöslauselman myötä Euroopan parlamentti hyväksyy tällaisen operaation, tosin vain seuraavin edellytyksin: Ensinnäkin – te viittasitte asiaan, arvoisat puheenjohtaja ja komission jäsen – poliittisia neuvotteluja on jatkettava, sillä loppujen lopuksi tarvitsemme poliittisen ratkaisun. Jos kuitenkin lähetämme alueelle joukkoja, ne tarvitsevat kattavan valtuutuksen, joka todella mahdollistaa Janjaweed-joukkojen ja rosvojen pelottamisen. Kyseessä on erittäin suuren alueen turvaaminen. Joukkojen on siis oltava myös riittävän suuret, jotta turvallisuustilannetta todella voidaan parantaa. On oltava nähtävissä, että kyse on eurooppalaisesta liittoutumasta, johon osallistuu useita Euroopan kansoja. Lisäksi EUFOR-joukkojen on oltava asianmukaisesti varustetut, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä. Kun otetaan huomioon joukkojen suhteellisen pieni vahvuus ja raja-alueen koko, tämä edellyttää ennen kaikkea erinomaisia tiedustelu- ja kuljetustaitoja, sillä joukkojen on pystyttävä havaitsemaan nopeasti, missä vaara uhkaa, ja myös päästävä kyseiseen paikkaan nopeasti. Missään tapauksessa ei saa syntyä tilannetta, jossa EUFOR-joukot valtuutuksensa tai puutteellisen varustuksen takia pystyisivät vain suojelemaan itseään voimatta hoitaa varsinaista tehtäväänsä. Euroopan parlamentin toinen ehto on, että esitetään selkeä poistumisstrategia, josta selviää, miten ja millä EUFOR-joukot korvataan suunnitellun vuoden mittaisen operaation jälkeen. Käsiteltävänä olevan päätöslauselmaesityksen myötä Euroopan parlamentti korostaa lisäksi, että näiden EUFOR-joukkojen Tšadissa pitäisi toimia alueen monimutkainen poliittinen tilanne huomioon ottaen puolueettomana mahtina, joka takaa turvallisuuden ja siviiliväestön suojan. Viimevuotinen EUFOR-operaatio Kongossa osoitti selvästi, miten tärkeää uskottava puolueettomuus ja riippumattomuus voi olla operaation onnistumisen kannalta. Euroopan unioni voi tämänhetkisessä tilanteessa vuoden mittaiseksi rajatulla operaatiolla vaikuttaa huomattavasti alueen humanitaarisen tilanteen paranemiseen ja tukea osaltaan Afrikan unionia sen ottaessa harteilleen enemmän vastuuta alueella. Molemmat seikat ovat välttämättömiä! Pyydän teitä siksi hyväksymään käsiteltävänä olevan päätöslauselmaesityksen."@fi7
". Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, la situation humanitaire que connaît le Tchad, notamment le long des 1 360 km de frontière que le pays partage avec le Tchad, mais aussi dans la région limitrophe de la République centrafricaine, à mon avis, rend une intervention de la communauté internationale indispensable. Je me suis moi-même rendu au Tchad, il y a quelques jours de cela, et j’ai pu me rendre compte de la situation qui règne là-bas. Plus de 400 000 réfugiés et de personnes déplacées sont accueillis dans des camps dans cette zone frontalière. Ces camps sont continuellement sous la menace de bandits et de bandes de maraudeurs, mais aussi de miliciens soudanais «Djandjaweed». La situation en rase campagne est encore plus difficile. En raison du manque de sécurité qui y règne, de plus en plus de personnes cherchent refuge dans les camps. Afin d’aider ces personnes à surmonter leur situation de détresse, il est indispensable d’améliorer la situation en matière de sécurité pour leur permettre de retourner dans leur foyer. Le défi est de taille, et pour le relever, un partage des tâches s’impose. Les Nations unies se sont engagées à aider à la création d’une force de police, qui pourra ensuite être associée aux forces de sécurité. L’Union européenne a, par ailleurs, été sollicitée pour la mise à disposition de troupes capables de contrer les Djandjaweed et les bandits, et prévenir les attaques contre les réfugiés, les personnes déplacées et la population civile. Par ce projet de résolution, le Parlement européen approuve cette opération, subordonnée au respect des conditions suivantes: premièrement, comme vous l’avez souligné, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, les négociations politiques doivent se poursuivre car, en fin de compte, ce qu’il nous faut c’est une solution politique. Toutefois, l’envoi de troupes suppose qu’elles disposent d’un mandat solide qui leur permette de véritablement maîtriser les Djanjaweed et les bandits. Le territoire à sécuriser est très vaste. La force doit donc être suffisamment importante pour parvenir à une véritable amélioration de la sécurité. Il doit être clair qu’il s’agit d’une force européenne à laquelle participent diverses nations européennes. L’EUFOR devra aussi disposer des équipements nécessaires à la réalisation de son mandat. Vu la taille relativement modeste de cette force et la taille de la zone frontalière, cela signifie que des capacités notables de renseignement et de transport sont requises, car cette force doit être en mesure de déterminer rapidement en cas de menace et doit être capable d’atteindre les lieux concernés au plus vite. En aucun cas, il ne faudrait se retrouver dans une situation où, en raison du mandat lui-même, ou faute d’équipements suffisants, la force européenne au Tchad ne parviendrait qu’à se protéger, sans pouvoir remplir son véritable mandat. Une autre condition imposée par le Parlement est de définir une stratégie claire de sortie prévoyant les modalités de retrait de l’EUFOR et son remplacement après la durée projetée de l’opération fixée à une année. Dans le projet de résolution actuel, le Parlement européen insiste aussi sur le fait que, compte tenu de la complexité de la situation politique dans la région, il importe que cette force européenne au Tchad agisse comme une force neutre pour la sécurité et la protection de la population civile. Le déploiement de l’EUFOR au Congo, l’an dernier, démontre l’importance d’une impartialité et d’une indépendance crédibles, pour garantir le succès d’une telle opération. Dans la situation actuelle, grâce au déploiement d’une force pour une période limitée d’une année, l’Union européenne peut contribuer de manière significative à améliorer la situation et à soutenir l’Union africaine qui assume davantage de responsabilités dans la région. Ces deux aspects sont à prendre en compte, et je vous invite donc à voter en faveur de la présente résolution."@fr8
". Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a csádi humanitárius helyzet, különösen az ország 1360 km hosszú szudáni határa mentén, de ugyanígy a Közép-afrikai Köztársasággal határos területein, véleményem szerint szükségessé teszi a nemzetközi közösség beavatkozását. Én magam néhány nappal ezelőtt Csádban jártam, így lehetőségem nyílt rá, hogy bepillantsak az ottani helyzetbe. A határ menti területeken több mint 400 000 menekült és otthonát elhagyni kényszerült személy él táborokban. A táborokat folyamatosan banditák és fosztogató bandák fenyegetik, de épp ilyen veszélyt jelent rájuk nézve a szudáni Janjaweed milícia is. Az ország nyílt vidékein még bonyolultabb a helyzet. A biztonság hiányából fakadóan egyre több ember keresi fel a menekülttáborokat. Az emberek helyzetének megkönnyítése érdekében javítani kell a térség biztonsági helyzetét, hogy mindenki visszatérhessen a saját otthonába. Ez komoly kihívást jelent, amely eléréséhez nélkülözhetetlen, hogy mindenki kivegye a részét a terhekből. Az ENSZ a rendőrségi erők fejlesztésében való segítség mellett kötelezte el magát, amely így a biztonsági erők partnerévé válhat. Az Európai Uniót viszont arra kérték fel, hogy biztosítson csapatokat, amelyek képesek elhárítani a Janjaweed és a banditák támadásait, és képesek megelőzni a menekülteket, a lakhelyüket elhagyni kényszerülő személyeket és a polgári lakosságot érő támadásokat. A jelen állásfoglalás-tervezettel az Európai Parlament hozzájárul ehhez a művelethez, jóllehet a következő feltételekkel: először is, ahogy Önök is rámutattak, elnök úr, biztos úr, a politikai tárgyalásoknak folytatódniuk kell, mivel végső soron politikai megoldásra van szükségünk. Ha azonban csapatokat küldünk, azoknak olyan szilárd felhatalmazásra van szükségük, amely feljogosítja őket a Janjaweed és a banditák elriasztására. Óriási terület védelmét kell biztosítani. Ennélfogva a katonai erőnek is elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy valódi javulást érjen el a biztonsági helyzet terén. Világossá kell tenni, hogy ez európai haderő, amelyben számos európai nemzet képviselteti magát. Az EUFOR-t is megfelelően fel kell szerelni, hogy el tudja látni feladatát. Tekintettel a relatíve alacsony csapaterőre és a határ menti területek nagyságára, ez azt jelenti, hogy kiemelkedő hírszerzési és szállítmányozási képességekre van szükség, hiszen a csapatnak gyorsan meg kell tudnia határozni, honnan várható fenyegetés, és képesnek kell lennie mihamarabb elérni a szóban forgó területet. Semmilyen körülmények közt nem alakulhat ki olyan helyzet a hatáskörök vagy a felszerelések hiányosságai miatt, hogy a Csádba telepített európai haderő csak saját magát tudja megvédeni, anélkül, hogy el tudná látni valódi feladatát. Az Európai Parlament által kikötött további feltétel, hogy világos kivonulási stratégiát kell meghatározni, amelyben előre rögzíteni kell, hogy hogyan és ki fogja váltani az EUFOR-t a tervezett egyéves művelet lejárta után. A jelen állásfoglalás-tervezetben szintén hangsúlyozza az Európai Parlament, hogy a térség komplex politikai helyzetének fényében ennek a Csádba telepített európai haderőnek semleges erőként kell fellépnie a biztonság és a polgári lakosság védelme érdekében. Az EUFOR tavalyi kongói bevetése nyilvánvalóvá tette, mennyire fontos a hiteles pártatlanság és a függetlenség egy művelet sikeres végrehajtása szempontjából. A jelen helyzetben, egy haderő meghatározott, egyéves időtartamra való telepítésével az Európai Unió jelentősen hozzájárulhat a humanitárius helyzet javításához és az Afrikai Unió támogatásához, mialatt az nagyobb felelősséget vállal a térségben. Mindezek a szempontok lényegesek, így arra kérem Önöket, hogy szavazzák meg ezt az állásfoglalást."@hu11
". Signora Presidente, onorevoli colleghi, la situazione umanitaria in Ciad, soprattutto lungo la frontiera con il Sudan lunga 1 360 km, ma anche nelle zone al confine con la Repubblica centrafricana, rende a mio avviso necessario l’intervento della comunità internazionale. Alcuni giorni fa sono stato io stesso in Ciad e ho potuto farmi un’idea della situazione. Più di 400 000 rifugiati e sfollati sono ospitati nei campi nella zona di frontiera. I campi sono permanentemente sotto la minaccia dei banditi e di bande di saccheggiatori, ma anche delle milizie janjaweed provenienti dal Sudan. La situazione in aperta campagna è ancora più difficile. La mancanza di sicurezza spinge sempre più persone a cercare rifugio nei campi profughi. Per aiutare ad alleviare la terribile situazione di queste persone bisogna migliorare la sicurezza nella regione in modo che possano tornare alle loro case. E’ una sfida difficile e da gestire è necessario dividersi gli oneri. Le Nazioni Unite si sono assunte l’incarico di formare le forze di polizia che potranno poi collaborare con le forze di sicurezza. D’altra parte, è stato chiesto all’Unione europea di fornire truppe in grado di tenere lontani gli janjaweed e i banditi e di prevenire gli attacchi ai rifugiati, agli sfollati e alla popolazione civile. Con questo progetto di risoluzione, il Parlamento approva quest’operazione, ma alle seguenti condizioni: primo, come lei ha fatto notare, signora Presidente, i negoziati politici devono continuare, perché in definitiva abbiamo bisogno di una soluzione politica. Tuttavia, se inviamo truppe, queste devono avere un solido mandato che permetta realmente loro di dissuadere gli janjaweed e i banditi. Dobbiamo rendere sicura una vasta zona. Le truppe devono quindi essere abbastanza consistenti da ottenere risultati concreti in materia di sicurezza. Deve essere chiaro che questa è una forza europea che coinvolge diverse nazione europee. L’EUFOR deve essere anche dotata dell’equipaggiamento necessario per adempiere il suo mandato. Considerata la forza relativamente modesta delle truppe e l’ampiezza delle zone di frontiera, ciò significa che sono necessarie capacità straordinarie di e di trasporto, perché le truppe devono poter determinare rapidamente dove si trova la minaccia e devono poter raggiungere celermente la località in questione. In nessun caso deve crearsi una situazione in cui, a causa del mandato stesso o per carenza di equipaggiamento, la forza europea in Ciad riesca a proteggere solo se stessa senza essere in grado di adempiere il proprio mandato. Un’altra condizione imposta dal Parlamento europeo è che deve essere definita una chiara strategia di uscita che preveda come e da chi l’EUFOR venga sostituita al termine della sua prevista durata operativa di un anno. Nel presente progetto di risoluzione, il Parlamento europeo sottolinea anche che, alla luce della complessa situazione politica nella regione, questa forza europea in Ciad dovrebbe agire come forza neutrale per la sicurezza e la protezione della popolazione civile. Lo scorso anno, lo spiegamento dell’EUFOR in Congo ha reso palese quanto importanti siano per il successo di un’operazione un’imparzialità e un’indipendenza credibili. Nella situazione attuale, istituendo una forza per il periodo limitato di un anno, l’Unione europea può fornire un importante contributo al miglioramento della situazione umanitaria e al sostegno dell’Unione africana in un momento in cui si assume più responsabilità nella regione. Entrambi questi aspetti sono necessari e quindi vi chiedo di votare a favore di questa risoluzione."@it12
". Gerb. Pirmininke, gerbiamieji Parlamento nariai, dėl humanitarinės situacijos Čade, ypač prie šalies 1360 km ilgio sienos su Sudanu, taip pat bendros sienos su Centrinės Afrikos Respublika rajone, mano požiūriu, būtinas tarptautinės bendrijos įsikišimas. Prieš kelias dienas pati buvau Čade ir galėjau susidaryti įspūdį apie čia susidariusią situaciją. Daugiau nei 400 000 pabėgėlių ir perkeltųjų asmenų apgyvendinti stovyklose, esančiose šiame pasienio rajone. Šioms stovykloms pastoviai gresia pavojus ne tik dėl banditų ir plėšikų gaujų, bet ir dėl džandžavidų iš Sudano. Situacija atviroje šalies teritorijoje yra netgi sunkesnė. Dėl nepakankamo saugumo čia vis daugiau žmonių ieško prieglobsčio stovyklose. Norint palengvinti šių žmonių padėtį, saugumo situaciją šiame regione reikia pagerinti tiek, kad jie galėtų sugrįžti į savo namus. Tai – sunkus išbandymas ir norint su juo susidoroti, reikia pasidalinti naštą. Jungtinės Tautos įsipareigojo padėti vystyti policijos pajėgas, kurios po to galėtų būti saugumo pajėgų partnerėmis. Kita vertus, Europos Sąjungos buvo prašoma įvesti kariuomenę, kuri sugebėtų atremti džandžavidus ir banditus bei neleisti užpuldinėti pabėgėlių, perkeltųjų asmenų ir civilių gyventojų. Šiuo rezoliucijos projektu Europos Parlamentas pritaria šiai operacijai, nors ir su tam tikromis sąlygomis: pirma, kaip jūs nurodėte Pirmininke, Komisijos nare, politinės derybos turi būti tęsiamos, nes galiausiai mums reikia politinio sprendimo. Tačiau, jeigu siunčiame kareivius, jie turi turėti tvirtus įgaliojimus, kurie tikrai leistų jiems atgrasinti džandžavidus ir banditus. Reikia saugoti labai didelę teritoriją. Todėl pajėgos turi būti pakankamai didelės, kad realiai pagerėtų saugumo situacija. Turi būti akivaizdu, kad tai – Europos pajėgos, kuriose dalyvauja kelios Europos šalys. EUFOR misija taip pat turi būti atitinkamai aprūpinta, kad galėtų įgyvendinti savo įgaliojimus. Atsižvelgiant į palyginti mažą karinių pajėgų pajėgumą ir pasienio teritorijos dydį tai reiškia, kad reikia išskirtinio žvalgybos ir transporto pajėgumo, kad karinės pajėgos sugebėtų greitai nustatyti, kur yra grėsmė, ir sugebėtų greitai pasiekti atitinkamą vietovę. Jokiu būdu neturėtų susidaryti situacija, kurioje dėl nepakankamų įgaliojimų arba įrangos trūkumo Europos pajėgos Čade galėtų tik gintis negalėdamos įvykdyti savo tikrojo įpareigojimo. Kita Europos Parlamento įtraukta sąlyga – turi būti nustatyta aiški pasitraukimo strategija, kurioje būtų numatyta, kaip ir kas perkels EUFOR pasibaigus jos numatytai vienų metų veiklos trukmei. Be to, dabartiniame rezoliucijos projekte Europos Parlamentas pabrėžia, kad sudėtingos politinės situacijos regione sąlygomis, šios Europos pajėgos Čade turėtų veikti kaip neutralios pajėgos saugumui ir civilių gyventojų apsaugai užtikrinti. EUFOR dislokavimas Konge praėjusiasias metais atskleidė, koks svarbus operacijos sėkmei gali būti patikimas objektyvumas ir savarankiškumas. Dabar dislokuodama pajėgas ribotam vienų metų laikotarpiui Europos Sąjunga gali įnešti svarbų indėlį gerinant humanitarinę situaciją ir remiant Afrikos Sąjungą, nes ji prisiima daugiau atsakomybės regione. Abu šie aspektai būtini ir dėl to prašau jūsų, kad balsuotumėte už dabartinę rezoliuciją."@lt14
". Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Humānā situācija Čadā, it īpaši gar tās 1360 kilometrus garo robežu ar Sudānu, bet arī reģionos, kas robežojas ar Centrālāfrikas Republiku, manuprāt, prasa starptautiskās sabiedrības iejaukšanos. Pirms dažām dienām es pats biju Čadā un varēju pārliecināties par turienes situāciju. Šajā pierobežas teritorijā nometnēs uzturas vairāk nekā 400 000 bēgļu un pārvietoto personu. Šīs nometnes pastāvīgi apdraud ne tikai bandīti un sirotāju bandas, bet arī Sudānas džandžavīdu bruņotie grupējumi. Situācija valsts iekšienē ir pat vēl sarežģītāka. Tur valdošās nedrošības dēļ arvien vairāk cilvēku meklē patvērumu nometnēs. Lai palīdzētu atvieglot šo cilvēku smagos apstākļus un ļautu viņiem atgriezties mājās, ir jāuzlabo drošības situācija reģionā. Šis ir ļoti grūts uzdevums, un tas ir paveicams vienīgi tad, ja tiks sadalīti pienākumi. Apvienoto Nāciju Organizācija ir apņēmusies palīdzēt izveidot policijas spēkus, kuri varētu darboties kopā ar drošības spēkiem. Savukārt Eiropas Savienība tika aicināta nodrošināt bruņotos spēkus, kas spētu atvairīt džandžavīdus un bandītus un novērst uzbrukumus bēgļiem, pārvietotajām personām un civiliedzīvotājiem. Šajā rezolūcijas projektā Eiropas Parlaments atbalsta šo operāciju, tomēr ar vairākiem nosacījumiem: pirmkārt, kā jūs, priekšsēdētāja kungs un komisāra kungs, jau minējāt, ir jāturpina politiskās sarunas, jo galu galā mums ir jāpanāk politisks risinājums. Taču, ja mēs sūtām bruņotos spēkus, tiem ir vajadzīgas stingras pilnvaras, kas patiešām ļautu apturēt džandžavīdus un bandītus. Ir jāpanāk drošība ļoti plašā teritorijā. Šiem spēkiem ir jābūt arī pietiekami lieliem, lai panāktu reālu drošības situācijas uzlabošanos. Ir jāsaprot, ka šie ir Eiropas Savienības bruņotie spēki, kuros piedalās vairākas Eiropas tautas. Lai spētu īstenot savas pilnvaras, tam vajadzīgs arī atbilstīgs aprīkojums. Ņemot vērā bruņoto spēku relatīvi nelielo skaitu un pierobežas apgabala lielumu, ir vajadzīgas izcilas izlūkošanas un transporta jaudas, jo bruņotajiem spēkiem ir jāspēj ātri noteikt draudu atrašanās vietu un jābūt spējīgiem īsā laikā sasniegt attiecīgo teritoriju. Nekādā gadījumā nedrīkst izveidoties tāda situācija, kad pašu pilnvaru vai nepietiekama aprīkojuma dēļ Eiropas bruņotie spēki Čadā spēj vienīgi aizsargāt paši sevi, bet nespēj īstenot savas patiesās pilnvaras. Vēl viens Eiropas Parlamenta izvirzītais nosacījums ir skaidra atkāpšanās stratēģija, kurā jāparedz, kas un kā aizstās kad būs beidzies tā operācijas paredzamais termiņš — viens gads. Pašreizējā Eiropas Parlamenta rezolūcijas projektā ir arī uzsvērts, ka reģiona politiskās situācijas sarežģītības dēļ šiem Eiropas Savienības bruņotajiem spēkiem Čadā jādarbojas kā neitrāliem drošības un civiliedzīvotāju aizsardzības spēkiem. izvietošana Kongo pagājušajā gadā skaidri parādīja, cik lielā mērā operācijas panākumi ir atkarīgi no ticamas objektivitātes un neatkarības. Šībrīža situācijā, izvietojot spēkus uz noteiktu, gadu ilgu termiņu, Eiropas Savienība var sniegt svarīgu ieguldījumu humānās situācijas uzlabošanā un palīdzēt Āfrikas Savienībai, līdz tā uzņemas lielāku atbildību par šo reģionu. Abi šie aspekti ir nepieciešami, tādēļ es aicinu jūs balsot par pašreizējo rezolūciju."@lv13
"Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die humanitäre Situation im Tschad, vor allem entlang der 1 360 km langen Grenze mit dem Sudan, aber auch im Grenzgebiet zur Zentralafrikanischen Republik macht nach meiner Überzeugung ein Eingreifen der internationalen Staatengemeinschaft notwendig. Ich selbst war vor wenigen Tagen im Tschad und habe mir dort ein Bild von der Lage gemacht. Über 400 000 Flüchtlinge und Vertriebene hausen in dieser Grenzregion in Flüchtlingscamps. Diese Camps sind der permanenten Bedrohung durch Banditen, marodierende Banden, aber auch durch Dschandschawid-Milizen aus dem Sudan ausgesetzt. Noch schwieriger ist die Situation im flachen Land. Die dort fehlende Sicherheit führt dazu, dass immer mehr Menschen Zuflucht in den Flüchtlingslagern suchen. Um den Not leidenden Menschen dort zu helfen, muss die Sicherheitslage in der Region verbessert werden, so dass sie in ihre Heimatorte zurückkehren können. Dies ist eine schwierige Herausforderung. Zu ihrer Bewältigung ist eine Arbeitsteilung notwendig. Die Vereinten Nationen haben dabei die Aufgabe übernommen, zum Aufbau von Polizeikräften beizutragen, die dann auch als Ansprechpartner der Sicherheitskräfte dienen können. Die Europäische Union dagegen wurde darum gebeten, Truppen zur Verfügung zu stellen, die in der Lage sein sollen, die Dschandschawid und die Banditen abzuschrecken und Übergriffe auf die Flüchtlinge, die Vertriebenen und die Zivilbevölkerung zu verhindern. Mit dem vorliegenden Entwurf einer Entschließung stimmt das Europäische Parlament einem solchen Einsatz zu, allerdings unter folgenden Bedingungen: Zum Ersten – Sie haben darauf hingewiesen, Herr Präsident, Herr Kommissar: Die politischen Verhandlungen müssen weitergeführt werden, denn letztendlich brauchen wir eine politische Lösung. Wenn wir aber Truppen dorthin senden, brauchen diese ein robustes Mandat, das auch tatsächlich eine Abschreckung der Dschandschawid und der Banditen ermöglicht. Es gilt, ein sehr großes Gebiet zu sichern. Die Truppe muss daher auch groß genug sein, um tatsächlich eine Verbesserung der Sicherheitslage erreichen zu können. Es muss dabei sichtbar werden, dass es sich um einen europäischen Verband handelt, an dem mehrere europäische Nationen beteiligt sind. Die EUFOR-Truppe muss zudem eine adäquate Ausrüstung haben, die ihr die Erfüllung ihres Auftrags ermöglicht. Im Hinblick auf die relativ geringe Truppenstärke und die Größe des Grenzgebietes erfordert dies vor allem hervorragende Fähigkeiten bei Aufklärung und Transport, denn die Truppe muss in der Lage sein, rasch zu erkennen, wo Gefahr droht, und muss diesen Ort dann auch schnell erreichen können. Es darf auf keinen Fall zu einer Situation kommen, in der eine EUFOR-Truppe im Tschad aufgrund ihres Mandates oder aufgrund von Ausrüstungsdefiziten nur dazu in der Lage wäre, sich selbst zu schützen, ohne ihren eigentlichen Auftrag erfüllen zu können. Eine weitere Bedingung des Europäischen Parlaments ist es, dass eine klare Exit-Strategie vorgelegt wird, aus der hervorgeht, wie und durch wen die EUFOR-Truppe nach der vorgesehenen Einsatzdauer von einem Jahr abgelöst wird. Mit dem vorliegenden Entwurf einer Entschließung betont das Europäische Parlament zudem, dass diese EUFOR-Truppe im Tschad im Hinblick auf die komplexe politische Situation in der Region als neutrale Macht für Sicherheit und für den Schutz der Zivilbevölkerung agieren sollte. Der Einsatz von EUFOR letztes Jahr im Kongo hat deutlich gemacht, wie wichtig eine glaubwürdige Überparteilichkeit und Unabhängigkeit für das Gelingen eines Einsatzes sein kann. Die Europäische Union kann in der gegenwärtigen Situation durch einen auf ein Jahr begrenzten Einsatz einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die humanitäre Situation in der Region zu verbessern und die Afrikanische Union bei der Übernahme von mehr Verantwortung in der Region zu unterstützen. Beides ist notwendig! Ich bitte Sie daher, dem vorliegenden Entschließungsantrag zuzustimmen."@mt15
". Mevrouw de voorzitter, dames en heren, de humanitaire situatie in Tsjaad, vooral langs de 1360 kilometer lange grens met Soedan, maar ook in het grensgebied met de Centraal-Afrikaanse Republiek, vereist naar mijn mening een ingrijpen van de internationale gemeenschap. Ik was enkele dagen geleden in Tsjaad, en heb mij daar een beeld van de toestand gevormd. Meer dan 400.000 vluchtelingen en ontheemden verblijven in de grensregio in vluchtelingenkampen. Deze kampen worden voortdurend door bandieten, plunderende benden en Janjaweed-milities uit Soedan bedreigd. Nog moeilijker is de situatie op het platteland. Het gebrek aan veiligheid daar leidt ertoe dat steeds meer mensen in vluchtelingenkampen hun toevlucht zoeken. Om de noodlijdende mensen daar te helpen moet de veiligheidssitutie in de regio worden verbeterd, zodat ze naar hun woonplaats kunnen terugkeren. Dat is een grote uitdaging. Om een oplossing te vinden, moeten wij het werk verdelen. De Verenigde Naties hebben de taak op zich genomen bij te dragen aan de opbouw van een politiemacht, die dan als aanspreekpunt voor de veiligheidsmacht kan fungeren. De Europese Unie wordt verzocht troepen beschikbaar te stellen die de Janjaweed en de bandieten moeten afschrikken en overvallen op de vluchtelingen, ontheemden en burgerbevolking moeten voorkomen. Met deze ontwerpreolutie stemt het Europees Parlement daarmee in, maar onder voorwaarden. In de eerste plaats – mijnheer de Voorzitter, mijnheer Michel Commisaris, u hebt erop gewezen – moeten de politieke onderhandelingen worden voortgezet. Uiteindelijk is een politieke oplossing nodig. Als wij echter troepen daarheen zenden, moeten die beschikken over een krachtig mandaat, dat voor de Janjaweed en de bandieten een echte afschrikking is. Er moet een zeer groot gebied worden beveiligd. De troepenmacht moet daarom groot genoeg zijn, om daadwerkelijk een verbetering van de veiligheidssituatie te kunnen bewerkstelligen. Daarbij moet duidelijk zijn dat het om een Europese eenheid gaat waaraan verschillende Europese landen deelnemen. De EUFOR-troepenmacht moet bovendien over adequate uitrusting beschikken om haar opdracht uit te kunnen voeren. Met het oog op de relatief kleine getalsterkte en de grootte van het grensgebied zijn vooral uitstekende capaciteiten op het gebied van verkenning en transport vereist. De legermacht moet snel kunnen onderkennen waar gevaar dreigt, en moet die plaats dan ook spoedig kunnen bereiken. In geen geval mag een situatie ontstaan waarin een EUFOR-troepenmacht in Tsjaad op grond van haar mandaat of van een tekort aan uitrusting slechts zichzelf kan beschermen, zonder haar eigenlijke opdracht te kunnen uitvoeren. Een bijkomende eis van het Europees Parlement is dat een duidelijke exitstrategie wordt vastgesteld, die duidelijk maakt wanneer en door wie de EUFOR-troepenmacht na de afgesproken periode van één jaar wordt vervangen. Met deze ontwerpresolutie beklemtoont het Europees Parlement bovendien dat deze EUFOR-troepenmacht in Tjaad met het oog op de complexe politieke situatie in de regio als neutrale macht voor de veiligheid en bescherming van de burgerbevolking moet werken. De inzet van EUFOR vorig jaar in Congo heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk een geloofwaardige neutraliteit en onafhankelijkheid voor het succes van een missie kunnen zijn. De Europese Unie kan in de huidige situatie met een tot één jaar beperkte missie een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de humanitaire situatie in de regio en de Afrikaanse Unie bij het nemen van meer verantwoordelijkheid in de regio ondersteunen. Beide zijn noodzakelijk! Ik verzoek u deze ontwerpresolutie goed te keuren."@nl3
". Pani przewodnicząca, panie i panowie! W obliczu sytuacji humanitarnej w Czadzie, a zwłaszcza wzdłuż mierzącej 1360 km granicy z Sudanem, jak również na terenach graniczących z Republiką Środkowej Afryki, niezbędna jest interwencja społeczności międzynarodowej. Byłem w Czadzie kilka dni temu i pobyt ten pozwolił mi na wyrobienie sobie opinii na temat panującej tam sytuacji. Ponad 400 000 uchodźców oraz przesiedleńców w obozach w strefie granicznej. Obozy te stale zagrożone są atakiem bandytów i łupiących je gangów, lecz również oddziałami milicji Janjaweed z Sudanu. Sytuacja w głębi kraju jest jeszcze trudniejsza. W związku z brakiem bezpieczeństwa coraz więcej osób poszukuje schronienia w obozach. Aby ulżyć ciężkiej sytuacji tych ludzi, musi poprawić się bezpieczeństwo w regionie, tak aby mogli wrócić do swoich domów. Jest to trudne wyzwanie i aby mu podołać, należy działać wspólnie. Narody Zjednoczone zobowiązały się wesprzeć rozwój sił policyjnych, które z czasem będą mogły współpracować z siłami bezpieczeństwa. Z drugiej strony, Unia Europejska została poproszona o zapewnienie wojska w celu zwalczania milicji Janjaweed oraz bandytów i zapobieganiu atakom na uchodźców, przesiedleńców oraz ludność cywilną. Wraz z projektem tej rezolucji Parlament Europejski wzmacnia tę operację, jednak pod następującymi warunkami: po pierwsze, jak pan wskazał, panie przewodniczący, panie komisarzu, negocjacje polityczne muszą toczyć się dalej, bowiem potrzebujemy w końcu rozwiązania politycznego. Jakkolwiek, jeśli wyślemy wojsko, musi posiadać ono rzeczywisty mandat na działanie, który pozwoli im powstrzymać milicję Janjaweed oraz bandytów. Zabezpieczony musi zostać bardzo rozległy obszar. W związku z tym również siły muszą być wystarczająco duże, aby osiągnąć rzeczywistą poprawę w kwestiach bezpieczeństwa. Musi zostać jasno powiedziane, iż są to siły europejskie składające się z wielu państw. Siły Unii Europejskiej EUFOR powinny również zostać odpowiednio wyposażone, aby mogły wypełniać swoje zadania. W świetle stosunkowo niskiej siły wojska oraz wielkości obszarów granicznych, wymagane są wybitne specjalne jednostki służb specjalnych oraz duże umiejętności transportowe, jako że siła ta musi potrafić szybko lokalizować miejsca niebezpieczne oraz sprawnie dotrzeć do odpowiedniego punktu. W żadnych okolicznościach nie powinniśmy pozwolić na to, aby doszło do sytuacji, w której z powodu samego mandatu albo braku sprzętu siły europejskie w Czadzie będą jedynie bronić samych siebie, a nie wypełnią swojego rzeczywistego zadania. Kolejnym warunkiem narzuconym przez Parlament Europejski jest zdefiniowanie jasnej strategii wycofania, którą powinny przewidzieć siły EUFOR po zakończeniu operacji przewidzianej na jeden rok. W obecnym projekcie rezolucji Parlament Europejski również kładzie nacisk na fakt, iż w świetle złożonej sytuacji politycznej w regionie ta siła europejska w Czadzie powinna działać jako siła neutralna w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony ludności cywilnej. Wykorzystanie sił EUFOR w ubiegłym roku w Kongo pokazało, jak ważne mogą być dla sukcesu danej operacji wiarygodna bezstronność i niezależność operujących sił. W obecnej sytuacji poprzez użycie siły przez ograniczony okres jednego roku Unia Europejska może przyczynić się do poprawy sytuacji humanitarnej oraz wesprzeć Unię Afrykańską dzięki wzięciu na siebie większej odpowiedzialności w regionie. Obydwa aspekty są niezbędne i proszę państwa o głosowanie za obecną rezolucją."@pl16
". Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a situação humanitária no Chade, em particular ao longo da fronteira de 1360 Km com o Sudão, mas também na zona fronteiriça com a República Centro-Africana, exige, em meu entender, a intervenção da comunidade internacional. Eu próprio me desloquei ao Chade recentemente e pude observar a situação no país. Mais de 400 000 refugiados e deslocados encontram-se alojados em campos situados nesta zona fronteiriça. Estes campos encontram-se permanentemente sob ameaça do banditismo, mas também das incursões das milícias Janjaweed do Sudão. A situação em campo aberto é ainda mais difícil. Em virtude dessa falta de segurança, é cada vez maior o número de pessoas que procuram refúgio nos campos. Só será possível ajudar a mitigar a grave situação destas pessoas com mais segurança na região, para que as pessoas possam regressar às suas casas. Trata-se de um desafio difícil, e o seu êxito depende da partilha de custos. As Nações Unidas comprometeram-se a ajudar com o envio de uma força policial, que poderá, por seu turno, trabalhar conjuntamente com as forças de segurança. A União Europeia, pela seu lado, recebeu um pedido para enviar uma força com capacidade para repelir os Janjaweed e evitar o banditismo e os ataques aos refugiados, às pessoas deslocadas e à população civil. Com esta proposta de resolução, o Parlamento Europeu dá o seu apoio a esta operação, embora sujeita às seguintes condições: em primeiro lugar, como de resto referiram, Senhor Presidente, Senhor Comissário, devem prosseguir as negociações políticas, porque necessitamos, fundamentalmente, de uma solução política. No entanto, se enviarmos tropas, estas devem ter um mandato firme que lhes permita efectivamente deter os Janjaweed e o banditismo. É preciso assegurar a segurança numa área muito vasta. O número de efectivos enviado deve, por conseguinte, ser também suficiente para lograr uma melhoria efectiva da situação de segurança. Deve ficar claro que se trata de uma força europeia integrada por várias nações europeias. A EUFOR deve também estar adequadamente equipada por forma a poder cumprir o seu mandato. O número relativamente pequeno de efectivos e a dimensão da área fronteiriça obriga a uma capacidade excepcional dos serviços de inteligência e de transporte, já que essa força deverá poder identificar com celeridade onde existe uma ameaça e deslocar-se para o local visado rapidamente. Não deverá chegar-se, sob circunstância alguma, a uma situação em que, devido ao próprio mandato ou à falta de equipamento suficiente, uma força europeia no Chade pudesse exclusivamente proteger-se a si própria sem conseguir cumprir o seu verdadeiro mandato. Outra condição imposta pelo Parlamento Europeu é que seja definida uma clara estratégia de retirada, que deve prever como e por quem a EUFOR será substituída após o período previsto de um ano para a sua intervenção. Na presente proposta de resolução, o Parlamento Europeu também salienta que, em virtude da complexa situação política que se vive na região, esta força europeia no Chade deve intervir como uma força neutra em prol da segurança e da protecção da população civil. O envio da EUFOR para o Congo, no ano passado, mostrou a importância que a imparcialidade e a independência da força enviada têm para o êxito de uma operação. Na actual situação, a União Europeia, ao enviar uma força por um período limitado de um ano, pode contribuir de forma significativa para a melhoria da situação humanitária e para apoiar a União Africana, dado que passa a ter uma maior responsabilidade na região. Estes dois aspectos são necessários, pelo que apelo ao vosso voto a favor da presente proposta de resolução."@pt17
"Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die humanitäre Situation im Tschad, vor allem entlang der 1 360 km langen Grenze mit dem Sudan, aber auch im Grenzgebiet zur Zentralafrikanischen Republik macht nach meiner Überzeugung ein Eingreifen der internationalen Staatengemeinschaft notwendig. Ich selbst war vor wenigen Tagen im Tschad und habe mir dort ein Bild von der Lage gemacht. Über 400 000 Flüchtlinge und Vertriebene hausen in dieser Grenzregion in Flüchtlingscamps. Diese Camps sind der permanenten Bedrohung durch Banditen, marodierende Banden, aber auch durch Dschandschawid-Milizen aus dem Sudan ausgesetzt. Noch schwieriger ist die Situation im flachen Land. Die dort fehlende Sicherheit führt dazu, dass immer mehr Menschen Zuflucht in den Flüchtlingslagern suchen. Um den Not leidenden Menschen dort zu helfen, muss die Sicherheitslage in der Region verbessert werden, so dass sie in ihre Heimatorte zurückkehren können. Dies ist eine schwierige Herausforderung. Zu ihrer Bewältigung ist eine Arbeitsteilung notwendig. Die Vereinten Nationen haben dabei die Aufgabe übernommen, zum Aufbau von Polizeikräften beizutragen, die dann auch als Ansprechpartner der Sicherheitskräfte dienen können. Die Europäische Union dagegen wurde darum gebeten, Truppen zur Verfügung zu stellen, die in der Lage sein sollen, die Dschandschawid und die Banditen abzuschrecken und Übergriffe auf die Flüchtlinge, die Vertriebenen und die Zivilbevölkerung zu verhindern. Mit dem vorliegenden Entwurf einer Entschließung stimmt das Europäische Parlament einem solchen Einsatz zu, allerdings unter folgenden Bedingungen: Zum Ersten – Sie haben darauf hingewiesen, Herr Präsident, Herr Kommissar: Die politischen Verhandlungen müssen weitergeführt werden, denn letztendlich brauchen wir eine politische Lösung. Wenn wir aber Truppen dorthin senden, brauchen diese ein robustes Mandat, das auch tatsächlich eine Abschreckung der Dschandschawid und der Banditen ermöglicht. Es gilt, ein sehr großes Gebiet zu sichern. Die Truppe muss daher auch groß genug sein, um tatsächlich eine Verbesserung der Sicherheitslage erreichen zu können. Es muss dabei sichtbar werden, dass es sich um einen europäischen Verband handelt, an dem mehrere europäische Nationen beteiligt sind. Die EUFOR-Truppe muss zudem eine adäquate Ausrüstung haben, die ihr die Erfüllung ihres Auftrags ermöglicht. Im Hinblick auf die relativ geringe Truppenstärke und die Größe des Grenzgebietes erfordert dies vor allem hervorragende Fähigkeiten bei Aufklärung und Transport, denn die Truppe muss in der Lage sein, rasch zu erkennen, wo Gefahr droht, und muss diesen Ort dann auch schnell erreichen können. Es darf auf keinen Fall zu einer Situation kommen, in der eine EUFOR-Truppe im Tschad aufgrund ihres Mandates oder aufgrund von Ausrüstungsdefiziten nur dazu in der Lage wäre, sich selbst zu schützen, ohne ihren eigentlichen Auftrag erfüllen zu können. Eine weitere Bedingung des Europäischen Parlaments ist es, dass eine klare Exit-Strategie vorgelegt wird, aus der hervorgeht, wie und durch wen die EUFOR-Truppe nach der vorgesehenen Einsatzdauer von einem Jahr abgelöst wird. Mit dem vorliegenden Entwurf einer Entschließung betont das Europäische Parlament zudem, dass diese EUFOR-Truppe im Tschad im Hinblick auf die komplexe politische Situation in der Region als neutrale Macht für Sicherheit und für den Schutz der Zivilbevölkerung agieren sollte. Der Einsatz von EUFOR letztes Jahr im Kongo hat deutlich gemacht, wie wichtig eine glaubwürdige Überparteilichkeit und Unabhängigkeit für das Gelingen eines Einsatzes sein kann. Die Europäische Union kann in der gegenwärtigen Situation durch einen auf ein Jahr begrenzten Einsatz einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die humanitäre Situation in der Region zu verbessern und die Afrikanische Union bei der Übernahme von mehr Verantwortung in der Region zu unterstützen. Beides ist notwendig! Ich bitte Sie daher, dem vorliegenden Entschließungsantrag zuzustimmen."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, humanitárna situácia v Čade, najmä pozdĺž hranice so Sudánom, ktorá má 1360 km, ale taktiež v oblasti, ktorá hraničí so Stredoafrickou republikou, podľa môjho názoru robí intervenciu medzinárodnej komunity nevyhnutnou. Pred niekoľkými dňami som bol v Čade a mal som možnosť vytvoriť si názor o danej situácii. Viac ako 400 000 utečencov a vysťahovalcov je umiestnených v táboroch v tejto hraničnej oblasti. Tieto tábory sú v nepretržitom ohrození nájazdov banditov a gangov, ale taktiež Janjaweedskej milície zo Sudánu. Situácia na otvorenom priestranstve je ešte zložitejšia. Vzhľadom na nebezpečenstvo, stále viac a viac ľudí hľadá útočisko v táboroch. Pre zmiernenie kritickej situácie týchto ľudí je nevyhnutné zabezpečiť zlepšenie bezpečnosti v tomto regióne, aby sa ľudia mohli vrátiť domov. Ide o ťažkú úlohu, a preto s cieľom zvládnuť ju, je nevyhnutné spoločné zdieľanie tejto situácie. Organizácia Spojených národov sa zaviazala pomôcť pri rozvíjaní policajnej sily, ktorá sa neskôr môže pridať k bezpečnostným silám. Na druhej strane, Európska únia bola požiadaná, aby poskytla pomoc vojsk, ktoré by odvrátili nebezpečenstvo vpádov Janjaweedov a banditov a nebezpečenstvo útokov na utečencov, vysťahovalcov a civilistov. Návrhom tohto uznesenia Európsky parlament podporuje túto operáciu za nasledovných podmienok: Po prvé, ako ste upozornili vážený pán predseda, vážený pán komisár, politické rokovania musia pokračovať, keďže koniec koncov potrebujeme politické riešenie. Predtým ako vyšleme do tejto oblasti vojská, musíme mať oficiálne oprávnenie zasiahnuť v prípade útokov Janjawedov a banditov. Zabezpečená musí byť veľká oblasť. To znamená, že aj sila, ktorá bude zabezpečovať túto oblasť musí byť dostatočne veľká, aby dokázala zlepšiť bezpečnostnú situáciu. Musí byť jasné, že je to európska sila pozostávajúca z niekoľkých európskych národov. EUFOR musí byť dostatočne vybavený, aby mohol vykonávať svoj mandát. Z pohľadu relatívne malej sily vojska a s ohľadom na veľkosť hraničnej oblasti to znamená, že vynikajúci dôvtip a možnosti dopravy sú nevyhnutné, keďže táto sila musí byť schopná rýchlo sa rozhodnúť v prípade ohrozenia a musí byť taktiež schopná okamžite sa premiestniť na stanovené miesto. Za žiadnych okolností nemôžeme dopustiť, aby sa s ohľadom na svoj mandát alebo nedostatočnú vybavenosť, ocitla európska sila v Čade v ohrození a zabezpečovala len svoju ochranu a nebola tak schopná plnohodnotne vykonávať svoj mandát. Európsky parlament musí taktiež definovať stratégiu odchodu, ktorá musí predvídať ako a kým bude EUFOR nahradený po ukončení svojej ročnej pôsobnosti. V súčasnom návrhu uznesenia Európsky parlament upozorňuje, že vo svetle politickej situácie v regióne, táto európska sila v Čade by mala konať ako nestranná sila zabezpečujúca bezpečnosť a ochranu civilistov. Rozmiestnenie EUFOR-u minulý rok v Kongu ukázalo aká je dôležitá spoľahlivosť a nestrannosť ako aj nezávislosť na to, aby bol zaručený úspech operácie. V súčasnej situácii, rozmiestnením sily na obdobie jedného roka, Európska únia prispeje k zlepšeniu humanitárnej situácie a podporí Africkú úniu v preberaní zodpovednosti za tento región. Uskutočnenie oboch týchto aspektov je nevyhnutné, preto vás žiadam, aby ste hlasovali za súčasné znenie uznesenia."@sk19
". Proua juhataja, daamid ja härrad, humanitaarolukord Tšaadis, eriti piki riigi 1360 km piiri Sudaaniga, kuid ka Kesk-Aafrika Vabariigiga piirneval alal tingib minu arvates rahvusvahelise üldsuse sekkumise. Viibisin Tšaadis mõni päev tagasi ning see jättis mulle oma mulje. Rohkem kui 400 000 pagulast ja ümberasustatavat on paigutatud piiriala laagritesse. Neid laagreid varitseb bandiitide ja marodööritsevate jõukude, kuid ka Sudaani janjawee-miilitsa pideva rünnaku oht. Olukord avamaal on veelgi keerulisem. Julgeoleku nappuse tõttu otsib aina rohkem inimesi varjupaika laagritest. Nende inimeste raske olukorra leevendamiseks tuleb parandada piirkonna julgeolekut, nii et nad võiksid naasta oma kodudesse. See on keeruline väljakutse, millega toimetulekuks on vajalik vastutuse jagamine. ÜRO on osutanud abi politseijõudude loomisel, mis saaks seejärel olla abiks julgeolekujõududele. Teiselt poolt paluti Euroopa Liidul saata oma vägesid janjaweed-miilitsa ning bandiitide eemalhoidmiseks ning pagulastele, ümberasustatavatele ja tsiviilelanikele korraldatud rünnakute ära hoidmiseks. Käesoleva resolutsiooni projektiga toetab Euroopa Parlament nimetatud operatsiooni, kuid teeb seda järgmistel tingimustel: esiteks, nagu osutas härra president ja volinik, poliitilised läbirääkimised peavad jätkuma, kuna lõpuks on meil vaja poliitilist lahendust. Ent kui me saadame väed, siis tuleb neile anda jõulised volitused, mis võimaldavad neil janjaweed-miilitsat ja bandiite eemale peletada. Julgestamist vajab väga suur ala. Seetõttu peavad jõud olema ka piisavalt suured, et julgeolekuolukorda reaalselt parandada. Peab olema selge, et tegemist on Euroopa jõududega, millesse on kaasatud mitmed Euroopa riigid. Ka EUFOR peab saama piisavad vahendid oma volituste täitmiseks. Võttes arvesse vägede suhteliselt vähest tugevust ja piiriala ulatust, tähendab see seda, et läheb tarvis väljapaistvaid luure- ja transpordivõimalusi, kuna jõud peavad olema suutelised ohtu kiiresti tuvastama ning samuti kiiresti vastavasse sihtkohta jõudma. Mitte mingil juhul ei tohiks tekkida olukord, kus Euroopa jõud Tšaadis suudavad kas volituste või vahendite puuduse tõttu kaitsta vaid iseennast, tegelikke volitusi täitmata. Euroopa Parlamendi järgmine tingimus on selge evakuatsioonistrateegia sõnastamine, milles nähakse ette, kuidas ja kes EUFORi pärast kavandatud ühe-aastast tegevust asendab. Euroopa Parlament rõhutab käesolevas resolutsiooni projektis ka seda, et keerulise poliitilise olukorra tõttu piirkonnas peaks Euroopa jõud Tšaadis käituma neutraalse julgeolekujõuna ning kaitsema tsiviilelanikkonda. EUFORi kasutamine Kongos möödunud aastal näitas selgelt usutava erapooletuse ja sõltumatuse tähtsust operatsiooni õnnestumiseks. Praeguses olukorras, kus jõu rakendamine piirdub ühe aastaga, võib Euroopa Liit teha olulise panuse humanitaarolukorra parandamiseks ning Aafrika Liidu toetamiseks, võttes regioonis suurema vastutuse. Mõlemad aspektid on hädavajalikud ning seega palun teil hääletada käesoleva resolutsiooni poolt."@sl20
". Fru talman, mina damer och herrar! Jag anser att den humanitära situationen i Tchad, särskilt längs landets 1 360 km långa gräns till Sudan, men även i det område som gränsar till Centralafrikanska republiken, kräver ett ingripande av världssamfundet. Jag var själv i Tchad för några dagar sedan och kunde bilda mig en uppfattning av läget där. Över 400 000 flyktingar och internflyktingar är inhysta i läger i detta gränsområde. Lägren hotas ständigt av banditverksamhet och plundring, men även av Janjaweed-milisen från Sudan. Situationen ute i landet är till och med ännu svårare, och eftersom läget är så osäkert söker fler och fler skydd i lägren. För att lindra dessa människors svåra situation måste säkerhetssituationen i regionen förbättras så att de kan återvända till sina hemorter. Det är en svår utmaning som kräver ett delat ansvar. FN har åtagit sig att hjälpa till att bygga upp polisstyrkan, som sedan kan arbeta parallellt med säkerhetsstyrkorna. EU uppmanades för sin del att tillhandahålla trupper med kapacitet att hålla Janjaweed-milisen och banditer på avstånd och förhindra attacker mot flyktingar, internflyktingar och civilbefolkningen. Med detta förslag till resolution stöder Europaparlamentet insatsen, men på följande villkor: för det första måste de politiska förhandlingarna fortsätta, vilket även talmannen och kommissionsledamoten har påpekat, eftersom vi till syvende och sist behöver en politisk lösning. Om vi sänder trupper måste de emellertid ha ett robust mandat för att de verkligen ska ha en avskräckande inverkan på Janjaweed-milisen och banditgängen. Ett mycket stort område måste säkras. Styrkan måste därför vara stor nog för att verkligen kunna förbättra säkerhetssituationen. Det måste stå klart att detta är en EU-styrka där flera europeiska stater deltar. Eufor måste även utrustas på lämpligt sätt för att kunna uppfylla sitt mandat. Truppstyrkan är relativt liten, och med tanke på gränsområdets storlek krävs mycket avancerade underrättelse- och transportresurser, eftersom styrkan snabbt måste kunna avgöra var det finns ett hot och snabbt ta sig dit. En situation där EU-styrkan i Tchad endast kan skydda sig själv och inte kan fullgöra sitt verkliga uppdrag på grund av att mandatet är begränsat eller att det råder brist på utrustning får inte uppstå under några omständigheter. Ett ytterligare krav som Europaparlamentet ställer är att en tydlig utgångsstrategi måste fastställas, där det förutses hur och av vilken styrka Eufor ersätts efter det att operationens planerade uppdrag på ett år löper ut. Mot bakgrund av den komplexa politiska situationen i regionen betonar parlamentet även i sitt resolutionsförslag att EU-styrkan i Tchad ska agera som en neutral styrka för säkerhet och skydd av civilbefolkningen. Eufor-insatsen förra året i Kongo klargjorde hur viktigt det kan vara med trovärdig opartiskhet och oberoende för att en operation ska bli framgångsrik. Genom att utstationera en styrka för en begränsad tidsperiod på ett år kan EU i det rådande läget bidra stort till att förbättra den humanitära situationen och stödja Afrikanska unionen när den tar på sig mer ansvar i regionen. Båda dessa aspekter är nödvändiga, så jag ber er att rösta för denna resolution."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph