Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-26-Speech-3-011"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070926.2.3-011"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'immigrazione dunque non è un'emergenza né un fenomeno transitorio. Nel 2006 i migranti nell'Europa a 27 sono stati 18 milioni e mezzo. Le cause, come sapete, sono tante: guerre, povertà, catastrofi ambientali, feroci dittature in molte regioni del mondo. L'Unione europea è uno dei grandi attori globali e deve quindi rompere gli indugi e definire politiche strutturali per affrontare questa sfida che ci coinvolge tutti: da soli non andiamo da nessuna parte! Il tempo è scaduto, cari colleghi, ai governi e al Consiglio chiediamo maggiore realismo e maggiore coraggio. Alle paure e alle incertezze delle nostre società sempre più inquiete si risponde con una politica responsabile. Non esistono frontiere sigillate e non siamo invasi dagli immigrati! L'immigrazione è una necessità e se governata con serietà può diventare una ricchezza in una società civile e rispettosa delle differenze. Molto è stato fatto nella lotta all'immigrazione clandestina, ma non basta. Si contrasta l'immigrazione illegale aprendo innanzi tutto canali legali per entrare nell'Unione europea: sono le due facce della stessa medaglia e per questo che io e Javier Moreno Sánchez abbiamo deciso di presentare insieme le nostre relazioni. Le nostre economie non potrebbero più funzionare senza i lavoratori immigrati e senza i loro contributi previdenziali il nostro sistema di è destinato alla paralisi, minacciato com'è dal pesante calo demografico. Eurostat parla chiaro: nel 2050 un terzo dei 490 milioni di europei avrà più di 65 anni. Il piano d'azione del 2005 della Commissione ha rappresentato un passo importante perché ha rilanciato proposte concrete per aprire in modo uniforme, a livello dell'Unione, canali di immigrazione legale, resta ovviamente ai singoli Stati membri la responsabilità della definizione delle quote d'ingresso. Delle cinque direttive che Lei, Commissario Frattini, proporrà nei prossimi mesi, prioritaria per noi resta quella che garantisce innanzi tutto un quadro comune di diritti per i migranti. Le auguro buona lena, perché sappiamo che il negoziato in Consiglio non sarà certamente facile, ma il Parlamento non farà mancare il suo sostegno. Anche per questo e necessario garantirci la codecisione ed eliminare in Consiglio il diritto di veto. La mia relazione è stata adottata all'unanimità, con un solo voto contrario, in commissione LIBE e per l'ottima collaborazione con i colleghi degli altri gruppi li ringrazio di cuore. Nella relazione chiediamo di poter disporre di dati statistici armonizzati e affidabili a livello europeo. Non si può legiferare sull'immigrazione senza conoscerne la reale portata, senza numeri certi diventa facile strumento di propaganda. Questo fenomeno va affrontato senza demagogia, senza populismo, senza tabù. Perciò ritengo fondamentale un maggiore senso di responsabilità da parte dei politici e da parte dei giornalisti quando affrontano un tema così sensibile, entrambi, come sapete, svolgono un ruolo centrale nel processo di integrazione. L'integrazione è un processo bidirezionale di diritti e doveri da entrambe le parti e che non può prescindere dalla partecipazione attiva degli immigrati alla vita economica, sociale e politica del paese ospitante. Sono d'accordo con Lei, Commissario Frattini, quando parla del principio di per i diritti socioeconomici, perché fondamentali sono il diritto a un eguale salario, alla sicurezza sul lavoro ma anche il riconoscimento dei titoli di studio, il diritto alla trasferibilità dei diritti pensionistici, il ricongiungimento familiare, garantendo alle donne uno giuridico indipendente dal coniuge. Sulla direttiva per i lavoratori altamente qualificati, la cosiddetta può essere un ottimo fattore di attrazione per professionisti di cui l'Europa ha molto bisogno. Qualche dettaglio in più, Commissario Frattini, ci premerebbe saperlo su questa in ogni caso e comunque, come Lei ha ricordato, oggi in Europa solo il 5% dei lavoratori sono altamente qualificati contro l'85% di . Per questa ultima fascia di lavoratori la direttiva sugli stagionali dovrà colmare un vuoto di diritti e credo che a chi di loro rispetta le regole debba essere offerta la possibilità di un acceso prioritario ad altre forme di immigrazione temporanea e permanente. Però, Commissario Frattini, vanno bene proposte aperte, opzioni, come Lei le ha chiamate, sui migranti poco o non qualificati. Ma quanto dovremo aspettare, e mi rivolgo soprattutto al Consiglio, prima di avere una direttiva in materia?"@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, dámy a pánové, přistěhovalectví není naléhavým ani přechodným fenoménem. V roce 2006 bylo v evropské sedmadvacítce 18,5 milionu migrantů. Jak víte, příčin je mnoho: války, chudoba, environmentální katastrofy a bezohledné diktátorské režimy v mnohých světových regionech. Evropská unie je jedním z hlavních světových aktérů a tak musí přestat otálet a měla by vytvořit strukturální politiky, aby čelila této výzvě, která se týká nás všech. Sami se nikam nedostaneme! Můj čas uplynul, dámy a pánové. Chtěli bychom vyzvat vlády a Radu, aby byly realističtější a odvážnější. Potřebujeme zodpovědnou politiku, abychom rozptýlili obavy a nejistoty našich stále více znepokojených společností. Neexistují uzavřené hranice a my nejsme napadáni přistěhovalci! Přistěhovalectví je nutnost, a pokud se s ním zachází uvážlivě, může být prospěšné pro občanskou společnost, která respektuje rozdíly. V boji proti nelegálnímu přistěhovalectví bylo vykonáno mnoho práce, to však nestačí. Hlavním způsobem boje proti nelegálnímu přistěhovalectví je otevřít legální kanály pro vstup do Evropské unie. To jsou dvě strany jedné mince, a proto jsme se s panem Javierem Morenem Sánchezem rozhodli předložit naše zprávy společně. Naše hospodářství by již bez migrujících pracovníků nemohla dále fungovat a bez jejich příspěvků na sociální zabezpečení by byl náš systém sociálního zabezpečení paralyzován, neboť již dnes je ohrožen poklesem porodnosti. Číselné údaje Eurostatu jsou naprosto srozumitelné: v roce 2050 bude věk u třetiny ze 490 milionů Evropanů vyšší než 65 let. Akční plán Komise z roku 2005 byl důležitým krokem vpřed, protože uváděl praktické návrhy otevření kanálů pro legální migraci, a to jednotným způsobem na úrovni EU. Jednotlivé členské státy jsou samozřejmě odpovědny za stanovení kvót pro vstup. Pane komisaři Frattini, z pěti směrnic, které navrhnete v příštích měsících, je naší prioritou směrnice, která zaručuje společný rámec práv pro migranty. Přeji vám mnoho úspěchů, protože všichni víme, že jednání v Radě se určitě neobejdou bez komplikací, avšak Parlament bude stát plně za vámi. To je důvod, proč je nutno přejít k postupu spolurozhodování a zrušit právo veta v Radě. Ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci byla má zpráva přijata jednomyslně, s výjimkou jednoho hlasu proti, a já jsem velice vděčna svým kolegům z ostatních skupin za jejich neochvějnou podporu. V této zprávě žádáme, aby byly na úrovni EU k dispozici konzistentní a spolehlivé statistické údaje. Není možné přijímat právní předpisy o přistěhovalectví, aniž bychom znali jeho skutečný rozsah; bez jednoznačných číselných údajů se z toho snadno může stát nástroj propagandy. Je potřeba řešit tento fenomén bez demagogie, populismu a tabuizování. Proto se domnívám, že je rozhodující, aby politici a novináři ukázali v postoji k tomuto citlivému tématu větší smysl pro odpovědnost. Obě skupiny, jako víte, hrají v procesu integrace klíčovou úlohu. Integrace je pro obě skupiny obousměrným procesem práv a povinností a aktivní účast přistěhovalců na hospodářském, sociálním a politickém dění hostitelské země je důležitá. Souhlasím s vámi, pane komisaři Frattini, ve věci zásady rovného zacházení, pokud jde o sociální a hospodářská práva, protože základní práva se týkají rovného odměňování a stejné bezpečnosti při práci, ale i uznávání diplomů, převoditelnosti nároku na důchod, slučování rodiny a zaručení právního postavení pro ženy, které je nezávislé na jejich manželovi. Pokud jde o směrnici o vysoce kvalifikovaných pracovnících, tzv. modrá karta může být také vynikajícím prostředkem, jak přilákat odborníky, které Evropa velmi potřebuje. Pane komisaři, v každém případě bychom rádi o této modré kartě věděli trochu více vzhledem k tomu, že, jak jste uvedl, v současnosti je pouze 5 % migrujících pracovníků vysoce kvalifikovaných v porovnání s 95 % migrujícími pracovníky bez kvalifikace. Ve směrnici o sezónních pracovnících by měly být kompenzovány nedostatky v právech této poslední skupiny pracovníků, a já si myslím, že sezónním pracovníkům, kteří dodržují pravidla, by měla být poskytnuta možnost přednostního přístupu k ostatním formám dočasného nebo trvalého přistěhovalectví. Pane komisaři Frattini, nedořešené návrhy nebo možnosti, jak je nazýváte, týkající se nízce kvalifikovaných a nekvalifikovaných migrantů, jsou sice všechny velmi dobré, ale jak dlouho ještě musíme čekat na přijetí směrnice v této oblasti? Má otázka je určena především Radě."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Indvandring er hverken en katastrofe eller et forbigående fænomen. Der var 18,5 millioner migranter i EU-27 i 2006. Der er, som De ved, mange grunde: krig, fattigdom, miljøkatastrofer og ryggesløse diktaturer i mange egne i verden. EU er en af verdens største aktører, så vi må holde op med at udsætte tingene og udforme strukturpolitikker, der kan imødegå de udfordringer, som vi alle står over for. Vi kommer ingen steder alene! Min taletid er udløbet. Vi opfordrer regeringerne og Rådet til at være mere realistiske og modige. Der er behov for en ansvarlig politik som modvægt til frygten og usikkerheden i vores mere og mere urolige samfund. Der er ingen lukkede grænser, og vi bliver ikke invaderet af indvandrere! Indvandring er nødvendig, og hvis den håndteres velovervejet, kan den være et aktiv for et samfund, der respekterer forskellighed. Der er blevet gjort meget i kampen mod illegal indvandring, men det er ikke nok. Den vigtigste måde at bekæmpe illegal indvandring på er ved at åbne legale kanaler for indvandring til EU. Det er to sider af samme sag, og det er grunden til, at Javier Moreno Sánchez og jeg har besluttet at fremlægge vores betænkninger samtidig. Vores økonomier kunne ikke længere fungere uden vandrende arbejdstagere, og uden deres tilskud til den sociale sikkerhed ville vores velfærdssystem blive lammet, truet som det er af den styrtdykkende fødselsrate. Eurostats tal er helt klare: I 2050 vil en tredjedel af Europas 490 millioner indbyggere være over 65. Kommissionens handlingsplan fra 2005 var et vigtigt skridt fremad, fordi det formulerede praktiske mål for åbningen af lovlige indvandringskanaler på en ensartet måde på EU-plan. Det er klart, at de enkelte medlemsstater er ansvarlige for at fastlægge indvandringskvoter. Af de fem direktiver, som De skal stille forslag til i de kommende måneder, hr. Frattini, er det vigtigste det, der garanterer en fælles ramme for migranters rettigheder. Jeg ønsker Dem alt godt, for vi ved, at forhandlingerne i Rådet bestemt ikke vil være nemme, men Parlamentet vil stå bag Dem. Det er en af grundene til, at vi må gå over til fælles beslutningstagning og afskaffe vetoretten i Rådet. Min betænkning blev vedtaget enstemmigt i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, bortset fra én stemme imod, og jeg og mine kolleger fra de andre grupper er yderst taknemmelige for deres stærke støtte. I betænkningen anmoder vi om, at der bliver stillet konsekvent og pålidelig statistik til rådighed på EU-plan. Man kan ikke lovgive om indvandring uden at kende dens sande omfang; uden pålidelige tal kan det let blive et propagandaredskab. Man må tage fat på dette spørgsmål uden demagogi, uden populisme og uden tabuer. Jeg mener derfor, at det er afgørende for politikere og journalister at vise større ansvarlighed, når de forholder sig til sådan et følsomt emne. Begge grupper spiller, som De ved, en afgørende rolle i integrationsprocessen. Integration går to veje med hensyn til rettigheder og pligter for begge parter, og aktiv deltagelse af indvandrerne i det økonomiske, sociale og politiske liv i værtslandet er helt afgørende. Jeg er enig med Dem, hr. Frattini, når De henviser til princippet om ligebehandling med hensyn til socioøkonomiske rettigheder, for fundamentale rettigheder indbefatter ligeløn og sikkerhed på arbejdspladsen, men også anerkendelse af kvalifikationer, overførsel af pensionsrettigheder, familiesammenføring og garanti for kvinders juridiske status uafhængigt af deres ægtefælle. Med hensyn til direktivet om højt kvalificerede arbejdstagere kan det såkaldte blå kort udmærket blive et glimrende middel til at tiltrække højtuddannede, som Europa i høj grad trænger til. Vi vil under alle omstændigheder gerne vide mere om det blå kort, hr. kommissær, i betragtning af at der, som De ved, i dag kun er 5 % af indvandrede arbejdstagere, der er højt uddannede, i modsætning til 95 %, der er ufaglærte. Direktivet om sæsonarbejdere bør rette op på manglerne i denne gruppe arbejdstageres rettigheder, og jeg mener, at sæsonarbejderne, der retter sig efter reglerne, skal tilbydes mulighed for at få førsteret til andre former for midlertidig og permanent indvandring. Men, hr. Frattini, åbne forslag eller muligheder, som De kaldte dem, omkring migranter med ringe eller ingen uddannelse er udmærket, men hvor længe skal vi vente, før vi får et direktiv på dette område? Mit spørgsmål er primært stilet til Rådet."@da2
". Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Einwanderung ist weder eine Ausnahmesituation noch ein vorübergehendes Phänomen. 2006 gab es in der EU-27 18,5 Millionen Einwanderer. Die Ursachen sind, wie Sie wissen, vielfältiger Natur: Krieg, Armut, Umweltkatastrophen, grausame Diktaturen in vielen Regionen der Welt. Die Europäische Union ist einer der großen globalen Akteure und muss deshalb ihr Zögern aufgeben und Strukturmaßnahmen festlegen, um diese Herausforderung, die uns alle betrifft, zu bewältigen: Allein werden wir gar nichts erreichen! Meine Redezeit ist abgelaufen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir fordern von den Regierungen und vom Rat mehr Realismus und mehr Mut. Eine verantwortungsvolle Politik ist gefragt, um den Ängsten und der Unsicherheit in unserer zunehmend unsteten Gesellschaft zu begegnen. Es gibt keine dichten Grenzen, und wir werden nicht von Migranten überschwemmt! Zuwanderung ist eine Notwendigkeit, und wenn sie vernünftig gesteuert wird, kann sie eine Bereicherung für eine Bürgergesellschaft sein, die die Unterschiede achtet. Vieles wurde zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung getan, doch das ist nicht genug. Der wichtigste Weg, um gegen die illegale Migration vorzugehen, ist die Schaffung legaler Möglichkeiten zur Einreise in die Europäische Union. Das sind zwei Seiten ein und derselben Medaille, und aus diesem Grund haben Javier Moreno Sánchez und ich beschlossen, unsere Berichte zusammen vorzustellen. Unsere Wirtschaftssysteme könnten ohne die zugewanderten Arbeitnehmer nicht mehr funktionieren, und ohne ihre Sozialbeträge wäre unser Wohlfahrtssystem dem Untergang geweiht, denn es ist durch sinkende Geburtenraten gefährdet. Die Eurostat-Zahlen sprechen eine klare Sprache: 2050 wird ein Drittel der 490 Millionen Europäer älter als 65 Jahre sein. Der Aktionsplan der Kommission von 2005 war ein wichtiger Schritt nach vorn, weil er konkrete Vorschläge zur Schaffung einheitlicher legaler Zuwanderungsmöglichkeiten auf Unionsebene enthielt, wobei die Verantwortung für die Festlegung der Einreisequoten selbstverständlich bei den Mitgliedstaaten verbleibt. Von den fünf Richtlinien, die Sie, Herr Kommissar Frattini, in den kommenden Monaten vorlegen werden, messen wir derjenigen Priorität bei, die einen gemeinsamen Rahmen von Rechten für die Migranten sicherstellt. Ich wünsche Ihnen das Allerbeste, denn wir alle wissen, dass die Verhandlungen im Rat sicher nicht leicht sein werden, doch das Parlament wird Ihnen seine Unterstützung nicht versagen. Auch deshalb ist es erforderlich, dass unsere Mitentscheidungsbefugnisse gewährleistet werden und das Vetorecht im Rat abgeschafft wird. Mein Bericht wurde im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres mit nur einer Gegenstimme einstimmig angenommen, und ich danke den Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen herzlichst für ihre loyale Unterstützung. In dem Bericht fordern wir den Zugriff auf harmonisierte und zuverlässige statistische Daten auf EU-Ebene. Es ist unmöglich, Gesetze zur Zuwanderung zu erlassen, ohne deren wirkliches Ausmaß zu kennen; ohne sichere Zahlen wird sie leicht zu einem Propagandamittel. Dieses Phänomen muss ohne Demagogie, ohne Populismus und ohne Tabus angegangen werden. Deshalb halte ich ein höheres Verantwortungsbewusstsein der Politiker und der Journalisten bei der Behandlung eines so sensiblen Themas für äußerst wichtig. Beide Gruppen spielen nämlich, wie Sie wissen, eine zentrale Rolle im Integrationsprozess. Integration ist ein zweiseitiger Prozess mit Rechten und Pflichten auf beiden Seiten, der auf die aktive Beteiligung der Migranten am wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Leben des Aufnahmelandes nicht verzichten kann. Ich stimme Ihnen zu, Herr Frattini, wenn Sie vom Gleichbehandlungsgrundsatz in Bezug auf die sozialen und wirtschaftlichen Rechte sprechen, denn die Grundrechte schließen gleichen Lohn, Sicherheit am Arbeitsplatz, aber auch Anerkennung von Qualifikationen, Übertragbarkeit von Rentenansprüchen, Familienzusammenführung und die Gewährung eines Rechtsstatus für Frauen, der unabhängig von dem ihres Ehegatten ist, mit ein. Was die Richtlinie über hoch qualifizierte Arbeitnehmer angeht, so kann die so genannte Blue Card vielleicht ein hervorragender Pull-Faktor für Fachkräfte sein, die Europa dringend benötigt. Wir würden gern etwas mehr über diese Blue Card erfahren, Herr Frattini, denn immerhin sind heute in Europa, wie sie in Erinnerung brachten, nur 5 % der Arbeitnehmer hoch qualifiziert, während 85 % Ungelernte sind. Für diesen letztgenannten Kreis von Arbeitnehmern muss die Richtlinie über die Saisonarbeitnehmer ein Rechtsvakuum füllen, und nach meinem Dafürhalten muss denjenigen unter ihnen, die sich an die Regeln halten, die Möglichkeit des vorrangigen Zugangs zu anderen Formen des befristeten oder dauerhaften Aufenthalts geboten werden. Begrüßenswert wären allerdings offene Vorschläge, „Optionen“, wie Sie sie nannten, Herr Frattini, für gering qualifizierte oder unqualifizierte Migranten. Wie lange müssen wir noch warten, bis wir eine entsprechende Richtlinie haben werden? Meine Frage ist vor allem an den Rat gerichtet."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η μετανάστευση δεν είναι ούτε έκτακτη ανάγκη ούτε παροδικό φαινόμενο. Το 2006 υπήρχαν 18,5 εκατομμύρια μετανάστες στην ΕΕ των 27. Τούτο οφείλεται σε πολλούς λόγους, όπως γνωρίζετε: στους πολέμους, τη φτώχεια, τις περιβαλλοντικές καταστροφές και τις αδίστακτες δικτατορίες σε πολλές περιοχές του κόσμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παγκόσμιους παράγοντες, γι’ αυτό πρέπει να πάψει να είναι αναβλητική και να σχεδιάσει διαρθρωτικές πολιτικές για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης η οποία μας αφορά όλους. Μόνοι μας δεν πρόκειται να επιτύχουμε τίποτε! Ο χρόνος που είχα στη διάθεσή μου εξαντλήθηκε, κυρίες και κύριοι. Καλούμε τις κυβερνήσεις και το Συμβούλιο να επιδείξουν μεγαλύτερο ρεαλισμό και γενναιότητα. Απαιτείται μια υπεύθυνη πολιτική για την αντιστάθμιση των φόβων και των αβεβαιοτήτων που εμφανίζονται στις ολοένα και πιο ανήσυχες κοινωνίες μας. Δεν υπάρχουν αδιαπέραστα σύνορα και δεν δεχόμαστε εισβολή από μετανάστες! Η μετανάστευση αποτελεί αναγκαιότητα, και αν την διαχειριστούμε συνετά μπορεί να καταστεί πλεονέκτημα για μια κοινωνία πολιτών η οποία σέβεται τη διαφορετικότητα. Πολλά έχουν γίνει για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευση, όμως δεν αρκούν. Η κύρια μέθοδος καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης είναι το άνοιγμα νόμιμων διαύλων εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για τις δύο πλευρές του ιδίου νομίσματος, και γι’ αυτό ο Javier Moreno Sánchez και εγώ αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε τις εκθέσεις μας από κοινού. Οι οικονομίες μας δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους χωρίς τους μετανάστες εργαζόμενους, και χωρίς τις συνεισφορές τους στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας των χωρών μας θα είχαν παραλύσει, καθόσον απειλούνται από την κατακόρυφη μείωση της γεννητικότητας. Τα στοιχεία της Eurostat είναι απολύτως σαφή: το 2050 το ένα τρίτο των 490 εκατ. Ευρωπαίων θα έχει ηλικία άνω των 65 ετών. Το σχέδιο δράσης που ενέκρινε η Επιτροπή το 2005 ήταν ένα σημαντικό βήμα προόδου καθόσον περιλαμβάνει πρακτικές προτάσεις για το άνοιγμα διαύλων νόμιμης μετανάστευσης με ενιαίο τρόπο σε κοινοτικό επίπεδο. Προφανώς τα επιμέρους κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό των ποσοστώσεων νόμιμων εισόδων. Από τις πέντε οδηγίες που θα προτείνετε τους επόμενους μήνες, Επίτροπε Frattini, η προτεραιότητά μας είναι η οδηγία που εγγυάται ένα κοινό πλαίσιο δικαιωμάτων για τους μετανάστες. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο οπωσδήποτε δεν θα είναι απλές, όμως το Κοινοβούλιο θα σας στηρίξει. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους πρέπει να υιοθετήσουμε τη συναπόφαση και να καταργήσουμε το δικαίωμα αρνησικυρίας στους κόλπους του Συμβουλίου. Η έκθεσή μου εγκρίθηκε ομοφώνως στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, με την εξαίρεση μίας αρνητικής ψήφου, και είμαι εξαιρετικά ευγνώμων στους συναδέλφους μου που προέρχονται από άλλες ομάδες για τη σθεναρή τους υποστήριξη. Στο κείμενο της έκθεσης ζητούμε να διατίθενται σε επίπεδο ΕΕ συνεπή και αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία. Δεν μπορεί κανείς να νομοθετήσει για θέματα μετανάστευσης χωρίς να γνωρίζει τις πραγματικές διαστάσεις της· χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία μπορεί πολύ εύκολα να μετατραπεί σε όργανο προπαγάνδας. Το φαινόμενο αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί χωρίς δημαγωγία, χωρίς λαϊκισμό και χωρίς ταμπού. Φρονώ συνεπώς ότι είναι κρίσιμο οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι να επιδείξουν μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης κατά τον χειρισμό αυτού του τόσο ευαίσθητου θέματος. Και οι δύο αυτές ομάδες, όπως γνωρίζετε, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διαδικασία ένταξης. Η ένταξη είναι αμφίδρομη διαδικασία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και για τις δύο πλευρές, και η ενεργός συμμετοχή των μεταναστών στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας υποδοχής είναι απολύτως αναγκαία. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Frattini, όταν αναφέρεστε στην αρχή της ίσης μεταχείρισης όσον αφορά τα κοινωνικοοικονομικά δικαιώματα, διότι τα θεμελιώδη δικαιώματα περιλαμβάνουν την ίση αμοιβή και την ασφάλεια στην εργασία, αλλά και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, τη δυνατότητα μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, την επανένωση των οικογενειών και τη διασφάλιση στις γυναίκες νομικού καθεστώτος ανεξάρτητου από αυτό του συζύγου τους. Σχετικά με την οδηγία για τους ιδιαίτερα ειδικευμένους εργαζόμενους, η λεγόμενη «μπλε κάρτα» μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει θαυμάσιο μέσο προσέλκυσης επαγγελματιών τους οποίους χρειάζεται πολύ η Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει, επιθυμούμε να ενημερωθούμε λίγο περισσότερο σχετικά με αυτή την μπλε κάρτα, κύριε Επίτροπε, δεδομένου ότι σήμερα –όπως υπενθυμίσατε– μόνο 5% των μεταναστών εργαζομένων είναι ιδιαίτερα ειδικευμένοι, έναντι 95% που είναι ανειδίκευτοι. Η οδηγία για τους εποχικούς εργαζόμενους πρέπει να αντισταθμίσει τα προβλήματα ως προς τα δικαιώματα αυτής της τελευταίας ομάδας εργαζομένων, φρονώ δε ότι στους εποχικούς εργαζόμενους που σέβονται τους κανόνες πρέπει να προσφέρεται η δυνατότητα της κατά προτεραιότητας πρόσβασης σε άλλες μορφές προσωρινής και μόνιμης μετανάστευσης. Ωστόσο, κύριε Frattini, οι μη δεσμευτικές προτάσεις ή επιλογές, όπως τις αποκαλέσατε, σχετικά με τους ανειδίκευτους μετανάστες και τους μετανάστες χαμηλής ειδίκευσης δεν είναι άσχημες, πόσο όμως πρέπει να περιμένουμε μέχρις ότου επιτευχθεί η θέσπιση μιας οδηγίας σε αυτόν τον τομέα; Η ερώτησή μου απευθύνεται πρωτίστως στο Συμβούλιο."@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, immigration is neither an emergency nor a passing phenomenon. There were 18 and a half million migrants in the EU27 in 2006. There are many reasons, as you know: wars, poverty, environmental disasters and ruthless dictatorships in many regions of the world. The European Union is one of the world’s major players, so it must stop procrastinating and draw up structural policies to meet this challenge that involves us all. We will get nowhere alone! My time has run out, ladies and gentlemen. We would call on the governments and the Council to be more realistic and more courageous. A responsible policy is needed to counter the fears and uncertainties of our increasingly uneasy societies. There are no sealed borders and we are not being invaded by immigrants! Immigration is a necessity, and if handled judiciously it can be an asset for a civil society that is respectful of difference. Much has been done in the battle against illegal immigration, but it is not enough. The principal way to combat illegal immigration is to open up legal channels for entry into the European Union. These are two sides of the same coin, and that is why Javier Moreno Sánchez and I have decided to present our reports together. Our economies could no longer function without migrant workers, and without their social security contributions our welfare system would be paralysed, threatened as it is by the plummeting birth rate. Eurostat’s figures are perfectly plain: in 2050 a third of the 490 million Europeans will be aged over 65. The Commission’s 2005 action plan was an important step forward because it set out practical proposals for opening up legal migration channels in a uniform manner at EU level. Obviously the individual Member States are responsible for laying down entry quotas. Of the five directives that you are to propose in the forthcoming months, Commissioner Frattini, our priority is the one guaranteeing a common framework of rights for migrants. I wish you all the best, because we all know that the negotiations in the Council will certainly not be straightforward, but Parliament will be right behind you. That is one reason why we need to switch to codecision and abolish the right of veto in the Council. My report was adopted unanimously in the LIBE Committee, apart from one vote against, and I am extremely grateful to my colleagues from other groups for their staunch support. In the report we ask for consistent and reliable statistics to be made available at EU level. One cannot legislate on immigration without knowing its true scope; without hard figures it can easily become a propaganda tool. This phenomenon needs to be addressed without demagogy, without populism and without taboos. I therefore believe that it is crucial for politicians and journalists to show a greater sense of responsibility when dealing with such a sensitive topic. Both groups, as you know, play a key part in the integration process. Integration is a two-way process of rights and duties for both parties, and active participation by immigrants in the economic, social and political life of the host country is of the essence. I agree with you, Mr Frattini, when you refer to the principle of equal treatment as concerns socio-economic rights, because fundamental rights include equal pay and safety at work, but also the recognition of qualifications, transferability of pension rights, family reunification and guaranteeing women a legal status independent of their spouse. Concerning the directive on highly skilled workers, the so-called Blue Card may well be an excellent means of attracting professionals whom Europe very much needs. We should in any event like to know a little more about this Blue Card, Commissioner, given that today – as you have recalled – only 5% of immigrant workers are highly skilled, as opposed to 95% who are unskilled. The directive on seasonal workers should make up for shortcomings in the rights of this last group of workers, and I believe that the seasonal workers who obey the rules should be offered the possibility of priority access to other forms of temporary and permanent immigration. However, Mr Frattini, open-ended proposals or options, as you called them, on low-skilled and unskilled migrants are all very well, but how long must we wait before we get a directive in this area? My question is directed primarily towards the Council."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, la inmigración no es un acontecimiento excepcional ni un fenómeno pasajero. En 2006, había dieciocho millones y medio de inmigrantes en la UE-27. Como bien saben, hay múltiples razones: las guerras, la pobreza, las catástrofes medioambientales y las dictaduras implacables de muchas regiones del mundo. La Unión Europea es uno de los principales agentes del mundo; de modo que no debe aplazar más la elaboración de unas políticas estructurales encaminadas a hacer frente a este desafío que nos afecta a todos. Solos no conseguiremos nada. Señorías, se me acaba el tiempo. Quisiéramos instar a los Gobiernos y al Consejo a que sean más realistas y más valientes. Hace falta una política responsable que dé respuesta a los miedos y a las inseguridades de nuestras sociedades, que cada vez se muestran más inquietas. Las fronteras no están cerradas, y tampoco nos están invadiendo los inmigrantes. La inmigración es necesaria y, si se gestiona con buen criterio, puede resultar muy valiosa para una sociedad civil en la que se respetan las diferencias. Se ha avanzado mucho en la lucha contra la inmigración clandestina, pero no lo suficiente. La apertura de vías legales de entrada en la Unión Europea es el arma más importante para luchar contra la inmigración clandestina. Son las dos caras de una misma moneda, y, por eso, Javier Moreno Sánchez y yo hemos decidido presentar juntos nuestros informes. Nuestras economías ya no podrían funcionar sin los trabajadores inmigrantes, y sin sus cotizaciones a la Seguridad Social, nuestro sistema de bienestar social se paralizaría, en vista de la amenaza del brusco descenso de la tasa de natalidad que se cierne sobre él. Las cifras de Eurostat no dejan lugar a dudas: en 2050, un tercio de los 490 millones de europeos tendrá más de 65 años. El plan de acción de 2005 de la Comisión supuso un gran avance, porque presentaba unas propuestas prácticas encaminadas a una apertura uniforme de vías legales de migración en el ámbito de la UE. Lógicamente, el establecimiento de las cuotas de entrada dependerá de cada Estado miembro. De las cinco directivas que usted se dispone a proponer en los próximos meses, Comisario Frattini, para nosotros, la más importante es la que garantiza un marco común de derechos a los inmigrantes. Le deseo mucha suerte, porque todos sabemos que las negociaciones que se mantendrán en el Consejo no serán sencillas, pero cuente con todo el apoyo del Parlamento. Esa es una de las razones por las que debemos adoptar el procedimiento de codecisión y suprimir el derecho de veto en el Consejo. Mi informe fue aprobado por unanimidad en la Comisión LIBE, salvo por un voto en contra, y les estoy muy agradecido a mis colegas de otros Grupos por su apoyo incondicional. En el informe, pedimos que se faciliten unas estadísticas coherentes y fiables a escala de la UE. No se puede legislar sobre la inmigración sin saber cuál es su verdadero alcance; si no se manejan cifras concretas, puede convertirse fácilmente en un instrumento propagandístico. Este fenómeno debe abordarse sin ninguna demagogia, sin ningún populismo y sin ningún tabú. Por lo tanto, creo que es fundamental que los políticos y los periodistas sean más responsables a la hora de tratar un tema tan delicado como éste. Como bien saben, ambos colectivos desempeñan un papel fundamental en el proceso de integración. La integración es un proceso de doble sentido de derechos y obligaciones para ambas partes, y es esencial que los inmigrantes participen activamente en la vida económica, social y política del país de acogida. Coincido con usted, señor Frattini, en lo referente al principio de la igualdad de trato en lo que respecta a los derechos socioeconómicos, porque entre los derechos fundamentales no sólo se cuentan la igualdad de remuneración y la seguridad en el trabajo, sino también el reconocimiento de cualificaciones, la transferibilidad de los derechos de pensión, la reagrupación familiar y la concesión a las mujeres de una personalidad jurídica independiente de la de su cónyuge. En cuanto a la Directiva sobre los trabajadores muy cualificados, la llamada «tarjeta azul» podría ser una excelente manera de atraer a esos profesionales que Europa tanto necesita. En cualquier caso, nos gustaría tener algunos datos más acerca de la tarjeta azul, señor Comisario, porque —como bien ha señalado usted— sólo el 5 % de los trabajadores inmigrantes están muy cualificados, frente al 95 % de los trabajadores inmigrantes, que no están cualificados. La Directiva sobre los trabajadores estacionales debería suplir las carencias existentes en cuanto a los derechos de ese último grupo de trabajadores, y, en mi opinión, a los trabajadores estacionales que se atengan a las normas se les debería brindar un acceso preferente a otras formas de inmigración temporal y permanente. Sin embargo, señor Frattini, aunque las propuestas abiertas o las opciones —como usted las llama— relativas a los inmigrantes no cualificados o con escasa cualificación están muy bien, ¿cuánto tiempo más vamos a tener que esperar para poder contar con una directiva al respecto? Mi pregunta es, sobre todo, para el Consejo."@es21
"Proua juhataja, daamid ja härrad, sisseränne pole hädaolukord ega ka mööduv nähtus. Aastal 2006 elas EL-27s 18,5 miljonit sisserändajat. Nagu te teate, on selleks mitmeid põhjusi: sõjad, vaesus, keskkonnakatastroofid, julmad diktaatorlikud režiimid maailma paljudes piirkondades. Euroopa Liit on maailma üks mõjukaim jõud, seega peab ta lõpetama tegude edasilükkamise ja koostama struktuuripoliitika, mis saavutab meie eesmärgid. Me ei jõua üksinda töötades mitte kuhugi! Minu aeg on lõppenud, daamid ja härrad. Nõuame valitsustelt ja nõukogult realistlikumat ja julgemat lähenemist. Meil on vaja arukat poliitikat, et oma järjest rahutumaks muutuvate ühiskondade kartustele ja teadmatusele vastu astuda. Pole olemas suletud piire ja meid ei ähvarda sisserändajate sissetung! Sisseränne on vajalik, ja arukalt lähenedes võib see kujuneda erisusi austava kodanikuühiskonna oluliseks väärtuseks. Ebaseadusliku sisserändega võitlemise nimel on tehtud palju, kuid sellest ei piisa. Peamine moodus ebaseadusliku sisserändega võitlemiseks on avada ELi sisenemiseks seaduslikud kanalid. Need on ühe mündi kaks poolt, ja see ongi põhjus, miks Javier Moreno Sánchez ja mina otsustasime oma raportid esitada koos. Meie majandused ei suudaks võõrtööjõuta enam toimida, ja nende sotsiaalkindustusmakseteta oleks meie hoolekandesüsteem halvatud, ohus, nagu on ta seda järsult langeva sündimuse tõttu. Eurostati andmed on täiesti selged: 2050. aastaks moodustavad kolmandiku 490 miljonist eurooplasest üle 65 aasta vanused inimesed. Komisjoni 2005. aasta tegevuskava oli oluliseks edusammuks, kuna selles esitati praktilisi ettepanekuid ELi tasandil seaduslike sisserändekanalite ühtse avamise kohta. Ilmselgelt kuulub sisserände kvootide kehtestamine liikmesriikide kohustuste hulka. Viiest direktiivist, mille te järgnevate kuude jooksul esitate, volinik Frattini, on meie jaoks olulisim see, mis tagab võõrtööliste õiguste ühtse raamistiku. Soovin teile edu, kuna me kõik teame, et läbirääkimised nõukogus ei saa olema kerged, kuid teil on parlamendi toetus. See on üks põhjustest, miks meil on vaja üle minna kaasotsustamisele ja kaotada nõukogus vetoõigus. Minu raport võeti kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis üksmeelselt vastu, välja arvatud üks vastuhääl, ja ma olen tohutult tänulik oma kolleegidele teistest fraktsioonidest nende kindla toetuse eest. Raportis palume, et ELi tasandil oleks kättesaadav terviklik ja usaldusväärne statistika. Sisserändealane õigusloome on võimatu selle tõelist ulatust teadmata; täpsete andmeteta võib see väga kergesti muutuda propagandavahendiks. Selle nähtusega tuleb tegelda demagoogia, populismi ja tabudeta. Seepärast usun, et poliitikud ja ajakirjanikud peavad tingimata näitama suuremat vastutustunnet selle niivõrd tundliku küsimuse käsitlemisel. Nagu te teate, on mõlemal osapoolel integratsiooniprotsessis oma tähtis roll. Integratsioon on osapoolte õiguste ja kohustuste mõlemasuunaline protsess, sisserändajate aktiivne osalus vastuvõtjariigi majanduslikus, ühiskondlikus ja poliitilises elus on ülimalt tähtis. Ma nõustun teiega, härra Frattini, kui te sotsiaalmajanduslike õigustega seoses viitate võrdse kohtlemise põhimõttele, kuna põhiõiguste hulka kuulub võrdne tasustamine ja tööohutus, kuid ka kvalifikatsioonide tunnustamine, pensioniõiguste ülekandmine, perekondade taasühinemine ja naistele nende abikaasast sõltumatu õigusliku seisundi tagamine. Mis puudutab direktiivi kõrgkvalifitseeritud töötajate kohta, siis niinimetatud sinisest kaardist võib saada ka suurepärane vahend, mis meelitaks Euroopasse vajalikke spetsialiste. Igal juhul soovime sellest sinisest kaardist rohkem teada saada, volinik Frattini, arvestades, et tänapäeval – nagu te meenutasite – on võõrtööjõust kõrgelt kvalifitseeritud vaid 5%, vastukaaluks 95%-le lihttöölistele. Direktiiv hooajaliste töötajate kohta peaks kaotama viimase töölisterühma õigustes esinevad puudused, ja ma usun, et reegleid järgivatel hooajatöölistel peaks olema õigus kasutada eeliskorras ajutise ja alalise sisserände teisi vorme. Idee vähekvalifitseeritud ja lihttöölisi puudutavatest algsetest ettepanekutest ja võimalustest, nagu te neid nimetasite, härra Frattini, on hea mõte, kuid kui kaua tuleb meil oodata, enne kui ilmub seda valdkonda käsitlev direktiiv? Minu küsimus on otseselt suunatud nõukogule."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, maahanmuutto ei ole hätätila eikä myöskään ohimenevä ilmiö. Vuonna 2006 27 jäsenvaltion EU:ssa oli 18,5 miljoonaa siirtolaista. Syitä on monia, kuten tiedätte: sodat, köyhyys, ympäristökatastrofit ja häikäilemättömät diktatuurit monilla maailman alueilla. Euroopan unioni on yksi maailman tärkeimmistä toimijoista, joten sen on lopetettava vitkastelu ja laadittava rakenteellista politiikkaa tähän meitä kaikkia koskevaan haasteeseen vastaamiseksi. Emme pääse mihinkään yksin! Aikani on lopussa, hyvät kollegat. Haluamme kehottaa hallituksia ja neuvostoa olemaan realistisempia ja rohkeampia. Tarvitaan vastuullista politiikkaa yhä levottomampien yhteiskuntiemme pelkoihin ja epävarmuuksiin vastaamiseksi. Sinetöityjä rajoja ei ole, emmekä ole maahanmuuttajien hyökkäyksen kohteena! Maahanmuutto on välttämättömyys, ja järkevästi käsiteltynä se voi olla voimavara kansalaisyhteiskunnalle, joka kunnioittaa erilaisuutta. Laittoman maahanmuuton torjunnassa on tehty paljon, mutta se ei riitä. Pääkeino torjua laitonta maahanmuuttoa on avata laillisia kanavia pääsylle Euroopan unioniin. Nämä ovat saman kolikon kaksi puolta, ja siksi Javier Moreno Sánchez ja minä päätimme esitellä mietintömme yhdessä. Taloutemme eivät enää voisi toimia ilman siirtotyöläisiä, ja ilman heidän panostaan sosiaaliturvaan sosiaaliturvajärjestelmämme lamaantuisi, ja sitähän uhkaa jo syntyvyyden romahtaminen. Eurostatin luvut ovat täysin selkeitä: vuonna 2050 kolmasosa 490 miljoonasta eurooppalaisesta on yli 65-vuotiaita. Komission vuoden 2005 toimintasuunnitelma oli tärkeä askel eteenpäin, koska siinä esitettiin käytännön ehdotuksia laillisten maahanmuuttokanavien avaamiseksi yhtenäisesti kaikkialla EU:ssa. Tietenkin yksittäiset parlamentin jäsenvaltiot ovat vastuussa maahantuloa koskevien kiintiöiden määrittämisestä. Niistä viidestä direktiivistä, joita aiotte ehdottaa tulevina kuukausina, arvoisa komission jäsen Frattini, painopistealanamme on se, jossa taataan maahanmuuttajille yhteinen oikeuskehys. Toivotan teille onnea, koska tiedämme kaikki, että neuvotteluista neuvostossa ei taatusti tule helppoja, mutta parlamentti tukee teitä. Tämä on yksi syy siihen, että meidän on siirryttävä yhteispäätöksiin ja lakkautettava veto-oikeus neuvostossa. Mietintöni hyväksyttiin yksimielisesti LIBE-valiokunnassa, yhtä kielteistä ääntä lukuun ottamatta, ja olen erittäin kiitollinen kollegoilleni muissa ryhmissä heidän vankkumattomasta tuestaan. Mietinnössä pyydämme, että EU:n tasolla laaditaan yhdenmukaisia ja luotettavia tilastoja. Emme voi säätää lakeja maahanmuutosta tuntematta sen todellista laajuutta; ilman kiistattomia lukuja siitä voi helposti tulla propagandatyökalu. Tätä ilmiötä on käsiteltävä ilman demagogiaa, ilman populismia ja ilman tabuja. Olen siksi sitä mieltä, että on tärkeää, että poliitikot ja journalistit osoittavat enemmän vastuullisuutta käsitellessään näin arkaluontoista aihetta. Molemmilla ryhmillä, kuten tiedätte, on keskeinen rooli integroitumisprosessissa. Integroituminen on kaksisuuntainen, molempien osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien prosessi, ja maahanmuuttajien aktiivinen osallistuminen taloudelliseen, sosiaaliseen ja poliittiseen elämään isäntämaassa on olennaista. Olen kanssanne samaa mieltä, arvoisa komission jäsen Frattini, kun viittaatte tasa-arvoisen kohtelun periaatteeseen sosio-ekonomisten oikeuksien kohdalla, koska perusoikeuksiin kuuluvat samapalkkaisuus ja turvallisuus työpaikalla, mutta myös pätevyyksien tunnustaminen, eläkeoikeuksien siirrettävyys, perheenyhdistäminen ja puolisosta riippumattoman oikeudellisen aseman takaaminen naisille. Korkeasti koulutettuja työntekijöitä koskevasta direktiivistä sanoisin, että niin kutsuttu sininen kortti voi hyvinkin olla erinomainen keino houkutella ammattilaisia, joita Eurooppa tarvitsee todella paljon. Haluaisimme joka tapauksessa tietää hiukan enemmän tästä sinisestä kortista, arvoisa komission jäsen, sillä tällä hetkellä – kuten muistutitte – vain viisi prosenttia siirtotyöläisistä on korkeasti koulutettuja, kun taas 95 prosenttia on ammattitaidottomia. Kausityöntekijöitä koskevan direktiivin pitäisi korvata puutteet tämän viimeksi mainitun työntekijäryhmän oikeuksissa, ja katson, että sääntöjä noudattaville kausityöntekijöille pitäisi tarjota mahdollisuus etuuskohteluun muissa väliaikaisen ja pysyvän maahanmuuton muodoissa. Siitä huolimatta, arvoisa komission jäsen Frattini, vähän koulutettuja ja ammattitaidottomia maahanmuuttajia koskevat avoimet ehdotukset tai vaihtoehdot, kuten niitä kutsuitte, ovat hieno asia, mutta miten kauan meidän täytyy odottaa, ennen kuin saamme direktiivin tällä alalla. Kysymykseni on suunnattu ensisijaisesti neuvostolle."@fi7
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l’immigration n’est ni un phénomène urgent ni un phénomène passager. L’année 2006 a vu 18 millions et demi d’immigrés dans l’EU des 27. Maintes raisons l’explique, comme vous le savez: les guerres, la pauvreté, les catastrophes naturelles et les dictatures impitoyables dans de nombreuses régions du monde. L’Union européenne, en tant qu’acteur majeur dans le monde, se doit de mettre fin à ses atermoiements et d’élaborer des politiques structurelles pour répondre au défi qui nous concerne tous. Seuls, nous ne parviendrons à rien! Le temps qui m’était imparti est écoulé, Mesdames et Messieurs. Nous souhaitons appeler les gouvernements et le Conseil à faire preuve de plus de réalisme et de courage. Une politique responsable s’impose pour contrecarrer les craintes et les incertitudes qui planent sur nos sociétés qui sont en proie à une fébrilité croissante. Il n’existe pas de frontières hermétiques et nous ne sommes pas envahis par les immigrants! L’immigration est une nécessite, et si elle est appréhendée intelligemment, elle peut se révéler être un atout pour une société civile respectueuse de la différence. De nombreux efforts ont été déployés dans la bataille contre l’immigration illégale, mais cela reste insuffisant. La meilleure façon de lutter contre l’immigration illégale consiste à offrir des voies légales d'entrée dans l'Union européennes. Ce sont là les deux faces d’une même médaille, c’est pourquoi avec Javier Moreno Sánchez nous avons décidé de présenter nos rapports ensemble. Nos économies ne pouvaient plus se passer de travailleurs migrants, et sans leurs cotisations de sécurité sociale notre système social serait paralysé, sous la menace de l’effondrement des taux de natalité. Les chiffres d’Eurostat sont on ne peut plus clairs: en 2050, un tiers des 490 millions d’Européens aura plus de 65 ans. Le plan d’action 2005 de la Commission représente une avancée importante, car il présentait des propositions concrètes offrant des voies légales d’immigration uniformément applicables au niveau de l’UE. Il va de soi que les États membres sont toujours libres de fixer leurs propres quotas d’entrée. Parmi les cinq directives que vous proposerez dans les prochains mois, commissaire Frattini, notre priorité ira à celle relative au cadre commun des droits des migrants. Je vous souhaite bonne chance, car nous savons tous que les négociations avec le Conseil ne seront certainement pas des plus faciles, mais vous pouvez compter sur le soutien du Parlement. C’est pourquoi, il est essentiel que nous passions à la codécision et abolissions le droit de veto au Conseil. Mon rapport a été adopté à la quasi-unanimité à la commission LIBE, avec un vote contre, je suis extrêmement reconnaissant à mes collègues des autres groupes pour leur fervent soutien. Dans le rapport, nous demandons à disposer de statistiques cohérentes et fiables au niveau de l’UE. Il est impossible de légiférer sur l’immigration sans en connaître la portée réelle; sans chiffres à l’appui, on risque de se retrouver avec un instrument de propagande. Ce phénomène mérite d’être appréhendé sans démagogie, sans populisme, ni tabous. C’est pourquoi, je pense qu’il est crucial que les politiques et les journalistes fassent preuve de davantage de sens des responsabilités, lorsqu’ils traitent d’un sujet aussi sensible. Ces deux groupes, comme vous le savez, jouent un rôle clé dans le processus d’intégration. L’intégration est un processus à double sens, avec des droits et des obligations pour les deux parties, une participation active des immigrants à la vie économique, sociale et politique du pays d’accueil est essentielle. J’adhère à vos propos, M. Frattini, lorsque vous faites allusion au principe d’égalité de traitement s’agissant des droits socio-économiques, car parmi les droits fondamentaux figurent l’égalité de salaire et la sécurité au travail, mais aussi la reconnaissance des qualifications, la transférabilité des droits à pension, le regroupement familiale et la reconnaissance aux femmes d’un statut légal indépendamment de leur époux. S’agissant de la directive sur les travailleurs hautement qualifiés, il est possible que la «carte bleue», comme on l’appelle, soit un excellent moyen d’attirer les professionnels dont l’Europe a tant besoin. En tout cas, nous aimerions en savoir un peu plus sur cette carte bleue, Commissaire, étant donné qu’aujourd’hui – comme vous le rappeliez – seuls 5 % des travailleurs immigrants sont hautement qualifiés, contre 95 % sans qualification. La directive sur les travailleurs saisonniers devrait permettre de combler les lacunes dans les droits de cette dernière catégorie de travailleurs, et je pense que les travailleurs saisonniers qui respectent les règles devraient se voir offrir la possibilité d’accéder en priorité à d’autres formes d’immigration temporaires et permanentes. Toutefois, M. Frattini, les propositions ouvertes ou les options, comme vous les avez appelées, concernant les migrants faiblement ou non qualifiés sont une très bonne chose, mais combien de temps devrons-nous attendre avant d’obtenir une directive en la matière? Ma question s’adresse surtout au Conseil."@fr8
"Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a bevándorlás nem váratlan esemény, és nem is egy múló jelenség. Az EU27-ek országaiban már 2006-ban is 18 és fél millió migráns élt. Ennek, mint tudják, számos oka van: a világ több térségében kirobbanó háborúk, a szegénység, a természeti katasztrófák, a könyörtelen diktatúrák. Az Európai Unió a világ egyik legfontosabb szereplője, így nem halogathatja tovább, strukturális politikát kell kidolgoznia, hogy választ tudjon adni e mindnyájunkat érintő kihívásra. Egyedül semmire sem jutunk! Lejárt az időm, hölgyeim és uraim. Arra kell felszólítanunk kormányainkat és a Tanácsot, hogy realistábbak és bátrabbak legyen. Felelősségteljes politikára van szükségünk ahhoz, hogy leküzdjük az egyre nyugtalanabb társadalmaink félelmeit és bizonytalanságait. Nincsenek zárt határok, a bevándorlók pedig nem megszállnak bennünket! A bevándorlás szükség, és ha megfontoltan kezeljük, előnyt jelenthet a különbségeket tisztelő civil társadalom számára. Az illegális bevándorlás elleni küzdelem terén sokat tettünk már, de még nem eleget. Az illegális bevándorlás leküzdésének legfőbb módja, hogy legális csatornákat nyissunk meg az Európai Unió felé. E két dolog ugyanis ugyanannak az érmének a két oldala. Javier Moreno Sánchez és én ezért döntöttünk úgy, hogy együtt terjesztjük elő jelentésünket. Országaink gazdasága képtelen tovább működni a migráns munkavállalók nélkül, és a rohamosan csökkenő születési ráta által veszélyeztetett jóléti rendszerünk is megbénulna az ő társadalombiztosítási hozzájárulásuk nélkül. Az Eurostat adatai világosan beszélnek: 2050-ben a 490 millió európai egyharmada lesz 65 év feletti. A Bizottság 2005-ös cselekvési terve lényeges előrelépést jelentett, mivel gyakorlati javaslatokat fogalmazott meg a legális migrációs csatornák egységes, európai uniós szintű megnyitására. Az országba belépők mennyiségi korlátainak meghatározása természetesen az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik. Frattini biztos úr, az Önök által a következő hónapokban előterjesztendő öt irányelv közül, véleményünk szerint a migránsok jogait biztosító közös keretre vonatkozó a legfontosabb. Minden jót kívánok Önöknek, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a Tanáccsal folytatott tárgyalások bizonyára nem lesznek zökkenőmentesek. A Parlament azonban Önök mellett áll. Ez az egyik oka annak, miért kell az együttdöntési eljárásra áttérnünk és eltörölnünk a Tanács vétójogát. Az általam készített jelentést egy ellenszavazattól eltekintve egyhangúan elfogadta a LIBE Bizottság. Így rendkívül hálás vagyok más képviselőcsoportba tartozó kollégáimnak ezért a hathatós támogatásért. A jelentésben kérjük, hogy uniós szinten álljanak rendelkezésre következetes és megbízható statisztikák. Senki sem hozhat úgy jogszabályokat a bevándorlással kapcsolatban, hogy nem ismeri e kérdés valódi kiterjedtségét; konkrét számadatok híján a bevándorlás kérdése könnyen a propaganda eszközévé válhat. A migráció jelenségét demagógiák, populizmus és tabuk nélkül kell kezelni. Ebből kifolyólag úgy vélem, rendkívül fontos, hogy a politikusok és az újságírók nagyobb felelősséggel viseltessenek ez iránt az igen érzékeny téma iránt, hiszen, amint azt Önök is tudják, mindkét csoport kulcsszerepet játszik az integrációs folyamatban. Az integráció mindkét fél részéről a jogaik és kötelességeik által meghatározott kétirányú folyamat, és lényeges, hogy a bevándorlók aktívan részt vegyenek a befogadó ország gazdasági, társadalmi és politikai életében. Egyet értek Önnel, Frattini úr, amikor az egyenlő bánásmód elvére mint társadalmi-gazdasági jogra utal, mivel az egyenlő munkahelyi díjazás és biztonság alapvető jogaink közé tartozik, csakúgy, mint a képesítések elismerése, a nyugdíjjogosultság hordozhatósága, a családegyesítés vagy a nők házastársuktól független jogi státusának biztosítása. A magasan képzett munkavállalókkal kapcsolatos irányelvet illetőleg az úgynevezett kékkártya talán kiváló eszköz lehet az Európa számára oly fontos szakemberek idevonzására. Mindenesetre, biztos úr, egy kicsit többet szeretenénk tudni erről a Kékkártyáról, tekintettel arra, hogy ma – ahogy Ön is emlékeztetett bennünket –, a bevándorló munkavállalók csupán 5%-a magasan képzett, szemben a képzetlen 95%-kal. Az idénymunkásokról szóló irányelvnek orvosolnia kell e munkavállalói csoport jogainak hiányosságait, és úgy vélem, hogy a szabályokat betartva dolgozó idénymunkásoknak fel kellene ajánlani a lehetőséget, hogy az ideiglenes és tartós bevándorlás egyéb formái esetén elsőbbséget élvezzenek. Mindazonáltal, Frattini úr, az alacsonyan képzett vagy képzetlen migránsokra vonatkozó módosítható javaslatok vagy lehetőségek, ahogy Ön nevezte ezeket, nagyon tetszetősek, de meddig kell még várnunk egy erre a területre vonatkozó irányelvre? Kérdésem elsősorban persze a Tanácsnak szól."@hu11
"Gerb. Pirmininke, gerbiamieji Parlamento nariai, imigracija nėra nei skubus atvejis, nei praeinąs reiškinys. 2006 m. ES27 buvo 18,5 mln. migrantų. Kaip žinote, yra daug priežasčių: karai, skurdas, gamtos katastrofos ir negailestingos diktatūros daugelyje pasaulio regionų. Europos Sąjunga yra viena iš svarbiausių pasaulio veikėjų, todėl ji turi liautis atidėlioti ir sukurti struktūrinę politiką, kad būtų galima priimti šį iššūkį, susijusį su mumis visus. Vieni mes niekur nenueisime! Gerbiamieji Parlamento nariai, man skirtas laikas baigėsi. Mes norėtume paraginti vyriausybes ir Tarybą būti praktiškesnėmis ir drąsesnėmis. Reikalinga atsakinga politika, kad būtų galima atremti mūsų vis labiau susirūpinusių visuomenių nuogąstavimus ir abejones. Nėra uždarų sienų, bet mūsų neužplūdo imigrantai. Imigracija yra būtinybė ir, jeigu su ja protingai tvarkomasi, ji gali būti vertinga pilietinei visuomenei, gerbiančiai skirtumus. Daug buvo padaryta kovojant su neteisėta imigracija, bet to nepakanka. Pagrindinis būdas, kuriuo galima kovoti su neteisėta imigracija, yra atverti teisėtus kanalus, kuriais galima atvykti į Europos Sąjungą. Yra dvi to paties medalio pusės ir dėl to Javier Moreno Sánchez ir aš nusprendėme pateikti pranešimus kartu. Mūsų ekonomika nebegali funkcionuoti be darbuotojų migrantų, be jų indėlio į socialinę apsaugą mūsų gerovės sistema būtų paralyžuota, kai jai grėsmę kelia mažėjantis gimstamumas. skaičiai yra visiškai paprasti: 2050 m. trečdalis iš 490 mln. europiečių bus virš 65 m. amžiaus. 2005 m. Komisijos veiksmų planas buvo svarbus žingsnis į priekį, nes jame išdėstyti praktiniai pasiūlymai, kaip vienodu būdu atverti teisėtos migracijos kanalus ES lygmeniu. Akivaizdu, kad atskiros valstybės narės yra atsakingos už įvažiavimo kvotų nustatymą. Iš penkių direktyvų, kurias jūs ketinate pateikti per ateinančius mėnesius, Komisijos nary Franco Frattini, mes pirmumą teikiame vienai, garantuojančiai bendrą migrantams suteikiamų teisių sistemą. Linkiu jums visko, kp geriausio, nes visi žinome, kad Taryboje vyksiančios derybos tikrai nebus paprastos, bet Parlamentas bus teisus palaikydamas jus. Tai viena iš priežasčių, kodėl mums reikia pereiti prie bendrų sprendimų priėmimo ir panaikinti veto teisę Taryboje. Mano pranešimas buvo vienbalsiai priimtas LIBE komitete, išskyrus vieną balsą prieš, ir aš esu nepaprastai dėkinga savo kolegoms iš kitų frakcijų už jų tvirtą paramą. Pranešime mes prašome, kad būtų sudarytos galimybės pasinaudoti nuosekliais ir patikimais statistiniais duomenimis ES lygmeniu. Niekas negali leisti įstatymo nežinodamas jo tikrojo užmojo; be nepaneigiamų skaičių jis lengvai gali tapti propagandos įrankiu. Šio fenomeno reikėtų imtis be demagogijos, populizmo ir tabu. Todėl manau, kad politikams ir žurnalistams labai svarbu parodyti didesnį atsakomybės jausmą turint reikalų su tokia jautria tema. Abi grupės, kaip jūs žinote, vaidina svarbų vaidmenį integracijos procese. Integracija – dvikryptis abiejų šalių teisių ir pareigų procesas, o aktyvus imigrantų dalyvavimas ekonominiame socialiniame ir politiniame priimančiosios šalies gyvenime yra gyvybiškai svarbus. Aš sutinku su jumis, Franco Frattini, kai jūs minite vienodo vertinimo principą, susijusį su socialinėmis ir ekonominėmis teisėmis, nes pagrindinės teisės apima ne tik vienodą apmokėjimą ir saugą darbe, bet ir kvalifikacijos pripažinimą, teisių į pensiją perkėlimo galimybę, šeimų susijungimą ir teisinio statuso garantavimą moterims, kuris nepriklausytų nuo jų sutuoktinių. Kalbant apie direktyvą dėl aukštos kvalifikacijos darbuotojų, vadinamoji mėlynoji kortelė galėtų gerokai pasitarnauti kaip puiki profesionalų, kurių labai reikia Europai, pritraukimo priemonė. Bet kuriuo atveju norėtume šiek tiek daugiau sužinoti apie šią mėlynąją kortelę, turint omenyje, kad šiandien – kaip šiandien priminėte – tik 5 proc. migrantų yra labai kvalifikuoti, lyginant su 95 proc. nekvalifikuotų. Direktyva dėl sezoninių darbuotojų turėtų kompensuoti trūkumus, pasitaikančius šios darbuotojų grupės teisių srityje, ir manau, kad sezoniniams darbuotojams, kurie laikosi taisyklių, turėtų būti pasiūlyta galimybė pirmumo tvarka pasinaudoti kitų formų laikina ir pastovia migracija. Tačiau, Franco Frattini, negalutiniai pasiūlymai ar variantai, kaip jūs juos vadinate, dėl mažai kvalifikuotų ir nekvalifikuotų migrantų visi labai geri, bet kiek mums teks laukti, kol mes turėsime direktyvą šioje srityje? Mano klausimas pirmiausia skirtas Tarybai."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Imigrācija nav ne ārkārtas stāvoklis, ne parejoša parādība. ES27 2006. gadā bija 18 ar pusi miljoni migrantu. Kā jūs zināt, tam ir daudz iemeslu: kari, nabadzība, vides katastrofas un nežēlīgas diktatūras daudzos pasaules reģionos. Eiropas Savienība ir viena no pasaules notikumu lielākajām dalībniecēm, tāpēc mums jābeidz vilcināties un jāizstrādā struktūrpolitika, lai risinātu uzdevumus, kas skar mūs visus. Vieni paši mēs netiksim galā. Dāmas un kungi, man atvēlētais laiks ir pagājis. Mēs varētu aicināt valdības un Padomi būt reālistiskākām un drosmīgākām. Ir vajadzīga saprātīga politika, lai nomierinātu mūsu arvien vairāk satrauktās sabiedrības bailes un šaubas. Nav slēgtu robežu, un migranti necenšas mūs okupēt. Imigrācija ir nepieciešamība, un, ja tai pieiet saprātīgi, tai var būt pozitīva vērtība pilsoniskā sabiedrībā, kas ciena atšķirības. Daudz ir paveikts, apkarojot nelegālo imigrāciju, bet ar to nepietiek. Galvenais veids, kā apkarot nelegālo imigrāciju, ir radīt legālus veidus ieceļošanai Eiropas Savienībā. Tie ir vienas un tās pašas monētas divas puses, un tāpēc un es nolēmām sniegt mūsu ziņojumus kopā. Mūsu ekonomika vairs nevarēja funkcionēt bez migrējošiem darba ņēmējiem, un bez viņu sociālās apdrošināšanas iemaksām mūsu labklājības sistēma būtu paralizēta, apdraudēta tāpat, kā to apdraud dzimstības samazināšanās. skaitļi skaidri parāda, ka: 2050. gadā trešā daļa no 490 miljoniem eiropiešu būs vecāki par 65 gadiem. Komisijas 2005. gada rīcības plāns bija liels solis uz priekšu, jo tas sniedza praktiskus priekšlikumus legālu migrācijas ceļu vienotai atvēršanai ES mērogā. Kā redzams, katra dalībvalsts ir atbildīga par ieceļošanas kvotu noteikšanu. No piecām direktīvam, ko jums, komisār jāierosina nākamajos mēnešos, mūsu prioritāte ir tā, kas garantē kopīgu tiesību pamatu visiem migrantiem. Es jums vēlu visu to labāko, jo mēs visi zinām, ka sarunas Padomē nekādā ziņā nebūs vienkāršas, bet Parlaments jūs atbalstīs. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mums jāpāriet uz koplēmumu un jāatceļ veto tiesības Padomei. Manu ziņojumu komitejā pieņēma vienprātīgi, ja neskaita vienu balsi pret, un es esmu ārkārtīgi pateicīga saviem kolēģiem no citām grupām par viņu nelokāmo atbalstu. Ziņojumā mēs pieprasām, lai Eiropas līmenī būtu pieejama konsekventa un ticama statistika. Nav iespējams izdot tiesību aktus par imigrāciju , nezinot tās patieso apjomu, bez reāliem skaitļiem tie var viegli kļūt par propagandas ieroci. Šī parādība jārisina bez demagoģijas, bez populisma un bez tabu. Es tāpēc ticu, ka tā ir svarīga politiķiem un žurnālistiem, lai parādītu lielāku atbildības sajūtu, saskaroties ar šādu delikātu tematu. Kā jūs zināt, abām grupām ir liela nozīme integrācijas procesā. Integrācija ir divvirzienu process, kas ietver tiesības un pienākumus abām pusēm, un imigrantu aktīva piedalīšanās uzņēmējvalsts saimnieciskajā, sociālajā un politiskajā dzīvē ir būtiska. kungs, es jums piekrītu, kad jūs runājat par vienlīdzīgu attieksmi attiecībā uz sociāli ekonomiskajām tiesībām, jo pamattiesības ietver vienādu atalgojumu un drošību darbavietā, kā arī kvalifikācijas atzīšanu, pensijas tiesību savstarpēju atzīšanu, ģimeņu atkalsavienošanos un juridiska statusa garantijas sievietēm neatkarīgi no viņu dzīvesbiedriem. Attiecībā uz direktīvu par augsti kvalificētiem darba ņēmējiem tā saukta zilā karte varētu būt lielisks līdzeklis speciālistu piesaistīšanai, kas Eiropai ir tik vajadzīgi.. Komisār, mēs katrā ziņā vēlamies uzzināt mazliet vairāk par šo zilo karti, ņemot vērā to, ka šodien – kā jūs atgādinājāt – tikai 5 % no imigrantu darba ņēmējiem ir augsti kvalificēti pretstatā 95 % nekvalificēta darbaspēka. Direktīvai par sezonstrādniekiem ir jāizlabo trūkumi šīs pēdējās darba ņēmēju grupas tiesībās, un es uzskatu, ka sezonas strādniekiem, kas ievēro noteikumus, ir jāpiedāvā iespēja prioritāra kārtā izmantot arī citas pagaidu un pastāvīgās imigrācijas formas. Tomēr kungs, šādiem neierobežotiem priekšlikumiem vai izvēlēm, kā jūs tas nosaucāt, nekvalificētiem migrantiem vai migrantiem ar zemu kvalifikāciju nav nekādas vainas, bet cik ilgi mums būs jāgaida direktīva šajā jomā? Mans jautājums ir adresēts tieši Padomei."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'immigrazione dunque non è un'emergenza né un fenomeno transitorio. Nel 2006 i migranti nell'Europa a 27 sono stati 18 milioni e mezzo. Le cause, come sapete, sono tante: guerre, povertà, catastrofi ambientali, feroci dittature in molte regioni del mondo. L'Unione europea è uno dei grandi attori globali e deve quindi rompere gli indugi e definire politiche strutturali per affrontare questa sfida che ci coinvolge tutti: da soli non andiamo da nessuna parte! Il tempo è scaduto, cari colleghi, ai governi e al Consiglio chiediamo maggiore realismo e maggiore coraggio. Alle paure e alle incertezze delle nostre società sempre più inquiete si risponde con una politica responsabile. Non esistono frontiere sigillate e non siamo invasi dagli immigrati! L'immigrazione è una necessità e se governata con serietà può diventare una ricchezza in una società civile e rispettosa delle differenze. Molto è stato fatto nella lotta all'immigrazione clandestina, ma non basta. Si contrasta l'immigrazione illegale aprendo innanzitutto canali legali per entrare nell'Unione europea: sono le due facce della stessa medaglia e per questo che io e Javier Moreno Sánchez abbiamo deciso di presentare insieme le nostre relazioni. Le nostre economie non potrebbero più funzionare senza i lavoratori immigrati e senza i loro contributi previdenziali il nostro sistema di è destinato alla paralisi, minacciato com'è dal pesante calo demografico. Eurostat parla chiaro: nel 2050 un terzo dei 490 milioni di europei avrà più di 65 anni. Il piano d'azione del 2005 della Commissione ha rappresentato un passo importante perché ha rilanciato proposte concrete per aprire in modo uniforme, a livello dell'Unione, canali di immigrazione legale, resta ovviamente ai singoli Stati membri la responsabilità della definizione delle quote d'ingresso. Delle cinque direttive che Lei, Commissario Frattini, proporrà nei prossimi mesi, prioritaria per noi resta quella che garantisce innanzitutto un quadro comune di diritti per i migranti. Le auguro buona lena, perché sappiamo che il negoziato in Consiglio non sarà certamente facile, ma il Parlamento non farà mancare il suo sostegno. Anche per questo e necessario garantirci la codecisione ed eliminare in Consiglio il diritto di veto. La mia relazione è stata adottata all'unanimità, con un solo voto contrario, in commissione LIBE e per l'ottima collaborazione con i colleghi degli altri gruppi li ringrazio di cuore. Nella relazione chiediamo di poter disporre di dati statistici armonizzati e affidabili a livello europeo. Non si può legiferare sull'immigrazione senza conoscerne la reale portata, senza numeri certi diventa facile strumento di propaganda. Questo fenomeno va affrontato senza demagogia, senza populismo, senza tabù. Perciò ritengo fondamentale un maggiore senso di responsabilità da parte dei politici e da parte dei giornalisti quando affrontano un tema così sensibile, entrambi, come sapete, svolgono un ruolo centrale nel processo di integrazione. L'integrazione è un processo bidirezionale di diritti e doveri da entrambe le parti e che non può prescindere dalla partecipazione attiva degli immigrati alla vita economica, sociale e politica del paese ospitante. Sono d'accordo con Lei, Commissario Frattini, quando parla del principio di per i diritti socioeconomici, perché fondamentali sono il diritto a un eguale salario, alla sicurezza sul lavoro ma anche il riconoscimento dei titoli di studio, il diritto alla trasferibilità dei diritti pensionistici, il ricongiungimento familiare, garantendo alle donne un giuridico indipendente dal coniuge. Sulla direttiva per i lavoratori altamente qualificati, la cosiddetta può essere un ottimo fattore di attrazione per professionisti di cui l'Europa ha molto bisogno. Qualche dettaglio in più, Commissario Frattini, ci premerebbe saperlo su questa in ogni caso e comunque, come Lei ha ricordato, oggi in Europa solo il 5% dei lavoratori sono altamente qualificati contro l'85% di . Per questa ultima fascia di lavoratori la direttiva sugli stagionali dovrà colmare un vuoto di diritti e credo che a chi di loro rispetta le regole debba essere offerta la possibilità di un acceso prioritario ad altre forme di immigrazione temporanea e permanente. Però, Commissario Frattini, vanno bene proposte aperte, opzioni, come Lei le ha chiamate, sui migranti poco o non qualificati. Ma quanto dovremo aspettare, e mi rivolgo soprattutto al Consiglio, prima di avere una direttiva in materia?"@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, immigratie is geen noodgeval en ook geen voorbijgaand verschijnsel. In 2006 waren er in de 27 EU-landen 18,5 miljoen migranten. Zoals u weet, zijn daar veel redenen voor: oorlogen, armoede, milieurampen en meedogenloze dictaturen in veel delen van de wereld. De Europese Unie is een van de grootste spelers van de wereld, dus zij moet ophouden met treuzelen en een structureel beleid opstellen om de uitdaging waarmee wij allemaal te maken hebben het hoofd te bieden. In ons eentje lukt het ons niet! Mijn tijd is om, dames en heren. We willen de regeringen en de Raad oproepen realistischer en moediger te zijn. Er is een verantwoordelijk beleid nodig om een einde te maken aan de angsten en onzekerheden van onze steeds ongerustere maatschappijen. Er zijn geen vergrendelde grenzen en we worden niet overspoeld door immigranten! Immigratie is noodzakelijk en als er verstandig mee wordt omgegaan, kan het een aanwinst zijn voor een burgermaatschappij die verschillen respecteert. Er is al veel gedaan in de strijd tegen illegale immigratie, maar nog niet genoeg. De belangrijkste manier om illegale immigratie te bestrijden is legale kanalen scheppen om de Europese Unie binnen te komen. Deze twee aspecten hangen onlosmakelijk samen en daarom hebben Javier Moreno Sánchez en ik besloten onze verslagen samen te presenteren. Onze economieën zouden niet meer kunnen functioneren zonder arbeidsmigranten en zonder hun socialezekerheidspremies zou ons uitkeringsstelsel, dat toch al wordt bedreigd door het dalende geboortecijfer, volledig blokkeren. De cijfers van Eurostat zijn volkomen duidelijk: in 2050 is een derde van de 490 miljoen Europeanen ouder dan 65. Het actieplan van de Commissie van 2005 was een belangrijke stap vooruit, want het bevatte praktische voorstellen om op een uniforme manier op EU-niveau legale migratiekanalen te openen. Uiteraard zijn de afzonderlijke lidstaten verantwoordelijk voor het vaststellen van toelatingsquota. Van de vijf richtlijnen die u de komende maanden gaat voorstellen, commissaris Frattini, geven wij prioriteit aan de richtlijn die een gemeenschappelijk rechtskader voor migranten garandeert. Ik wens u het allerbeste, want we weten allemaal dat de onderhandelingen in de Raad zeker niet eenvoudig zullen worden, maar het Parlement staat vierkant achter u. Dat is een van de redenen waarom we moeten overschakelen op medebeslissing en het vetorecht in de Raad moeten afschaffen. Mijn verslag is unaniem goedgekeurd door de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, afgezien van één stem tegen, en ik ben mijn collega’s van de andere fracties uiterst dankbaar voor hun sterke steun. In het verslag vragen we om terbeschikkingstelling op EU-niveau van consistente en betrouwbare statistische gegevens. Het is niet mogelijk wetgeving te maken voor immigratie zonder de werkelijke omvang daarvan te kennen; zonder harde cijfers kan het gemakkelijk een propagandamiddel worden. Dit verschijnsel moet worden aangepakt zonder demagogie, zonder populisme en zonder taboes. Ik ben er daarom van overtuigd dat het van cruciaal belang is dat politici en journalisten meer verantwoordelijkheidsgevoel aan de dag leggen bij het behandelen van een dergelijk gevoelig onderwerp. Beide groepen spelen zoals u weet een belangrijke rol in het integratieproces. Integratie is een tweerichtingenproces van rechten en plichten voor beide partijen en actieve deelname van immigranten aan het economische, sociale en politieke leven in het ontvangende land is van essentieel belang. Ik ben het met u eens, mijnheer Frattini, als u verwijst naar het beginsel van gelijke behandeling als het gaat om sociaaleconomische rechten, want gelijke beloning en veilige werkomstandigheden behoren tot de grondrechten, maar erkenning van kwalificaties, overdraagbaarheid van pensioenrechten, gezinshereniging en het garanderen van een rechtspositie voor vrouwen onafhankelijk van hun echtgenoot eveneens. Wat betreft de richtlijn inzake hooggeschoolde werknemers, zou de zogenoemde best wel eens een uitstekend middel kunnen zijn om professionals aan te trekken die Europa heel hard nodig heeft. We zouden in elk geval wat meer willen weten over deze commissaris, gezien het feit dat tegenwoordig – zoals u al zei – slechts vijf procent van de arbeidsimmigranten hoogopgeleid is, terwijl 95 procent van hen ongeschoold is. De richtlijn inzake seizoenarbeiders moet de tekortkomingen in de rechten van deze groep arbeiders goedmaken, en ik ben van mening dat de seizoenarbeiders die zich aan de regels houden de mogelijkheid moeten krijgen van toegang met voorrang tot andere vormen van tijdelijke en permanente immigratie. Maar, mijnheer Frattini, open voorstellen of mogelijkheden, zoals u ze noemde, voor laagopgeleide en ongeschoolde migranten zijn allemaal goed en aardig, maar hoe lang moeten we nog wachten op een richtlijn op dat gebied? Mijn vraag is met name gericht aan de Raad."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie i panowie! Imigracja to nie sytuacja awaryjna, ani też zjawisko przemijające. W roku 2006, w 27 państwach członkowskich UE mieliśmy 18 i pół miliona imigrantów. Jak wiemy, jest to spowodowane przez szereg przyczyn: wojny, ubóstwo, klęski żywiołowe i bezlitosna dyktatura, panująca w wielu rejonach świata. Unia Europejska jest jednym z kluczowych światowych graczy, dlatego musi bez dalszej zwłoki opracować strukturalną politykę walki z tym wyzwaniem, które dotyczy nas wszystkich. W pojedynkę nigdzie nie zajdziemy! Mój czas się skończył, panie i panowie. Wzywamy rządy i Radę do przyjęcia bardziej realistycznego i odważnego stanowiska. Potrzebujemy odpowiedzialnej strategii, aby rozwiać obawy i wątpliwości naszych coraz bardziej niespokojnych społeczeństw. Granice nie są zamknięte i wcale nie padliśmy ofiarą inwazji imigrantów! Imigracja to konieczność, jeśli zaś podejmiemy w tej sprawie rozsądne decyzje, może stać się atutem dla społeczeństwa obywatelskiego, które szanuje różnorodność. Zrobiono już wiele w walce z nielegalną imigracją, ale to nie wystarczy. Podstawową metodą walki z nielegalną imigracją jest otwarcie legalnych kanałów wstępu na terytorium Unii Europejskiej. Są to dwie strony tej samej monety, i dlatego Javier Moreno Sánchez i ja zdecydowaliśmy wspólnie przedstawić nasze sprawozdania. Nasze gospodarki nie są już w stanie funkcjonować nie zatrudniając migrantów, a bez ich wkładu nasz system ubezpieczeń społecznych uległby paraliżowi, zważywszy na zagrożenie spowodowane przez spadek wskaźnika urodzeń. Dane Eurostat są całkowicie jasne: w roku 2050, jedna trzecia spośród 490 milionów Europejczyków będzie należała do populacji powyżej 65 roku życia. Plan działań Komisji z roku 2005 był ważnym krokiem naprzód, ponieważ przedstawił konkretne wnioski otwarcia kanałów legalnej migracji w sposób ujednolicony na szczeblu UE. Oczywiście, poszczególne państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność za określenie kwot imigracyjnych. Spośród pięciu dyrektyw, które zostaną przedstawione przez pana w nadchodzących miesiącach, panie komisarzu Frattini, znaczenie priorytetowe ma dla nas dyrektywa gwarantująca utworzenie wspólnych ram prawnych dla migrantów. Życzę panu wszystkiego najlepszego, ponieważ wszyscy wiemy, że negocjacje z Radą z pewnością nie będą łatwe, ale będzie pan miał Parlament po swojej stronie. To jedna z przyczyn, dla których powinniśmy przejść na współdecydowanie i położyć kres prawu weta w Radzie. Moje sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie przez Komisję LIBE, poza jednym głosem sprzeciwu, i jestem niezwykle wdzięczna kolegom z innych grup za wsparcie. W sprawozdaniu wzywamy do udostępnienia na szczeblu UE spójnych i rzetelnych statystyk. Nie można wprowadzać prawodawstwa dotyczącego imigracji, nie znając jej prawdziwego zakresu; bez twardych danych, może ono łatwo stać się narzędziem propagandy. Do tego zjawiska musimy podejść bez demagogii, bez populizmu i bez tabu. Dlatego wierzę, że zarówno politycy, jak i dziennikarze powinni bezwzględnie wykazać się większym poczuciem odpowiedzialności, wypowiadając się w kwestii tak delikatnej. Obie grupy, jak państwo wiedzą, odgrywają kluczową rolę w procesie integracji. Integracja jest procesem dwustronnym, określającym prawa i obowiązki obu stron, a aktywne uczestnictwo imigrantów w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym kraju przyjmującego ma kluczowe znaczenie. Zgadzam się z panem, panie Frattini, gdy mówi pan o zasadzie równego traktowania w odniesieniu do praw społecznych i gospodarczych, ponieważ podstawowe prawa człowieka obejmują równą płacę i bezpieczeństwo pracy, ale także uznanie kwalifikacji, możliwość przenoszenia praw do wynagrodzenia, łączenie rodzin oraz zagwarantowanie kobietom prawnej niezależności od małżonka. Jeśli chodzi o dyrektywę w sprawie pracowników wysoko wykwalifikowanych, tak zwana błękitna karta może okazać się znakomitym bodźcem, przyciągającym specjalistów, których Europa tak bardzo potrzebuje. Z pewnością chcielibyśmy dowiedzieć się nieco więcej na temat błękitnej karty, panie komisarzu, zważywszy, że na dzień dzisiejszy – jak pan już wspomniał – tylko 5% zatrudnionych imigrantów to osoby wysoko wykwalifikowane, w przeciwieństwie do 95% niewykwalifikowanych. Dyrektywa w sprawie pracowników sezonowych powinna uzupełnić luki w zakresie praw tej ostatniej grupy pracowników, i jestem przekonana, że pracownicy sezonowi, którzy przestrzegają zasad, powinni mieć pierwszeństwo w dostępie do innych form imigracji tymczasowej i trwałej. Jednakże, panie Frattini, luźne wnioski lub alternatywy, jak je pan nazwał, dotyczące migrantów o niskich kwalifikacjach lub niewykwalifikowanych, to świetna inicjatywa, ale jak długo będziemy czekać na dyrektywę w tej sprawie? Moje pytanie jest skierowane przede wszystkim do Rady."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a imigração não é uma situação de emergência nem um fenómeno transitório. Em 2006, houve 18 milhões e meio de migrantes na Europa dos 27. As causas são muitas, como sabem: guerras, pobreza, catástrofes ambientais e ditaduras ferozes em muitas regiões do mundo. A União Europeia é um dos grandes actores mundiais e, por isso, deve deixar de adiar as situações e definir políticas estruturais para fazer face a este desafio que nos envolve a todos. Sozinhos não chegaremos a lado nenhum! Senhoras e Senhores Deputados, o meu tempo chegou ao fim. Gostaríamos de pedir aos governos e ao Conselho que sejam mais realistas e mais corajosos. Impõe-se uma política responsável para responder aos medos e às incertezas das nossas sociedades cada vez mais inquietas. Não há fronteiras seladas e não estamos a ser invadidos por imigrantes! A imigração é uma necessidade e, se for gerida com seriedade, pode tornar-se uma riqueza para uma sociedade civil que respeite as diferenças. Muito tem sido feito no combate à imigração ilegal, mas não chega. A principal maneira de combater a imigração ilegal é abrir canais legais para a entrada na União Europeia. São duas faces da mesma moeda, e foi por isso que eu e Javier Moreno Sánchez decidimos apresentar os nossos relatórios em conjunto. As nossas economias já não poderiam funcionar sem os trabalhadores imigrantes e, sem as suas contribuições para a segurança social, o nosso sistema de assistência social ficaria paralisado, ameaçado como está pela enorme queda demográfica. Os números do Eurostat são perfeitamente claros: em 2050, um terço dos 490 milhões de europeus terá mais de 65 anos. O plano de acção para 2005 da Comissão representou um importante passo em frente porque lançou propostas concretas para abrir de modo uniforme canais de imigração legais ao nível da UE. Evidentemente, os diferentes Estados-Membros são responsáveis pela definição de quotas de entrada. Das cinco directivas que o Senhor Comissário Frattini irá propor nos próximos meses, a prioridade para nós é aquela que garante um quadro comum de direitos para os imigrantes. Desejo-lhe boa sorte, porque todos sabemos que as negociações no Conselho não irão, certamente, ser nada fáceis, mas o Parlamento dar-lhe-á todo o apoio. Essa é também uma razão pela qual precisamos de assegurar a co-decisão e abolir o direito de veto no seio do Conselho. O meu relatório foi aprovado por unanimidade na comissão LIBE, com um único voto contra, e eu estou extremamente grata aos meus colegas dos outros grupos pelo seu firme apoio. No relatório pedimos que sejam disponibilizados dados estatísticos exactos e fiáveis a nível europeu. Não se pode legislar sobre a imigração sem se conhecer a sua verdadeira dimensão; sem números exactos pode tornar-se facilmente um instrumento de propaganda. Este fenómeno precisa de ser tratado sem demagogia, sem populismo e sem tabus. Por conseguinte, penso que é essencial que os políticos e os jornalistas revelem maior sentido de responsabilidade ao abordarem uma questão tão sensível como esta. Ambos os grupos, como sabem, desempenham um papel fulcral no processo de integração. A integração é um processo bidimensional de direitos e deveres para ambas as partes, sendo essencial a participação dos imigrantes na vida económica, social e política do país de acolhimento. Concordo consigo, Senhor Comissário Frattini, quando se refere ao princípio da igualdade de tratamento no que respeita aos direitos socioeconómicos, uma vez que os direitos fundamentais incluem igualdade salarial e segurança no trabalho, mas também o reconhecimento das habilitações, a transferibilidade dos direitos de pensões, a reunificação familiar e a garantia de que as mulheres terão um estatuto legal independente dos cônjuges. Relativamente à directiva sobre os trabalhadores altamente qualificados, o chamado Cartão Azul pode muito bem ser um excelente meio de atrair profissionais, de que a Europa tanto necessita. Em todo o caso, Senhor Comissário, gostaríamos de saber um pouco mais acerca desse Cartão Azul, uma vez que, actualmente – como recordou – apenas 5% dos trabalhadores imigrantes são altamente qualificados, contra 95% daqueles que o não são. A directiva sobre os trabalhadores sazonais deverá colmatar um vazio no que toca aos direitos deste último grupo de trabalhadores, e eu penso que aos trabalhadores sazonais que respeitam as regras deve ser dada a possibilidade de um acesso prioritário a outras formas de imigração temporária e permanente. No entanto, Senhor Comissário Frattini, propostas abertas, ou opções, como o senhor lhes chamou, relativamente aos trabalhadores pouco ou não qualificados estão muito bem, mas quanto tempo vamos ter de esperar antes de termos uma directiva sobre essa matéria? A minha pergunta é dirigida antes de mais ao Conselho."@pt17
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'immigrazione dunque non è un'emergenza né un fenomeno transitorio. Nel 2006 i migranti nell'Europa a 27 sono stati 18 milioni e mezzo. Le cause, come sapete, sono tante: guerre, povertà, catastrofi ambientali, feroci dittature in molte regioni del mondo. L'Unione europea è uno dei grandi attori globali e deve quindi rompere gli indugi e definire politiche strutturali per affrontare questa sfida che ci coinvolge tutti: da soli non andiamo da nessuna parte! Il tempo è scaduto, cari colleghi, ai governi e al Consiglio chiediamo maggiore realismo e maggiore coraggio. Alle paure e alle incertezze delle nostre società sempre più inquiete si risponde con una politica responsabile. Non esistono frontiere sigillate e non siamo invasi dagli immigrati! L'immigrazione è una necessità e se governata con serietà può diventare una ricchezza in una società civile e rispettosa delle differenze. Molto è stato fatto nella lotta all'immigrazione clandestina, ma non basta. Si contrasta l'immigrazione illegale aprendo innanzitutto canali legali per entrare nell'Unione europea: sono le due facce della stessa medaglia e per questo che io e Javier Moreno Sánchez abbiamo deciso di presentare insieme le nostre relazioni. Le nostre economie non potrebbero più funzionare senza i lavoratori immigrati e senza i loro contributi previdenziali il nostro sistema di è destinato alla paralisi, minacciato com'è dal pesante calo demografico. Eurostat parla chiaro: nel 2050 un terzo dei 490 milioni di europei avrà più di 65 anni. Il piano d'azione del 2005 della Commissione ha rappresentato un passo importante perché ha rilanciato proposte concrete per aprire in modo uniforme, a livello dell'Unione, canali di immigrazione legale, resta ovviamente ai singoli Stati membri la responsabilità della definizione delle quote d'ingresso. Delle cinque direttive che Lei, Commissario Frattini, proporrà nei prossimi mesi, prioritaria per noi resta quella che garantisce innanzitutto un quadro comune di diritti per i migranti. Le auguro buona lena, perché sappiamo che il negoziato in Consiglio non sarà certamente facile, ma il Parlamento non farà mancare il suo sostegno. Anche per questo e necessario garantirci la codecisione ed eliminare in Consiglio il diritto di veto. La mia relazione è stata adottata all'unanimità, con un solo voto contrario, in commissione LIBE e per l'ottima collaborazione con i colleghi degli altri gruppi li ringrazio di cuore. Nella relazione chiediamo di poter disporre di dati statistici armonizzati e affidabili a livello europeo. Non si può legiferare sull'immigrazione senza conoscerne la reale portata, senza numeri certi diventa facile strumento di propaganda. Questo fenomeno va affrontato senza demagogia, senza populismo, senza tabù. Perciò ritengo fondamentale un maggiore senso di responsabilità da parte dei politici e da parte dei giornalisti quando affrontano un tema così sensibile, entrambi, come sapete, svolgono un ruolo centrale nel processo di integrazione. L'integrazione è un processo bidirezionale di diritti e doveri da entrambe le parti e che non può prescindere dalla partecipazione attiva degli immigrati alla vita economica, sociale e politica del paese ospitante. Sono d'accordo con Lei, Commissario Frattini, quando parla del principio di per i diritti socioeconomici, perché fondamentali sono il diritto a un eguale salario, alla sicurezza sul lavoro ma anche il riconoscimento dei titoli di studio, il diritto alla trasferibilità dei diritti pensionistici, il ricongiungimento familiare, garantendo alle donne un giuridico indipendente dal coniuge. Sulla direttiva per i lavoratori altamente qualificati, la cosiddetta può essere un ottimo fattore di attrazione per professionisti di cui l'Europa ha molto bisogno. Qualche dettaglio in più, Commissario Frattini, ci premerebbe saperlo su questa in ogni caso e comunque, come Lei ha ricordato, oggi in Europa solo il 5% dei lavoratori sono altamente qualificati contro l'85% di . Per questa ultima fascia di lavoratori la direttiva sugli stagionali dovrà colmare un vuoto di diritti e credo che a chi di loro rispetta le regole debba essere offerta la possibilità di un acceso prioritario ad altre forme di immigrazione temporanea e permanente. Però, Commissario Frattini, vanno bene proposte aperte, opzioni, come Lei le ha chiamate, sui migranti poco o non qualificati. Ma quanto dovremo aspettare, e mi rivolgo soprattutto al Consiglio, prima di avere una direttiva in materia?"@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, prisťahovalectvo nie je naliehavým ani prechodným fenoménom. V roku 2006 bolo v EÚ-27 18,5 milióna migrantov. Ako viete, príčin je mnoho: vojny, chudoba, environmentálne katastrofy a bezohľadné diktátorské režimy v mnohých svetových regiónoch. Európska únia je jedných z hlavných svetových aktérov, a tak musí prestať otáľať a mala by vytvoriť štrukturálne politiky, aby čelila tejto výzve, ktoré sa týka nás všetkých. Sami sa nikam nedostaneme! Môj čas uplynul, dámy a páni. Chceli by sme vyzvať vlády a Radu, aby boli realistickejší a odvážnejší. Je potrebná zodpovedná politika, aby sme rozptýlili obavy a neistoty našich stále viac znepokojených spoločností. Neexistujú uzavreté hranice a my nie sme napádaní prisťahovalcami! Prisťahovalectvo je nutnosť, a ak sa s ním zaobchádza uvážlivo, môže byť prospešné pre občiansku spoločnosť, ktorá rešpektuje rozdiely. V boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu bolo vykonané množstvo práce, no to nestačí. Hlavným spôsobom boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu je otvoriť legálne kanály pre vstup do Európskej únie. Toto sú dve strany tej istej mince a preto sme sa s pánom Javierom Morenom Sánchezom rozhodli predložiť naše správy spoločne. Naše hospodárstva by už ďalej nemohli fungovať bez migrujúcich pracovníkov, a bez ich príspevkov na sociálne zabezpečenie by bol náš systém sociálneho zabezpečenia paralyzovaný, keďže už dnes ho ohrozuje pokles pôrodnosti. Číselné údaje Eurostatu sú úplne zrozumiteľné: v roku 2050 bude mať tretina 490 miliónov Európanov vek nad 65 rokov. Akčný plán Komisie z roku 2005 bol dôležitým krokom vpred, pretože uvádzal praktické návrhy otvorenia kanálov legálnej migrácie jednotným spôsobom na úrovni EÚ. Jednotlivé členské štáty sú samozrejme zodpovedné za stanovenie kvót pre vstup. Pán komisár Frattini, z piatich smerníc, ktoré navrhnete v nasledujúcich mesiacoch, je našou prioritou smernica, ktorá zaručuje spoločný rámec práv pre migrantov. Želám vám veľa úspechov, pretože všetci vieme, že rokovania v Rade sa určite nezaobídu bez komplikácií, no Parlament bude stáť plne za vami. Toto je dôvod, prečo je nutné prejsť na postup spolurozhodovania a zrušiť právo veta v Rade. Vo Výbore LIBE bola moja správa prijatá jednomyseľne, s výnimkou jedného hlasu proti, a ja som veľmi vďačná svojim kolegom z ostatných skupín za ich neochvejnú podporu. V tejto správe žiadame, aby na úrovni EÚ boli k dispozícii konzistentné a spoľahlivé štatistické údaje. Nemožno prijímať právne predpisy o prisťahovalectve bez toho, aby sme poznali jeho skutočný rozsah; bez jednoznačných číselných údajov sa z toho ľahko môže stať nástroj propagandy. Je potrebné riešiť tento fenomén bez demagógie, populizmu a tabuizovania. Preto sa domnievam, že je rozhodujúce, aby politici a novinári ukázali väčší zmysel pre zodpovednosť pri zaoberaní sa takouto citlivou témou. Obe skupiny, ako viete, zohrávajú kľúčovú úlohu v procese integrácie. Integrácia je pre obe skupiny obojsmerným procesom práv a povinností, a aktívna účasť prisťahovalcov na hospodárskom, sociálnom a politickom dianí hosťujúcej krajiny je dôležitá. Súhlasím s vami, pán komisár Frattini, vo veci zásady rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide o sociálno-hospodárske práva, pretože základné práva sa týkajú rovnocenného odmeňovania a rovnakej bezpečnosti pri práci, ale taktiež uznávania kvalifikácií, prevoditeľnosti dôchodkových práv, opätovného zjednotenia rodiny a zaručenia právneho postavenia pre ženy, ktoré je nezávislé od ich manžela. Pokiaľ ide o smernicu o vysokokvalifikovaných pracovníkoch, tzv. modrá karta môže byť tiež vynikajúcim prostriedkom na prilákanie odborníkov, ktorých Európa veľmi potrebuje. Pán komisár, v každom prípade by sme radi vedeli trochu viac o tejto modrej karte vzhľadom na to, ako ste spomenuli, že v súčasnosti je vysokokvalifikovaných iba 5 % migrujúcich pracovníkov, v porovnaní s 95 % migrujúcich pracovníkov bez kvalifikácie. V smernici o sezónnych pracovníkoch by sa mali kompenzovať nedostatky v právach tejto poslednej skupiny pracovníkov, a ja si myslím, že sezónnym pracovníkom, ktorí dodržiavajú pravidlá, by mala byť poskytnutá možnosť prednostného prístupu k ostatným formám dočasného alebo trvalého prisťahovalectva. Pán komisár Frattini, nedoriešené návrhy alebo možnosti, ako ich nazývate, o nízkokvalifikovaných a nekvalifikovaných migrantoch sú však všetky veľmi dobré, ale ako dlho ešte musíme čakať na prijatie smernice v tejto oblasti? Moja otázka je smerovaná predovšetkým Rade."@sk19
"Proua juhataja, daamid ja härrad, sisseränne pole hädaolukord ega ka mööduv nähtus. Aastal 2006 elas EL-27s 18,5 miljonit sisserändajat. Nagu te teate, on selleks mitmeid põhjusi: sõjad, vaesus, keskkonnakatastroofid, julmad diktaatorlikud režiimid maailma paljudes piirkondades. Euroopa Liit on maailma üks mõjukaim jõud, seega peab ta lõpetama tegude edasilükkamise ja koostama struktuuripoliitika, mis saavutab meie eesmärgid. Me ei jõua üksinda töötades mitte kuhugi! Minu aeg on lõppenud, daamid ja härrad. Nõuame valitsustelt ja nõukogult realistlikumat ja julgemat lähenemist. Meil on vaja arukat poliitikat, et oma järjest rahutumaks muutuvate ühiskondade kartustele ja teadmatusele vastu astuda. Pole olemas suletud piire ja meid ei ähvarda sisserändajate sissetung! Sisseränne on vajalik, ja arukalt lähenedes võib see kujuneda erisusi austava kodanikuühiskonna oluliseks väärtuseks. Ebaseadusliku sisserändega võitlemise nimel on tehtud palju, kuid sellest ei piisa. Peamine moodus ebaseadusliku sisserändega võitlemiseks on avada ELi sisenemiseks seaduslikud kanalid. Need on ühe mündi kaks poolt, ja see ongi põhjus, miks Javier Moreno Sánchez ja mina otsustasime oma raportid esitada koos. Meie majandused ei suudaks võõrtööjõuta enam toimida, ja nende sotsiaalkindustusmakseteta oleks meie hoolekandesüsteem halvatud, ohus, nagu on ta seda järsult langeva sündimuse tõttu. Eurostati andmed on täiesti selged: 2050. aastaks moodustavad kolmandiku 490 miljonist eurooplasest üle 65 aasta vanused inimesed. Komisjoni 2005. aasta tegevuskava oli oluliseks edusammuks, kuna selles esitati praktilisi ettepanekuid ELi tasandil seaduslike sisserändekanalite ühtse avamise kohta. Ilmselgelt kuulub sisserände kvootide kehtestamine liikmesriikide kohustuste hulka. Viiest direktiivist, mille te järgnevate kuude jooksul esitate, volinik Frattini, on meie jaoks olulisim see, mis tagab võõrtööliste õiguste ühtse raamistiku. Soovin teile edu, kuna me kõik teame, et läbirääkimised nõukogus ei saa olema kerged, kuid teil on parlamendi toetus. See on üks põhjustest, miks meil on vaja üle minna kaasotsustamisele ja kaotada nõukogus vetoõigus. Minu raport võeti kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis üksmeelselt vastu, välja arvatud üks vastuhääl, ja ma olen tohutult tänulik oma kolleegidele teistest fraktsioonidest nende kindla toetuse eest. Raportis palume, et ELi tasandil oleks kättesaadav terviklik ja usaldusväärne statistika. Sisserändealane õigusloome on võimatu selle tõelist ulatust teadmata; täpsete andmeteta võib see väga kergesti muutuda propagandavahendiks. Selle nähtusega tuleb tegelda demagoogia, populismi ja tabudeta. Seepärast usun, et poliitikud ja ajakirjanikud peavad tingimata näitama suuremat vastutustunnet selle niivõrd tundliku küsimuse käsitlemisel. Nagu te teate, on mõlemal osapoolel integratsiooniprotsessis oma tähtis roll. Integratsioon on osapoolte õiguste ja kohustuste mõlemasuunaline protsess, sisserändajate aktiivne osalus vastuvõtjariigi majanduslikus, ühiskondlikus ja poliitilises elus on ülimalt tähtis. Ma nõustun teiega, härra Frattini, kui te sotsiaalmajanduslike õigustega seoses viitate võrdse kohtlemise põhimõttele, kuna põhiõiguste hulka kuulub võrdne tasustamine ja tööohutus, kuid ka kvalifikatsioonide tunnustamine, pensioniõiguste ülekandmine, perekondade taasühinemine ja naistele nende abikaasast sõltumatu õigusliku seisundi tagamine. Mis puudutab direktiivi kõrgkvalifitseeritud töötajate kohta, siis niinimetatud sinisest kaardist võib saada ka suurepärane vahend, mis meelitaks Euroopasse vajalikke spetsialiste. Igal juhul soovime sellest sinisest kaardist rohkem teada saada, volinik Frattini, arvestades, et tänapäeval – nagu te meenutasite – on võõrtööjõust kõrgelt kvalifitseeritud vaid 5%, vastukaaluks 95%-le lihttöölistele. Direktiiv hooajaliste töötajate kohta peaks kaotama viimase töölisterühma õigustes esinevad puudused, ja ma usun, et reegleid järgivatel hooajatöölistel peaks olema õigus kasutada eeliskorras ajutise ja alalise sisserände teisi vorme. Idee vähekvalifitseeritud ja lihttöölisi puudutavatest algsetest ettepanekutest ja võimalustest, nagu te neid nimetasite, härra Frattini, on hea mõte, kuid kui kaua tuleb meil oodata, enne kui ilmub seda valdkonda käsitlev direktiiv? Minu küsimus on otseselt suunatud nõukogule."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Invandring är varken en nödsituation eller ett övergående fenomen. Det fanns 18,5 miljoner invandrare i EU-27 2006. Det finns många anledningar, som ni vet: krig, fattigdom, miljökatastrofer och hänsynslösa diktaturer i många av världens regioner. Europeiska unionen är en av världens största aktörer, så den måste sluta att skjuta upp saker och ting och utarbeta en strukturell politik för att bemöta denna utmaning som involverar oss alla. Vi kommer ingenstans ensamma! Min tid är slut. Vi skulle vilja uppmana regeringarna och rådet att vara mer realistiska och modigare. Det behövs en ansvarig politik för att bemöta farhågorna och otryggheten i våra alltmer osäkra samhällen. Det finns inga stängda gränser, och vi invaderas inte av invandrare! Invandring är en nödvändighet, och om den hanteras med förstånd kan den vara en tillgång för ett civilsamhälle som respekterar skillnader. Mycket har gjorts i kampen mot illegal invandring, men det räcker inte. Det viktigaste sättet att bekämpa illegal invandring är att öppna lagliga kanaler för inresa till Europeiska unionen. Detta är två sidor av samma mynt, och det är därför som Javier Moreno Sánchez och jag har beslutat att lägga fram våra betänkanden tillsammans. Våra ekonomier skulle inte längre kunna fungera utan migrerande arbetstagare, och utan deras sociala avgifter skulle vårt välfärdssystem paralyseras, hotas i sin nuvarande form av det sjunkande födelsetalet. Eurostats siffror är fullkomligt tydliga: 2050 kommer en tredjedel av de 490 miljoner européerna att vara över 65 år. Kommissionens handlingsplan för 2005 var ett viktigt framsteg, eftersom den innehåller praktiska förslag för öppnandet av lagliga invandringskanaler på ett enhetligt sätt på EU-nivå. De enskilda medlemsstaterna ansvarar naturligtvis för att fastställa inresekvoter. Kommissionsledamot Frattini! Av de fem direktiv som ni ska föreslå under de kommande månaderna är vår prioritet det som garanterar en gemensam ram för rättigheter för invandrare. Jag önskar er all välgång, eftersom ni vet att förhandlingarna i rådet verkligen inte kommer att vara enkla, men parlamentet kommer att stå bakom er. Detta är ett av skälen till att vi måste övergå till medbeslutande och överge vetorätten i rådet. Mitt betänkande antogs enhälligt i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, med undantag av en röst emot, och jag är tacksam mot mina kolleger från andra grupper för deras starka stöd. I betänkandet uppmanar vi till att enhetlig och pålitlig statistik ska tillgängliggöras på EU-nivå. Man kan inte lagstifta om invandring utan att känna till dess verkliga omfattning. Utan kalla fakta kan det lätt bli ett propagandaredskap. Detta fenomen måste tas upp utan demagogi, populism eller tabun. Jag anser därför att det är avgörande att politiker och journalister visar ett större ansvar när de hanterar dessa känsliga ämnen. Båda grupperna spelar en nyckelroll i integrationsprocessen, som ni vet. Integrering är en tvåvägsprocess som består av rättigheter och skyldigheter för båda parter, och invandrarnas aktiva deltagande i det ekonomiska, sociala och politiska livet i värdlandet är kärnan. Herr Frattini! Jag instämmer med er i er hänvisning till principen om likabehandling när det gäller socioekonomiska rättigheter, eftersom grundläggande rättigheter omfattar lika lön och säkerhet på arbetsplatsen, men också erkännandet av kvalifikationer, överföring av pensioner, familjeåterförening, och att ge kvinnor en rättslig ställning som är oberoende av makens rättsliga ställning. När det gäller direktivet om högutbildade arbetstagare kan det så kallade blåa kortet mycket väl vara ett utmärkt medel för att locka hit yrkesfolk, som EU är i så stort behov av. Herr kommissionsledamot! Vi skulle hur som helst vilja få veta lite mer om detta blåa kort, med tanke på att – som ni har påmint oss om – bara 5 procent av de invandrade arbetstagarna i dagsläget är högutbildade, i motsats till 95 procent outbildade. Direktivet om säsongsarbetare bör ersätta bristfälliga rättigheter för denna sistnämnda grupp av arbetstagare, och jag anser att de säsongsarbetare som följer reglerna bör erbjudas förtur till andra former av tillfällig och permanent invandring. Men, herr Frattini, förutsättningslösa förslag, eller alternativ, som ni kallar dem, om lågutbildade och outbildade invandrare är alla mycket bra, men hur länge måste vi vänta innan vi får ett direktiv på detta område? Min fråga riktas i första hand till rådet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Applausi)"18,15,12
"Carta blu"18,15,12
"Lilli Gruber,"12
"status"18,15,12
"unskilled"18,15,12
"welfare"18,15,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph