Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-25-Speech-2-414"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070925.35.2-414"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, this report is a serious, thorough and inspirational piece of work. The rapporteur has rallied support across the Committee on Foreign Affairs but also across the other four committees that we have just heard from. In my view it will meet with widespread acclamation tomorrow, including my own support, and, I am very happy to say, that of my British colleagues. Commissioner Piebalgs, you went a very long way in your introduction to support the initiative that the Committee chairman, Mr Saryusz-Wolski, has raised with, as I say, a lot of innovation and skill, because, to many, there were challenges. I have two specific questions to which perhaps you might reply. You stated, in terms of one of our major suppliers, Russia, that you look forward to a new agreement under the action plan. What is wrong with the old agreement that Russia has actually signed, the Energy Charter, including the Transit Protocol? Because, if our neighbours and suppliers, with whom we have mutual dependency, constantly renege on agreements, what confidence can we have in the future? We are looking for harmonious relations, but we have to defend our own corner and not merely agree with those who are in a supply situation. I disagree with Ms Ek in her reservations – perhaps she might listen – about the High Official. It seems to me that Mr Saryusz-Wolski is absolutely right in that we must have an institutional representative, whether it is yourself or whether it is, as we foresee, a double-hatted responsibility – both the Commission and Council. I disagree thoroughly with Ms Ek. This increases transparency, because Parliament would have a direct contact in the Vice-President of the Commission role of this High Official. Could you dwell, in your reply, a little bit on this institutional issue, which seems to me to be extremely important and which Parliament is going to stress very strongly?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, tato zpráva představuje seriózní, pečlivou a inspirativní práci. Zpravodaj shromáždil podporu celého Výboru pro zahraniční záležitosti, ale i ostatních čtyř výborů, jejichž zástupci zrovna hovořili. Dle mého názoru se zítra setká se všeobecným souhlasem, včetně mé podpory, a k mé velké radosti i mých britských kolegů. Pane komisaři Piebalgsi, váš úvod byl velice důležitý pro podporu iniciativy, jíž předseda Výboru pan Saryusz-Wolski navýšil, jak říkám, o mnoho inovací a znalostí, protože pro mnohé to představovalo problémy. Mám dvě konkrétní otázky, na něž byste mi mohl možná odpovědět. Uvedl jste, v souvislosti s jedním z našich hlavních dodavatelů, Ruskem, že se těšíte na novou dohodu v rámci akčního plánu. Co je špatného na staré dohodě, kterou Rusko skutečně podepsalo, energetickou chartou, včetně protokolu o transitu? Protože, jestliže naši sousedé a dodavatelé, s nimiž nás váže vztah vzájemné závislosti, setrvale nedodržují dohody, jakou můžeme mít důvěru v budoucnost? Snažíme se o harmonické vztahy, ale musíme si bránit své místo, a ne jen souhlasit s těmi, kteří jsou v pozici dodavatele. Nesouhlasím s paní Ekovou a jejími výhradami – možná mě poslouchá – ohledně vysokého představitele. Mám pocit, že pan Saryusz-Wolski má naprostou pravdu, že musíme mít institucionálního zástupce, ať už jde o vás, nebo, jak plánujeme, o dvojí zodpovědnost – Komise, ale i Rady. S paní Ekovou zcela nesouhlasím. Tím se zvětší transparentnost, protože by měl Parlament přímé kontakty v podobě místopředsedy Komise v úloze tohoto vysokého představitele. Mohl byste se ve své odpovědi trochu věnovat tomuto institucionálnímu tématu, jež je z mého pohledu nesmírně důležité a na nějž bude Parlament klást velký důraz?"@cs1
"Fru formand! Denne betænkning udgør et seriøst, grundigt og inspirerende stykke arbejde. Ordføreren har samlet støtte i hele Udenrigsudvalget, men også på tværs af de andre fire udvalg, vi lige har hørt. Efter min mening vil den blive mødt med udbredt bifald i morgen, herunder med støtte fra mig selv og, hvilket jeg er meget glad for at kunne sige, fra mine britiske kolleger. Kommissær Piebalgs, De gik meget langt i Deres indledning med opbakning om det initiativ, som udvalgsformanden, hr. Saryusz-Wolski, har taget med, synes jeg, stor fornyelse og dygtighed, for i manges øjne var der udfordringer. Jeg har to specifikke spørgsmål, som De måske kan svare på. De fremførte, med tanke på en af vores største leverandører, Rusland, at De ser frem til en ny aftale under handlingsplanen. Hvad er der galt med den gamle aftale, som Rusland faktisk har underskrevet, energichartret, herunder transitprotokollen? For hvilken tiltro kan vi have til fremtiden, hvis vores naboer og leverandører, med hvem vi har gensidig afhængighed, konstant svigter indgåede aftaler? Vi ønsker harmoniske forbindelser, men vi er nødt til at forsvare vores eget hjørne og ikke blot være enige med dem, som kan levere. Jeg er uenig med fru Ek i hendes forbehold - måske kunne hun lytte - hvad angår den højtstående repræsentant. Efter min mening har hr. Saryusz-Wolski ubetinget ret i, at vi må og skal have en institutionel repræsentant, hvad enten det bliver Dem selv, eller det bliver et ansvarsområde med to kasketter, hvilket vi forudser - både Kommissionen og Rådet. Jeg er ganske uenig med fru Ek. Dette forøger gennemsigtigheden, fordi Parlamentet vil få en direkte kontakt i form af denne højtstående repræsentants rolle som næstformand i Kommissionen. Kunne De i Deres svar opholde Dem lidt ved dette institutionelle spørgsmål, som for mig synes at være ekstremt vigtigt, og som Parlamentet vil lægge meget stor vægt på?"@da2
". Frau Präsidentin! Dieser Bericht ist ein ernsthaftes, gründliches und inspirierendes Stück Arbeit. Der Berichterstatter hat im gesamten Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, aber auch in den anderen vier Ausschüssen, von denen wir eben gehört haben, Unterstützung gewonnen. Ich glaube, dass er morgen breite Zustimmung finden wird, einschließlich meiner und der meiner britischen Kollegen, was ich mit besonderer Freude feststelle. Herr Kommissar Piebalgs, Sie haben in Ihrer Einleitung die Initiative, die der Ausschussvorsitzende, Herr Saryusz-Wolski, mit viel Innovation und Geschick ergriffen hat, sehr wortreich unterstützt, denn für viele gab es Herausforderungen. Ich habe zwei konkrete Fragen, die Sie vielleicht beantworten können. In Bezug auf einen unserer wichtigsten Lieferanten – Russland – sagten Sie, dass Sie sich auf die neue Vereinbarung im Rahmen des Aktionsplans freuen. Wo liegt das Problem bei der alten Vereinbarung, der Energiecharta einschließlich des Transitprotokolls, die Russland schließlich unterzeichnet hat? Denn wenn unsere Nachbarn und Lieferanten, mit denen uns eine gegenseitige Abhängigkeit verbindet, die Vereinbarungen ständig ignorieren, wie viel Vertrauen können wir dann in Zukunft haben? Wir streben harmonische Beziehungen an, aber wir müssen unsere eigenen Interessen schützen und können nicht einfach jenen zustimmen, die uns beliefern. Frau Eks Bedenken – vielleicht könnte sie zuhören – bezüglich des Hohen Beamten teile ich nicht. Meines Erachtens hat Herr Saryusz-Wolski völlig Recht. Wir brauchen einen institutionellen Vertreter. Das können Sie selbst sein oder, wie wir uns das vorstellen, jemand, der sowohl die Kommission als auch den Rat vertritt. Ich kann Frau Ek überhaupt nicht zustimmen. Das erhöht die Transparenz, denn das Parlament würde mit dem Hohen Beamten in der Rolle eines Vizepräsidenten der Kommission über einen direkten Kontakt verfügen. Könnten Sie in Ihrer Antwort etwas stärker auf diesen institutionellen Aspekt eingehen, der meines Erachtens äußerst wichtig ist und den das Parlament sehr stark betonen wird?"@de9
". Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση αυτή είναι σοβαρό, διεξοδικό και ενθαρρυντικό έγγραφο. Ο εισηγητής συγκέντρωσε στήριξη στους κόλπους της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων αλλά και των άλλων τεσσάρων επιτροπών τις οποίες μόλις ακούσαμε. Κατά την άποψή μου, θα τύχει ευρείας αποδοχής αύριο, και της δικής μου αλλά και των βρετανών συναδέλφων μου, κάτι που δηλώνω με ικανοποίηση. Επίτροπε Piebalgs, στην εισαγωγή σας επιχειρήσατε διεξοδικά να στηρίξετε την πρωτοβουλία που έλαβε ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής, κ. Saryusz-Wolski, με αρκετή, θα έλεγα, καινοτομία και επιδεξιότητα, διότι, κατά την άποψη πολλών, υπήρξαν προκλήσεις. Έχω δύο συγκεκριμένα ερωτήματα στα οποία ενδεχομένως να απαντήσετε. Αναφέρατε, όσον αφορά τον έναν εκ των μεγάλων προμηθευτών μας, τη Ρωσία, ότι προσδοκάτε τη σύναψη νέας συμφωνίας στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης. Τι συνέβη με την παλιά συμφωνία την οποία έχει πράγματι υπογράψει η Ρωσία, τον Χάρτη Ενέργειας, περιλαμβανομένου του Πρωτοκόλλου Διαμετακόμισης; Διότι, εάν οι γείτονες και προμηθευτές μας, με τους οποίους μας συνδέει αμοιβαία εξάρτηση, συνεχώς παρασπονδούν ως προς τις συμφωνίες, πόση εμπιστοσύνη μπορεί να υπάρχει στο μέλλον; Επιζητούμε αρμονικές σχέσεις, όμως πρέπει να υπερασπιστούμε τις δικές μας θέσεις και όχι απλώς να συμφωνούμε με εκείνους που βρίσκονται στη θέση του προμηθευτή. Διαφωνώ με την κ. Ek όσον αφορά τις επιφυλάξεις της –ίσως ακούσει– σχετικά με τον Ύπατο Εκπρόσωπο. Μου φαίνεται ότι ο κ. Saryusz-Wolski έχει απόλυτο δίκιο ότι πρέπει να διαθέτουμε θεσμικό αντιπρόσωπο, είτε εσάς είτε, όπως προβλέπουμε, έναν αξιωματούχο με διττό ρόλο – Επιτροπής και Συμβουλίου. Διαφωνώ πλήρως με την κ. Ek. Η διαφάνεια αυξάνεται, διότι το Κοινοβούλιο θα έχει άμεση επαφή με αυτόν τον Ύπατο Εκπρόσωπο λόγω του ρόλου του ως Αντιπροέδρου της Επιτροπής. Μπορείτε να σταθείτε, στην απάντησή σας, λίγο στο θεσμικό αυτό ζήτημα, το οποίο νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό και το οποίο θα τονιστεί ιδιαίτερα από το Κοινοβούλιο;"@el10
". – Señora Presidenta, este informe es un documento serio, concienzudo e inspirador. El ponente ha recabado el apoyo de toda la Comisión de Asuntos Exteriores y también el de otras comisiones a cuyos ponentes acabamos de escuchar. En mi opinión, mañana recibirá el apoyo de una amplia mayoría, incluido el mío propio y, me complace anunciar, el de mis colegas británicos. Señor Comisario Piebalgs, en su introducción usted se ha pronunciado ampliamente a favor del apoyo de la iniciativa que el presidente de la comisión, el señor Saryusz-Wolski, ha presentado, creo, de forma muy innovadora e inteligente, porque, para muchos, se trataba de una larga serie de desafíos. Tengo dos preguntas específicas a las que tal vez podría responder. Ha dicho de uno de nuestros principales proveedores, Rusia, que desearía llegar a un nuevo acuerdo en el marco del plan de acción. ¿Qué es lo que no funciona en el antiguo acuerdo que Rusia ha firmado, la Carta de la Energía, incluido el Protocolo de Tránsito? Porque, si nuestros vecinos y proveedores, con los que mantenemos una dependencia mutua, incumplen los acuerdos, ¿qué garantías podemos tener para el futuro? Deseamos que las relaciones sean armoniosas, pero tenemos que defender nuestros intereses y no limitarnos a dar la razón a nuestros proveedores. No estoy de acuerdo con las reservas manifestadas por la señora Ek —tal vez me esté escuchando— acerca del Alto Funcionario. Me parece que el señor Saryusz-Wolski está completamente en lo cierto cuando afirma que debemos contar con un representante institucional, tanto si se trata de usted como si, como prevemos, se establece una doble responsabilidad que recaería sobre la Comisión y el Consejo. Estoy totalmente en desacuerdo con la señora Ek. Ello aumentaría la transparencia, porque el Parlamento entablaría un contacto directo con el Vicepresidente de la Comisión, responsable de la actuación del Alto Funcionario. ¿Podría detenerse, señor Comisario, un poco en esta cuestión institucional, que me parece extremadamente importante y sobre la que el Parlamento va a hacer hincapié?"@es21
"Proua juhataja, see on tõsine, põhjalik ja inspireeriv raport. Raportöör on kogunud toetust väliskomisjonis, aga ka neljas ülejäänud komisjonis, kelle esindajaid me just kuulsime. Arvan, et see saavutab homme ühise heakskiidu, ka minu toetuse, ja mul on heameel öelda, et ka minu Briti kolleegide toetuse. Volinik Piebalgs, oma sissejuhatuses andsite te kindla toetuse algatusele, mida komisjoni esimees härra Saryusz-Wolski, ütleme nii, et märkimisväärse innovaatilisuse ja oskustega edendas, sest paljude jaoks oli see problemaatiline. Mul on kaks konkreetset küsimust, millele te ehk saaksite vastata. Ühe meie peamise tarnija, Venemaa kohta väitsite te, et ootate tegevuskava alusel uut lepingut. Mis siis vanal lepingul, mille ka Venemaa on allkirjastanud, energiahartal ja selle transiidiprotokollil viga on? Sest kui meie naabrid ja tarnijad, kellega meil on vastastikune sõltuvus, pidevalt lepingutest taganeksid, siis mis kindlus saab meil tuleviku suhtes olla? Me tahame harmoonilisi suhteid, kuid peame kaitsma ka oma väravat ja mitte üksnes leppima tarnijate tingimustega. Ma ei nõustu proua Eki kahtlustega – ta võiks sellele tähelepanu pöörata – kõrge ametniku kohta. Mulle tundub, et härra Saryusz-Wolskil on täiesti õigus, et meil peab olema institutsionaalne esindaja, olete see siis teie või, nagu meie seda näeme, on tegemist topeltkompetentsiga komisjoni ja nõukogu vahel. Ma olen proua Ekiga täiesti eri meelt. See suurendab läbipaistvust, sest parlamendil oleks selle kõrge ametniku näol otsekontakt komisjoni asepresidendiga. Kas te võiksite oma vastuses pisut lahti seletada seda institutsionaalset küsimust, mis minu jaoks tundub ülimalt oluline ja mida parlament kavatseb väga tugevalt rõhutada."@et5
". Arvoisa puhemies, tämä mietintö on vakava, perusteellinen ja innostava työ. Esittelijä on kerännyt tukea ulkoasiainvaliokunnassa mutta myös muissa neljässä valiokunnassa, joista juuri kuulimme. Uskon, että mietintö saa huomenna laajaa tukea, myös minun tukeni, ja olen erittäin tyytyväinen kun voin sanoa, että se saa myös brittiläisten kollegojeni tuen. Arvoisa komission jäsen Piebalgs, menitte erittäin pitkälle alustuksessanne tukiessanne aloitetta, jonka valiokunnan puheenjohtaja Jacek Saryusz-Wolski on tehnyt mielestäni innovoinnin ja osaamisen avulla, koska monille siinä oli haasteita. Minulla on kaksi erityistä kysymystä, joihin voitte ehkä vastata. Totesitte yhdestä tärkeimmästä toimittajastamme Venäjästä, että odotatte kiinnostuneena uutta sopimusta toimintasuunnitelman puitteissa. Mitä vikaa on vanhassa sopimuksessa, jonka Venäjä on itse asiassa allekirjoittanut, energiaperuskirjassa ja kauttakulkupöytäkirjassa. Koska jos naapurimme ja toimittajamme, joiden kanssa meillä on molemminpuolinen riippuvuus, jatkuvasti peruvat sopimuksia, mihin voimme luottaa tulevaisuudessa? Haemme harmonisia suhteita, mutta meidän on puolustettava etujamme eikä vain toteltava niitä, jotka toimittavat energiaa. Olen eri mieltä Lena Ekin kanssa hänen varautuneisuudestaan – ehkä hän kuuntelee – korkeaa edustajaa kohtaan. Minusta näyttää siltä, että Jacek Saryusz-Wolski on täysin oikeassa siinä, että meillä täytyy olla institutionaalinen edustaja, joko te itse tai, kuten me asian näemme, kaksoisvirka – vastuu komission ja neuvoston kesken. Olen täysin eri mieltä Lena Ekin kanssa. Se lisää avoimuutta, koska parlamentilla olisi suora yhteys korkeaan edustajaan komission varapuheenjohtajan roolissa. Voitteko käsitellä vastauksessanne vähän tätä institutionaalista kysymystä, joka näyttää minusta erittäin tärkeältä ja jota parlamentti korostaa erittäin voimakkaasti."@fi7
"Madame la Présidente, ce rapport représente un travail sérieux, approfondi et inspiré. Le rapporteur a trouvé le soutien de la commission des affaires étrangères, mais également des quatre autres commissions qui viennent juste de s’exprimer. Il sera à mon avis largement plébiscité demain, et je le soutiendrai moi-même, comme mes collègues britanniques, ce dont je suis très heureux. Monsieur le Commissaire Piebalgs, vous avez dans votre introduction largement salué l’initiative que le président de la commission, M. Saryusz-Wolski, a prise avec, comme je le disais, beaucoup d’esprit d’innovation et de compétences car, pour beaucoup, des défis existaient. J’ai deux questions spécifiques auxquelles vous pourriez peut-être répondre. Vous avez évoqué, comme l’un de nos fournisseurs les plus importants, la Russie, avec qui vous espérez conclure un nouvel accord dans le cadre du plan d’action. Qu’est ce qui ne va pas avec l’ancien accord que la Russie a signé, la Charte de l’énergie, qui contient le Protocole relatif au transit? Parce que, si nos voisins et fournisseurs, dont nous sommes mutuellement dépendants, reviennent constamment sur les accords, pouvons-nous avoir confiance pour le futur? Nous recherchons des relations harmonieuses, mais nous devons défendre notre position, et nous ne pouvons nous contenter de tout accepter de ceux qui sont en position de fournisseurs. Je ne suis pas d’accord avec les réserves de Mme Ek (qui devrait peut-être écouter) sur le haut délégué. Il me semble que M. Saryusz-Wolski a tout à fait raison sur le fait que nous avons besoin d’un représentant institutionnel, que ce soit vous ou, comme nous le prévoyons, un poste à double responsabilité, de la Commission et du Conseil. Je suis en profond désaccord avec Mme Ek. Cela améliorerait la transparence, car le Parlement aurait un contact direct avec le vice-président de la Commission grâce à cette fonction de haut délégué. Pouvez-vous vous étendre un peu dans votre réponse sur cette question institutionnelle, qui me semble extrêmement importante et sur laquelle le Parlement va beaucoup insister?"@fr8
"Tisztelt elnök asszony! Ez a jelentés komoly, alapos és inspiráló munka. Az előadó összegyűjtötte a támogatást a Külügyi Bizottságon és a többi négy, épp az előbb említett bizottságon belül. Véleményem szerint a jelentés holnap széles körű támogatásban fog részesülni, beleértve az én támogatásomat és örömmel mondhatom, hogy brit kollégáim támogatását is. Tisztelt Piebalgs biztos úr! Bevezetőjében Ön hosszasan támogatta a bizottság elnöke, Saryusz-Wolski úr által – mivel sokak számára voltak kihívások – innovatív módon és szakértelemmel felvetett kezdeményezést. Két konkrét kérdésem van, amelyekre talán tud válaszolni. Az egyik legfontosabb energiaellátónkkal, Oroszországgal kapcsolatban Ön kijelentette, hogy várakozással tekint a cselekvési terv alapján kötendő új megállapodás elé. Mi a a baj a régi megállapodással, az Energia Chartával, amelyet Oroszország aláírt, beleértve a tranzitról szóló jegyzőkönyvet? Mert ha a szomszédaink és ellátóink, akikkel kölcsönös függőség köt össze bennünket, megszegik a megállapodásokat, milyen bizalom alakulhat ki a jövőben? Harmonikus kapcsolatokat szeretnénk, de védenünk kell saját magunkat, és nem teljesen értünk egyet azokkal, akik az ellátási oldalon állnak. Nem értek egyet Ek asszonynak a főképviselővel kapcsolatos fenntartásaival, talán figyel rám. Úgy tűnik, hogy Saryusz-Wolski úrnak teljesen igaza van abban, hogy szükségünk van egy nemzetközi képviselőre, legyen ez akár egy önálló poszt, vagy ahogy most látjuk, tartozzon akár kettős hatáskör alá, a Bizottság és a Tanács hatáskörébe. Egyáltalán nem értek egyet Ek asszonnyal. Ez növeli az átláthatóságot, mert a Parlamentnek közvetlen kapcsolata lenne a Bizottság alelnökével mint főképviselővel. Válaszában ki tudná részletesebben fejteni ezt az intézményi kérdést, ami rendkívül fontosnak tűnik nekem, és amelyet a Parlament nagyon határozottan hangsúlyozni fog?"@hu11
"Signora Presidente, questa relazione è un lavoro serio, esauriente e ispirato. Il relatore ha saputo riunire il sostegno di tutta la commissione per gli affari esteri ma anche delle altre quattro commissioni di cui abbiamo udito il parere. Io credo che domani riceva il plauso di tutta l’Assemblea, incluso il mio personale e quello dei miei onorevoli colleghi britannici, del quale mi compiaccio particolarmente. Commissario Piebalgs, ha fatto una lunga introduzione nel suo intervento per sostenere l’iniziativa di cui il presidente della commissione, onorevole Saryusz-Wolski, si è fatto promotore – devo dire – con grande spirito innovativo e perizia, perché molte erano le sfide. Ho due questioni specifiche alle quali potrà forse rispondere. Parlando di uno dei nostri maggiori fornitori, la Russia, lei ha affermato di non veder l’ora che vi sia un nuovo accordo nell’ambito del piano d’azione. Cosa c’è che non va nel vecchio accordo che la Russia ha effettivamente firmato, la Carta dell’energia, incluso il protocollo sul transito? Perché, se i nostri vicini e fornitori, ai quali siamo legati da una dipendenza reciproca, si rifiutano costantemente di rispettare i patti, quale fiducia possiamo avere nel futuro? Vogliamo avere delle relazioni armoniose, ma dobbiamo difendere i nostri interessi e non semplicemente accordarci con coloro che sono in una posizione di forza. Non concordo con le riserve espresse dall’onorevole Ek – la quale forse potrebbe ascoltare – riguardo all’Alto rappresentante. Mi sembra che l’onorevole Saryusz-Wolski abbia assolutamente ragione nel dire che occorra un rappresentante istituzionale, sia che si tratti di voi o che si tratti, come previsto, di una doppia responsabilità della Commissione e del Consiglio. Sono in totale disaccordo con l’onorevole Ek. In questo modo si avrebbe una maggiore trasparenza, perché il Parlamento avrebbe un contatto diretto nel ruolo di questo Alto rappresentante e Vicepresidente della Commissione. Potrebbe soffermarsi nella sua risposta su questo aspetto istituzionale, che a me sembra estremamente rilevante e che il Parlamento evidenzierà con forza?"@it12
"Ponia pirmininke, šis pranešimas yra rimtas, nuodugnus ir įkvėpiantis darbas. Pranešėjas sutelkė palaikymą visame Užsienio reikalų komitete, bet taip pat ir kituose keturiuose komitetuose, kurių atstovus tik ką girdėjome. Mano nuomone, tai atitiks plačiai vyraujantį, įskaitant mano paties ir, man džiugu teigti, mano britų kolegų, palaikymą rytoj. Komisijos nary Andri Piebalgsai, jūs nuėjote labai ilgą kelią, kad pats susipažintumėte ir palaikytumėte iniciatyvą, kurioje Komiteto pirmininkas Jacek Saryusz-Wolski parodė, kaip aš sakau, daug naujovių ir įgūdžių, nes daugumai tai buvo iššūkiai. Turiu du specialius klausimus, į kuriuos galbūt jūs galėtumėte atsakyti. Jūs teigėte, kalbant apie vieną iš mūsų pagrindinių tiekėjų Rusiją, kad nekantriai laukiate naujo susitarimo pagal veiksmų planą. Kuo netinkamas senas susitarimas, kurį Rusija iš tikrųjų pasirašė, Energetikos chartija, įskaitant tranzito protokolą? Kadangi, jeigu mūsų kaimynai ir tiekėjai, su kuriais turime abipusę priklausomybę, nuolat nesilaiko įsipareigojimų pagal susitarimus, kaip galime pasitikėti ateityje? Mes ieškome harmoningų santykių, bet turime ginti savo nuosavą kiemą, o ne paprasčiausiai susitarti su tais, kas yra tiekėjai. Nesutinku dėl Lenos Ek susilaikymo – galbūt ji galėtų išklausyti – dėl specialaus atstovo. Man atrodo, kad Jacek Saryusz-Wolski yra visiškai teisus, kad turime turėti institucinį atstovą, ar tai būtų mūsų pačių, ar tai būtų, kaip numatome, Komisijos ir Tarybos – dvejopa atsakomybė. Visiškai nesutinku su Lena Ek. Tai didina skaidrumą, nes Parlamentas turėtų tiesioginį ryšį su Komisijos Pirmininko pavaduotoju jam atliekant šio specialaus atstovo vaidmenį. Ar galėtumėte daugiau apsistoti savo atsakyme ties instituciniu klausimu, kuris man atrodo yra nepaprastai svarbus ir kurį Parlamentas ketina labai smarkiai pabrėžti?"@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, šis ir nopietns, pamatīgs un iedvesmas pilns ziņojums. Referents ir panācis ne tikai Ārlietu komitejas, bet arī pārējo četru komiteju atbalstu, ko mēs nupat kā dzirdējām. Manuprāt, tas tiks uzņemts ar plašu vienprātību rītdien, arī ar manu atbalstu un, esmu ļoti gandarīts teikt, ka arī ar manu britu kolēģu atbalstu. Komisār A. Piebalgs, jūs pielikāt daudz pūļu, atbalstot savā ievadrunā iniciatīvu, ko komitejas priekšsēdētājs ir izvirzījis, kā es saku, ļoti novatoriski un prasmīgi, jo daudzi tur saskatīja problēmas. Man ir divi konkrēti jautājumi, uz kuriem jūs varbūt varētu atbildēt. Jūs teicāt, ka attiecībā uz vienu no mūsu galvenajiem piegādātājiem, Krieviju, jūs sagaidāt jaunu nolīgumu saskaņā ar rīcības plānu. Kas kaiš vecajam nolīgumam, ko Krievija ir patiesībā parakstījusi, Enerģētikas hartai ar Tranzīta protokolu? Jo, ja mūsu kaimiņi un piegādātāji, no kā mēs esam savstarpēji atkarīgi, pastāvīgi pārkāpj nolīgumus, kāda pārliecība mums var būt nākotnē? Mēs sagaidām saskanīgas attiecības, bet mums ir jāaizstāv pašiem sava daļa un nevis jāpiekrīt tiem, kas ir piegādātāja situācijā. Es nepiekrītu iebildumiem — varbūt, ka viņa ieklausīsies — par augsta līmeņa amatpersonu. Man liekas, ka ir pilnīga taisnība, ka mums ir vajadzīgs iestādes pārstāvis, vai tas būtu jūsu, vai, kā mēs to paredzam, divējādā — Komisijas un Padomes — atbildībā. Es pilnībā nepiekrītu Tas palielina pārredzamību, jo Parlamentam būs tiešs kontakts ar šo augstā līmeņa amatpersonu Komisijas priekšsēdētāja vietnieka lomā. Vai jūs savā atbildē varat mazliet pakavēties pie šī institucionālā jautājuma, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs un ko Parlaments grasās uzsvērt ļoti spēcīgi?"@lv13
"Madam President, this report is a serious, thorough and inspirational piece of work. The rapporteur has rallied support across the Committee on Foreign Affairs but also across the other four committees that we have just heard from. In my view it will meet with widespread acclamation tomorrow, including my own support, and, I am very happy to say, that of my British colleagues. Commissioner Piebalgs, you went a very long way in your introduction to support the initiative that the Committee chairman, Mr Saryusz-Wolski, has raised with, as I say, a lot of innovation and skill, because, to many, there were challenges. I have two specific questions to which perhaps you might reply. You stated, in terms of one of our major suppliers, Russia, that you look forward to a new agreement under the action plan. What is wrong with the old agreement that Russia has actually signed, the Energy Charter, including the Transit Protocol? Because, if our neighbours and suppliers, with whom we have mutual dependency, constantly renege on agreements, what confidence can we have in the future? We are looking for harmonious relations, but we have to defend our own corner and not merely agree with those who are in a supply situation. I disagree with Ms Ek in her reservations – perhaps she might listen – about the High Official. It seems to me that Mr Saryusz-Wolski is absolutely right in that we must have an institutional representative, whether it is yourself or whether it is, as we foresee, a double-hatted responsibility – both the Commission and Council. I disagree thoroughly with Ms Ek. This increases transparency, because Parliament would have a direct contact in the Vice-President of the Commission role of this High Official. Could you dwell, in your reply, a little bit on this institutional issue, which seems to me to be extremely important and which Parliament is going to stress very strongly?"@mt15
"Madam President, this report is a serious, thorough and inspirational piece of work. The rapporteur has rallied support across the Committee on Foreign Affairs but also across the other four committees that we have just heard from. In my view it will meet with widespread acclamation tomorrow, including my own support, and, I am very happy to say, that of my British colleagues. Commissioner Piebalgs, you went a very long way in your introduction to support the initiative that the Committee chairman, Mr Saryusz-Wolski, has raised with, as I say, a lot of innovation and skill, because, to many, there were challenges. I have two specific questions to which perhaps you might reply. You stated, in terms of one of our major suppliers, Russia, that you look forward to a new agreement under the action plan. What is wrong with the old agreement that Russia has actually signed, the Energy Charter, including the Transit Protocol? Because, if our neighbours and suppliers, with whom we have mutual dependency, constantly renege on agreements, what confidence can we have in the future? We are looking for harmonious relations, but we have to defend our own corner and not merely agree with those who are in a supply situation. I disagree with Ms Ek in her reservations – perhaps she might listen – about the High Official. It seems to me that Mr Saryusz-Wolski is absolutely right in that we must have an institutional representative, whether it is yourself or whether it is, as we foresee, a double-hatted responsibility – both the Commission and Council. I disagree thoroughly with Ms Ek. This increases transparency, because Parliament would have a direct contact in the Vice-President of the Commission role of this High Official. Could you dwell, in your reply, a little bit on this institutional issue, which seems to me to be extremely important and which Parliament is going to stress very strongly?"@nl3
"Pani przewodnicząca! Sprawozdanie to jest dziełem poważnym, gruntownym i inspirującym. Sprawozdawca uzyskał poparcie całej Komisji Spraw Zagranicznych, a także czterech innych komisji, których przedstawiciele właśnie się wypowiadali. Moim zdaniem w dniu jutrzejszym spotka się ono z ogólnym uznaniem, także z mojej strony, i z zadowoleniem stwierdzam, że także ze strony moich kolegów z Wielkiej Brytanii. Panie komisarzu! We wstępie bardzo obszernie przedstawił pan swoje poparcie dla inicjatywy, którą według mnie przewodniczący komisji, pan Saryusz-Wolski, przygotował w sposób bardzo nowatorski i umiejętny, ponieważ dla wielu osób zagadnienia te były wyzwaniem. Mam dwa konkretne pytania, na które może zechce pan odpowiedzieć. Jak pan powiedział, w przypadku jednego z naszych głównych dostawców, Rosji, oczekuje pan nowej umowy w ramach planu działania. Co jest nie tak ze starą umową, którą Rosja podpisała, oraz kartą energetyczną zawierającą protokół tranzytowy? Ponieważ jeżeli nasi sąsiedzi i dostawcy, z którymi łączą nas wzajemne zależności, ciągle odstępują od umów, to jaką możemy mieć pewność w przyszłości? Dążymy do harmonijnych stosunków, lecz musimy bronić własnych interesów, a nie tylko układać się z tymi, którzy są naszymi dostawcami. Nie zgadzam się z zastrzeżeniami pani Ek - może mogłaby słuchać - dotyczącymi urzędnika wysokiego szczebla. Wydaje mi się, że pan Saryusz-Wolski ma absolutną rację, twierdząc, że musimy mieć przedstawiciela instytucjonalnego, niezależnie od tego, czy będzie to pan czy, jak przewidujemy, urzędnik posiadający podwójny mandat - zarówno w Komisji, jak i w Radzie. Zupełnie nie zgadzam się z panią Ek. Przejrzystość się zwiększa, ponieważ Parlament posiadałby bezpośredni kontakt z wiceprzewodniczącym Komisji sprawującym funkcję urzędnika wysokiego szczebla. Czy mógłby pan w swojej odpowiedzi poświęcić trochę uwagi tej kwestii instytucjonalnej, która, jak mi się wydaje, jest niezwykle ważna i którą Parlament zamierza bardzo zdecydowanie podkreślać?"@pl16
"Senhora Presidente, este relatório é um trabalho sério, minucioso e inspirador. O relator conseguiu o apoio de toda a Comissão dos Assuntos Externos bem como das outras quatro comissões cujas opiniões acabamos de ouvir. A meu ver, o relatório irá merecer aprovação geral amanhã, incluindo o meu apoio e - digo-o com prazer - o dos meus colegas britânicos. O Senhor Comissário Piebalgs não se poupou a esforços, na sua introdução, para apoiar a iniciativa que o presidente da comissão, senhor deputado Saryusz-Wolski, tomou, na minha opinião, com grande inovação e competência, porque, para muitas pessoas, as dificuldades eram muitas. Há duas questões específicas a que talvez o Senhor Comissário possa responder. Referindo-se a um dos nossos principais fornecedores, a Rússia, disse esperar que se chegue a um novo acordo no âmbito do plano de acção. Qual o problema do antigo acordo que a Rússia efectivamente assinou, o Tratado da Carta da Energia, incluindo o protocolo relativo ao trânsito? Porque se os nossos vizinhos e fornecedores, com os quais mantemos relações de dependência mútua, faltarem constantemente aos acordos existentes, que confiança poderemos ter neles no futuro? Pretendemos relações harmoniosas, mas temos de defender os nossos interesses e não apenas concordar com aqueles que se encontram na posição de fornecedores. Discordo da senhora deputada Ek e das suas reservas - talvez a senhora deputada queira ouvir o que estou a dizer - quanto ao Alto Funcionário. Penso que o senhor deputado Saryusz-Wolski tem toda a razão em dizer que necessitamos de um representante institucional, quer ele seja o Senhor Comissário quer seja, tal como prevemos, um cargo com dois pelouros - na Comissão e no Conselho. Discordo totalmente da senhora deputada Ek. O novo cargo aumenta a transparência, porque o Parlamento passaria a ter um contacto directo com o Vice-Presidente da Comissão através deste Alto Funcionário. Pergunto ao Senhor Comissário se, na sua resposta, se pode debruçar um pouco sobre esta questão institucional, que me parece ser extremamente importante e a que o Parlamento vai dar grande destaque."@pt17
"Madam President, this report is a serious, thorough and inspirational piece of work. The rapporteur has rallied support across the Committee on Foreign Affairs but also across the other four committees that we have just heard from. In my view it will meet with widespread acclamation tomorrow, including my own support, and, I am very happy to say, that of my British colleagues. Commissioner Piebalgs, you went a very long way in your introduction to support the initiative that the Committee chairman, Mr Saryusz-Wolski, has raised with, as I say, a lot of innovation and skill, because, to many, there were challenges. I have two specific questions to which perhaps you might reply. You stated, in terms of one of our major suppliers, Russia, that you look forward to a new agreement under the action plan. What is wrong with the old agreement that Russia has actually signed, the Energy Charter, including the Transit Protocol? Because, if our neighbours and suppliers, with whom we have mutual dependency, constantly renege on agreements, what confidence can we have in the future? We are looking for harmonious relations, but we have to defend our own corner and not merely agree with those who are in a supply situation. I disagree with Ms Ek in her reservations – perhaps she might listen – about the High Official. It seems to me that Mr Saryusz-Wolski is absolutely right in that we must have an institutional representative, whether it is yourself or whether it is, as we foresee, a double-hatted responsibility – both the Commission and Council. I disagree thoroughly with Ms Ek. This increases transparency, because Parliament would have a direct contact in the Vice-President of the Commission role of this High Official. Could you dwell, in your reply, a little bit on this institutional issue, which seems to me to be extremely important and which Parliament is going to stress very strongly?"@ro18
"Vážená pani predsedajúca, táto správa predstavuje serióznu, precíznu a inšpiratívnu prácu. Spravodajca zhromaždil podporu celého Výboru pre zahraničné záležitosti, ale aj ostatných štyroch výborov, ktorých zástupcovia práve hovorili. Podľa môjho názoru sa zajtra stretne so všeobecným súhlasom vrátane mojej podpory, a k mojej veľkej radosti aj mojich britských kolegov. Pán komisár Piebalgs, váš úvod bol veľmi dôležitý pre podporu iniciatívy, ktorú predseda Výboru, pán Saryusz-Wolski, rozšíril, ako hovorím, o mnoho inovácií a znalostí, pretože pre mnohých to predstavovalo problémy. Mám dve konkrétne otázky, na ktoré by ste mi možno mohli odpovedať. Uviedli ste, v súvislosti s jedným z našich hlavných dodávateľov, Ruskom, že sa tešíte na novú dohodu v rámci akčného plánu. Čo je zlé na starej dohode, ktorú Rusko naozaj podpísalo, na Energetickej charte vrátane protokolu o tranzite? Pretože ak naši susedia a dodávatelia, s ktorými nás viaže vzťah vzájomnej závislosti, neustále nedodržujú dohody, akú môžeme mať dôveru v budúcnosti? Snažíme sa o harmonické vzťahy, ale musíme si brániť svoje miesto, a nie len súhlasiť s tými, ktorý sú v pozícii dodávateľa. Nesúhlasím s pani Ekovou a jej výhradami – možno ma počúva – s ohľadom na vysokého predstaviteľa. Mám pocit, že pán Saryusz-Wolski má úplnú pravdu, že musíme mať inštitucionálneho zástupcu, či už ide o vás, alebo ako plánujeme, o dvojitú zodpovednosť – Komisie a Rady. S pani Ekovou absolútne nesúhlasím. Tým sa zväčší transparentnosť, pretože Parlament by mal priame kontakty v podobe podpredsedu Komisie v úlohe tohto vysokého predstaviteľa. Mohli by ste sa vo svojej odpovedi venovať tejto inštitucionálnej téme, ktorá je z môjho pohľadu nesmierne dôležitá a  na ktorú bude Parlament klásť veľký dôraz?"@sk19
"Proua juhataja, see on tõsine, põhjalik ja inspireeriv raport. Raportöör on kogunud toetust väliskomisjonis, aga ka neljas ülejäänud komisjonis, kelle esindajaid me just kuulsime. Arvan, et see saavutab homme ühise heakskiidu, ka minu toetuse, ja mul on heameel öelda, et ka minu Briti kolleegide toetuse. Volinik Piebalgs, oma sissejuhatuses andsite te kindla toetuse algatusele, mida komisjoni esimees härra Saryusz-Wolski, ütleme nii, et märkimisväärse innovaatilisuse ja oskustega edendas, sest paljude jaoks oli see problemaatiline. Mul on kaks konkreetset küsimust, millele te ehk saaksite vastata. Ühe meie peamise tarnija, Venemaa kohta väitsite te, et ootate tegevuskava alusel uut lepingut. Mis siis vanal lepingul, mille ka Venemaa on allkirjastanud, energiahartal ja selle transiidiprotokollil viga on? Sest kui meie naabrid ja tarnijad, kellega meil on vastastikune sõltuvus, pidevalt lepingutest taganeksid, siis mis kindlus saab meil tuleviku suhtes olla? Me tahame harmoonilisi suhteid, kuid peame kaitsma ka oma väravat ja mitte üksnes leppima tarnijate tingimustega. Ma ei nõustu proua Eki kahtlustega – ta võiks sellele tähelepanu pöörata – kõrge ametniku kohta. Mulle tundub, et härra Saryusz-Wolskil on täiesti õigus, et meil peab olema institutsionaalne esindaja, olete see siis teie või, nagu meie seda näeme, on tegemist topeltkompetentsiga komisjoni ja nõukogu vahel. Ma olen proua Ekiga täiesti eri meelt. See suurendab läbipaistvust, sest parlamendil oleks selle kõrge ametniku näol otsekontakt komisjoni asepresidendiga. Kas te võiksite oma vastuses pisut lahti seletada seda institutsionaalset küsimust, mis minu jaoks tundub ülimalt oluline ja mida parlament kavatseb väga tugevalt rõhutada."@sl20
". Fru talman! Detta betänkande är ett allvarligt, djupgående och inspirerande arbete. Föredraganden har samlat stöd i utskottet för utrikesfrågor men också i de andra fyra utskotten som vi just hört ifrån. Enligt min mening kommer betänkandet att hälsas med ett stort jubel i morgon, vilket även omfattar stöd från mig själv och, något som verkligen gläder mig att säga, mina brittiska kolleger. Kommissionsledamot Piebalgs! Ni gick mycket långt i er inledning för att stödja det initiativ som utskottets ordförande Jacek Saryusz-Wolski har tagit med, som jag vill uttrycka det, en stor mängd nyskapande och förmåga, eftersom det fanns utmaningar för många. Jag har två specifika frågor som ni kanske vill svara på. Ni hävdade på tal om en av våra största leverantörer, Ryssland, att ni ser fram emot ett nytt avtal enligt handlingsplanen. Vad är det för fel med det gamla avtal som Ryssland faktiskt har undertecknat, energistadgan, som innehåller transiteringsprotokollet? För om våra grannar och leverantörer, som vi ömsesidigt är beroende av, ständigt bryter avtal, vilket förtroende kan vi ha i framtiden? Vi ser fram emot harmoniska förbindelser, men vi måste försvara vår egen planhalva och inte bara instämma med dem som befinner sig i försörjningsställning. Jag håller inte med Lena Ek i hennes reservationer – hon kanske lyssnar – om den höga representanten. Jag anser att Jacek Saryusz-Wolski har helt rätt i att vi måste ha en institutionell representant, antingen det är ni själv eller, som vi väntar oss, ett dubbelt ansvar – förankrat i både kommissionen och rådet. Jag håller inte alls med Lena Ek. Detta ökar öppenheten, eftersom parlamentet skulle få en direktkontakt i och med att kommissionens vice ordförande innehar rollen som denna höga representant. Skulle ni kunna uppehålla er ett kort stund vid denna institutionella fråga i ert svar, som enligt min mening verkar vara så oerhört viktig och som parlamentet kommer att framhålla mycket kraftigt?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Christopher Beazley,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,3,13,4,21
"L. Ek."13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph