Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-25-Speech-2-229"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070925.30.2-229"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhores Deputados pelas vossas reflexões, os vossos comentários e as vossas perguntas. Este foi, e eu sabia que assim seria, um debate fácil para o Conselho. E fácil porque o Conselho e o Parlamento Europeu estamos unidos no que é fundamental, isto é, obtermos na próxima sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas uma resolução sobre a moratória e a abolição da pena de morte e é com óbvia satisfação que vejo que neste objectivo central do debate que aqui nos traz estamos unidos e iremos trabalhar juntos para que assim seja possível. Como aqui foi recordado por uma deputada portuguesa, eu também tenho muito orgulho em estar neste debate em representação de Portugal porque nós fomos o primeiro país da Europa a abolir a pena de morte. É um tema, uma questão, um problema a que os portugueses são especialmente sensíveis e eu tenho orgulho de o poder dizer aqui e de poder, neste momento, liderar os esforços do Conselho nas Nações Unidas com vista ao objectivo que nos propomos. Não vim falar do passado. Devemos aprender com as lições do passado, certamente, e por isso é que temos que, naturalmente, evitar os erros que possamos ter cometido e que não possibilitaram no passado conseguirmos os objectivos a que nos propusemos. Passado é passado, concentremo-nos agora no futuro. Concentremo-nos com determinação, com resolução, sabendo que não é uma tarefa politicamente fácil, mas que ela é possível, e quando se fala de flexibilidade, falamos de confiança no trabalho da Presidência; o que nós pedimos e solicitamos, e estamos certos que o Parlamento Europeu nos concederá, é exactamente, sabendo que esta é uma questão politicamente complexa, por vezes mesmo difícil, que naturalmente o Parlamento Europeu confiará na Presidência, nos esforços da Presidência, no trabalho da Presidência para que possamos levar este objectivo com sucesso até ao fim. Vamos apresentar o projecto de resolução no início de Outubro, início, meados de Outubro. É esta a nossa intenção e posso-vos dizer que a multiplicidade de diligências, contactos que temos feito nos dão alguma confiança. Esperemos que essa confiança, à medida que o tempo correr, vá aumentando porque a nossa causa é uma causa justa. E gostaria também de, para terminar, vos dizer que temos já co-autores com a União Europeia que vão subscrever connosco este projecto de resolução e também não vos posso deixar de dizer aqui que tenho muito orgulho que, entre esses subscritores, se encontram países de língua portuguesa, representando a África, representando a Ásia e representando também a América Latina, países que como nós, como os portugueses, também subscrevem o respeito do valor total pela vida. Estamos confiantes, repito, que com o vosso apoio e com a vossa confiança, a Presidência portuguesa conseguirá na 62ª Assembleia das Nações Unidas levar a cabo este objectivo a que nos propusemos e efectivamente termos uma resolução aprovada nos termos em que o Parlamento Europeu e o Conselho desejam que seja aprovada."@pt17
lpv:translated text
"Děkuji vám, paní předsedající, dámy a pánové, za vaše myšlenky, komentáře a otázky. Byla to, a věděl jsem, že bude, v Radě snadná diskuse. Snadná proto, že se Rada a Evropský parlament dohodly na tom, co je nejdůležitější, a to získat na následujícím zasedání Valného shromáždění OSN usnesení o moratoriu na trest smrti a o zrušení trestu smrti; jsem pochopitelně rád, že jsme v hlavním cíli debaty jednotní a že společně uděláme vše proto, aby se to podařilo. Jak uvedla portugalská poslankyně, jsem také velmi hrdý na to, že jsem součástí této diskuse jako představitel Portugalska, protože jsme byli první zemí v Evropě, která trest smrti zrušila. Jde o téma, o otázku, o problém, na který je Portugalsko obzvlášť citlivé, a jsem hrdý, že to zde mohu říct a že mám možnost vést snahy Rady v Organizaci spojených národů s cílem dosáhnout cíle, který jsme si stanovili. Nejsem zde proto, abych mluvil o minulosti. Z minulosti se pochopitelně musíme poučit, a proto se musíme přirozeně vyhnout omylům, které jsme mohli udělat a které nám v minulosti neumožnili stanoveného cíle dosáhnout. Minulost je minulost; pojďme se zaměřit na budoucnost. Pojďme se na ni zaměřit s odhodláním, rozhodně, s tím, že víme, že úkol není politicky řečeno snadný, ale možný. Když mluvíme o flexibilitě, mluvíme o důvěře v práci předsednictví. To, co hledáme a požadujeme – a jsme si jistí, že nám to Evropský parlament poskytne, protože chápe, že jde o politicky složitou a někdy i obtížnou otázku – je přirozeně důvěra Evropského parlamentu v předsednictví a v jeho snahy, tak abychom mohli tento cíl nakonec přivést k úspěšnému závěru. Předložíme návrh usnesení na začátku října, do poloviny října. Takový je náš záměr a mohu mám sdělit, že řada provedených kroků a kontaktů nám dala určitou naději. Doufáme, že naše naděje časem poroste, protože naše věc je správná věc. Rád bych také nakonec řekl, že Evropská unie již má spoluautory, kteří tento návrh usnesení podepíšou s námi; musím vám také říct, že jsem velmi hrdý na to, že jsou mezi těmito spoluautory portugalsky mluvící země z Afriky, Asie a také Latinské Ameriky – země, které se stejně jako my, stejně jako Portugalci upsali k respektu k celkové hodnotě života. Opakuji, že jsme přesvědčeni, že s vaší podporou a důvěrou portugalské předsednictví dosáhne cíle, který jsme si stanovili pro 62. schůzi Valného shromáždění OSN, a že budeme mít usnesení ve znění, kterého by Evropský parlament a Rada chtěli dosáhnout."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Mange tak for Deres tanker, kommentarer og spørgsmål. Det blev, og det vidste jeg, det ville blive, en nem forhandling for Rådet. Nem, fordi Rådet og Parlamentet er enige om, hvad der er grundlæggende, og det er at opnå en resolution om et moratorium og afskaffelse af dødsstraf på den næste samling i FN's Generalforsamling. Jeg er naturligvis glad for at se, at vi står sammen om forhandlingens centrale mål, og at vi vil samarbejde om, at det kan lykkes at nå det. Som det blev nævnt af et portugisisk parlamentsmedlem, er også jeg meget stolt over at deltage i denne forhandling som repræsentant for Portugal, fordi vi var det første land i Europa, der afskaffede dødsstraf. Det er et tema, et spørgsmål, et problem, som er meget følsomt for portugiserne, og det er jeg stolt over at kunne sige her, ligesom jeg er det over at have mulighed for at lede Rådets bestræbelser i FN på dette tidspunkt med henblik på at opnå det mål, vi selv har sat. Jeg er her ikke for at tale om fortiden. Vi skal selvfølgelig lære af fortiden, og derfor skal vi naturligvis undgå alle de fejl, vi måske har begået, og som måske dengang gjorde det umuligt for os at nå de mål, vi selv havde sat. Fortid er fortid, lad os nu fokusere på fremtiden. Lad os fokusere med fasthed, med beslutsomhed, vel vidende, at det politisk set ikke er nogen let opgave, men at det er muligt. Når vi taler om fleksibilitet, taler vi om tillid til formandskabets arbejde. Det, vi søger og specifikt anmoder om - og vi er sikre på, at man fra Parlamentets side vil vise os det, eftersom man forstår, at det drejer sig om et politisk kompliceret og til tider endog svært spørgsmål - er naturligvis Parlamentets tillid til formandskabet og formandskabets bestræbelser, så vi definitivt kan få afsluttet dette mål med succes. Vi vil forelægge udkastet til resolution i begyndelsen af oktober - tidligt til midt i oktober. Det er vores hensigt, og jeg kan fortælle Dem, at de mange diplomatiske henvendelser og kontakter, vi har haft, har givet os nogen tiltro. Vi håber, at vores tiltro vil vokse, som tiden går, for vores sag er en retfærdig sag. Sluttelig vil jeg også gerne sige, at EU allerede har medforslagsstillere, som sammen med os vil underskrive dette udkast til resolution, og jeg må også fortælle Dem, at jeg er meget stolt over, at disse medforslagsstillere omfatter portugisisktalende lande i Afrika og Asien og også Latinamerika - lande, der som os, som portugiserne, også underskriver respekten for livets helhedsværdi. Med Deres støtte og Deres tillid har vi, og dette gentager jeg, tiltro til, at det portugisiske formandskab vil kunne virkeliggøre dette mål, som vi selv har sat for den 62. samling i FN's Generalforsamling, og at vi faktisk opnår at se en resolution vedtaget på de betingelser, man i Parlamentet og Rådet har ønsket den vedtaget."@da2
". − Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordneten, für Ihre Überlegungen, Bemerkungen und Fragen. Das war für den Rat, und ich wusste, dass es so sein wird, eine leichte Aussprache. Leicht, weil sich der Rat und das Europäische Parlament in Bezug auf das Wesentliche einig waren, nämlich auf der nächsten Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Resolution über das Moratorium und die Abschaffung der Todesstrafe zu erreichen. Mit großer Befriedigung stelle ich fest, dass wir uns in dem zentralen Ziel der Aussprache, die wir geführt haben, einig sind und dass wir gemeinsam daran arbeiten werden, dass es verwirklicht werden kann. So wie es eine portugiesische Abgeordnete zum Ausdruck brachte, bin auch ich sehr stolz, an dieser Aussprache als Vertreter Portugals teilzunehmen, denn wir waren das erste europäische Land, das die Todesstrafe abgeschafft hat. Die Portugiesen sind in Bezug auf dieses Thema, diese Frage, dieses Problem besonders empfindsam, und es erfüllt mich mit Stolz, dies hier sagen zu können und jetzt die Gelegenheit zu haben, die Bemühungen des Rates bei den Vereinten Nationen mit Blick auf das Ziel, das wir uns gesteckt haben, zu leiten. Ich bin nicht hierher gekommen, um über die Vergangenheit zu sprechen. Sicher, wir müssen Lehren aus der Vergangenheit ziehen. Und deshalb müssen wir selbstverständlich Fehler verhindern, die wir vielleicht in der Vergangenheit begangen haben und die uns daran hinderten, die von uns gesteckten Ziele zu erreichen. Die Vergangenheit ist Vergangenheit; konzentrieren wir uns nun auf die Zukunft. Konzentrieren wir uns darauf mit Entschlossenheit, mit Beharrlichkeit, in dem Bewusstsein, dass dies politisch gesehen keine einfache, gleichwohl aber eine machbare Aufgabe ist. Wenn wir von Flexibilität sprechen, sprechen wir von Vertrauen in die Arbeit des Ratsvorsitzes. Wir bitten und verlangen ausdrücklich – und wir sind uns sicher, dass das Europäische Parlament uns das gewähren wird, weil es versteht, dass es sich um eine politisch komplizierte und mitunter auch schwierige Aufgabe handelt –, dass das Europäische Parlament Vertrauen in die Präsidentschaft und die Bemühungen der Präsidentschaft hat, damit wir dieses Ziel erfolgreich zum Abschluss bringen können. Anfang Oktober – Anfang, Mitte Oktober werden wir den Resolutionsentwurf vorlegen. Das ist unsere Absicht, und ich kann Ihnen sagen, dass uns die zahlreichen und Kontakte, um die wir uns bemüht haben, Vertrauen geben. Wir hoffen, dass dieses Vertrauen mit der Zeit größer wird, denn unsere Sache ist eine gerechte Sache. Abschließend möchte ich Ihnen auch sagen, dass die Europäische Union bereits Ko-Autoren hat, die zusammen mit uns diesen Resolutionsentwurf unterzeichnen werden; ich muss Ihnen hier zudem erklären, dass ich sehr stolz darauf bin, dass unter den Unterzeichnern portugiesischsprachige Länder als Vertreter Afrikas, Asiens und auch Lateinamerikas sind – Länder, die wie wir, wie die Portugiesen, ebenfalls die Achtung des vollen Wertes des Lebens unterzeichnen. Ich möchte noch einmal wiederholen, dass wir darauf vertrauen, dass es dem portugiesischen Ratsvorsitz mit Ihrer Unterstützung und mit Ihrem Vertrauen gelingen wird, auf der 62. Generalversammlung der Vereinten Nationen dieses Ziel, das wir uns gesteckt haben, erfolgreich zu vollenden, und dass wir tatsächlich eine Resolution haben werden, die in dem vom Europäischen Parlament und vom Rat gewünschten und erhofften Wortlaut angenommen wird."@de9
". Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, για τις σκέψεις, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Η συζήτηση αυτή ήταν, και ήξερα ότι θα είναι, εύκολη για το Συμβούλιο. Εύκολη, επειδή το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνούν επί της βασικής αρχής, και αυτή είναι να επιτύχουμε την έγκριση, στην επόμενη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενός ψηφίσματος για την εφαρμογή δικαιοστασίου και την κατάργηση της θανατικής ποινής· χαίρομαι ασφαλώς, διότι είμαστε ενωμένοι ως προς τον κεντρικό στόχο της συζήτησης που διεξήγαμε, και διότι θα συνεργαστούμε για να τον κάνουμε πράξη. Όπως αναφέρθηκε από μια πορτογαλίδα βουλευτή του ΕΚ, είμαι και εγώ πολύ υπερήφανος που συμμετέχω σε αυτήν τη συζήτηση ως εκπρόσωπος της Πορτογαλίας, διότι είμαστε η πρώτη χώρα της Ευρώπης που κατήργησε τη θανατική ποινή. Είναι ένα θέμα, ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα απέναντι στο οποίο οι Πορτογάλοι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι, και είμαι υπερήφανος που είμαι σε θέση να το δηλώσω εδώ και που μου δίνεται η ευκαιρία να ηγηθώ των προσπαθειών του Συμβουλίου στα Ηνωμένα Έθνη αυτήν την περίοδο, με σκοπό την επίτευξη του στόχου που έχουμε θέσει. Δεν βρίσκομαι εδώ για να συζητήσω για το παρελθόν. Αναμφίβολα, πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από το παρελθόν, και γι’ αυτό πρέπει φυσικά να αποφύγουμε τα όποια σφάλματα ενδεχομένως διαπράξαμε, τα οποία δεν μας επέτρεψαν στο παρελθόν να επιτύχουμε τους στόχους που είχαμε θέσει. Το παρελθόν ανήκει στο παρελθόν· ας εστιάσουμε τώρα την προσοχή μας στο μέλλον. Ας εστιάσουμε την προσοχή μας στο μέλλον με αποφασιστικότητα, με τόλμη, γνωρίζοντας ότι το έργο που έχουμε αναλάβει δεν είναι, από πολιτική άποψη, εύκολο, είναι όμως εφικτό. Όταν μιλάμε για ευελιξία εννοούμε την εμπιστοσύνη στο έργο της Προεδρίας. Αυτό που επιδιώκουμε και ζητούμε συγκεκριμένα –και είμαστε βέβαιοι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συναινέσει σε αυτό, διότι κατανοεί ότι το θέμα είναι περίπλοκο, ενίοτε δε ακόμη και δύσκολο– είναι φυσικά η εμπιστοσύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Προεδρία και στις προσπάθειες της Προεδρίας, ώστε να καταφέρουμε να φέρουμε επιτέλους σε αίσιο πέρας αυτόν τον στόχο. Θα καταθέσουμε το σχέδιο ψηφίσματος στις αρχές Οκτωβρίου – αρχές έως μέσα Οκτωβρίου. Αυτή είναι η πρόθεσή μας, και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τα πολυάριθμα διαβήματα και επαφές που έχουμε πραγματοποιήσει μάς κάνουν αισιόδοξους. Ελπίζουμε ότι η αισιοδοξία μας θα αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου, διότι ο αγώνας μας είναι δίκαιος. Θέλω επίσης να επισημάνω, τέλος, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη εξασφαλίσει συνεισηγητές οι οποίοι θα υπογράψουν μαζί μας αυτό το σχέδιο ψηφίσματος· πρέπει επίσης να σας πω ότι είμαι υπερήφανος που μεταξύ αυτών των συνεισηγητών περιλαμβάνονται και πορτογαλόφωνες χώρες οι οποίες εκπροσωπούν την Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική – χώρες οι οποίες, όπως και εμείς, οι Πορτογάλοι, επιβεβαιώνουν τον σεβασμό τους για την απόλυτη αξία της ζωής. Είμαστε βέβαιοι, επαναλαμβάνω, ότι, με τη στήριξή σας και την εμπιστοσύνη σας, η πορτογαλική Προεδρία θα υλοποιήσει αυτόν τον στόχο που έχουμε θέσει στην 62η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και ότι μάλιστα θα επιτύχουμε την έγκριση ενός ψηφίσματος το οποίο θα έχει την επιθυμητή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μορφή."@el10
"Thank you very much, Madam President, ladies and gentlemen, for your thoughts, comments and questions. That was, and I knew it would be, an easy debate for the Council. Easy because the Council and the European Parliament are agreed on what is fundamental and that is obtaining, at the next session of the UN General Assembly, a resolution on a moratorium and the abolition of the death penalty; I am of course pleased to see that we are united on the central objective of the debate we have had and that we shall be working together to make it possible. As was mentioned by a Portuguese MEP, I too am very proud, to be taking part in this debate as a representative of Portugal, because we were the first country in Europe to abolish the death penalty. It is a theme, an issue, a problem on which the Portuguese are especially sensitive and I am proud to be able to say so here and to have the opportunity to be leading the Council’s efforts at the United Nations at this moment with a view to achieving the objective we have set ourselves. I am not here to talk about the past. We must learn from the lessons of the past, of course, and that is why we must naturally avoid any errors we might have committed and which did not in the past make it possible for us to achieve the objectives we had set ourselves. The past is past; let us now focus on the future. Let us focus with determination, with resolve, in the knowledge that the task is not, politically speaking, an easy one, but that it is possible. When we speak of flexibility we are talking about confidence in the work of the Presidency. What we are seeking and specifically requesting – and we are sure that the European Parliament will grant us this since it understands that this is a politically complex and at times even difficult issue – is naturally the European Parliament’s confidence in the Presidency and the Presidency’s efforts, so that we can finally bring this objective to a successful conclusion. We shall be submitting the draft resolution at the beginning of October – early to mid-October. That is our intention and I can tell you that the many demarches and contacts we have made give us some confidence. We hope that our confidence will grow with the passage of time because our cause is a just cause. I should also like to say, finally, that the European Union already has co-authors who are going to sign this draft resolution with us; I must also tell you here that I am very proud that those co-authors include Portuguese-speaking countries representing Africa, representing Asia and representing Latin America too – countries which like us, like the Portuguese, are also underwriting respect for the total value of life. We are confident, I repeat, that with your support and your confidence, the Portuguese Presidency will bring to fruition this objective we have set ourselves at the 62nd session of the UN General Assembly and that we shall in fact have a resolution approved in the terms in which the European Parliament and the Council wish to see it approved."@en4
"Muchas gracias, señora Presidenta, Señorías, por sus reflexiones, comentarios y preguntas. Ha sido un debate fácil para el Consejo, como estaba seguro de que sería. Ha sido fácil porque el Consejo y el Parlamento Europeo están de acuerdo en lo fundamental, que es obtener en la próxima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas una resolución sobre la moratoria y abolición de la pena de muerte; naturalmente estoy muy satisfecho al ver que estamos unidos en torno a este objetivo central del debate mantenido y que trabajaremos juntos para hacerlo posible. Como ha dicho una diputada portuguesa al PE, también yo me siento muy orgulloso de participar en este debate como representante de Portugal, porque hemos sido el primer país europeo que abolió la pena de muerte. Se trata de un tema, de una cuestión, de un problema para el cual los portugueses tienen una sensibilidad especial, y es para mí una satisfacción poder decirlo aquí y tener la oportunidad de encabezar en estos momentos los esfuerzos del Consejo en las Naciones Unidas con vistas a lograr el objetivo que nos hemos marcado. No estoy aquí para hablar del pasado. Naturalmente tenemos que aprender las lecciones del pasado, y por eso es lógico que evitemos los errores que hayamos podido cometer y que no nos permitieron alcanzar los objetivos propuestos. El pasado, pasado está; pensemos ahora en el futuro. Centrémonos en él con determinación, con brío, sabiendo que la tarea no es políticamente fácil, pero sí posible. Cuando hablamos de flexibilidad hablamos de confianza en el trabajo de la Presidencia. Lo que buscamos y pedimos concretamente – y estamos seguros de que el Parlamento Europeo nos lo concederá, porque comprende que es una cuestión compleja y a veces incluso muy difícil – es evidentemente la confianza del Parlamento Europeo en la Presidencia y en los esfuerzos de la Presidencia para que podamos llevar esta tarea a buen puerto. Presentaremos la propuesta de resolución a primeros de octubre – entre primeros y mediados de octubre. Tal es nuestra intención, y puedo decirles que las múltiples gestiones y contactos realizados nos permiten abrigar algunas esperanzas. Confiamos en que estas esperanzas crezcan con el paso del tiempo, porque nuestra causa es una causa justa. Me gustaría decir por último que la Unión Europea ya tiene coautores que van a firmar con nosotros la propuesta de resolución; también quiero decir aquí que me siento muy orgulloso de que entre estos coautores se encuentren países de habla portuguesa representando a África, a Asia y también a América Latina – países que, como nosotros los portugueses, afirman el valor absoluto de la vida. Confiamos, repito, en que con su apoyo y patrocinio la Presidencia portuguesa llevará a buen término este objetivo que nos hemos propuesto durante el 62º período de sesiones de la Asamblea General, y que efectivamente se aprobará la resolución en los términos en que el Parlamento Europeo y el Consejo desean que se apruebe."@es21
"Tänan teid väga, proua juhataja, daamid ja härrad, teie mõtete, märkuste ja küsimuste eest. See oli nõukogu jaoks üks lihtne arutelu ja ma teadsin, et nii see lähebki. Kerge sellepärast, et nõukogu ja Euroopa Parlament on kokkuleppele jõudnud, mis on põhiline, ning et tuleb esitada ÜRO Peaassamblee järgmisele istungjärgule resolutsioon surmanuhtluse moratooriumi ja kaotamise kohta. Muidugi paluti mul vaadata, et oleksime ühel meelel keskse eesmärgi suhtes sellel arutelul, mille me maha pidasime, ning teeksime koostööd selle võimalikuks muutmisel. Nagu mainis üks Portugali parlamendiliige, olen ka mina sellest arutelust Portugali esindajana osa võttes väga uhke, sest me olime Euroopa esimene riik, kes surmanuhtluse keelas. See on teema, küsimus, probleem, mille suhtes portugallased on eriti tundlikud, ja ma olen uhke, et saan siin seda öelda ning et mul on võimalus sel hetkel juhtida nõukogu jõupingutusi ÜROs väljavaatega saavutada eesmärk, mille oleme endale seadnud. Ma pole siin selleks, et minevikust rääkida. Muidugi peame me mineviku õppetundidest õppust võtma ning sellepärast peame loomulikult vältima kõiki vigu, mida võiksime teha ja mis meil minevikus takistasid saavutamast endale seatud eesmärke. Minevik on minevik; keskendugem nüüd tulevikule. Keskendugem kindlameelselt, otsustavalt, teadmisega, et see ülesanne ei ole poliitilises mõttes kerge, aga et see on teostatav. Rääkides paindlikkusest, räägime me usaldusest eesistujariigi töö vastu. Mida me otsime ja eriliselt taotleme – ja me oleme kindlad, et Euroopa Parlament annab meile selle, sest mõistab, et tegemist on poliitiliselt keeruka ja mõnikord isegi raske probleemiga – on loomulikult Euroopa Parlamendi usaldus eesistujariigi ja tema jõupingutuste vastu, et viimaks me suudame saavutada selle eesmärgi eduka lõpuleviimise. Me esitame resolutsiooni ettepaneku oktoobri algul – ajavahemikus oktoobri algusest keskpaigani. See on meie kavatsus ja ma võin teile öelda, et paljud läbiviidud demaršid ja sõlmitud sidemed annavad meile teatava enesekindluse. Me loodame, et meie enesekindlus aja möödudes kasvab, sest meie alus on õigustatud alus. Ma tahaksin lõpetuseks veel ka öelda, et Euroopa Liidul on juba kaasesitajad, kes sellele resolutsiooni ettepanekule koos meiega alla kirjutavad; ma pean teile ka ütlema, et olen väga uhke, et nende kaasesitajate hulka kuuluvad portugali keelt kõnelevad riigid, kes esindavad Aafrikat, esindavad Aasiat ja esindavad ka Ladina-Ameerikat – maad, mis meie kombel portugali keelt armastavad, tunnevad samamoodi austust elu täieliku väärtuse vastu. Ma kordan, et oleme kindlad, et teie toetuse ja usaldusega viib eesistujariik Portugal võiduka lõpuni selle eesmärgi, mille oleme endale seadnud ÜRO Peaassamblee 62. istungjärguks, ning et tegelikult oleme me resolutsiooni heaks kiitnud nendel tingimustel, mil Euroopa Parlament ja nõukogu soovisid seda heaks kiidetavat."@et5
"Kiitoksia oikein paljon, arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, ajatuksistanne, kommenteistanne ja kysymyksistänne. Keskustelu oli neuvostolle helppo, ja tiesin, että se tulisi olemaan. Se oli helppo, koska neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat sopineet siitä, mikä on tärkeintä, ja se on antaa YK:n seuraavassa yleiskokouksessa päätöslauselma kuolemanrangaistuksen poistamisesta ja täytäntöönpanon keskeyttämisestä. Olen tietysti tyytyväinen nähdessäni, että olemme olleet keskustelussamme samaa mieltä keskeisestä tavoitteesta ja että meidän olisi tehtävä yhteistyötä sen toteuttamiseksi. Kuten portugalilainen Euroopan parlamentin jäsen totesi, minäkin olen erittäin ylpeä osallistuessani tähän keskusteluun Portugalin edustajana, koska olimme ensimmäinen valtio Euroopassa, joka poisti kuolemanrangaistuksen. Kyseessä on aihe, ongelma, joka koskettaa portugalilaisia erityisellä tavalla, ja olen ylpeä voidessani sanoa täällä niin ja voidessani johtaa neuvoston toimia Yhdistyneissä Kansakunnissa tällä hetkellä asettamamme tavoitteen saavuttamiseksi. En ole täällä puhumassa menneisyydestä. Meidän on tietysti opittava menneistä, ja siksi meidän on tietysti vältettävä virheitä, joita olemme ehkä tehneet ja jotka ovat estäneet asettamiemme tavoitteiden saavuttamisen. Menneet ovat menneitä; keskitytään nyt tulevaisuuteen. Keskitytään päättäväisesti siihen, että tehtävä ei ole poliittisesti helppo mutta että se on mahdollinen. Kun puhumme joustavuudesta, puhumme luottamuksesta puheenjohtajavaltion työhön. Se, mitä me haemme ja pyydämme – ja olemme varmoja, että Euroopan parlamentti antaa sen meille, koska se ymmärtää, että kysymys on poliittisesti monimutkainen ja toisinaan jopa vaikea – on tietysti Euroopan parlamentin luottamus puheenjohtajavaltioon ja sen toimintaan, niin että voimme lopulta viedä tämän tavoitteen onnistuneeseen päätökseen. Jätämme päätöslauselmaesityksen lokakuun alussa – lokakuun puoliväliin mennessä. Se on aikomuksemme, ja voin kertoa teille, että monet viralliset yhteydenotot ja kontaktit antavat meille luottamusta. Toivomme, että luottamuksemme kasvaa ajan kuluessa, koska asiamme on oikeudenmukainen. Haluaisin myös sanoa lopuksi, että Euroopan unionilla on jo muitakin allekirjoittajia, jotka allekirjoittavat päätöslauselmaesityksen kanssamme. Minun on kerrottava teille sekin, että olen erittäin ylpeä siitä, että kyseisiin allekirjoittajiin kuuluu portugalinkielisiä maita, jotka edustavat Afrikkaa, Aasiaa ja myös Latinalaista Amerikkaa – maita, jotka meidän tavoin sitoutuvat kunnioittamaan elämän koko arvoa. Toistan, että luotamme siihen, että teidän tukenne ja luottamuksenne avulla puheenjohtajavaltio Portugali toteuttaa tämän tavoitteen, jonka olemme asettaneet itsellemme YK:n yleiskokouksen 62. istunnossa, ja että saamme todellakin päätöslauselman hyväksyttyä ehdoin, joilla Euroopan parlamentti ja neuvosto haluavat nähdä sen hyväksyttävän."@fi7
"Je vous remercie beaucoup, Madame la Présidente, mesdames et messieurs, pour vos réflexions, vos commentaires et vos questions. Ce fut, et je m'en doutais, un débat facile pour le Conseil. Facile, car le Conseil et le Parlement européen se sont mis d'accord sur l'essentiel, à savoir obtenir une résolution sur un moratoire et l'abolition de la peine de mort lors de la prochaine séance de l'Assemblée générale; Je suis naturellement ravi de voir que nous nous retrouvons autour de l'objectif central du débat que nous avons tenu et que nous travaillerons de concert pour le réaliser. Comme l'indiquait un député portugais du PE, je suis également très fier de prendre part à ce débat en tant que représentant du Portugal, car nous étions le premier pays en Europe à abolir la peine de mort. C'est un thème, une question, un problème particulièrement sensible pour les Portugais et je suis fier de pouvoir le dire ici et d'avoir l'occasion de mener les efforts du Conseil aux Nations unies pour le moment en vue d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. Je ne suis pas venu pour parler du passé. Nous devons tirer les leçons du passé, bien sûr, et c'est pourquoi nous devons naturellement éviter toutes les erreurs que nous avons pu commettre et qui, dans le passé, nous ont empêché d'atteindre les objectifs que nous nous étions fixés. Le passé, c'est le passé; concentrons-nous sur l'avenir. Concentrons-nous avec détermination, avec résolution, sur le fait que la tâche n'est pas aisée, politiquement parlant, mais qu'elle est réalisable. Quand nous évoquons la flexibilité, nous parlons de confiance dans le travail de la présidence. Ce que nous cherchons et demandons en particulier – et nous sommes convaincus que le Parlement européen nous l'accordera, car il comprend qu'il s'agit d'une question politiquement complexe, voire difficile parfois –, c'est naturellement la confiance du Parlement européen en la présidence et ses efforts, de sorte que nous puissions finalement amener cet objectif vers une conclusion heureuse. Nous déposerons le projet de résolution au début du mois d'octobre – avant la mi-octobre. Telle est notre intention et je peux vous dire que les nombreuses démarches et contacts que nous avons développés nous donne une certaine confiance. Nous espérons que notre confiance se développera au fil du temps, car notre cause est juste. Enfin, j'aimerais dire également que l'Union européenne a déjà des coauteurs prêts à signer ce projet de résolution avec nous; je suis également vous dire que je suis très fier que ces coauteurs comprennent des pays portugophones représentant l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine également – des pays comme nous, comme les Portugais, qui garantissent également le respect de la valeur totale de la vie. Je le répète, nous sommes convaincus qu'avec votre soutien, la présidence portugaise réalisera cet objectif que nous nous sommes fixés lors de la 62e session de l'Assemblée générale des Nations unies et que nous produirons effectivement une résolution approuvée sous la forme que souhaitent voir le Conseil et le Parlement européen."@fr8
"Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim, köszönöm a gondolataikat, észrevételeiket és kérdéseiket. Ez egy könnyű vita volt a Tanács számára, és tudtam, hogy így lesz. Könnyű volt, mert a Tanács és az Európai Parlament megállapodott az alapvető feladatban, ami a moratóriumról és a halálbüntetés eltörléséről szóló állásfoglalás kiharcolása az ENSZ közgyűlésének következő ülésén; természetesen örömmel látom, hogy egyetértünk a lefolytatott vita középpontjában álló célkitűzésben, és együtt fogunk dolgoznunk ennek megvalósításán. Amint azt egy portugál képviselő megemlítette, én is nagyon büszke vagyok, hogy Portugália képviseletében vehetek részt ezen a vitán, mert mi voltunk az első ország Európában, amely eltörölte a halálbüntetést. Ez egy olyan téma, olyan ügy, olyan probléma, amelyre a portugálok különösen érzékenyek, és én büszke vagyok, hogy elmondhatom ezt itt, és hogy jelenleg én vezethetem a Tanácsnak az Egyesült Nemzete fórumain kifejtett erőfeszítéseit, hogy elérhessük kitűzött célunkat. Nem azért vagyok itt, hogy a múltról beszéljek. Természetesen tanulnunk kell a múltból, és ezért el kell kerülnünk azokat a hibákat, amelyeket esetleg elkövettünk, és amelyek a múltban nem tették lehetővé, hogy elérjük a kitűzött céljainkat. A múlt elmúlt, fókuszáljunk most a jövőre. Elkötelezettséggel, elszántsággal fókuszáljunk, abban a tudatban, hogy a feladat – a politikai nyelvén mondva – nem könnyű, de lehetséges. Amikor rugalmasságról beszélünk, az elnökség munkájába vetett bizalomról beszélünk. Amit keresünk és kérünk – és biztosak vagyunk abban, hogy az Európai Parlament meg fogja nekünk adni, mert megérti, hogy ez egy politikailag összetett és néha bonyolult ügy –, az természetesen az Európai Parlament bizalma az elnökségben és az elnökség erőfeszítéseiben, annak érdekében, hogy végre sikeresen lezárhassuk ezt a célkitűzést. Október elején-közepén fogjuk előterjeszteni az állásfoglalás tervezetét. Ez a szándékunk, és elmondhatom Önöknek, hogy a számos diplomáciai lépés és kapcsolatfelvétel, amelyet tettünk, némi bizakodásra ad okot. Reméljük, hogy a bizakodásunk az idő múltával erősödni fog, mert az ügyünk igaz ügy. Végül azt is szeretném elmondani, hogy az Európai Uniónak már vannak társszerzői, akik velünk együtt fogják aláírni ezt az állásfoglalás-tervezetet; azt is el kell mondanom Önöknek, nagyon büszke vagyok, hogy ezek közé a társszerzők közé tartoznak olyan portugálul beszélő országok is, amelyek Afrikát, Ázsiát és Latin-Amerikát képviselik – országok, akik hozzánk, Portugáliához hasonlóan, aláírásukkal támogatják az élet feltétlen értékének tiszteletben tartását. Megismétlem, bízunk benne, hogy az Önök támogatása és bizalma segítségével a portugál elnökség az ENSZ 62. közgyűlésén valóra váltja ezt a célkitűzésünket, és megvalósul az állásfoglalás, azoknak a feltételeknek megfelelően, amelyekkel az Európai Parlament és a Tanács el szeretné azt fogadtatni."@hu11
"Molte grazie, signora Presidente, onorevoli deputati, per le vostre riflessioni, i vostri commenti e le vostre domande. E’ stata una discussione facile per il Consiglio, come mi aspettavo che fosse. Facile perché il Consiglio e il Parlamento europeo sono d’accordo su ciò che è fondamentale per loro, cioè ottenere alla prossima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite una risoluzione su una moratoria e l’abolizione della pena di morte ed è con ovvia soddisfazione che rilevo una posizione unitaria sugli obiettivi centrali della nostra discussione e sul lavoro che faremo insieme per realizzarli. Come ricordato da una deputata portoghese, anch’io sono molto fiero di prender parte a questa discussione come rappresentante del Portogallo, perché il nostro paese è stato il primo in Europa a abolire la pena di morte. Si tratta di un tema, di una questione, di un problema verso il quale i portoghesi sono particolarmente sensibili e sono orgoglioso di poterlo dire qui e di avere l’opportunità di guidare gli sforzi del Consiglio presso le Nazioni Unite in vista di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Non voglio parlare del passato. Certo dobbiamo trarre la lezione dal passato ed io sono qui perché dobbiamo ovviamente evitare di ripetere gli errori che abbiamo eventualmente commesso in passato e che ci hanno impedito di raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissi. Il passato è passato, concentriamoci sul futuro. Concentriamoci con determinazione, con risoluzione e con la convinzione che il nostro compito, politicamente parlando, non sia facile ma sia tuttavia possibile. Quando parliamo di flessibilità, parliamo di fiducia nel lavoro della Presidenza. Ciò che vogliamo e sollecitiamo – e siamo certi che il Parlamento europeo ci accorderà, perché si rende conto che la questione è politicamente complessa ed a volte persino difficile – è naturalmente la fiducia del Parlamento nei confronti della Presidenza e del suo lavoro, perché ciò ci permetterà di raggiungere con successo il nostro obiettivo. Presenteremo il progetto di risoluzione all’inizio di ottobre, tra l’inizio e la metà di ottobre. Questa è la nostra intenzione e posso dirvi che tutte le e i contatti che abbiamo effettuato ci danno abbastanza fiducia. Speriamo che tale fiducia cresca col passare del tempo perché la nostra è una giusta causa. Per finire, vorrei anche dirvi che l’Unione europea ha già dei coautori pronti a firmare con noi il progetto di risoluzione e devo dire che sono particolarmente orgoglioso che tra questi vi siano paesi di lingua portoghese che rappresentano l’Africa e l’America latina, paesi che come noi, come il Portogallo, sottoscrivono il rispetto per il valore totale della vita. Siamo fiduciosi, lo ripeto, che con il vostro appoggio e la vostra fiducia la Presidenza portoghese riesca a realizzare questo obiettivo in seno alla sessantaduesima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite e a far approvare una risoluzione nei termini in cui il Parlamento europeo e il Consiglio desiderano che sia approvata."@it12
"Labai ačiū jums, ponia pirmininke, ponios ir ponai, už jūsų mintis, pastabas ir klausimus. Tarybai tai buvo ir bus lengvos diskusijos. Lengvos dėl to, kad Taryba ir Europos Parlamentas susitarė, kas yra svarbiausia, ir kad sieks kitoje JT Generalinės Asamblėjos sesijoje rezoliucijos dėl moratoriumo ir mirties bausmės panaikinimo. Aš, žinoma, esu patenkintas matydamas, kad mes esame vieningi dėl diskusijų, kuriose dalyvavome, svarbiausio tikslo ir kad mes dirbsime kartu, kad tai taptų įmanoma. Kaip minėjo Portugalijos parlamento narys, aš taip pat labai didžiuojuosi dalyvaudamas šiose diskusijose kaip Portugalijos atstovas, kadangi mes buvome pirmoji šalis Europoje, siekianti panaikinti mirties bausmę. Tai yra tema, klausimas ir problema, kurios atžvilgiu Portugalija yra ypač jautri, ir aš didžiuojuosi galėdamas tai pasakyti čia ir šiuo metu turėdamas galimybę vadovauti Tarybos pastangoms Jungtinėse Tautose bandant pasiekti tikslą, kurį mes patys sau nustatėme. Aš esu čia ne tam, kad kalbėčiau apie praeitį. Žinoma, mes turime pasimokyti iš patirties, ir būtent dėl to mes, savaime suprantama, turime vengti bet kokių klaidų, kurias galėtume įsipareigoti ir kurios praeityje neleido mums pasiekti tikslų, kuriuos nusistatėme patys. Praeitis lieka praeitimi. Sutelkime dėmesį į ateitį. Susikoncentruokime pasiryžę ir apsisprendę bei žinodami, kad uždavinys nėra, kalbant politiškai, lengvas, bet yra įmanomas. Kai mes kalbame apie lankstumą, mes kalbame apie pasitikėjimą pirmininkaujančios valstybės darbu. Ko mes siekiame ir konkrečiai reikalaujame – ir mes esame įsitikinę, kad Europos Parlamentas dovanos mums už tai, kadangi jis supranta, kad tai yra politiškai sudėtingas ir kai kada netgi sunkus klausimas – būtent Europos Parlamento pasitikėjimo pirmininkaujančia valstybe ir jos pastangomis, kad mes pagaliau nuvestume šį tikslą iki sėkmingo užbaigimo. Mes turime pateikti rezoliucijos projektą spalio mėn. pradžioje – nuo spalio mėn. pradžios iki vidurio. Toks yra mūsų ketinimas ir aš galiu pasakyti, kad daug žengtų diplomatinių žingsnių ir sudarytų susitarimų suteikia mums tam tikrą pasitikėjimą. Mes tikime, kad pasitikėjimas augs bėgant laikui, kadangi mūsų reikalas yra teisingas reikalas. Pagaliau aš taip pat norėčiau pasakyti, kad Europos Sąjunga jau turi bendraautorių, kurie ketina pasirašyti šį rezoliucijos projektą kartu su mumis. Be to, turiu pasakyti, kad aš labai didžiuojuosi, jog šie bendraautoriai, įskaitant portugališkai kalbančias šalis, atstovaujančias Afrikai, Azijai ir Lotynų Amerikai, yra šalys, kurios, kaip ir mes, kaip ir Portugalija, taip pat įsipareigoja gerbti visuotinę gyvybės vertybę. Mes esame įsitikinę, aš kartoju, kad su jūsų parama ir jūsų pasitikėjimu pirmininkaujanti Portugalija įgyvendins savo pačios nusistatytą tikslą JT Generalinės Asamblėjos 62-ojoje sesijoje ir kad mes iš tikrųjų turėsime patvirtintą rezoliuciją atitinkamais terminais, kuriais Europos Parlamentas ir Taryba pageidauja matyti ją patvirtintą."@lt14
"Liels paldies jums, priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, par jūsu domām, komentāriem un jautājumiem. Padomei tās bija - un es zināju, ka tā būs - vieglas debates. Vieglas, jo Padome un Eiropas Parlaments ir vienojušies par to, kas ir būtisks, un tas ir apstiprināts: nākamajā ANO Ģenerālās Asamblejas sesijā tā ir rezolūcija par moratoriju un nāves soda atcelšanu; protams, es esmu apmierināts redzot, ka pēc debatēm esam vienoti attiecībā uz mūsu galveno mērķi, un mums vajadzētu turpināt kopīgi strādāt, lai padarītu to iespējamu. Kā jau minēja Portugāles Eiropas Parlamenta deputāts, arī es esmu ļoti lepns, piedaloties šajās debatēs kā Portugāles pārstāvis, jo mēs bijām pirmā valsts Eiropā, kas atcēla nāves sodu. Tā ir tēma, jautājums, problēma, kas Portugālei ir īpaši jutīga, un esmu lepns to teikt šeit, izmantojot iespēju šobrīd vadīt Padomes centienus ANO ar nolūku sasniegt tos mērķus, ko mēs paši esam izvirzījuši. Es neesmu šeit, lai runātu par pagātni. Mums, protams, ir jāmācās no pagātnes, un tieši tādēļ mums jānovērš jebkādas kļūdas, ko mēs varētu pieļaut un kuras pagātnē neļāva sasniegt mūsu pašu izvirzītos mērķus. Pagātne ir pagātne; tagad koncentrēsimies uz nākotni. Koncentrēsimies ar noteiktību, ar lēmumu, zinot, ka uzdevums, politiski sakot, nav vienkāršs, bet tas ir izpildāms. Kad mēs runājam par piekāpību, mēs runājam par uzticēšanos prezidentūras darbam. Tas, pēc kā mēs tiecamies un ko konkrēti pieprasām – un mēs esam droši, ka Eiropas Parlaments mums to nodrošinās, kad sapratīs, cik tas ir politiski sarežģīts un reizēm pat grūts jautājums – protams, ir Eiropas Parlamenta uzticība prezidentūrai un tās pūliņiem; tādējādi mēs galu galā varam nonākt pie sava mērķa veiksmīga noslēguma. Mēs iesniegsim rezolūcijas projektu oktobra sākumā – no oktobra sākuma līdz oktobra vidum. Tas ir mūsu nodoms, un es jums varu pateikt, ka daudzie demarši, ko mēs esam veikuši, un daudzie kontakti, ko esam nodibinājuši, sniedz mums zināmu pārliecību. Mēs ceram, ka mūsu pārliecība laika gaitā pieaugs, jo mūsu lieta ir taisnīga lieta. Visbeidzot, es vēlētos teikt, ka Eiropas Savienībai ir vairāki līdzautori, kas parakstīs šo rezolūcijas projektu kopā ar mums; man šeit arī jāsaka, ka esmu ļoti lepns, ka šie līdzautori, ieskaitot portugāliski runājošās valstis, pārstāv Āfriku, pārstāv Āziju un pārstāv arī Latīņameriku – valstis, kuras, tāpat kā mēs – portugāļi, arī parakstīsies par cieņu pret absolūtu dzīvības vērtību. Mēs esam pārliecināti, es atkārtoju, ka ar jūsu atbalstu un uzticību Portugāles prezidentūra novedīs šo mūsu noteikto mērķi līdz piepildījumam 62. ANO Ģenerālās Asamblejas sesijas laikā un ka faktiski šī rezolūcija būs apstiprināta termiņā, kādā Eiropas Parlaments un Padome vēlēsies redzēt to apstiprinātu."@lv13
"Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhores Deputados pelas vossas reflexões, os vossos comentários e as vossas perguntas. Este foi, e eu sabia que assim seria, um debate fácil para o Conselho. E fácil porque o Conselho e o Parlamento Europeu estamos unidos no que é fundamental, isto é, obtermos na próxima sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas uma resolução sobre a moratória e a abolição da pena de morte e é com óbvia satisfação que vejo que neste objectivo central do debate que aqui nos traz estamos unidos e iremos trabalhar juntos para que assim seja possível. Como aqui foi recordado por uma deputada portuguesa, eu também tenho muito orgulho em estar neste debate em representação de Portugal porque nós fomos o primeiro país da Europa a abolir a pena de morte. É um tema, uma questão, um problema a que os portugueses são especialmente sensíveis e eu tenho orgulho de o poder dizer aqui e de poder, neste momento, liderar os esforços do Conselho nas Nações Unidas com vista ao objectivo que nos propomos. Não vim falar do passado. Devemos aprender com as lições do passado, certamente, e por isso é que temos que, naturalmente, evitar os erros que possamos ter cometido e que não possibilitaram no passado conseguirmos os objectivos a que nos propusemos. Passado é passado, concentremo-nos agora no futuro. Concentremo-nos com determinação, com resolução, sabendo que não é uma tarefa politicamente fácil, mas que ela é possível, e quando se fala de flexibilidade, falamos de confiança no trabalho da Presidência; o que nós pedimos e solicitamos, e estamos certos que o Parlamento Europeu nos concederá, é exactamente, sabendo que esta é uma questão politicamente complexa, por vezes mesmo difícil, que naturalmente o Parlamento Europeu confiará na Presidência, nos esforços da Presidência, no trabalho da Presidência para que possamos levar este objectivo com sucesso até ao fim. Vamos apresentar o projecto de resolução no início de Outubro, início, meados de Outubro. É esta a nossa intenção e posso-vos dizer que a multiplicidade de diligências, contactos que temos feito nos dão alguma confiança. Esperemos que essa confiança, à medida que o tempo correr, vá aumentando porque a nossa causa é uma causa justa. E gostaria também de, para terminar, vos dizer que temos já co-autores com a União Europeia que vão subscrever connosco este projecto de resolução e também não vos posso deixar de dizer aqui que tenho muito orgulho que, entre esses subscritores, se encontram países de língua portuguesa, representando a África, representando a Ásia e representando também a América Latina, países que como nós, como os portugueses, também subscrevem o respeito do valor total pela vida. Estamos confiantes, repito, que com o vosso apoio e com a vossa confiança, a Presidência portuguesa conseguirá na 62ª Assembleia das Nações Unidas levar a cabo este objectivo a que nos propusemos e efectivamente termos uma resolução aprovada nos termos em que o Parlamento Europeu e o Conselho desejam que seja aprovada."@mt15
"Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhores Deputados pelas vossas reflexões, os vossos comentários e as vossas perguntas. Este foi, e eu sabia que assim seria, um debate fácil para o Conselho. E fácil porque o Conselho e o Parlamento Europeu estamos unidos no que é fundamental, isto é, obtermos na próxima sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas uma resolução sobre a moratória e a abolição da pena de morte e é com óbvia satisfação que vejo que neste objectivo central do debate que aqui nos traz estamos unidos e iremos trabalhar juntos para que assim seja possível. Como aqui foi recordado por uma deputada portuguesa, eu também tenho muito orgulho em estar neste debate em representação de Portugal porque nós fomos o primeiro país da Europa a abolir a pena de morte. É um tema, uma questão, um problema a que os portugueses são especialmente sensíveis e eu tenho orgulho de o poder dizer aqui e de poder, neste momento, liderar os esforços do Conselho nas Nações Unidas com vista ao objectivo que nos propomos. Não vim falar do passado. Devemos aprender com as lições do passado, certamente, e por isso é que temos que, naturalmente, evitar os erros que possamos ter cometido e que não possibilitaram no passado conseguirmos os objectivos a que nos propusemos. Passado é passado, concentremo-nos agora no futuro. Concentremo-nos com determinação, com resolução, sabendo que não é uma tarefa politicamente fácil, mas que ela é possível, e quando se fala de flexibilidade, falamos de confiança no trabalho da Presidência; o que nós pedimos e solicitamos, e estamos certos que o Parlamento Europeu nos concederá, é exactamente, sabendo que esta é uma questão politicamente complexa, por vezes mesmo difícil, que naturalmente o Parlamento Europeu confiará na Presidência, nos esforços da Presidência, no trabalho da Presidência para que possamos levar este objectivo com sucesso até ao fim. Vamos apresentar o projecto de resolução no início de Outubro, início, meados de Outubro. É esta a nossa intenção e posso-vos dizer que a multiplicidade de diligências, contactos que temos feito nos dão alguma confiança. Esperemos que essa confiança, à medida que o tempo correr, vá aumentando porque a nossa causa é uma causa justa. E gostaria também de, para terminar, vos dizer que temos já co-autores com a União Europeia que vão subscrever connosco este projecto de resolução e também não vos posso deixar de dizer aqui que tenho muito orgulho que, entre esses subscritores, se encontram países de língua portuguesa, representando a África, representando a Ásia e representando também a América Latina, países que como nós, como os portugueses, também subscrevem o respeito do valor total pela vida. Estamos confiantes, repito, que com o vosso apoio e com a vossa confiança, a Presidência portuguesa conseguirá na 62ª Assembleia das Nações Unidas levar a cabo este objectivo a que nos propusemos e efectivamente termos uma resolução aprovada nos termos em que o Parlamento Europeu e o Conselho desejam que seja aprovada."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie i panowie! Bardzo dziękuję za wasze myśli, uwagi i pytania. Ta debata była dla Rady bardzo łatwa - i wiedziałem, że tak będzie. Łatwa dlatego, że Rada i Parlament Europejski uzgodniły, co jest najważniejsze - a najważniejsze jest uchwalenie w trakcie następnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ rezolucji w sprawie moratorium i zniesienia kary śmierci; cieszę się oczywiście, że zjednoczyliśmy się wokół głównego celu obecnej debaty i że będziemy wspólnie pracować, aby to umożliwić. Podobnie jak pani poseł do PE reprezentująca Portugalię, ja również jestem bardzo dumny, że biorę udział w tej debacie jako przedstawiciel Portugalii, ponieważ jest on ona pierwszym krajem w Europie, który zniósł karę śmierci. Jest to temat, zagadnienie, problem, na który Portugalczycy są szczególnie wyczuleni, i jestem dumny, że mogę powiedzieć to tutaj i że mam okazję przewodzić teraz wysiłkom Rady na forum ONZ w kierunku osiągnięcia celu, który sami wytyczyliśmy. Nie jestem tu po to, aby mówić o przeszłości. Oczywiście, musimy uczyć się z lekcji przeszłości i dlatego też musimy oczywiście unikać wszelkich błędów, jakie moglibyśmy popełnić, i które w przeszłości uniemożliwiały nam osiągnięcie wyznaczonych przez siebie celów. Przeszłość to przeszłość; skupmy się teraz na przyszłości. Skupmy się z determinacją, z poświęceniem, ze świadomością, że to zadanie nie jest, mówiąc politycznie, zadaniem łatwym, lecz że to jest możliwe. Gdy mówimy o elastyczności, mówimy o zaufaniu do prac Prezydencji. Staramy się i wnioskujemy - i jesteśmy pewni, że Parlament Europejski zapewni nam tę elastyczność, ponieważ rozumie, że jest to sprawa złożona politycznie i niekiedy nawet trudna - jest to oczywiście kwestia zaufania Parlamentu Europejskiego do prezydencji i czynionych przez nią wysiłków, tak abyśmy w końcu doprowadzili ten cel do szczęśliwego zakończenia. Projekt rezolucji będziemy przedkładać na początku października - między początkiem a połową października. Taki jest nasz zamiar i mogę państwu powiedzieć, że wiele zabiegów dyplomatycznych i kontaktów, jakie nawiązaliśmy, daje nam nieco pewności siebie. Mamy nadzieję, że ta ufność będzie rosnąć z czasem, bo nasza sprawa to słuszna sprawa. Chciałbym również na koniec powiedzieć, że Unia Europejska już znalazła współautorów, gotowych wspólnie z nami podpisać ten projekt rezolucji. Muszę również powiedzieć państwu, że jestem bardzo dumny, że wśród tych współautorów są portugalskojęzyczne kraje reprezentujące Afrykę, a także Amerykę Łacińską – kraje, które tak jak my, Portugalczycy, podpisują się pod poszanowaniem całkowitej wartości życia. Powtarzam, ufamy, że z waszym wsparciem i z waszym zaufaniem, prezydencja portugalska zrealizuje wyznaczony przez nas cel w trakcie 62 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i że ta rezolucja zostanie w rzeczywistości przyjęta w takim rozumieniu, w jakim Parlament Europejski i Rada chciałyby to widzieć."@pl16
"Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhores Deputados pelas vossas reflexões, os vossos comentários e as vossas perguntas. Este foi, e eu sabia que assim seria, um debate fácil para o Conselho. E fácil porque o Conselho e o Parlamento Europeu estamos unidos no que é fundamental, isto é, obtermos na próxima sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas uma resolução sobre a moratória e a abolição da pena de morte e é com óbvia satisfação que vejo que neste objectivo central do debate que aqui nos traz estamos unidos e iremos trabalhar juntos para que assim seja possível. Como aqui foi recordado por uma deputada portuguesa, eu também tenho muito orgulho em estar neste debate em representação de Portugal porque nós fomos o primeiro país da Europa a abolir a pena de morte. É um tema, uma questão, um problema a que os portugueses são especialmente sensíveis e eu tenho orgulho de o poder dizer aqui e de poder, neste momento, liderar os esforços do Conselho nas Nações Unidas com vista ao objectivo que nos propomos. Não vim falar do passado. Devemos aprender com as lições do passado, certamente, e por isso é que temos que, naturalmente, evitar os erros que possamos ter cometido e que não possibilitaram no passado conseguirmos os objectivos a que nos propusemos. Passado é passado, concentremo-nos agora no futuro. Concentremo-nos com determinação, com resolução, sabendo que não é uma tarefa politicamente fácil, mas que ela é possível, e quando se fala de flexibilidade, falamos de confiança no trabalho da Presidência; o que nós pedimos e solicitamos, e estamos certos que o Parlamento Europeu nos concederá, é exactamente, sabendo que esta é uma questão politicamente complexa, por vezes mesmo difícil, que naturalmente o Parlamento Europeu confiará na Presidência, nos esforços da Presidência, no trabalho da Presidência para que possamos levar este objectivo com sucesso até ao fim. Vamos apresentar o projecto de resolução no início de Outubro, início, meados de Outubro. É esta a nossa intenção e posso-vos dizer que a multiplicidade de diligências, contactos que temos feito nos dão alguma confiança. Esperemos que essa confiança, à medida que o tempo correr, vá aumentando porque a nossa causa é uma causa justa. E gostaria também de, para terminar, vos dizer que temos já co-autores com a União Europeia que vão subscrever connosco este projecto de resolução e também não vos posso deixar de dizer aqui que tenho muito orgulho que, entre esses subscritores, se encontram países de língua portuguesa, representando a África, representando a Ásia e representando também a América Latina, países que como nós, como os portugueses, também subscrevem o respeito do valor total pela vida. Estamos confiantes, repito, que com o vosso apoio e com a vossa confiança, a Presidência portuguesa conseguirá na 62ª Assembleia das Nações Unidas levar a cabo este objectivo a que nos propusemos e efectivamente termos uma resolução aprovada nos termos em que o Parlamento Europeu e o Conselho desejam que seja aprovada."@ro18
"Ďakujem vám, pani predsedajúca, dámy a páni, za vaše názory, pripomienky a otázky. Bola to, a vedel som, že bude, v Rade jednoduchá diskusia. Jednoduchá preto, lebo Rada a Európsky parlament sa dohodli na tom, čo je najdôležitejšie, a to získať na nasledujúcom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN uznesenie o moratóriu na trest smrti a o zrušení trestu smrti; pochopiteľne som rád, že sme jednotní v súvislosti s hlavným cieľom diskusie a že spoločne urobíme všetko preto, aby sa to podarilo. Ako povedala portugalská poslankyňa, som tiež veľmi hrdý na to, že som súčasťou tejto diskusie ako predstaviteľ Portugalska, pretože sme boli prvou krajinou v Európe, ktorá zrušila trest smrti. Na túto tému, otázku, problém je Portugalsko veľmi citlivé a som hrdý, že to tu môžem povedať a že mám možnosť viesť snahu Rady v OSN s cieľom dosiahnuť cieľ, ktorý sme si stanovili. Nie som tu preto, aby som hovoril o minulosti. Z minulosti sa, pochopiteľne, musíme poučiť, a preto sa musíme vyhnúť omylom, ktoré sme prípadne urobili a ktoré nám v minulosti zabránili dosiahnuť stanovený cieľ. Minulosť je minulosť; zamerajme sa na budúcnosť. Zamerajme sa na ňu s odhodlaním, rozhodne, s vedomím, že úloha nie je, politicky povedané, jednoduchá, ale možná. Keď hovoríme o flexibilite, hovoríme o dôvere k práci predsedníctva. To, čo hľadáme a požadujeme – a sme si istí, že nám to Európsky parlament poskytne, pretože chápe, že je to politicky zložitá a niekedy aj ťažká otázka – je prirodzene dôvera Európskeho parlamentu k predsedníctvu a jeho úsilie, aby sme nakoniec mohli tento cieľ úspešne dosiahnuť. Návrh uznesenia predložíme na začiatku októbra, do polovice októbra. Taký je náš zámer a môžem vám oznámiť, že mnoho prijatých opatrení a kontaktov nám dáva určitú nádej. Dúfame, že naša nádej sa časom zväčší, pretože naša vec je správna. Rád by som tiež nakoniec povedal, že Európska únia už má spoluautorov, ktorí tento návrh uznesenia podpíšu s nami; musím vám tiež povedať, že som veľmi hrdý na to, že medzi týmito spoluautormi sú portugalsky hovoriace krajiny z Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky – krajiny, ktoré sa rovnako ako my Portugalci zaviazali k rešpektovaniu celkovej hodnoty života. Opakujem, že sme presvedčení, že portugalské predsedníctvo s vašou pomocou a dôverou dosiahne cieľ, ktorý sme si stanovili pre 62. Valné zhromaždenie OSN, a že budeme mať uznesenie v znení, ktoré by chcel dosiahnuť Európsky parlament a Rada."@sk19
"Tänan teid väga, proua juhataja, daamid ja härrad, teie mõtete, märkuste ja küsimuste eest. See oli nõukogu jaoks üks lihtne arutelu ja ma teadsin, et nii see lähebki. Kerge sellepärast, et nõukogu ja Euroopa Parlament on kokkuleppele jõudnud, mis on põhiline, ning et tuleb esitada ÜRO Peaassamblee järgmisele istungjärgule resolutsioon surmanuhtluse moratooriumi ja kaotamise kohta. Muidugi paluti mul vaadata, et oleksime ühel meelel keskse eesmärgi suhtes sellel arutelul, mille me maha pidasime, ning teeksime koostööd selle võimalikuks muutmisel. Nagu mainis üks Portugali parlamendiliige, olen ka mina sellest arutelust Portugali esindajana osa võttes väga uhke, sest me olime Euroopa esimene riik, kes surmanuhtluse keelas. See on teema, küsimus, probleem, mille suhtes portugallased on eriti tundlikud, ja ma olen uhke, et saan siin seda öelda ning et mul on võimalus sel hetkel juhtida nõukogu jõupingutusi ÜROs väljavaatega saavutada eesmärk, mille oleme endale seadnud. Ma pole siin selleks, et minevikust rääkida. Muidugi peame me mineviku õppetundidest õppust võtma ning sellepärast peame loomulikult vältima kõiki vigu, mida võiksime teha ja mis meil minevikus takistasid saavutamast endale seatud eesmärke. Minevik on minevik; keskendugem nüüd tulevikule. Keskendugem kindlameelselt, otsustavalt, teadmisega, et see ülesanne ei ole poliitilises mõttes kerge, aga et see on teostatav. Rääkides paindlikkusest, räägime me usaldusest eesistujariigi töö vastu. Mida me otsime ja eriliselt taotleme – ja me oleme kindlad, et Euroopa Parlament annab meile selle, sest mõistab, et tegemist on poliitiliselt keeruka ja mõnikord isegi raske probleemiga – on loomulikult Euroopa Parlamendi usaldus eesistujariigi ja tema jõupingutuste vastu, et viimaks me suudame saavutada selle eesmärgi eduka lõpuleviimise. Me esitame resolutsiooni ettepaneku oktoobri algul – ajavahemikus oktoobri algusest keskpaigani. See on meie kavatsus ja ma võin teile öelda, et paljud läbiviidud demaršid ja sõlmitud sidemed annavad meile teatava enesekindluse. Me loodame, et meie enesekindlus aja möödudes kasvab, sest meie alus on õigustatud alus. Ma tahaksin lõpetuseks veel ka öelda, et Euroopa Liidul on juba kaasesitajad, kes sellele resolutsiooni ettepanekule koos meiega alla kirjutavad; ma pean teile ka ütlema, et olen väga uhke, et nende kaasesitajate hulka kuuluvad portugali keelt kõnelevad riigid, kes esindavad Aafrikat, esindavad Aasiat ja esindavad ka Ladina-Ameerikat – maad, mis meie kombel portugali keelt armastavad, tunnevad samamoodi austust elu täieliku väärtuse vastu. Ma kordan, et oleme kindlad, et teie toetuse ja usaldusega viib eesistujariik Portugal võiduka lõpuni selle eesmärgi, mille oleme endale seadnud ÜRO Peaassamblee 62. istungjärguks, ning et tegelikult oleme me resolutsiooni heaks kiitnud nendel tingimustel, mil Euroopa Parlament ja nõukogu soovisid seda heaks kiidetavat."@sl20
"Tack så mycket, fru talman, mina damer och herrar, för era åsikter, yttranden och frågor. Det var, och det visste jag att det skulle bli, en lätt debatt för rådet. Lätt därför att rådet och parlamentet är ense om vad som är grundläggande, och det är att få en resolution om ett moratorium för och ett avskaffande av dödsstraff vid nästa session av FN:s generalförsamling. Jag är naturligtvis belåten över att vi står enade om det centrala målet för den debatt som vi haft och att vi ska samarbeta för att förverkliga det. Som nämndes av en portugisisk parlamentsledamot är jag också mycket stolt över att delta i denna debatt som företrädare för Portugal, eftersom vi var det första landet i Europa som avskaffade dödsstraffet. Det är ett tema, en fråga och ett problem som portugiserna är särskilt angelägna om och jag är stolt över att kunna säga det här och ha tillfälle att just nu i FN leda rådets försök att nå det mål som vi har satt upp. Jag är inte här för att tala om det förflutna. Vi måste givetvis dra lärdom av det förflutna genom att undvika alla misstag som vi kanske begått och som i det förflutna gjorde det omöjligt för oss att nå de mål vi satt upp. Det förflutna är förgånget, nu måste vi inrikta oss på framtiden. Låt oss göra det beslutsamt, med föresats och i vetskap om att uppgiften politiskt sett inte är lätt men att den är möjlig. När vi talar om flexibilitet talar vi om att ha förtroende för ordförandeskapets arbete. Det vi söker och speciellt kräver – och vi är säkra på att parlamentet kommer att ge oss det eftersom det förstår att detta är en politiskt komplicerad och tidvis t.o.m. svår fråga – är naturligtvis parlamentets förtroende för ordförandeskapet och ordförandeskapets bemödanden så att vi till sist kan lyckas nå målet. Vi kommer att lägga fram förslaget till en resolution i början av oktober – från början till mitten av oktober. Det är vår avsikt och jag kan tala om att de många åtgärder vi vidtagit och de många kontakter vi haft har gett oss en viss tillförsikt. Vi hoppas att vår tillförsikt växer med tiden eftersom vår sak är rättvis. Till sist skulle jag också vilja säga att EU redan har medaktörer som ämnar underteckna detta förslag till resolution med oss. Jag måste också säga här att jag är mycket stolt över att dessa medaktörer inbegriper portugisisktalande länder som representerar Afrika, Asien och också Latinamerika – länder som i likhet med oss och i likhet med portugiserna också garanterar respekt för livets hela värde. Vi är övertygade om, det upprepar jag, att det portugisiska ordförandeskapet med ert stöd och ert förtroende vid den 62:a sessionen av FN:s generalförsamling framgångsrikt kommer att nå det mål som vi har föresatt oss och få en resolution godkänd på de villkor som parlamentet och rådet önskar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"démarches"18,15,3,17,9,9,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph