Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-25-Speech-2-017"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070925.4.2-017"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte einen kleinen Rückblick über die letzte Reform geben. Viele Zuckerrübenbauern fragen, warum überhaupt eine Reform dieser Marktordnung notwendig ist, die sich über Jahrzehnte bewährt hat? Es gibt zwei Hauptgründe, warum diese Reform notwendig war und notwendig ist. Zum ersten ist vor einigen Jahren im Zuge der Waffeninitiative beschlossen worden, dass ab 2009 aus den ärmsten Ländern alles außer Waffen nach Europa geliefert werden darf. Hiervon ist auch der Zuckersektor betroffen. Der zweite Grund ist, dass es eine WTO-Entscheidung gibt und wir die Überschussmengen abbauen müssen. Dies führt dazu, dass wir über 6 Millionen Tonnen Zucker aus der Produktion nehmen müssen. Frau Kommissarin, wir haben 2005 im Parlament Vorschläge gemacht, und Sie haben gerade gesagt, dass der Umstrukturierungsfonds unsere Erwartungen nicht erfüllt hat. Heute möchte ich hier anmerken: Wenn die Kommission und der Rat 2005 den Vorschlägen des Parlaments besser gefolgt wären, wären wahrscheinlich größere Mengen an Zucker freiwillig zurückgegeben worden. Wir haben jetzt die Chance, Korrekturen vorzunehmen, damit die Anreize verbessert werden. Ich kann die Kommission und den Rat nur bitten, den Vorschlägen zu folgen. Ich möchte mich bei der Berichterstatterin, Frau Batzeli, für den Bericht, den sie vorgelegt hat, bedanken. Der Agrarausschuss ist diesen Vorschlägen – mit geringen Korrekturen – weitgehend gefolgt, und ich bin überzeugt, dass, wenn die Kommission diesen Vorschlägen folgt, die Anreize dermaßen erhöht werden, dass wesentlich größere Zuckermengen freiwillig zurückgegeben werden. Ich möchte feststellen, Frau Kommissarin, dass sich im Agrarausschuss viele Mitglieder befinden, die das Ohr sehr nahe an den Zuckerrübenerzeugern haben. Wenn die Wünsche, die hier vorgetragen werden, erfüllt werden, gehe ich davon aus, dass diese Reform zum Erfolg führt."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, rád bych zde přednesl stručnou rekapitulaci poslední reformy. Mnozí pěstitelé cukrové řepy se ptají, proč je vůbec zapotřebí reformy této regulace trhu, která obstála ve zkoušce času po celá desetiletí. Existují dva hlavní důvody, proč tato reforma byla a je nezbytná. Za prvé před několika lety bylo rozhodnuto, vzápětí po iniciativě týkající se zbraní, že od roku 2009 může být do Evropy dodáváno z nejchudších zemí vše kromě zbraní. To se týká také odvětví cukru. Druhým důvodem je to, že existuje určité rozhodnutí Světové obchodní organizace a my musíme odstraňovat přebytky. To znamená, že výrobu snížit o více než 6 milionů tun cukru. Paní komisařko, v roce 2005 jsme předložili návrhy Parlamentu a vy jste právě řekla, že restrukturalizační fond nesplnil naše očekávání. Dnes bych zde chtěl říci, že kdyby se Komise a Rada v roce 2005 řídily návrhy Parlamentu pečlivěji, došlo by pravděpodobně k dobrovolnému zřeknutí se větších objemů výroby cukru. Nyní máme možnost provést nápravu tak, aby byly zajištěny lepší motivační pobídky. Já mohu pouze požádat Komisi a Radu, aby se těmito návrhy řídily. Rád bych poděkoval zpravodajce paní Batzeliové za zprávu, kterou předložila. Zemědělský výbor se těmito návrhy z velké části řídil – s malými opravami – a jsem přesvědčen, že pokud se bude Komise těmito návrhy řídit, budou motivační pobídky zvýšeny do takové míry, že dojde k dobrovolnému zřeknutí se mnohem větších objemů výroby cukru. Rád bych uvedl, paní komisařko, že je zde mnoho členů zemědělského výboru, kteří pozorně naslouchají pěstitelům cukrové řepy. Jsem přesvědčen, že pokud budou zde stanovené požadavky splněny, bude tato reforma úspěšná."@cs1
"Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Jeg vil kort redegøre for den seneste reform. Mange sukkerroeavlere undrer sig over, hvorfor en reform af denne markedsordning, som har stået sin prøve gennem årtier, overhovedet er nødvendig. Der er to hovedårsager til, at denne reform var og er nødvendig. For det første blev det for nogle få år siden i kølvandet på våbeninitiativet besluttet, at alt undtagen våben fra 2009 kan leveres til Europa fra de fattigste lande. Det er sukkersektoren også berørt af. Den anden årsag er, at der findes en WTO-afgørelse, og at vi skal af med overskuddene. Det betyder, at over 6 millioner t sukker skal tages ud af produktion. Fru kommissær! Vi stillede forslag til Parlamentet i 2005, og De har lige sagt, at omstruktureringsfonden ikke levede op til vores forventninger. I dag vil jeg gerne sige, at hvis Kommissionen og Rådet havde lyttet mere til Parlamentets forslag i 2005, ville der sandsynligvis frivilligt være blevet givet afkald på større sukkermængder. Nu har vi mulighed for at lave om på tingene, så incitamenterne bliver forbedret. Jeg kan kun anmode Kommissionen og Rådet om at støtte forslagene. Jeg takker ordføreren, fru Batzeli, for betænkningen. Landbrugsudvalget har i det store og hele støttet disse forslag - med mindre ændringer - og jeg er overbevist om, at hvis Kommissionen støtter dem, vil incitamenterne blive øget i en sådan grad, at der frivilligt bliver givet afkald på langt større sukkermængder. Jeg vil gerne påpege, at mange medlemmer af Landbrugsudvalget har lyttet opmærksomt til sukkerroeproducenterne. Hvis de krav, vi har stillet, opfyldes, mener jeg, at denne reform bliver vellykket."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να κάνω μία σύντομη ανασκόπηση της τελευταίας μεταρρύθμισης. Πολλοί τευτλοπαραγωγοί ερωτούν γιατί είναι αναγκαία η μεταρρύθμιση αυτής της οργάνωσης αγοράς που έχει αποδείξει την αξία της για πολλές δεκαετίες. Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους η μεταρρύθμιση αυτή ήταν και είναι αναγκαία. Πρώτον, πριν από λίγα χρόνια αποφασίστηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τα όπλα ότι από το 2009 θα επιτρέπεται να εισάγονται από τις φτωχότερες χώρες στην Ευρώπη τα πάντα εκτός από όπλα. Αυτό αφορά και τον τομέα της ζάχαρης. Ο δεύτερος λόγος είναι πως υπάρχει απόφαση του ΠΟΕ και πρέπει να καταργήσουμε τα πλεονάσματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει να αποσύρουμε από την παραγωγή πάνω από 6 εκατ. τόνους ζάχαρης. Κυρία Επίτροπε, το 2005 υποβάλαμε προτάσεις στο Κοινοβούλιο, και εσείς μόλις είπατε ότι το ταμείο αναδιάρθρωσης δεν εκπλήρωσε τις προσδοκίες μας. Σήμερα θα ήθελα να παρατηρήσω σχετικά το εξής: αν η Επιτροπή και το Συμβούλιο είχαν ακολουθήσει πιο πιστά τις προτάσεις του Κοινοβουλίου, προφανώς θα είχαν εγκαταλειφθεί εθελοντικά μεγαλύτερες ποσότητες ζάχαρης. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να προβούμε σε διορθώσεις, προκειμένου να βελτιωθούν τα κίνητρα. Δεν μπορώ παρά να ζητήσω από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συμμορφωθούν με τις προτάσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κ. Μπατζελή για την έκθεσή της. Η Επιτροπή Γεωργίας υιοθέτησε σε μεγάλο μέτρο αυτές τις προτάσεις –με μικρές διορθώσεις– και είμαι πεπεισμένος ότι, εάν η Επιτροπή ακολουθήσει τις εν λόγω προτάσεις, θα αυξηθούν τόσο τα κίνητρα, ώστε θα εγκαταλειφθούν εθελοντικά πολύ μεγαλύτερες ποσότητες ζάχαρης. Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να επισημάνω ότι στην Επιτροπή Γεωργίας υπάρχουν πολλά μέλη που άκουσαν με προσοχή τους τευτλοπαραγωγούς. Αν εκπληρωθούν οι επιθυμίες που διατυπώνονται εδώ, πιστεύω ότι η μεταρρύθμιση αυτή θα έχει επιτυχία."@el10
". Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I would like to give a brief review of the last reform. Many sugar beet growers are asking why a reform of this market regulation, which has stood the test of time over decades, is necessary at all. There are two main reasons why this reform was and is necessary. Firstly, it was decided a few years ago, in the wake of the arms initiative, that as from 2009 everything except arms may be supplied to Europe from the poorest countries. The sugar sector is also affected by this. The second reason is that there is a WTO decision and we have to remove surpluses. This means that we have to take more than 6 million tonnes of sugar out of production. Commissioner, we put forward proposals to Parliament in 2005 and you have just said that the restructuring fund did not fulfil our expectations. Today I would like to say here that if the Commission and Council had followed Parliament’s proposals more closely in 2005, greater volumes of sugar would probably have been renounced voluntarily. We now have the opportunity to make corrections so that incentives are improved. I can only ask the Commission and Council to follow the proposals. I would like to thank the rapporteur, Mrs Batzeli, for the report she has submitted. The Agriculture Committee has largely followed these proposals – with minor corrections – and I am convinced that if the Commission follows these proposals, incentives will be increased to such an extent that much larger volumes of sugar will be renounced voluntarily. I should like to state, Commissioner, that there are many members of the Agriculture Committee who have listened closely to the sugar beet producers. If the requirements set out here are met, I believe that this reform will be successful."@en4
". Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quisiera hacer un rápido examen de la última reforma. Muchos cultivadores de remolacha azucarera se preguntan por qué hace falta reformar una normativa de mercado que ha funcionado bien durante décadas. Existen dos razones principales que hacen necesaria la reforma. En primer lugar, se decidió hace algunos años, a raíz de la iniciativa sobre el comercio de armas, que a partir del año 2009 los países más pobres podrían exportar a Europa cualquier producto excepto armas. Esto afecta también al sector del azúcar. La segunda razón es la resolución de la OMC que nos obliga a eliminar los excedentes. Esto significa que tenemos que dejar de producir más de seis millones de toneladas de azúcar. Señora Comisaria, en 2005 presentamos al Parlamento propuestas sobre ello, y usted nos acaba de decir que el fondo de reestructuración no cumplió nuestras expectativas. Hoy quisiera decir a este respecto que si la Comisión y el Consejo hubieran seguido en 2005 más fielmente las propuestas del Parlamento, probablemente se habría logrado la renuncia voluntaria a mayores volúmenes de azúcar. Tenemos ahora la posibilidad de corregir el rumbo mediante el incremento de los incentivos. Sólo puedo pedir a la Comisión y al Consejo que atiendan las propuestas. Quiero felicitar a la ponente señora Batzeli por el informe que ha presentado. La Comisión de Agricultura ha aprobado en general estas propuestas – con pequeñas correcciones – y estoy convencido de que si la Comisión las asume se aumentarán los incentivos en la medida necesaria para lograr la renuncia voluntaria a volúmenes de azúcar mucho mayores. Quisiera señalar, señora Comisaria, que algunos miembros de la Comisión de Agricultura han escuchado atentamente a los productores de remolacha azucarera. Creo que la reforma tendrá éxito si se respetan los requisitos definidos aquí."@es21
". Härra juhataja, volinik, daamid ja härrad, ma tahaksin anda lühikese ülevaate viimasest reformist. Paljud suhkrupeedikasvatajad on küsinud, miks selle ajaproovile vastu pannud turukorralduse muutmine üldse vajalik on. On kaks peamist põhjust, miks see reform vajalik oli ja on. Esiteks otsustati relvade algatuse tulemusena, et alates 2009. aastast võib vaesematest riikidest tarnida Euroopasse kõike peale relvade. Ka suhkrusektor on sellest mõjutatud. Teine põhjus on see, et meil on Maailma Kaubandusorganisatsiooni otsus ja me peame ülejäägi kõrvaldama. See tähendab, et me peame kõrvaldama tootmisest üle 6 miljoni tonni suhkrut. Volinik, me esitasime parlamendile ettepanekud 2005. aastal ja te ütlesite just, et ümberkorraldusfond ei täitnud meie ootusi. Täna tahaksin ma siin öelda, et kui komisjon ja nõukogu oleksid 2005. aastal parlamendi ja nõukogu ettepanekuid hoolikamalt järginud, oleks arvatavasti vabatahtlikult loobutud suuremast suhkrukogusest. Praegu on meil võimalus parandusi teha, et soodustused paraneksid. Võin komisjonil ja nõukogul vaid paluda ettepanekutega nõustuda. Tahaksin tänada raportööri proua Batzelit tema esitatud raporti eest. Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon on nende ettepanekutega üldjoontes nõus – väikeste parandustega – ja ma olen veendunud, et kui komisjon nende ettepanekutega nõustub, siis suurendatakse soodustusi sellise määrani, et vabatahtlikult loobutakse palju suurematest suhkrukogustest. Tahaksin teatada, volinik, et põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonis on palju liikmeid, kes on suhkrupeedikasvatajaid hoolega kuulanud. Kui siin sätestatud nõudmisi arvesse võetakse, siis see reform minu arvates õnnestub."@et5,5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, haluaisin tehdä lyhyen katsauksen viimeisimpään uudistukseen. Monet sokerinviljelijät kysyvät, miksi tätä markkinajärjestelyä, joka on toiminut hyvin vuosikymmenien ajan, pitää yleensäkään uudistaa? On kaksi syytä siihen, miksi tämä uudistus on ollut tarpeen ja on sitä edelleen. Ensinnäkin muutama vuosi sitten päätettiin asealoitteen yhteydessä, että vuodesta 2009 lähtien kaikkein köyhimmistä maista saa tuoda EU:hun kaikkea paitsi aseita. Se koskee myös sokerialaa. Toinen syy on se, että WTO on tehnyt päätöksen ja EU:n on poistettava ylituotanto. Se johtaa siihen, että EU:n on vähennettävä tuotantoa yli kuusi miljoonaa tonnia. Arvoisa komission jäsen, parlamentti teki vuonna 2005 ehdotuksia, ja te sanoitte juuri, ettei rakenneuudistusrahasto ole täyttänyt odotuksia. Nyt haluaisin huomauttaa: jos komissio ja neuvosto olisivat noudattaneet tarkemmin parlamentin ehdotuksia vuonna 2005, olisi todennäköisesti luovuttu suuremmasta määrästä sokeria vapaaehtoisesti. Nyt meillä on tilaisuus tehdä korjauksia, jotta kannustimia voidaan parantaa. Voin vain pyytää komissiota ja neuvostoa noudattamaan ehdotuksia. Haluaisin kiittää esittelijä Katerina Batzelia hänen laatimastaan mietinnöstä. Maatalousvaliokunta on noudattanut pitkälti kyseisiä ehdotuksia – tehden pieniä korjauksia – ja olen vakuuttunut siitä, että jos komissio noudattaa kyseisiä ehdotuksia, kannustimet paranevat siinä määrin, että luovutaan vapaaehtoisesti paljon suuremmista sokerimääristä. Haluaisin todeta komission jäsenelle, että maatalousvaliokunnassa on monia jäseniä, jotka ovat kuunnelleet tiiviisti sokerijuurikkaan viljelijöitä. Jos täällä esitettävät toiveet täytetään, uskon, että tämä uudistus menestyy."@fi7
". M. le Président, M la Commissaire, mesdames et messieurs, j'aimerais analyser brièvement la dernière réforme. De nombreux producteurs de betteraves sucrières demandent pourquoi une réforme de cette réglementation du marché intérieur, qui a fait ses preuves au fil des décennies, s'avère nécessaire d'une quelconque manière. On distingue deux raisons principales qui rendaient, et qui rendent, cette réforme nécessaire. D'abord, il a été décidé il y a quelques années, au lendemain de l'initiative sur les armes, qu'à partir de 2009, les pays les plus pauvres pourront fournir tout sauf des armes à l'Union européenne. Cela a également touché le secteur du sucre. La seconde raison est qu'il existe une décision de l'OMC et nous devons éliminer les excédents. Cela signifie que nous devons retirer 6 millions de tonnes de sucre de la production. M la Commissaire, nous avons avancé des propositions au Parlement en 2005 et vous venez de dire que le fonds de restructuration n'avait pas répondu à nos attentes. Aujourd'hui, j'aimerais indiquer que si la Commission et le Conseil avaient suivi les propositions du Parlement de plus près en 2005, des volumes de sucre plus importants auraient probablement été abandonnés volontairement. Nous avons à présent l'occasion d'apporter des corrections pour améliorer les incitants. Je ne peux que demander à la Commission et au Conseil de suivre les propositions. J'aimerais remercier le rapporteur, M Batzeli, pour le rapport qu'elle a déposé. La commission de l'agriculture a amplement suivi ces propositions – avec de légères modifications – et je suis convaincu que si la Commission suit ces propositions, les incitants se développeront de sorte que des volumes de sucres bien plus importants seront abandonnés volontairement. J'aimerais indiquer, M la Commissaire, que de nombreux membres de la commission de l'agriculture ont écouté attentivement les producteurs de betteraves sucrières. Si les conditions sont respectées en l'espèce, je pense que cette réforme sera une réussite."@fr8
". Elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim, szeretnék rövid áttekintés adni az eddigi reformokról. Sok cukorrépa-termelő azt kérdezi, hogy miért szükséges egyáltalán ennek a piacnak a szabályozását, amely évtizedeken át állta az idők próbáját, megreformálni. Két fő oka van annak, hogy miért volt és marad szükséges ez a reform. Először is, pár évvel ezelőtt, a „Fegyvereken kívül bármit”-kezdeményezés nyomán úgy döntöttünk, hogy 2009-től a legszegényebb országok fegyvereken kívül bármit exportálhatnak Európába. Ez a cukorágazatot is befolyásolta. A második ok az, hogy született egy WTO-döntés, amelynek értelmében meg kell szüntetnünk többleteket. Ez azt jelenti, hogy több mint 6 millió tonnányi cukorral kell csökkenteni a termelést. Biztos asszony, mi már 2005-ben javaslatokat terjesztettünk a Parlament elé, és ön épp most mondta, hogy a szerkezetátalakítási alap nem váltotta be a reményeinket. Itt és most azt szeretném mondani, hogy ha a Bizottság és a Tanács szorosabban követte volna a Parlament javaslatait 2005-ben, akkor valószínűleg nagyobb cukormennyiségről mondtak volna le önként a termelők. Most itt a lehetőség korrekciókat végezni, javítani az ösztönzőkön. Csak arra tudom kérni a Tanácsot és a Bizottságot, hogy kövessék a javaslatokat. Szeretném megköszönni az előadónak, Batzeli asszonynak, az általa készített jelentést. A Mezőgazdasági Bizottság nagyrészt követte ezeket a javaslatokat – kisebb korrekciókkal –, és meg vagyok győződve róla, hogy ha a Bizottság is követni fogja ezeket a javaslatokat, az ösztönzők olyan szintre fognak emelkedni, hogy sokkal nagyobb mennyiségű cukorról fognak önként lemondani. Szeretném kijelenteni, biztos asszony, hogy sok tagja van a Mezőgazdasági Bizottságnak, akik figyelmesen meghallgatták a cukorrépa-termelőket. Ha az itt felsorolt feltételek teljesülnek, úgy hiszem, hogy ez a reform sikeres lesz."@hu11
". Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli deputati, vorrei brevemente passare in rassegna l’ultima riforma. Molti coltivatori di barbabietola da zucchero si chiedono perché sia necessaria una riforma della normativa che disciplina questo mercato, dato che quella esistente ha abbondantemente superato l’esame del tempo. Vi sono due ragioni principali per cui questa riforma era ed è necessaria. In primo luogo, qualche anno fa, sulla scia dell’iniziativa “Tutto fuorché le armi”, fu deciso che a partire dal 2009 tutti i prodotti importati dai paesi più poveri, ad eccezione delle armi, avessero libero accesso al mercato europeo. Il settore dello zucchero risente anche di questo. In secondo luogo, vi è una decisione dell’OMC in base alla quale bisogna eliminare le eccedenze. Ciò significa che dobbiamo ritirare dalla produzione più di 6 milioni di tonnellate di zucchero. Signora Commissario, abbiamo presentato proposte in Parlamento nel 2005 e lei ha appena detto che il fondo di ristrutturazione non è stato all’altezza delle nostre aspettative. Devo dire qui oggi che se la Commissione e il Consiglio avessero seguito più da vicino le proposte del Parlamento nel 2005, probabilmente il volume delle quote di zucchero rinunciate volontariamente sarebbe stato molto superiore. Adesso abbiamo l’opportunità di apportare correzioni e di potenziare gli incentivi. Io posso solo chiedere alla Commissione e al Consiglio di accettare le proposte. Vorrei ringraziare la relatrice, onorevole Batzeli, per il testo da lei presentato. La commissione per l’agricoltura ha seguito tali proposte praticamente alla lettera, salvo piccole correzioni, ed io credo che se le seguirà anche la Commissione, gli incentivi saranno potenziati al punto tale che vi saranno volumi molto più consistenti di rinunce volontarie di quote di zucchero. Vorrei dire, signora Commissario, che molti membri della commissione per l’agricoltura hanno ascoltato con attenzione i produttori di barbabietola da zucchero. Se le richieste qui presentate vengono soddisfatte, io credo che la riforma abbia successo."@it12
". Pone pirmininke, Komisijos nare, ponios ir ponai, norėčiau trumpai apžvelgti paskutinę reformą. Daug cukrinių runkelių augintojų klausia, kodėl iš viso reikia imtis šios rinkos reguliavimo, kuris išlaikė kelių dešimtmečių išbandymus, reformos. Yra dvi pagrindinės priežastys, dėl kurių ši reforma buvo ir yra reikalinga. Pirma, prieš keletą metų formuojantis ginklų iniciatyvai buvo nuspręsta, kad nuo 2009 m. į Europą iš vargingiausių valstybių bus galima teikti viską išskyrus ginklus. Tai liečia ir cukraus sektorių. Antroji priežastis – PPO sprendimas, dėl kurio mes turime panaikinti perteklių. Tai reiškia, kad mes cukraus gamybą privalome sumažinti daugiau nei 6 mln. tonų. Komisijos nare, mes 2005 m. parlamente teikėme pasiūlymus, o jūs ką tik pasakėte, kad restruktūrizavimo fondas nepateisino mūsų lūkesčių. Šiandien norėčiau pabrėžti, kad jei Komisija ir Taryba būtų labiau 2005 m. pritarusios Parlamento siūlymams, greičiausiai savanoriškai būtų atsisakyta didesnių cukraus gamybos kiekių. Šiuo metu turime galimybę atlikti taisymus, kad būtų pagerintos paskatos. Aš galiu tik paprašyti Komisijos ir Tarybos laikytis pasiūlymų. Norėčiau padėkoti pranešėjai K. Batzeli už jos pateiktą pranešimą. Žemės ūkio komitetas iš esmės laikėsi tų pasiūlymų – su nedideliais nukrypimais – ir esu tikras, kad jei Komisija laikysis šių pasiūlymų, šios iniciatyvos bus naudojamos daug aktyviau ir savanoriškai bus atsisakyta daug didesnių cukraus gamybos kiekių. Komisijos nare, norėčiau pasakyti, kad nemažai Žemės ūkio komiteto narių išsamiai išklausė cukrinių runkelių gamintojų nuomones. Tikiu, kad jei bus išpildyti čia nustatyti reikalavimai, reforma bus sėkminga."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze, dāmas un kungi, es gribētu sniegt īsu pārskatu par pēdējo reformu. Daudzi cukurbiešu audzētāji jautā, kādēļ vispār ir vajadzīga reforma šai tirgus regulai, kura desmitiem gadu ir izturējusi laika pārbaudi. Pastāv divi galvenie iemesli, kādēļ šī reforma bija un ir nepieciešama. Pirmkārt, pirms dažiem gadiem, pēc ieroču iniciatīvas tika nolemts, ka, sākot no 2009. gada, nabadzīgākās valstis Eiropai var piegādāt visu, izņemot ieročus. Tas ietekmē arī cukura nozari. Otrais iemesls ir tas, ka pastāv PTO lēmums, un mums ir jālikvidē pārpalikums. Tas nozīmē, ka mums no ražošanas ir jāizņem vairāk nekā 6 miljoni tonnu cukura. Komisāres kundze, mēs izvirzījām priekšlikumus Parlamentam 2005. gadā, un jūs tikko sacījāt, ka restrukturizācijas fonds nav īstenojis mūsu cerības. Šodien šeit es vēlos teikt, ka, ja Komisija un Padome būtu ciešāk sekojusi Parlamenta priekšlikumiem 2005. gadā, tad, iespējams, atteikšanās no lielāka cukura apjoma būtu notikusi brīvprātīgi. Tagad mums ir iespēja izdarīt korekcijas tā, lai stimuli tiktu uzlaboti. Es varu tikai lūgt Komisiju un Padomi sekot šiem priekšlikumiem. Es gribētu pateikties referentei kundzei par ziņojumu, ko viņa ir iesniegusi. Lauksaimniecības komiteja lielā mērā ir sekojusi šiem priekšlikumiem – ar nelieliem labojumiem – un es esmu pārliecināts, ka Komisija sekos šiem priekšlikumiem, stimuli tiks palielināti līdz tādai pakāpei, ka notiks brīvprātīga atteikšanās no daudz lielāka cukura apjoma. Es gribētu apgalvot, komisāres kundze, ka ir daudz Lauksaimniecības komitejas locekļu, kuri ir uzmanīgi ieklausījušies cukurbiešu audzētājos. Ja tiks izpildītas šeit izvirzītās prasības, es uzskatu, ka šī reforma būs veiksmīga."@lv13
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte einen kleinen Rückblick über die letzte Reform geben. Viele Zuckerrübenbauern fragen, warum überhaupt eine Reform dieser Marktordnung notwendig ist, die sich über Jahrzehnte bewährt hat? Es gibt zwei Hauptgründe, warum diese Reform notwendig war und notwendig ist. Zum ersten ist vor einigen Jahren im Zuge der Waffeninitiative beschlossen worden, dass ab 2009 aus den ärmsten Ländern alles außer Waffen nach Europa geliefert werden darf. Hiervon ist auch der Zuckersektor betroffen. Der zweite Grund ist, dass es eine WTO-Entscheidung gibt und wir die Überschussmengen abbauen müssen. Dies führt dazu, dass wir über 6 Millionen Tonnen Zucker aus der Produktion nehmen müssen. Frau Kommissarin, wir haben 2005 im Parlament Vorschläge gemacht, und Sie haben gerade gesagt, dass der Umstrukturierungsfonds unsere Erwartungen nicht erfüllt hat. Heute möchte ich hier anmerken: Wenn die Kommission und der Rat 2005 den Vorschlägen des Parlaments besser gefolgt wären, wären wahrscheinlich größere Mengen an Zucker freiwillig zurückgegeben worden. Wir haben jetzt die Chance, Korrekturen vorzunehmen, damit die Anreize verbessert werden. Ich kann die Kommission und den Rat nur bitten, den Vorschlägen zu folgen. Ich möchte mich bei der Berichterstatterin, Frau Batzeli, für den Bericht, den sie vorgelegt hat, bedanken. Der Agrarausschuss ist diesen Vorschlägen – mit geringen Korrekturen – weitgehend gefolgt, und ich bin überzeugt, dass, wenn die Kommission diesen Vorschlägen folgt, die Anreize dermaßen erhöht werden, dass wesentlich größere Zuckermengen freiwillig zurückgegeben werden. Ich möchte feststellen, Frau Kommissarin, dass sich im Agrarausschuss viele Mitglieder befinden, die das Ohr sehr nahe an den Zuckerrübenerzeugern haben. Wenn die Wünsche, die hier vorgetragen werden, erfüllt werden, gehe ich davon aus, dass diese Reform zum Erfolg führt."@mt15
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte einen kleinen Rückblick über die letzte Reform geben. Viele Zuckerrübenbauern fragen, warum überhaupt eine Reform dieser Marktordnung notwendig ist, die sich über Jahrzehnte bewährt hat? Es gibt zwei Hauptgründe, warum diese Reform notwendig war und notwendig ist. Zum ersten ist vor einigen Jahren im Zuge der Waffeninitiative beschlossen worden, dass ab 2009 aus den ärmsten Ländern alles außer Waffen nach Europa geliefert werden darf. Hiervon ist auch der Zuckersektor betroffen. Der zweite Grund ist, dass es eine WTO-Entscheidung gibt und wir die Überschussmengen abbauen müssen. Dies führt dazu, dass wir über 6 Millionen Tonnen Zucker aus der Produktion nehmen müssen. Frau Kommissarin, wir haben 2005 im Parlament Vorschläge gemacht, und Sie haben gerade gesagt, dass der Umstrukturierungsfonds unsere Erwartungen nicht erfüllt hat. Heute möchte ich hier anmerken: Wenn die Kommission und der Rat 2005 den Vorschlägen des Parlaments besser gefolgt wären, wären wahrscheinlich größere Mengen an Zucker freiwillig zurückgegeben worden. Wir haben jetzt die Chance, Korrekturen vorzunehmen, damit die Anreize verbessert werden. Ich kann die Kommission und den Rat nur bitten, den Vorschlägen zu folgen. Ich möchte mich bei der Berichterstatterin, Frau Batzeli, für den Bericht, den sie vorgelegt hat, bedanken. Der Agrarausschuss ist diesen Vorschlägen – mit geringen Korrekturen – weitgehend gefolgt, und ich bin überzeugt, dass, wenn die Kommission diesen Vorschlägen folgt, die Anreize dermaßen erhöht werden, dass wesentlich größere Zuckermengen freiwillig zurückgegeben werden. Ich möchte feststellen, Frau Kommissarin, dass sich im Agrarausschuss viele Mitglieder befinden, die das Ohr sehr nahe an den Zuckerrübenerzeugern haben. Wenn die Wünsche, die hier vorgetragen werden, erfüllt werden, gehe ich davon aus, dass diese Reform zum Erfolg führt."@nl3
". Panie przewodniczący, pani komisarz, panie i panowie! Chciałbym przedstawić krótki przegląd ostatniej reformy. Wielu plantatorów buraka cukrowego pyta, dlaczego reforma takiej metody regulacji rynku, która sprawdziła się w ciągu dziesięcioleci, jest w ogóle niezbędna. Istnieją dwie przyczyny, dla których ta reforma była i jest niezbędna. Po pierwsze, zdecydowano o tym kilka lat temu, gdy rodziła się inicjatywa dotycząca broni, która mówi o tym, że począwszy od 2009 r. z najbiedniejszych krajów do Europy może być dostarczane wszystko, oprócz broni. Ma to również wpływ na sektor cukru. Drugą przyczynę stanowi decyzja WTO, na mocy której musimy pozbyć się nadwyżek. Oznacza to, że musimy obniżyć produkcję o ponad 6 milionów ton cukru. Pani komisarz! W 2005 r. przedłożyliśmy Parlamentowi wnioski i wówczas powiedziała pani tylko, że fundusz restrukturyzacyjny nie spełnił naszych oczekiwań. Dziś chciałbym powiedzieć, że gdyby w 2005 r. Komisja i Rada dokładniej realizowała wnioski Parlamentu, to prawdopodobnie sektor zrzekłby się dobrowolnie produkcji większych ilości cukru. Mamy teraz okazję, aby wprowadzić poprawki, pozwalające na polepszenie zachęt. Mogę tylko prosić Komisję i Radę, aby działały zgodnie z tymi wnioskami. Chciałbym podziękować sprawozdawczyni, pani poseł Batzeli, za przedłożone przez nią sprawozdanie. Komisja Rolnictwa w dużej mierze postępowała zgodnie z tymi wnioskami, wprowadzając tylko pomniejsze korekty. Jestem przekonany, że gdyby Komisja Europejska czyniła to samo, to zachęty zostałyby zwiększone do takiego stopnia, że odrzucono by produkcję znacznie większych ilości cukru. Chciałbym oświadczyć, pani komisarz, że jest wielu członków Komisji Rolnictwa, którzy bardzo uważnie słuchają tego, co mówią producenci buraka cukrowego. Uważam, że jeżeli zostaną spełnione przedstawione tu wymogi, to reforma się powiedzie."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, minhas Senhoras e meus Senhores, gostaria de apresentar uma breve análise da última reforma. Muitos produtores de beterraba açucareira perguntam sobre o porquê da necessidade de uma reforma deste sector do mercado que resistiu ao teste do tempo durante décadas. Existem duas razões principais para esta reforma ter sido e ser necessária. Em primeiro lugar, foi decidida há alguns anos atrás, na sequência da iniciativa relativa a armas, que, a partir de 2009, tudo excepto armas podia ser fornecido pelos países mais pobres à Europa. O sector do açúcar também foi afectado por esta medida. A segunda razão tem a ver com a existência de uma decisão da OMC e temos de eliminar os excedentes. Quer isto dizer que temos de retirar da produção mais de 6 milhões de toneladas de açúcar. Senhora Comissária, apresentámos propostas ao Parlamento em 2005 e V. Exa. acabou de referir que o fundo de reestruturação não correspondeu às nossas expectativas. Gostaria de referir, aqui e agora que, se a Comissão e o Conselho tivessem seguido mais de perto, em 2005, as propostas do Parlamento, maiores volumes de açúcar teriam provavelmente sido renunciados voluntariamente. Temos agora a oportunidades de proceder a correcções, de modo a poder melhorar os incentivos. Resta-me solicitar à Comissão e ao Conselho que aceitem as propostas. Os meus agradecimentos à senhora deputada Batzeli pelo relatório que nos apresentou. A Comissão da Agricultura seguiu amplamente estas propostas – com correcções mínimas – e estou convencido de que, se a Comissão adoptar estas propostas, os incentivos aumentarão numa tal ordem de grandeza que volumes muito maiores de açúcar serão renunciados voluntariamente. Gostaria de referir, Senhora Comissária, que existem muitos membros da Comissão da Agricultura que escutaram atentamente os produtores de beterraba. Estou convicto de que esta reforma terá êxito, se os requisitos aqui estabelecidos forem cumpridos."@pt17
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte einen kleinen Rückblick über die letzte Reform geben. Viele Zuckerrübenbauern fragen, warum überhaupt eine Reform dieser Marktordnung notwendig ist, die sich über Jahrzehnte bewährt hat? Es gibt zwei Hauptgründe, warum diese Reform notwendig war und notwendig ist. Zum ersten ist vor einigen Jahren im Zuge der Waffeninitiative beschlossen worden, dass ab 2009 aus den ärmsten Ländern alles außer Waffen nach Europa geliefert werden darf. Hiervon ist auch der Zuckersektor betroffen. Der zweite Grund ist, dass es eine WTO-Entscheidung gibt und wir die Überschussmengen abbauen müssen. Dies führt dazu, dass wir über 6 Millionen Tonnen Zucker aus der Produktion nehmen müssen. Frau Kommissarin, wir haben 2005 im Parlament Vorschläge gemacht, und Sie haben gerade gesagt, dass der Umstrukturierungsfonds unsere Erwartungen nicht erfüllt hat. Heute möchte ich hier anmerken: Wenn die Kommission und der Rat 2005 den Vorschlägen des Parlaments besser gefolgt wären, wären wahrscheinlich größere Mengen an Zucker freiwillig zurückgegeben worden. Wir haben jetzt die Chance, Korrekturen vorzunehmen, damit die Anreize verbessert werden. Ich kann die Kommission und den Rat nur bitten, den Vorschlägen zu folgen. Ich möchte mich bei der Berichterstatterin, Frau Batzeli, für den Bericht, den sie vorgelegt hat, bedanken. Der Agrarausschuss ist diesen Vorschlägen – mit geringen Korrekturen – weitgehend gefolgt, und ich bin überzeugt, dass, wenn die Kommission diesen Vorschlägen folgt, die Anreize dermaßen erhöht werden, dass wesentlich größere Zuckermengen freiwillig zurückgegeben werden. Ich möchte feststellen, Frau Kommissarin, dass sich im Agrarausschuss viele Mitglieder befinden, die das Ohr sehr nahe an den Zuckerrübenerzeugern haben. Wenn die Wünsche, die hier vorgetragen werden, erfüllt werden, gehe ich davon aus, dass diese Reform zum Erfolg führt."@ro18
"Pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, rád by som tu predniesol stručnú rekapituláciu poslednej reformy. Mnohí pestovatelia cukrovej repy sa pýtajú, prečo je vôbec potrebná reforma tejto regulácie trhu, ktorá obstála v skúške času po celé desaťročia. Existujú dva hlavné dôvody, prečo táto reforma bola a je potrebná. Po prvé, pred niekoľkými rokmi bolo rozhodnuté, vzápätí po iniciatíve týkajúcej sa zbraní, že od roku 2009 sa do Európy môže dodávať z najchudobnejších krajín všetko okrem zbraní. To sa týka tiež odvetvia cukru. Druhým dôvodom je to, že existuje určité rozhodnutie Svetovej obchodnej organizácie a my musíme odstraňovať prebytky. To znamená znížiť výrobu o viac než 6 miliónov ton cukru. Pani komisárka, v roku 2005 sme predložili návrhy Parlamentu a vy ste práve povedali, že reštrukturalizačný fond nesplnil naše očakávania. Dnes by som tu chcel povedať, že keby sa Komisia a Rada v roku 2005 riadili návrhmi Parlamentu pozornejšie, došlo by pravdepodobne k dobrovoľnému zrieknutiu sa väčších objemov výroby cukru. Teraz máme možnosť vykonať nápravu tak, aby boli zaistené lepšie motivačné pohnútky. Ja môžem iba požiadať Komisiu a Radu, aby sa týmito návrhmi riadili. Rád by som sa poďakoval spravodajkyni pani Batzeliovej za správu, ktorú predložila. Výbor pre poľnohospodárstvo sa týmito návrhmi z veľkej časti riadil – s malými opravami – a som presvedčený, že ak sa bude Komisia týmito návrhmi riadiť, budú motivačné pohnútky zvýšené do takej miery, že dôjde k dobrovoľnému zrieknutiu sa omnoho väčších objemov výroby cukru. Rád by som uviedol, pani komisárka, že je tu mnoho členov poľnohospodárskeho výboru, ktorí pozorne počúvajú pestovateľov cukrovej repy. Som presvedčený, že ak budú stanovené požiadavky splnené, bude táto reforma úspešná."@sk19
". Härra juhataja, volinik, daamid ja härrad, ma tahaksin anda lühikese ülevaate viimasest reformist. Paljud suhkrupeedikasvatajad on küsinud, miks selle ajaproovile vastu pannud turukorralduse muutmine üldse vajalik on. On kaks peamist põhjust, miks see reform vajalik oli ja on. Esiteks otsustati relvade algatuse tulemusena, et alates 2009. aastast võib vaesematest riikidest tarnida Euroopasse kõike peale relvade. Ka suhkrusektor on sellest mõjutatud. Teine põhjus on see, et meil on Maailma Kaubandusorganisatsiooni otsus ja me peame ülejäägi kõrvaldama. See tähendab, et me peame kõrvaldama tootmisest üle 6 miljoni tonni suhkrut. Volinik, me esitasime parlamendile ettepanekud 2005. aastal ja te ütlesite just, et ümberkorraldusfond ei täitnud meie ootusi. Täna tahaksin ma siin öelda, et kui komisjon ja nõukogu oleksid 2005. aastal parlamendi ja nõukogu ettepanekuid hoolikamalt järginud, oleks arvatavasti vabatahtlikult loobutud suuremast suhkrukogusest. Praegu on meil võimalus parandusi teha, et soodustused paraneksid. Võin komisjonil ja nõukogul vaid paluda ettepanekutega nõustuda. Tahaksin tänada raportööri proua Batzelit tema esitatud raporti eest. Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon on nende ettepanekutega üldjoontes nõus – väikeste parandustega – ja ma olen veendunud, et kui komisjon nende ettepanekutega nõustub, siis suurendatakse soodustusi sellise määrani, et vabatahtlikult loobutakse palju suurematest suhkrukogustest. Tahaksin teatada, volinik, et põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonis on palju liikmeid, kes on suhkrupeedikasvatajaid hoolega kuulanud. Kui siin sätestatud nõudmisi arvesse võetakse, siis see reform minu arvates õnnestub."@sl20
". Herr talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag vill ge en kort återblick av den senaste reformen. Många sockerbetsodlare frågar varför en reform av den marknadsorganisation som har stått sig i decennier överhuvudtaget behövs. Det finns två huvudsakliga skäl till varför reformen var och är nödvändig. För det första beslutades det för några år sedan, i vapeninitiativets kölvatten, att allt utom vapen får levereras till EU från de fattigaste länderna från och med 2009. Sockersektorn påverkas också av detta. Det andra skälet är att Världshandelsorganisationen (WTO) har fattat ett beslut och vi måste få bort överskotten. Det innebär att vi måste minska sockerproduktionen med över 6 miljoner ton. Fru kommissionsledamot, vi lade fram förslag för parlamentet 2005 och ni har precis sagt att omstruktureringsfonden inte levde upp till våra förväntningar. Jag vill säga här i dag att om kommissionen och rådet hade följt parlamentets förslag från 2005 noggrannare skulle större volymer socker förmodligen ha avståtts frivilligt. Nu har vi möjligheten att göra korrigeringar för att förbättra incitamenten. Jag kan bara be kommissionen och rådet att följa förslagen. Jag vill tacka föredraganden, Katerina Batzeli, för det betänkande som hon har lagt fram. Jordbruksutskottet har i stor utsträckning följt förslagen – med mindre justeringar – och jag är övertygad om att om kommissionen följer förslagen så kommer incitamenten att förbättras i en sådan utsträckning att mycket större volymer socker kommer att avstås frivilligt. Jag vill säga att många ledamöter i jordbruksutskottet har lyssnat noga på sockerbetsproducenterna. Jag menar att reformen kommer att bli framgångsrik om dessa krav uppfylls."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph