Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-24-Speech-1-132"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070924.17.1-132"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand! Hr. kommissær Barrot! I ALDE-Gruppen har vi hele tiden bakket helhjertet op om strategien i EU for transport, der går ud på at styrke togtransporten, hvad enten det gælder passagertransporten eller godstransporten. Det bedste middel hertil er liberaliseringer og friere konkurrence, der betyder, at togselskaberne kommer til at interessere sig mere for kundernes ønsker. Styrket konkurrence skal bane vejen for, at togtransporten bliver mere konkurrencedygtig og økonomisk bæredygtig, og samtidig skal vi sikre lige konkurrence i forhold til andre transportformer. Vejskatterne skal selvfølgelig ses i det lys. I år trådte den første jernbanepakke i kraft med liberalisering af godstransporten, og i aften forhandler vi så forliget om den tredje jernbanepakke, der liberaliserer yderligere, men langt mindre ambitiøst, end vi i ALDE-Gruppen havde ønsket det. Til gengæld er det lykkedes at sikre rettigheder til passagerne, og det er også lykkedes at nå frem til en aftale om fælles uddannelse af togførere, som selvfølgelig er et meget vigtigt element i at skabe en mere effektiv togdrift på tværs af grænser. Som min gruppes ordfører for direktivet om certificering af togpersonale vil jeg særlig takke ordføreren, hr. Savary, for de resultater vi har nået. Min gruppe har særlig lagt vægt på, at der blev fundet en rimelig løsning for finansieringen. Derfor er vi glade for, at uddannelsesomkostningerne skal refunderes, hvis lokomotivføreren skifter job kort tid efter uddannelsen. Der er jo tale om en dyr uddannelse, og vi må ikke skabe et system, hvor nogle togselskaber kan køre på frihjul og systematisk undgå at medvirke til at betale deres rimelige andel af uddannelsesomkostningerne, ved at de rekrutterer nyuddannede fra andre selskaber. Med hensyn til hvilket personale, der skal være omfattet, er vi tilfredse med, at det er togførerne, som er omfattet i første omgang, mens spørgsmålet om at inddrage andet personale involveret i sikkerheden bliver vurderet igen om 30 måneder. Det har været svært at nå til enighed om, hvilke togtransporter der skulle være omfattet af passagerrettighederne. I Parlamentet fastholdt vi, at også den nationale passagertransport, og ikke kun de 5 % af passagertransporten, der krydser grænser, skulle være omfattet. Det lykkedes, og det lykkedes at finde en formel, der sikrer passagerne grundlæggende rettigheder. Det er vigtigt! Jeg har dog stadig svært ved at forstå, at passagerrettigheder ikke kan udstrækkes til at omfatte al togdrift. Faktisk har arbejdet med denne lovgivning og Parlamentets forslag om passagerrettigheder inspireret til, at togselskaberne i mit land, i Danmark, frivilligt har gennemført regler om erstatning til passagerer. Det betyder, at pendlerne nu også har ret til erstatning, når de rammes af forsinkelser, og det sker jo ind imellem. Det er ikke mindst pendlerne, vi skal sikre gode vilkår, og sikre, at de opfatter togtransport som et godt og attraktivt alternativ til andre og mere energikrævende transportformer. Man har tydeligt kunnet mærke undervejs i forhandlingerne, at når man vil ændre rammerne for togselskaberne i EU, så rører det ved voldsomme følelser. På den ene side vil alle gerne have mere togtransport. På den anden side er der stor angst for, at nationale selskaber ikke vil kunne klare sig i konkurrencen. Og hos togselskaberne, og sådan set også blandt fagforeningerne, er det ikke altid, der er den store entusiasme for forandring. Vi finder dog også togselskaber, der tager udfordringen op, moderniserer og skaber nye organisationsformer, der sikrer en effektiv transport fra dør til dør med brug af flere transportformer. Og det er jo fremtiden. Vi politikere skal opstille rammer, der sikrer, at de, der vil yde en konkurrencedygtig og effektiv og moderne transport, får adgang til at levere. Jeg har fuld forståelse for de, der kæmper for at bevare deres gamle privilegier, men det er bare ikke den dagsorden, vi som politikere skal forfølge. Vi skal sikre attraktiv, effektiv og sikker togtransport. Jeg synes, at det resultat, vi er kommet frem til, er et fremskridt, og jeg vil takke alle tre ordførere for deres indsats, og jeg vil ligeledes takke kommissær Barrot for, at han har været fødselshjælper for et skridt på vejen til yderligere effektivisering af den europæiske togtransport."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, naše skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu vždy z celého srdce podporovala strategii EU v oblasti dopravy, jejímž cílem je posílení železniční dopravy jak v přepravě cestujících, tak nákladu. Nejlepšími nástroji k dosažení tohoto cíle jsou liberalizace a volnější hospodářská soutěž, které nutí železniční společnosti k většímu zájmu o přání zákazníků. Zvýšená konkurence razí cestu k větší konkurenceschopnosti a finanční udržitelnosti železniční dopravy, a zároveň zajišťuje rovnováhu ve vztahu k ostatním druhům dopravy. S ohledem na tento fakt budou přirozeně přezkoumány silniční daně. V tomto roce vstoupil v platnost první železniční balíček, který přinesl liberalizaci nákladní dopravy, a dnes večer budeme posuzovat kompromisní řešení týkající se třetího železničního balíčku, který pokračuje v liberalizaci, třebaže s mnohem menší ctižádostí, než bychom si ve skupině ALDE přáli. Na druhou stranu ale byla zajištěna práva cestujících, a dosažena dohoda o společném vzdělávání strojvůdců, kteří přirozeně představují velmi důležitou součást rozvoje efektivnějšího železničního provozu napříč zeměmi. Stejně jako zpravodaj směrnice o vydávání osvědčení personálu vlaku z mé skupiny, bych chtěla poděkovat především zpravodaji Savarymu za výsledky, kterých jsme dosáhli. Má skupina zdůrazňovala především rozumné řešení otázky financování. Jsme rádi, že náklady na vzdělávání budou refundovány v případě, že strojvůdce změní zaměstnání krátce po dokončení vzdělávání. Toto vzdělávání je přirozeně nákladné, a my nesmíme vytvářet systém, který některým železničním společnostem umožní chovat se nezodpovědně a systematicky se vyhýbat placení spravedlivého podílu na vzdělávacích nákladech tím, že budou získávat nově vyškolený personál z jiných společností. Co se týče zaměstnanců, kterých se směrnice bude týkat, jsme spokojeni se závěrem, že zpočátku se bude vztahovat na strojvůdce, a že otázka začlenění dalšího personálu podílejícího se na bezpečnosti přepravy bude znovu posouzena za 30 měsíců. Nebylo snadné dosáhnout dohody o tom, kterých železničních přepravců by se měla dohoda o právech cestujících týkat. V Parlamentu jsme zastávali stanovisko, že by měla být zahrnuta vnitrostátní doprava – a nikoli jen 5 % osobní dopravy, která překračuje hranice. V tomto bodu jsme uspěli, a podařilo se také zformulovat pravidlo, které cestujícím zajišťuje základní práva. To je důležité. Bohužel, je pro mě těžké pochopit, proč nemohou být práva cestujících rozšířena na veškerý železniční provoz. Práce na tomto právním předpisu a návrhy Parlamentu týkající se práv cestujících se dokonce staly inspirací pro železniční společnosti v mé zemi, Dánsku, které dobrovolně zavedly pravidla o odškodném pro cestující. To znamená, že i osoby, které denně jezdí vlakem do práce, mají nyní nárok na odškodné v případě zpožděného spoje, k čemuž přirozeně občas dochází. Tento typ cestujících je velmi důležitý, a my jim zabezpečíme dobré podmínky, aby pro ně železniční doprava byla správnou alternativou k ostatním, energeticky náročnějším formám dopravy. Během jednání bylo jasně patrné, že touha změnit rámcové podmínky pro železniční společnosti v EU, vzbuzuje silné emoce. Na jedné straně bychom si přáli rozvoj železniční dopravy. Na druhé straně se ale objevují značné obavy, že vnitrostátní společnosti nebudou schopné se vyrovnat s konkurencí. Nadšená touha po změně není navíc to, co by železniční společnosti nebo odbory dávaly vždy jasně najevo. Existují ale některé železniční společnosti, které tuto výzvu přijaly, a modernizují a vytvářejí nové organizační formy zajišťující efektivní dopravu „ode dveří ke dveřím“ pomocí několika způsobů dopravy. Toto je, přirozeně, také cesta do budoucnosti. Úlohou nás, politiků, je stanovit rámce, které subjektům usilujícím o poskytování konkurenceschopných, efektivních a moderních dopravních služeb zajistí příležitost k realizaci svého úsilí. Plně chápu i ty, kdo bojují za zachování starých výsad, ale touto cestou se politici zkrátka ubírat nesmějí. Naším cílem je zabezpečit atraktivní, efektivní a bezpečnou železniční dopravu. Mám pocit, že výsledek, kterého jsme dosáhli, je krokem kupředu, a chtěla bych proto poděkovat všem třem zpravodajům za jejich práci. Dále bych chtěla poděkovat komisaři Barrotovi za významný přínos v procesu zvyšování efektivity železniční dopravy v Evropě."@cs1
". Herr Präsident, Herr Kommissar! Die Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa unterstützt seit jeher vollinhaltlich die Verkehrsstrategie der EU, denn diese zielt darauf ab, sowohl den Eisenbahnpersonenverkehr als auch den Güterverkehr zu stärken. Das kann am besten durch eine Liberalisierung und einen ungehinderteren Wettbewerb erreicht werden, der die Eisenbahnunternehmen zwingt, den Wünschen der Kunden stärker Rechnung zu tragen. Verstärkter Wettbewerb ebnet den Weg, damit der Eisenbahnverkehr wettbewerbsfähiger und finanziell tragbar wird. Gleichzeitig sorgen wir damit für gleichberechtigte Wettbewerbsbedingungen im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern. Selbstverständlich werden wir uns in diesem Zusammenhang auch die Kraftfahrzeugsteuer ansehen. Mit der Liberalisierung des Güterverkehrs trat in diesem Jahr das erste Eisenbahnpaket in Kraft, und heute Abend befassen wir uns mit dem Kompromiss zum dritten Eisenbahnpaket, das eine weitere Liberalisierung bringen wird, obgleich diese weniger ehrgeizig ausfällt, als es sich die ALDE-Fraktion gewünscht hätte. Andererseits werden die Rechte der Fahrgäste gewährleistet, und hinsichtlich der gemeinsamen Ausbildung von Triebfahrzeugführern, die selbstverständlich ein äußerst wichtiger Aspekt für einen effizienteren grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr sind, wurde eine Einigung erzielt. Als Berichterstatterin meiner Fraktion zur Richtlinie über die Zertifizierung von mit dem Führen von Triebfahrzeugen und Lokomotiven betrautem Zugpersonal danke ich insbesondere dem Berichterstatter, Herrn Savary, für die erzielten Ergebnisse. Meine Fraktion weist vor allem auf die Tatsache hin, dass eine vernünftige Lösung zur Finanzierung gefunden wurde. Wir freuen uns daher, dass die Ausbildungskosten zurückzuzahlen sind, wenn ein Triebfahrzeugführer kurz nach Beendigung seiner Ausbildung eine andere Arbeitsstelle annimmt. Immerhin ist diese Ausbildung teuer, und wir dürfen kein System schaffen, bei dem einige Eisenbahnunternehmen unbekümmert alles hinnehmen und es systematisch vermeiden, ihren Anteil an den Ausbildungskosten zu übernehmen, indem sie gerade ausgebildete Mitarbeiter von anderen Unternehmen einstellen. Im Hinblick auf den erfassten Personenkreis freut uns, dass die Triebfahrzeugführer von Anfang an einbezogen sind, während die Frage der Aufnahme des anderen mit Sicherheitsaufgaben betrauten Zugpersonals nach 30 Monaten nochmals behandelt wird. Es war schwierig, eine Einigung darüber zu erreichen, für welche Eisenbahnunternehmen die Rechte der Fahrgäste gelten sollten. Im Parlament haben wir uns dafür ausgesprochen, dass die Verordnung für alle Fahrgäste im gesamten Binnenverkehr – und nicht nur für die 5 % der Fahrgäste im grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr – gelten sollte. Das ist uns gelungen, und es wurde auch eine Regelung gefunden, die gewährleistet, dass Fahrgäste grundlegende Rechte genießen. Das ist wichtig. Ich habe allerdings so meine Schwierigkeiten zu verstehen, weshalb die Rechte der Fahrgäste nicht auf den gesamten Eisenbahnverkehr ausgeweitet werden können. Die Arbeit an dieser Gesetzgebung und die Vorschläge des Parlaments zu den Rechten der Fahrgäste haben jedoch die Eisenbahngesellschaften in meinem Heimatland, Dänemark, veranlasst, freiwillig Regelungen zur Entschädigung der Fahrgäste einzuführen. Das heißt, dass Pendler nunmehr auch Anspruch auf eine Entschädigung bei Verspätungen haben, die selbstverständlich gelegentlich auftreten. Pendler sind sehr wichtig; und wir müssen für gute Bedingungen sorgen und gewährleisten, dass sie die Beförderung mit der Bahn als eine gute Alternative zu anderen, energieintensiveren Verkehrsmitteln erleben. In der Aussprache ist deutlich geworden, dass der Wunsch nach einer Änderung der Rahmenbedingungen für Eisenbahnunternehmen in der EU viele Emotionen hervorbringt. Einerseits hätten wir alle gerne, dass mehr mit der Bahn befördert wird. Andererseits besteht die große Sorge, dass die nationalen Unternehmen nicht in der Lage sein werden, dem Wettbewerb standzuhalten. Darüber hinaus sind weder die Eisenbahngesellschaften noch die Gewerkschaften immer von einer Veränderung begeistert. Es gibt jedoch auch einige Bahnunternehmen, die sich der Herausforderung stellen und modernisieren und neue Organisationsformen schaffen, die eine effektive Beförderung von Haustür zu Haustür gewährleisten, indem sie verschiedene Verkehrsträger nutzen. Das ist natürlich Zukunftsmusik. Als Politiker werden wir die Rahmenbedingungen schaffen, die dafür sorgen, dass diejenigen, die wettbewerbsfähige, effektive und moderne Dienstleistungen anbieten wollen, auch die Möglichkeit haben, diese zu erbringen. Ich verstehe diejenigen voll und ganz, die alles daran setzen, ihre alten Privilegien zu behalten, aber das steht für uns Politiker einfach nicht auf der Tagesordnung. Wir werden uns für einen attraktiven, effektiven und sicheren Eisenbahnverkehr einsetzen. Meines Erachtens ist das erzielte Ergebnis ein Schritt nach vorn, und ich möchte mich bei allen drei Berichterstattern für ihre Bemühungen bedanken. Mein Dank gilt auch Herrn Kommissar Barrot für seine richtungweisende Rolle, die es ermöglicht hat, einen Schritt auf dem Weg zur Verbesserung der Effizienz des Eisenbahnverkehrs in Europa zu gehen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, εμείς στην Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη ανέκαθεν υποστηρίζαμε ολόψυχα τη στρατηγική μεταφορών της ΕΕ, που έχει στόχο την ενίσχυση των σιδηροδρομικών μεταφορών, όσον αφορά τόσο τις επιβατικές όσο και τις εμπορευματικές μεταφορές. Τα καλύτερα μέσα γι’ αυτό είναι η ελευθέρωση και ο πιο ελεύθερος ανταγωνισμός, που ωθεί τις σιδηροδρομικές εταιρείες να επιδείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις επιθυμίες των πελατών. Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός θα προετοιμάσει το έδαφος, ώστε οι σιδηροδρομικές μεταφορές να καταστούν πιο ανταγωνιστικές και οικονομικά βιώσιμες, την ίδια δε στιγμή, θα εξασφαλίσουμε ίσους όρους ανταγωνισμού έναντι άλλων μορφών μεταφορών. Τα διόδια θα εξεταστούν φυσικά υπό αυτό το πρίσμα. Φέτος η πρώτη νομοθετική δέσμη για τους σιδηροδρόμους τέθηκε σε ισχύ με την ελευθέρωση των εμπορευματικών μεταφορών, και απόψε θα εξετάσουμε τον συμβιβασμό που αφορά την τρίτη νομοθετική δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους, με την οποία θεσπίζεται η περαιτέρω ελευθέρωση, μολονότι θα είναι πολύ μικρότερης εμβέλειας σε σύγκριση με αυτό που θα ήθελε η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, διασφαλίστηκαν τα δικαιώματα των επιβατών και επιτεύχθηκε συμφωνία όσον αφορά την κοινή κατάρτιση των μηχανοδηγών, που αποτελεί βεβαίως ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την αποδοτικότερη λειτουργία των διασυνοριακών σιδηροδρομικών μεταφορών. Ως εισηγητής της ομάδας μου για την οδηγία σχετικά με την πιστοποίηση του επιβαίνοντος προσωπικού, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εισηγητή κ. Savary για τα αποτελέσματα που επιτύχαμε. Η ομάδα μου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι εξευρέθη μια λογική λύση σε σχέση με τη χρηματοδότηση. Είμαστε, επομένως, χαρούμενοι που θα επιστρέφεται το κόστος κατάρτισης σε περίπτωση που ένας μηχανοδηγός αλλάξει δουλειά λίγο μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισής του. Η κατάρτιση αυτή είναι άλλωστε δαπανηρή και δεν πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα, όπου ορισμένες σιδηροδρομικές εταιρείες θα είναι τζαμπατζήδες και θα αποφεύγουν συστηματικά να καταβάλουν το μερίδιο που τους αναλογεί για το κόστος κατάρτισης, προσλαμβάνοντας νέο καταρτισμένο προσωπικό από άλλες εταιρείες. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό που καλύπτεται, μας ικανοποιεί το γεγονός ότι οι μηχανοδηγοί θα καλύπτονται αρχικά, ενώ το ζήτημα της συμπερίληψης και άλλου προσωπικού που εμπλέκεται στην ασφάλεια θα επανεξεταστεί σε 30 μήνες. Ήταν δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία αναφορικά με το ποιες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πρέπει να καλύπτονται από την οδηγία για τα δικαιώματα των επιβατών. Στο Κοινοβούλιο υποστηρίξαμε ότι πρέπει να καλύπτονται οι εθνικές μεταφορές – και όχι μόνο το 5% των διασυνοριακών μεταφορών επιβατών. Αυτό το επιτύχαμε, και βρέθηκε επίσης ένας τρόπος που διασφαλίζει ότι οι επιβάτες έχουν θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό είναι σημαντικό. Ωστόσο, δυσκολεύομαι να καταλάβω για ποιον λόγο δεν μπορούν να επεκταθούν τα δικαιώματα των επιβατών, ώστε να καλύπτουν το σύνολο της λειτουργίας των σιδηροδρόμων. Το έργο που άπτεται αυτής της νομοθεσίας και οι προτάσεις του Κοινοβουλίου όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών ενέπνευσε πραγματικά τις σιδηροδρομικές εταιρείες στη χώρα μου, τη Δανία, με αποτέλεσμα να εφαρμόσουν εκουσίως κανόνες για την αποζημίωση των επιβατών. Αυτό σημαίνει ότι οι επιβάτες που καθημερινώς μετακινούνται από και προς τον τόπο εργασίας τους δικαιούνται πλέον και αυτοί αποζημίωση, όταν πλήττονται από καθυστερήσεις, πράγμα που συμβαίνει βεβαίως περιστασιακά. Αυτή η κατηγορία επιβατών είναι πολύ σημαντική· θα εξασφαλίσουμε καλές συνθήκες και θα διασφαλίσουμε ότι βιώνουν την εμπειρία των σιδηροδρομικών μεταφορών ως μια καλή εναλλακτική έναντι άλλων, πιο ενεργοβόρων μορφών μεταφορών. Κατέστη λίαν σαφές στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ότι η επιθυμία να αλλάξουν οι όροι του πλαισίου λειτουργίας των σιδηροδρομικών εταιρειών στην ΕΕ προκαλεί έντονη συναισθηματική φόρτιση. Από τη μία πλευρά, όλοι θα θέλαμε να έχουμε περισσότερες σιδηροδρομικές μεταφορές. Από την άλλη, υπάρχει έντονη ανησυχία ότι οι εθνικές εταιρείες δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό. Επιπροσθέτως, οι αλλαγές δεν τυγχάνουν πάντα ενθουσιώδους υποδοχής είτε σε επίπεδο σιδηροδρομικών εταιρειών είτε σε επίπεδο συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης ορισμένες σιδηροδρομικές εταιρείες που αποδέχονται την πρόκληση και εκσυγχρονίζονται δημιουργώντας νέες μορφές οργάνωσης που εξασφαλίζουν αποτελεσματικές μεταφορές «από πόρτα σε πόρτα» μέσω της χρήσης αρκετών μέσων μεταφοράς. Αυτό βεβαίως είναι και το μέλλον. Ως πολιτικοί, θα θεσπίσουμε πλαίσια που θα διασφαλίζουν ότι όσοι επιθυμούν να παράσχουν ανταγωνιστικές, αποτελεσματικές και σύγχρονες υπηρεσίες μεταφορών θα έχουν την ευκαιρία που χρειάζονται για να το πράξουν. Κατανοώ πλήρως εκείνους που αγωνίζονται για να διαφυλάξουν τα κεκτημένα τους, αυτό όμως πολύ απλά δεν είναι το πρόγραμμα δράσης που πρέπει να επιδιώξουμε εμείς οι πολιτικοί. Θα εξασφαλίσουμε ελκυστικές, αποτελεσματικές και ασφαλείς σιδηροδρομικές μεταφορές. Νιώθω ότι το αποτέλεσμα που επιτύχαμε συνιστά βήμα προόδου, και θέλω να ευχαριστήσω και τους τρεις εισηγητές για τις προσπάθειές τους. Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Barrot για τον θεμελιώδη ρόλο του στην πραγματοποίηση ενός βήματος προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της αποδοτικότητας των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ευρώπη."@el10
"Mr President, Commissioner, we in the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe have always wholeheartedly backed the EU transport strategy, which is aimed at strengthening rail transport, as regards both passenger transport and freight transport. The best tools for this are liberalisation and freer competition, which causes train companies to take a greater interest in the wishes of customers. Increased competition will pave the way for rail transport to become more competitive and financially sustainable, and at the same time we will secure equal competition in relation to other forms of transport. Road taxes will naturally be looked at with this in mind. This year the first railway package came into force with the liberalisation of freight transport, and this evening we will consider the compromise concerning the third railway package, which will introduce further liberalisation, albeit far less ambitiously than we in the ALDE Group would have liked. On the other hand, passengers’ rights have been secured, and an agreement has been reached concerning the common training of train drivers, who are, of course, a very important element in creating more efficient train operations across borders. As my group’s rapporteur on the Directive on the certification of onboard personnel, I would particularly like to thank rapporteur Mr Savary for the results that we have achieved. My group has particularly emphasised the fact that a reasonable solution has been found as regards financing. We are therefore glad that training costs will be refunded if a locomotive driver changes job shortly after completing his training. This training is expensive, after all, and we must not create a system whereby some rail companies are freewheeling and systematically avoiding paying their fair share of training costs by recruiting newly trained staff from other companies. With regard to the personnel to be covered, we are satisfied with the fact that train drivers will be covered initially, while the question of including other personnel involved in safety will be assessed again in 30 months’ time. It has been difficult to reach an agreement on which rail carriers should be covered by the passenger’s rights. In Parliament we have maintained that national transport – and not just the 5% of passenger transport that crosses borders – should be covered. We succeeded in this, and a formula has also been found that ensures that passengers have fundamental rights. This is important. However, I have difficulty in understanding why passenger’s rights cannot be extended to cover all rail operations. The work relating to this legislation and Parliament’s proposals concerning passenger rights has actually inspired the rail companies in my own country, Denmark, to voluntarily implement rules on passenger compensation. This means that commuters are now also entitled to compensation when they are affected by delays, which does happen on occasion, of course. Commuters are very important; we will secure good conditions and ensure that they experience rail transport as a good alternative to other, more energy-intensive forms of transport. It has been very apparent during the negotiations that the desire to alter the framework conditions for rail companies in the EU brings out strong emotions. On the one hand, we would all like to have more rail transport. On the other, there is considerable concern that national companies will be unable to cope with the competition. In addition, there is not always strong enthusiasm for change amongst either rail companies or trade unions. However, there are also some rail companies that are taking up the challenge and modernising and creating new organisational forms that secure effective door-to-door transport through the use of several modes of transport. This is the future too, of course. As politicians, we will establish frameworks that ensure that those who wish to provide competitive, effective and modern transport services have the opportunity they need to deliver. I fully understand those who are fighting to retain their old privileges, but this is simply not the agenda that we politicians must pursue. We will secure attractive, effective and safe rail transport. I feel that the result that we have achieved is a step forward, and I would like to thank all three rapporteurs for their efforts. I would also like to thank Commissioner Barrot for his fundamental role in achieving a step along the path towards improving the efficiency of rail transport in Europe."@en4
"Señor Presidente, Comisario, el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa siempre ha apoyado incondicionalmente la estrategia de transporte de la UE, cuyo objetivo es el fortalecimiento del transporte ferroviario, tanto de viajeros como de mercancías. Las mejores herramientas para conseguirlo son la liberalización y la libre competencia, que lograrán que las empresas ferroviarias se interesen más por los deseos de los viajeros. Un incremento de la competencia allanará el camino para que el transporte ferroviario sea más competitivo y económicamente viable y al mismo tiempo para que podamos garantizar una competencia justa con otras formas de transporte. Naturalmente, los impuestos viales tendrán que estudiarse teniendo esto en mente. Este año ha entrado en vigor el Primer Paquete Ferroviario con la liberalización del transporte de mercancías y esta tarde estudiaremos el compromiso referido al Tercer Paquete Ferroviario, que supondrá la introducción de una mayor liberalización, aunque de una manera mucho menos ambiciosa de lo que hubiéramos deseado en el Grupo ALDE. Por otra parte, se han garantizado los derechos de los viajeros y se ha llegado a un acuerdo sobre la formación común de los maquinistas, que, obviamente, son un elemento muy importante en la creación de operaciones ferroviarias más eficaces entre fronteras. Como ponente de mi grupo para la Directiva sobre la certificación de personal de tren, me gustaría agradecer especialmente al señor Savary los resultados que ha logrado. Mi grupo ha enfatizado especialmente el hecho de que se ha encontrado una solución razonable con respecto a la financiación. Por tanto, nos complace que los costes de formación vayan a ser reembolsados si un maquinista cambia de puesto de trabajo poco después de haber finalizado su formación. Al fin y al cabo esta formación es cara y no debemos crear un sistema en el cual algunas empresas ferroviarias actúen de forma irresponsable y eviten sistemáticamente pagar su parte correspondiente de los costes de formación contratando a personal que acabe de recibir formación en otras empresas. Con respecto al personal al que debe aplicarse, estamos satisfechos con el hecho de que inicialmente se refiera a los maquinistas y de que la cuestión de incluir a otros trabajadores implicados en la seguridad vaya a volver a considerarse dentro de treinta meses. Ha resultado difícil llegar a un acuerdo para establecer a qué empresas ferroviarias ha de aplicarse el paquete relativo a los derechos de los viajeros. En el Parlamento hemos defendido que debería aplicarse al transporte nacional —y no sólo al 5 % del transporte de viajeros transfronterizo—. Tuvimos éxito en este punto y también pudimos dar con una formula que garantice que los viajeros tienen derechos fundamentales. Esto es importante. Sin embargo, me cuesta entender por qué los derechos de los viajeros no pueden ampliarse a todas las operaciones ferroviarias. El trabajo referente a esta legislación y las propuestas del Parlamento relacionadas con los derechos de los pasajeros de hecho han inspirado a las empresas ferroviarias de mi país, Dinamarca, a aplicar voluntariamente normas sobre la compensación para viajeros. Eso significa que los titulares de tarjetas de abono ahora tienen derecho a una compensación cuando se ven afectados por algún retraso, algo que, obviamente, a veces sucede. Los titulares de tarjetas de abono son muy importantes; por tanto garantizaremos buenas condiciones y nos aseguraremos de que consideran el transporte ferroviario como una buena alternativa a otras formas de transporte que consumen más energía. Ha sido evidente durante las negociaciones que el deseo de modificar las condiciones del marco legislativo para las empresas ferroviarias en la UE ha suscitado intensas emociones. Por una parte, todos queremos tener un mayor nivel de transporte ferroviario. Pero por otro lado, existe una importante preocupación de que las empresas nacionales no sean capaces de hacer frente a la competencia. Además, en las empresas ferroviarias y en los sindicatos no siempre existe demasiado entusiasmo por los cambios. Sin embargo, también hay otras empresas ferroviarias que están afrontando el reto y se están modernizando y creando nuevas estructuras organizativas que garanticen una transporte de puerta a puerta eficaz mediante el uso de varios medios de transporte. Obviamente, ahí está el futuro. Como políticos, debemos establecer marcos que garanticen que aquellos que deseen prestar servicios de transporte modernos, competitivos y eficaces tengan la oportunidad que necesitan para conseguirlo. Comprendo a la perfección a aquellos que están luchando por mantener sus antiguos privilegios, pero, sencillamente, ésa no es la agenda que debemos reivindicar los políticos. Garantizaremos un transporte ferroviario atractivo, eficaz y seguro. Creo que el resultado que hemos logrado es un paso adelante y deseo dar las gracias a los tres ponentes por sus esfuerzos. También deseo darle las gracias al Comisario Barrot por su fundamental contribución para lograr avanzar un poco más hacia la mejora de la eficacia del transporte ferroviario en Europa."@es21
"Härra juhataja, volinik, meie Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioonis oleme alati kogu südamest toetanud ELi transpordistrateegiat, mille eesmärgiks on tugevdada raudteetransporti nii reisijateveo kui kaubaveo osas. Parimad vahendid selleks on liberaliseerimine ja vabam konkurents, mis sunnivad raudtee-ettevõtjaid huvituma rohkem klientide huvidest. Suurenenud konkurents rajab teed, et raudteetransport muutuks konkurentsivõimelisemaks ja finantsiliselt jätkusuutlikumaks ning samas tagame võrdse konkurentsi teiste transpordivormidega. Sellele mõeldes vaadatakse loomulikult teemakse. Sel aastal jõustus esimene raudteepakett kaubaveo liberaliseerimisega ning täna õhtul kaalume kolmandat raudteepaketti käsitlevat kompromissi, millega laiendatakse liberaliseerimist, ehkki palju tagasihoidlikumalt, kui see meile fraktsioonis ALDE meeldinud oleks. Teisest küljest on reisijate õigused tagatud ning kokkuleppele on jõutud vedurijuhtide ühises koolitamises, kes on loomulikult väga tähtsaks elemendiks tõhusama piiriülese rongiliikluse loomisel. Nagu ka minu fraktsiooni kuuluv rongipersonali sertifitseerimise direktiivi käsitlenud raportöör, sooviksin eriti tänada raportööri härra Savary’d saavutatud tulemuste eest. Minu fraktsioon rõhutas eriti asjaolu, et rahastamise osas on leitud mõistlikud lahendused. Seepärast on meil hea meel, et koolituskulud hüvitatakse, kui vedurijuht vahetab töökohta peagi pärast koolituse lõppemist. Kõnealune koolitus on ikkagi kallis ning me ei tohi kehtestada süsteemi, mille alusel mõned raudtee-ettevõtjad lasevad teiste seljas liugu ja hoiduvad süstemaatiliselt koolituskuludest oma õiglase osa maksmisest, värvates värskelt koolitatud personali teistest ettevõtetest. Hõlmatava personali osas on meil hea meel asjaolu üle, et esialgu on hõlmatud vedurijuhid ning 30 kuu jooksul hinnatakse ülejäänud ohutusega seotud personali kaasamist. Raske oli jõuda kokkuleppele selles osas, millised vedajad peaksid olema reisijate õigustega kaetud. Parlamendis oleme väitnud, et kaetud peaks olema riiklik transport ja mitte ainult 5% piire ületavast reisijateveost. Saavutasime selle ning leitud on ka valem, mis tagab, et reisijatel oleksid põhiõigused. See on tähtis. Mul on siiski raske mõista, miks reisijate õiguseid ei saa laiendada kogu raudteemajandamisele. Kõnealuse õigusaktiga ja reisija õiguseid käsitlevate parlamendi ettepanekutega seotud töö on tegelikult inspireerinud raudtee-ettevõtjaid minu riigis, Taanis, rakendama vabatahtlikult eeskirjad reisijatele hüvitiste maksmise kohta. See tähendab, et tööle ja töölt koju sõitjatel on nüüd samuti õigus hüvitisele, kui neid mõjutavad hilinemised, mida ei juhtu muidugi sageli. Tööle ja töölt koju sõitjad on väga tähtsad, me tagame head tingimused ja selle, et nad kogevad raudteed kui head alternatiivi teistele, rohkem energiat nõudvatele transpordiliikidele. Läbirääkimiste jooksul sai väga selgeks, et soov muuta raudtee-ettevõtjate raamtingimusi ELis kutsub esile tugevaid emotsioone. Ühest küljest meeldiks meile kõigile, kui raudteetransporti oleks rohkem. Teisest küljest aga valitsevad märkimisväärsed kahtlused, et riiklikud ettevõtted ei suuda konkurentsiga toime tulla. Lisaks sellele ei olda raudtee-ettevõtetes ega ametühingutes alati väga entusiastlikud muutuste osas. Siiski on ka mõned raudtee-ettevõtjad, kes võtavad väljakutse vastu ning kaasajastavad ja loovad uusi organisatsioonilisi vorme, mis tagavad tõhusa uksest ukseni transpordi erinevate transpordiliikide kasutamise kaudu. Selline on loomulikult ka tulevik. Poliitikutena kehtestame raamistikke, mis tagavad, et neil, kes soovivad pakkuda konkurentsivõimelisi, tõhusaid ja kaasaegseid transporditeenuseid, on selleks vajalik võimalus. Ma mõistan täielikult neid, kes võitlevad oma vanade privileegide säilitamise eest, kuid see ei ole tegevuskava, mida meie, poliitikud, järgima peame. Me tagame atraktiivse, tõhusa ja ohutu raudteetranspordi. Tunnen, et saavutatud tulemus on samm edasi ning ma sooviksin tänada kõiki kolme raportööri nende jõupingutuste eest. Samuyi sooviksin tänada volinik Barrot’d tema fundamentaalse rolli eest selle sammu tegemisel Euroopa raudteetranspordi tõhususe parandamise rajal."@et5
"Arvoisat puhemies ja komission jäsen, me Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmässä olemme aina tukeneet täysipainoisesti EU:n liikennestrategiaa, jolla pyritään vahvistamaan rautatieliikennettä, sekä matkustaja- että tavaraliikennettä. Parhaat välineet siihen ovat vapauttaminen ja vapaampi kilpailu, joka saa rautatieyhtiöt kiinnostumaan entistä enemmän asiakkaiden toiveista. Lisääntynyt kilpailu edistää rautatieliikenteen kilpailukykyä ja taloudellista kestävyyttä, ja samalla varmistamme tasa-arvoisen kilpailun muiden liikennemuotojen kanssa. Tätä ajatellen on luonnollisesti harkittava autoveroa. Tänä vuonna ensimmäinen rautatiepaketti tuli voimaan ja vapautti tavaraliikenteen, ja tänä iltana harkitsemme kompromissia, joka koskee kolmatta rautatiepakettia, jolla vapautta lisätään, vaikka vapautus ei ole läheskään niin kunnianhimoista kuin me ALDE-ryhmässä olisimme halunneet. Toisaalta matkustajien oikeudet on turvattu, ja on saavutettu sopimus veturinkuljettajien yhteisestä koulutuksesta. Veturinkuljettajat ovat tietysti erittäin tärkeä osa entistä tehokkaampien rajatylittävien junayhteyksien luomista. Junahenkilökunnan lupajärjestelmää koskevasta direktiivistä vastaavana ryhmäni esittelijänä haluaisin kiittää erityisesti esittelijä Savarya tuloksista, jotka olemme saavuttaneet. Ryhmäni on korostanut erityisesti sitä, että rahoituksen osalta on löydetty kohtuullinen ratkaisu. Siksi olemme iloisia siitä, että koulutuskustannukset korvataan, jos veturinkuljettaja vaihtaa työtä pian koulutuksensa jälkeen. Koulutus on loppujen lopuksi kallista, emmekä saa luoda järjestelmää, jossa jotkut rautatieyhtiöt ovat vapaamatkustajia ja välttelevät järjestelmällisesti koulutuskustannusten maksamista rekrytoimalla vastavalmistunutta henkilökuntaa muista yhtiöistä. Kysymyksessä siitä, mihin henkilökuntaan asetusta sovelletaan, olemme tyytyväisiä siihen, että aluksi sitä sovelletaan veturinkuljettajiin, kun taas muun henkilökunnan sisällyttämistä arvioidaan uudelleen 30 kuukauden kuluttua. On ollut vaikeaa päästä sopimukseen siitä, mihin raideliikenteen harjoittajiin matkustajien oikeuksia olisi sovellettava. Parlamentissa olemme olleet sitä mieltä, että niitä olisi sovellettava kansalliseen liikenteeseen – eikä vain rajatylittävään viiteen prosenttiin matkustajaliikenteestä. Onnistuimme tässä, ja on löydetty myös kaava, jolla varmistetaan se, että matkustajilla on perusoikeudet. Se on tärkeää. Minun on kuitenkin vaikea ymmärtää, miksi matkustajien oikeuksia ei voida ulottaa kaikkeen raideliikenteeseen. Tätä lainsäädäntöä koskeva työ ja matkustajien oikeuksia koskevat parlamentin ehdotukset ovat itse asiassa innoittaneet kotimaani Tanskan rautatieyhtiöitä panemaan vapaaehtoisesti täytäntöön säännöt matkustajille maksettavista korvauksista. Se tarkoittaa, että työmatkalaisilla on nyt oikeus korvaukseen, jos myöhästymiset vaikuttavat heihin, mitä tietysti joskus tapahtuu. Työmatkalaiset ovat erittäin tärkeitä. Me takaamme hyvät olosuhteet ja varmistamme, että he pitävät rautatieliikennettä hyvänä vaihtoehtona muille, enemmän energiaa kuluttaville liikennemuodoille. Neuvotteluissa on käynyt hyvin selväksi, että toive muuttaa rautatieyhtiöiden toiminnan puitteita EU:ssa nostaa esiin voimakkaita tunteita. Toisaalta me kaikki haluaisimme lisää rautatieliikennettä. Toisaalta ollaan huolissaan siitä, että kansalliset yhtiöt eivät selviä kilpailusta. Myöskään rautatieyhtiöt tai ammattiliitot eivät ole aina innoissaan muutoksesta. On kuitenkin joitakin rautatieyhtiöitä, jotka vastaavat haasteeseen ja uudenaikaistavat ja luovat uusia organisaatiomuotoja, joilla varmistetaan tehokas kuljetus ovelta ovelle käyttäen useita liikennemuotoja. Sekin on tietysti tulevaisuutta. Poliitikkoina luomme puitteet, joilla varmistetaan se, että kaikilla, jotka haluavat tarjota kilpailukykyisiä, tehokkaita ja uudenaikaisia liikennepalveluja, on mahdollisuus onnistua. Ymmärrän hyvin niitä, jotka puolustavat vanhoja etuoikeuksiaan, mutta se ei ole suunnitelma, jota meidän poliitikkojen on tavoiteltava. Me varmistamme houkuttelevan, tehokkaan ja turvallisen rautatieliikenteen. Katson, että meidän saavuttamamme tulos on askel eteenpäin, ja haluaisin kiittää kaikkia esittelijöitä heidän ponnisteluistaan. Haluaisin kiittää myös komission jäsentä Barrot’ta hänen tärkeästä osastaan yhden askelen ottamisessa matkalla kohti tehokasta rautatieliikennettä Euroopassa."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous, le Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe, avons toujours apporté un soutien sans réserve à la stratégie européenne dans le domaine des transports, qui vise à renforcer le transport ferroviaire, tant en ce qui concerne le transport de voyageurs que le fret. Les meilleurs moyens d'y parvenir sont la libéralisation et une concurrence plus libre, qui incite les compagnies ferroviaires à se soucier davantage des souhaits de leurs clients. Une concurrence accrue permettra au transport ferroviaire de devenir plus compétitif et financièrement viable, tandis que nous garantirons des conditions de concurrence égales par rapport aux autres modes de transport. Naturellement, la question des taxes routières sera examinée en ne perdant jamais cela de vue. Le premier paquet ferroviaire est entré en vigueur cette année avec la libéralisation du transport de marchandises, et nous examinerons ce soir le compromis concernant le troisième paquet ferroviaire, qui approfondira la libéralisation, quoique de manière nettement moins ambitieuse que nous, le groupe ALDE, l'aurions souhaité. Par ailleurs, les droits des voyageurs ont été garantis, et un accord a été obtenu en ce qui concerne la formation commune des conducteurs de train qui, bien évidemment, représentent un élément très important pour pouvoir créer des opérations de transport ferroviaire plus efficaces à travers les frontières. En tant que de rapporteur de mon groupe sur la directive relative à la certification du personnel de bord, je tiens particulièrement à remercier le rapporteur, M. Savary, pour les résultats que nous avons obtenus. Mon groupe a notamment souligné le fait qu'une solution raisonnable a été trouvée en matière de financement. Nous sommes donc satisfaits du fait que les dépenses de formation seront remboursées si un conducteur de locomotive quitte son poste peu après avoir suivi sa formation. Cette formation coûte cher après tout, et nous ne devons pas créer un système qui permettrait à certaines compagnies ferroviaires d'éviter systématiquement de payer une juste part des dépenses de formation en recrutant du personnel tout juste formé par d'autres compagnies. Pour ce qui est des personnels à couvrir, nous sommes satisfaits du fait que les conducteurs de train seront couverts dans un premier temps, tandis que la question de l'inclusion des autres personnels concernés par la sécurité sera réétudiée d'ici 30 mois. Il a été difficile de s'entendre sur les compagnies ferroviaires devant être concernées par les droits des voyageurs. Au Parlement, nous avons maintenu que le transport national - et non pas seulement les 5 % de services de transport de voyageurs qui franchissent les frontières – devait être couvert. Nous avons obtenu gain de cause, et une solution a même été trouvée pour garantir des droits fondamentaux aux voyageurs. Cela est important. En revanche, j'ai du mal à comprendre pourquoi les droits des voyageurs ne peuvent pas valoir pour toutes les opérations de transport ferroviaire. Les travaux relatifs à cette législation et aux propositions du Parlement concernant les droits des voyageurs ont en effet incité les compagnies ferroviaires de mon propre pays, le Danemark, à appliquer volontairement des règles en matière d'indemnisation des voyageurs. Cela signifie que même les abonnés et navetteurs ont désormais droit à une indemnisation en cas de retard, ce qui, évidemment se produit parfois. Les navetteurs sont très importants; nous garantirons la mise en place de bonnes conditions et ferons en sorte qu'ils voient le transport ferroviaire comme une bonne alternative aux autres modes de transport à plus forte intensité énergétique. Il est apparu très clairement au cours des négociations que le désir de modifier les conditions-cadres pour les compagnies ferroviaires dans l'Union européenne suscite de vives émotions. D'une part, nous aimerions tous accroître l'utilisation du rail. D'autre part, il est à craindre que les compagnies nationales ne pourront pas faire face à la concurrence. En outre, l'idée du changement ne suscite pas toujours un réel enthousiasme chez les compagnies ferroviaires ou les syndicats. Mais il y a aussi des compagnies ferroviaires qui relèvent le défi, qui se modernisent et qui créent de nouvelles formes organisationnelles qui garantissent un service de transport porte à porte grâce au recours à plusieurs modes de transport. C'est cela aussi l'avenir. En tant que politiques, nous instaurerons des cadres qui offriront à ceux qui souhaitent fournir des services de transport compétitifs, efficaces et modernes la possibilité de le faire. Je comprends tout à fait ceux qui se battent pour conserver leurs anciens privilèges, mais cela n'est tout simplement pas la voie que nous, politiques, devons suivre. Nous ferons en sorte que le transport ferroviaire soit attractif, efficace et sûr. Le résultat que nous avons obtenu représente, à mes yeux, un pas en avant, et je tiens à remercier les trois rapporteurs pour leurs efforts. J'aimerais également remercier le Commissaire Barrot pour avoir largement contribué à cette avancée dans le sens de l'amélioration de l'efficacité du transport ferroviaire en Europe."@fr8
"Elnök úr, biztos úr! Mi, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport tagjai mindig is teljes mértékben támogattuk az EU közlekedési stratégiáját, amelynek célja a vasúti közlekedés erősítése, a személyszállítás és teherszállítás területén egyaránt. Erre a legjobb eszközök a liberalizáció és a szabadabb verseny, amelyek arra késztetik a vasúttársaságokat, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak a fogyasztók elvárásaira. A növekvő verseny lehetővé teszi, hogy a vasúti szállítás még versenyképesebb és pénzügyileg fenntarthatóbb legyen, ugyanakkor biztosítjuk az azonos versenyfeltételeket más közlekedési ágakkal szemben. Az útadókat természetesen ennek szem előtt tartásával vizsgáljuk majd. Ebben az évben hatályba lépett az első vasúti csomag a teherszállítás liberalizációjával, és ma este a harmadik vasúti csomagról szeretnénk megegyezésre jutni, amely további liberalizációt léptet életbe, bár sokkal kevésbé nagyratörően, mint azt mi az ALDE képviselőcsoportban szerettük volna. Viszont az utasok jogait biztosították, és megállapodásra jutottunk a mozdonyvezetők közös képzéséről, akik természetesen nagyon fontosak abból a szempontból, hogy hatékonyabb határokon átnyúló vonatforgalmat hozzunk létre. Képviselőcsoportomnak a vonatokon lévő személyzetről szóló irányelvvel foglalkozó előadójaként különösen szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Savary úrnak az elért eredményekért. Képviselőcsoportom különösen azt hangsúlyozta, hogy sikerült ésszerű megoldást találni a finanszírozást illetően. Így örvendetesnek tartjuk, hogy a képzési költségeket visszatérítik, amennyiben a mozdonyvezető kevéssel képzésének befejezése után munkahelyet változtat. A képzés drága, és nem hozhatunk létre egy olyan rendszert, amelyben egyes vasúttársaságok potyautasként rendszeresen elkerülik azt, hogy ki kelljen fizetni a saját részüket a képzési költségekből, ezért más társaságoktól toborozzanak újonnan képzett alkalmazottakat. Az érintett személyekkel kapcsolatban elégedettek vagyunk azzal, hogy kezdetben a mozdonyvezetőkre vonatkozik a rendelet, és más, a vonatok biztonságáért felelős személyekre történő kiterjesztést 30 hónapon belül újraértékelik. Nehéz volt olyan megállapodásra jutni, amelyben a vasúti szállítókra az utasok jogai vonatkoznak. A Parlamentben kitartottunk amellett, hogy a belföldi közlekedésre – és nem csak a határokon átnyúló 5%-ra – is ki kellene terjednie. Sikerrel jártunk ez ügyben, és emellett olyan megoldást találtunk, amely biztosítja az utasok alapvető jogait. Mindez nagyon fontos. Ugyanakkor nem igazán értem, hogy az utasok jogait miért nem lehet kiterjeszteni mindenféle vasúti közlekedésre. A jogszabályhoz kapcsolódó munka és az utasok jogaira vonatkozó parlamenti javaslatok hazámban, Dániában éppenséggel arra ösztönözték a vasúttársaságokat, hogy önként hajtsák végre az utasok kártérítésére vonatkozó szabályokat. Ez azt jelenti, hogy az ingázók szintén jogosultak kárpótlásra, amennyiben a késések érintik őket, ami alkalmanként természetesen előfordul. Az ingázók nagyon fontosak; kedvező feltételeket fogunk biztosítani, és biztosítjuk, hogy a vasutat megfelelő alternatívaként lássák más, energiaigényesebb közlekedési módokkal szemben. Nyilvánvaló volt a tárgyalások során, hogy az európai vasúttársaságokra vonatkozó keretfeltételek megváltoztatása heves érzelmeket vált ki. Egyrészt mindannyian több vasúti közlekedést szeretnénk. Másrészt jelentős mértékű az aggodalom azzal kapcsolatban, hogy a nemzeti vasúttársaságok nem lesznek képesek megbirkózni a versennyel. Továbbá a vasúttársaságok és a szakszervezetek nem mindig lelkesednek a változásokért. Mégis vannak olyan vasúttársaságok, amelyek – elfogadva a kihívást – modernizálnak és olyan új szervezeti formákat hoznak létre, amelyek jó néhány közlekedési mód alkalmazásával hatékony háztól-házig szállítást tesznek lehetővé. Ez egyben a jövő is természetesen. Politikusként létre fogjuk hozni azokat a kereteket, amelyek biztosítják, hogy azok, akik versenyképes, hatékony és korszerű közlekedési szolgáltatásokat kívánnak nyújtani rendelkezzenek a szolgáltatás biztosításához szükséges lehetőséggel. Teljes mértékben megértem azokat, akik szeretnék megőrizni régi előjogaikat, ám ez egyszerűen nem az a menetrend, amelyet nekünk, politikusoknak követünk kell. Vonzó, hatékony és biztonságos vasúti közlekedést fogunk biztosítani. Úgy érzem, eredményeink előrelépésnek tekinthetők, és szeretnék köszönetet mondani mindhárom előadónak az erőfeszítéseikért. Szintén szeretnék köszönetet mondani Barrot biztosnak ebben az európai vasúti közlekedés hatékonysága javításának irányába tett lépésben játszott alapvető szerepéért."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, noi del gruppo Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa abbiamo sempre sostenuto incondizionatamente la strategia dell’UE nel settore dei trasporti, che mira a potenziare il trasporto ferroviario per quanto riguarda sia il trasporto di passeggeri che quello di merci. Lo strumento migliore per raggiungere questo scopo è rappresentato dalla liberalizzazione e dalla libera concorrenza, che fa sì che le aziende ferroviarie diventino più attente ai desideri dei loro clienti. Una più forte concorrenza spianerà la strada al trasporto ferroviario che diventerà più competitivo e finanziariamente sostenibile, assicurando al contempo una concorrenza alla pari con le altre forme di trasporto. Le tasse stradali saranno ovviamente prese in considerazione tenendo conto di tutto ciò. Quest’anno è entrato in vigore il primo pacchetto ferroviario con la liberalizzazione del trasporto delle merci e questa sera ci occuperemo del compromesso relativo al terzo pacchetto ferroviario, che introdurrà un’ulteriore liberalizzazione anche se di gran lunga meno ambiziosa di quanto auspicato da noi del gruppo ALDE. D’altro canto, sono stati garantiti i diritti dei passeggeri e si è raggiunto un accordo sulla formazione professionale dei macchinisti, che è ovviamente un elemento fondamentale per migliorare l’efficienza dei treni sui percorsi transfrontalieri. In qualità di relatrice per il mio gruppo sulla direttiva concernente la certificazione del personale di bordo, vorrei tributare un particolare ringraziamento all’onorevole Savary per i risultati raggiunti. Il mio gruppo ha evidenziato in particolare il fatto che sia stata raggiunta una soluzione ragionevole per il finanziamento. Siamo quindi lieti del fatto che i costi di formazione debbano essere rimborsati nel caso che un addetto alla guida di locomotori cambi posto di lavoro subito dopo aver completato la sua formazione. Tutto sommato si tratta di una formazione costosa e quindi dobbiamo evitare di creare un sistema in cui alcune aziende ferroviarie vanno avanti a ruota libera evitando sistematicamente di pagare la loro parte di costi di formazione e assumendo presso altre aziende personale appena specializzato. Per quanto riguarda il personale, siamo soddisfatti che la direttiva copra inizialmente il personale addetto alla guida dei treni e che la questione di inserirvi il personale addetto alla sicurezza debba essere riesaminata tra 30 mesi. E’ stato difficile raggiungere un accordo in base al quale le aziende ferroviarie debbano contemplare i diritti dei passeggeri. In Parlamento abbiamo sostenuto che questo debba riguardare tutto il trasporto nazionale e non solo il 5 per cento del trasporto transfrontaliero dei passeggeri. Abbiamo avuto successo e si è trovata una formula per garantire dei diritti fondamentali ai passeggeri. Ciò è importante. Tuttavia, stento a capire come mai i diritti dei passeggeri non possano essere estesi a tutti i tipi di traffico ferroviario. Nel mio paese, la Danimarca, le aziende ferroviarie si sono effettivamente ispirate a questa normativa e alle proposte del Parlamento per quanto riguarda i diritti dei passeggeri e hanno volontariamente attuato norme sull’indennizzo dei passeggeri. Ciò significa che anche i pendolari hanno diritto a indennità per i ritardi che possono occasionalmente subire. I pendolari sono molto importanti; garantiremo loro buone condizioni e faremo sì che il trasporto ferroviario diventi per loro una valida alternativa rispetto ad altre forme di trasporto più costose in termini di energia. E’ apparso chiaramente nel corso dei negoziati che il desiderio di modificare il quadro normativo delle aziende ferroviarie in Europa suscita forti emozioni. Da una parte vorremmo tutti un potenziamento del trasporto ferroviario; dall’altra, vi è il timore che le aziende ferroviarie non riescano a far fronte alla concorrenza. Oltre a ciò, non sempre vi è una grande disponibilità al cambiamento da parte delle aziende ferroviarie o dei sindacati. Tuttavia, alcune società ferroviarie stanno raccogliendo la sfida e si stanno ammodernando dotandosi di nuove forme organizzative che garantiscono un effettivo servizio porta a porta tramite diversi modi di trasporto. Anche questo è futuro, ovviamente. Come politici, dovremo elaborare quadri normativi che garantiscano alle aziende che vogliono fornire servizi moderni di trasporto, efficienti e competitivi tutte le opportunità di cui hanno bisogno. Capisco perfettamente coloro che stanno lottando per conservare i loro vecchi privilegi, ma questo non ha niente a che vedere con gli obiettivi che noi politici dobbiamo perseguire. Noi garantiremo un trasporto ferroviario sicuro, affidabile, efficiente e competitivo. Ritengo che il risultato raggiunto sia un passo avanti e ringrazio i tre relatori per il loro lavoro. Ringrazio inoltre il Commissario Barrot per il ruolo fondamentale da lui svolto permettendoci di avanzare nel nostro cammino verso una maggiore efficienza del trasporto ferroviario in Europa."@it12
"Pone Pirmininke, Komisijos nary, mes, Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija, visuomet nuoširdžiai rėmėme ES transporto strategiją, kuria siekiama stiprinti geležinkelių transportą keleivių ir krovinių gabenimo srityje. Geriausios priemonės – liberalizavimas ir didesnė konkurencija, kuri geležinkelių įmones skatintų labiau domėtis klientų poreikiais. Didesnė konkurencija tiestų kelią didesniam geležinkelių transporto konkurencingumui ir finansiniam tvarumui ir kartu užtikrintų vienodą konkurenciją su kitomis transporto priemonėmis. Atsižvelgiant į visa tai nustatomi kelių mokesčiai. Šiais metais įsigaliojo pirmasis geležinkelių teisės aktų paketas dėl krovinių transporto liberalizavimo, o šį vakarą mes svarstome kompromisą dėl trečiojo geležinkelių paketo, kuriuo bus siekiama tolesnio liberalizavimo. Jis, beje, yra ne toks reikšmingas, kaip mes ALDE frakcijoje norėtume. Kita vertus, užtikrintos keleivių teisės ir pasiektas susitarimas dėl bendro traukinių mašinistų rengimo, o tai, žinoma, yra labai svarbi sudėtinė veiksmingesnio tarptautinio traukinių eismo dalis. Atstovaudama savo frakcijai rengiant Direktyvą dėl traukinių mašinistų sertifikavimo už tai, ko mes pasiekėme ypač norėčiau padėkoti pranešėjui Gilles Savary. Mano frakcija pabrėžia, kad pasiekta pagrįsto sprendimo dėl finansavimo. Todėl mes esame patenkinti, kad jei parengus lokomotyvo mašinistą jis pakeistų darbą, bus grąžinamos rengimo išlaidos. Šis rengimas brangiai kainuoja, ir mes neturėtume kurti sistemos, kuri kai kurioms geležinkelių įmonėms leistų gyventi be rūpesčių vengiant mokėti už mašinistų rengimą ir perimti darbuotojus iš kitų įmonių. Mes esame patenkinti, kad traukinių mašinistai yra įtraukti į direktyvą, tuo tarpu dėl kitų saugumą užtikrinančių darbuotojų dar kartą bus kalbama praėjus 30 mėnesių. Buvo sunku susitarti, kuriems geležinkelių vežėjams taikomos keleivių teisės. Parlamente mes laikėmės nuomonės, kad tai turėtų būti nacionalinis transportas – o ne tik 5 proc. tarptautinio keleivių transporto. Mums pavyko to pasiekti, taip pat buvo rasta formuluotė dėl keleivių pagrindinių teisių užtikrinimo. Tai labai svarbu. Tačiau man sunku suprasti, kodėl keleivių teisės negali būti išplėstos visiems geležinkeliams. Darbas, susijęs su šiais teisės aktais, ir Parlamento pasiūlymai dėl keleivių teisių iš tikrųjų įkvėpė geležinkelių įmones mano gimtojoje šalyje, Danijoje, savanoriškai įgyvendinti taisykles dėl nuostolių kompensavimo. Tai reiškia, kad į darbą vykstantys keleiviai turi teisę į nuostolių kompensavimą traukinių vėlavimo atveju, kas, žinoma, atsitinka gana dažnai. Vykstantys į darbą keleiviai mums labai svarbūs, todėl pasirūpinsime geromis jų kelionės sąlygomis tam, kad geležinkelių transportas būtų laikomas tinkama alternatyva kitoms, daugiau energijos naudojančioms transporto rūšims. Derybų metu buvo akivaizdu, kad noras keisti geležinkelių sistemą ES kelia daug emocijų. Viena vertus, mes visi esame suinteresuoti geležinkelių transporto plėtra. Kita vertus, didelį susirūpinimą kelia tai, kad nacionalinės įmonės negalės pačios išspręsti konkurencijos klausimų. Be to, permainoms ne visuomet užtenka geležinkelių įmonių arba profesinių sąjungų entuziazmo. Tačiau yra ir tokių įmonių, kurios atsiliepia į šiuos iššūkius ir atnaujina organizacines struktūras, užtikrinančias transportą nuo durų iki durų naudojant keletą transporto rūšių. Tai mūsų ateitis. Mes, politikai, turime kurti sistemas, kurios užtikrintų, kad transporto operatoriai, norintys teikti konkurencingas, veiksmingas ir šiuolaikines transporto paslaugas, turėtų sąlygas tai padaryti. Aš suprantu tuos, kurie siekia išlaikyti senas privilegijas, tačiau mes, politikai, neturėtume tam pritarti. Mes turime užtikrinti patrauklaus, veiksmingo ir saugaus geležinkelių transporto plėtrą. Aš manau, kad rezultatas, kurį mes pasiekėme yra žingsnis į priekį, ir norėčiau visiems trims pranešėjams padėkoti už jų atliktą darbą. Taip pat norėčiau padėkoti Komisijos nariui Jacques Barrotai už jo vaidmenį didinant geležinkelių transporto veiksmingumą Europoje."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, mēs Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa esam vienmēr pilnībā atbalstījuši ES transporta stratēģiju, kuras mērķis ir dzelzceļa transporta nostiprināšana gan attiecībā uz pasažieru transportu, gan kravu pārvadājumiem. Šī mērķa sasniegšanas labākie instrumenti ir liberalizācija un brīvāka konkurence, kas noved pie tā, ka dzelzceļa uzņēmumi ir ieinteresētāki klientu vēlmēs. Lielāka konkurence ļaus dzelzceļa transportam kļūt konkurētspējīgākam un finansiāli ilgtspējīgākam, kā arī vienlaikus mēs nodrošināsim vienlīdzīgus konkurences apstākļus attiecībā pret citiem transporta veidiem. Ceļa nodokļus apsvērs, protams, paturot prātā iepriekš minēto. Šogad spēkā stājās pirmā dzelzceļa pakete, nosakot kravu pārvadājumu liberalizāciju, un šovakar mēs apsvērsim kompromisu attiecībā uz trešo dzelzceļa paketi, kas turpinās ieviest liberalizāciju, lai gan ne tik mērķtiecīgi, kā ALDE grupai būtu gribējies. No otras puses ir jānodrošina pasažieru tiesības, un ir panākta vienošanās attiecība uz vienotu vilcienu vadītāju apmācību, kuri, protams, ir ļoti svarīgi elementi, lai radītu efektīvāku dzelzceļa darbību pārrobežās. Kā manas grupas referente attiecībā uz Direktīva par vilcienu personāla sertifikāciju, es jo īpaši vēlos pateikties referentam kungam par sasniegtajiem rezultātiem. Mana grupa jo īpaši ir uzsvērusi to, ka ir rasts saprātīgs risinājums attiecībā uz finansējumu. Tādēļ esam priecīgi, ka apmācības izmaksas kompensēs, ja vilciena vadītājs nomainīs darbu īsi pēc apmācības pabeigšanas. Galu galā šīs apmācības izmaksas ir augstas, un mēs nedrīkstam izveidot sistēmu, kurā daži dzelzceļa uzņēmumi nesedz izdevumus un sistemātiski izvairās godīgi segt savu daļu no izmaksām, pieņemot darbā nesen apmācītu personālu no citiem uzņēmumiem. Attiecībā uz personālu, kam jāiziet apmācība, esam gandarīti ar to, ka sākotnēji tie būs vilcienu vadītāji un ka jautājumu par citu personāla locekļu, kuri ir atbildīgi par drošību, iekļaušana apmācības piemērošanas jomā novērtēs vēlreiz pēc 30 mēnešiem. Ir bijis grūti panākt vienošanos attiecībā uz to, kuriem dzelzceļa pārvadātājiem būtu jāpiemēro pasažieru tiesības. Parlamentā esam apgalvojuši, ka valstu transportam – un ne tikai 5 % pasažieru transporta, kas šķērso robežas – būtu jāpiemēro šīs tiesības. Mums tas izdevās, un ir arī atrasta formula, kas nodrošina, ka pasažieriem ir pamattiesības. Tas ir svarīgi. Tomēr man ir grūti saprast, kādēļ pasažieru tiesības nevar tikt paplašinātas, lai ietvertu visu dzelzceļa satiksmi. Darbs pie šī tiesību akta un Parlamenta priekšlikumi attiecībā uz pasažieru tiesībām patiesībā ir iedvesmojuši dzelzceļa uzņēmumus manā valstī, Dānijā, labprātīgi īstenot noteikumus par kompensācijām pasažieriem. Tas nozīmē, ka arī regulāriem pasažieriem tagad ir tiesības uz kompensācijām, ja viņi saskaras ar kavējumiem, kas, protams, dažreiz notiek. Regulāri pasažieri ir ļoti svarīgi; mēs nodrošināsim labus apstākļus un nodrošināsim, ka viņi izmanto dzelzceļa transportu kā labu alternatīvu cietiem transporta veidiem, kas patērē vairāk enerģijas. Sarunu laikā kļuva acīmredzams, ka vēlme izmainīt regulējuma nosacījumus attiecībā uz ES dzelzceļa uzņēmumiem rosināja lielu saviļņojumu. No vienas puses, mēs vēlamies plašāku dzelzceļa izmantošanu. No otras puses, pastāv lielas bažas, ka valstu uzņēmumi nespēs konkurēt ar citiem uzņēmumiem. Turklāt ne vienmēr vērojams liels entuziasms mainīties no dzelzceļa uzņēmumu vai arodbiedrību puses. Tomēr ir arī daži dzelzceļa uzņēmumi, kas pieņem izaicinājumu, kā arī modernizē un izveido jaunus organizācijas veidus, kas nodrošina efektīvu transportu no vienas stacijas uz otru, izmantojot vairākus transporta veidus. Tā arī, protams, ir nākotne. Kā politiķi mēs veidojam regulējumus, kas nodrošina, ka tiem, kuri vēlas sniegt konkurētspējīgus, efektīvus un modernus transporta pakalpojumus, ir nepieciešamā iespēja, lai to paveiktu. Es pilnībā saprotu tos, kuri cīnās, lai paturētu savas vecās priekšrocības, taču tā nav darba kārtība, kurai mums, politiķiem, ir jāseko. Mēs nodrošināsim pievilcīgu, efektīvu un drošu dzelzceļa transportu. Manuprāt, mūsu sasniegtais rezultāts ir solis uz priekšu, un es vēlos apteikties visiem trīs referentiem par viņu pūlēm. Es arī vēlos pateikties komisāram par viņa noteicošo nozīmi, virzoties uz priekšu attiecībā uz Eiropas dzelzceļa transporta efektivitāti."@lv13
"Hr. formand! Hr. kommissær Barrot! I ALDE-Gruppen har vi hele tiden bakket helhjertet op om strategien i EU for transport, der går ud på at styrke togtransporten, hvad enten det gælder passagertransporten eller godstransporten. Det bedste middel hertil er liberaliseringer og friere konkurrence, der betyder, at togselskaberne kommer til at interessere sig mere for kundernes ønsker. Styrket konkurrence skal bane vejen for, at togtransporten bliver mere konkurrencedygtig og økonomisk bæredygtig, og samtidig skal vi sikre lige konkurrence i forhold til andre transportformer. Vejskatterne skal selvfølgelig ses i det lys. I år trådte den første jernbanepakke i kraft med liberalisering af godstransporten, og i aften forhandler vi så forliget om den tredje jernbanepakke, der liberaliserer yderligere, men langt mindre ambitiøst, end vi i ALDE-Gruppen havde ønsket det. Til gengæld er det lykkedes at sikre rettigheder til passagerne, og det er også lykkedes at nå frem til en aftale om fælles uddannelse af togførere, som selvfølgelig er et meget vigtigt element i at skabe en mere effektiv togdrift på tværs af grænser. Som min gruppes ordfører for direktivet om certificering af togpersonale vil jeg særlig takke ordføreren, hr. Savary, for de resultater vi har nået. Min gruppe har særlig lagt vægt på, at der blev fundet en rimelig løsning for finansieringen. Derfor er vi glade for, at uddannelsesomkostningerne skal refunderes, hvis lokomotivføreren skifter job kort tid efter uddannelsen. Der er jo tale om en dyr uddannelse, og vi må ikke skabe et system, hvor nogle togselskaber kan køre på frihjul og systematisk undgå at medvirke til at betale deres rimelige andel af uddannelsesomkostningerne, ved at de rekrutterer nyuddannede fra andre selskaber. Med hensyn til hvilket personale, der skal være omfattet, er vi tilfredse med, at det er togførerne, som er omfattet i første omgang, mens spørgsmålet om at inddrage andet personale involveret i sikkerheden bliver vurderet igen om 30 måneder. Det har været svært at nå til enighed om, hvilke togtransporter der skulle være omfattet af passagerrettighederne. I Parlamentet fastholdt vi, at også den nationale passagertransport, og ikke kun de 5 % af passagertransporten, der krydser grænser, skulle være omfattet. Det lykkedes, og det lykkedes at finde en formel, der sikrer passagerne grundlæggende rettigheder. Det er vigtigt! Jeg har dog stadig svært ved at forstå, at passagerrettigheder ikke kan udstrækkes til at omfatte al togdrift. Faktisk har arbejdet med denne lovgivning og Parlamentets forslag om passagerrettigheder inspireret til, at togselskaberne i mit land, i Danmark, frivilligt har gennemført regler om erstatning til passagerer. Det betyder, at pendlerne nu også har ret til erstatning, når de rammes af forsinkelser, og det sker jo ind imellem. Det er ikke mindst pendlerne, vi skal sikre gode vilkår, og sikre, at de opfatter togtransport som et godt og attraktivt alternativ til andre og mere energikrævende transportformer. Man har tydeligt kunnet mærke undervejs i forhandlingerne, at når man vil ændre rammerne for togselskaberne i EU, så rører det ved voldsomme følelser. På den ene side vil alle gerne have mere togtransport. På den anden side er der stor angst for, at nationale selskaber ikke vil kunne klare sig i konkurrencen. Og hos togselskaberne, og sådan set også blandt fagforeningerne, er det ikke altid, der er den store entusiasme for forandring. Vi finder dog også togselskaber, der tager udfordringen op, moderniserer og skaber nye organisationsformer, der sikrer en effektiv transport fra dør til dør med brug af flere transportformer. Og det er jo fremtiden. Vi politikere skal opstille rammer, der sikrer, at de, der vil yde en konkurrencedygtig og effektiv og moderne transport, får adgang til at levere. Jeg har fuld forståelse for de, der kæmper for at bevare deres gamle privilegier, men det er bare ikke den dagsorden, vi som politikere skal forfølge. Vi skal sikre attraktiv, effektiv og sikker togtransport. Jeg synes, at det resultat, vi er kommet frem til, er et fremskridt, og jeg vil takke alle tre ordførere for deres indsats, og jeg vil ligeledes takke kommissær Barrot for, at han har været fødselshjælper for et skridt på vejen til yderligere effektivisering af den europæiske togtransport."@mt15
". Voorzitter, mijnheer de commissaris, wij van de ALDE-fractie hebben de Europese vervoersstrategie, die gericht is op het versterken van het vervoer per spoor, zowel het personenvervoer als het vrachtvervoer, altijd ten volle gesteund. De beste instrumenten hiervoor zijn liberalisering en een vrijere mededinging, omdat spoorwegondernemingen daardoor meer belang hechten aan de wensen van klanten. Meer mededinging zal ervoor zorgen dat het vervoer per spoor financieel duurzamer wordt en een grotere concurrentiekracht krijgt. Tegelijkertijd zorgen we voor gelijke concurrentie met andere vormen van vervoer. We zullen uiteraard kijken naar de wegenbelasting met dit in het achterhoofd. Dit jaar werd het eerste spoorwegpakket van kracht met de liberalisering van het vrachtvervoer en vanavond praten we over het compromis inzake het derde spoorwegpakket, dat nog meer liberalisering met zich mee brengt, hoewel het veel minder ver gaat dan de ALDE-fractie had gewild. Anderzijds zijn reizigersrechten veiliggesteld en is een overeenkomst gesloten over de gemeenschappelijke opleiding van treinmachinisten, die natuurlijk belangrijk zijn voor efficiënter grensoverschrijdend treinverkeer. Als rapporteur van mijn fractie over de richtlijn inzake de certificering van treinpersoneel wil ik rapporteur Savary in het bijzonder bedanken voor de resultaten die we hebben geboekt. Mijn fractie heeft bijzondere nadruk gelegd op het feit dat we, wat financiering betreft, een redelijke oplossing hebben gevonden. We zijn daarom blij dat de opleidingskosten zullen worden terugbetaald als een machinist kort na afronding van zijn opleiding van baan verandert. Deze opleiding is tenslotte kostbaar, en we moeten geen systeem opzetten waarbij sommige spoorwegmaatschappijen en systematisch weigeren hun deel van de opleidingskosten te betalen door net opgeleid personeel van andere maatschappijen aan te trekken. Wet betreft het personeel dat onder de richtlijn zou moeten vallen zijn wij tevreden met het feit dat het in de eerste plaats om machinisten gaat en dat de vraag of de verordening ook voor ander veiligheidspersoneel moet gelden over dertig maanden opnieuw wordt beoordeeld. Het was lastig om overeenstemming te bereiken over de vraag op welke spoorwegmaatschappijen de reizigersrechten van toepassing zijn. In het Parlement hebben wij gesteld dat de reizigersrechten moeten gelden voor het nationale vervoer, en niet alleen de vijf procentgrensoverschrijdend personenvervoer. We zijn hierin geslaagd en we hebben een formule gevonden die reizigers bepaalde fundamentele rechten garandeert. Dit is belangrijk. Ik begrijp alleen niet goed waarom reizigersrechten niet gelden voor al het treinverkeer. In mijn eigen land, Denemarken, hebben de werkzaamheden met betrekking tot deze voorschriften en de voorstellen van het Parlement inzake reizigersrechten de spoorwegondernemingen er juist toe aangezet om vrijwillig regels toe te passen inzake het compenseren van reizigers. Dit betekent dat forensen nu ook recht hebben op een vergoeding wanneer ze vertraging oplopen, wat natuurlijk voorkomt. Forensen zijn erg belangrijk. Wij bieden dus goede voorwaarden en zorgen ervoor dat zij het vervoer per spoor als een goed alternatief beschouwen voor andere, energieintensievere vormen van vervoer. Tijdens het overleg is heel duidelijk geworden dat de wens om het kader voor spoorwegondernemingen in de EU te veranderen heftige emoties met zich meebrengt. Enerzijds zouden we allemaal graag meer treinverkeer willen hebben. Anderzijds bestaat de vrees dat de nationale ondernemingen niet met concurrentie om kunnen gaan. Bovendien zijn spoorwegondernemingen en vakbonden niet altijd de sterkste voorstanders van veranderingen. Toch zijn er enkele maatschappijen die de uitdaging zijn aangegaan, die moderniseren en nieuwe organisatiestructuren opstellen, waarmee daadwerkelijk vervoer van deur tot deur kan worden gegarandeerd, door verschillende vormen van vervoer te combineren. Als politici stellen wij kaders vast die ervoor zorgen dat degenen die concurrerende, efficiënte en moderne vervoersdiensten willen bieden dat ook werkelijk kunnen doen. Ik heb begrip voor degenen die vechten om het behoud van hun oude privileges, maar dat is simpelweg niet het doel dat wij als politici moeten nastreven. Wij zullen zorgen voor een aantrekkelijk, efficiënt en veilig spoorwegvervoer. Ik ben van mening dat het resultaat dat we hebben geboekt een stap voorwaarts is, en ik wil de drie rapporteurs bedanken voor hun inzet. Ook wil ik commissaris Barrot bedanken voor de zeer belangrijke rol die hij heeft gespeeld bij deze stap op weg naar een verbeterde efficiëntie in het spoorwegvervoer in Europa."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu! My w grupie Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy zawsze z całego serca wspieraliśmy strategię UE na rzecz transportu, której celem jest wzmocnienie transportu kolejowego, zarówno w odniesieniu do transportu pasażerskiego jak i towarowego. Najlepszymi narzędziami w tym zakresie są liberalizacja i wolna konkurencja, która prowadzi do większego zainteresowania spółek życzeniami konsumentów. Wzmocniona konkurencja utoruje drogę transportowi kolejowemu, aby stał się on bardziej konkurencyjny i zrównoważony pod względem finansowym, a jednocześnie zapewnimy uczciwą konkurencję w odniesieniu do innych form transportu. Naturalnie, pamiętając o tym, dokonany przeglądu podatków drogowych. W tym roku wszedł w życie pierwszy pakiet, wraz z liberalizacją transportu towarowego, a tego wieczoru rozważymy kompromis dotyczący trzeciego pakietu kolejowego, który wprowadzi dalszą liberalizację, chociaż znacznie mniej ambitną niż tą, jakiej chcielibyśmy w grupie ALDE. Z drugiej strony prawa pasażerów zostały zabezpieczone i osiągnięto porozumienie w odniesieniu do wspólnego szkolenia maszynistów, którzy oczywiście są bardzo ważnym elementem w tworzeniu bardziej skutecznych działań w zakresie transgranicznego transportu kolejowego. Jako sprawozdawca mojej grupy w zakresie dyrektywy w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi chciałbym szczególnie podziękować sprawozdawcy Savary'emu za wyniki, jakie osiągnęliśmy. Moja grupa w szczególności podkreśliła fakt, że znaleziono rozsądne rozwiązanie w odniesieniu do finansowania. Jesteśmy zatem zadowoleni, że koszty szkolenia będą zwracane, jeśli maszynista lokomotywy zmieni pracę krótko po ukończeniu swego szkolenia. Szkolenie to jest przede wszystkim kosztowne i nie możemy stwarzać systemu, poprzez który niektóre spółki kolejowe będą stale unikać zapłaty ich słusznej części kosztów szkolenia poprzez rekrutowanie świeżo przeszkolonego personelu z innych spółek. W odniesieniu do personelu, jaki ma być objęty szkoleniami, jesteśmy usatysfakcjonowani faktem, że początkowo zostaną nimi objęci maszyniści, a kwestia objęcia innych członków personelu zaangażowanego w zapewnianie bezpieczeństwa zostanie rozpatrzona ponownie za 30 miesięcy. Trudno było osiągnąć porozumienie co do tego, do których przewoźników kolejowych powinny mieć zastosowanie przepisy dotyczące praw pasażerów. W Parlamencie utrzymywaliśmy, że powinien zostać objęty transport krajowy - a nie tylko 5% transportu pasażerskiego wiążącego się z przekraczaniem granicy. Odnieśliśmy w tej kwestii sukces i została wypracowana formuła, która zapewnia, że pasażerowie posiadają podstawowe prawa. To ważne. Jednakże trudno mi zrozumieć, dlaczego prawa pasażerów nie mogą zostać rozszerzone na wszystkie działania związane z transportem kolejowym. Prace dotyczące tego prawodawstwa i wnioski Parlamentu dotyczące praw pasażerów rzeczywiście stały się inspiracją dla spółek kolejowych w moim własnym kraju, w Danii, aby dobrowolnie wdrożyć przepisy dotyczące odszkodowań dla pasażerów. Oznacza to, że osoby dojeżdżające do pracy także są uprawnione do odszkodowania, kiedy zostają pokrzywdzone w wyniku opóźnień, co oczywiście od czasu do czasu się zdarza. Kwestia osób dojeżdżających do pracy jest bardzo ważna; zabezpieczymy dobre warunki i zapewnimy, aby uznali transport kolejowy za dobrą alternatywę w stosunku do innych, bardziej energochłonnych form transportu. W trakcie negocjacji bardzo widoczne było, że chęć zmiany warunków ramowych dotyczących spółek kolejowych w UE wywołuje silne emocje. Z jednej strony, wszyscy chcielibyśmy bardziej intensywnego transportu kolejowego. Z drugiej strony, istnieje silna obawa, że spółki krajowe nie będą w stanie poradzić sobie z konkurencją. Ponadto, nie zawsze istnieje silny entuzjazm w odniesieniu do zmiany wśród spółek kolejowych czy związków zawodowych. Są jednak także pewne spółki kolejowe, które podejmują wyzwanie modernizacji i tworzenia nowych form organizacyjnych, które zapewniają skuteczny transport „od drzwi do drzwi” poprzez wykorzystanie kilku środków transportu. Tym także oczywiście musimy się zająć w przyszłości. Jako politycy ustanowimy ramy, które zapewnią, aby ci, którzy pragną świadczyć konkurencyjne, efektywne i nowoczesne usługi transportowe, mieli możliwość ich dostarczania. W pełni rozumiem tych, którzy walczą w celu utrzymania swych dawnych przywilejów, ale zwyczajnie nie jest to kwestia, którą powinniśmy się jako politycy zajmować. Zapewnimy atrakcyjny, efektywny i bezpieczny transport kolejowy. Uważam, że wynik, jaki osiągnęliśmy jest krokiem naprzód i chciałbym podziękować wszystkim trzem sprawozdawcom za ich wysiłki. Chciałbym także podziękować komisarzowi Barrotowi za jego fundamentalną rolę, jaką odegrał w uczynieniu kroku w kierunku poprawy efektywności transportu kolejowego w Europie."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, os membros do Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa apoiaram desde sempre, sem reservas, uma estratégia da UE para os transportes que vise reforçar o transporte ferroviário, tanto no que respeita ao transporte de passageiros como ao transporte de carga. A melhor ferramenta que existe para este fim é a liberalização e uma concorrência mais livre que leve as empresas de caminhos-de-ferro a preocupar-se mais com a satisfação dos desejos dos seus clientes. Uma maior concorrência abre caminho a um transporte ferroviário mais competitivo e financeiramente sustentável, sendo necessário, ao mesmo tempo, assegurar uma concorrência equitativa relativamente a outras formas de transporte. E os impostos rodoviários deverão, naturalmente, ser analisados à luz destes objectivos. Este ano entrou em vigor o primeiro pacote relativo ao transporte ferroviário, envolvendo a liberalização do transporte de carga, e no final do dia iremos debater o compromisso relativo ao terceiro pacote ferroviário que irá introduzir ainda mais liberalização, embora este pacote seja muito menos ambicioso do que o Grupo ALDE pretendia. Por outro lado, foi possível assegurar os direitos dos passageiros e foi ainda possível chegar a acordo relativamente à formação comum dos maquinistas de comboios que, naturalmente, são um elemento muito importante na criação de operações ferroviárias transfronteiriças mais eficientes. Enquanto relatora do meu grupo para a directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à certificação dos maquinistas de comboios no sistema ferroviário da Comunidade, gostaria de agradecer, em particular, ao senhor deputado Savary pelos resultados alcançados. O meu grupo deu particular importância ao facto de ter sido encontrada uma solução razoável para o financiamento. Congratulamo-nos, assim, com o reembolso dos custos relativos à formação, no caso de um maquinista mudar de emprego pouco tempo depois de ter concluído a sua formação. Os custos da formação são elevados e, ao fim e ao cabo, não podemos permitir a criação de um sistema que possibilite que algumas companhias de caminhos-de-ferro mais despreocupadas sistematicamente evitem pagar uma quota-parte razoável dos custos de formação quando recrutam colaboradores recém-formados das outras companhias. No que diz respeito ao pessoal que deverá ser abrangido, congratulamo-nos com o facto de os maquinistas serem abrangidos logo desde o início, enquanto o alargamento ao restante pessoal de bordo que exerce funções de segurança será novamente objecto de revisão dentro de, aproximadamente, 30 meses. Foi difícil chegar a acordo relativamente aos tipos de transporte ferroviário que deveriam ser abrangidos pelos direitos dos passageiros. No Parlamento mantivemos que o transporte nacional, e não apenas os 5% do transporte de passageiros transfronteiriço, também deve ser abrangido. Conseguimos alcançar este objectivo e foi também encontrada uma fórmula que assegura os direitos fundamentais dos passageiros. Este aspecto é importante. Tenho, contudo, alguma dificuldade em entender porque é que o aspecto relativo aos direitos dos passageiros não pode ser alargado a todas as operações ferroviárias. O trabalho em torno desta legislação e as propostas do Parlamento relativas aos direitos dos passageiros inspiraram, na realidade, as empresas de caminhos-de-ferro do meu país, a Dinamarca, a implementar voluntariamente regras relativas ao pagamento de indemnizações aos passageiros. Isto significa que os passageiros pendulares também têm agora direito a indemnização quando são afectados pelos atrasos, o que naturalmente sucede de vez em quando. Os passageiros pendulares são muito importantes. Temos de lhes assegurar boas condições para que passem a ver o transporte ferroviário como uma boa alternativa às outras formas de transporte mais intensivas em termos energéticos. Ficou bem patente, durante as negociações, que o desejo de alterar as condições-quadro aplicáveis às companhias de caminhos-de-ferro na UE desperta emoções fortes. Por um lado, todos gostaríamos de ver aumentado o transporte ferroviário. Por outro, existe uma preocupação considerável de que as companhias nacionais não irão conseguir fazer frente à concorrência. Acresce que nem as companhias de caminhos-de-ferro nem os sindicatos manifestam um grande entusiasmo relativamente à mudança. No entanto, também constatámos que algumas companhias de caminhos-de-ferro abraçaram o desafio e estão a modernizar-se e a criar novas formas organizacionais que asseguram um transporte eficaz porta a porta, através da utilização de diferentes modos de transporte. Obviamente que o futuro vai ser assim. Enquanto políticos compete-nos estabelecer os quadros que permitam àqueles que pretendem prestar serviços de transporte competitivos, eficazes e modernos ter acesso às oportunidades de que necessitam para o realizar. Entendo perfeitamente aqueles que lutam para manter os seus antigos privilégios; no entanto, esta não é, simplesmente, a agenda que nós, os políticos, devemos prosseguir. Compete-nos assegurar transportes ferroviários atraentes, eficazes e seguros. Sinto que o resultado alcançado representa um progresso e gostaria de agradecer aos três relatores pelo seu esforço. Gostaria igualmente de agradecer ao Senhor Comissário Barrot pelo papel fundamental que desempenhou para que fosse dado este passo em frente, em direcção a uma melhor eficiência dos transportes ferroviários na Europa."@pt17
"Hr. formand! Hr. kommissær Barrot! I ALDE-Gruppen har vi hele tiden bakket helhjertet op om strategien i EU for transport, der går ud på at styrke togtransporten, hvad enten det gælder passagertransporten eller godstransporten. Det bedste middel hertil er liberaliseringer og friere konkurrence, der betyder, at togselskaberne kommer til at interessere sig mere for kundernes ønsker. Styrket konkurrence skal bane vejen for, at togtransporten bliver mere konkurrencedygtig og økonomisk bæredygtig, og samtidig skal vi sikre lige konkurrence i forhold til andre transportformer. Vejskatterne skal selvfølgelig ses i det lys. I år trådte den første jernbanepakke i kraft med liberalisering af godstransporten, og i aften forhandler vi så forliget om den tredje jernbanepakke, der liberaliserer yderligere, men langt mindre ambitiøst, end vi i ALDE-Gruppen havde ønsket det. Til gengæld er det lykkedes at sikre rettigheder til passagerne, og det er også lykkedes at nå frem til en aftale om fælles uddannelse af togførere, som selvfølgelig er et meget vigtigt element i at skabe en mere effektiv togdrift på tværs af grænser. Som min gruppes ordfører for direktivet om certificering af togpersonale vil jeg særlig takke ordføreren, hr. Savary, for de resultater vi har nået. Min gruppe har særlig lagt vægt på, at der blev fundet en rimelig løsning for finansieringen. Derfor er vi glade for, at uddannelsesomkostningerne skal refunderes, hvis lokomotivføreren skifter job kort tid efter uddannelsen. Der er jo tale om en dyr uddannelse, og vi må ikke skabe et system, hvor nogle togselskaber kan køre på frihjul og systematisk undgå at medvirke til at betale deres rimelige andel af uddannelsesomkostningerne, ved at de rekrutterer nyuddannede fra andre selskaber. Med hensyn til hvilket personale, der skal være omfattet, er vi tilfredse med, at det er togførerne, som er omfattet i første omgang, mens spørgsmålet om at inddrage andet personale involveret i sikkerheden bliver vurderet igen om 30 måneder. Det har været svært at nå til enighed om, hvilke togtransporter der skulle være omfattet af passagerrettighederne. I Parlamentet fastholdt vi, at også den nationale passagertransport, og ikke kun de 5 % af passagertransporten, der krydser grænser, skulle være omfattet. Det lykkedes, og det lykkedes at finde en formel, der sikrer passagerne grundlæggende rettigheder. Det er vigtigt! Jeg har dog stadig svært ved at forstå, at passagerrettigheder ikke kan udstrækkes til at omfatte al togdrift. Faktisk har arbejdet med denne lovgivning og Parlamentets forslag om passagerrettigheder inspireret til, at togselskaberne i mit land, i Danmark, frivilligt har gennemført regler om erstatning til passagerer. Det betyder, at pendlerne nu også har ret til erstatning, når de rammes af forsinkelser, og det sker jo ind imellem. Det er ikke mindst pendlerne, vi skal sikre gode vilkår, og sikre, at de opfatter togtransport som et godt og attraktivt alternativ til andre og mere energikrævende transportformer. Man har tydeligt kunnet mærke undervejs i forhandlingerne, at når man vil ændre rammerne for togselskaberne i EU, så rører det ved voldsomme følelser. På den ene side vil alle gerne have mere togtransport. På den anden side er der stor angst for, at nationale selskaber ikke vil kunne klare sig i konkurrencen. Og hos togselskaberne, og sådan set også blandt fagforeningerne, er det ikke altid, der er den store entusiasme for forandring. Vi finder dog også togselskaber, der tager udfordringen op, moderniserer og skaber nye organisationsformer, der sikrer en effektiv transport fra dør til dør med brug af flere transportformer. Og det er jo fremtiden. Vi politikere skal opstille rammer, der sikrer, at de, der vil yde en konkurrencedygtig og effektiv og moderne transport, får adgang til at levere. Jeg har fuld forståelse for de, der kæmper for at bevare deres gamle privilegier, men det er bare ikke den dagsorden, vi som politikere skal forfølge. Vi skal sikre attraktiv, effektiv og sikker togtransport. Jeg synes, at det resultat, vi er kommet frem til, er et fremskridt, og jeg vil takke alle tre ordførere for deres indsats, og jeg vil ligeledes takke kommissær Barrot for, at han har været fødselshjælper for et skridt på vejen til yderligere effektivisering af den europæiske togtransport."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, naša skupina Aliancia liberálov a demokratov pre Európu vždy z celého srdca podporovala stratégiu EÚ v oblasti dopravy, ktorej cieľom je posilnenie železničnej dopravy v preprave cestujúcich a nákladu. Najlepšími nástrojmi na dosiahnutie tohto cieľa sú liberalizácia a voľnejšia hospodárska súťaž, ktoré nútia železničné spoločnosti k väčšiemu záujmu o priania zákazníkov. Zvýšená konkurencia razí cestu k väčšej konkurencieschopnosti a finančnej udržateľnosti železničnej dopravy, a zároveň zaisťuje rovnováhu vo vzťahu k ostatným druhom dopravy. S ohľadom na tento fakt budú prirodzene preskúmané cestné dane. V tomto roku nadobudol platnosť prvý železničný balík, ktorý priniesol liberalizáciu nákladnej dopravy, a dnes večer budeme posudzovať kompromisné riešenie týkajúce sa tretieho železničného balíka, ktorý pokračuje v liberalizácii, hoci s omnoho menšími ambíciami, než by sme si v skupine ALDE priali. Na druhej strane ale boli zaistené práva cestujúcich, a dosiahnutá dohoda o spoločnom vzdelávaní strojvodcov, ktorí prirodzene predstavujú veľmi dôležitú súčasť rozvoja efektívnejšej cezhraničnej železničnej dopravy. Ako spravodajkyňa smernice o vydávaní osvedčení personálu vlaku z mojej skupiny by som chcela poďakovať predovšetkým spravodajcovi Savarymu za výsledky, ktoré sme dosiahli. Moja skupina zdôrazňovala predovšetkým rozumné riešenie otázky financovania. Sme radi, že náklady na vzdelávanie budú v prípade, že strojvodca zmení krátko po dokončení vzdelávania zamestnanie, refundované. Toto vzdelávanie je prirodzene nákladné, a my nesmieme vytvárať systém, ktorý niektorým železničným spoločnostiam umožní správať sa nezodpovedne a systematicky sa vyhýbať plateniu spravodlivého podielu na vzdelávacích nákladoch tým, že budú získavať novovyškolený personál z iných spoločností. Čo sa týka zamestnancov, ktorých sa smernica bude týkať, sme spokojní so záverom, že spočiatku sa bude vzťahovať na strojvodcov, a že otázka začlenenia ďalšieho personálu podieľajúceho sa na bezpečnosti prepravy bude znovu posúdená za 30 mesiacov. Nebolo ľahké dosiahnuť dohodu o tom, ktorých železničných prepravcov by sa mala dohoda o právach cestujúcich týkať. V Parlamente sme zastávali stanovisko, že by mala byť zahrnutá vnútroštátna doprava – a nie len 5 % osobnej dopravy, ktorá prekračuje hranice. V tomto bode sme uspeli, a podarilo sa tiež sformulovať pravidlo, ktoré cestujúcim zaisťuje základné práva. To je dôležité. Bohužiaľ je pre mňa ťažké pochopiť, prečo nemôžu byť práva cestujúcich rozšírené na všetku železničnú dopravu. Práce na tomto právnom predpise a návrhy Parlamentu týkajúce sa práv cestujúcich sa dokonca stali inšpiráciou pre železničné spoločnosti v mojej krajine, Dánsku, ktoré dobrovoľne zaviedli pravidlá o odškodnení pre cestujúcich. To znamená, že iajosoby, ktoré každý deň jazdia vlakom do práce, majú teraz nárok na odškodné v prípade zmeškaného spoja, k čomu prirodzene občas dochádza. Tento typ cestujúcich je veľmi dôležitý, a my im zabezpečíme dobré podmienky, aby pre ne železničná doprava bola správnou alternatívou k ostatným, energeticky náročnejším formám dopravy. Počas rokovania bolo zrejmé, že túžba zmeniť rámcové podmienky pre železničné spoločnosti v EÚ vzbudzuje silné emócie. Na jednej strane by sme si priali rozvoj železničnej dopravy. Na druhej strane sa však objavujú značné obavy, že vnútroštátne spoločnosti nebudú schopné vyrovnať sa s konkurenciou. Navyše sa nedá povedať, že by železničné spoločnosti alebo odbory vždy oplývali entuziazmom pre zmenu. Existujú však niektoré železničné spoločnosti, ktoré túto výzvu prijali, a modernizujú a vytvárajú nové organizačné formy zaisťujúce efektívnu dopravu tzv. od dverí k dverám pomocou niekoľkých spôsobov dopravy. Toto je, prirodzene, tiež cesta do budúcnosti. Úlohou nás, politikov, je stanoviť rámce, ktoré subjektom usilujúcim o poskytovanie konkurencieschopných, efektívnych a moderných dopravných služieb zaistí príležitosť na realizáciu svojho úsilia. Plne chápem aj tých, ktorí bojujú za zachovanie starých výsad, ale touto cestou sa politici skrátka uberať nesmú. Naším cieľom je zabezpečiť atraktívnu, efektívnu a bezpečnú železničnú dopravu. Mám pocit, že výsledok, ktorý sme dosiahli, je krokom vpred, a chcela by som preto poďakovať všetkým trom spravodajcom za ich prácu. Ďalej by som chcela poďakovať komisárovi Barrotovi za významný prínos v procese zvyšovania efektivity železničnej dopravy v Európe."@sk19
"Härra juhataja, volinik, meie Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioonis oleme alati kogu südamest toetanud ELi transpordistrateegiat, mille eesmärgiks on tugevdada raudteetransporti nii reisijateveo kui kaubaveo osas. Parimad vahendid selleks on liberaliseerimine ja vabam konkurents, mis sunnivad raudtee-ettevõtjaid huvituma rohkem klientide huvidest. Suurenenud konkurents rajab teed, et raudteetransport muutuks konkurentsivõimelisemaks ja finantsiliselt jätkusuutlikumaks ning samas tagame võrdse konkurentsi teiste transpordivormidega. Sellele mõeldes vaadatakse loomulikult teemakse. Sel aastal jõustus esimene raudteepakett kaubaveo liberaliseerimisega ning täna õhtul kaalume kolmandat raudteepaketti käsitlevat kompromissi, millega laiendatakse liberaliseerimist, ehkki palju tagasihoidlikumalt, kui see meile fraktsioonis ALDE meeldinud oleks. Teisest küljest on reisijate õigused tagatud ning kokkuleppele on jõutud vedurijuhtide ühises koolitamises, kes on loomulikult väga tähtsaks elemendiks tõhusama piiriülese rongiliikluse loomisel. Nagu ka minu fraktsiooni kuuluv rongipersonali sertifitseerimise direktiivi käsitlenud raportöör, sooviksin eriti tänada raportööri härra Savary’d saavutatud tulemuste eest. Minu fraktsioon rõhutas eriti asjaolu, et rahastamise osas on leitud mõistlikud lahendused. Seepärast on meil hea meel, et koolituskulud hüvitatakse, kui vedurijuht vahetab töökohta peagi pärast koolituse lõppemist. Kõnealune koolitus on ikkagi kallis ning me ei tohi kehtestada süsteemi, mille alusel mõned raudtee-ettevõtjad lasevad teiste seljas liugu ja hoiduvad süstemaatiliselt koolituskuludest oma õiglase osa maksmisest, värvates värskelt koolitatud personali teistest ettevõtetest. Hõlmatava personali osas on meil hea meel asjaolu üle, et esialgu on hõlmatud vedurijuhid ning 30 kuu jooksul hinnatakse ülejäänud ohutusega seotud personali kaasamist. Raske oli jõuda kokkuleppele selles osas, millised vedajad peaksid olema reisijate õigustega kaetud. Parlamendis oleme väitnud, et kaetud peaks olema riiklik transport ja mitte ainult 5% piire ületavast reisijateveost. Saavutasime selle ning leitud on ka valem, mis tagab, et reisijatel oleksid põhiõigused. See on tähtis. Mul on siiski raske mõista, miks reisijate õiguseid ei saa laiendada kogu raudteemajandamisele. Kõnealuse õigusaktiga ja reisija õiguseid käsitlevate parlamendi ettepanekutega seotud töö on tegelikult inspireerinud raudtee-ettevõtjaid minu riigis, Taanis, rakendama vabatahtlikult eeskirjad reisijatele hüvitiste maksmise kohta. See tähendab, et tööle ja töölt koju sõitjatel on nüüd samuti õigus hüvitisele, kui neid mõjutavad hilinemised, mida ei juhtu muidugi sageli. Tööle ja töölt koju sõitjad on väga tähtsad, me tagame head tingimused ja selle, et nad kogevad raudteed kui head alternatiivi teistele, rohkem energiat nõudvatele transpordiliikidele. Läbirääkimiste jooksul sai väga selgeks, et soov muuta raudtee-ettevõtjate raamtingimusi ELis kutsub esile tugevaid emotsioone. Ühest küljest meeldiks meile kõigile, kui raudteetransporti oleks rohkem. Teisest küljest aga valitsevad märkimisväärsed kahtlused, et riiklikud ettevõtted ei suuda konkurentsiga toime tulla. Lisaks sellele ei olda raudtee-ettevõtetes ega ametühingutes alati väga entusiastlikud muutuste osas. Siiski on ka mõned raudtee-ettevõtjad, kes võtavad väljakutse vastu ning kaasajastavad ja loovad uusi organisatsioonilisi vorme, mis tagavad tõhusa uksest ukseni transpordi erinevate transpordiliikide kasutamise kaudu. Selline on loomulikult ka tulevik. Poliitikutena kehtestame raamistikke, mis tagavad, et neil, kes soovivad pakkuda konkurentsivõimelisi, tõhusaid ja kaasaegseid transporditeenuseid, on selleks vajalik võimalus. Ma mõistan täielikult neid, kes võitlevad oma vanade privileegide säilitamise eest, kuid see ei ole tegevuskava, mida meie, poliitikud, järgima peame. Me tagame atraktiivse, tõhusa ja ohutu raudteetranspordi. Tunnen, et saavutatud tulemus on samm edasi ning ma sooviksin tänada kõiki kolme raportööri nende jõupingutuste eest. Samuyi sooviksin tänada volinik Barrot’d tema fundamentaalse rolli eest selle sammu tegemisel Euroopa raudteetranspordi tõhususe parandamise rajal."@sl20
". Herr talman, herr kommissionsledamot! Vi i gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa har alltid helhjärtat stött EU:s transportstrategi, som syftar till att stärka järnvägstransporterna, både passagerartransporter och godstransporter. Det bästa verktyget för detta är avreglering och friare konkurrens, som får järnvägsföretagen att bry sig mer om kundernas önskemål. Ökad konkurrens kommer att bana vägen för mer konkurrenskraftiga och ekonomiskt hållbara järnvägstransporter och samtidigt garantera en rättvis konkurrens med andra transportslag. Vägskatterna ska naturligtvis ses i detta sammanhang. I år trädde det första järnvägspaketet i kraft med avregleringen av godstransporterna, och i kväll ska vi diskutera kompromissen om det tredje järnvägspaketet, som kommer att leda till mer avreglering, om än på en mycket mindre ambitiös nivå än vi i ALDE-gruppen skulle ha önskat. Å andra sidan har resenärernas rättigheter tryggats och en överenskommelse har gjorts om gemensam utbildning av lokförare, som självfallet är mycket viktiga när det gäller att skapa effektivare järnvägstransporter över gränserna. I egenskap av min grupps föredragande om direktivet om certifiering av tågpersonal vill jag särskilt tacka föredraganden Gilles Savary för de resultat som vi har kommit fram till. Min grupp har särskilt betonat att man har funnit en rimlig finansieringslösning. Därför gläder det oss att utbildningskostnaderna ska återbetalas om en lokförare byter jobb kort efter avslutad utbildning. Det här är ju en dyrbar utbildning, och vi får inte skapa ett system där en del järnvägsföretag åker snålskjuts och systematiskt undviker att betala sin rättmätiga del av utbildningskostnaderna genom att rekrytera nyutbildad personal från andra företag. När det gäller den personal som ska omfattas är vi nöjda med att lokförarna ska omfattas till en början och att frågan om huruvida annan personal som har med säkerheten att göra ska tas med ska tas upp igen om 30 månader. Det har varit svårt att komma fram till en överenskommelse om vilka järnvägsföretag som ska omfattas av resenärernas rättigheter. I parlamentet har vi ansett att inrikes transporter – och inte bara de 5 procent av passagerartransporterna som korsar gränser – bör omfattas. Vi lyckade få igenom detta, och man har också hittat ett sätt att se till att resenärerna har grundläggande rättigheter. Det är viktigt. Jag har dock svårt att förstå varför resenärernas rättigheter inte kan utvidgas till att omfatta alla järnvägstransporter. Arbetet med den här lagstiftningen och parlamentets förslag om resenärers rättigheter har faktiskt inspirerat järnvägsföretagen i mitt land, Danmark, till att frivilligt införa regler om ersättning till resenärer. Det betyder att pendlare nu också har rätt till ersättning om de drabbas av förseningar, vilket naturligtvis händer då och då. Pendlarna är mycket viktiga. Vi ska skapa goda förutsättningar och se till att de upplever järnvägstransporterna som ett bra alternativ till andra, mer energiintensiva, transportslag. Under förhandlingarna har det varit väldigt uppenbart att önskan att förändra ramvillkoren för järnvägsföretagen i EU väcker starka känslor. Å ena sidan skulle vi alla vilja ha mer av järnvägstransporter. Å andra sidan finns det en stor oro för att nationella företag inte kommer att klara av konkurrensen. Dessutom finns det inte alltid en stor entusiasm för förändring vare sig i järnvägsföretagen eller i fackföreningarna. Det finns dock också en del järnvägsföretag som antar utmaningen och moderniserar och skapar nya organisationsformer som tryggar effektiva transporter från dörr till dörr genom att flera transportslag används. Det är förstås också framtidens melodi. Som politiker ska vi skapa ramar som gör att de som vill tillhandahålla konkurrenskraftiga, effektiva och moderna transporttjänster har möjlighet att göra det. Jag förstår verkligen dem som kämpar för att behålla sina gamla privilegier, men det är helt enkelt inte den linje som vi politiker ska följa. Vi ska se till att järnvägstransporterna blir attraktiva, effektiva och säkra. Jag anser att det resultat som vi har nått är ett steg i rätt riktning och vill tacka alla tre föredragandena för deras bemödanden. Jag vill också tacka kommissionsledamot Barrot för hans avgörande roll när det gäller att ta ett steg på vägen mot mer effektiva järnvägstransporter i Europa."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"freewheelen"3

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph