Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-24-Speech-1-107"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070924.16.1-107"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Volinik, daamid ja härrad, taastuvad energiaallikad vastavad kahele peamisele väljakutsele: esiteks väljakutsele tagada usaldusväärne energiavarustus selles osas, et need energiaallikad pakuvad mitmekesisust ja vähendavad sõltuvust impordist, ning teiseks kliimamuutuse väljakutsele selles osas, et nad ei põhjusta kasvuhoonegaaside otseheitmeid. Taastuvad energiaallikad on Euroopas juba mõnda aega populaarsed olnud. Taastuvad energiaallikad on teema, millega kogutakse poliitilisi punkte. Nende tähtsust sotsiaalse arengu edendamisel propageerime meie, poliitikud, majandusteadlased, teadlased ja energeetikainsenerid, ning samuti majaomanikud, kes ei ole tavaliselt professionaalselt kaasatud energiatootmise või keskkonnakaitsesse. Taastuvate energiaallikate osakaal üldises energiatarbimise struktuuris kasvab siiski aeglaselt. Miks nii? Võib-olla meie, poliitikud, ei ole piisavalt kaasatud? Ma ei usu, et see on põhjus, sest taastuvate energiaallikate valdkond moodustab enamiku Euroopa energiaalastest õigusaktidest. Ma usun siiski, et asjakohase raamistiku loomisel oleme asetanud rõhu tehnilistele ja järelevalve aspektidele ning jätnud majandusliku ja üleüldise aspekti hooletusse. Usun, et me ei peaks tegelema taastuvate energiaallikate teemaga isoleerituna. Peame hindama nende eeliseid ja nõrkusi kõrvuti teiste energiaallikatega. Peame kaaluma nende panust energiatarbimise struktuuri mitmekesistamisse, usaldusväärsesse energiavarustusse, kasvuhoonegaaside tekke vähendamisse ja teadmistepõhisesse ühiskonda. Peame hindama vajalikke täiendavaid teadusuuringuid ja arengut. Me peame läbi viima makromajandusliku hindamise, et tugineda meie varasemale tehnilisele lähenemisviisile. Investeeringute üle otsustamisel on oluline tegur näiteks ühe tonni võrra väiksema süsinikukoguse atmosfääri heitmise finantskulu. Kuni me ei vii läbi asjakohaseid võrdlevaid kuluanalüüse, et tugineda meie harjumuspärastele lähenemisviisidele poliitikas, ei saavuta me soovitud tulemusi oma energia- ja keskkonnapoliitikas. Kui me seda siiski teeme, kui viime läbi üldised analüüsid, eemaldatakse takistused erinevate energiaallikate vahel, sest vaid heterogeensed, kestvad energiatarbimise struktuurid muutuvad tähtsaks."@sl20
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane komisaři, dámy a pánové, obnovitelné zdroje energie jsou odpovědí na dvě hlavní výzvy: zaprvé, zabezpečují spolehlivé zásobování energií, přičemž zajišťují její různorodost, a zároveň snižují závislost na dovozech, a zadruhé, z hlediska změny klimatu, nezpůsobují přímé emise skleníkových plynů. Obnovitelné zdroje energie jsou již nějaký čas v Evropě oblíbené. Jsou tématem, na kterém se získávají politické body. Jejich význam pro další rozvoj společnosti je obhajován politiky, ekonomy, vědci a energetiky, a také majiteli domů a bytů, kteří se obvykle neřadí mezi odborníky na výrobu energie nebo na ochranu životního prostředí. Bohužel, podíl obnovitelných zdrojů na celkovém energetickém mixu se zvyšuje jen velmi pomalu. Proč tomu tak je? Že bychom se my, politici, málo angažovali? Nemyslím, že to je ten pravý důvod, protože obnovitelné zdroje energie jsou hlavním tématem většiny evropských právních předpisů z oblasti energetiky. Myslím si ale, že při stanovování příslušného rámce jsme zdůraznili technické a kontrolní aspekty, a zapomněli jsme na aspekt ekonomický a celkové posouzení. Domnívám se, že bychom se neměli obnovitelnými zdroji energie zabývat izolovaně. Musíme posoudit jejich výhody i nevýhody v porovnání s ostatními zdroji energie. Musíme posoudit jejich přínos k zajištění různorodosti energetického mixu, spolehlivého zásobování energií, snižování emisí skleníkových plynů a vytvoření znalostní společnosti. Musíme posoudit potřebu mimořádného výzkumu a vývoje. Abychom mohli navázat na náš dřívější technický přístup, musíme provést makroekonomické posouzení. Důležitým faktorem v rozhodování o investicích je, například, finanční náklad na uvolnění o jednu tunu nižšího množství uhlíku do atmosféry. Dokud neprovedeme příslušnou srovnávací analýzu nákladů, abychom navázali na náš tradiční přístup k tvorbě politiky, nedosáhneme v naší energetické a environmentální politice požadovaných výsledků. Pokud ale celkovou analýzu provedeme, odstraníme bariéry mezi jednotlivými zdroji energie, a to je významný krok, protože jedině různorodý, trvalý energetický mix má budoucnost."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Med vedvarende energikilder er der to store udfordringer. For det første udfordringen med at sikre en pålidelig energiforsyning, eftersom den giver diversitet og reducerer afhængigheden af import, og for det andet udfordringen ved klimaændringer, da de ikke forårsager direkte frigivelser af drivhusgasser. Vedvarende energikilder har været populære i Europa i nogen tid. Vedvarende energiformer er et emne, som scorer politiske point. Deres betydning for den videre sociale udvikling er noget vi politikere, økonomer, videnskabsfolk og energiingeniører og også husejere, som ikke normalt er professionelt involveret i områder med elproduktion eller miljømæssige spørgsmål, er fortalere for. Andelen af vedvarende energikilder i det samlede energimiks stiger imidlertid kun langsomt. Hvorfor det? Er vi politikere ikke tilstrækkeligt engagerede? Det tror jeg ikke er tilfældet, eftersom området med vedvarende energiformer udgør størstedelen af EU's lovgivning om energi. Jeg tror imidlertid, at vi ved at danne et passende grundlag har fremhævet de tekniske og tilsynsmæssige aspekter og forsømt de økonomiske aspekter og en samlet vurdering. Jeg tror ikke, at vi skal behandle vedvarende kilder for separat. Vi skal vurdere deres fordele og svagheder sideløbende med andre energikilder. Vi skal overveje deres bidrag til diversiteten af energimikset, til pålideligheden af energiforsyning, til reduktionen af frigivelse af drivhusgasser og til dannelsen af et videnbaseret samfund. Vi skal vurdere den yderligere forskning og udvikling, der er behov for. Vi skal foretage en makroøkonomisk vurdering, som bygger på vores tidligere tekniske fremgangsmåde. En vigtig faktor ved beslutning om investering er den økonomiske omkostning ved frigivelse af f.eks. 1 t mindre kulstof til atmosfæren. Førend vi foretager en passende sammenlignende omkostningsanalyse, som bygger på vores traditionelle metode til beslutningstagning, opnår vi ikke de ønskede resultater i vores energi- og miljøpolitikker. Hvis vi foretager en samlet analyse, fjernes barriererne mellem de forskellige energikilder, da kun et heterogent, vedvarende energimiks vil være vigtigt."@da2
"Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Erneuerbare Energieträger werden zwei großen Herausforderungen gerecht: Erstens, der Herausforderung, eine zuverlässige Energieversorgung zu sichern, indem sie Vielfalt bieten und die Abhängigkeit von Einfuhren verringern, und zweitens, der Herausforderung des Klimawandels, da sie nicht zu einer direkten Freisetzung von Treibhausgasen führen. Erneuerbare Energieträger erfreuen sich seit geraumer Zeit in Europa einer großen Beliebtheit. Aus erneuerbaren Energien lässt sich politisches Kapital schlagen. Ihre Bedeutung für die weitere gesellschaftliche Entwicklung wird durch uns Politiker, Wirtschaftsfachleute, Wissenschaftler und Energetiker, aber auch durch einfache Hausbesitzer, die in der Regel beruflich nichts mit der Stromerzeugung bzw. dem Umweltschutz zu tun haben, unterstrichen. Doch der Anteil erneuerbarer Energieträger am Gesamt-Energiemix erhöht sich nur langsam. Warum ist das so? Vielleicht sind wir Politiker nicht engagiert genug? Das ist meiner Meinung nach nicht der Fall, denn auf den Bereich der erneuerbaren Energieträger entfallen die meisten europäischen Rechtsetzungsakte mit Bezug zur Energie. Meines Erachtens ist es aber wirklich so, dass wir mit der Schaffung eines angemessenen Rahmens die technischen und die ordnungspolitischen Aspekte betont und dabei den wirtschaftlichen Aspekt und die Gesamtbewertung vernachlässigt haben. Meiner Meinung nach sollten wir die erneuerbaren Energieträger nicht isoliert betrachten. Wir müssen ihre Vor- und Nachteile neben denen anderer Energieträger beurteilen. Dabei müssen wir ihren Beitrag zur Vielfältigkeit des Energiemix, zur zuverlässigen Energieversorgung, zur Verringerung der Treibhausgasemissionen und zur Bildung einer wissensbasierten Gesellschaft bedenken. Wir müssen auch den zusätzlichen Forschungs- und Entwicklungsbedarf beurteilen. Wir müssen eine gesamtwirtschaftliche Beurteilung vornehmen, die auf unserem früheren technischen Vorgehen aufbaut. Ein wichtiger Faktor für die Entscheidung über Investitionen sind beispielsweise die finanziellen Kosten, die entstehen, um eine Tonne Kohlenstoff weniger in die Atmosphäre freizusetzen. Solange wir keine sachgerechte Kostenvergleichsanalyse anstellen, auf die sich unser herkömmlicher Politikgestaltungsansatz gründen soll, werden wir auch nicht die in unserer Energie- und Umweltpolitik gewünschten Ergebnisse erzielen. Wenn wir dies jedoch tun, d. h. wenn wir eine Gesamtanalyse durchführen, werden die Hindernisse zwischen den verschiedenen Energieträgern ausgeräumt, da nur ein heterogener, dauerhafter Energiemix von Bedeutung sein wird."@de9
"Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ανταποκρίνονται σε δύο μείζονες προκλήσεις: πρώτον, στην πρόκληση της διασφάλισης αξιόπιστου ενεργειακού ανεφοδιασμού, καθώς παρέχουν διαφοροποίηση πηγών και μειώνουν την εξάρτηση από τις εισαγωγές και, δεύτερον, στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, καθώς δεν εκλύουν άμεσα εκπομπές αερίων που προκαλούν φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπήρξαν δημοφιλείς στην Ευρώπη για ένα διάστημα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένα θέμα με πολιτικό αντίκτυπο. Η σημασία τους για την περαιτέρω κοινωνική ανάπτυξη υποστηρίζεται από εμάς τους πολιτικούς, τους οικονομολόγους, τους επιστήμονες και τους μηχανικούς ενέργειας αλλά και από τους ιδιοκτήτες κατοικιών που κανονικά δεν εμπλέκονται επαγγελματικά στα πεδία της παραγωγής ενέργειας ή της προστασίας του περιβάλλοντος. Ωστόσο, η αναλογία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό μίγμα αυξάνεται με βραδείς μόνο ρυθμούς. Γιατί αυτό; Μήπως εμείς οι πολιτικοί δεν επιδεικνύουμε επαρκή δέσμευση; Δεν πιστεύω ότι αυτό ισχύει εν προκειμένω, αφού στην πλειονότητά της η ευρωπαϊκή νομοθεσία, που αφορά την ενέργεια, καλύπτει το πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, πιστεύω πράγματι ότι με τη θέσπιση κατάλληλου πλαισίου δώσαμε έμφαση στις τεχνικές και εποπτικές πτυχές και παραμελήσαμε την οικονομική πτυχή και μια συνολική εκτίμηση. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μεμονωμένα. Πρέπει να αξιολογήσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους σε σύγκριση με άλλες πηγές ενέργειας. Πρέπει να εξετάσουμε τη συμβολή τους στη διαφοροποίηση του ενεργειακού μίγματος, στον αξιόπιστο ενεργειακό εφοδιασμό, στη μείωση των εκπομπών που προκαλούν φαινόμενο του θερμοκηπίου και στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας βασισμένης στη γνώση. Πρέπει να αξιολογήσουμε την πρόσθετη έρευνα και την ανάπτυξη που απαιτείται. Πρέπει να διεξαγάγουμε μια μακροοικονομική αποτίμηση σε συνέχεια της προηγούμενης τεχνικής μας προσέγγισης. Ένας σημαντικός παράγοντας στις επενδυτικές αποφάσεις είναι το οικονομικό κόστος από την έκλυση ενός τόνου λιγότερου άνθρακα στην ατμόσφαιρα, για παράδειγμα. Μέχρις ότου διεξαγάγουμε κατάλληλη ανάλυση συγκριτικού κόστους σε συνέχεια της συμβατικής μας προσέγγισης στη διαμόρφωση πολιτικής, δεν θα επιτύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα στις ενεργειακές και περιβαλλοντικές μας πολιτικές. Ωστόσο, αν το πράξουμε, αν όντως διεξαγάγουμε μια συνολική ανάλυση, θα αρθούν οι φραγμοί μεταξύ των διαφόρων πηγών ενέργειας, αφού μόνο ένα διαφοροποιημένο, βιώσιμο ενεργειακό μίγμα θα είναι σημαντικό."@el10
"Commissioner, ladies and gentlemen, renewable sources of energy meet two major challenges: firstly, the challenge of securing a reliable supply of energy, in that they provide diversity and reduce reliance on imports and, secondly, the challenge of climate change, in that they do not cause direct releases of greenhouse gases. Renewable sources of energy have been popular in Europe for some time. Renewables are a subject which scores political points. Their importance to further social development is advocated by us politicians, economists, scientists and power engineers, and also by home-owners who are not normally involved professionally in the fields of power generation or environmental protection. However, the proportion of renewable sources in the overall energy mix is increasing only slowly. Why is that? Perhaps we politicians are not engaged enough? I do not believe that is the case since the field of renewables accounts for the majority of European legislation relating to energy. However, I do believe that in establishing an appropriate framework we have emphasised the technical and supervisory aspects and neglected the economic aspect and an overall assessment. I believe that we should not deal with renewable sources in isolation. We must assess their advantages and weaknesses alongside other sources of energy. We must consider their contribution to the diversity of the energy mix, to the reliable supply of energy, to the reduction in releases of greenhouse gases and to the formation of a knowledge-based society. We must assess the extra research and development needed. We must carry out a macro-economic assessment to build on our earlier technical approach. An important factor in deciding on investment is the financial cost of releasing one tonne less of carbon into the atmosphere, for example. Until we carry out an appropriate comparative cost analysis to build on our conventional approach to policy-making, we will not achieve the desired results in our energy and environmental policies. However, if we do, if we do carry out an overall analysis, the barriers between the various sources of energy will be removed since only a heterogeneous, lasting energy mix will be important."@en4
"Comisario, Señorías, las fuentes de energía renovable se enfrentan a dos retos importantes: en primer lugar, el reto de garantizar un suministro energético fiable, en el que desempeñarán la función de proporcionar diversidad y reducir la dependencia de las importaciones y, en segundo lugar, el reto del cambio climático, ámbito en el que suponen la ausencia de emisiones directas de gases de efecto invernadero. Las fuentes de energía renovable gozan de popularidad en Europa desde hace algún tiempo. Las energías renovables son un aspecto con el que se ganan puntos políticos. Políticos, economistas, científicos, ingenieros especializados en energía e incluso propietarios de viviendas que habitualmente no están implicados desde el punto de vista profesional en los ámbitos de la generación de energía o en la protección medioambiental defienden su importancia para conseguir un mayor desarrollo social. Sin embargo, la proporción de las fuentes renovables en la combinación total de fuentes de energía aumenta muy lentamente. ¿A qué se debe este hecho? ¿Quizás los políticos no se comprometen lo suficiente? No creo que éste sea el caso ya que el tema de las energías renovables constituye la mayor parte de la legislación europea adoptada en materia energética. Sin embargo, creo que al determinar el marco adecuado hemos dado más importancia a los aspectos técnicos y de supervisión y hemos descartado el aspecto económico y la valoración global. Desde mi punto de vista, no debemos abordar el tema de las energías renovable de un modo aislado. Debemos evaluar sus ventajas e inconvenientes junto con los de otras fuentes de energía. Tenemos que estudiar su contribución a la diversidad de la combinación energética, a la fiabilidad del suministro energético, a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y a la creación de una sociedad basada en el conocimiento. Hemos de evaluar la investigación y el desarrollo adicionales necesarios. Debemos llevar a cabo una evaluación macroeconómica a la que añadir nuestro planteamiento técnico previo. Un factor importante a la hora de decidir en materia de inversiones es, por ejemplo, el coste financiero de emitir una tonelada menos de dióxido de carbono a la atmósfera. Hasta que realicemos un análisis comparativo de costes adecuado que complemente nuestro planteamiento habitual a la hora de crear normativas, no conseguiremos lograr los resultados deseados para nuestras políticas energéticas y medioambientales. Sin embargo, si lo hacemos, si realizamos un análisis global, se eliminarán las barreras entre las distintas fuentes de energía, ya que lo único importante será una combinación de fuentes de energía heterogénea y duradera."@es21
"Volinik, daamid ja härrad, taastuvad energiaallikad vastavad kahele peamisele väljakutsele: esiteks väljakutsele tagada usaldusväärne energiavarustus selles osas, et need energiaallikad pakuvad mitmekesisust ja vähendavad sõltuvust impordist, ning teiseks kliimamuutuse väljakutsele selles osas, et nad ei põhjusta kasvuhoonegaaside otseheitmeid. Taastuvad energiaallikad on Euroopas juba mõnda aega populaarsed olnud. Taastuvad energiaallikad on teema, millega kogutakse poliitilisi punkte. Nende tähtsust sotsiaalse arengu edendamisel propageerime meie, poliitikud, majandusteadlased, teadlased ja energeetikainsenerid, ning samuti majaomanikud, kes ei ole tavaliselt professionaalselt kaasatud energiatootmise või keskkonnakaitsesse. Taastuvate energiaallikate osakaal üldises energiatarbimise struktuuris kasvab siiski aeglaselt. Miks nii? Võib-olla meie, poliitikud, ei ole piisavalt kaasatud? Ma ei usu, et see on põhjus, sest taastuvate energiaallikate valdkond moodustab enamiku Euroopa energiaalastest õigusaktidest. Ma usun siiski, et asjakohase raamistiku loomisel oleme asetanud rõhu tehnilistele ja järelevalve aspektidele ning jätnud majandusliku ja üleüldise aspekti hooletusse. Usun, et me ei peaks tegelema taastuvate energiaallikate teemaga isoleerituna. Peame hindama nende eeliseid ja nõrkusi kõrvuti teiste energiaallikatega. Peame kaaluma nende panust energiatarbimise struktuuri mitmekesistamisse, usaldusväärsesse energiavarustusse, kasvuhoonegaaside tekke vähendamisse ja teadmistepõhisesse ühiskonda. Peame hindama vajalikke täiendavaid teadusuuringuid ja arengut. Me peame läbi viima makromajandusliku hindamise, et tugineda meie varasemale tehnilisele lähenemisviisile. Investeeringute üle otsustamisel on oluline tegur näiteks ühe tonni võrra väiksema süsinikukoguse atmosfääri heitmise finantskulu. Kuni me ei vii läbi asjakohaseid võrdlevaid kuluanalüüse, et tugineda meie harjumuspärastele lähenemisviisidele poliitikas, ei saavuta me soovitud tulemusi oma energia- ja keskkonnapoliitikas. Kui me seda siiski teeme, kui viime läbi üldised analüüsid, eemaldatakse takistused erinevate energiaallikate vahel, sest vaid heterogeensed, kestvad energiatarbimise struktuurid muutuvad tähtsaks."@et5
"Arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, uusiutuviin energialähteisiin liittyy kaksi suurta haastetta: ensinnäkin luotettava energiahuolto, niin että ne ovat monipuolisia ja vähentävät riippuvuutta tuonnista, ja toiseksi ilmastonmuutoksen haaste, niin että uusiutuvat energialähteet eivät aiheuta kasvihuonekaasupäästöjä. Uusiutuvat energialähteet ovat olleet suosittuja Euroopassa jonkin aikaa. Uusiutuvat energialähteet ovat aihe, jolla saa poliittisia pisteitä. Poliitikot, taloustieteilijät, tutkijat ja insinöörit ja myös kotien omistajat, jotka eivät yleensä osallistu ammatillisesti energiantuotantoon tai ympäristönsuojeluun, puolustavat uusiutuvien energialähteiden merkitystä yhteiskunnan kehitykselle. Uusiutuvien energialähteiden osuus energialähteiden kokonaisvalikoimasta lisääntyy kuitenkin hitaasti. Miksi? Ehkä me poliitikot emme toimi tarpeeksi? En usko, että asia on näin, koska uusiutuvat energialähteet ovat pääosassa uudessa energiaa koskevassa EU:n lainsäädännössä. Uskon kuitenkin, että luodessamme asianmukaisen kehyksen olemme korostaneet teknisiä ja valvontaa koskevia näkökohtia ja laiminlyöneet taloudelliset näkökohdat ja yleisen arvioinnin. Mielestäni meidän ei pitäisi käsitellä uusiutuvia energialähteitä erillisenä kysymyksenä. Meidän on arvioitava niiden etuja ja heikkouksia muiden energialähteiden rinnalla. Meidän on harkittava niiden panosta energialähteiden valikoiman monipuolisuuteen, luotettavaan energiahuoltoon, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja tietoyhteiskunnan luomiseen. Meidän on arvioitava tarvittavaa ylimääräistä tutkimusta ja kehitystä. Meidän on tehtävä makrotaloudellisia arviointeja, jotta voimme hyödyntää aikaisempaa teknistä lähestymistapaa. Tärkeä tekijä investointipäätöksessä on laskea esimerkiksi, kuinka paljon maksaa vähentää ilmakehän hiilidioksidipäästöjä yhdellä tonnilla. Emme saavuta toivottuja tuloksia energia- ja ympäristöpolitiikassa, ennen kuin teemme asianmukaisen vertailevan kustannusanalyysin, joka perustuu tavanomaiseen poliittiseen lähestymistapaan. Jos kuitenkin teemme niin, jos teemme yleisen analyysin, eri energialähteiden väliset esteet poistuvat, sillä vain monipuolinen, kestävä energialähteiden valikoima on tärkeä."@fi7
"Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs les députés, les sources d'énergie renouvelables répondent à deux grands défis: d'une part, le défi de garantir un approvisionnement énergétique sûr, en ce sens où elles offrent de la diversité et réduisent la dépendance à l'égard des importations et, d'autre part, le défi du changement climatique, en ce sens où elles ne provoquent pas d'émissions directes de gaz à effet de serre. Cela fait quelque temps maintenant que les sources d'énergie renouvelables sont populaires en Europe. Les énergies renouvelables sont un sujet qui marque des points politiques. Leur importance pour le développement social est mise an avant par les politiques que nous sommes, par les économistes, les scientifiques et les ingénieurs électriciens, mais aussi par les propriétaires immobiliers qui ne sont pas spécialement concernés professionnellement par la production d'énergie ou la protection de l'environnement. Or, la part des sources d'énergie renouvelables dans la palette énergétique n'augmente que lentement. Et pourquoi cela? Peut-être que nous ne nous y intéressons pas assez? Je ne crois pas que ce soit le cas puisque le domaine des énergies renouvelables représente la majorité de la législation européenne en matière d'énergie. Par contre, je crois que lorsque nous avons instauré le cadre approprié, nous nous sommes concentrés sur les aspects techniques et de contrôle au détriment de l'aspect économique et d'une évaluation globale. Je crois qu'il ne faut pas que nous traitions des sources d'énergie renouvelables de manière isolée. Nous devons en évaluer les avantages et les inconvénients parallèlement aux autres sources d'énergie. Nous devons tenir compte de leur contribution à la diversité de la palette énergétique, à la sécurité de l'approvisionnement énergétique, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la création d'une société de la connaissance. Nous devons évaluer les activités supplémentaires dont nous avons besoin en matière de recherche et de développement. Nous devons procéder à une évaluation macroéconomique sur la base de notre précédente approche technique. Le coût financier que représente le rejet dans l'atmosphère d'une tonne de CO en moins, par exemple, représente un important facteur de décision d'investissement. Tant que nous n'aurons pas réalisé une analyse comparative des coûts appropriée sur la base de notre approche conventionnelle de l'élaboration des politiques, nous n'obtiendrons pas les résultats souhaités dans le cadre de nos politiques énergétique et environnementale. En revanche, si nous réalisons une analyse globale, les obstacles entre les différentes sources d'énergie seront supprimés puisque seule une palette énergétique hétérogène durable sera importante."@fr8
"Biztos úr, hölgyeim és uraim, a megújuló energiaforrások két fő kihívással szembesülnek: az egyik a megbízható energiaellátás biztosításának kihívása, amiben lehetővé teszik a diverzitást és csökkentik az importtól való függést, a másik pedig az éghajlatváltozás kihívása, amennyiben nem szabadítanak fel közvetlenül üvegházhatású gázokat. A megújuló energiaforrások egy ideje népszerűek Európában. A megújuló energiaforrások egy olyan témát képeznek, amely politikai népszerűséget szerez. A jelentőségüket a további társadalmi fejlődésre mi politikusok, közgazdászok, tudósok és energiamérnökök helyeseljük, és az olyan lakástulajdonosok is, akik általában szakmailag nem vesznek részt az energiatermelésben vagy a környezetvédelemben. Azonban a megújuló energiaforrások aránya az átfogó energiaforrás-összetételben csak lassan emelkedik. Ez miért van így? Talán mi politikusok nem vagyunk elég elkötelezettek? Nem hiszem, hogy ez a helyzet, mivel a megújuló energiaforrások területe teszi ki az energiával kapcsolatos európai jogszabályok többségét. Azonban azt hiszem, hogy a megfelelő keretrendszer létrehozása során hangsúlyoztuk a technikai és felügyeleti szempontokat, és figyelmen kívül hagytuk a gazdasági szempontot és az átfogó értékelést. Úgy hiszem, hogy a megújuló energiaforrásokkal nem elkülönítve kellene foglalkoznunk. Az előnyeiket és gyengeségeiket más energiaforrásokhoz képest kell megállapítanunk. Figyelembe kell vennünk az energiaforrás-összetétel sokféleségéhez, a megbízható energiaellátáshoz, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez és a tudásalapú társadalom létrehozásához való hozzájárulásukat. El kell végeznünk a szükséges többlet kutatást és fejlesztést. Egy makrogazdasági vizsgálatot kell kiviteleznünk, amely kiegészíti a korábbi technikai megközelítésünket. A befektetési döntés fontos tényezője például az egy tonnával kevesebb szén levegőbe való kibocsátásának az anyagi költsége. Ameddig nem végezzük el a megfelelő összehasonlító költségelemzést a hagyományos politikai megközelítésünkről, nem fogjuk elérni a kívánt eredményeket az energia és környezeti politikánkban. Azonban ha elkészítünk egy átfogó elemzést, a különböző energiaforrások közötti korlátok el fognak tűnni, mivel csak egy heterogén, tartós energiaszerkezet lesz fontos."@hu11
"Signor Commissario, onorevoli colleghi, le fonti di energia rinnovabile raccolgono due grandi sfide: in primo luogo la sfida della sicurezza di un approvvigionamento affidabile, in quanto consente la diversificazione e riduce la dipendenza dalle importazioni; in secondo luogo la sfida del cambiamento climatico, in quanto non produce emissioni dirette di gas a effetto serra. Le fonti rinnovabili di energia sono popolari in Europa da un po’ di tempo a questa parte. Costituiscono un argomento politicamente trainante e la loro rilevanza per un futuro sviluppo sociale è invocata da noi politici, da economisti, scienziati e ingegneri, nonché da proprietari di abitazioni che abitualmente non si occupano a livello professionale di generazione di energia o di tutela dell’ambiente. Eppure, sull’insieme del energetico la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sta aumentando lentamente. Perché? Forse perché noi politici non ci impegniamo abbastanza? Non credo, giacché la maggior parte delle normative europee in materia di energia si riferisce proprio al settore delle energie rinnovabili. Tuttavia, credo che nell’elaborare il quadro normativo appropriato abbiamo evidenziato gli aspetti tecnici e di controllo, tralasciando le valutazioni economiche e d’insieme. Ritengo che le energie rinnovabili non vadano trattate a sé. Dobbiamo valutarne i pro e i contro rispetto alle altre fonti di energia. Dobbiamo considerare il loro contributo per quanto riguarda la diversificazione del energetico, l’affidabilità dell’approvvigionamento, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e la formazione di una società basata sulla conoscenza. Dobbiamo valutare l’ulteriore necessità di ricerca e sviluppo. Dobbiamo effettuare un’analisi macroeconomica per ampliare la nostra iniziale impostazione tecnica. Un fattore decisivo per la scelta degli investimenti è rappresentato dalla valutazione finanziaria di quanto costi per esempio rilasciare nell’atmosfera una tonnellata in meno di biossido di carbonio. Fintantoché non effettuiamo un’appropriata analisi comparativa dei costi per avere una visione più ampia del nostro modo convenzionale di far politica, le nostre politiche per l’energia e per l’ambiente non riusciranno a ottenere i risultati desiderati. Se invece effettueremo un’analisi globale, potremo abbattere le barriere tra le varie fonti di energia e disporre di un energetico diversificato e di lunga durata, che è ciò che più conta."@it12
"Komisijos nary, ponios ir ponai, naudojant atsinaujinančios energijos šaltinius, susiduriama su dviem pagrindiniais iššūkiais: pirmas iššūkis – užtikrinti patikimą energijos tiekimą, t. y. įvairovę, mažinant importo reikšmę ir antrasis – klimato kaita, mažinant tiesioginį šiltnamio dujų išmetimą į aplinką. Atsinaujinančios energijos šaltiniai jau kurį laiką yra populiarūs Europoje. Atsinaujinantys energijos šaltiniai – tai klausimas, leidžiantis politikams rinkti politinius balus. Jų reikšmę tolesnei socialinei plėtrai pabrėžia politikai, ekonomistai, mokslininkai ir inžinieriai energetikai, taip pat namų savininkai, kurie paprastai nėra energijos gamybos arba aplinkos apsaugos srities profesionalai. Atsinaujinančios energijos šaltinių dalis bendrojoje energijos gamyboje didėja lėtai. Kodėl? Galbūt šiame procese nepakankamai aktyviai dalyvauja politikai? Aš tuo netikiu, nes dauguma Europos teisės aktų energetikos srityje yra tiesiogiai susiję su atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Tačiau aš manau, kad siekdami sukurti atitinkamą sistemą, mes labiau pabrėžiame techninius ir priežiūros aspektus ir nepakankamai atsižvelgiame į ekonominius aspektus ir bendrą vertinimą. Aš manau, kad atsinaujinančių energijos šaltinių klausimą reikia spręsti atskirai. Mes privalome įvertinti šių ir kitų energijos šaltinių privalumus ir trūkumus. Turėtume atsižvelgti į jų dalį energijos gamyboje, aprūpinimo patikimumą, šiltnamio dujų išskyrimą ir indėlį į žinių visuomenės kūrimą. Mes turėtume įvertinti būtiną papildomų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros poreikį. Taip pat turėtume atlikti makroekonominį vertinimą remdamiesi ankstesniu požiūriu. Dėl investicijų – visuomet svarbus veiksnys yra išlaidos, pavyzdžiui, kiek sutaupoma viena tona sumažinus į aplinką išmetamos anglies kiekį. Kol palyginamoji išlaidų analizė bus atliekama vadovaujantis įprastu požiūriu, pageidaujamų rezultatų energijos ir aplinkos politikos priemonių srityje mums nepavyks pasiekti. Tačiau jei mums pavyktų įgyvendinti kitokį požiūrį, skirtumai tarp įvairių energijos šaltinių taptų nebesvarbūs, svarbus būtų tik heterogeninis ilgalaikis energijos derinys."@lt14
"Komisār, dāmas un kungi, ar atjaunīgajiem energoresursiem ir saistīti divi būtiski izaicinājumi: pirmkārt, garantēt drošu energoapgādi, nodrošinot daudzveidību un mazinot atkarību no importa, un, otrkārt, samazināt klimata pārmaiņas, lai samazinātu tiešo siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas. Atjaunīgie energoresursi Eiropā tiek izmantoti jau vairākus gadus. Atjaunīgie energoresursi ir kļuvuši par politisku apspriežu tematu. To nozīmi sociālās attīstības veicināšanā atbalsta arī politiķi, ekonomisti, zinātnieki un enerģētikas nozares pārstāvji un māju īpašnieki, kuri parasti profesionālā mērogā nedarbojas enerģijas ražošanas vai vides aizsardzības jomā. Taču kopējais atjaunīgo energoresursu patēriņš palielinās ļoti lēnām. Kāpēc tā? Varbūt mēs, politiķi, neesam darījuši pietiekami daudz, lai to veicinātu? Man tā nešķiet, jo lielākajā daļā Eiropas tiesību aktu enerģijas jomā ir minēta atjaunīgo energoresursu izmantošana. Taču, manuprāt, lai izstrādātu atbilstošus pamatnosacījumus, mēs esam uzsvēruši tehniskos un uzraudzības aspektus, nepietiekamu uzmanību pievēršot ekonomiskajam aspektam un kopējam novērtējumam. Manuprāt, mēs nevaram atjaunīgos energoresursus skatīt kā atsevišķu jautājumu. Ir jāsalīdzina atjaunīgo un citu energoresursu priekšrocības un trūkumi. Mums ir jāizvērtē, kā tie ietekmē energoresursu daudzveidību un energoapgādes drošību, samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas un veicina uz zināšanām balstītu sabiedrību. Ir jāizvērtē nepieciešamība izvērst pētniecību un attīstību. Mums ir jāveic makroekonomikas novērtējums, lai turpinātu līdzšinējo tehnisko pieeju. Būtisks investīciju piešķiršanas faktors ir izmaksas, piemēram, ja atmosfērā nokļūtu par vienu tonnu mazāk oglekļa satura emisiju. Mēs negūsim vēlamos rezultātus enerģijas un vides politikas jomā, kamēr nebūs veikta atbilstoša salīdzinošā izmaksu analīze par mūsu līdzšinējo politisko pieeju. Savukārt, veicot vispārējo analīzi, tiks nojaukti šķēršļi vairāku energoresursu jomā, jo nozīme būs tikai heterogēnai, ilgtspējīgai enerģijai."@lv13
"Spoštovani komisar, spoštovani kolegi! Obnovljivi viri energije odgovarjajo na dva velika izziva: prvič, na zanesljivo dobavo energije, saj zagotavljajo raznovrstnost ter zmanjšujejo uvozno odvisnost, ter drugič, na podnebne spremembe, saj ne povzročajo neposrednih izpustov toplogrednih plinov. Obnovljivi viri energije so v Evropi že nekaj časa "hit": obnovljivi viri so tema, ki prinaša politične točke. Njihov pomen za nadaljnji družbeni razvoj podpiramo politiki, gospodarstveniki, znanstveniki, energetiki, pa tudi prebivalci, ki se sicer strokovno ne ukvarjajo niti s področjem energetike, niti s področjem varstva okolja. A v skupni energetski mešanici delež obnovljivih virov le počasi narašča. Zakaj? Smo morda politiki premalo zavzeti? Menim, da ne, saj predstavlja ravno področje obnovljivih virov večji delež evropskih zakonodajnih dokumentov s področja energije. Menim pa, da smo pri vzpostavljanju ustreznega okvira poudarili tehnični in nadzorni vidik, zanemarili pa ekonomski vidik ter celovito oceno. Menim, da obnovljivih virov ne smemo obravnavati ločeno. Skupaj z ostalimi viri energije moramo ovrednotiti njihove prednosti in slabosti. Upoštevati moramo njihov doprinos k raznovrstnosti energetske mešanice, k zanesljivi dobavi energije, k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov ter k oblikovanju na znanju temelječe družbe. Ovrednotiti moramo potrebne dodatne raziskave in razvoj. Naš dosedanji tehnični pristop pa moramo nadgraditi še z makroekonomsko oceno. Pri odločitvi za določeno investicijo je namreč pomemben dejavnik, kako velik je finančni vložek, da izpustimo v okolje, na primer, eno tono ogljika manj. Dokler ne bomo našega klasičnega pristopa pri oblikovanju politik nadgradili še z ustrezno primerjalno analizo stroškov, pri oblikovanju energetskih in okoljskih politik ne bomo dosegli želenih rezultatov. V tem primeru, primeru celovite analize, pa se bodo pregrade med različnimi viri energije podrle, saj bo štela le raznolika, trajnostna, energetska mešanica."@mt15
"Mijnheer de commissaris, dames en heren, hernieuwbare energiebronnen lossen twee grote problemen op: in de eerste plaats het probleem van het waarborgen van een betrouwbare energielevering, doordat ze diversiteit bieden en de afhankelijkheid van importen verminderen, en in de tweede plaats het probleem van de klimaatverandering, aangezien ze geen rechtstreekse uitstoot van broeikasgassen veroorzaken. Hernieuwbare energiebronnen zijn al enige tijd populair in Europa. Hernieuwbare energie is een onderwerp waar je politieke punten mee kunt scoren. Het belang ervan voor verdere maatschappelijke ontwikkeling wordt bepleit door ons politici, economen, wetenschappers en energieproducenten, en tevens door huiseigenaren die normaliter niet professioneel betrokken zijn bij energieopwekking of milieubescherming. Toch groeit het aandeel hernieuwbare bronnen in de totale energiemix maar langzaam. Hoe komt dat? Zijn politici misschien niet betrokken genoeg? Ik denk niet dat dit het geval is, aangezien het grootste deel van de Europese wetgeving op het gebied van energie betrekking heeft op hernieuwbare energiebronnen. Maar ik denk wel dat we de technische en toezichtaspecten hebben benadrukt en het economische aspect en een algemene beoordeling hebben verwaarloosd. Ik ben van mening dat we hernieuwbare bronnen niet los moeten zien. We moeten de voor- en nadelen ervan in vergelijking andere energiebronnen beoordelen. We moeten evalueren wat hun bijdrage is aan de diversiteit van de energiemix, aan een betrouwbare energielevering, aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en aan de oprichting van een kennismaatschappij. We moeten nagaan aan welk extra onderzoek en ontwikkeling nog behoefte is. Wij moeten een macro-economische beoordeling uitvoeren om te kunnen vertrouwen op onze eerdere technische aanpak. Een belangrijke factor bij het besluit om te investeren zijn de financiële kosten van de uitstoot van bijvoorbeeld één ton minder CO in de atmosfeer. Zolang wij geen passende vergelijkende kostenanalyse uitvoeren om te kunnen vertrouwen op onze conventionele manier van beleidsvorming, zullen wij de gewenste resultaten in ons energie- en milieubeleid niet behalen. Als we echter wel een algemene analyse uitvoeren, zullen de barrières tussen de verschillende energiebronnen verdwijnen, aangezien alleen een heterogene, duurzame energiemix belangrijk is."@nl3
"Panie komisarzu, panie i panowie! Odnawialne źródła energii przynoszą rozwiązanie dwóch głównych wyzwań: po pierwsze, wyzwania zabezpieczenia niezawodnych dostaw energii, ponieważ zapewniają różnorodność i obniżają zależność od importu, a po drugie, wyzwania związanego ze zmianami klimatycznymi, ponieważ nie powodują bezpośredniego uwalniania gazów cieplarnianych. Od jakiegoś czasu odnawialne źródła energii są popularne w Europie. Odnawialne źródła energii są tematem, który pozwala na zdobycie punktów politycznych. Ich znaczenie dla dalszego rozwoju społecznego jest podkreślane przez polityków, ekonomistów, naukowców i inżynierów specjalizujących się w zakresie wytwarzania energii, ale także przez właścicieli domów, którzy zwykle nie są zaangażowani w charakterze zawodowym w wytwarzanie energii lub ochronę środowiska. Udział energii ze źródeł odnawialnych w ogólnej strukturze energetycznej rośnie jednak powoli. Dlaczego? Być może, my - politycy - nie jesteśmy wystarczająco zaangażowani? Nie sądzę, aby tak było, ponieważ obszar energii odnawialnych jest uwzględniany w większej części prawodawstwa wspólnotowego związanego z energią. Jednakże uważam, że przy ustanawianiu stosownych ram podkreśliliśmy aspekty techniczne i nadzorcze, a pominęliśmy aspekty ekonomiczne oraz całościową ocenę. Uważam, że nie powinniśmy zajmować się źródłami odnawialnymi w oderwaniu od innych kwestii. Musimy przeprowadzić ocenę ich zalet i wad, uwzględniając inne źródła energii. Musimy wziąć pod uwagę ich wkład na rzecz różnorodności struktury energetycznej, zapewnienia niezawodnych dostaw energii, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz tworzenia społeczeństwa opartego na wiedzy. Musimy dokonać oceny dodatkowych badań i koniecznego rozwoju. Musimy przeprowadzić ocenę makroekonomiczną w oparciu o nasze wcześniejsze podejście techniczne. Ważnym czynnikiem w zakresie podejmowania decyzji dotyczących inwestycji są na przykład koszty finansowe uwalniania do atmosfery o jedną tonę węgla mniej. Zanim nie przeprowadzimy stosownej analizy porównawczej kosztów w oparciu o nasze konwencjonalne podejście do podejmowania decyzji, nie osiągniemy pożądanych rezultatów w zakresie polityki energetycznej i środowiskowej. Jednakże jeśli to uczynimy, jeśli przeprowadzimy ogólną ocenę, bariery pomiędzy poszczególnymi źródłami energii znikną, ponieważ ważny będzie tylko heterogeniczna, trwała struktura energetyczna."@pl16
"Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, as fontes de energia renováveis dão resposta a dois grandes desafios: em primeiro lugar, o desafio de garantir um abastecimento de energia fiável, na medida em que permitem a diversificação e reduzem a dependência em relação às importações e, em segundo lugar, o desafio das alterações climáticas, na medida em que não produzem emissões directas de gases com efeito de estufa. As fontes de energia renováveis são populares na Europa há já algum tempo. São um tema que permite obter ganhos políticos. A importância social do seu desenvolvimento é defendida por nós, os políticos, pelos economistas, pelos cientistas e pelos técnicos do sector da electricidade, mas também pelos proprietários de casas, que geralmente não são profissionais dos sectores da produção eléctrica ou da protecção do ambiente. Contudo, a percentagem de energia do cabaz energético total produzida a partir de fontes renováveis está a aumentar apenas muito lentamente. Porquê? Talvez porque nós, os políticos, nos não empenhamos suficientemente? Não creio que seja esse o caso, uma vez que o sector das energias renováveis é responsável pela maior parte da legislação europeia relacionada com a energia. Porém, creio que, quando criámos um quadro adequado, insistimos muito nos aspectos técnicos e da supervisão, em detrimento do aspecto económico e de uma avaliação global. Creio que não devemos abordar isoladamente as energias renováveis. Temos de avaliar as vantagens e desvantagens dessas energias em comparação com as de outras fontes de energia. Temos de ter em conta o seu contributo para a diversificação do cabaz energético, para um abastecimento energético fiável, para a redução das emissões de gases com efeito de estufa e para a criação de uma sociedade baseada no conhecimento. Temos de avaliar a investigação e desenvolvimento suplementares que serão necessários. Temos de efectuar uma avaliação macroeconómica, que desenvolva a nossa abordagem técnica anterior. Um factor importante das decisões em matéria de investimento é o custo financeiro da emissão de menos uma tonelada de dióxido de carbono para a atmosfera, por exemplo. Enquanto não efectuarmos uma análise de custos comparativa e adequada que desenvolva a nossa abordagem política convencional, as nossas políticas energéticas e ambientais não produzirão os resultados desejados. Porém, se o fizermos, se efectuarmos uma análise global, as barreiras entre as várias fontes de energia serão derrubadas, pois o importante será obter um cabaz energético heterogéneo e sustentável."@pt17
"Spoštovani komisar, spoštovani kolegi! Obnovljivi viri energije odgovarjajo na dva velika izziva: prvič, na zanesljivo dobavo energije, saj zagotavljajo raznovrstnost ter zmanjšujejo uvozno odvisnost, ter drugič, na podnebne spremembe, saj ne povzročajo neposrednih izpustov toplogrednih plinov. Obnovljivi viri energije so v Evropi že nekaj časa "hit": obnovljivi viri so tema, ki prinaša politične točke. Njihov pomen za nadaljnji družbeni razvoj podpiramo politiki, gospodarstveniki, znanstveniki, energetiki, pa tudi prebivalci, ki se sicer strokovno ne ukvarjajo niti s področjem energetike, niti s področjem varstva okolja. A v skupni energetski mešanici delež obnovljivih virov le počasi narašča. Zakaj? Smo morda politiki premalo zavzeti? Menim, da ne, saj predstavlja ravno področje obnovljivih virov večji delež evropskih zakonodajnih dokumentov s področja energije. Menim pa, da smo pri vzpostavljanju ustreznega okvira poudarili tehnični in nadzorni vidik, zanemarili pa ekonomski vidik ter celovito oceno. Menim, da obnovljivih virov ne smemo obravnavati ločeno. Skupaj z ostalimi viri energije moramo ovrednotiti njihove prednosti in slabosti. Upoštevati moramo njihov doprinos k raznovrstnosti energetske mešanice, k zanesljivi dobavi energije, k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov ter k oblikovanju na znanju temelječe družbe. Ovrednotiti moramo potrebne dodatne raziskave in razvoj. Naš dosedanji tehnični pristop pa moramo nadgraditi še z makroekonomsko oceno. Pri odločitvi za določeno investicijo je namreč pomemben dejavnik, kako velik je finančni vložek, da izpustimo v okolje, na primer, eno tono ogljika manj. Dokler ne bomo našega klasičnega pristopa pri oblikovanju politik nadgradili še z ustrezno primerjalno analizo stroškov, pri oblikovanju energetskih in okoljskih politik ne bomo dosegli želenih rezultatov. V tem primeru, primeru celovite analize, pa se bodo pregrade med različnimi viri energije podrle, saj bo štela le raznolika, trajnostna, energetska mešanica."@ro18
"Pán komisár, dámy a páni, obnoviteľné zdroje energie sú odpoveďou na dve hlavné výzvy: po prvé, zabezpečujú spoľahlivé zásobovanie energiou, pričom zaisťujú jej rôznorodosť, a zároveň znižujú závislosť od dovozu, a po druhé, z hľadiska zmeny klímy, nespôsobujú priame emisie skleníkových plynov. Obnoviteľné zdroje energie sú už nejaký čas v Európe obľúbené. Sú témou, na ktorej sa získavajú politické body. Ich význam pre ďalší rozvoj spoločnosti obhajujú politici, ekonómovia, vedci a energetici, a tiež majitelia domov a bytov, ktorí sa obvykle neradia medzi odborníkov na výrobu energie alebo na ochranu životného prostredia. Bohužiaľ, podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej energetickej zmesi sa zvyšuje len veľmi pomaly. Prečo je to tak? Že by sme sa my, politici, málo angažovali? Nemyslím, že to je ten pravý dôvod, pretože obnoviteľné zdroje energie sú hlavnou témou väčšiny európskych právnych predpisov v oblasti energetiky. Myslím si ale, že pri stanovovaní príslušného rámca sme zdôraznili technické a kontrolné aspekty, a zabudli sme na aspekt ekonomický a celkové posúdenie. Domnievam sa, že by sme sa nemali obnoviteľnými zdrojmi energie zaoberať izolovaným spôsobom. Musíme posúdiť ich výhody aj nevýhody v porovnaní s ostatnými zdrojmi energie. Musíme posúdiť ich prínos k zaisteniu rôznorodosti energetickej zmesi, spoľahlivému zásobovaniu energiou, znižovaniu emisií skleníkových plynov a vytvoreniu znalostnej spoločnosti. Musíme posúdiť potrebu mimoriadneho výskumu a vývoja. Aby sme mohli nadviazať na náš skorší technický prístup, musíme podniknúť makroekonomické vyhodnotenie. Dôležitým faktorom v rozhodovaní o investíciách sú, napríklad, finančné náklady na uvoľnenie o jednu tonu nižšieho množstva uhlíka do atmosféry. Dokiaľ nepodnikneme príslušnú porovnávaciu analýzu nákladov, aby sme nadviazali na náš tradičný prístup k tvorbe politiky, nedosiahneme v našej energetickej a environmentálnej politike požadované výsledky. Ak ale celkovú analýzu podnikneme, odstránime bariéry medzi jednotlivými zdrojmi energie, a to je významný krok, pretože len rôznorodá, trvalá energetická zmes má budúcnosť."@sk19
"Herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Förnybara energikällor svarar mot två utmaningar: för det första utmaningen att trygga en tillförlitlig energitillförsel i och med att kommer från olika slags källor och minskar beroendet av importer, och för det andra utmaningen som gäller klimatförändringar i och med att de inte orsakar direkta utsläpp av växthusgaser. Förnybara energikällor har varit omtyckta i Europa sedan en tid tillbaka. Förnybar energi kammar hem politiska poäng. Dess betydelse för fortsatt social utveckling förespråkas av politiker, ekonomer, vetenskapsmän och energiingenjörer, och även av husägare som i normalt sett inte brukar vara fackmässigt involverade när det handlar om elproduktion eller miljöskydd. Andelen förnybar energi i den totala energimixen ökar dock endast långsamt. Varför är det så? Kanske är vi politiker inte tillräckligt engagerade? Jag tror inte att detta är fallet, eftersom förnybar energi står för huvuddelen i EU:s energilagstiftning. Jag tror dock att vi har framhävt de tekniska och övervakande aspekterna när vi har utarbetat en lämplig ram, medan vi har försummat den ekonomiska aspekten och en helhetsbedömning. Enligt min uppfattning ska vi inte behandla förnybara energikällor separat. Vi måste utvärdera deras fördelar och svagheter vid sidan av andra energikällor. Vi måste undersöka hur de kan bidra till en varierad energimix, en tillförlitlig energiförsörjning, en minskning av växthusgasutsläppen och till utvecklingen av ett kunskapsbaserat samhälle. Vi måste bedöma vilken extra forskning och utveckling som krävs. Vi måste genomföra en makroekonomisk bedömning så att vi kan bygga vidare på våra tidigare tekniska ansatser. En viktig faktor när det gäller att fatta beslut om investeringar är den finansiella kostnad som det innebär att till exempel släppa ut ett ton mindre koldioxid i atmosfären. Om vi inte genomför en lämplig jämförande kostnadsanalys som bygger vidare på de konventionella ansatserna i vår politik kommer vi inte att nå de önskade resultaten i vår energi- och miljöpolitik. Men om vi gör detta, om vi genomför en helhetsanalys, kommer hindren mellan de olika energikällorna att undanröjas eftersom endast en heterogen, hållbar energimix kommer att ha betydelse."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"3,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph