Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-24-Speech-1-034"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070924.14.1-034"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Der Gegenstand verlangt natürlich nach einer Entschließung des Europäischen Parlaments. Wir haben bei vielen anderen Gelegenheiten, die möglicherweise nicht den gleichen Grad an Dringlichkeit für sich beanspruchen können, Entschließungen – zum Teil umfängliche – gefasst. Hier gibt es einen sehr konkreten Anlass, hier gibt es eine sehr bedeutsame Veränderung in der Situation dieses Landes, die wir seit Langem begleiten. Es ist schon deutlich gemacht worden, dass die Oppositionsführerin – seit vielen Jahren unter Hausarrest stehend – unseren Sacharow-Preis zugesprochen, aber noch nicht ausgehändigt bekommen hat. Deswegen müssen wir auf diese neuen Entwicklungen mit einer Entschließung reagieren. Das muss aber nicht zwingend an diesem Mittwoch sein. Wir haben am Mittwoch die Aussprache, und mein Vorschlag wäre, dass wir in der folgenden Sitzung über eine Entschließung abstimmen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, samozřejmě, že potřebujeme usnesení Evropského parlamentu k této otázce. Navrhovali jsme usnesení při mnoha jiných příležitostech, a některá byla velmi obsáhlá, a ne vždy tak naléhavá. Nyní máme zcela konkrétní důvod, velmi významnou změnu situace v této zemi, jejíž vývoj již dlouhý čas sledujeme. Již bylo zdůrazněno, že vedoucí představitelce opozice, která strávila dlouhá léta v domácím vězení, byla udělena naše Sacharovova cena, ale ona ji dosud nedostala. Proto musíme na tento nový vývoj reagovat usnesením. Přesto není nezbytně nutné, abychom tak učinili již tuto středu. Ve středu povedeme rozpravu a já bych navrhoval, abychom hlasovali o usnesení na následujícím zasedání."@cs1
"Hr. formand! Selvfølgelig skal Parlamentet komme med et beslutningsforslag om dette emne. Vi har stillet beslutningsforslag ved mange andre lejligheder, nogle af dem meget omfattende, og for nogles vedkommende kan vi ikke hævde, at de havde samme uopsættelighed. Her har vi en meget konkret anledning, her har vi en meget væsentlig forandring i landets situation, som vi har observeret gennem længere tid. Det er allerede blevet understreget, at oppositionslederen, som har siddet i husarrest i mange år, er blevet tildelt Sakharovprisen, men hun har ikke modtaget den endnu. Derfor må vi reagere på disse nye udviklinger med et beslutningsforslag. Men det behøver vi ikke nødvendigvis at gøre på onsdag. Vi tager forhandlingen på onsdag, og jeg vil foreslå, at vi stemmer om beslutningsforslaget på det følgende møde."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, φυσικά και χρειαζόμαστε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Έχουμε συντάξει ψηφίσματα –ορισμένα από αυτά εκτενή– σε πολλές άλλες περιπτώσεις που ίσως να μην ήταν πάντα εξίσου επείγουσες. Εδώ υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη αφορμή, μια πολύ σημαντική μεταβολή στην κατάσταση αυτής της χώρας, που την παρακολουθούμε εδώ και καιρό. Όπως έχει ήδη υπογραμμιστεί, η αρχηγός της αντιπολίτευσης, που τελεί επί σειρά ετών υπό κατ’ οίκον περιορισμό, έχει τιμηθεί με το δικό μας βραβείο Ζαχάρωφ, το οποίο εντούτοις δεν έχει ακόμη λάβει. Γι’ αυτό πρέπει να αντιδράσουμε με ψήφισμα σε αυτές τις νέες εξελίξεις. Όμως δεν χρειάζεται να γίνει κατ’ ανάγκην αυτήν την Τετάρτη. Θα διεξαγάγουμε τη συζήτηση την Τετάρτη και εγώ θα πρότεινα να εγκρίνουμε το ψήφισμα στην επόμενη συνεδρίαση."@el10
"Mr President, of course we need a European Parliament resolution on this issue. We have drafted resolutions, some of them lengthy, on many other occasions and in some cases we could not have claimed quite the same urgency. Here we have a very concrete reason, here we have a very significant change in the situation of this country, which we have been observing for a long time. It has already been pointed out that the leader of the opposition, who has been under house arrest for many years, has been awarded our Sakharov Prize but has not yet received it. That is why we must react to these new developments with a resolution. Yet there is no urgent need to do so this Wednesday. We will be holding the debate on Wednesday and I would propose that we vote on a resolution at the following sitting."@en4
"Señor Presidente, evidentemente necesitamos una resolución del Parlamento Europeo sobre este asunto. Hemos redactado resoluciones, algunas de ellas muy extensas, en muchas otras ocasiones y en algunos de esos casos no podríamos haber reivindicado la misma urgencia. En este caso tenemos una razón muy concreta, un cambio muy importante en la situación de este país en el que hemos centrado nuestra atención durante mucho tiempo. Ya se ha dicho que a la líder de la oposición, que ha estado bajo arresto domiciliario durante muchos años, se le ha concedido el premio Sakharov pero que todavía no lo ha recibido. Por ese motivo debemos reaccionar a estos nuevos avances con una resolución. Aunque no hay una necesidad urgente de hacerlo este mismo miércoles. Celebraremos el debate el miércoles y me gustaría proponer que votemos una resolución durante la siguiente sesión."@es21
"Härra president, loomulikult me vajame Euroopa Parlamendi resolutsiooni selles küsimuses. Oleme koostanud resolutsioone paljudel teistel juhtudel ja mõned neist on olnud pikaajalised ning mõnel juhul neist ei olnud see nii pakiliselt vajalik. Praegu on meil konkreetne põhjus, toimunud on väga märkimisväärne muutus selle riigi olukorras, mida me oleme pikka aega jälginud. Juba märgiti, et palju aastaid koduarestis olnud opositsiooniliidrile on antud Sahharovi auhind, kuid ta ei ole seda kätte saanud. Just seepärast peame reageerima neile uutele arengutele resolutsiooniga. Siiski ei ole tungivat vajadust teha seda sel kolmapäeval. Viime arutelu läbi kolmapäeval ning ma teeksin ettepaneku, et hääletame resolutsiooni üle järgmisel istungil."@et5
"Arvoisa puhemies, asia edellyttää luonnollisesti Euroopan parlamentin päätöslauselmaa. Parlamentti on antanut päätöslauselmia monista muista asioista, jotka eivät ole olleet näinkään kiireellisiä, ja päätöslauselmat ovat olleet osittain laajoja. Tässä asiassa syy on erittäin konkreettinen, ja Myanmarin tilanne, jota olemme tarkkailleet jo kauan, on muuttunut merkittävästi. On jo tehty selväksi, että oppositiojohtajalle, joka on ollut useita vuosia kotiarestissa, on myönnetty Saharov-palkinto, mutta hän ei vielä ole saanut sitä. Siksi uuteen kehitykseen on vastattava päätöslauselmalla. Sitä ei kuitenkaan ole pakko tehdä tänä keskiviikkona. Keskiviikkona käymme keskustelua, ja ehdotukseni on, että päätöslauselmasta äänestetään seuraavassa istunnossa."@fi7
"Monsieur le Président, il est évident que nous avons besoin d'une résolution du Parlement européen à cet égard. Nous avons élaboré des résolutions, longues pour certaines d'entre elles, en bien d'autres occasions et, dans certains cas, nous n'aurions pas pu invoquer la même urgence. En l'occurrence, nous avons une justification très concrète, nous sommes face à un profond changement de la situation de ce pays, que nous observons depuis longtemps. Il a déjà été signalé que le chef de l'opposition, qui est assigné à résidence depuis de nombreuses années, s'est vu attribuer notre Prix Sakharov mais qu'il ne l'a pas encore reçu. C'est pourquoi nous devons réagir à ces nouveaux développements par une résolution. Mais il n'est pas urgent de le faire dès mercredi. Nous tiendrons le débat mercredi, et je propose que nous votions sur une résolution au cours de la séance suivante."@fr8
"Elnök úr, természetesen szükségünk van az Európai Parlament állásfoglalására a témában. Számos más alkalommal fogalmaztunk meg állásfoglalásokat, néha egészen hosszúakat is, és nem minden esetben volt égetően sürgős ezt megtennünk. Ezúttal egy nagyon konkrét okunk van, egy nagyon jelentős változás megy végbe ennek az országnak a helyzetében, amelyet már régóta figyelünk. Már rámutattak, hogy a tiltakozás vezetője, aki sok éve házi őrizetben van, megkapta a mi Szaharov-díjunkat, de még nem tudta azt átvenni. Ezért kell reagálnunk ezekre az új fejleményekre egy állásfoglalással. Azonban nem sürgős ezt ezen a szerdán megtennünk. Szerdán vitát tartunk, és azt javasolnám, hogy a következő ülésnapon szavazzunk az állásfoglalásról."@hu11
"Signor Presidente, certamente abbiamo bisogno di una risoluzione del Parlamento europeo sulla questione! Abbiamo elaborato, talvolta a fatica, risoluzioni in molte altre occasioni e in alcuni casi non avremmo potuto reclamare la stessa urgenza. In questo caso abbiamo un motivo estremamente concreto, ci troviamo di fronte a un cambiamento radicale della situazione in questo paese, che osserviamo da lungo tempo. E’ già stato osservato che il capo dell’opposizione, che si trova agli arresti domiciliari da anni, è stato insignito del nostro premio Sacharov, ma non lo ha ancora ricevuto. E’ per questo che dobbiamo reagire a questi nuovi accadimenti con una risoluzione. Tuttavia, non v’è alcuna urgenza di farlo già questo mercoledì. La discussione si terrà mercoledì e successivamente propongo che si voti su una risoluzione durante la seduta successiva."@it12
"Pone Pirmininke, žinoma, mums reikalinga Europos Parlamento rezoliucija šiuo klausimu. Mes rengėme rezoliucijas, kai kurias iš jų – labai ilgas – net ne tokiais skubiais atvejais. Čia priežastis yra labai konkreti, padėtis šioje šalyje sparčiai keičiasi, ir mes ją stebime jau kurį laiką. Jau buvo minėta, kad opozicijos vadovė, kuri daugelį metų gyvena namų arešto sąlygomis, apdovanota A. Sacharovo premija, jos dar neatsiėmė. Todėl, reaguodami į įvykius, privalome priimti rezoliuciją. Tačiau tai nebūtina padaryti šį trečiadienį. Trečiadienį įvyks diskusija, ir aš norėčiau pasiūlyti, kad mes kitame posėdyje ir balsuotume dėl rezoliucijos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, protams, ir jāpieņem Eiropas Parlamenta rezolūcija par šo jautājumu. Mēs esam sagatavojuši dažāda garuma rezolūciju projektus dažādos jautājumos, un dažas no tām sagatavotas izskatīšanai ilgākā laikā. Šobrīd tam ir ļoti konkrēts iemesls – attiecīgā valsts pārdzīvo būtiskas pārmaiņas, un šī valsts ir mūsu uzmanības lokā jau ilgu laiku. Kā norādīts iepriekš, opozīcijas līderei, kura jau vairākus gadus tiek turēta mājas arestā, ir piešķirta Saharova balva, taču viņa to joprojām nav saņēmusi. Tāpēc ir jāpieņem rezolūcija. Taču tas nav obligāti jāizdara jau šo trešdien. Trešdien notiks debates, un es ierosinu par rezolūciju balsot nākamajā sanāksmē."@lv13
"Herr Präsident! Der Gegenstand verlangt natürlich nach einer Entschließung des Europäischen Parlaments. Wir haben bei vielen anderen Gelegenheiten, die möglicherweise nicht den gleichen Grad an Dringlichkeit für sich beanspruchen können, Entschließungen – zum Teil umfängliche – gefasst. Hier gibt es einen sehr konkreten Anlass, hier gibt es eine sehr bedeutsame Veränderung in der Situation dieses Landes, die wir seit Langem begleiten. Es ist schon deutlich gemacht worden, dass die Oppositionsführerin – seit vielen Jahren unter Hausarrest stehend – unseren Sacharow-Preis zugesprochen, aber noch nicht ausgehändigt bekommen hat. Deswegen müssen wir auf diese neuen Entwicklungen mit einer Entschließung reagieren. Das muss aber nicht zwingend an diesem Mittwoch sein. Wir haben am Mittwoch die Aussprache, und mein Vorschlag wäre, dass wir in der folgenden Sitzung über eine Entschließung abstimmen."@mt15
"Voorzitter, het onderwerp vraagt natuurlijk om een resolutie van het Europees Parlement. Bij veel andere kwesties, die mogelijk minder urgent waren, hebben we wel een resolutie aangenomen, die soms heel uitgebreid was. Nu bestaat er een heel concrete aanleiding, een uiterst belangrijke omslag in de situatie van dit land, die we al geruime tijd op de voet volgen. Zoals reeds duidelijk verwoord werd onze Sacharov-prijs weliswaar toegekend aan de Birmaanse oppositieleidster – die al jaren onder huisarrest staat – maar kon hij nog steeds niet worden uitgereikt. Daarom moeten wij reageren op deze nieuwe ontwikkelingen met een resolutie. Er is echter geen dringende noodzaak om dat aanstaande woensdag al te doen. Aangezien we woensdag al een debat voeren, stel ik voor dat we tijdens de volgende vergadering stemmen over de resolutie."@nl3
"Panie przewodniczący! To oczywiste, że rezolucja Parlamentu Europejskiego w tej sprawie jest niezbędna. Sporządzaliśmy już rezolucje, czasami obszerne, przy wielu innych okazjach i niektórych przypadków nie sposób określić jako równie pilnych jak ten. Tutaj mamy do czynienia z bardzo konkretną przyczyną, mamy bardzo istotną zmianę sytuacji w kraju, który obserwujemy od dłuższego czasu. Jak już wspomniano, liderka opozycji, która od wielu lat jest przetrzymywana w areszcie domowym, została uhonorowana naszą nagrodą im. Sacharowa, lecz jeszcze nie została jej ona wręczona. Dlatego musimy zareagować na te nowe wydarzenia poprzez złożenie rezolucji. Jednakże nie ma konieczności, aby robić to w tę środę. W środę przeprowadzimy debatę, a ja bym proponował, aby głosowanie nad rezolucją odbyło się na następnym posiedzeniu."@pl16
"Senhor Presidente, naturalmente que precisamos de uma resolução do Parlamento Europeu sobre esta questão. Temos elaborado resoluções, algumas delas extensas, em muitas outras ocasiões e, nalguns casos, não poderíamos requerer exactamente a mesma urgência. Neste caso, temos uma razão muito concreta, temos uma mudança muito significativa na situação deste país, que temos vindo a observar desde há muito tempo. Já foi sublinhado que a líder da oposição, que se encontra em prisão domiciliária desde há muitos anos, foi galardoada com o nosso Prémio Sakharov, mas que ainda não o pôde receber. É por isso que temos de reagir a estes novos acontecimentos com uma resolução. Contudo, não há uma necessidade urgente de o fazer esta quarta-feira. Iremos realizar o debate na quarta-feira e proponho que votemos sobre uma resolução na sessão seguinte."@pt17
"Herr Präsident! Der Gegenstand verlangt natürlich nach einer Entschließung des Europäischen Parlaments. Wir haben bei vielen anderen Gelegenheiten, die möglicherweise nicht den gleichen Grad an Dringlichkeit für sich beanspruchen können, Entschließungen – zum Teil umfängliche – gefasst. Hier gibt es einen sehr konkreten Anlass, hier gibt es eine sehr bedeutsame Veränderung in der Situation dieses Landes, die wir seit Langem begleiten. Es ist schon deutlich gemacht worden, dass die Oppositionsführerin – seit vielen Jahren unter Hausarrest stehend – unseren Sacharow-Preis zugesprochen, aber noch nicht ausgehändigt bekommen hat. Deswegen müssen wir auf diese neuen Entwicklungen mit einer Entschließung reagieren. Das muss aber nicht zwingend an diesem Mittwoch sein. Wir haben am Mittwoch die Aussprache, und mein Vorschlag wäre, dass wir in der folgenden Sitzung über eine Entschließung abstimmen."@ro18
"Vážený pán predseda, samozrejme, že potrebujeme uznesenie Európskeho parlamentu k tejto otázke. Navrhovali sme uznesenie pri mnohých iných príležitostiach, a niektoré boli veľmi obsiahle, a nie vždy také naliehavé. Teraz máme úplne konkrétny dôvod, veľmi významnú zmenu situácie v tejto krajine, ktorej vývoj už dlhý čas sledujeme. Už bolo zdôraznené, že vedúcej predstaviteľke opozície, ktorá strávila dlho roky v domácom vezení, bola udelená naša Cena A. Sacharova, ale ona ju doteraz nedostala. Preto musíme na tento nový vývoj reagovať uznesením. Napriek tomu však nie je nevyhnutné, aby sme tak urobili už túto stredu. V stredu povedieme rozpravu a ja by som navrhoval, aby sme o uznesení hlasovali na nasledujúcom rokovaní."@sk19
"Härra president, loomulikult me vajame Euroopa Parlamendi resolutsiooni selles küsimuses. Oleme koostanud resolutsioone paljudel teistel juhtudel ja mõned neist on olnud pikaajalised ning mõnel juhul neist ei olnud see nii pakiliselt vajalik. Praegu on meil konkreetne põhjus, toimunud on väga märkimisväärne muutus selle riigi olukorras, mida me oleme pikka aega jälginud. Juba märgiti, et palju aastaid koduarestis olnud opositsiooniliidrile on antud Sahharovi auhind, kuid ta ei ole seda kätte saanud. Just seepärast peame reageerima neile uutele arengutele resolutsiooniga. Siiski ei ole tungivat vajadust teha seda sel kolmapäeval. Viime arutelu läbi kolmapäeval ning ma teeksin ettepaneku, et hääletame resolutsiooni üle järgmisel istungil."@sl20
"Herr talman! Det är klart att vi behöver en resolution från Europaparlamentet om denna fråga. Vi har utformat förslag till resolutioner – vissa av dem långa – vid många andra tillfällen, och för vissa av dessa skulle vi inte har kunnat kräva samma brådska. Här har vi en väldigt konkret anledning. Här har vi en tydlig förändring när det gäller situationen i landet, vilken vi har kunnat observera länge. Det har redan framkommit att oppositionens ledare, som har varit i husarrest under flera år, har tilldelats Sacharovpriset, men ännu inte mottagit detta. Det är därför som vi måste reagera på denna nya utveckling med en resolution. Det är dock inte så akut att det måste göras just denna onsdag. Vi debatterar saken på onsdag och sedan föreslår jag att vi röstar om en resolution vid nästa plenarsammanträde."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph