Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-24-Speech-1-021"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070924.14.1-021"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ich teile Ihnen mit, dass ich zusammen mit dem Präsidenten des Rates am Dienstag, den 25. September, gemäß Artikel 68 der Geschäftsordnung vier im Mitentscheidungsverfahren angenommene Rechtsakte unterzeichnen werde. Die Titel dieser Rechtsakte sind im Protokoll der heutigen Sitzung vermerkt. Der endgültige Entwurf der Tagesordnung dieser Tagung, wie er in der Konferenz der Präsidenten in ihrer Sitzung vom Donnerstag, 20. September 2007, gemäß den Artikeln 130 und 131 der Geschäftsordnung festgelegt wurde, ist an Sie verteilt worden. Dazu liegen mir folgende Anträge auf Änderungen vor: Keine Änderung. Die Sozialdemokratische Fraktion beantragt, den Bericht von Herrn Zatloukal über die Effizienz und Gerechtigkeit in den europäischen Systemen der allgemeinen und beruflichen Bildung von Dienstagabend auf Mittwochabend zu verschieben und nach dem Bericht von Frau Descamps zu behandeln."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Tímto vás informuji, že na základě článku 68 jednacího řádu podepíšeme já a předseda Rady v úterý 25. září čtyři legislativní akty přijaté postupem spolurozhodování. Názvy těchto legislativních aktů naleznete v zápise z dnešního zasedání. Konečná verze pořadu jednání navržená Konferencí předsedů na její schůzi 20. září 2007 na základě článků 130 a 131 jednacího řádu byla rozdána. Navrženy byly tyto změny: Žádné změny. Skupina PSE požádala, aby zpráva pana Zatloukala o účinnosti a rovnosti v evropských systémech vzdělávání a odborné přípravy byla přesunuta z úterního večera na středeční večer a zařazena po zprávě paní Descampsové."@cs1
"Jeg kan oplyse, at rådsformanden og jeg i henhold til forretningsordenens artikel 68 vil undertegne fire retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure tirsdag den 25. september 2007. Retsakternes titel vil fremgå af protokollen til dagens møde. Det endelige forslag til dagsorden som opstillet af Formandskonferencen på mødet den 20. september 2007 i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 130 og 131 er omdelt. Der er foreslået følgende ændringer: Der foreligger ingen forslag til ændring. Den Socialdemokratiske Gruppe har anmodet om at udskyde hr. Zatloukals betænkning om effektivitet og lige muligheder for alle i de europæiske uddannelsessystemer fra tirsdag aften til onsdag aften og behandle den efter fru Descamps' betænkning."@da2
"Σας ενημερώνω ότι, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Κανονισμού, την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος του Συμβουλίου και εγώ πρόκειται να υπογράψουμε τέσσερεις νομοθετικές πράξεις που εγκρίθηκαν με διαδικασία συναπόφασης. Οι τίτλοι τους περιλαμβάνονται στα συνοπτικά πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης. Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης, που κατάρτισε η Διάσκεψη των Προέδρων κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης 20 Σεπτεμβρίου 2007, σύμφωνα με τα άρθρα 130 και 131 του Κανονισμού, έχει διανεμηθεί. Έχουν προταθεί οι ακόλουθες τροποποιήσεις: Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις. Η Σοσιαλιστική Ομάδα στο ΕΚ ζητεί να μεταφερθεί η συζήτηση επί της έκθεσης του κ. Zatloukal σχετικά με την αποδοτικότητα και την ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης από την Τρίτη το βράδυ για την Τετάρτη το βράδυ και να συζητηθεί μετά την έκθεση της κ. Descamps."@el10
"I hereby inform you that pursuant to Rule 68 of the Rules of Procedure, on Tuesday, 25 September the President of the Council and I will be signing four legislative acts adopted by the codecision procedure. The titles of those legislative acts can be found in the Minutes of today’s sitting. The final version of the draft agenda as drawn up by the Conference of Presidents at their meeting of Thursday, 20 September 2007 pursuant to Rules 130 and 131 of the Rules of Procedure has been distributed. The following amendments have been proposed: No amendments. The PSE Group has requested that the report by Mr Zatloukal on efficiency and equity in European education and training systems be put back from Tuesday evening to Wednesday evening and taken after the report by Mrs Descamps."@en4
"Por la presente les informo de que en virtud del artículo 68 del Reglamento del Parlamento Europeo, el martes 25 de septiembre firmaré junto con el Presidente en ejercicio del Consejo cuatro actos legislativos aprobados mediante el procedimiento de codecisión. Los títulos de esos actos legislativos pueden consultarse en el acta de la sesión de hoy. La versión final del proyecto de orden del día, tal como ha sido redactada por la Conferencia de Presidentes en su reunión del 20 de septiembre de 2007, de conformidad con los artículos 130 y 131 del Reglamento, ha sido distribuida. Se han propuesto las siguientes modificaciones: No se han propuesto modificaciones. El Grupo PSE ha solicitado que el informe del señor Zatloukal sobre la eficiencia y la equidad en los sistemas europeos de educación y formación se traslade de la tarde del martes a la tarde del miércoles y se debata después del informe del señor Descamps."@es21
"Käesolevaga annan ma teile teada, et vastavalt kodukorra artiklile 68 kirjutan ma teisipäeval, 25. septembril koos nõukogu presidendiga alla neljale kaasotsustamisemenetluse käigus vastu võetud õigusaktile. Nimetatud õigusaktide pealkirjad leiate tänase istungi protokollist. Presidentide konverentsi poolt teisipäeval, 20. septembril 2007. aastal toimunud koosolekul kooskõlas kodukorra artiklitega 130 ja 131 koostatud päevakorra projekti lõplik versioon on laiali jagatud. On esitatud järgmised muudatusettepanekud: Muudatusettepanekuid ei ole. Fraktsioon PSE nõudis, et härra Zatloukali raport tõhususe ja võrdsuse kohta Euroopa haridus- ja koolitussüsteemis viidaks teisipäeva õhtult tagasi kolmapäeva õhtule ning et seda käsitletaks pärast proua Descampsi raportit."@et5
"Ilmoitan teille, että allekirjoitan tiistaina 25. syyskuuta parlamentin työjärjestyksen 68 artiklan mukaisesti yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa neljä yhteispäätösmenettelyssä hyväksyttyä säädöstä. Kyseiset säädökset on lueteltu tämän päivän istunnon pöytäkirjassa. Puheenjohtajakokouksen työjärjestyksen 130 ja 131 artiklan mukaisesti torstaina 20. syyskuuta 2007 pitämässään kokouksessa laatima lopullinen esityslistaluonnos on jaettu. Siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia: Ei muutoksia. Sosiaalidemokraattinen ryhmä pyytää siirtämään eurooppalaisten koulutusjärjestelmien tehokkuutta ja tasapuolisuutta koskevan Tomáš Zatloukalin mietinnön käsittelyn tiistai-illasta keskiviikkoiltaan ja käsittelemään sen Marie-Hélène Deschampsin mietinnön jälkeen."@fi7
"Je vous informe que, conformément à l'article 68 du règlement, le Président du Conseil et moi-même signerons mardi 25 septembre quatre actes législatifs adoptés en codécision. Les titres de ces actes législatifs sont indiqués dans le procès-verbal de la séance de ce jour. Le projet d'ordre du jour définitif établi par la Conférence des Présidents lors de sa réunion du jeudi 20 septembre 2007 en application des articles 130 et 131 du règlement a été distribué. Les modifications suivantes ont été proposées: Pas de modification. Le groupe PSE a demandé que le rapport de M. Zatloukal sur l'efficacité et l'équité des systèmes européens d'éducation et de formation soit reporté de mardi soir à mercredi soir, après le rapport de M Descamps."@fr8
"Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az eljárási szabályzat 68. cikkének értelmében, szeptember 25-én, kedden, a Tanács elnöke és én négy, az együttdöntési eljárásban elfogadott jogalkotási aktust fogunk aláírni. A jogszabályok címei megtalálhatóak a mai ülés jegyzőkönyvében. Az eljárási szabályzat 130. és 131 cikke alapján az Elnökök Értekezlete 2007. szeptember 20-i, csütörtöki ülésén megfogalmazott végleges napirendtervezet ki lett osztva. A következő módosításokat terjesztették elő: Nincs módosítás. A PSE képviselőcsoport kérte, hogy az európai oktatási és képzési rendszerek hatékonyságáról és méltányosságáról szóló, Zatloukal úr által készített jelentést helyezzék át kedd estéről szerda estére, és azt Descamps asszony jelentése után tárgyalják."@hu11
"Vi informo che in conformità dell’articolo 68 del Regolamento, martedì 25 settembre il Presidente del Consiglio ed io firmeremo quattro atti legislativi adottati in codecisione. Il titolo di tali atti è riportato nel processo verbale della seduta di oggi. Il progetto definitivo di ordine del giorno fissato dalla Conferenza dei presidenti ai sensi degli articoli 130 e 131 del Regolamento nella riunione di giovedì 20 settembre 2007, è stato distribuito. Sono state presentate le seguenti proposte di modifica: Nessuna richiesta di modifica. Il gruppo PSE ha chiesto che la relazione dell’onorevole Zatloukal sull’efficienza e l’equità nei sistemi d’istruzione e di formazione in Europa venga rinviata da martedì sera a mercoledì sera e che sia esaminata dopo quella dell’onorevole Descamps."@it12
"Informuoju, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 68 straipsnį rugsėjo 25 d., antradienį, mudu su Tarybos pirmininku pasirašysime keturis teisės aktus, kurie buvo priimti pagal bendro sprendimo procedūrą. Šių teisės aktų pavadinimai nurodomi šios dienos posėdžio protokole. Išplatinta galutinė darbotvarkės projekto redakcija, parengta pagal Darbo tvarkos taisyklių 130 ir 131 straipsnius Pirmininkų konferencijos posėdyje, įvykusiame ketvirtadienį, 2007 m. rugsėjo 20 d. Siūlomi šie pakeitimai: Be pakeitimų. PSE frakcija paprašė, kad T. Zatloukal pranešimas dėl Europos švietimo ir mokymo veiksmingumo ir teisingumo būtų svarstomas ne antradienio, o trečiadienio vakarą po M.-H. Descamps pranešimo."@lt14
"Ar šo es informēju, ka saskaņā ar Reglamenta 68. pantu otrdien, 25. septembrī, mēs ar Padomes priekšsēdētāju parakstīsim četrus koplēmuma procedūrā pieņemtos tiesību aktus. Šo tiesību aktu virsraksti ir atrodami šodienas sanāksmes protokolā. Ir izplatīta darba kārtības projekta galīgā versija, ko ceturtdien, 2007. gada 20. septembrī, sagatavoja Priekšsēdētāju sanāksmē saskaņā ar Reglamenta 130. un 131. punktu. Ir apstiprināti šādi grozījumi: Grozījumu nebija. PSE grupa pieprasīja, lai ziņojuma par efektivitāti un vienlīdzīgumu Eiropas izglītības un apmācību sistēmās izskatīšana tiktu pārcelta no otrdienas vakara uz trešdienas pēcpusdienu pēc ziņojuma izskatīšanas."@lv13
"Ich teile Ihnen mit, dass ich zusammen mit dem Präsidenten des Rates am Dienstag, den 25. September, gemäß Artikel 68 der Geschäftsordnung vier im Mitentscheidungsverfahren angenommene Rechtsakte unterzeichnen werde. Die Titel dieser Rechtsakte sind im Protokoll der heutigen Sitzung vermerkt. Der endgültige Entwurf der Tagesordnung dieser Tagung, wie er in der Konferenz der Präsidenten in ihrer Sitzung vom Donnerstag, 20. September 2007, gemäß den Artikeln 130 und 131 der Geschäftsordnung festgelegt wurde, ist an Sie verteilt worden. Dazu liegen mir folgende Anträge auf Änderungen vor: Keine Änderung. Die Sozialdemokratische Fraktion beantragt, den Bericht von Herrn Zatloukal über die Effizienz und Gerechtigkeit in den europäischen Systemen der allgemeinen und beruflichen Bildung von Dienstagabend auf Mittwochabend zu verschieben und nach dem Bericht von Frau Descamps zu behandeln."@mt15
"Ik deel mee dat ik samen met de voorzitter van de Raad uit hoofde van artikel 68 van het Reglement op dinsdag 25 september, vier volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten zal ondertekenen. De titels van deze besluiten zijn opgenomen in de notulen van de vergadering van vandaag. De definitieve ontwerpagenda die door de Conferentie van voorzitters is opgesteld in haar vergadering van donderdag 20 september 2007 overeenkomstig artikel 130 en 131 van het Reglement, is rondgedeeld. Hierop werden de volgende wijzigingen voorgesteld: Geen wijziging. De PSE-fractie verzoekt het verslag van heer Zatloukal over doelmatigheid en rechtvaardigheid in de Europese onderwijs- en opleidingsstelsels te verschuiven van dinsdagavond naar de woensdag en te behandelen na het verslag van mevrouw Descamps."@nl3
"Niniejszym informuję, że zgodnie z art. 68 Regulaminu we wtorek 25 września wspólnie z przewodniczącym Rady podpiszemy cztery akty prawne przyjęte w procedurze współdecyzji. Tytuły tych aktów prawnych można znaleźć w protokole z dzisiejszego posiedzenia. Przekazano ostateczną wersję projektu porządku dziennego sporządzonego przez Konferencję Przewodniczących podczas spotkania w czwartek, 20 września 2007 r., zgodnie z art. 130 i 131 Regulaminu. Zaproponowane zostały następujące zmiany: Brak zmian. Grupa PSE zwróciła się z wnioskiem, by sprawozdanie pana posła Zatloukala w sprawie skuteczności i równego dostępu do europejskich systemów kształcenia i szkolenia zostało przeniesione z wtorku wieczorem na środę wieczorem i omówione po sprawozdaniu pani posłanki Descamps."@pl16
"Comunico que, conjuntamente com o Presidente do Conselho, procederei, na terça-feira, 25 de Setembro, à assinatura de quatro actos legislativos adoptados em co-decisão, nos termos do artigo 68.º do Regimento. Os títulos desses actos legislativos podem ser encontrados na acta da sessão de hoje. O projecto definitivo da ordem do dia, elaborado pela Conferência dos Presidentes na sua reunião de quinta-feira, 20 de Setembro, nos termos dos artigos 130.º e 131.º do Regimento, foi distribuído. Foram propostas as seguintes alterações: Não foram propostas alterações. Recebi um pedido do Grupo PSE com vista ao adiamento do debate do relatório do senhor deputado Zatloukal, sobre eficiência e equidade nos sistemas de educação e formação europeus, de terça-feira à noite para quarta-feira à noite, para ser debatido após o relatório da senhora deputada Descamps."@pt17
"Ich teile Ihnen mit, dass ich zusammen mit dem Präsidenten des Rates am Dienstag, den 25. September, gemäß Artikel 68 der Geschäftsordnung vier im Mitentscheidungsverfahren angenommene Rechtsakte unterzeichnen werde. Die Titel dieser Rechtsakte sind im Protokoll der heutigen Sitzung vermerkt. Der endgültige Entwurf der Tagesordnung dieser Tagung, wie er in der Konferenz der Präsidenten in ihrer Sitzung vom Donnerstag, 20. September 2007, gemäß den Artikeln 130 und 131 der Geschäftsordnung festgelegt wurde, ist an Sie verteilt worden. Dazu liegen mir folgende Anträge auf Änderungen vor: Keine Änderung. Die Sozialdemokratische Fraktion beantragt, den Bericht von Herrn Zatloukal über die Effizienz und Gerechtigkeit in den europäischen Systemen der allgemeinen und beruflichen Bildung von Dienstagabend auf Mittwochabend zu verschieben und nach dem Bericht von Frau Descamps zu behandeln."@ro18
"Týmto vás informujem, že na základe článku 68 rokovacieho poriadku podpíšeme ja a predseda Rady v utorok 25. septembra štyri legislatívne akty prijaté spolurozhodovacím postupom. Názvy týchto legislatívnych aktov nájdete v zápisnici z dnešného zasadnutia. Konečná verzia programu rokovania navrhnutá konferenciou predsedov na jej schôdzi konanej 20. septembra 2007 na základe článkov 130 a 131 rokovacieho poriadku bola rozdaná. Navrhnuté boli tieto zmeny: Žiadne zmeny. Skupina PSE požiadala, aby správa pána Zatloukala o účinnosti a rovnosti v európskych systémoch vzdelávania a odbornej prípravy bola presunutá z utorka večera na stredu večer a zaradená po správe pani Descampsovej."@sk19
"Käesolevaga annan ma teile teada, et vastavalt kodukorra artiklile 68 kirjutan ma teisipäeval, 25. septembril koos nõukogu presidendiga alla neljale kaasotsustamisemenetluse käigus vastu võetud õigusaktile. Nimetatud õigusaktide pealkirjad leiate tänase istungi protokollist. Presidentide konverentsi poolt teisipäeval, 20. septembril 2007. aastal toimunud koosolekul kooskõlas kodukorra artiklitega 130 ja 131 koostatud päevakorra projekti lõplik versioon on laiali jagatud. On esitatud järgmised muudatusettepanekud: Muudatusettepanekuid ei ole. Fraktsioon PSE nõudis, et härra Zatloukali raport tõhususe ja võrdsuse kohta Euroopa haridus- ja koolitussüsteemis viidaks teisipäeva õhtult tagasi kolmapäeva õhtule ning et seda käsitletaks pärast proua Descampsi raportit."@sl20
"Jag vill härmed informera er om att rådets ordförande och jag, i enlighet med artikel 68 i arbetsordningen, tisdagen den 25 september kommer att underteckna fyra rättsakter som har antagits genom medbeslutsförfarande. Rättsakternas rubriker finns i protokollet från dagens sammanträde. Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista, som upprättades av talmanskonferensen vid sammanträdet torsdagen den 20 september 2007, har delats ut (artikel 130 och 131 i arbetsordningen). Följande ändringar har föreslagits: Inga ändringar. PSE-gruppen har begärt att betänkandet “Effektiva och rättvisa utbildningssystem i Europa”, av Tomáš Zatloukal, flyttas fram från tisdag kväll till onsdag kväll och att det tas upp efter Marie-Hélène Descamps betänkande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"M.H. Descampsi"13
"Montag:"18,15,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph