Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-06-Speech-4-151"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070906.19.4-151"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, tuve la suerte de poder ser parte de la misión de observación electoral que participó en el proceso electoral del pasado mes de agosto en Sierra Leona y debo decir que todos quedamos, en primer lugar, profundamente impresionados por la profesionalidad con la que la misión, dirigida por mi colega de Grupo, Sra. Isler Béguin, fue y está siendo llevada a cabo. Asimismo, tuve la ocasión de poder visitar el tribunal especial y escuchar directamente de la Sra. Mansaray, jefa del registro, la labor que este tribunal está desempeñando. Durante la visita nos repitieron constantemente que sin justicia no habría paz. Precisamente aquí radica la importancia de este tribunal. Que los crímenes no queden impunes, como tantas veces se declara en esta Resolución, es fundamental para que el proceso de paz de Sierra Leona siga consolidándose. Y fue muy caro y cuesta mucho dinero, porque el trabajo de este tribunal ha sido titánico; conciliar el respeto escrupuloso del Derecho, el « », en un país que ha sido devastado por una guerra civil es muy difícil. La primera tarea fue la de recopilar testimonios y no fue nada fácil: había que convencer a la población de que no volverían a recibir represalias y de que no volverían a sufrir más vejaciones. La segunda tarea era convencer a la población de que todos aquellos implicados en violaciones de derechos humanos podían ser procesados, no sólo los dirigentes de las guerrillas. Además, insisto, el respeto de la defensa de los acusados ha sido escrupulosamente salvaguardado. Este tribunal tomó, además, una decisión histórica en 2004 al negarse a reconocer la aplicabilidad de una amnistía nacional para los autores de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Sin justicia, pues, no hay paz. Por ello es tan importante contribuir a la financiación de este tribunal. Tenemos la obligación de contribuir a la pacificación y estabilidad de la región del Río Mano. A su vez, el tribunal especial es un ejemplo para la reforma del sistema judicial en sí mísmo de Sierra Leona, y aprovecho a lo mejor la presencia de la Comisión para poder explorar la posibilidad de incluir alguna partida presupuestaria de ayudas para los proyectos de reforma del sistema judicial de Sierra Leona que están llevando a cabo las Naciones Unidas."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, měl jsem to štěstí, že jsem byl účastníkem volební pozorovatelské mise podílející se na sledování voleb, které se v srpnu konaly v  Sierra Leone, a musím v první řadě říci, že jsme byli všichni mimořádně překvapeni, s jakou profesionalitou mise, kterou vedla moje kolegyně ze skupiny, paní Isler Béguinová, probíhala a stále probíhá. Jako účastník mise jsem měl příležitost navštívit zvláštní tribunál a slyšet přímo od šéfky registru, paní Mansarayové, o práci, kterou soud vykonává. Během návštěvy nám neustále opakovali, že pokud tam nebude spravedlnost, nebude ani mír. Přesně z tohoto důvodu je soud tak důležitý. Jak se vícekrát uvádí v tomto usnesení, k pokračování konsolidace mírového procesu v Sieře Leone je nevyhnutelné zabezpečit, aby zločiny nezůstaly nepotrestané. Protože práce soudu má impozantní rozměry, byla velmi nákladná a stále stojí mnoho peněz. Zabezpečit plný respekt k zákonnosti v zemi, která je zničena občanskou válkou, je velmi těžké. První úlohou bylo shromáždit všechny. Byl to nemalý výkon, protože obyvatele bylo třeba přesvědčit, že již nebudou žádné represálie a že nebudou vystaveni dalšímu ponižování. Druhou úlohou bylo přesvědčit lidi, že souzeni nebudou jen vůdcové ozbrojených skupin, ale všichni, kteří se podíleli na porušování lidských práv. Navíc, musím zdůraznit, že obhajoba obviněných se přísně respektovala. Soud též v roce 2004 přijal historické rozhodnutí, kterým odmítl uznávat vnitrostátní amnestii pro pachatele válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Bez spravedlnosti není mír. Proto je důležité přispět k financování tohoto soudu. Máme povinnost přispět k míru a stabilitě v oblasti řeky Mano. Samotný zvláštní tribunál je příkladem reformy právního systému v Sieře Leone. Vyzval bych Komisi, aby hledala možnost poskytnutí finanční podpory projektům, které realizuje Organizace spojených národů s cílem reformovat právní systém země."@cs1
"Hr. formand! Jeg var så heldig at være en del af den valgobservationsmission, der deltog i valgprocessen i Sierra Leone i august, og jeg vil gerne sige, at det gjorde et stort indtryk på os alle at se den store professionalisme, hvormed missionen, som blev ledet af fru Isler Béguin fra min gruppe, blev gennemført og fortsat gennemføres. Jeg havde også lejlighed til selv på stedet at besøge særdomstolen og lytte direkte til fru Mansarya, chef for registreringen, for den indsats, som domstolen gør. Under besøget blev det hele tiden gentaget for os, at der ikke bliver nogen fred uden retfærdighed. Det er netop derfor, at domstolen er så vigtig. At forbrydelserne ikke forbliver ustraffede, som det erklæres så mange gange i denne beslutning, er afgørende for, at fredsprocessen i Sierra Leone kan blive konsolideret. Det var meget dyrt og kostede mange penge, for domstolen har gjort en kæmpe indsats. At skabe opbakning til en nøje respekt af loven, den såkaldte "rule of law", i et land, der har været hærget af borgerkrig, er meget vanskeligt. Den første opgave var at indsamle vidnesbyrd, og det var ikke spor let. Det var nødvendigt at overbevise befolkningen om, at der ikke igen ville ske repressalier, og at der ikke ville ske flere overgreb. Den anden opgave bestod i at overbevise befolkningen om, at alle de personer, der havde været involveret i overtrædelser af menneskerettighederne, ville blive retsforfulgt, og ikke kun guerillalederne. Endelig vil jeg gerne påpege, at respekten for de anklagedes forsvar er blevet sikret nøje. Domstolen tog desuden en historisk beslutning i 2004, da den nægtede at anerkende gennemførelsen af en national amnesti for bagmændene bag krigsforbrydelserne og forbrydelserne mod menneskeheden. Uden retfærdighed er der ingen fred. Derfor er det også vigtigt at bidrage til finansieringen af domstolen. Vi har en forpligtelse til at bidrage til fredeliggørelsen og stabiliteten i regionen omkring Mano-floden. Samtidig er særdomstolen et eksempel til efterfølgelse for reformen af retssystemet i Sierra Leone som sådan, og jeg benytter mig af Kommissionens tilstedeværelse til at undersøge muligheden for at medtage en budgetpost til bistand til de projekter om reform af retsvæsenet i Sierra Leone, som FN er i gang med."@da2
"Herr Präsident! Ich hatte das Glück, Mitglied der Wahlbeobachtermission zu sein, die im August am Wahlprozess in Sierra Leone teilnahm, und ich muss zunächst sagen, dass wir tief beeindruckt waren von der Professionalität, mit der die Mission unter der Leitung meiner Fraktionskollegin Isler Béguin durchgeführt wurde und immer noch wird. In diesem Rahmen hatte ich Gelegenheit, den Sondergerichtshof vor Ort zu besuchen und aus dem Mund von Frau Mansaray, der Leiterin der Registrierung, einen Bericht über die Arbeit dieses Gerichtshofs zu hören. Während des Besuchs wurde uns ständig gesagt, dass es ohne Gerechtigkeit keinen Frieden gebe. Gerade darauf beruht die Bedeutung dieses Gerichtshofs. Wie in dieser Entschließung mehrfach festgestellt wird, ist es für die Konsolidierung des Friedensprozesses in Sierra Leone wichtig, dafür zu sorgen, dass die Straftaten nicht ungesühnt bleiben. Es war sehr teuer und kostete viel Geld, denn dieser Gerichtshof hatte eine gigantische Arbeit zu leisten; die strenge Einhaltung des Gesetzes in einem vom Bürgerkrieg verwüsteten Land zu sichern, war sehr schwierig. Die erste Aufgabe bestand in der Erfassung aller Zeugenaussagen, und das stellte eine beachtliche Leistung dar: Die Bevölkerung musste überzeugt werden, dass sie nicht wieder Repressalien ausgesetzt würde oder weitere Erniedrigungen erleiden müsste. Bei der zweiten Aufgabe ging es darum, die Bevölkerung zu überzeugen, dass alle, die an Verletzungen der Menschenrechte beteiligt waren, verurteilt werden können, nicht nur die Guerillaführer. Darüber hinaus muss ich betonen, dass die Verteidigung der Angeklagten gewissenhaft beachtet wurde. Der Gerichtshof traf 2004 auch eine historische Entscheidung, als er sich weigerte, die Anwendbarkeit einer nationalen Amnestie für diejenigen anzuerkennen, die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben. Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Deshalb ist es so wichtig, zur Finanzierung dieses Gerichtshofs beizutragen. Wir haben die Pflicht, bei der Befriedung und Stabilität der Region der Mano River Union zu helfen. Der Sondergerichtshof ist ein Beispiel für die Reform des Justizsystems von Sierra Leone, und ich möchte die hier anwesende Kommission auffordern, die Möglichkeit zu prüfen, finanzielle Hilfe für die von den Vereinten Nationen durchgeführten Projekte zur Reform des Justizsystems des Landes bereitzustellen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, είχα την τύχη να είμαι μέλος της Αποστολής Εκλογικών Παρατηρητών που συμμετείχε στις εκλογές που διεξήχθησαν τον Αύγουστο στη Σιέρρα Λεόνε και πρέπει να πω καταρχάς ότι εντυπωσιαστήκαμε όλοι εξαιρετικά από το πόσο επαγγελματικά εκτελέστηκε και εξακολουθεί να εκτελείται η αποστολή υπό τη διεύθυνση της συναδέλφου από την Ομάδα μου, κ. Isler Béguin. Ως μέλος αυτής της αποστολής είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ το Ειδικό Δικαστήριο και ν’ ακούσω από την ίδια την κ. Mansaray, επικεφαλής της Γραμματείας, για το έργο που επιτελεί το Δικαστήριο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας μάς επαναλάμβαναν συνεχώς ότι αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρχει ειρήνη. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που το Δικαστήριο είναι τόσο σημαντικό. Όπως δηλώνεται επανειλημμένα σε αυτό το ψήφισμα, είναι ζωτικής σημασίας για τη συνεχιζόμενη εδραίωση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Σιέρρα Λεόνε να διασφαλιστεί ότι τα εγκλήματα δεν θα μείνουν ατιμώρητα. Ήταν πολύ ακριβό και κοστίζει πολλά χρήματα διότι το έργο του Δικαστηρίου είναι επικών διαστάσεων· η διασφάλιση του απόλυτου σεβασμού του κράτους δικαίου σε μια χώρα που έχει καταστραφεί από έναν εμφύλιο πόλεμο είναι πολύ δύσκολη. Το πρώτο βήμα ήταν να συγκεντρώσει όλες τις μαρτυρίες και αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο: ο λαός έπρεπε να πειστεί ότι δεν θα υπήρχαν αντίποινα και ότι δεν επρόκειτο να υποστεί περισσότερες ταπεινώσεις. Το δεύτερο βήμα ήταν να πείσει τον λαό ότι θα μπορούσαν να δικαστούν όλοι όσοι εμπλέκονταν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι μόνο οι αρχηγοί των ανταρτών. Επιπλέον, πρέπει να επισημάνω ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης των κατηγορουμένων έχουν τηρηθεί σχολαστικά. Το Δικαστήριο έλαβε επίσης την ιστορική απόφαση το 2004 να αρνηθεί να αναγνωρίσει την εφαρμογή μιας εθνικής αμνηστίας για τους δράστες εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Χωρίς δικαιοσύνη λοιπόν, δεν υπάρχει ειρήνη. Επομένως είναι σημαντικό να συνεισφέρουμε στη χρηματοδότηση αυτού του Δικαστηρίου. Είμαστε υποχρεωμένοι να συνεισφέρουμε στην ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής του ποταμού Mano . Το Ειδικό Δικαστήριο είναι από μόνο του ένα παράδειγμα για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος της Σιέρρα Λεόνε, και καλώ την Επιτροπή εδώ να εξετάσει το ενδεχόμενο χρηματοδοτικής υποστήριξης των σχεδίων που εκτελούνται από τα Ηνωμένα Έθνη για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος της χώρας."@el10
"Mr President, I was lucky enough to be part of the Election Observation Mission that participated in the elections held in August in Sierra Leone and I must say first and foremost that we were all extremely impressed with how professionally the mission, led by my Group colleague, Mrs Isler Béguin, was run and is still being run. As such, I had the opportunity to be able to visit the Special Court and hear directly from Mrs Mansaray, head of the Registry, about the work the Court is doing. During the visit we were constantly told that if there were no justice there would be no peace. That is precisely why this Court is so important. As stated many times in this resolution, it is crucial for the continued consolidation of the peace process in Sierra Leone to ensure that the crimes do not go unpunished It was very expensive and it costs a lot of money because the Court’s work has been of epic proportions; ensuring complete respect for the rule of law in a country that has been devastated by a civil war is very difficult. The first task was to gather all the testimonies and that was no mean feat: the population had to be convinced that there would be no reprisals and that they would not be subjected to any more humiliation. The second task was to convince the people that all those involved in human rights violations could be tried, not just the guerrilla leaders. In addition, I must point out that the defence of the accused has been scrupulously respected. The Court also took a historic decision in 2004 to refuse to recognise the applicability of a national amnesty for the perpetrators of war crimes and crimes against humanity. Without justice then, there is no peace. It is thus important to contribute to the funding of this Court. We are obliged to contribute towards peace and stability in the Mano River region. The Special Court is itself an example for the reform of Sierra Leone’s judicial system and I would call on the Commission here to look into the possibility of providing financial support for the projects carried out by the United Nations with a view to reforming the country’s judicial system."@en4
"Austatud juhataja, mul õnnestus osaleda valimisvaatlusmissioonis, mis vaatles augustis Sierra Leones toimunud valimisi ning pean ütlema, et eelkõige avaldas meile muljet, kui oskuslikult toimis ja toimib meie missioon, mida juhtis kolleeg Isler Béguin minu fraktsioonist. Seega oli mul võimalus külastada eritribunali kohapeal ning kuulda proua Mansaray, kes on registriosakonna juht, tutvustust kohtu töö kohta. Külastuse ajal korrati meile pidevalt, et kui ei oleks õiglust, ei oleks ka rahu. See on just nimelt põhjus, miks kõnealune kohus nii oluline on. Nagu resolutsioonis mitu korda öeldud, on Sierra Leone jätkuva rahuprotsessi tugevdamise jaoks vajalik tagada, et kuriteod ei jääks karistamata. See on väga kallis ning kulukas just seepärast, et kohtu töö on olnud väga ebatavaline – õigusriigi põhimõtte austamine kodusõja poolt laastatud riigis on väga raske. Esimene ülesanne oli koguda kokku kõik tunnistused ning see oli väga suur saavutus – rahvast tuli veenda, et nende suhtes ei kasutata surveabinõusid ning neid ei alandata enam. Teine ülesanne oli veenda inimesi, et kõigi üle, kes osalesid inimõiguste rikkumistes, saab mõista kohut, mitte ainult sissirühmituste juhtide üle. Lisaks sellele soovin märkida, et süüdistatute kaitsmist on äärmiselt hoolikalt arvesse võetud. Kohus võttis 2004. aastal vastu ajaloolise otsuse keelduda riikliku amnestia kohaldatavuse tunnustamisest sõjakurjategijatele ja inimsusevastaste kuritegude toimepanijatele. Seega, õigluseta ei ole rahu. Seetõttu on oluline aidata kaasa kõnealuse kohtu rahastamisele. Me oleme kohustatud aitama saavutada rahu ja stabiilsus Mano jõe piirkonnas. Eritribunal ise on näide Sierra Leone kohtusüsteemis reformist ja ma kutsun komisjoni üles otsima võimalust tagamaks rahaline toetus ÜRO poolt läbiviidavatele projektidele, mille eesmärk on riigi kohtusüsteemi reformimine."@et5
"Arvoisa puhemies, minulla oli tilaisuus olla mukana vaalitarkkailulautakunnassa, joka osallistui elokuussa Sierra Leonessa järjestettyihin vaaleihin, ja aivan ensiksi minun on sanottava, että meihin kaikkiin teki erityisen vaikutuksen, miten ammattitaitoisesti ryhmääni kuuluvan kollegamme Isler Béguinin johtama tarkkailulautakunta toimi ja toimii yhä. Minulla oli näin mahdollisuus päästä vierailemaan erityistuomioistuimessa paikan päällä ja kuulla tuomioistuimessa tehtävästä työstä suoraan rekisterin päälliköltä Mansaraylta. Vierailun aikana meille kerrottiin toistuvasti, että rauha ei ole mahdollinen ilman oikeudenmukaisuutta. Juuri tästä syystä tämä tuomioistuin on niin tärkeä. Kuten päätöslauselmassa mainitaan useita kertoja, Sierra Leonen rauhanprosessin jatkuvalle lujittamiselle on ratkaisevan tärkeää, että rikokset eivät jää rankaisematta. Tuomioistuimen työ on ollut hyvin kallista, ja se maksaa paljon rahaa, sillä se on ollut laajuudeltaan mittavaa; on hyvin vaikeaa taata oikeusvaltion periaatteen täysimääräinen kunnioittaminen sisällissodan tuhoamassa maassa. Ensimmäisenä tehtävänä oli koota kaikki todistajanlausunnot, eikä se ollut mikään mitätön suoritus: väestö oli saatava vakuuttumaan, että heillä ei ollut vaaraa kostotoimenpiteistä ja että he eivät joutuisi kokemaan uusia nöyryytyksiä. Toisena tehtävänä oli vakuuttaa ihmisille, että kaikki ihmisoikeusloukkauksiin osallistuneet voitaisiin haastaa oikeuteen, eikä vain sissijohtajia. Lisäksi minun on tähdennettävä, että syytettyjen puolustus on varmistettu hyvin tunnollisesti. Vuonna 2004 tuomioistuin teki myös historiallisen päätöksen kieltäytyä hyväksymästä sotarikoksiin ja ihmisyyden vastaisiin rikoksiin syyllistyneiden armahduksia. Rauha ei ole mahdollinen ilman oikeudenmukaisuutta. Siksi on tärkeää osallistua tuomioistuimen rahoitukseen. Meidän velvollisuutemme on edistää rauhaa ja vakautta Mano-joen alueella. Erityistuomioistuin on itsessään esimerkkinä Sierra Leonen oikeusjärjestelmän uudistamiselle, ja kehottaisin komissiota harkitsemaan rahoitustuen myöntämistä Yhdistyneiden Kansakuntien hankkeille, joilla tähdätään maan oikeusjärjestelmän uudistamiseen."@fi7
"Monsieur le Président, j’ai eu la chance de prendre part à la mission d’observation des élections en Sierra Leone en août et je dois avant tout dire que nous avons tous été extrêmement impressionnés par le professionnalisme avec lequel la mission, dirigée par ma collègue au sein du groupe, M Isler Béguin, a été menée et l’est encore actuellement. En tant que tel, j’ai eu l’occasion de me rendre au Tribunal spécial sur place et M Mansaray, chef du greffe, a pu m’expliquer le travail du tribunal. Au cours de cette visite, nous avons constamment pu nous entendre dire que sans justice, il n’y aurait pas de paix. C’est précisément pour cette raison que le tribunal est si important. Comme le stipule souvent cette résolution, il est crucial pour la consolidation continue du processus de paix en Sierra Leone que les crimes ne restent pas impunis. Cela a coûté très cher et cela coûte encore énormément car le travail du tribunal a pris des proportions épiques; veiller au plein respect de l’État de droit dans un pays dévasté par une guerre civile est très compliqué. La première mission consistait à recueillir des témoignages et ce ne fut pas un mince exploit: il a fallu convaincre la population qu’il n’y aurait aucune représaille et qu’ils ne seraient plus soumis à des humiliations. La deuxième mission consistait à convaincre les gens que toutes les personnes responsables de violations des droits de l’homme seraient jugées, et pas uniquement les chefs de la guérilla. De plus, je dois ajouter que la défense des accusés a été scrupuleusement respectée. Le tribunal a également pris une décision historique en 2004 et refusé de reconnaître l’applicabilité d’une amnistie nationale pour les responsables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Sans justice donc, il ne peut y avoir de paix. Aussi est-il important de contribuer au financement de ce tribunal. Nous sommes obligés de contribuer à la paix et à la stabilité dans la région de la rivière Mano. Le Tribunal spécial est lui-même un exemple de la réforme du système judiciaire de la Sierra Leone et je demanderais à la Commission ici présente d’envisager la possibilité d’une aide financière aux projets menés par les Nations unies en vue de réformer le système judiciaire du pays."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Abban a szerencsében volt részem, hogy tagja lehettem az augusztusi Sierra Leone-i választásokon részt vevő választási megfigyelő küldöttségnek, és mindenekelőtt el kell mondanom, hogy mindenkit rendkívül lenyűgözött az, hogy milyen szakszerűen működött és működik a küldöttség, amelyet képviselőcsoportbeli kollégám, Isler Béguin vezet. Ilyen módon lehetőségem volt arra, hogy a helyszínen tegyek látogatást a különleges bíróságnál, és közvetlenül Mansaray asszonytól, a bíróság irodájának vezetőjétől kapjak tájékoztatást a bíróság munkájáról. A látogatás során számtalanszor hallottuk, hogy igazságszolgáltatás nélkül nem lenne béke. Pontosan ezért olyan fontos e bíróság szerepe. Ahogy azt az állásfoglalás is sokszor megállapítja, a Sierra Leone-i békefolyamat folyamatos megszilárdítása szempontjából alapvető fontosságú annak biztosítása, hogy a bűncselekmények ne maradjanak büntetlenül. Ez igen költséges volt, rengeteg pénzbe kerül, mert a bíróság munkája rendkívüli méreteket öltött; nagyon nehéz egy olyan államban biztosítani a jogállamiság tiszteletben tartását, amelyet polgárháború dúlt fel. Az első feladat az összes bizonyíték összegyűjtése volt, ami önmagában sem egyszerű feladat: a lakosságot meg kellett győzni arról, hogy nem lesznek megtorlások, és hogy többé nem lesznek kitéve megalázásnak. Második feladatként meg kellett győzni az embereket arról, hogy mindazok ellen, akik részt vettek az emberi jogok megsértésével kapcsolatos bűncselekményekben, büntetőeljárás indítható, azaz nem csupán a gerilla vezérek ellen. Ezenfelül ki kell hangsúlyoznom, hogy a vádlottak védelmét lelkiismeretesen tekintetbe vették. Ezenkívül 2004-ben a bíróság történelmi jelentőségű határozatot hozott, miszerint elutasította az országos amnesztia alkalmazhatóságának elismerését a háborús bűncselekményeket és az emberiség elleni bűncselekményeket elkövetők esetében. Igazságszolgáltatás nélkül nincs béke. Ennélfogva fontos hozzájárulni e bíróság működésének finanszírozásához. Kötelesek vagyunk elősegíteni a béke és stabilitás megteremtését a Mano River régiójában. A különleges bíróság létezése önmagában is jó példát jelent a Sierra Leone-i igazságügyi rendszer reformjára, és ezúton felkérném a Bizottságot, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy pénzügyi támogatást nyújtsunk az Egyesült Nemzetek által az ország igazságügyi rendszerének megreformálása céljából végrehajtott projektekhez."@hu11
". Signor Presidente, sono stato abbastanza fortunato da far parte della missione di osservazione elettorale che ha preso parte alle elezioni tenutesi ad agosto in Sierra Leone, e devo dire prima di tutto che siamo stati estremamente ben impressionati dalla professionalità con cui la missione, guidata dall’onorevole Isler Béguin, era gestita ed è ancora gestita. In tale veste ho avuto modo di visitare il Tribunale speciale e di sentire direttamente dal cancelliere Mansaray cosa sta facendo tale giurisdizione. Durante la visita ci veniva detto in continuazione che senza giustizia non vi sarebbe stata la pace. E’ proprio per questo motivo che il Tribunale è così importante. Come affermato molte volte in questa risoluzione, è fondamentale per consolidare ulteriormente il processo di pace in Sierra Leone fare in modo che i crimini non rimangano impuniti. Tutto ciò è costato molto denaro e tuttora costa molto denaro, perché il lavoro del Tribunale è stato di proporzioni epiche: infatti, garantire il rispetto totale dello Stato di diritto in un paese che è stato devastato da una guerra civile è molto difficile. Il primo compito era di raccogliere tutte le deposizioni, impresa non da poco: occorreva convincere la popolazione che non vi sarebbero state ritorsioni e che non avrebbe subito altre umiliazioni. Il secondo compito consisteva nel convincere le persone che tutti coloro che erano stati coinvolti in violazioni dei diritti umani potevano essere processati, non solo i capi della guerriglia. Inoltre, devo sottolineare che la difesa degli imputati è stata rispettata scrupolosamente. Il Tribunale ha preso nel 2004 una decisione storica: rifiutare di riconoscere l’applicabilità di un’amnistia nazionale per le persone che avevano commesso crimini di guerra e contro l’umanità. Quindi, senza giustizia non vi è pace. E’ pertanto importante contribuire al finanziamento di questo Tribunale. Siamo chiamati a contribuire alla pace e alla stabilità nella regione del fiume Mano. Il Tribunale speciale di per sé è un esempio per la riforma del sistema giudiziario della Sierra Leone e vorrei esortare la Commissione a valutare la possibilità di fornire aiuti finanziari ai progetti condotti dalle Nazioni Unite, allo scopo di riformare il sistema giudiziario del paese."@it12
"Pone pirmininke, man gana pasisekė, kad dalyvavau Rinkimų stebėjimo misijoje rugpjūčio mėn. rinkimuose Siera Leonėje, ir turiu pasakyti, kad visų pirma, mums visiems padarė labai didelį įspūdį tai, kaip profesionaliai misijai vadovavo ir vis dar vadovauja mano frakcijos kolegė, ponia Isler Béguin. Taigi turėjau galimybę apsilankyti specialiajame teisme ir išgirsti tiesiai iš ponios Mansaray, Registro vedėjos, apie Teismo atliekamą darbą. Vizito metu mums nuolat sakė, kad jei nebūtų teisingumo, nebūtų taikos. Būtent todėl Teismas toks svarbus. Kaip daug kartų nurodyta šiame nutarime, itin svarbu toliau konsoliduojant taikos procesą Siera Leonėje užtikrinti, kad nusikaltimai neliktų nenubausti. Tai labai daug kainavo ir kainuoja, nes Teismo darbas yra didžiulio masto; labai sunku užtikrinti visišką teisinės valstybės principų laikymąsi šalyje, kurią nusiaubė pilietinis karas. Pirmoji užduotis buvo surinkti visus parodymus ir tai buvo tikrai nelengva: gyventojus reikėjo įtikinti, kad nebus imamasi atsakomųjų veiksmų ir kad jie nebepatirs pažeminimo. Antroji užduotis būtų įtikinti žmones, kad visi dalyvavę pažeidžiant žmogaus teises gali būti traukiami atsakomybėn ir teisiami, ne tik partizanų lyderiai. Be to, turiu pastebėto, kad labai griežtai laikytasi kaltinamųjų apsaugos užtikrinimo principų. Taip pat 2004 m. Teismas priėmė istorinį sprendimą atsisakyti pripažinti nacionalinės amnestijos taikomumą karo nusikaltėliams ir nusikaltėliams, padariusiems nusikaltimus žmonijai. Taigi, nesant teisingumo, nėra ir taikos. Todėl svarbu padėti finansuoti Teismą. Privalome prisidėti prie taikos ir stabilumo užtikrinimo Mano upės regione. Pats specialusis teismas yra Siera Leonės teisingumo sistemos reformos pavyzdys, ir čia norėčiau paraginti Komisiją apsvarstyti galimybę teikti finansinę paramą Jungtinių Tautų vykdomiems projektams siekiant reformuoti šalies teisingumo sistemą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, man izdevās piedalīties Vēlēšanu novērotāju misijā, kas bija klāt Sjeraleonē augustā notikušajās vēlēšanās, un pirmkārt, man ir jāsaka, ka mūs visus ļoti iespaidoja tas, cik profesionāli tika novadīts un vēl arvien tiek vadīts misijas darbs, kuru vada manas Grupas kolēģe . Kā misijas dalībniekam man bija iespēja apmeklēt Īpaši izveidoto tiesu un tieši no reģistratūras vadītājas kundzes dzirdēt par Tiesas pašlaik veikto darbu. Vizītes laikā mums nepārtraukti teica, ka, ja nebūtu tiesiskuma, nebūtu arī miera. Tieši tādēļ šī Tiesa ir tik svarīga. Kā šajā rezolūcijā vairākkārt ir norādīts, turpmākai miera procesa konsolidācijai Sjerraleonē ir svarīgi nodrošināt, lai noziegumi nepaliktu nesodīti. Tas bija ļoti dārgi un maksā daudz naudas, jo Tiesas darbs ir bijis milzīgi liels; nodrošināt pilnīgu likuma varas ievērošanu valstī, ko ir iznīcinājis pilsoņu karš, ir ļoti grūti. Pirmais uzdevums bija savākt visas liecības, un tas nebija nekāds mazais darbiņš: iedzīvotāji bija jāpārliecina, ka nenotiks nekāda atriebība un ka viņi vairs netiks pakļauti nekādiem pazemojumiem. Otrais uzdevums bija cilvēkus pārliecināt, ka ne tikai partizānu vadoņus, bet pilnīgi visus cilvēktiesību pārkāpumos iesaistītos cilvēkus var notiesāt. Turklāt, man jāuzsver, ka apsūdzēto aizsardzība tika skrupulozi ievērota. 2004. gadā Tiesa pieņēma vēsturisku lēmumu atteikties piemērot valsts amnestijas likumu kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci vainīgajiem. Tātad, bez tiesiskuma nav miera. Tādēļ ir svarīgi palīdzēt finansēt šo Tiesu. Mums ir jāpalīdz panākt mieru un stabilitāti Mano upes reģionā. Īpaši izveidotā tiesa pati par sevi ir piemērs Sjerraleones tieslietu sistēmas reformām, un es vēlētos Komisiju aicināt apsvērt iespēju sniegt finansiālu atbalstu Apvienoto Nāciju Organizācijas veiktajiem projektiem, kuru mērķis ir reformēt šīs valsts tieslietu sistēmu."@lv13
"Señor Presidente, tuve la suerte de poder ser parte de la misión de observación electoral que participó en el proceso electoral del pasado mes de agosto en Sierra Leona y debo decir que todos quedamos, en primer lugar, profundamente impresionados por la profesionalidad con la que la misión, dirigida por mi colega de Grupo, Sra. Isler Béguin, fue y está siendo llevada a cabo. Asimismo, tuve la ocasión de poder visitar el tribunal especial y escuchar directamente de la Sra. Mansaray, jefa del registro, la labor que este tribunal está desempeñando. Durante la visita nos repitieron constantemente que sin justicia no habría paz. Precisamente aquí radica la importancia de este tribunal. Que los crímenes no queden impunes, como tantas veces se declara en esta Resolución, es fundamental para que el proceso de paz de Sierra Leona siga consolidándose. Y fue muy caro y cuesta mucho dinero, porque el trabajo de este tribunal ha sido titánico; conciliar el respeto escrupuloso del Derecho, el « », en un país que ha sido devastado por una guerra civil es muy difícil. La primera tarea fue la de recopilar testimonios y no fue nada fácil: había que convencer a la población de que no volverían a recibir represalias y de que no volverían a sufrir más vejaciones. La segunda tarea era convencer a la población de que todos aquellos implicados en violaciones de derechos humanos podían ser procesados, no sólo los dirigentes de las guerrillas. Además, insisto, el respeto de la defensa de los acusados ha sido escrupulosamente salvaguardado. Este tribunal tomó, además, una decisión histórica en 2004 al negarse a reconocer la aplicabilidad de una amnistía nacional para los autores de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Sin justicia, pues, no hay paz. Por ello es tan importante contribuir a la financiación de este tribunal. Tenemos la obligación de contribuir a la pacificación y estabilidad de la región del Río Mano. A su vez, el tribunal especial es un ejemplo para la reforma del sistema judicial en sí mísmo de Sierra Leona, y aprovecho a lo mejor la presencia de la Comisión para poder explorar la posibilidad de incluir alguna partida presupuestaria de ayudas para los proyectos de reforma del sistema judicial de Sierra Leona que están llevando a cabo las Naciones Unidas."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik heb het geluk gehad deel te mogen uitmaken van de waarnemingsmissie bij de verkiezingen van afgelopen augustus in Sierra Leone en ik moet zeggen dat we allemaal in de eerste plaats diep onder de indruk waren van de professionaliteit waarmee de missie, onder leiding van mijn fractiegenoot mevrouw Isler Béguin, werd en wordt uitgevoerd. Ook heb ik de gelegenheid gehad om het Speciale Tribunaal te bezoeken en rechtstreeks van mevrouw Mansaray, het hoofd van het register, te vernemen welk werk dit Tribunaal verricht. Tijdens ons bezoek werd ons voortdurend verteld dat er zonder gerechtigheid geen vrede mogelijk is. Precies daar ligt het belang van dit Tribunaal. Het is van fundamenteel belang voor de consolidatie van het vredesproces in Sierra Leone, zoals in deze resolutie zo vaak wordt verklaard, dat de misdaden niet ongestraft blijven. En dat heeft veel geld gekost en kost nog steeds veel geld, want het werk van deze rechtbank is titanisch; het is heel moeilijk om een terugkeer naar de strikte eerbiediging van het recht, de “ ”, te bewerkstelligen in een land dat door een burgeroorlog is verwoest. De eerste taak was om getuigenverklaringen te verzamelen, en dat was bepaald niet gemakkelijk: de mensen moesten er eerst van overtuigd worden dat er geen vergeldingsacties meer zouden komen en dat ze niet meer lastig gevallen zouden worden. De tweede taak was om de bevolking ervan te overtuigen dat iedereen die bij de mensenrechtenschendingen betrokken was geweest kon worden berecht, en niet alleen de leiders van de guerrillastrijders. Daarnaast wil ik benadrukken dat het recht van de verdachten op verdediging zorgvuldig in acht is genomen. Bovendien heeft dit Tribunaal in 2004 een historisch besluit genomen door een nationale amnestie niet van toepassing te verklaren op plegers van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Zonder gerechtigheid dus geen vrede. Daarom is het zo belangrijk om bij te dragen aan de financiering van dit Tribunaal. We hebben de plicht om bij te dragen aan de pacificatie en stabiliteit van de regio rond de rivier de Mano. Tegelijkertijd is het Speciale Tribunaal een voorbeeld voor de hervorming van het rechtssysteem van Sierra Leone, en misschien mag ik van de aanwezigheid van de Commissie gebruik maken om te verzoeken of de Commissie de mogelijkheid wil onderzoeken om een begrotingspost te creëren voor steun aan de projecten voor de hervorming van het rechtssysteem van Sierra Leone die de Verenigde Naties aan het uitvoeren zijn."@nl3
"Panie przewodniczący! Miałem szczęście uczestniczyć w misji obserwacyjnej wyborów, która przyglądała się wyborom przeprowadzonym w sierpniu w Sierra Leone i muszę powiedzieć przede wszystkim, że byliśmy wszyscy pod ogromnym wrażeniem, jak profesjonalnie misja, pod kierownictwem pani Isler Béguin, działała i nadal działa. A zatem miałem okazję złożyć wizytę w specjalnym sądzie i usłyszeć bezpośrednio od pani Mansaray, przewodniczącej rejestru, o pracy, jaką wykonuje sąd. Podczas wizyty stale mówiono nam, że jeśli nie będzie tam sprawiedliwości, nie będzie tam pokoju. To właśnie dlatego ten sąd jest tako ważny. Jak wielokrotnie stwierdzono w rezolucji, zasadnicze znacznie dla ciągłego umacniania procesu pokojowego w Sierra Leone jest zapewnienie, aby zbrodnie nie pozostawały bezkarne. Było to bardzo kosztowne i nadal kosztuje to wiele pieniędzy, ponieważ prace sądu miały ogromne rozmiary; bardzo trudne jest zapewnienie całkowitego poszanowania państwa prawa w kraju, który został wyniszczony przez wojnę domową. Pierwszym zadaniem było zebranie wszelkich dowodów i było to niemałym wyczynem: społeczeństwo musi być przekonane, że nie będzie żadnych środków odwetowych i że nie będą oni podlegać żadnemu dalszemu poniżaniu. Drugim zadaniem było przekonanie społeczeństwa, że wszystkie osoby uwikłane w naruszenia praw człowieka będą osądzone, a nie tylko liderzy partyzantki. Ponadto, muszę podkreślić, że prawo do obrony oskarżonego było skrupulatnie przestrzegane. Sąd w 2004 r. podjął także historyczną decyzję, odmawiając uznania możliwości zastosowania amnestii krajowej w odniesieniu do popełniających przestępstwa wojenne i przestępstwa przeciwko ludzkości. A zatem bez sprawiedliwości nie będzie tam pokoju. Dlatego ważne jest przyczynienie się do finansowania sądu. Jesteśmy zobowiązani do wniesienia wkładu we wprowadzenie pokoju i stabilności w regionie Mano River. Sam sąd specjalny jest przykładem dla reformy systemu sądowego Sierra Leone i chciałbym wezwać Komisję z tego miejsca, aby zbadała możliwość dostarczenia wsparcia finansowego dla projektów prowadzonych przez Narody Zjednoczone, w celu zreformowania systemu sądowego tego kraju."@pl16
"Senhor Presidente, tive a sorte de integrar a Missão de Observação Eleitoral que participou nas eleições realizadas em Agosto na Serra Leoa e devo dizer, antes de mais, que ficámos todos profundamente impressionados com o profissionalismo com que a missão, chefiada pela minha colega de grupo, senhora deputada Isler Béguin, foi e está a ser levada a cabo. De igual modo, tive oportunidade de poder visitar o Tribunal Especial e de ouvir directamente a Sra. Mansaray, chefe do Registo, falar acerca do trabalho que este Tribunal está a desenvolver. Durante a visita, foi-nos repetido constantemente que sem justiça não haverá paz. É exactamente por isso que este Tribunal é tão importante. Como se afirma reiteradamente nesta resolução, é crucial para a consolidação do processo de paz de Serra Leoa garantir que os crimes não permaneçam impunes. Foi muito oneroso e custa muito dinheiro porque o trabalho do Tribunal foi titânico; assegurar o respeito escrupuloso pelo Estado de direito num país que foi devastado por uma guerra civil é muito difícil. A primeira missão foi a de reunir todos os testemunhos, e não foi nada fácil: foi preciso convencer as pessoas de que não seriam vítimas de represálias e de que não seriam sujeitas a mais humilhações. A segunda missão era convencer as pessoas de que todos os implicados em violações dos direitos humanos poderiam ser processados, e não unicamente os dirigentes das guerrilhas. Além disso, devo insistir em que a defesa dos acusados foi escrupulosamente respeitada. O Tribunal tomou, ainda, uma decisão histórica em 2004 quando se recusou a reconhecer a aplicabilidade de uma amnistia nacional aos autores de crimes de guerra e de crimes contra a humanidade. Sem justiça, pois, não há paz. É, por conseguinte, importante contribuir para o financiamento deste Tribunal. É nossa obrigação contribuir para a pacificação e estabilidade da região do rio Mano. O Tribunal Especial constitui um exemplo para a reforma do sistema judicial de Serra Leoa, e chamaria a atenção da Comissão para a possibilidade de conceder apoio financeiro aos projectos desenvolvidos pelas Nações Unidas que visam a reforma do sistema judicial do país."@pt17
"Señor Presidente, tuve la suerte de poder ser parte de la misión de observación electoral que participó en el proceso electoral del pasado mes de agosto en Sierra Leona y debo decir que todos quedamos, en primer lugar, profundamente impresionados por la profesionalidad con la que la misión, dirigida por mi colega de Grupo, Sra. Isler Béguin, fue y está siendo llevada a cabo. Asimismo, tuve la ocasión de poder visitar el tribunal especial y escuchar directamente de la Sra. Mansaray, jefa del registro, la labor que este tribunal está desempeñando. Durante la visita nos repitieron constantemente que sin justicia no habría paz. Precisamente aquí radica la importancia de este tribunal. Que los crímenes no queden impunes, como tantas veces se declara en esta Resolución, es fundamental para que el proceso de paz de Sierra Leona siga consolidándose. Y fue muy caro y cuesta mucho dinero, porque el trabajo de este tribunal ha sido titánico; conciliar el respeto escrupuloso del Derecho, el « », en un país que ha sido devastado por una guerra civil es muy difícil. La primera tarea fue la de recopilar testimonios y no fue nada fácil: había que convencer a la población de que no volverían a recibir represalias y de que no volverían a sufrir más vejaciones. La segunda tarea era convencer a la población de que todos aquellos implicados en violaciones de derechos humanos podían ser procesados, no sólo los dirigentes de las guerrillas. Además, insisto, el respeto de la defensa de los acusados ha sido escrupulosamente salvaguardado. Este tribunal tomó, además, una decisión histórica en 2004 al negarse a reconocer la aplicabilidad de una amnistía nacional para los autores de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Sin justicia, pues, no hay paz. Por ello es tan importante contribuir a la financiación de este tribunal. Tenemos la obligación de contribuir a la pacificación y estabilidad de la región del Río Mano. A su vez, el tribunal especial es un ejemplo para la reforma del sistema judicial en sí mísmo de Sierra Leona, y aprovecho a lo mejor la presencia de la Comisión para poder explorar la posibilidad de incluir alguna partida presupuestaria de ayudas para los proyectos de reforma del sistema judicial de Sierra Leona que están llevando a cabo las Naciones Unidas."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, mal som to šťastie, že som bol účastníkom volebnej pozorovateľskej misie podieľajúcej sa na sledovaní volieb, ktoré sa v auguste konali v  Sierra Leone a musím v prvom rade povedať, že sme boli všetci mimoriadne prekvapení, s akou profesionalitou misia, ktorú viedla moja kolegyňa zo skupiny, pani Isler Béguinová, prebiehala a stále prebieha. Ako účastník misie som mal príležitosť navštíviť Špeciálny súd a počuť priamo od šéfky registra, pani Mansarayovej, o práci, ktorú súd vykonáva. Počas návštevy nám neustále opakovali, že ak tam nebude spravodlivosť, nebude ani mier. Presne z tohto dôvodu je súd taký dôležitý. Ako sa viackrát uvádza v tomto uznesení, na pokračovanie konsolidácie mierového procesu v Sierra Leone je nevyhnutné zabezpečiť, aby zločiny nezostali nepotrestané. Pretože práca súdu má impozantné rozmery, bola veľmi nákladná a stále stojí veľa peňazí.,Zabezpečiť plný rešpekt k zákonnosti v krajine, ktorá je zničená občianskou vojnou, je veľmi ťažké. Prvou úlohou bolo zhromaždiť všetky . Bol to nemalý výkon, pretože obyvateľov bolo treba presvedčiť, že už nebudú žiadne represálie a že nebudú vystavení ďalšiemu ponižovaniu. Druhou úlohou bolo presvedčiť ľudí, že súdení nebudú len vodcovia ozbrojených skupín, ale všetci, ktorí sa podieľali na porušovaní ľudských práv. Navyše, musím zdôrazniť, že obhajoba obvinených sa prísne rešpektovala. Súd tiež v roku 2004 prijal historické rozhodnutie, ktorým odmietol uznávať vnútroštátnu amnestiu pre páchateľov vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Bez spravodlivosti niet mieru. Preto je dôležité prispieť k financovaniu tohto súdu. Máme povinnosť prispieť k mieru a stabilite v oblasti rieky Mano. Samotný Špeciálny súd je príkladom reformy právneho systému v Sierra Leone. Vyzval by som Komisiu, aby hľadala možnosť poskytnutia finančnej podpory projektom, ktoré realizuje Organizácia spojených národov s cieľom reformovať právny systém krajiny."@sk19
". Gospod predsednik, imel sem srečo prisostvovati v misiji opazovanja volitev, ki je bila prisotna na avgustovskih volitvah v Sierra Leone in zlasti moram povedati, da smo bili izjemno navdušeni nad strokovnostjo misije, ki jo vodi moja skupinska kolegica, gospa Isler Béguin in ki se še vedno izvaja. Pri tem sem imel priložnost obiskati posebno sodišče samo in o delu tega sodišča slišati neposredno od gospe Mansaray, vodje tajništva sodišča. Med tem obiskom so nam večkrat dali vedeti, da brez pravice mir ne bi bil mogoč. Ravno zato je to sodišče tako pomembno. Kot je v tej resoluciji večkrat navedeno, je za nadaljnjo krepitev mirovnega procesa v Sierra Leone ključno zagotoviti, da se za zločine izrečejo kazni. Bilo je zelo drago in veliko denarja je potrebnega, ker je delo sodišča zelo obsežno; zagotavljanje spoštovanja pravne države v celoti v državi, ki jo je opustošila državljanska vojna, je zelo težko. Na začetku je bilo treba zbrati vsa pričanja, kar sploh ni bilo enostavno: prebivalce je bilo treba prepričati, da ne bo nobenih povračilnih ukrepov in da ne bodo izpostavljeni dodatnemu ponižanju. Nato je bilo ljudi treba prepričati, da je mogoče soditi vsem vpletenim v kršitve človekovih pravic in ne samo gverilskim voditeljem. Poleg tega moram poudariti, da se je skrbno spoštovala obramba obtoženih. Sodišče je leta 2004 tudi sprejelo zgodovinsko odločitev, da storilcem vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu ne bo priznalo pravice do nacionalne amnestije. Brez pravice torej mir ni mogoč. Zato je pomembno finančno prispevati za to sodišče. Obvezani smo, da prispevamo k miru in stabilnosti v regiji Mano River. Posebno sodišče samo je primer za prenovo pravnega sistema v Sierra Leone in pri tem Komisijo pozivam, naj razmisli o možnosti zagotavljanja finančne podpore za projekte, ki jih izvajajo Združeni narodi, da se prenovi državni pravni sistem."@sl20
"Herr talman! Jag hade turen att delta i det valobservatörsuppdrag som närvarade vid de val som hölls i augusti i Sierra Leone, och jag måste först och främst säga att vi alla var synnerligen imponerade av hur professionellt detta uppdrag, som leddes av kollegan i min grupp, Marie Anne Isler Béguin, sköttes och fortfarande sköts. I den funktionen hade jag tillfälle att besöka den särskilda domstolen på ort och ställe, där justitiesekreterare Binta Mansaray informerade mig direkt om domstolens arbete. Under vårt besök fick vi ständigt höra att om det inte finns någon rättvisa så blir det ingen fred. Det är just av den anledningen som denna domstol är så viktig. Som konstateras många gånger i denna resolution är det av avgörande betydelse för det fortsatta befästandet av fredsprocessen i Sierra Leone att se till att de skyldiga till brotten ställs inför rätta. Det har varit mycket dyrt och kostat en massa pengar, eftersom domstolens arbete har haft enorma proportioner. Att säkerställa fullständig respekt för rättsstatsprincipen i ett land som har ödelagts av inbördeskrig är mycket svårt. Den första uppgiften var att samla alla vittnesmål och det var ingen liten uppgift: Befolkningen måste övertygas om att inga repressalier skulle förekomma och att den inte skulle utsättas för fler förödmjukelser. Den andra uppgiften var att övertyga människorna om att alla som hade varit inblandade i kränkningar av de mänskliga rättigheterna kunde ställas inför rätta, inte bara gerillaledarna. Dessutom måste jag framhålla att försvaret av de anklagade har respekterats samvetsgrant. Domstolen fattade också ett historiskt beslut 2004 genom att vägra att godkänna nationell amnesti för dem som gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Utan rättvisa blir det alltså ingen fred. Därför är det viktigt att bidra till finansieringen av denna domstol. Vi är skyldiga att bidra till fred och stabilitet i området kring Manofloden. Den särskilda domstolen är i sig ett exempel på hur rättssystemet i Sierra Leone har reformerats och jag vill i detta sammanhang uppmana kommissionen att undersöka möjligheten att ge finansiellt stöd till de projekt som genomförs av FN i syfte att reformera landets rättssystem."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Autor"18,15
"Mansaray"13
"in situ"18,15,1,19,14,16,3,10,13,4,21,17,12
"rule of law"18,15,3,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph