Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-06-Speech-4-081"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070906.12.4-081"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"J'ai voté en faveur de ce rapport. Il y a 20 ans, les maladies infectieuses n'étaient pas perçues comme un grand danger. Aujourd'hui, elles constituent une menace et un défi pour tous les pays. Des menaces comme la grippe pandémique, le paludisme ou la tuberculose pèsent sur la santé à cause des mutations des virus, des résistances croissantes aux antibiotiques et de la faiblesse des systèmes de santé Les nouveaux risques sanitaires incluent également des maladies d'origine alimentaire, des accidents ou des attaques chimiques, biologiques ou nucléaires, la pollution industrielle et les changements climatiques. Ces menaces pourraient mettre en danger des millions de personnes dans plusieurs pays. L'accroissement de la mondialisation, la multiplication des flux et des échanges internationaux sont aussi des facteurs aggravants. La collaboration internationale dans le domaine du contrôle des maladies infectieuses est donc d’une importance capitale. À ce titre, il est fondamental de supprimer toute entrave inutile au trafic et au commerce internationaux. Ce rapport est une incitation supplémentaire pour les États membres afin de développer de plus en plus d’actions conjointes fondées sur l’échange de bonnes pratiques. La mise en place de systèmes adaptés d’alerte en cas de pandémie grave dans les pays voisins et les pays tiers est tout aussi nécessaire."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasovala jsem pro tuto zprávu. Před dvaceti roky infekční choroby nebyly vnímány jako velká hrozba. Dnes představují riziko a výzvu pro každý stát. Zdravotní rizika jako pandemická chřipka, malárie a tuberkulóza jsou hrozná z důvodu mutace virů, jejich zvyšující se odolnosti vůči antibiotikům a slabých zdravotnických systémů. Nová zdravotní rizika představují i onemocnění vyvolaná potravou, chemické, biologické nebo nukleární nehody či útoky, průmyslové znečištění a klimatické změny. Tyto hrozby mohou ohrozit životy milionů osob v několika státech. Rozšiřující se globalizace a růst mezinárodních toků a obchodu jsou faktory, které situaci zhoršují. Mezinárodní spolupráce při kontrole infekčních chorob je proto nevyhnutelná. Z toho důvodu je důležité vyhnout se jakémukoli zbytečnému zásahu do mezinárodní dopravy a obchodu. Tato zpráva představuje pro členské státy další podnět k pokračování v přípravách společných akcí založených na výměně osvědčených postupů. Stejně důležité je také zavedení systémů včasné výstrahy v případě vážných pandemií v sousedních a třetích státech."@cs1
"Jeg stemte for denne betænkning. For 20 år siden blev smitsomme sygdomme ikke betragtet som en alvorlig trussel. I dag udgør de en risiko og en udfordring for ethvert land. Trusler som f.eks. pandemisk influenza, malaria og tuberkulose udgør en sundhedsrisiko på grund af virusmutationer, stigende antibiotikaresistens og svage sundhedssystemer. De nye sundhedsrisici omfatter også sygdomme, der overføres via fødevarer, kemiske, biologiske eller nukleare ulykker eller angreb samt industriforurening og klimaændringer. Disse trusler kan bringe millioner af menneskers liv i fare i adskillige lande. Den øgede globalisering og stigende internationale strømme og handelsaktiviteter er skærpende faktorer. Det er derfor helt afgørende med et internationalt samarbejde for at kontrollere infektionssygdomme. I denne forbindelse er det vigtigt at eliminere enhver unødvendig indblanding i den internationale trafik og handel. Denne betænkning giver medlemsstaterne et ekstra incitament til at udvikle flere fælles aktioner baseret på udveksling af gode praksis. Indførelsen af tidlige varslingssystemer i tilfælde af alvorlige pandemier i nabolande og tredjelande er også helt afgørende."@da2
". Ich habe für diesen Bericht gestimmt. Vor 20 Jahren wurden die Infektionskrankheiten nicht als größere Bedrohung wahrgenommen. Heute stellen sie für alle Länder eine Gefahr und eine Herausforderung dar. Auf Grund von Virenmutationen, zunehmenden Resistenzen gegen Antibiotika und der schwachen Gesundheitssysteme wird die Gesundheit durch Influenzapandemie, Malaria oder Tuberkulose bedroht. Die neuen Gesundheitsrisiken betreffen ebenfalls Krankheiten, die durch Lebensmittel, durch chemische, biologische oder nukleare Unfälle oder Angriffe, durch industrielle Umweltverschmutzung und Klimaänderungen ausgelöst werden. Diese Bedrohungen könnten Millionen von Menschen in vielen Ländern gefährden. Die zunehmende Globalisierung sowie das Wachstum der Warenströme und des Welthandels kommen erschwerend hinzu. Der internationalen Zusammenarbeit bei der Kontrolle von Infektionskrankheiten fällt daher eine entscheidende Rolle zu. Zu diesem Zweck ist es wichtig, jede unnötige Behinderung des Welthandels und -verkehrs zu vermeiden. Dieser Bericht stellt für die Mitgliedstaaten einen zusätzlichen Anreiz dar, weiterhin gemeinsame Aktionen auf der Grundlage bewährter Verfahren zu entwickeln. Ebenso ist es erforderlich, für den Fall von schweren Pandemien in Nachbarländern und Drittländern geeignete Frühwarnsysteme einzuführen."@de9
"Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης. Πριν από είκοσι χρόνια, οι μολυσματικές ασθένειες δεν θεωρούνταν μείζων απειλή. Σήμερα, θέτουν αποτελούν κίνδυνο και πρόκληση για κάθε χώρα. Απειλές όπως η πανδημία γρίπης, η ελονοσία και η φυματίωση αποτελούν κίνδυνο για την υγεία λόγω των μεταλλάξεων ιών, της αυξημένης αντίστασης στα αντιβιοτικά και των αδύναμων συστημάτων υγείας. Οι νέοι κίνδυνοι για την υγεία περιλαμβάνουν τις ασθένειες που συνδέονται με τις τροφές, χημικά, βιολογικά ή πυρηνικά ατυχήματα ή επιθέσεις, τη βιομηχανική μόλυνση και την αλλαγή του κλίματος. Αυτές οι απειλές μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σε πολλές χώρες. Η εξάπλωση της παγκοσμιοποίησης και οι αυξημένες διεθνείς ροές και το εμπόριο είναι επιβαρυντικοί παράγοντες. Η διεθνής συνεργασία για τον έλεγχο των μολυσματικών ασθενειών είναι, επομένως, ζωτικής σημασίας. Γι’ αυτό, είναι βασικό να εξαλειφθεί κάθε περιττός φραγμός στις διεθνείς μετακινήσεις και το εμπόριο. Αυτή η έκθεση παρέχει πρόσθετο κίνητρο στα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω κοινές δράσεις με βάση την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Η ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση σοβαρής πανδημίας σε γειτονικές και τρίτες χώρες είναι επίσης εξαιρετικά σημαντική."@el10
"I voted in favour of this report. Twenty years ago infectious diseases were not perceived as a major threat. Today they pose a risk and a challenge for every country. Threats such as pandemic influenza, malaria and tuberculosis are a health risk because of virus mutations, increasing resistance to antibiotics and weak health systems. The new health risks also include foodborne diseases, chemical, biological or nuclear accidents or attacks, industrial pollution and climate change. These threats could endanger the lives of millions of people in several countries. The spread of globalisation and increasing international flows and trade are aggravating factors. International collaboration to control infectious diseases is therefore vital. To this end, it is essential to eliminate any unnecessary interference with international traffic and trade. This report provides an additional incentive for the Member States to develop further joint actions based on the exchange of good practices. The introduction of early warning systems in the case of serious pandemics in neighbouring countries and third countries is equally crucial."@en4
"He votado a favor de este informe. Hace 20 años, las enfermedades infecciosas no se consideraban un gran peligro. Hoy, constituyen una amenaza y un desafío para todos los países. La gripe pandémica, la malaria o la tuberculosis son una amenaza para la salud debido a las mutaciones de los virus, la creciente resistencia a los antibióticos y las carencias de los sistemas sanitarios Entre los nuevos riesgos sanitarios se encuentran también las enfermedades de origen alimentario, los accidentes o ataques químicos, biológicos o nucleares, la contaminación industrial y el cambio climático. Estas amenazas podrían poner en peligro a millones de personas en varios países. El desarrollo de la globalización y la multiplicación de los flujos e intercambios internacionales son factores agravantes. La colaboración internacional en materia de control de las enfermedades infecciosas reviste, pues, una importancia capital. A este respecto, es fundamental suprimir cualquier obstáculo inútil al tráfico y el comercio internacionales. Este informe es un incentivo más para que los Estados miembros desarrollen más acciones conjuntas basadas en el intercambio de buenas prácticas. También es necesario implantar sistemas de alerta adecuados a situaciones de pandemia grave en países vecinos y terceros países."@es21
"Mina hääletasin kõnealuse raporti poolt. Kakskümmend aastat tagasi ei tunnetatud nakkushaigusi suure ohuna. Tänapäeval kujutavad nad riski ja põhjustavad probleeme igale riigile. Ohud nagu gripipandeemia, malaaria ja tuberkuloos on tervishoiuriskid viiruste muteerumise pärast, mille tagajärjel on viirused resistentsed antibiootikumidele ja nõrkadele tervishoiusüsteemidele. Uued terviseriskid hõlmavad ka toidust põhjustatud haigusi, bioloogilisi õnnetusi ja tuumaavariisid või bioloogilisi ja tuumarünnakuid, tööstuslikku saastet ning kliimamuutust. Kõnealused riskid võivad ohustada miljonite inimeste elu paljudes riikides. Intensiivne üleilmastumine ja järjest suuremad rahvusvahelised vood ning kaubandus on raskendavad tegurid. Rahvusvaheline koostöö nakkushaiguste kontrollis on seega möödapääsmatu. Seetõttu on vajalik hoida ära rahvusvahelise liikluse ja kaubanduse mis tahes põhjendamatu häirimine. Kõnealune raport tagab täiendava ajendi liikmesriikidele välja töötada uusi ühiseid meetmeid kasulikke kogemusi vahetades. Varase hoiatussüsteemi kehtestamine raske pandeemia korral naaberriigis ja kolmandates riikides on sama oluline."@et5
"Äänestin tämän mietinnön puolesta. Tartuntatauteja ei kaksikymmentä vuotta sitten pidetty suurena uhkana. Nykyisin ne ovat uhkana ja haasteena kaikille maille. Influenssapandemian, malarian ja tuberkuloosin tyyppiset uhat muodostavat terveysriskin virusmutaatioiden, lisääntyvän antibioottiresistenssin ja terveydenhoitojärjestelmien heikkouden vuoksi. Uusiin terveysriskeihin sisältyvät myös elintarvikeperäiset taudit, kemialliset tai biologiset onnettomuudet tai hyökkäykset tai ydinonnettomuudet tai -hyökkäykset, teollisuuden saasteet ja ilmastonmuutos. Nämä uhat voivat vaarantaa miljoonien ihmisten hengen monissa maissa. Tilannetta vaikeuttavat globalisaation leviäminen sekä kansainvälisten virtojen ja kaupan kasvu. Tartuntatautien valvontaa koskeva kansainvälinen yhteistyö on näin ollen elintärkeää. Tästä syystä on välttämätöntä poistaa kaikki tarpeettomat kansainvälistä liikennettä ja kauppaa haittaavat tekijät. Mietinnössä kannustetaan jäsenvaltioita kehittämään uusia yhteisiä toimenpiteitä, jotka perustuvat hyvien käytäntöjen vaihtoon. Varhaisvaroitusjärjestelmien käyttöönotto naapurimaissa ja kolmansissa maissa esiintyvien vakavien pandemioiden varalta on myös ratkaisevan tärkeää."@fi7
"Én a jelentés mellett szavaztam. Húsz évvel ezelőtt a fertőző betegségeket nem tekintették jelentős veszélynek. Napjainkban azonban minden ország számára kockázatot és kihívást jelentenek. Az olyan fenyegetések, mint például a járványos influenza, a malária és a tuberkulózis a vírusok mutációja miatt jelentenek egészségügyi kockázatot, növelve az antibiotikumokkal szembeni ellenállást és gyenge egészségvédelmi rendszereket eredményezve. Az új egészségügyi kockázatok magukban foglalják az élelmiszerből származó megbetegedéseket, a vegyi, biológiai vagy nukleáris baleseteket, illetve támadásokat, az ipari szennyezést és az éghajlatváltozást is. Ezek a fenyegetések számtalan országban több millió ember életét veszélyeztethetik. A globalizáció terjedése, valamint a növekvő nemzetközi forgalom és kereskedelem súlyosbító tényezők. Ezért a fertőző betegségek ellenőrzésére irányuló nemzetközi együttműködés létfontosságú. E célból elengedhetetlen, hogy minden szükségtelen, a nemzetközi forgalmat és kereskedelmet zavaró tényezőt megszüntessünk. Ez a jelentés egy újabb ösztönzést ad a tagállamoknak, hogy a helyes gyakorlatok cseréjén alapuló, további együttes fellépéseket dolgozzanak ki. A korai figyelmeztető rendszerek bevezetése a szomszédos országokban és harmadik országokban megjelenő súlyos járványok esetén hasonlóképpen döntő fontosságú."@hu11
". Ho votato a favore della presente relazione. Vent’anni fa le malattie infettive non venivano percepite come una minaccia seria, mentre oggi rappresentano un rischio e una sfida per tutti i paesi. Le minacce come le epidemie di influenza, malaria e tubercolosi rappresentano un rischio per la salute a causa delle mutazioni dei virus, dell’aumento della resistenza agli antibiotici e a sistemi sanitari deboli. I nuovi rischi per la salute includono inoltre le malattie di origine alimentare, gli incidenti o gli attacchi chimici, biologici e nucleari, l’inquinamento industriale e il cambiamento climatico. Tali minacce potrebbero mettere a repentaglio le vite di milioni di persone in diversi paesi. La diffusione della globalizzazione e la crescita dei flussi e del commercio internazionali rappresentano dei fattori aggravanti. La cooperazione internazionale volta a controllare le malattie infettive è pertanto di importanza vitale. A tale fine, è fondamentale eliminare qualsiasi inutile ingerenza con il traffico e il commercio internazionali. La presente relazione fornisce agli Stati membri un ulteriore incentivo per sviluppare altre iniziative comuni che si basino sullo scambio di migliori pratiche. L’introduzione di sistemi di allarme rapido nel caso di pandemie gravi nei paesi limitrofi e nei paesi terzi è parimenti di importanza vitale."@it12
"Balsavau už šį pranešimą. Prieš dvidešimt metų užkrečiamos ligos nebuvo laikomos didele grėsme. Šiandien jos kelia riziką ir meta iššūkį visoms šalims. Tokios grėsmės kaip gripo pandemija, maliarija ir tuberkuliozė sukelia riziką sveikatai dėl virusų mutacijos, didėjančio atsparumo antibiotikams ir prastų sveikatos priežiūros sistemų. Naujos rizikos sveikatai rūšys taip pat aprėpia su maistu plintančias ligas, chemines, biologines ar branduolines avarijas ar išpuolius, pramoninę taršą ir klimato kaitą. Šios grėsmės galėtų būti pavojingos milijonų žmonių gyvybei keliose šalyse. Globalizacijos plitimas ir didėjantys tarptautiniai srautai ir prekyba dar apsunkina padėtį. Todėl itin svarbus tarptautinis bendradarbiavimas kontroliuojant užkrečiamas ligas. Tam labai svarbu vengti bet kokio nereikalingo kišimosi į tarptautinį judėjimą ir prekybą. Šiame pranešime valstybės narės taip pat raginamos kurti tolesnius jungtinius veiksmus remiantis keitimusi gerąja praktika. Taip pat būtina įvesti ankstyvojo perspėjimo sistemas kilus rimtai pandemijai kaimyninėse valstybėse ir trečiosiose šalyse."@lt14
"Es balsoju par šo ziņojumu. Pirms divdesmit gadiem infekcijas slimības netika uzskatītas par nopietnu apdraudējumu. Šodien tās ir risks un izaicinājums katrai valstij. Tādi draudi kā pandēmiskā gripa, malārija un tuberkuloze ir risks veselībai tādēļ, ka notiek vīrusu mutācijas, palielinās to izturība pret antibiotikām un arī tādēļ, ka veselības aprūpes sistēmas ir vājas. Jaunie riski veselībai ietver arī pārtikas izraisītās slimības, ķīmiskās, bioloģiskās vai kodolkatastrofas vai uzbrukumus, industriālo piesārņojumu un klimata pārmaiņas. Šie draudi var skart miljoniem cilvēku dzīvi vairākās valstīs. Globalizācijas palielināšanās un pieaugošā starptautiskā plūsma un tirdzniecība ir situāciju pasliktinoši faktori. Tādēļ ļoti būtiska ir starptautiskā sadarbība infekcijas slimību kontrolēšanā. Šajā sakarībā ir būtiski novērst jebkādu nevajadzīgu iejaukšanos starptautiskajos pārvadājumos un tirdzniecībā. Šis ziņojums dalībvalstīm dod papildu stimulu attīstīt turpmāku kopējo rīcību, balstoties uz labākās prakses apmaiņu. Agrīnās brīdināšanas sistēmas izveide kaimiņvalstīs un trešās valstīs nopietnu pandēmiju gadījumiem ir ļoti būtiska."@lv13
"J'ai voté en faveur de ce rapport. Il y a 20 ans, les maladies infectieuses n'étaient pas perçues comme un grand danger. Aujourd'hui, elles constituent une menace et un défi pour tous les pays. Des menaces comme la grippe pandémique, le paludisme ou la tuberculose pèsent sur la santé à cause des mutations des virus, des résistances croissantes aux antibiotiques et de la faiblesse des systèmes de santé Les nouveaux risques sanitaires incluent également des maladies d'origine alimentaire, des accidents ou des attaques chimiques, biologiques ou nucléaires, la pollution industrielle et les changements climatiques. Ces menaces pourraient mettre en danger des millions de personnes dans plusieurs pays. L'accroissement de la mondialisation, la multiplication des flux et des échanges internationaux sont aussi des facteurs aggravants. La collaboration internationale dans le domaine du contrôle des maladies infectieuses est donc d’une importance capitale. À ce titre, il est fondamental de supprimer toute entrave inutile au trafic et au commerce internationaux. Ce rapport est une incitation supplémentaire pour les États membres afin de développer de plus en plus d’actions conjointes fondées sur l’échange de bonnes pratiques. La mise en place de systèmes adaptés d’alerte en cas de pandémie grave dans les pays voisins et les pays tiers est tout aussi nécessaire."@mt15
"Ik heb voor dit verslag gestemd. Twintig jaar geleden werden besmettelijke ziekten niet als een grote bedreiging gezien. Nu vormen ze een gevaar en een uitdaging voor elk land. Dreigingen als een grieppandemie, malaria en tuberculose vormen een gezondheidsrisico vanwege virusmutaties, toenemende resistentie tegen antibiotica en zwakke gezondheidszorgstelsels. De nieuwe gezondheidsrisico’s omvatten ook door voedsel overgedragen ziekten, chemische, biologische en nucleaire ongelukken of aanslagen, vervuiling door industrieën en de klimaatverandering. Deze dreigingen kunnen de levens van miljoenen mensen in verschillende landen in gevaar brengen. De globalisering en de groei van de internationale stromen en handel zijn daarbij verzwarende factoren. Daarom is internationale samenwerking om besmettelijke ziekten onder controle te krijgen van vitaal belang. Daarbij moet elke onnodige verstoring van het internationale verkeer en de internationale handel worden vermeden. Dit verslag voorziet in een extra prikkel voor de lidstaten om verdere gezamenlijke acties te ontwikkelen op basis van de uitwisseling van goede praktijken. De invoering van systemen voor vroegtijdige waarschuwingen in het geval van ernstige pandemieën in aangrenzende en derde landen is eveneens cruciaal."@nl3
"Głosowałam za tym sprawozdaniem. Dwadzieścia lat temu choroby zakaźne nie były postrzeganie jako poważne zagrożenie. Obecnie stanowią one ryzyko i wyzwanie dla każdego kraju. Zagrożenia takie jak pandemia grypy, malaria i gruźlica są zagrożeniem dla zdrowia z uwagi na mutację wirusów podnoszących odporność na antybiotyki oraz słabe systemy zdrowotne. Nowe zagrożenia zdrowotne obejmują także choroby spowodowane żywnością, wypadkami chemicznymi, biologicznymi i jądrowymi lub atakami, zanieczyszczeniami przemysłowymi i zmianami klimatu. Czynniki te mogą zagrażać życiu milionów ludzi w wielu krajach. Rozpowszechnianie się globalizacji i wzrost międzynarodowych przepływów i handlu pogarszają sytuację. A zatem bardzo istotna jest współpraca międzynarodowa w celu kontrolowania chorób zakaźnych. W tym celu zasadnicze znaczenie ma wyeliminowanie wszelkiego zbędnego oddziaływania na ruch i handel międzynarodowy. Sprawozdanie to dostarcza dodatkowego bodźca dla państw członkowskich do dalszego rozwoju wspólnych działań opartych na wymianie dobrych praktyk. Wielkie znaczenie ma także wprowadzenie systemu wczesnego ostrzegania w przypadku poważnego zagrożenia pandemią w krajach sąsiadujących i państwach trzecich."@pl16
"Votei a favor deste relatório. Há 20 anos, as doenças infecciosas não eram consideradas como uma grande ameaça. Hoje em dia, constituem uma ameaça e um desafio para todos os países. Ameaças como a gripe pandémica, a malária e a tuberculose constituem um risco para a saúde, devido às mutações dos vírus, à crescente resistência aos antibióticos e à debilidade dos sistemas de saúde. Os novos riscos sanitários incluem igualmente doenças de origem alimentar, acidentes ou ataques químicos, biológicos ou nucleares, a poluição industrial e as alterações climáticas. Estas ameaças podem pôr em perigo a vida de milhões de pessoas em vários países. O crescimento da globalização e o aumento dos fluxos e dos intercâmbios comerciais internacionais são igualmente factores agravantes. A cooperação internacional no domínio do controlo das doenças infecciosas é, por conseguinte, de vital importância. Para o efeito, é fundamental suprimir quaisquer entraves desnecessários ao tráfego e ao comércio internacionais. Este relatório constitui um incentivo adicional para que os Estados-Membros desenvolvam novas acções conjuntas, assentes no intercâmbio de boas práticas. A introdução de sistemas de alerta precoce em caso de pandemia grave em países vizinhos e países terceiros é igualmente crucial."@pt17
"J'ai voté en faveur de ce rapport. Il y a 20 ans, les maladies infectieuses n'étaient pas perçues comme un grand danger. Aujourd'hui, elles constituent une menace et un défi pour tous les pays. Des menaces comme la grippe pandémique, le paludisme ou la tuberculose pèsent sur la santé à cause des mutations des virus, des résistances croissantes aux antibiotiques et de la faiblesse des systèmes de santé Les nouveaux risques sanitaires incluent également des maladies d'origine alimentaire, des accidents ou des attaques chimiques, biologiques ou nucléaires, la pollution industrielle et les changements climatiques. Ces menaces pourraient mettre en danger des millions de personnes dans plusieurs pays. L'accroissement de la mondialisation, la multiplication des flux et des échanges internationaux sont aussi des facteurs aggravants. La collaboration internationale dans le domaine du contrôle des maladies infectieuses est donc d’une importance capitale. À ce titre, il est fondamental de supprimer toute entrave inutile au trafic et au commerce internationaux. Ce rapport est une incitation supplémentaire pour les États membres afin de développer de plus en plus d’actions conjointes fondées sur l’échange de bonnes pratiques. La mise en place de systèmes adaptés d’alerte en cas de pandémie grave dans les pays voisins et les pays tiers est tout aussi nécessaire."@ro18
"Hlasoval som za túto správu. Pred dvadsiatimi rokmi sa infekčné choroby nevnímali ako veľká hrozba. Teraz predstavujú riziko a výzvu pre každú krajinu. Hrozny, ako pandemická chrípka, malária a tuberkulóza sú zdravotnými rizikami z dôvodu mutácie vírusov, zvyšujúcej sa odolnosti voči antibiotikám a slabých zdravotníckych systémov. Nové zdravotné riziká predstavujú aj choroby vyvolané potravou, chemické, biologické alebo nukleárne nehody alebo útoky, priemyselné znečistenie a klimatické zmeny. Tieto hrozby môžu ohroziť životy miliónov ľudí v niekoľkých krajinách. Šírenie globalizácie a rast medzinárodných tokov a obchodu sú faktormi, ktoré situáciu zhoršujú. Medzinárodná spolupráca na kontrole infekčných chorôb je preto nevyhnutná. Z toho dôvodu je dôležité vyhnúť sa akémukoľvek zbytočnému zásahu do medzinárodnej dopravy a obchodu. Táto správa predstavuje pre členské štáty ďalší podnet, aby pokračovali v príprave spoločných akcií založených na výmene osvedčených postupov. Rovnako dôležité je aj zavedenie systémov včasnej výstrahy v prípade vážnych pandémií v susedných krajinách a tretích štátoch."@sk19
". Glasovala sem za to poročilo. Pred dvajsetimi leti se nalezljivih bolezni še nismo dojemali kot velike nevarnosti. Danes predstavljajo tveganje in izziv za vsako državo. Nevarnosti, kot so pandemija influence, malarija in tuberkuloza, so tveganje za zdravje zaradi virusnih mutacij, večanja odpornosti na antibiotike in šibkih zdravstvenih sistemov. Nova tveganja za zdravje vključujejo tudi bolezni, ki se prenašajo s hrano, kemične, biološke ali jedrske nesreče ali napade, industrijsko onesnaževanje ter podnebne spremembe. Takšne grožnje lahko ogrozijo življenja milijonov ljudi v mnogih državah. Širjenje globalizacije in večanje mednarodnih tokov ter trgovine stvari le poostrujejo. Zato je mednarodno sodelovanje za obvladovanje nalezljivih bolezni ključno. Zato je pomembno, da se odpravijo nepotrebna poseganja v mednarodni promet in trgovino. To poročilo zagotavlja dodatno spodbudo za države članice, da razvijejo nadaljnje skupne dejavnosti, ki temeljijo na izmenjavi dobrih praks. Uvedba sistemov zgodnjega obveščanja v primerih nevarnih pandemij v sosednjih državah in tretjih državah je prav tako ključna."@sl20
"Jag röstade för betänkandet. För tjugo år sedan sågs inte infektionssjukdomar som ett allvarligt hot. Idag utgör de en risk och en utmaning för alla länder. Hot som pandemisk influensa, malaria och tuberkulos är en hälsorisk på grund av virusmutationer, ökad antibiotikaresistens och bristfälliga hälsosystem. De nya hälsoriskerna omfattar även matförgiftning, kemiska och biologiska olyckor samt kärnkraftsolyckor och kärnvapenattacker, industriella föroreningar och klimatförändringar. Dessa hot kan äventyra miljontals människors liv i många olika länder. Globaliseringens spridning och de ökade internationella flödena samt handeln är förvärrande faktorer. Internationellt samarbete för att kontrollera infektionssjukdomarna är därför av yttersta vikt. För att uppnå detta mål måste man eliminera all onödig inverkan på internationell handel. Betänkandet förser medlemsstaterna med ytterligare ett incitament att vidareutveckla de gemensamma åtgärderna som baseras på ett utbyte av god praxis. Införandet av system för tidig varning vid allvarliga pandemier i grannländer och tredjeländer är lika fundamentala."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph