Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-06-Speech-4-027"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070906.2.4-027"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch von meiner Seite aus ein herzliches Dankeschön an Frau Patrie und vor allem auch an unseren Schattenberichterstatter Kurt Lechner, dessen Ausführungen von vorhin ich mich vorbehaltlos anschließen kann. Ich glaube, Frau Kommissarin, dass der Entscheidungsgang und die Vorlage Ihres Grünbuchs hier ein Musterbeispiel für eine gute Zusammenarbeit zwischen Parlament und Kommission sind und dass wir solch eine effektive Kooperation auch an anderen Stellen bräuchten. Denn es geht hier, bei einem eher technischen Bericht, um eine Schnittstelle der europäischen Verbrauchergesetzgebung, der europäischen Binnenmarktgesetzgebung, weil wir auf der einen Seite die Entwicklung des gemeinsamen Referenzrahmens haben, wo bislang zu wenig an Texten vorlag. Rom I, die Verordnung im Rechtsausschuss wurde angesprochen, und daneben der europäische Verbraucherschutz-Acquis. Ich glaube, dass dieses Maßnahmenbündel immer im Zusammenhang gesehen werden muss, damit wir am Schluss ein kohärentes und einheitliches Recht bekommen, das, wie auch von anderen Rednern vorher angesprochen wurde, für den Verbraucher transparent ist. Transparenz für den Verbraucher bedeutet aber im Einzelfall nicht unbedingt — wie der Kollege Lechner schon ausgeführt hat —, dass wir aus allen Mitgliedstaaten gewissermaßen die höchsten Normen zu einem europäischen Brei zusammenrühren, sondern wir sollten wirklich auf europäischer Ebene überlegen, welche zielgerichtete Strategie wir brauchen, um dem europäischen Verbraucher eine überschaubare und einheitliche europäische Verbraucherrechtsetzung in die Hand zu geben. Der Vorschlag einer blauen Flagge auf europäischen Verbraucherseiten, auf europäischen Verkäuferseiten mag durchaus Charme haben, aber ich glaube, dass es natürlich noch wichtiger und noch besser für den Binnenmarkt wäre, wenn es gelänge, die Mitgliedstaaten in ihrer nationalen Gesetzgebung auf einem einheitlichen Weg nach vorne zu bringen. Hier schließt sich die Frage der Mindest- und Maximalharmonisierung an. Ich glaube, wie andere Kollegen unserer Fraktion auch schon gesagt haben, dass wir vorsichtig sein müssen in der Argumentation. Der Binnenmarkt lebt davon, dass die Verbraucher sich auf die aus ihrer Sicht geltenden Rechtsnormen verlassen können. Das geht natürlich nur, wenn diese Rechtsnormen überall gelten. Deswegen begrüße ich, dass Frau Gebhardt gesagt hat, dass wir beispielsweise in vielen Bereichen einheitliche Begriffsbestimmungen brauchen. Ich glaube aber, dass wir an anderen Stellen vorsichtig sein und den Mitgliedstaaten auch klar sagen müssen: Wenn wir einen einheitlichen Binnenmarkt und einheitliche Verbraucherschutzvorschriften haben wollen, dann kann das nicht nach dem Motto gehen: „Jeder kann noch ein bisschen was draufsatteln“, weil der Verbraucher gerade dadurch verwirrt wird. Deswegen werden wir bei der Abstimmung nachher auch dieser Linie folgen. Frau Kommissarin, die Sammeldaten sind schon angesprochen worden. Wir sehen sehr wohlwollend Ihre Aktivitäten zu Gunsten der Verbraucher, auch im Bereich des Themas . Allerdings muss eben klar sein, dass wir in Europa definitiv amerikanische Verhältnisse ausschließen wollen, und da sind wir sehr gespannt, dass Sie das, was Sie teilweise schon gesagt haben, uns einmal entsprechend detailliert vortragen und wir auch darauf vertrauen können, dass Sie diese amerikanischen Verhältnisse in Europa definitiv ausschließen. Musterklagen — und da werden wir von der EVP-ED-Fraktion selber auch noch etwas vorlegen — sowie Musterprozesse sind durchaus im Sinne des Verbrauchers, und das würden wir auch unterstützen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, dámy a pánové, také bych rád vyjádřil své srdečné poděkování paní Patrieové a zejména našemu stínovému zpravodaji, pánovi Kurtu Lechnerovi, s jehož poznámkami v této rozpravě úplně souhlasím. Paní komisařko, podle mého názoru jsou tento rozhodovací proces a předložení vaší zelené knihy příkladným modelem dobré spolupráce mezi Parlamentem a Komisí, což připomíná, že takovou účinnou spolupráci potřebujeme i v jiných oblastech. To, čím se tu nyní zabýváme, tato spíše technická zpráva, je vlastně rozhraním mezi evropskými spotřebitelskými právními předpisy a evropskými právními předpisy pro vnitřní trhu, protože na jedné straně tu máme přípravu společného referenčního rámce, kde zatím není k dispozici dostatek materiálů. Záležitosti, které již byly předloženy, jsou Řím I, nařízení ve Výboru pro právní záležitosti a evropské právní předpisy v oblasti ochrany spotřebitelů. Domnívám se, že na tato opatření je vždy třeba nazírat v jejich vzájemném vztahu tak, abychom na konci měli soudržné a jednotné právo, které, jak již uvedli předcházející řečníci, bude pro spotřebitele transparentní. Transparentnost pro spotřebitele však nemusí v každém případě nevyhnutelně znamenat, jak již uvedl pan Lechner, že bychom měli směšovat všechny nejpřísnější normy z každého členského státu do jakéhosi evropského mišmaše. Namísto toho bychom měli na evropské úrovni zvážit, jakou cílenou strategii potřebujeme rozvinout, abychom evropskému spotřebiteli poskytli přehlednou a soudržnou evropskou spotřebitelskou legislativu. Návrh „modré vlajky“ pro evropského spotřebitele, pro kupujícího, může mít svůj půvab, ale domnívám se, že je určitě důležitější, a dokonce pro vnitřní trh také lepší, pokud bychom dokázali úspěšně vést členské státy jedním směrem v přípravě jejich vnitrostátních právních předpisů. To mě přivádí k otázce minimální a maximální harmonizace. Domnívám se, jak již uvedli někteří kolegové z naší skupiny, že musíme být ve svých argumentech opatrní. Vnitřní trh prosperuje na základě faktu, že spotřebitelé se mohou spolehnout na to, co vnímají jako platné právní normy. Samozřejmě platí to jen tehdy, když se tyto právní normy uplatňují všude. Proto vítám to, co řekla paní Gebhardtová, že v mnohých oblastech potřebujeme například jednotné vymezení terminologie. Zároveň se však domnívám, že musíme postupovat opatrně také v dalších otázkách. Členským státům musíme vysvětlit, že pokud chceme mít jednotný vnitřní trh a jednotné ustanovení na ochranu spotřebitele, nemohou fungovat, budeme-li se držet představy, že „každý může přidat kousek“, neboť to s jistotou povede k zmatení spotřebitele. Toto je linie, kterou budeme sledovat i během dalších hlasování. Paní komisařko, již se tu uváděly kolektivní údaje. Velmi pozitivně vnímáme vaše aktivity v prospěch spotřebitelů, včetně problematiky hromadné žaloby. Musí však také být úplně jasné, že rozhodně chceme vyloučit americké poměry v Evropě. Jsme proto velmi zvědaví na podrobnosti toho, co nám chcete předložit, když jste již cosi načrtla v hrubých rysech. Chceme se znovu ubezpečit, že rozhodně vylučujete americké poměry v Evropě. Soudní procesy v rámci hromadných žalob, k čemuž tu skupina PPE-DE sama něco navrhne, a zkušební případy jsou zcela v zájmu spotřebitele, a to budeme také podporovat."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Der skal også lyde en hjertelig tak fra mig til fru Patrie og især også til vores skyggeordfører, Kurt Lechner, hvis forudgående redegørelser jeg fuldt ud kan tilslutte mig. Efter min mening er beslutningstagningsprocessen og fremlæggelsen af grønbogen et mønstereksempel på et godt samarbejde mellem Parlamentet og Kommissionen og på, at vi også har brug for denne type effektivt samarbejde på andre områder. Her er der nemlig, med denne temmelig tekniske betænkning, tale om en grænseflade mellem den europæiske forbrugerlovgivning og lovgivningen for det europæiske indre marked, fordi vi på den ene side har udviklingen af en fælles referenceramme, hvor vi hidtil har haft for få tekster: Rom I, forordningen i Retsudvalget og derudover de europæiske forbrugerbeskyttelsesbestemmelser. Efter min mening skal denne pakke af foranstaltninger altid ses i sammenhæng, så vi i sidste ende får nogle sammenhængende og fælles bestemmelser, som er gennemsigtige for forbrugerne, hvilket andre talere også har været inde på. Som hr. Lechner allerede har påpeget, betyder gennemsigtighed for forbrugerne dog ikke ubetinget i det enkelte tilfælde, at vi så at sige skal blande de højeste standarder fra alle medlemslande sammen i én stor europæisk grød, men at vi på europæisk plan derimod overvejer, hvilken målrettet strategi vi har brug for, hvis vi skal kunne give de europæiske forbrugere en overskuelig og fælles europæisk forbrugerlovgivning i hånden. Forslaget om et blåt flag på europæiske forbrugersider, på europæiske salgssider, lyder måske meget charmerende, men efter min mening ville det være langt vigtigere og langt bedre for det indre marked, hvis det lykkes at få medlemsstaterne med hver deres nationale lovgivning til at arbejde sammen. Det leder mig til spørgsmålet om minimums- og maksimumsharmonisering. Jeg mener - som andre medlemmer af min gruppe også allerede har været inde på - at vi skal være forsigtige i vores argumentation. Det indre marked er baseret på, at forbrugerne kan regne med de retslige standarder, der gælder set fra deres synspunkt. Det kan naturligvis kun ske, hvis disse retslige standarder gælder overalt. Derfor bifalder jeg fru Gebhardts ord om, at vi f.eks. på mange områder har brug for fælles definitioner. Jeg tror dog, vi skal være forsigtige på andre områder og præcisere over for medlemsstaterne, at hvis vi ønsker et fælles indre marked og fælles forbrugerbeskyttelsesregler, så kan mottoet ikke lyde: "Alle kan lægge lidt til efter ønske", fordi det simpelthen forvirrer forbrugerne. Derfor vil vi også følge denne linje ved den efterfølgende afstemning. Vi har allerede været inde på kollektive data. Vi ser med stor velvilje på Deres aktiviteter til fordel for forbrugerne, også inden for class action. Det skal dog stå klart, at vi helt klart ønsker at undgå amerikanske forhold i Europa, og nu ser vi meget frem til, at De på et tidspunkt vil fremlægge det, De til dels allerede har sagt, for os i detaljer, og til, at vi også kan stole på, at De definitivt udelukker amerikanske forhold i Europa. Typeklager, som vi fra PPE-DE-Gruppen også selv vil komme med et indlæg om, og typeprocesser er helt klart til fordel for forbrugerne, og det vil vi også støtte."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω θερμά την κ. Patrie και κυρίως τον σκιώδη εισηγητή μας κ. Lechner, μπορώ δε να συμφωνήσω απόλυτα με τις δηλώσεις που έκανε προηγουμένως. Κυρία Επίτροπε, πιστεύω ότι η διαδικασία λήψης απόφασης και η υποβολή του Πράσινου Βιβλίου είναι υπόδειγμα καλής συνεργασίας μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής και ότι θα μας χρειαζόταν μια τόσο αποτελεσματική συνεργασία και σε άλλα θέματα. Η έκθεση αυτή, που είναι μάλλον τεχνικού χαρακτήρα, αφορά το σημείο επαφής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τους καταναλωτές και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά, επειδή έχουμε αφενός την ανάπτυξη του κοινού πλαισίου αναφοράς, για την οποία μέχρι τώρα δεν υπήρχαν αρκετά νομοθετικά κείμενα. Αναφέρθηκε η Ρώμη Ι, ο κανονισμός της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και παράλληλα το κοινοτικό κεκτημένο για την προστασία των καταναλωτών. Πιστεύω ότι αυτή τη δέσμη μέτρων πρέπει να τη βλέπουμε πάντα σαν σύνολο για να έχουμε στο τέλος ένα συνεπές και ενιαίο δίκαιο που, όπως είπαν και άλλοι ομιλητές, θα είναι διαφανές για τον καταναλωτή. Ωστόσο, όπως ήδη ανέλυσε ο κ. Lechner, η διαφάνεια για τον καταναλωτή δεν σημαίνει οπωσδήποτε στην κάθε μεμονωμένη περίπτωση ότι συγκεντρώνουμε τρόπον τινά τα καλύτερα πρότυπα από όλα τα κράτη μέλη κάνοντας ένα ευρωπαϊκό συνονθύλευμα, αντίθετα, πρέπει να εξετάσουμε πραγματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο ποια στοχοθετημένη στρατηγική χρειαζόμαστε για να προσφέρουμε στον ευρωπαίο καταναλωτή μία ευσύνοπτη και ενιαία νομοθεσία για τους καταναλωτές. Η πρόταση για μια γαλάζια σημαία για τον ευρωπαίο καταναλωτή, για τον αγοραστή, είναι βέβαια ελκυστική, εγώ όμως πιστεύω πως ασφαλώς θα ήταν πολύ πιο σημαντικό και καλό για την εσωτερική αγορά να επιτύχουμε ώστε τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν μια ενιαία κατεύθυνση στις εθνικές νομοθεσίες τους. Με αυτό φθάνω και στο θέμα της μέγιστης και ελάχιστης εναρμόνισης. Πιστεύω, όπως είπαν ήδη άλλοι συνάδελφοι της Ομάδας μας, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ως προς τα επιχειρήματά μας. Η εσωτερική αγορά ζει χάρη στο γεγονός ότι οι καταναλωτές μπορούν να εμπιστευτούν τα νομικά πρότυπα που θεωρούν έγκυρα. Φυσικά, αυτό είναι δυνατό μόνον εάν τα νομικά αυτά πρότυπα ισχύουν παντού και γι’ αυτό επικροτώ την άποψη της κ. Gebhardt ότι για παράδειγμα χρειαζόμαστε σε πολλούς τομείς ενιαίους ορισμούς. Ωστόσο πιστεύω ότι πρέπει να δείξουμε προσοχή ως προς άλλα σημεία και να πούμε καθαρά στα κράτη μέλη πως αν θέλουμε μία ενιαία εσωτερική αγορά και ενιαίες διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή, δεν μπορούμε να υιοθετούμε την άποψη ότι ο καθένας μπορεί να προσθέσει κάτι, γιατί ειδικά αυτό σίγουρα θα προκαλέσει σύγχυση στον καταναλωτή. Αυτή τη γραμμή θα ακολουθήσουμε στην ψηφοφορία που θα γίνει μετά. Κυρία Επίτροπε, αναφέρθηκαν ήδη τα συλλογικά δεδομένα. Βλέπουμε πολύ θετικά τις δραστηριότητές σας υπέρ των καταναλωτών, και στον τομέα των συλλογικών αγωγών. Πρέπει όμως να είναι επίσης σαφές ότι θέλουμε να αποφύγουμε κατηγορηματικά τις αμερικανικές συνθήκες στην Ευρώπη και περιμένουμε με ανυπομονησία να μας παρουσιάσετε αναλυτικά αυτά που εν μέρει ήδη εκθέσατε γενικά και να μας επαναβεβαιώσετε ότι θα αποκλείσετε οριστικά αυτές τις αμερικανικές συνθήκες στην Ευρώπη. Οι συλλογικές προσφυγές –εδώ θα παρουσιάσει κάτι και η Ομάδα του ΕΛΚ-ΕΔ- και οι διαδικασίες ελέγχου είναι οπωσδήποτε προς όφελος των καταναλωτών και θα τις υποστηρίξουμε."@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, I too would like to express my warm thanks to Mrs Patrie and above all to our shadow rapporteur, Kurt Lechner, whose comments in this debate I completely endorse. In my view, Commissioner, the decision-making process and the submission of your Green Paper are an exemplary model of good cooperation between Parliament and the Commission, highlighting that we need this kind of effective cooperation in other areas as well. What we are dealing with here, with this more technical report, is the interface between European consumer legislation and European internal market legislation, because on the one hand, we have the development of the common frame of reference, where until now, not enough texts have been available. The issues which have been raised are Rome I, the regulation in the Committee on Legal Affairs and Europe's consumer acquis. I believe that these measures must always be viewed in relation to each other so that in the end we have a coherent and unified law which – as other speakers have already mentioned – is transparent for the consumer. However, transparency for the consumer does not in every case necessarily mean – as Mr Lechner has already stated – that we should mix up all the highest standards from every Member State into a kind of European hotch-potch; instead, we really should be considering at European level which targeted strategy we need to deploy in order to provide the European consumer with clear and coherent European consumer legislation. The proposal for a ‘blue flag’ for the European consumer, for the purchaser, may have its appeal, but I believe that it would of course be even more important and even better for the internal market if we could successfully guide the Member States along a unified course in their national legislation. This brings me to the issue of minimum and maximum harmonisation. I believe – as some of my colleagues from my group have already said – that we must be cautious in our arguments. The internal market thrives on the fact that the consumers can depend on what they perceive to be valid legal norms. Of course, that only holds good if these legal norms apply everywhere. I therefore welcome the fact that Mrs Gebhardt has said that we need unified definitions of terminology in many areas, for example. However, I also believe that we must proceed cautiously on other points and that we must make it clear to the Member States that if we want to have a single internal market and unified consumer protection provisions, this cannot work if we adhere to the notion that 'everyone can add a bit on top', as that is guaranteed to confuse the consumer. That is the line that we will pursue in the vote afterwards as well. Commissioner, the collective data has already been mentioned. We are very well-disposed towards your activities to benefit the consumer, including as regards the issue of class actions. However, it must also be clear that in Europe we definitely wish to rule out US conditions, and so we are very keen to see what you intend to present to us in detail, having already outlined some of it in broad terms. We want to be reassured that you are definitely ruling out US conditions in Europe. Class action lawsuits – and the PPE-DE Group will itself put forward something here – and test cases are entirely in the consumer's interest and that is something that we would also support."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, a mí también me gustaría dar las gracias a la señora Patrie y, sobre todo, a nuestro ponente alternativo, Kurt Lechner, cuyas observaciones en el marco de este debate comparto plenamente. A mi forma de ver, Comisaria, el proceso de toma de decisiones y la presentación del Libro Verde son un buen ejemplo de la positiva cooperación existente entre el Parlamento y la Comisión, que pone de manifiesto que debemos cooperar con la misma eficacia en otras áreas. En este informe más técnico nos estamos ocupando de la intersección de la legislación europea en materia de consumo y del mercado interior, porque, por un lado, está la cuestión del desarrollo del marco común de referencia, sobre la cual, hasta la fecha, no hemos dispuesto de suficientes documentos. Las cuestiones que se han abordado han sido Roma I, el Reglamento de la Comisión de Asuntos Jurídicos y el acervo europeo en materia de consumo. Opino que estas medidas se deben contemplar siempre en relación para que, al final, podamos disponer de una legislación coherente y unificada que —como ya se ha señalado en otras intervenciones— sea transparente para el consumidor. Sin embargo, la transparencia para el consumidor no implica necesariamente —como ha dicho el señor Lechner— que debamos hacer un baturrillo de las mejores normas de cada uno de los Estados miembros. Por el contrario, debemos considerar qué estrategia es necesario aplicar en el ámbito europeo para proporcionar a los consumidores europeos una legislación clara y coherente en materia de consumo. La propuesta de una «bandera azul» para el consumidor europeo, para el comprador, puede ser interesante, pero opino que sería más importante y mejor para el mercado interior que guiáramos con éxito a los Estados miembros a lo largo de un mismo proceso unificado en sus legislaciones nacionales. Esta cuestión me lleva a la de la armonización mínima y máxima. Opino —como ya han señalado algunos colegas de mi Grupo— que debemos emplear argumentos cautos. El mercado interior depende de que los consumidores se sientan seguros de que existen unas normas jurídicas válidas. Por supuesto, esto sólo se materializa si las normas jurídicas son de aplicación en todas partes. Por consiguiente, me agrada el hecho de que la señora Gebhardt haya dicho que necesitamos, por ejemplo, definiciones unificadas de la terminología de muchas áreas. No obstante, también creo que debemos actuar con cautela en otras áreas y que debemos aclarar a los Estados miembros que, si deseamos tener un mercado interior único y disposiciones unificadas de protección del consumidor, no debemos dejarnos guiar por el principio de que cada uno puede añadir su contribución, porque tal adición de contribuciones acabará confundiendo a los consumidores. Seguiremos esta línea también en votación posterior. Comisaria, ya se ha mencionado la cuestión de los datos colectivos. Tenemos una buena disposición hacia sus actividades que beneficiarán a los consumidores, incluso hacia las acciones colectivas. No obstante, debe quedar claro que en Europa no deseamos las condiciones de los EE.UU. y, por lo tanto, esperamos que nos presente los detalles de lo que ya ha esbozado. Queremos que nos asegure que se van a descartar las condiciones de los EE.UU. en Europa. Las acciones colectivas —el Grupo del PPE-DE presentará algo al respecto— y los casos de prueba redundan plenamente en interés del consumidor, y los deberíamos apoyar."@es21
"Austatud juhataja, daamid ja härrad, ka mina soovin avaldada siirast tänu proua Patriele ja eelkõige meie variraportöörile Kurt Lechnerile, kelle panuse arutelusse ma täiel määral heaks kiidan. Ma arvan, volinik, et otsustusprotsess ja rohelise raamatu esitamine on väga head näited parlamendi ja komisjoni vahelisest tõhusast koostööst, rõhutades, et vajame sellist koostööd ka teistes valdkondades. Siinjuures, selle suhteliselt tehnilise raporti puhul, on tegemist Euroopa tarbijat käsitlevate õigusaktide ja Euroopa siseturgu käsitlevate õigusaktide vahelise ühendusega, sest ühest küljest töötatakse välja ühtset tugiraamistikku, kus seni ei ole ikka piisavalt eelnõusid saadaval. Tõstatatud on küsimused Rooma I määruse, õiguskomisjoni määruse ja Euroopa tarbijaõigustiku kohta. Arvan, et neid meetmeid tuleb alati vaadata üksteisega seoses, nii et lõpptulemusena on meil sidus ja ühtne õigusakt, mis, nagu teised kõnelejad on juba öelnud, on tarbijale läbipaistev. Kuid läbipaistvus tarbija jaoks ei tähenda ilmtingimata, nagu härra Lechner juba tõdes, et peaksime kõik liikmesriikide kõrged standardid segama kokku mingisuguseks Euroopa kogumiks, selle asemel peaksime Euroopa tasandil kaaluma, millist eesmärgipärast strateegiat tuleb kasutada tagamaks Euroopa tarbijale arusaadav ja sidus Euroopa tarbijat käsitlev õigusakt. Ettepanek sinise lipu süsteemi kehtestamise kohta Euroopa tarbijale või ostjale võib olla mõttekas, kuid arvan, et siseturu eesmärgil on veel olulisem ja parem, kui suudame juhendada liikmesriike riiklike õigusaktide ühtse suuna alusel. Nüüd jõuan minimaalse ja maksimaalse ühtlustamise küsimuseni. Ma arvan, nagu mõned kolleegid meie fraktsioonist on öelnud, et peame oma argumentidega olema ettevaatlikumad. Siseturu aluseks on asjaolu, et tarbija võib toetuda sellele, mida nad tajuvad kehtivate õigusnormidena. Loomulikult on see vaid siis hea, kui neid õigusnorme kõikjal kohaldatakse. Seega tervitan proua Gebhardti öeldud asjaolu, et vajame näiteks terminoloogia ühtlustatud määratlusi paljudes valdkondades. Samas usun ka, et peame järgmiste punktide juurde liikuma ettevaatlikult ning et peame tegema liikmesriikidele selgeks, et kui soovime ühtset siseturgu ja ühtlustatud, tarbijakaitset käsitlevaid sätteid, siis see ei toimi, kui järgime põhimõtet, et igaüks võib veidi midagi lisada, kuna see ajab kindlasti tarbija segadusse. See on põhimõte, mida taotleme ka pärastisel hääletamisel. Volinik, kogutud andmeid juba nimetati. Me oleme nõus, et teie tegevus on tarbijale kasulik, käsitledes muuhulgas ühishagi küsimust. Samas tuleb ka kindlaks teha, et Euroopas ei soovi me kindlasti kohaldada USA tingimusi, seega ootame huviga, missuguseid üksikasju te meile selle kohta esitate, mõningatest üldisematest tingimustest on siinjuures juba räägitud. Soovime saada kinnitust, et USA tingimusi Euroopas kindlasti ei kohaldata. Ühishagid, siinkohal esitab ka fraktsioon PPE-DE ise mõned ettepanekud, ning standardkohtuasjad on täielikult tarbija huvides ning need on midagi, mida me ka toetaksime."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, myös minä haluaisin esittää lämpimät kiitokseni Béatrice Patrielle ja ennen kaikkea varjoesittelijällemme Kurt Lechnerille, jonka tässä keskustelussa esittämiä huomautuksia kannatan täysin. Arvoisa komission jäsen, mielestäni päätöksentekomenettely ja esittämänne vihreä kirja ovat malliesimerkki hyvästä yhteistyöstä parlamentin ja komission välillä. Se osoittaa, että me tarvitsemme tämäntyyppistä tehokasta yhteistyötä myös muilla aloilla. Käsittelemme tässä melko teknisessä mietinnössä Euroopan kuluttajalainsäädännön ja Euroopan sisämarkkinalainsäädännön välistä aluetta, sillä olemme toisaalta kehittämässä yhteistä viitekehystä, jota koskevia säädöksiä ei ole tähän saakka ollut riittävästi saatavilla. Esiin otetut aiheet koskevat Rooma I -asetusta, sääntelyä oikeudellisten asioiden valiokunnassa ja kuluttajansuojaa koskevaa yhteisön säännöstöä. Mielestäni näitä toimenpiteitä on aina tarkasteltava suhteessa toisiinsa, jotta saamme lopulta johdonmukaisen ja yhtenäisen lainsäädännön, joka on kuluttajalle avoin – kuten aikaisemmissa puheenvuoroissa on jo mainittukin. Kuten Kurt Lechner on jo todennutkin, kuluttajalle avoin lainsäädäntö ei kuitenkaan tarkoita kaikissa tapauksissa sitä, että meidän pitäisi yhdistää kaikki kussakin jäsenvaltiossa voimassa olevat korkeimmat standardit jonkinlaiseksi eurooppalaiseksi sekasotkuksi. Sen sijaan meidän olisi todellakin harkittava Euroopan tasolla, minkälaista kohdennettua strategiaa meidän on käytettävä, jotta voisimme tarjota eurooppalaisille kuluttajille selkeän ja yhtenäisen eurooppalaisen kuluttajalainsäädännön. Ehdotus eurooppalaiselle kuluttajalle tai ostajalle tarkoitetusta ”sinisestä lipusta” voi tuntua omalla tavallaan houkuttelevalta, mutta uskoakseni olisi luonnollisesti vielä merkityksellisempää ja sisämarkkinoiden kannalta parempi, jos me voisimme onnistuneesti ohjata jäsenvaltioita noudattamaan yhtenäistä linjaa kansallisissa lainsäädännöissään. Tästä päädynkin kysymykseen vähimmäistason yhdenmukaistamisesta ja maksimaalisesta yhdenmukaistamisesta. Kuten muutamat ryhmääni kuuluvat kollegat ovat jo sanoneetkin, uskon, että meidän pitäisi olla varovaisia käyttämissämme perusteluissa. Sisämarkkinoiden perustana on se, että kuluttajat voivat luottaa säännöksiin, joita he pitävät perusteltuina. Tämä voi luonnollisesti toimia vain, jos näitä säännöksiä sovelletaan kaikkialla. Olen tästä syystä ilahtunut siitä, että Evelyne Gebhardtin mukaan me tarvitsemme monilla aloilla esimerkiksi yhdenmukaistettuja terminologisia määritelmiä. Uskon kuitenkin myös, että meidän on jatkettava varovasti muiden asioiden käsittelyä ja tehtävä jäsenvaltioille selväksi, että emme voi saavuttaa yhtenäisiä sisämarkkinoita ja yhdenmukaistettuja kuluttajansuojamääräyksiä, jos hyväksymme, että jokainen voi lisätä kokonaisuuteen hieman omaa panostaan, sillä tällainen hämmentää varmasti kuluttajia. Tätä linjaa aiomme noudattaa myös myöhemmin järjestettävässä äänestyksessä. Arvoisa komission jäsen, kollektiivisista tiedoista on jo ollut puhetta. Suhtaudumme hyvin myönteisesti kuluttajien etua ajaviin toimiinne, muun muassa niihin, jotka liittyvät joukkokanteita koskevaan kysymykseen. On kuitenkin tehtävä selväksi, ettemme missään tapauksessa halua Eurooppaan Yhdysvalloissa voimassa olevia ehtoja, ja siten me olemme hyvin innokkaita näkemään, minkälaisen yksityiskohtaisen ehdotuksen te aiotte esittää meille nyt, kun asiaa on jo pääpiirteittäin käsitelty. Me haluamme saada vahvistuksen siitä, ettette missään tapauksessa halua Eurooppaan Yhdysvalloissa noudatettavia ehtoja. Ryhmäkanteeksi yhdistetyt riita-asiat – tästä asiasta PPE-DE-ryhmä esittää itsekin jotakin – sekä pilottioikeudenkäynnit ovat täysin kuluttajien edun mukaisia ja myös tälle asialle me antaisimme tukemme."@fi7
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je tiens moi aussi à exprimer mes vifs remerciements à M Patrie et surtout à notre rapporteur fictif, Kurt Lechner, dont je défends pleinement les commentaires dans ce débat. Selon moi, Madame la Commissaire, le processus décisionnel et la soumission de votre Live vert illustrent parfaitement la bonne coopération entre le Parlement et la Commission, et soulignent la nécessité de ce type de coopération efficace dans d’autres domaines également. Ce que nous abordons ici, avec ce rapport plus technique, c’est l’interface entre la législation européenne relative aux consommateurs et la législation européenne relative au marché intérieur, car d’une part, nous avons le développement du cadre commun de référence, pour lequel trop peu de textes sont jusqu’ici disponibles. Les questions soulevées sont Rome I, le règlement au sein de la commission des affaires juridiques et l’acquis européen dans le domaine de la protection des consommateurs. Je suis d’avis que ces mesures doivent toujours être envisagées l’une par rapport à l’autre afin d’obtenir, en fin de compte, une loi cohérente et homogène qui, comme l’ont déjà mentionné d’autres intervenants, soit transparente pour le consommateur. Toutefois, comme l’a déjà déclaré M. Lechner, la transparence pour le consommateur ne doit pas nécessairement impliquer un mélange de toutes les normes les plus élevées de chaque État membre pour en faire une sorte de pot-pourri européen; nous devons au contraire vraiment évaluer, au niveau européen, quelle stratégie ciblée déployer pour pouvoir proposer au consommateur européen une législation européenne en la matière claire et cohérente. La proposition de «drapeau bleu» pour le consommateur européen, pour l’acheteur, peut sembler intéressante, mais je pense qu’il serait bien évidemment plus important encore et plus avisé pour le marché intérieur d’orienter les États membres sur la voie de l’homogénéité dans leur législation nationale. Ceci m’amène à la question de l’harmonisation minimum et maximum. Je pense, comme l’ont déjà dit certains collègues de mon groupe, que nous devons argumenter avec prudence. Le marché intérieur profite du fait que les consommateurs peuvent dépendre de ce qu’ils perçoivent comme étant des normes juridiques valides. Bien sûr, cela ne vaut que si ces normes juridiques s’appliquent partout. Je me réjouis donc du fait que M Gebhardt ait déclaré que nous avions besoin d’une terminologie homogène dans de nombreux domaines, par exemple. Je pense néanmoins que nous devons également faire preuve de prudence pour d’autres points et que nous devons bien faire comprendre aux États membres que s’ils veulent un marché intérieur unique et des dispositions homogènes en termes de protection des consommateurs, cela ne fonctionnera pas si nous partons du principe que «tout le monde peut en rajouter un peu», car cela sèmera à coup sûr la confusion auprès des consommateurs. Voilà la position que nous suivrons lors du vote également. Madame la Commissaire, les données collectives ont déjà été abordées. Nous sommes très favorables à vos activités destinées à bénéficier au consommateur, y compris concernant la question des actions collectives. Il doit toutefois être bien clair également qu’en Europe, nous souhaitons absolument exclure une situation à l’américaine, et nous sommes dès lors impatients de voir ce que vous comptez nous présenter en détail, à présent que vous nous avez déjà présenté les grandes lignes. Nous voulons être sûrs que vous excluez une situation à l’américaine en Europe. Les procès en actions collectives – et le groupe PPE-DE soumettra lui-même quelque chose à ce sujet – et les cas d’espèce sont totalement dans l’intérêt du consommateur et c’est un point que nous aimerions aussi défendre."@fr8
"Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Én is szeretném hálás köszönetemet kifejezni Patrie asszonynak és mindenekelőtt árnyékelőadónknak, Kurt Lechnernek, akinek a vita során ismertetett észrevételeit teljes mértékben osztom. Véleményem szerint, biztos asszony, a döntéshozatali folyamat és a zöld könyv előterjesztése a Parlament és a Bizottság közötti jó együttműködést példázza, kihangsúlyozva, hogy más területeken is ilyen hatékony együttműködésre van szükségünk. Most, ennek az inkább technikai jellegű jelentésnek a keretében az európai fogyasztóvédelmi jogszabályok és az európai belső piaci jogszabályok közötti kapcsolódási ponttal foglalkozunk, mivel egyrészt kialakult egy közös referenciakeret, ahol eddig nem állt rendelkezésre elegendő szöveg. A következő témák felvetésére került sor: a Róma I., a Jogi Bizottságon belüli szabályozás és az európai fogyasztóvédelmi vívmányok. Úgy gondolom, hogy ezeket az intézkedéseket mindig egymáshoz viszonyítva kell vizsgálni, hogy a végén egy koherens és egységes jogszabály alakuljon ki, amely – ahogy azt más felszólalók már említették – átlátható a fogyasztók számára. A fogyasztók számára biztosított átláthatóság azonban nem minden esetben jelenti feltétlenül azt, hogy – amint azt Lechner úr már elmondta – az egyes tagállamok legszigorúbb előírásainak elegyítésével valamiféle európai keveréket kellene összeállítanunk; ehelyett inkább csakugyan azt kellene európai szinten megvizsgálnunk, hogy mely célirányos stratégiát kell alkalmaznunk annak érdekében, hogy az európai fogyasztók számára világos és koherens európai fogyasztóvédelmi jogszabályokat biztosítsunk. Az európai fogyasztók, vásárlók javát szolgáló „kék zászlós” rendszerre vonatkozó javaslat vonzerővel bírhat ugyan, mégis úgy gondolom, hogy nyilvánvalóan még fontosabb, sőt a belső piac szempontjából még jobb lenne, ha a nemzeti jogszabályok terén a tagállamokat sikerrel tudnánk egy egységes irányba vezetni. Ez elvezet a minimális és maximális harmonizáció kérdéséhez. Úgy vélem – a képviselőcsoportomból néhány kollégám által már elmondottakhoz hasonlóan –, hogy körültekintően kell érvelnünk. A belső piac virágzása annak tényén alapul, hogy a fogyasztók az általuk érvényesnek tartott jogi normákra támaszkodhatnak. Természetesen ez csak akkor áll fenn, ha ezek a jogi normák mindenhol érvényesek. Ezért örülök annak, hogy Gebhardt asszony például azt mondta, hogy számos területen egységes terminológiai meghatározásokra van szükségünk. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy más kérdésekkel kapcsolatban körültekintően kell előrehaladnunk, és egyértelművé kell tennünk a tagállamok számára, hogy amennyiben egységes belső piacot, valamint egységes fogyasztóvédelmi rendelkezéseket szeretnénk, ez nem működhet akkor, ha ragaszkodunk a „mindenki kiegészítheti egy kicsivel” elképzeléshez, mivel ez garantáltan összezavarja a fogyasztókat. Mi ezt az irányvonalat fogjuk követni későbbi szavazás során is. Tisztelt biztos asszony, a kollektív adatokról már volt szó. Jóindulattal viseltetünk Önnek a fogyasztók javát szolgáló tevékenységei iránt, beleértve a csoportos keresetek kérdését is. Ugyanakkor annak is egyértelműnek kell lennie, hogy Európában feltétlenül ki akarjuk zárni az amerikai feltételeket, így izgatottan várjuk, hogy Ön részletesen mit szándékozik elénk terjeszteni, miután bizonyos dolgokat tágabb értelemben már felvázolt előttünk. Szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy Ön kétségtelenül kizárja, hogy Európában amerikai feltételek alakuljanak ki. A csoportos keresetek – és maga a PPE-DE képviselőcsoport ezzel kapcsolatban elő fog terjeszteni valamit – és a próbaperek teljes mértékben a fogyasztók érdekét szolgálják, így ezeket támogatnánk."@hu11
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, anch’io vorrei ringraziare sentitamente l’onorevole Patrie e soprattutto il nostro relatore ombra, l’onorevole Kurt Lechner, i cui commenti espressi in questa discussione hanno il mio pieno avallo. A mio avviso, signora Commissario, il processo decisionale e la presentazione del Libro verde sono un modello esemplare di buona cooperazione fra il Parlamento e la Commissione, dimostrando che questo genere di cooperazione efficace è necessaria anche in altri settori. Quello con cui abbiamo a che fare qui, con questa relazione di carattere più tecnico, è l’interfaccia fra la normativa europea in materia di consumatori e la normativa europea sul mercato interno, perché da un lato vi è lo sviluppo del quadro comune di riferimento, dove finora non abbiamo avuto un numero sufficiente di testi a disposizione. Le questioni che sono state sollevate sono “Roma I”, la regolamentazione in seno alla commissione affari giuridici e l’ in materia di protezione dei consumatori. Ritengo che tali provvedimenti debbano sempre essere visti in relazione gli uni con gli altri, in modo da giungere ad avere una normativa unificata e coerente che, come hanno già detto altri oratori, sia trasparente per i consumatori. Tuttavia, la trasparenza per i consumatori non significa necessariamente – come ha già affermato l’onorevole Lechner – che dobbiamo mescolare gli di ogni Stato membro per fare un europeo; dovremmo invece riflettere a livello europeo quale sia la strategia mirata da adottare per offrire ai consumatori una normativa europea in materia di protezione dei consumatori che sia chiara e coerente. La proposta di una “bandiera blu” per i consumatori europei, per gli acquirenti, potrebbe avere il suo fascino, ma ritengo che sarebbe ancora più importante e perfino meglio per il mercato interno se potessimo guidare gli Stati membri in una direzione unificata nel campo della legislazione nazionale. Ciò mi conduce alla questione dell’armonizzazione minima e massima. A mio parere – alcuni dei colleghi del mio gruppo lo hanno già detto – dobbiamo essere prudenti con le nostre argomentazioni. Il mercato interno prospera se i consumatori possono fare affidamento su quello che ritengono essere delle norme giuridiche valide. Naturalmente, ciò vale solo se tali norme giuridiche sono applicate ovunque. Accolgo perciò con favore il fatto che l’onorevole Gebhardt abbia detto che abbiamo bisogno di definizioni unificate della terminologia in molti settori, ad esempio. Tuttavia, ritengo inoltre che dobbiamo agire con prudenza relativamente ad altri aspetti e dobbiamo far presente agli Stati membri che, se vogliamo un mercato unico e delle disposizioni unificate in materia di protezione dei consumatori, ciò non può funzionare se ci atteniamo alla nozione che tutti possono aggiungere qualcosa, poiché ciò non fa altro che confondere i consumatori. E’ questa la strada che dobbiamo battere nella successiva votazione. Signora Commissario, i dati collettivi sono già stati citati. Siamo molto ben disposti verso le sue attività volte a beneficiare i consumatori, ivi compresa la questione delle azioni collettive. Tuttavia, deve anche essere chiaro che in Europa non vogliamo assolutamente condizioni all’americana, e ci rincuora il fatto che lei abbia intenzione di presentarci nel dettaglio ciò che ha in parte già detto e che possiamo fare affidamento sul fatto che lei esclude categoricamente l’introduzione di condizioni all’americana in Europa. Le azioni legali collettive –e il gruppo PPE-DE presenterà una proposta al riguardo – e i casi che fanno giurisprudenza sono assolutamente nell’interesse dei consumatori, e sono qualcosa a cui daremmo il nostro sostegno."@it12
"Ponia Pirmininke, ponios ir ponai, aš taip pat norėčiau nuoširdžiai padėkoti p. Patrie ir ypač mūsų šešėliniam pranešėjui, Kurt Lechner, kurio pastaboms šiose diskusijose aš visiškai pritariu. Mano nuomone, Komisare, sprendimų priėmimo procesas ir jūsų Žaliosios knygos pateikimas yra pavyzdinis gero Parlamento ir Komisijos bendradarbiavimo modelis, pabrėžiantis, kad mums reikia tokio veiksmingo bendradarbiavimo ir kitose srityse. Nagrinėdami šį labiau techninį pranešimą, kalbame apie Europos vartotojų teisių apsaugos teisės aktų ir Europos vidaus rinką reglamentuojančių teisės aktų sąsają, nes viena vertus, kalbame apie Bendros pagrindų sistemos, kurioje iki šiol nebuvo pakankamai tekstų, kūrimą. Svarstomi klausimai aprėpia Romos I programą, reguliavimą Teisės reikalų komitete ir Europos vartotojų acquis. Manau, kad šios priemonės turi būti visada svarstomos kartu, kad galiausiai turėtume nuoseklią ir darnią teisės sistemą, kuri, kaip jau minėjo kiti kalbėtojai, būtų skaidri vartotojų požiūriu. Tačiau vartotojui skaidrumas ne visais atvejais būtinai reiškia, kaip jau minėjo p. Lechner, kad mes turėtume sumaišyti visus visų valstybių narių aukščiausius standartus į kažkokį europinį kratinį; vietoj to turėtume Europos lygmeniu svarstyti, kurią tikslinę strategiją turėtume įgyvendinti, kad Europos vartotojams būtų suteikti aiškūs ir nuoseklūs Europos vartotojų teisių apsaugos teisės aktai. Pasiūlymas dėl Europos vartotojų „mėlynosios vėliavos“ pirkėjams gali būti patrauklus, bet manau, kad būtų dar svarbiau ir geriau vidaus rinkai, jei galėtume sėkmingai nukreipti valstybes nares darniu keliu kuriant nacionalinius teisės aktus. Dabar pereinu prie mažiausio ir didžiausio suderinimo klausimo. Manau, kaip jau sakė mano kolegos iš mano frakcijos, dėstydami savo argumentus turime būti atsargūs. Vidaus rinka pagrįsta tuo, kad vartotojai gali priklausyti nuo to, kaip jie suvokia galiojančias teisės normas. Žinoma, tai gerai tik tuomet, jei šios teisės normos taikomos visur. Todėl sveikinu, kad p. Gebhardt pasakė, jog mums reikia bendrų terminologijos apibrėžčių daugelyje sričių, pavyzdžiui. Tačiau taip pat manau, kad turime elgtis atsargiai spręsdami kitus klausimus ir kad turime aiškiai paaiškinti valstybėms narėms, kad mums norint turėti bendrą vidaus rinką ir suderintas vartotojų apsaugos nuostatas, to nebus, jei laikysimės požiūrio, kad „visi gali pridėti savo“, nes tai tikrai painios vartotojus. Šios nuomonės laikysimės ir balsuodami. Komisare, jau buvo minėti kolektyviniai duomenys. Esame labai teigiamai nusiteikę jūsų veiklai, kurios tikslas yra suteikti naudos vartotojams, įskaitant ir klasinių veiksmų klausimą. Tačiau, taip pat turi būti aišku, kad Europoje mes, be abejo, norime išvengti JAV sąlygų ir todėl labai norime išsamiai sužinoti, ką jūs ketinate mums pristatyti, jums jau bendrai aprašius kai kuriuos aspektus. Norime būti tikri, kad tikrai nepritariate JAV sąlygoms Europoje. Su klasiniais veiksmais susiję ieškiniai (ir pati PPE-DE grupė kai ką čia pasiūlys) ir bandomieji atvejai visiškai atitinka vartotojų interesus, ir tam pritartume ir mes."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, es arī vēlētos izteikt pateicību un vispirms jau mūsu referentam kuru šajās debatēs izteiktos komentārus es pilnībā atbalstu. Komisāres kundze, manuprāt, lēmumu pieņemšanas process par jūsu Zaļo grāmatu un tās iesniegšana ir kā paraugs labai sadarbībai starp Parlamentu un Komisiju, kas parāda, ka šāda efektīva sadarbība mums ir nepieciešama arī citās jomās. Tas, pie kā mēs te šobrīd strādājam ar šo vairāk tehnisko ziņojumu, ir saskarpunkts starp Eiropas patērētāju tiesību aizsardzību reglamentējošiem noteikumiem un Eiropas iekšējā tirgus tiesību aktiem, jo no vienas puses, mēs izstrādājam kopējo modeli, attiecībā uz kuru līdz šim nav bijuši pieejami pietiekami daudz dokumentu. Jautājumi, kas ir tikuši ierosināti, ir par Romas I regulu, regulu, kas pašlaik atrodas Juridiskajā komitejā, un par Eiropas patērētāju tiesību aizsardzību reglamentējošajiem noteikumiem. Es uzskatu, ka šie pasākumi vienmēr ir jāskata saistībā viens ar otru, lai beigās mēs nonāktu pie saskaņotas un vienotas tiesību sistēmas, kas patērētājiem būtu atvērta, kā to jau minēja citi runātāji. Tomēr, atklātība attiecībā uz patērētāju visos gadījumos nenozīmē, ka mums būtu visi augstākie dalībvalstu standarti jāsajauc kopā kaut kādā Eiropas līmeņa savārstījumā, kā to jau minēja ; tā vietā mums Eiropas līmenī tiešām vajadzētu apsvērt, kādu mērķtiecīgu stratēģiju mums vajadzētu izmantot, lai Eiropas patērētājiem nodrošinātu skaidru un saskaņotu Eiropas patērētāju tiesību aizsardzības likumdošanu. Priekšlikums par Eiropas patērētājam, pircējam paredzēto „zilo karogu” varētu būt pievilcīgs, taču es uzskatu, ka vēl svarīgāk un vēl labāk iekšējam tirgum, protams, būtu, ja mēs spētu veiksmīgi vadīt dalībvalstu tiesību sistēmas vienotā virzienā. Tā es nonāku pie minimālas un maksimālas saskaņošanas jautājuma. Es uzskatu, ka mums savos apgalvojumos ir jābūt uzmanīgiem, kā to jau ir teikuši daži kolēģi no manas grupas. Iekšējais tirgus plaukst un zeļ tādēļ, ka patērētāji var paļauties uz to, ko tie uzskata par spēkā esošām tiesiskajām normām. Protams, tas ir labi tikai tad, ja šīs tiesiskās normas tiek piemērotas visur. Tādēļ es atzinīgi vērtēju to, ko teica ka daudzās jomās mums ir nepieciešamas, piemēram, vienotas terminoloģiskās definīcijas. Tomēr, es arī uzskatu, ka mums ir uzmanīgi jāturpina darbs arī pie citiem jautājumiem un ka mums dalībvalstīm ir jāizskaidro, ka, ja mēs vēlamies vienotu iekšējo tirgu un vienotus patērētāju tiesību aizsardzības nosacījumus, to nav iespējams panākt, ja stingri turamies pie jēdziena, ka „katrs var kaut ko nedaudz pielikt klāt”, jo tas noteikti mulsinās patērētāju. Šis ir virziens, kurā vēlamies doties arī vēlāk, balsojumā. Komisāres kundze, kolektīvās pārsūdzības jau tika pieminētas. Mēs esam ļoti labvēlīgi noskaņoti uz jūsu veiktajām aktivitātēm patērētāju labā, tostarp arī attiecībā uz kolektīvo pārsūdzību jautājumu, Tomēr, ir jābūt skaidram, ka Eiropā mēs noteikti vēlamies izslēgt ASV noteikumus, un tādēļ mēs ļoti vēlamies redzēt, ko jūs pēc plašākā izklāsta, ko jau dzirdējām, domājat mums pasniegt detalizētā veidā. Mēs vēlamies no jauna pārliecināties, ka jūs Eiropā noteikti nepieļausiet ASV noteikumus. Kolektīvo pārsūdzību procesi, par kuriem PPE-DE grupa pati kaut ko ierosinās, un lietas, kurām ir principiāla nozīme citu analoģisku lietu izlemšanā, ir pilnībā patērētāju interesēs, un mēs to noteikti atbalstītu."@lv13
"Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch von meiner Seite aus ein herzliches Dankeschön an Frau Patrie und vor allem auch an unseren Schattenberichterstatter Kurt Lechner, dessen Ausführungen von vorhin ich mich vorbehaltlos anschließen kann. Ich glaube, Frau Kommissarin, dass der Entscheidungsgang und die Vorlage Ihres Grünbuchs hier ein Musterbeispiel für eine gute Zusammenarbeit zwischen Parlament und Kommission sind und dass wir solch eine effektive Kooperation auch an anderen Stellen bräuchten. Denn es geht hier, bei einem eher technischen Bericht, um eine Schnittstelle der europäischen Verbrauchergesetzgebung, der europäischen Binnenmarktgesetzgebung, weil wir auf der einen Seite die Entwicklung des gemeinsamen Referenzrahmens haben, wo bislang zu wenig an Texten vorlag. Rom I, die Verordnung im Rechtsausschuss wurde angesprochen, und daneben der europäische Verbraucherschutz-Acquis. Ich glaube, dass dieses Maßnahmenbündel immer im Zusammenhang gesehen werden muss, damit wir am Schluss ein kohärentes und einheitliches Recht bekommen, das, wie auch von anderen Rednern vorher angesprochen wurde, für den Verbraucher transparent ist. Transparenz für den Verbraucher bedeutet aber im Einzelfall nicht unbedingt — wie der Kollege Lechner schon ausgeführt hat —, dass wir aus allen Mitgliedstaaten gewissermaßen die höchsten Normen zu einem europäischen Brei zusammenrühren, sondern wir sollten wirklich auf europäischer Ebene überlegen, welche zielgerichtete Strategie wir brauchen, um dem europäischen Verbraucher eine überschaubare und einheitliche europäische Verbraucherrechtsetzung in die Hand zu geben. Der Vorschlag einer blauen Flagge auf europäischen Verbraucherseiten, auf europäischen Verkäuferseiten mag durchaus Charme haben, aber ich glaube, dass es natürlich noch wichtiger und noch besser für den Binnenmarkt wäre, wenn es gelänge, die Mitgliedstaaten in ihrer nationalen Gesetzgebung auf einem einheitlichen Weg nach vorne zu bringen. Hier schließt sich die Frage der Mindest- und Maximalharmonisierung an. Ich glaube, wie andere Kollegen unserer Fraktion auch schon gesagt haben, dass wir vorsichtig sein müssen in der Argumentation. Der Binnenmarkt lebt davon, dass die Verbraucher sich auf die aus ihrer Sicht geltenden Rechtsnormen verlassen können. Das geht natürlich nur, wenn diese Rechtsnormen überall gelten. Deswegen begrüße ich, dass Frau Gebhardt gesagt hat, dass wir beispielsweise in vielen Bereichen einheitliche Begriffsbestimmungen brauchen. Ich glaube aber, dass wir an anderen Stellen vorsichtig sein und den Mitgliedstaaten auch klar sagen müssen: Wenn wir einen einheitlichen Binnenmarkt und einheitliche Verbraucherschutzvorschriften haben wollen, dann kann das nicht nach dem Motto gehen: „Jeder kann noch ein bisschen was draufsatteln“, weil der Verbraucher gerade dadurch verwirrt wird. Deswegen werden wir bei der Abstimmung nachher auch dieser Linie folgen. Frau Kommissarin, die Sammeldaten sind schon angesprochen worden. Wir sehen sehr wohlwollend Ihre Aktivitäten zu Gunsten der Verbraucher, auch im Bereich des Themas . Allerdings muss eben klar sein, dass wir in Europa definitiv amerikanische Verhältnisse ausschließen wollen, und da sind wir sehr gespannt, dass Sie das, was Sie teilweise schon gesagt haben, uns einmal entsprechend detailliert vortragen und wir auch darauf vertrauen können, dass Sie diese amerikanischen Verhältnisse in Europa definitiv ausschließen. Musterklagen — und da werden wir von der EVP-ED-Fraktion selber auch noch etwas vorlegen — sowie Musterprozesse sind durchaus im Sinne des Verbrauchers, und das würden wir auch unterstützen."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, ook van mijn kant wil ik mevrouw Patrie en vooral ook onze schaduwrapporteur, de heer Lechner, hartelijk bedanken. Bij diens betoog van daarnet kan ik mij zonder enig voorbehoud aansluiten. Ik vind, mevrouw de commissaris, dat het besluitvormingsproces en het door u gepresenteerde Groenboek een schoolvoorbeeld zijn van goede samenwerking tussen Parlement en Commissie. Een dergelijke efficiënte samenwerking zouden wij ook elders graag zien. Hoewel het vooral een technisch verslag is, gaat het om een centraal onderdeel van de Europese consumentenwetgeving, de Europese wetgeving inzake de interne markt. Aan de ene kant zijn we bezig met de ontwikkeling van het gemeenschappelijk referentiekader, waarvoor tot nu toe te weinig teksten beschikbaar waren. In de Commissie juridische zaken is de Rome I-verordening besproken. Daarnaast is er het Europese consumentenacquis. Ik vind dat deze reeks maatregelen in samenhang met elkaar moeten worden bezien, zodat we uiteindelijk een coherente en uniforme wetgeving krijgen die, zoals ook andere sprekers al hebben gezegd, voor de consument transparant is. Transparantie voor de consument betekent echter niet per se – zoals de heer Lechner al uiteengezet heeft – dat we steeds van iedere lidstaat de hoogste standaarden nemen en daarvan één Europese brij maken. We moeten op Europees niveau nadenken over de vraag welke strategie we moeten volgen om ervoor te zorgen dat de Europese consument een overzichtelijke en uniforme Europese consumentenwetgeving wordt geboden. Een blauwe vlag op Europese consumenten- en winkelsites is natuurlijk een charmant voorstel, maar ik denk dat het nog belangrijker en nog beter zou zijn voor de interne markt, wanneer we ervoor zouden kunnen zorgen dat de lidstaten hun nationale wetgeving meer uniformiseren. Het vraagstuk van minimale en volledige harmonisatie sluit hierop aan. Zoals andere leden van onze fractie ook al hebben gezegd, moeten we voorzichtig zijn met onze argumentatie. Het is voor de interne markt cruciaal dat consumenten kunnen vertrouwen op de voor hen relevante rechtsnormen. Dat is natuurlijk alleen mogelijk wanneer deze rechtsnormen overal gelden. Daarom ben ik blij dat mevrouw Gebhardt heeft gezegd dat wij bijvoorbeeld op een aantal terreinen gemeenschappelijke definities nodig hebben. Ik vind echter dat we bij andere onderwerpen voorzichtig moeten zijn en tegen de lidstaten duidelijk moeten zeggen: wanneer we een gemeenschappelijke interne markt en een gemeenschappelijke consumentenwetgeving willen, kan dat niet onder het motto: „Ieder kan er nog wel een schepje bovenop doen”. Juist daardoor raakt de consument immers in verwarring. Daarom zullen wij straks bij de stemming ook deze lijn aanhouden. Mevrouw de commissaris, het collectief beroep is al ter sprake gebracht. Wij staan zeer welwillend tegenover uw activiteiten in het belang van de consument, ook op het terrein van . Wel moet duidelijk zijn dat we in Europa absoluut geen Amerikaanse toestanden willen. U hebt daarover al iets gezegd, maar we zouden graag zien dat u dat nog een keer gedetailleerd voor ons uiteenzet, zodat we er ook op kunnen vertrouwen dat u die Amerikaanse toestanden in Europa absoluut uitsluit. Modelverzoekschriften – op dat punt zal de PPE-DE-Fractie zelf ook nog met een voorstel komen – en modelprocessen dienen echter wel degelijk het belang van de consument. Daar zouden wij dan ook voor zijn."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie i panowie! Ja także chciałbym wyrazić moje gorące podziękowania pani Partie, a przede wszystkim naszemu sprawozdawcy pomocniczemu, panu Kurtowi Lechnerowi, którego uwagi przedstawione podczas tej debaty w pełni popieram. Moim zdaniem, pani komisarz, proces podejmowania decyzji i przedłożenia zielonej księgi są wzorowym przykładem współpracy pomiędzy Parlamentem i Komisją, podkreślając, że potrzebujemy tego rodzaju efektywnej współpracy także w innych obszarach. To czym się tutaj zajmujemy w tym bardziej technicznym sprawozdaniu to granica pomiędzy wspólnotowym prawodawstwem dotyczącym ochrony konsumenta a wspólnotowym prawodawstwem dotyczącym rynku wewnętrznego, ponieważ z jednej strony, mamy rozwój wspólnych ram odniesienia, gdzie dotychczas nie było dostępnej wystarczającej liczy aktów prawnych. Kwestie, które zostały podniesione to konwencja Rzym I, regulacje Komisji Prawnej oraz dorobek wspólnotowy dotyczący ochrony konsumenta. Uważam, że przeglądu tych środków należy zawsze dokonywać w odniesieniu do każdego innego z nich, tak abyśmy w rezultacie uzyskali spójne i ujednolicone prawo, które - jak już wspomniały inne osoby, które zabrały głos - jest zrozumiałe dla konsumenta. Jednakże, zrozumiałość dla konsumenta nie w każdym przypadku koniecznie oznacza - jak już powiedział pan Lechner - że powinniśmy połączyć wszystkie najwyższe standardy z każdego państwa członkowskiego w pewnego rodzaju tygiel europejski. W zamian za to rzeczywiście powinniśmy rozważyć na szczeblu wspólnotowym, jaką ukierunkowaną strategię powinniśmy zastosować w celu dostarczenia konsumentowi europejskiemu jasnego i spójnego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego ochrony konsumenta. Wniosek dotyczący „błękitnej flagi” dla konsumenta europejskiego, dla nabywcy, może się podobać, ale uważam, że byłoby z pewnością jeszcze ważniejsze i lepsze dla rynku wewnętrznego, gdybyśmy mogli pomyślnie i w jednolity sposób pokierować państwami członkowskimi w ramach prawodawstwa krajowego. Prowadzi mnie to do kwestii minimalnej lub maksymalnej harmonizacji. Uważam - jak niektórzy z moich kolegów z grupy już powiedzieli - że musimy być ostrożni w naszych argumentach. Rynek wewnętrzny rozkwita w momencie, gdy konsumenci mogą polegać na tym, co uważają za obwiązujące normy prawne. Oczywiście, jest to korzystne tylko wtedy, gdy te normy prawne mają zastosowanie wszędzie. A zatem z zadowoleniem przyjmuję fakt, że pani Gebhardt powiedziała, że potrzebujemy, na przykład, jednolitych definicji terminologicznych w wielu obszarach. Jednakże, uważam także, że musimy postępować ostrożnie w innych kwestiach i że musimy wyjaśnić państwom członkowskim, że jeśli chcemy mieć jeden rynek wewnętrzny i jednolite przepisy dotyczące ochrony konsumenta, nie może to funkcjonować, jeśli przyjmiemy pojęcie do którego „każdy może coś dołożyć”, ponieważ z pewnością będzie to wprowadzać w błąd konsumenta. To jest linia postępowania, jaką będziemy podążać także w późniejszym głosowaniu. Pani komisarz, te zbiorowe dane już zostały wspomniane. Jesteśmy bardzo dobrze usposobieniu wobec pani działań, aby zapewnić korzyści konsumentowi, w tym w odniesieniu do kwestii pozwu zbiorowego. Jednakże, musi także być jasne, że w Europie zdecydowanie chcemy wykluczyć warunki amerykańskie, a zatem bardzo chętnie zobaczylibyśmy, co pani ma zamiar nam przedstawić w szczególności, po tym, jak pani ogólnie zakreśliła pewne kwestie. Chcemy być pewni, że definitywnie wyklucza pani warunki amerykańskie w Europie. Pozwy zbiorowe - i sama grupa PPE-DE przedstawi coś w tym zakresie - przypadki próbne leżą w pełni w interesie konsumenta i to właśnie chcielibyśmy poprzeć."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria igualmente de exprimir os meus sinceros agradecimentos à senhora deputada Patrie e, sobretudo, ao nosso relator-sombra, Kurt Lechner, cujos comentários neste debate subscrevo totalmente. Creio, Senhora Comissária, que o processo de tomada de decisão e a apresentação do seu Livro Verde constituem um modelo exemplar de boa cooperação entre o Parlamento e a Comissão, sublinhando que precisamos deste tipo de cooperação eficaz também noutros domínios. O que estamos a tratar aqui, com este relatório de carácter mais técnico, é a interface entre a legislação europeia relativa à protecção dos consumidores e a legislação europeia relativa ao mercado interno, pois, por um lado, temos o desenvolvimento do quadro comum de referência, um domínio onde, até à data, não há suficientes textos disponíveis. As questões que foram abordadas são a Convenção Roma I, o regulamento na Comissão dos Assuntos Jurídicos e o acervo europeu dos direitos dos consumidores. Creio que estas medidas devem sempre ser vistas em conexão, para que no final possamos ter uma legislação coerente e unificada, que – tal como outros oradores já referiram – seja transparente para o consumidor. No entanto, a transparência para o consumidor não significa necessariamente em todos os casos – como o senhor deputado Lechner já referiu – que devamos misturar todas as normas mais elevadas de todos os Estados-Membros numa espécie de miscelânea europeia; em vez disso, devemos realmente examinar, a nível europeu, que estratégia objectiva precisamos de aplicar para proporcionar ao consumidor europeu uma legislação europeia clara e coerente em matéria de defesa do consumidor. A proposta de uma "bandeira azul" para o consumidor europeu, para o comprador, poderá ser apelativa, mas creio que seria indubitavelmente ainda mais importante e melhor para o mercado interno se pudéssemos dirigir com êxito os Estados-Membros para uma via unificada na sua legislação nacional. Isto leva-me à questão da harmonização mínima e máxima. Creio – como alguns dos colegas do meu grupo já disseram – que devemos ser cautelosos nos nossos argumentos. O mercado interno desenvolve-se com base no facto de os consumidores poderem confiar naquilo que consideram ser normas jurídicas válidas. Evidentemente, isso só é válido se essas normas jurídicas se aplicarem em todo o lado. Saúdo, por conseguinte, o facto de a senhora deputada Gebhardt ter afirmado que precisamos, por exemplo, de definições unificadas em muito domínios. No entanto, ceio igualmente que temos de avançar com prudência noutros pontos e que devemos deixar claro aos Estados-Membros que, se quisermos ter um mercado interno único e disposições unificadas em matéria de protecção dos consumidores, as coisas não funcionarão se aderirmos à ideia de que "cada um pode acrescentar o seu quinhão", pois isso irá garantidamente confundir o consumidor. Essa é a linha que também iremos prosseguir posteriormente na votação. Senhora Comissária, os dados colectivos já foram mencionados. Acolhemos muito favoravelmente as suas iniciativas a favor do consumidor, inclusive no que diz respeito à questão das acções colectivas. No entanto, é necessário que também fique claro que, na Europa, desejamos definitivamente excluir as condições dos EUA e, por isso, estamos desejosos de ver o que V. Exa. tenciona apresentar-nos em pormenor, depois de já nos ter traçado algumas linhas gerais. Gostaríamos que nos garantisse que está definitivamente a afastar as condições dos EUA na Europa. As acções judiciais colectivas – o próprio Grupo PPE-DE irá fazer algumas propostas nesta matéria – e os "casos-teste" são inteiramente do interesse do consumidor e isso é algo que também apoiamos."@pt17
"Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch von meiner Seite aus ein herzliches Dankeschön an Frau Patrie und vor allem auch an unseren Schattenberichterstatter Kurt Lechner, dessen Ausführungen von vorhin ich mich vorbehaltlos anschließen kann. Ich glaube, Frau Kommissarin, dass der Entscheidungsgang und die Vorlage Ihres Grünbuchs hier ein Musterbeispiel für eine gute Zusammenarbeit zwischen Parlament und Kommission sind und dass wir solch eine effektive Kooperation auch an anderen Stellen bräuchten. Denn es geht hier, bei einem eher technischen Bericht, um eine Schnittstelle der europäischen Verbrauchergesetzgebung, der europäischen Binnenmarktgesetzgebung, weil wir auf der einen Seite die Entwicklung des gemeinsamen Referenzrahmens haben, wo bislang zu wenig an Texten vorlag. Rom I, die Verordnung im Rechtsausschuss wurde angesprochen, und daneben der europäische Verbraucherschutz-Acquis. Ich glaube, dass dieses Maßnahmenbündel immer im Zusammenhang gesehen werden muss, damit wir am Schluss ein kohärentes und einheitliches Recht bekommen, das, wie auch von anderen Rednern vorher angesprochen wurde, für den Verbraucher transparent ist. Transparenz für den Verbraucher bedeutet aber im Einzelfall nicht unbedingt — wie der Kollege Lechner schon ausgeführt hat —, dass wir aus allen Mitgliedstaaten gewissermaßen die höchsten Normen zu einem europäischen Brei zusammenrühren, sondern wir sollten wirklich auf europäischer Ebene überlegen, welche zielgerichtete Strategie wir brauchen, um dem europäischen Verbraucher eine überschaubare und einheitliche europäische Verbraucherrechtsetzung in die Hand zu geben. Der Vorschlag einer blauen Flagge auf europäischen Verbraucherseiten, auf europäischen Verkäuferseiten mag durchaus Charme haben, aber ich glaube, dass es natürlich noch wichtiger und noch besser für den Binnenmarkt wäre, wenn es gelänge, die Mitgliedstaaten in ihrer nationalen Gesetzgebung auf einem einheitlichen Weg nach vorne zu bringen. Hier schließt sich die Frage der Mindest- und Maximalharmonisierung an. Ich glaube, wie andere Kollegen unserer Fraktion auch schon gesagt haben, dass wir vorsichtig sein müssen in der Argumentation. Der Binnenmarkt lebt davon, dass die Verbraucher sich auf die aus ihrer Sicht geltenden Rechtsnormen verlassen können. Das geht natürlich nur, wenn diese Rechtsnormen überall gelten. Deswegen begrüße ich, dass Frau Gebhardt gesagt hat, dass wir beispielsweise in vielen Bereichen einheitliche Begriffsbestimmungen brauchen. Ich glaube aber, dass wir an anderen Stellen vorsichtig sein und den Mitgliedstaaten auch klar sagen müssen: Wenn wir einen einheitlichen Binnenmarkt und einheitliche Verbraucherschutzvorschriften haben wollen, dann kann das nicht nach dem Motto gehen: „Jeder kann noch ein bisschen was draufsatteln“, weil der Verbraucher gerade dadurch verwirrt wird. Deswegen werden wir bei der Abstimmung nachher auch dieser Linie folgen. Frau Kommissarin, die Sammeldaten sind schon angesprochen worden. Wir sehen sehr wohlwollend Ihre Aktivitäten zu Gunsten der Verbraucher, auch im Bereich des Themas . Allerdings muss eben klar sein, dass wir in Europa definitiv amerikanische Verhältnisse ausschließen wollen, und da sind wir sehr gespannt, dass Sie das, was Sie teilweise schon gesagt haben, uns einmal entsprechend detailliert vortragen und wir auch darauf vertrauen können, dass Sie diese amerikanischen Verhältnisse in Europa definitiv ausschließen. Musterklagen — und da werden wir von der EVP-ED-Fraktion selber auch noch etwas vorlegen — sowie Musterprozesse sind durchaus im Sinne des Verbrauchers, und das würden wir auch unterstützen."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, tiež by som rád vyjadril svoje srdečné poďakovanie pani Patriovej a predovšetkým nášmu tieňovému spravodajcovi, pánovi Kurtovi Lechnerovi, s ktorého poznámkami v tejto rozprave úplne súhlasím. Pani komisárka, podľa môjho názoru sú tento rozhodovací proces a predloženie vašej zelenej knihy príkladným modelom dobrej spolupráce medzi Parlamentom a Komisiou, čo pripomína, že takúto účinnú spoluprácu potrebujeme aj v iných oblastiach. To, čím sa tu teraz zaoberáme, táto skôr technická správa, je vlastne rozhraním medzi európskou spotrebiteľskou legislatívou a európskou legislatívou vnútorného trhu, pretože na jednej strane tu máme prípravu spoločného referenčného rámca, kde zatiaľ nie je k dispozícii dostatok materiálov. Záležitosti, ktoré už boli predložené, sú Rím I, nariadenie vo Výbore pre právne veci a Európske spotrebiteľské acquis. Domnievam sa, že na tieto opatrenia sa vždy treba pozerať v ich vzájomnom vzťahu tak, aby sme na konci mali súdržné a jednotné právo, ktoré, ako už uviedli predchádzajúci rečníci, bude pre spotrebiteľa transparentné. Transparentnosť pre spotrebiteľa však nemusí v každom prípade nevyhnutne znamenať, ako už uviedol pán Lechner, že by sme mali zmiešať všetky najprísnejšie normy z každého členského štátu do akéhosi európskeho mišmašu. Namiesto toho by sme mali na európskej úrovni zvážiť, akú cielenú stratégiu potrebujeme rozvinúť, aby sme európskemu spotrebiteľovi poskytli prehľadnú a súdržnú európsku spotrebiteľskú legislatívu. Návrh „modrej zástavy“ pre európskeho spotrebiteľa, pre kupujúceho, môže mať svoj pôvab, ale domnievam sa, že je určite dôležitejšie, a dokonca pre vnútorný trh aj lepšie, ak by sme dokázali úspešne viesť členské štáty jedným smerom v príprave ich vnútroštátnych právnych predpisov. To ma privádza k otázke minimálnej a maximálnej harmonizácie. Domnievam sa, ako už uviedli niektorí kolegovia z našej skupiny, že musíme byť vo svojich argumentoch opatrní. Vnútorný trh prosperuje na základe faktu, že spotrebitelia sa môžu spoľahnúť na to, čo vnímajú ako platné právne normy. Samozrejme, platí to iba vtedy, keď sa tieto právne normy uplatňujú všade. Preto vítam, čo povedala pani Gebhardtová, že v mnohých oblastiach potrebujeme napríklad jednotné vymedzenie terminológie. Zároveň sa však domnievam, že musíme postupovať opatrne aj v ďalších otázkach. Členským štátom musíme vysvetliť, že ak chceme mať jednotný vnútorný trh a jednotné ustanovenia na ochranu spotrebiteľa, nemôžu fungovať, pokiaľ sa budeme držať predstavy, že „každý môže pridať kúsok navrch“, lebo to s istotou povedie k zmäteniu spotrebiteľa. Toto je línia, ktorú budeme sledovať aj pri ďalších hlasovaniach. Pani komisárka, už sa tu spomínali kolektívne údaje. Veľmi pozitívne vnímame vaše aktivity v prospech spotrebiteľov, vrátane problematiky hromadnej žaloby. Musí však tiež byť úplne jasné, že rozhodne chceme vylúčiť americké pomery v Európe. Sme preto veľmi zvedaví na podrobnosti toho, čo nám chcete predložiť, keďže ste už niečo načrtli v hrubých rysoch. Chceme sa znovu ubezpečiť, že rozhodne vylučujte americké pomery v Európe. Súdne procesy v rámci hromadných žalôb, k čomu tu skupina PPE-DE sama niečo navrhne, a skúšobné prípady sú úplne v záujme spotrebiteľa, a to budeme tiež podporovať."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, tudi jaz se toplo zahvaljujem gospe Patrie in predvsem našemu poročevalcu v senci, Kurtu Lechnerju, katerega pripombe v tej razpravi popolnoma podpiram. Moje mnenje je, gospa komisarka, da sta postopek odločanja in predložitev vaše zelene knjige vzoren primer dobrega sodelovanja med Parlamentom in Komisijo, ki poudarja, da je takšno učinkovito sodelovanje potrebno tudi na drugih področjih. Pri tem bolj tehničnem poročilu gre za vmesnik med evropsko zakonodajo o varstvu potrošnikov in evropsko zakonodajo notranjega trga, ker imamo na eni strani razvoj skupnega referenčnega okvira, pri katerem do zdaj ni bilo na voljo dovolj besedil. Izpostavljena vprašanja so uredba Rim I, ureditev odbora za pravne zadeve in evropski pravni red varstva potrošnikov. Prepričan sem, da je treba te ukrepe vedno obravnavati v medsebojni povezavi, tako da bo končni rezultat usklajena in enotna zakonodaja, ki je, kot so omenili že drugi govorci, za potrošnike pregledna. Vendar preglednost za potrošnike ne nujno pomeni – kot je že dejal gospod Lechner – da moramo vse najvišje standarde iz vsake države članice zmešati v nekakšno evropsko mešanico; namesto tega moramo na evropski ravni resnično razmisliti o tem, katera ciljno usmerjena strategija je potrebna, da se evropskim potrošnikom zagotovi jasna in skladna evropska zakonodaja o varstvu potrošnikov. Predlog o „modri zastavi“ za evropskega potrošnika kupca je morda privlačen, vendar sem prepričan, da bi bilo še pomembnejše in celo boljše za notranji trg, če bi lahko države članice uspešno vodili vzdolž enotne poti v njihovi nacionalni zakonodaji. To pa me pripelje do vprašanja minimalne in maksimalne uskladitve. Strinjam se s tem, kar so že dejali nekateri kolegi iz moje skupine, da moramo biti pri svojih utemeljitvah previdni. Notranji trg uspeva na podlagi dejstva, da se potrošniki lahko zanesejo na to, kar dojemajo kot veljavna pravna pravila. Seveda se to obnese le, če se ta pravna pravila uporabljajo povsod. Zato na primer pozdravljam izjavo gospe Gebhardt, da so na veliko področjih potrebne enotne opredelitve izrazov. Vendar prav tako menim, da moramo previdno nadaljevati z drugimi vprašanji in državam članicam pojasniti, da enotni notranji trg in enotne določbe o varstvu potrošnikov niso mogoči, če upoštevamo načelo, da „lahko vsak še nekaj prispeva“, ker bi to zagotovo zmedlo potrošnika. To je smer, ki ji bomo sledili tudi pozneje na glasovanju. Gospa komisarka, kolektivni podatki so že bili omenjeni. Zelo smo naklonjeni vašim dejavnostim v korist potrošnikom, vključno z vprašanjem skupinskih tožb. Vendar je treba tudi pojasniti, da si v Evropi zagotovo želimo odpraviti ameriške razmere, zato se veselimo vaše podrobne predstavitve, ki ste jo na široko nekoliko že začrtali. Pričakujemo zagotovilo, da si v Evropi resnično prizadevate za odpravo ameriških razmer. Skupinske tožbe – skupina PPE-DE bo v zvezi s tem tudi sama kaj predložila – in testni primeri so popolnoma v interesu potrošnikov in tudi to bomo podprli."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Även jag vill rikta ett varmt tack till Béatrice Patrie och framför allt till vår skuggföredragande, Kurt Lechner, vars inlägg i den här debatten jag fullkomligt instämmer i. Enligt min åsikt, fru kommissionsledamot, är beslutsfattandeprocessen bakom er grönbok och framläggandet av grönboken ett exemplariskt föredöme för gott samarbete mellan parlamentet och kommissionen, som visar att vi behöver detta slags effektiva samarbete även på andra områden. Vad vi sysslar med här, med det här mer tekniska betänkandet, är samspelet mellan europeisk konsumentlagstiftning och europeisk lagstiftning om den inre marknaden, för å ena sidan har vi utvecklingen av en gemensam referensram, där det hittills inte funnits tillräckligt många texter tillgängliga. Frågorna som har framförts handlar om Rom I, regleringen i utskottet för rättsliga frågor och Europas konsumentregelverk. Jag anser att dessa åtgärder alltid måste betraktas i relation till varandra, så att vi i slutänden har en sammanhängande och enad lag som är transparent för konsumenten, så som redan nämnts av andra talare. Som Kurt Lechner påpekade innebär transparens för konsumenten dock inte nödvändigtvis alltid att vi ska blanda ihop alla de högsta standarderna från varje medlemsstat till något slags europeiskt hopkok. Istället borde vi verkligen överväga på europeisk nivå vilken målinriktad strategi vi behöver använda för att förse de europeiska konsumenterna med tydlig och sammanhängande europeisk konsumentlagstiftning. Förslaget om en ”blå flagga” för den europeiska konsumenten, för köparen, kanske har sin tjusning, men jag anser att det naturligtvis vore ännu viktigare och ännu bättre för den inre marknaden om vi framgångsrikt kunde leda medlemsstaterna i en enhetlig riktning i deras nationella lagstiftning. Detta leder mig till frågan om minimal och maximal harmonisering. Liksom några av mina kolleger från min grupp redan har sagt anser jag att vi måste vara försiktiga i våra argument. Den inre marknaden är beroende av att konsumenterna kan lita på vad de uppfattar som giltiga rättsliga normer. Detta fungerar förstås bara om dessa rättsliga normer gäller överallt. Jag välkomnar därför till exempel vad Evelyne Gebhardt har sagt om att vi behöver enhetliga definitioner av terminologin på många områden. Men jag anser också att vi måste gå försiktigt fram på andra punkter, och att vi måste klargöra för medlemsstaterna att om vi vill ha en enda inre marknad och enhetliga konsumentskyddsbestämmelser kommer det inte att fungera om vi håller fast vid att var och en kan ”lägga till lite extra på toppen”, eftersom det garanterat kommer att förvilla konsumenterna. Denna linje kommer vi även att följa i omröstningen efteråt. Fru kommissionsledamot! Frågan om kollektiv talan har redan nämnts. Vi är mycket positivt inställda till ert engagemang för konsumenternas bästa, inklusive i frågan om kollektiv talan. Det måste emellertid också stå klart att vi i Europa definitivt vill utesluta amerikanska förhållanden, så vi är mycket ivriga att få se vad ni tänker presentera för oss i detalj, nu när ni redan har beskrivit en del av det i stora drag. Vi vill bli säkra på att ni definitivt utesluter amerikanska förhållanden i Europa. Kollektiv talan – PPE-DE-gruppen kommer själva att lägga fram något i den frågan – och prejudicerande fall ligger helt i konsumenternas intresse och är något som vi också skulle stödja."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph