Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-999"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Betänkandena om mjölkprodukter från jordbruksutskottet har ett blandat innehåll. Junilistan stödjer kommissionen i att det skall bli tillåtet att producera och saluföra konsumtionsmjölk som inte underordnas någon av de tre kategorier som för närvarande gäller. En sådan liberalisering är bra och underlättar för Sverige som, sedan 1995, haft problem med sin anpassning av svenska traditioner till EU:s stelbenta regler, när det gäller mjölkprodukter. De andra två mjölkärendena bygger på EU:s gemensamma jordbrukspolitik och avvisas av Junilistan. Mjölkproduktionen bör vara en fråga för den fria marknaden, under sedvanlig livsmedelskontroll av folkhälsoskäl. Jordbruksutskottets ändringsförslag vad gäller betänkandet () om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter är rent av absurda. De föreslår att budgetbesparingar som görs skall omfördelas inom mjölksektorn och att ett mjölkfondstruktureringsprogram bör inrättas, att bidrag skall ges till dem som inom mjölksektorn är utsatta för ökad marknadsliberalisering, till att förstärka säljfrämjande åtgärder och reklam för mjölk samt till stöd till mjölkproduktion i bergsområden och för att främja skolmjölkssystemet. Vi är starkt emot dessa förslag. Junilistan konstaterar att det är tur att inte Europaparlamentet har medbeslutande i EU:s jordbrukspolitik, ty då skulle unionen hamna i en fälla av protektionism och tunga subventioner till samtliga olika grupper inom jordbruksnäringen."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22
lpv:translated text
". Põllumajanduskomisjoni raportid piima tootmise kohta on segadusttekitavad. Juuni nimekiri toetab komisjoni punktis, et tuleb lubada toota ja müüa joogipiima, mis ei ole liigitatud ühessegi kolmest kategooriast, mis praegu kehtivad. Selline liberaliseerimine on hea ja muudab asjad lihtsamaks Rootsi jaoks, millel on alates 1995. aastast onud probleeme Rootsi traditsioonide kohandamisega ELi rangete eeskirjadega piimatoodete kohta. Teised kaks piimaraportit põhinevad ELi ühisel põllumajanduspoliitikal ning on juuni nimekirjast välja jäetud. Piimatootmine peaks toimuma vabal turul ja selle suhtes peaksid kehtima tavapärased toidukontrollid rahvatervise kaalutlustel. Põllumajanduskomisjoni muudatusettepanekud raportis piima ja piimatoodete turu üldise korraldamise kohta () on lihtsalt absurdsed. Nad teevad ettepaneku, et säästetavad eelarvevahendid jagatakse ümber piimasektoris, luuakse piimafondi ümberkorraldamisprogramm, piimasektoris antakse toetust neile, keda mõjutab turu suurem liberaliseerumine, luuakse turustamise toetusmeetmed ja piima edendustegevus, toetatakse piimatootmist mägipiirkondades ning tõhustatakse piima jaotusvõrku koolidele. Me oleme nendele ettepanekutele kindlalt vastu. Juuni nimekiri näitaks, nagu ei oleks Euroopa Parlamendil kaasotsustamisvolitusi ELi põllumajanduspoliitikas, sest liit langeks siis protektsionismi ja tugevate subsiidiumite lõksu kõigi põllumajandussektori eri gruppide puhul."@et5
lpv:translated text
". Poročila o mlečnih izdelkih odbora za kmetijstvo so mešanica različnih stvari. Junilistan (junijska lista) podpira Komisijo v zvezi s tem, da je treba omogočiti proizvodnjo in prodajo konzumnega mleka, ki ni razvrščeno v nobeno od treh kategorij, ki so zdaj veljavne. Takšna liberalizacija je dobra in Švedski, ki je imela od leta 1995 težave s prilagajanjem švedske tradicije strogim pravilom o mlečnih izdelkih EU, olajša stvari. Ostali dve poročili o mleku temeljita na skupni kmetijski politiki EU in ju Junilistan zavrača. Proizvodnja mleka mora biti predmet prostega trga in običajnega nadzora hrane na podlagi javnega zdravja. Predlogi sprememb v poročilu () odbora za kmetijstvo o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov so preprosto nesmiselni. Predlagajo, da se ustvarjeni proračunski prihranki porazdelijo v mlečnem sektorju in se vzpostavi program za prestrukturiranje sklada za mleko, pri čemer se podpre tiste v mlečnem sektorju, ki jih je prizadela večja liberalizacija trga, okrepi promocijske ukrepe in promocijske dejavnosti za sektor mleka, podpre proizvodnja mleka na gorskih območjih ter okrepi sistem mleka za šole. Tem predlogom močno nasprotujemo. Junijska lista bi ugotovila, da Evropski parlament prav tako nima pristojnosti soodločanja v kmetijski politiki EU, ker bi se lahko Unija ujela v past protekcionizma in obsežnih subvencij za različne skupine v kmetijskem sektorju."@sl20
lpv:translated text
"Betänkandena om mjölkprodukter från jordbruksutskottet har ett blandat innehåll. Junilistan stödjer kommissionen i att det skall bli tillåtet att producera och saluföra konsumtionsmjölk som inte underordnas någon av de tre kategorier som för närvarande gäller. En sådan liberalisering är bra och underlättar för Sverige som, sedan 1995, haft problem med sin anpassning av svenska traditioner till EU:s stelbenta regler, när det gäller mjölkprodukter. De andra två mjölkärendena bygger på EU:s gemensamma jordbrukspolitik och avvisas av Junilistan. Mjölkproduktionen bör vara en fråga för den fria marknaden, under sedvanlig livsmedelskontroll av folkhälsoskäl. Jordbruksutskottets ändringsförslag vad gäller betänkandet () om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter är rent av absurda. De föreslår att budgetbesparingar som görs skall omfördelas inom mjölksektorn och att ett mjölkfondstruktureringsprogram bör inrättas, att bidrag skall ges till dem som inom mjölksektorn är utsatta för ökad marknadsliberalisering, till att förstärka säljfrämjande åtgärder och reklam för mjölk samt till stöd till mjölkproduktion i bergsområden och för att främja skolmjölkssystemet. Vi är starkt emot dessa förslag. Junilistan konstaterar att det är tur att inte Europaparlamentet har medbeslutande i EU:s jordbrukspolitik, ty då skulle unionen hamna i en fälla av protektionism och tunga subventioner till samtliga olika grupper inom jordbruksnäringen."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Zprávy o mléčných výrobcích, vypracované Výborem pro zemědělství, jsou smíšené. Švédská strana Junilistan podporuje Komisi s ohledem na skutečnost, že je nutno umožnit výrobu a prodej konzumního mléka, které není zařazeno do žádné ze tří kategorií uplatňovaných v současné době. Taková liberalizace je správná a usnadňuje situaci ve Švédsku, které již od roku 1995 čelí problémům spojeným s přizpůsobováním švédských tradic přísným pravidlům EU týkajícím se mléčných výrobků. Další dvě zprávy týkající se mléka vycházejí ze společné zemědělské politiky EU a strana Junilistan s nimi nesouhlasí. Produkce mléka by měla být záležitostí volného trhu a měla by podléhat běžným potravinovým kontrolám týkajícím se veřejného zdraví. Pozměňující a doplňující návrhy Výboru pro zemědělství ve zprávě () o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky jsou prostě absurdní. Navrhují, aby byly rozpočtové úspory zachovány v odvětví mléka a zřízen restrukturalizační program pro fond mléka s cílem podporovat subjekty v odvětví mléčné výroby, na něž doléhá stále větší liberalizace trhu, posílena opatření na podporu odbytu a na propagaci, na podporu výroby mléka v horských oblastech a na posílení systému distribuce mléka ve školách. S těmito návrhy v zásadě nesouhlasíme. Strana Junilistan konstatuje, že je správné, aby Evropský parlament neměl pravomoci v procesu spolurozhodování v oblasti zemědělské politiky EU, protože Unie by se tím dostala do pasti protekcionismu a velkých dotací pro různé skupiny v rámci zemědělského odvětví."@cs1
lpv:translated text
". Správy o mliečnych výrobkoch od Výboru pre poľnohospodárstvo sú zmiešané. Švédska strana Junilistan podporuje Komisiu s ohľadom na skutočnosť, že sa musí umožniť výroba a predávanie pitného mlieka, ktoré nie je zaradené do žiadnej z troch kategórií, ktoré sa uplatňujú v súčasnosti. Takáto liberalizácia je dobrá a uľahčuje situáciu vo Švédsku, ktoré sa od roku 1995 stretáva s problémami prispôsobovania švédskych tradícií prísnym pravidlám EÚ týkajúcim sa mliečnych výrobkov. Ďalšie dve správy týkajúce sa mlieka vychádzajú zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a strana Junilistan ich zamieta. Výroba mlieka by mala byť záležitosťou voľného trhu a podliehať bežným potravinovým kontrolám týkajúcim sa verejného zdravia. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Výboru pre poľnohospodárstvo v správe () o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami sú jednoducho absurdné. Navrhujú, aby boli rozpočtové úspory zachované v odvetví mlieka a zriadenie reštrukturalizačného programu pre fond mlieka, s cieľom podporovať subjekty v odvetví mlieka, na ktorých dolieha zvyšujúca sa liberalizácia trhu, posilnenie opatrení na podporu odbytu a na propagačné činnosti, podporu výroby mlieka v horských oblastiach a posilnenie systému distribúcie mlieka v školách. S týmito návrhmi v zásade nesúhlasíme. Strana Junilistan konštatuje, že je len dobre, že Európsky parlament nemá právomoci v procese spolurozhodovania v oblasti poľnohospodárskej politiky EÚ, pretože Únia by sa dostala do pasce protekcionizmu a veľkých dotácií rôznych skupín v poľnohospodárskom odvetví."@sk19
lpv:translated text
". Žemės ūkio komiteto pranešimai dėl pieno produktų yra prieštaringi. „June List“ partija pritaria Komisijai, kad turi būti leista gaminti ir parduoti geriamą pieną, kuris pagal dabartinę klasifikaciją nėra įtrauktas nė į vieną iš trijų kategorijų. Toks liberalizavimas yra geras ir palankus Švedijai, kuri nuo 1995 m. susiduria su problemomis derinant švedų tradicijas ir griežtas Europos Sąjungos taisykles dėl pieno produktų. Kitus du pranešimus dėl pieno, pagrįstus Europos Sąjungos bendrąja žemės ūkio politika, „June List“ partija atmeta. Pieno gamyba turi būti rinkos reikalas, tik atliekant normalią maisto kontrolę visuomenės sveikatos pagrindu. Pranešime dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo () pateiktos Žemės ūkio komiteto pataisos yra tiesiog absurdiškos. Jos siūlo, kad sutaupytos biudžeto lėšos būtų perskirstytos pieno sektoriui ir kad būtų sukurta pieno fondo restruktūrizavimo programa, kad parama būtų teikiama tiems pieno sektoriuje, ką paveikė didėjanti rinkos liberalizacija, kad būtų stiprinamos rinkodaros paramos priemonės ir pieno skatinimo veikla, kad parama būtų teikiama pieno gamintojams kalnų regionuose ir kad būtų stiprinama pieno tiekimo mokykloms programa. Šiems pasiūlymams mes griežtai nepritariame. „June List“ partija pastebi, kad tai tikrai gerai, jog Europos Parlamentas neturi sprendimo galių dėl Europos Sąjungos žemės ūkio politikos, nes kitaip Sąjunga patektų į perdėtos apsaugos ir plataus įvairiausių žemės ūkio sektoriaus grupių subsidijavimo spąstus."@lt14
lpv:translated text
". Sprawozdania na temat produktów mlecznych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi są prawdziwą mieszaniną. Lista Czerwcowa popiera Komisję w sprawie konieczności dopuszczenia do produkcji i sprzedaży mleka, które nie jest sklasyfikowane według żadnej z trzech obecnie stosowanych kategorii. Taka liberalizacja jest czymś dobrym i ułatwia wiele rzeczy Szwecji, która od 1995 r. ma problemy z dostosowaniem swoich tradycji do sztywnych zasad dotyczących produktów mlecznych Unii Europejskiej. Pozostałe dwa sprawozdania opierają się na Wspólnej Polityce Rolnej UE i są odrzucane przez Listę Czerwcową. Produkcja mleka powinna być kwestią wolnego rynku, przedmiotem normalnych kontroli na podstawie warunków zdrowia publicznego. Poprawki Komisji Rolnictwa naniesione w sprawozdaniu () w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych są po prostu absurdalne. Poprawki mówią o tym, by oszczędności budżetowe wynikające z normalizacji pozostały w sektorze mleka, by utworzyć fundusz mleczny, by wspierać procesy restrukturyzacji wśród producentów i przetwórców mleka, których dotknęła postępująca liberalizacja rynku, by wzmocnić środki służące promocji sprzedaży i propagowaniu wiedzy o odżywianiu w sektorze mleka, by wspierać produkcję mleka prowadzoną w utrudnionych warunkach na obszarach górskich i by wzmocnić system dostarczania mleka do szkół. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni tym wnioskom. Lista Czerwcowa zauważa, że Parlament Europejski nie ma mocy współdecydowania o polityce rolnej UE, ponieważ w takim wypadku Unia wpadłaby w pułapkę protekcjonizmu i znacznych subwencji dla różnych grup w sektorze rolnictwa."@pl16
lpv:translated text
". A Mezőgazdasági Bizottságnak a tejtermékekről szóló jelentései vegyes csomagot képeznek. A „Júniusi Lista” támogatja a Bizottságot abban, hogy meg kell engedni a jelenleg alkalmazandó három kategória egyikébe sem tartozó, emberi fogyasztásra szánt tej termelését és értékesítését. Az ilyen liberalizáció jó és könnyebbé teszi a dolgokat Svédországban, amelynek 1995 óta vannak problémái azzal, hogy a svéd hagyományokat az EU tejtermékekre vonatkozó merev szabályaihoz igazítsa. A tejről szóló másik két jelentés az EU közös agrárpolitikájára épül, és azokat a „Júniusi Lista” elutasítja. A tejtermelésnek a szabad piaccal kapcsolatos ügynek kell lennie, amelyre a közegészségügyi alapon végzett, rendes élelmiszerellenőrzések vonatkoznak. A Mezőgazdasági Bizottság által a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló jelentésben () eszközölt módosítások egész egyszerűen abszurdak. Azt javasolják, hogy a költségvetési megtakarításokat újra osszák szét a tejipari ágazatban, hogy hozzanak létre egy programot a tejalap szerkezetének átalakítására, hogy adjanak támogatást a tejipari ágazat azon szereplőinek, akiket a növekvő piaci liberalizáció érint, hogy fokozzák a piactámogatási intézkedéseket és a tejjel kapcsolatos promóciós tevékenységeket, hogy adjanak támogatást a hegyvidéki régiókban folytatott tejtermelésre, valamint hogy a tej iskolákban való szétosztásával kapcsolatos rendszert erődítsék meg. Erőteljesen ellenezzük ezeket a javaslatokat. A Júniusi Lista azt szeretné megjegyezni, hogy nagyon is jó, hogy az Európai Parlament nem rendelkezik együttdöntési hatáskörrel az EU agrárpolitikája terén, mert akkor az Unió a protekcionizmus és az agrárszektor különböző csoportjainak jutatott komoly támogatások csapdájába esne."@hu11
lpv:translated text
"Betænkningerne om mælk og mejeriprodukter fra Landbrugsudvalget har et blandet indhold. Junilisten støtter Kommissionen i, at det skal være tilladt at producere og markedsføre mælk bestemt til konsum, som ikke underordnes nogen af de tre kategorier, som gælder for nærværende. En sådan liberalisering er god og gør det lettere for Sverige, som siden 1995 har haft problemer med tilpasningen af svenske traditioner til EU's stive regler, hvad angår mælk og mejeriprodukter. De to andre mælkeanliggender er baseret på EU's fælles landbrugspolitik og afvises af Junilisten. Mælkeproduktion bør være en sag for det frie marked under sædvanlig fødevarekontrol af folkesundhedsmæssige grunde. Landbrugsudvalgets ændringsforslag, hvad angår betænkning () om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter er rent ud sagt absurd. Landbrugsudvalget foreslår, at opnåede budgetbesparelser skal omfordeles inden for mejerisektoren, og at der bør etableres et omstruktureringsprogram for mælkefonden, at der skal gives et bidrag til dem, som i mejerisektoren er udsat for øget markedsliberalisering, til at styrke salgsfremmende foranstaltninger og reklame for mælk samt til støtte til mælkeproduktion i bjergområder og for at fremme skolemælksordningen. Vi er meget imod disse forslag. Junilisten konstaterer, at det er på tide, at Europa-Parlamentet ikke har medbestemmelse i EU's landbrugspolitik, for så vil Unionen havne i en fælde af protektionisme og tunge subventioner til mange forskellige grupper på landbrugsområdet."@da2
lpv:spoken text
"Betänkandena om mjölkprodukter från jordbruksutskottet har ett blandat innehåll. Junilistan stödjer kommissionen i att det skall bli tillåtet att producera och saluföra konsumtionsmjölk som inte underordnas någon av de tre kategorier som för närvarande gäller. En sådan liberalisering är bra och underlättar för Sverige som, sedan 1995, haft problem med sin anpassning av svenska traditioner till EU:s stelbenta regler, när det gäller mjölkprodukter. De andra två mjölkärendena bygger på EU:s gemensamma jordbrukspolitik och avvisas av Junilistan. Mjölkproduktionen bör vara en fråga för den fria marknaden, under sedvanlig livsmedelskontroll av folkhälsoskäl. Jordbruksutskottets ändringsförslag vad gäller betänkandet () om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter är rent av absurda. De föreslår att budgetbesparingar som görs skall omfördelas inom mjölksektorn och att ett mjölkfondstruktureringsprogram bör inrättas, att bidrag skall ges till dem som inom mjölksektorn är utsatta för ökad marknadsliberalisering, till att förstärka säljfrämjande åtgärder och reklam för mjölk samt till stöd till mjölkproduktion i bergsområden och för att främja skolmjölkssystemet. Vi är starkt emot dessa förslag. Junilistan konstaterar att det är tur att inte Europaparlamentet har medbeslutande i EU:s jordbrukspolitik, ty då skulle unionen hamna i en fälla av protektionism och tunga subventioner till samtliga olika grupper inom jordbruksnäringen."@sv22
lpv:translated text
"Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan maitotuotteita käsittelevät mietinnöt ovat sisällöltään sekavat. Junilistan-puolue tukee komissiota siinä, että on sallittava sellaisen maidon tuotanto ja myynti, joka ei kuulu mihinkään nykyisestä kolmesta maitoluokasta. Tällainen vapauttaminen on myönteinen asia ja helpottaa elämää Ruotsissa, jolla on vuodesta 1995 ollut vaikeuksia sopeuttaa Ruotsin käytäntöä EU:n jäykkiin maitotuotesääntöihin. Junilistan hylkää kaksi muuta maitoalaa käsittelevää mietintöä, jotka pohjautuvat EU:n yhteiselle maatalouspolitiikalle. Maidontuotantoon on voitava soveltaa vapaita markkinoita ja tavanomaista elintarvikevalvontaa kansanterveydellisin perustein. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietintööntekemät tarkistukset maito- ja maitotuotealan yhteistä markkinajärjestelystä ovat yksinkertaisesti järjettömät. Tarkistuksissa ehdotetaan seuraavaa: Budjettisäästöt olisi pidettävä maitoalalla, olisi perustettava maitotukien rakenneuudistusohjelma, maitoalalla on tuettava niitä, joiden tilanteeseen markkinoiden lisääntyvä vapauttaminen vaikuttaa, maitoalan menekinedistämis- ja ravintovalistustoimenpiteitä on tehostettava, maidontuotantoa vuoristoalueilla on tuettava ja on kehitettävä koulumaidon jakelujärjestelmää. Vastustamme voimakkaasti näitä ehdotuksia. Puolueemme katsoo, ettei Euroopan parlamentilla pidä olla päätösvaltaa EU:n maatalouspolitiikassa, sillä silloin unioni sortuisi protektionismin ja raskaiden valtiontukien ansaan maataloussektorin kaikissa eri ryhmissä."@fi7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22
lpv:unclassifiedMetadata
"promotional activities"3
lpv:translated text
". De verslagen over melkproducten van de Commissie landbouw vormen een allegaartje. De Junilijst steunt de Commissie voor wat betreft het punt dat de productie en de verkoop moet worden toegestaan van consumptiemelk die niet is ingedeeld in een van de drie categorieën die op dit moment van toepassing zijn. Een dergelijke liberalisatie is goed en maakt de zaken gemakkelijker voor Zweden dat sinds 1995 problemen heeft met de aanpassing van Zweedse tradities aan de rigide regels van de EU inzake melkproducten. De andere twee verslagen over melk bouwen voort op het Gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU en zijn door de Junilijst afgewezen. Melkproductie moet een zaak zijn van de vrije markt en onderworpen worden aan normale controles op levensmiddelen uit hoofde van de volksgezondheid. De amendementen van de Commissie landbouw in het verslaghoudende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten zijn eenvoudigweg absurd. De commissie doet het voorstel dat budgettaire besparingen in de melksector opnieuw worden verdeeld en dat een melkfondsherstructureringsprogramma wordt opgericht, dat steun wordt gegeven aan hen die in de melksector te maken hebben met een toenemende liberalisering van de markt, dat maatregelen ter bevordering van de afzet en inzake voorlichting op voedingsgebied ( ) voor de melksector worden versterkt, dat steun wordt gegeven voor melkproductie in berggebieden en dat de schoolmelkregeling wordt versterkt. Wij zijn sterk gekant tegen deze voorstellen. De Junilijst zou opmerken dat het wel zo goed is dat het Europees Parlement geen medebeslissingsbevoegdheid heeft in het landbouwbeleid van de EU, omdat de Unie dan in de val zou lopen van protectionisme en aanzienlijke subsidies voor alle verschillende groepen in de landbouwsector."@nl3
lpv:translated text
". Οι εκθέσεις της Επιτροπής Γεωργίας για τα γαλακτοκομικά προϊόντα δημιουργούν ανάμεικτα αισθήματα. Η Λίστα του Ιουνίου στηρίζει την Επιτροπή σε ό,τι αφορά την ανάγκη να επιτραπεί η παραγωγή και πώληση γάλακτος κατανάλωσης που δεν εμπίπτει σε καμία από τις τρεις κατηγορίες που ισχύουν επί του παρόντος. Αυτή η ελευθέρωση είναι καλή και διευκολύνει τα πράγματα για τη Σουηδία, που από το 1995 και μετά αντιμετώπισε προβλήματα σε ό,τι αφορά την προσαρμογή των σουηδικών παραδόσεων στους άκαμπτους κανόνες της ΕΕ για τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Οι άλλες δύο εκθέσεις για το γάλα βασίζονται στην κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ και τις απορρίπτει η Λίστα του Ιουνίου. Η παραγωγή γάλακτος πρέπει να καθορίζεται στην ελεύθερη αγορά και να υπόκειται σε κανονικούς διατροφικούς ελέγχους για λόγους δημόσιας υγείας. Οι τροπολογίες της Επιτροπής Γεωργίας στην έκθεση () σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων είναι απλώς παράλογες. Προτείνουν την εξοικονόμηση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό και την αναδιανομή στον τομέα του γάλακτος, καθώς και τη θέσπιση προγράμματος αναδιάρθρωσης των κονδυλίων για το γάλα, την παροχή στήριξης σε αυτούς, εντός του κλάδου του γάλακτος, που πλήττονται από την αυξανόμενη ελευθέρωση της αγοράς, την κλιμάκωση των μέτρων στήριξης του μάρκετινγκ και των δραστηριοτήτων προώθησης του γάλακτος, την παροχή στήριξης για την παραγωγή γάλακτος στις ορεινές περιοχές και την ενίσχυση του προγράμματος διανομής γάλακτος στα σχολεία. Αυτές οι προτάσεις μας βρίσκουν σφόδρα αντίθετους. Η Λίστα του Ιουνίου θέλει να παρατηρήσει ότι ευτυχώς που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διαθέτει εξουσίες συναπόφασης στη γεωργική πολιτική της ΕΕ, διότι τότε η Ένωση θα έπεφτε στην παγίδα του προστατευτισμού και των βαρέων επιδοτήσεων προς όλες τις διαφορετικές ομάδες στον γεωργικό τομέα."@el10
lpv:translated text
". Lauksaimniecības komitejas ziņojumi par piena produktiem ir sajaukums. Jūnija saraksts atbalsta Komisiju tādējādi, ka ir jāatļauj ražot un pārdot pienu, kurš nav minēts nevienā no trim kategorijām, kas ir spēkā šobrīd. Šāda liberalizācija ir laba un atvieglo situāciju Zviedrijai, kurai kopš 1995.gada ir bijušas problēmas piemērot zviedru tradīcijas ES stingrajiem noteikumiem par piena produktiem. Pārējie divi ziņojumi par pienu balstās uz ES Kopējo lauksaimniecības politiku un tos noraida Jūnija saraksts. Piena produktiem jābūt brīvā tirgus jautājumam, kas pakļauts parastai pārtikas kontrolei sabiedrības veselības interesēs. Lauksaimniecības komitejas grozījumi ziņojumā () par kopējo piena un piena produktu tirgus organizāciju ir vienkārši absurdi. Viņi ierosina, ka budžeta ietaupījumi, kas rodas, tiek pārdalīti piena nozarē un tiek izveidota piena fonda pārstrukturēšanas programma, ka atbalsts tiek sniegts piena nozarē tiem, ko ietekmē pieaugošā tirgus liberalizācija, ka tiek veicināti mārketinga atbalsta pasākumi un piena popularizēšanas aktivitātes, ka atbalsts tiek sniegts piena ražošanai kalnu reģionos un ka tiek stiprināta piena izdalīšanas sistēma skolām. Mēs esam noteikti pret šiem priekšlikumiem. Jūnija sarakstā minēts, ka arī Eiropas Parlamentam nav koplēmuma varas ES lauksaimniecības politikā, jo tad Savienība iekristu protekcionisma un lielu subsīdiju lamatās visām dažādajām grupām lauksaimniecības nozarē."@lv13
lpv:translated text
". − Die Berichte des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung über Milchprodukte haben einen unterschiedlichen Inhalt. Die Juniliste unterstützt die Kommission dahingehend, nunmehr auch die Produktion und Vermarktung von Konsummilch zu erlauben, die nicht einer der drei bisherigen Kategorien zugeordnet werden kann. Eine solche Liberalisierung ist positiv und erleichtert die Situation in Schweden, das seit 1995 Probleme hatte, die schwedischen Traditionen an die starren EU-Vorschriften über Milchprodukte anzupassen. Die beiden anderen Milch-Berichte basieren auf der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU und werden von der Juniliste abgelehnt. Die Milchproduktion sollte, abgesehen von der normalen Lebensmittelkontrolle aus Gründen der Volksgesundheit, dem freien Markt überlassen werden. Die Änderungsanträge des Landwirtschaftsausschusses zum Bericht () über die gemeinsame Marktorganisation für Milch und Milcherzeugnisse sind völlig absurd. Darin wird die Umverteilung der Mitteleinsparungen im Milchsektor vorgeschlagen sowie die Einrichtung eines Milchfonds-Restrukturierungsprogramms zur Unterstützung derjenigen, die von einer zunehmenden Marktliberalisierung betroffen sind, zur Verstärkung von Absatzförder- und Ernährungsaufklärungsmaßnahmen sowie zur Unterstützung der Milchproduktion in Berggebieten und zur Verstärkung der Schulmilchregelung. Wir lehnen diese Vorschläge rundweg ab. Die Juniliste stellt fest, dass es in dieser Situation von Vorteil ist, dass das Europäische Parlament kein Mitentscheidungsrecht in Fragen der EU-Agrarpolitik hat, denn dann wäre die Union im Teufelskreis des Protektionismus und der hohen Subventionierung aller Bereiche des Agrarsektors gefangen."@de9
lpv:translated text
". The reports on milk products from the Agriculture Committee are a mixed bag. The June List supports the Commission on the point that it must be permitted to produce and sell drinking milk that is not classified in any of the three categories that apply at present. Such liberalisation is good and makes things easier for Sweden, which since 1995 has had problems adapting Swedish traditions to the EU’s rigid rules on milk products. The other two milk reports build on the EU’s Common Agricultural Policy and are rejected by the June List. Milk production should be a matter for the free market, subject to normal food controls on public health grounds. The Agriculture Committee’s amendments in the report () on the common organisation of the market in milk and milk products are simply absurd. They propose that budgetary savings that are made are redistributed in the milk sector and that a milk fund restructuring programme is set up, that support is given to those within the milk sector who are affected by increasing market liberalisation, that marketing support measures and milk promotional activities are stepped up, that support is given for milk production in mountain regions and that the scheme to distribute milk to schools is reinforced. We are strongly opposed to these proposals. The June List would observe that it is just as well that the European Parliament does not have codecision powers in the EU’s agricultural policy, because the Union would then fall into a trap of protectionism and heavy subsidies for all the different groups in the agriculture sector."@en4
lpv:translated text
". Os relatórios sobre produtos lácteos apresentados pela Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural constituem uma amálgama de questões. A Lista de Junho apoia a comissão no que diz respeito à autorização de produção e venda de leite para consumo não compreendido nas três categorias actualmente estabelecidas. Essa liberalização é positiva e facilita os procedimentos na Suécia que, desde 1995, tem tido dificuldade em adaptar os costumes suecos às rígidas regras comunitárias em matéria de produtos lácteos. Os restantes dois relatórios sobre o leite têm por base a Política Agrícola Comum da UE e são rejeitados pela Lista de Junho. A produção de leite deveria obedecer às regras do mercado livre, sujeitando-se a controlos normais de qualidade alimentar associados à protecção da saúde pública. As alterações da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural contidas no relatório () relativo à organização comum do mercado no sector do leite e dos produtos lácteos são simplesmente absurdas. O relatório propõe redistribuir as economias orçamentais pelo sector do leite e criar um programa de reestruturação dos fundos destinados ao sector do leite, apoiar os produtores e transformadores de leite afectados pela crescente liberalização do mercado, reforçar as medidas de ajuda ao escoamento e de esclarecimento nutricional (actividades promocionais) atinentes ao sector do leite, apoiar a produção de leite nas zonas montanhosas e reforçar o regime de distribuição de leite nas escolas. Opomo-nos veementemente a estas propostas. A Lista de Junho considera positivo o facto de o Parlamento Europeu não ter poder de co-decisão na política agrícola comunitária, sob pena de a União Europeia cair numa rede de proteccionismos e de concessão de subsídios aos diversos grupos de interesse do sector agrícola."@pt17
lpv:translated text
". Los informes sobre los productos lácteos de la Comisión de Agricultura son heterogéneos. La Lista de Junio apoya a la Comisión con respecto al punto según el cual debe permitirse y vender leche de consumo que no esté clasificada en ninguna de las tres categorías pertinentes en este momento. Dicha liberalización resulta positiva y facilita las cosas para Suecia, que desde 1995 ha tenido problemas para adaptar las tradiciones suecas a las estrictas normativas de la UE sobre los productos lácteos. Los otros dos informes sobre la leche se basan en la Política Agrícola Común de la UE y la Lista de Junio los rechaza. La producción de leche debe ser un asunto para el mercado libre, sujeta a los controles alimentarios ordinarios según las normas de la salud pública. Las enmiendas de la Comisión de Agricultura presentadas en el informe () por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos son, sencillamente, absurdas. Proponen que los ahorros presupuestarios realizados se distribuyan en los mercados de la leche y que se cree un programa de reestructuración de los fondos destinados a los productos lácteos, que se ofrezca apoyo a aquellos del sector de la leche que se vean afectados por la liberalización creciente del sector, el refuerzo de las medidas destinadas a promover la comercialización y a informar sobre la alimentación en el sector de la leche, que se ofrezca apoyo a la producción de la leche en las zonas de montaña y que se refuerce el régimen de distribución de leche en las escuelas. Nos oponemos rotundamente a estas propuestas. La Lista de Junio quisiera plantear que también es justo que el Parlamento no tenga poderes de codecisión en la política agrícola de la UE porque, entonces, la Unión caería en una trampa de proteccionismo y de fuertes subsidios para cada uno de los distintos grupos del sector agrícola."@es21
lpv:translated text
". − Le relazioni sui prodotti lattiero-caseari della commissione per l’agricoltura presentano un contenuto ambiguo. La sostiene la Commissione riguardo al fatto che occorre consentire di produrre e vendere latte alimentare che non rientri in alcuna delle tre categorie attualmente in vigore. Una tale liberalizzazione è positiva e renderà le cose più facili per la Svezia, che, fin dal 1995, ha avuto problemi ad adattare le tradizioni svedesi alle rigide regole comunitarie in materia di prodotti lattiero-caseari. Le altre due relazioni sul latte si basano sulla politica agricola comune e la le respinge. La produzione di latte deve essere una questione di competenza del libero mercato, soggetta a dei normali controlli alimentari per motivi di salute pubblica. Gli emendamenti della commissione per l’agricoltura relativi alla relazione () sull’organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono semplicemente assurdi, poiché propongono di ridistribuire i risparmi di bilancio al settore lattiero-caseario, nonché di istituire un programma per la ristrutturazione del fondo lattiero-caseario, di stanziare aiuti a quanti nel settore lattiero-caseario sono esposti alla sempre maggiore liberalizzazione del mercato, di introdurre misure di sostegno alla commercializzazione del latte, di incrementare le iniziative di promozione del latte, di fornire aiuti alla produzione di latte nelle regioni di montagna e di consolidare il regime della distribuzione del latte nelle scuole. Siamo fortemente contrari a questi emendamenti. La riscontra il fatto che fortunatamente il Parlamento europeo non ha un potere codecisionale per quanto riguarda la politica agricola comune, perché in tale caso l’Unione cadrebbe nella trappola del protezionismo e delle succulente sovvenzioni a tutte le differenti categorie del settore agricolo."@it12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Les rapports de la commission de l'agriculture sur les produits laitiers forment un ensemble hétérogène. La Liste de juin soutient la Commission sur le fait que la production et la vente de laits de consommation qui ne sont pas classés dans une des trois catégories actuellement d’application doivent être autorisés. Un telle libéralisation est positive et facilite les choses pour la Suède, qui, depuis 1995, rencontre des difficultés pour adapter les traditions suédoises à la rigidité des règles européennes en matière de produits laitiers. Les deux autres rapports sur le lait reposent sur la politique agricole commune de l'Union et sont rejetés par la Liste de juin. La production laitière devrait être régulée par le libre marché et soumise aux contrôles alimentaires normaux en matière de santé publique. Les amendements apportés par la commission de l’agriculture au rapport () sur l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers sont tout simplement absurdes. Ils proposent de redistribuer dans le secteur laitier les économies budgétaires, de mettre en place un programme de restructuration des fonds destinés au secteur laitier et de soutenir les producteurs et les transformateurs de lait qui sont touchés par la libéralisation croissante du marché, de renforcer les mesures de promotion des ventes et de diffusion d'informations nutritionnelles au profit du secteur laitier, de favoriser le maintien et la modernisation de la production de lait dans les régions de montagne, et de renforcer le régime de distribution du lait dans les écoles. Nous sommes fermement opposés à ces propositions. La Liste de juin comprendra qu’il vaut d’autant mieux que le Parlement européen n’ait pas de pouvoirs de codécision en matière de politique agricole européenne. Pour cause, l'Union tomberait dans le piège du protectionnisme et des lourdes subventions des différents groupes du secteur agricole."@fr8
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.18.3-999"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph