Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-375"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.25.3-375"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, first of all let me refer to the accident that Ms Fraga Estévez and Ms Miguélez Ramos mentioned. I share their concern and sorrow at the loss of life and hope that the missing fishermen can be brought to safety. Allow me to pick up on some of the points that were raised in the debate, which have proved to be quite varied to say the least – poles apart on how to move forward. However, having said that, from the debate it is clear that we share a common view that fisheries have to be brought to sustainable levels as soon as possible. This does not mean that what we are proposing is drastic and immediate action. Rather we are setting ourselves an objective to arrive at maximum sustainable yield (MSY) in a gradual and flexible manner. At each step we will re-evaluate and re-assess the targets we set and if required, we will adapt them to changing situations. In other word, the MSY approach is providing us with a direction and not necessarily with a fixed target. Let me repeat, the MSY approach moves fisheries management in the right direction, away from over-exploitation and towards conditions of higher and more stable catches and lower costs. This approach should be adaptive so that as we learn more – or, as environmental and ecosystem conditions change – new knowledge can be applied to the approach. The point has been raised that MSY has not worked and is not appropriate for pelagic stocks, and that it is an outdated concept. Let me say there have been fisheries management strategies in Europe and in other parts of the world which were successful. Although the concept is not new, it does not mean that it is outdated. The important point is that, as long as it defines a path for fisheries management and is flexible enough to allow for regular revisions, it has good chances of success. Good examples of some success can be seen in stocks such as saithe, North Sea haddock and mackerel, which are fished close to MSY level and which are generally stable and profitable. Let me highlight one point. The purpose of this proposal is not to penalise fishermen, who, admittedly, have to make a number of adjustments, but rather it seeks to reach an objective and embark on a direction where the sector operates in a more stable and in a more profitable environment. As I stated in my opening statement, the European Fisheries Fund allows Member States to develop measures concerning adjustments of capacity and fishing effort in the context of long-term plans, including social and economic provisions involving the appropriate use of public money, in their operational programmes. Another point raised relates to the fact that MSY will not work in mixed fisheries, because when targeting one stock to move towards MSY one could end up in a situation where the other stocks caught in such a mixed fishery are under-exploited. I think we have to be realistic about the situation and the majority of mixed fisheries. The stocks concerned are equally exploited to unsustainable levels. It is clear that the application of the MSY approach to mixed fisheries will be difficult and will have to be studied on a case-by-case basis. However, the mixed fisheries problem exists and, if we do not address it, there can be no improvements and no steps can be taken in the right direction. Regarding consultation, let me say that the Commission is committed to stakeholder involvement and consultation. Many consultations have already been held since the adoption of the objective of MSY at the Johannesburg Summit. Such consultations involved Member States, scientists and the regional advisory councils, who are studying our proposal as well and who are seeking to advise us on the best way forward. Discussions on the plans will be held at a later stage, after we have developed impact assessments, consulted the industry and drawn up our specific proposals. I look forward to a continued dialogue with you on these plans."@en4
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, v první řadě mi dovolte zmínit nehodu, kterou zmiňovala paní Fraga Estévezová a paní Miguélez Ramosová. Také já cítím znepokojení a žal nad ztrátou života a doufám, že se ztracení rybáři dostanou do bezpečí. Dovolte mi vyjádřit se k některým bodům předloženým v této diskusi, které se ukázaly být přinejmenším dost odlišné, diametrálně odlišné v tom, jak se pohnout kupředu. Jak již bylo řečeno, z debaty je jasné, že máme společný názor, že rybolov se musí co nejdříve dostat na udržitelnou úroveň. Neznamená to, že naše návrhy jsou drastickým a okamžitým krokem. Spíše si dáváme za cíl dostat se k maximálnímu udržitelnému výnosu postupným a flexibilním způsobem. Na každém kroku opětovně zhodnotíme a přehodnotíme cíle, které jsme si stanovili, a bude-li to nutné, přizpůsobíme je měnící se situaci. Přístup maximálního udržitelného výnosu nám, jinými slovy, poskytuje směr a nikoliv nevyhnutelně pevný cíl. Opakuji, že přístup maximálního udržitelného výnosu pohání řízení rybolovu správným směrem, od nadměrného využívání k podmínkám vyššího a stabilnějšího výlovu a nižším nákladům. Tento přístup by měl být přizpůsobivý, abychom, jak se dozvídáme více a jak se mění environmentální a ekosystémové podmínky, mohli k přístupu použít nové poznatky. Byl vznesen argument, že maximální udržitelný výnos nefunguje, není vhodný pro pelagické druhy a že je zastaralou koncepcí. Dovolte mi říci, že v Evropě a v dalších částech světa existují strategie řízení rybolovu, které byly úspěšné. Ačkoli tato koncepce není nová, neznamená to, že je zastaralá. Důležitým bodem je, že dokud určuje cestu pro řízení rybolovu a je dostatečně flexibilní, aby umožňovala pravidelné kontroly, má dobré šance na úspěch. Dobrými příklady úspěchu jsou například populace tresky tmavé, tresky jednoskvrnné a makrely obecné, které jsou všeobecně stabilní a výnosné. Dovolte mi zdůraznit jeden bod. Účelem tohoto návrhu není pokutovat rybáře, kteří se nepochybně musí různě přizpůsobovat. Návrh spíše hledá způsoby, jak dosáhnout cíle, a ubírá se směrem, kde odvětví funguje ve stabilnějším a výnosnějším prostředí. Jak jsem uvedl ve svém úvodním projevu, Evropský fond pro rybářství umožňuje členským státům rozvíjet opatření týkající se přizpůsobování kapacity a rybolovné intenzity v kontextu dlouhodobých plánů včetně sociálních a hospodářských ustanovení zahrnujících vhodné využívání veřejných financí ve svých operačních programech. Další vznesená námitka se vztahuje ke skutečnosti, že maximální udržitelný výnos při smíšeném rybolovu nebude fungovat, protože pokud se zaměříme na to, abychom u jednoho druhu dosáhli maximálního udržitelného výnosu, můžeme se dostat do situace, v níž další druhy lovené při tomto smíšeném rybolovu budou málo využívány. Myslím, že v této situaci a u větší části smíšeného rybolovu musíme být realističtí. Příslušné druhy jsou stejně využívány na úrovni, kterou není možné udržet. Je zřejmé, že použití přístupu maximálního udržitelného výnosu v případě smíšeného rybolovu bude náročné a každý případ musí být prozkoumán jednotlivě. Problém smíšeného rybolovu však existuje, a jestliže jej nebudeme řešit, nenastane žádné zlepšení a nebude možno podniknout kroky správným směrem. Pokud se jedná o diskusi, dovolte mi říci, že Komise se zavázala zapojit zúčastněné strany a provést konzultace. Od přijetí cíle maximálního udržitelného výnosu na summitu v Johannesburgu se už vedlo mnoho diskusí. Těchto diskusí se zúčastnily členské státy, vědečtí pracovníci a regionální poradní rady, které se také zabývají našimi návrhy a hledají způsob nejlepšího směřování. Diskuse o plánech se uskuteční v pozdější etapě, poté co připravíme posudek vlivů, oslovíme průmysl a sestavíme své vlastní návrhy. Těším se na trvalý dialog s vámi o těchto plánech."@cs1
"Fru formand! Lad mig først og fremmest tale om den ulykke, som fru Fraga Estévez og fru Miguélez Ramos nævnte. Jeg deler deres bekymring og sorg over de liv, der er gået tabt, og håber, at de savnede fiskere kan bringes i sikkerhed. Tillad mig at tage nogle af de ting op, der er blevet rejst under debatten, som i det mindste har vist sig at være yderst varieret og med helt forskellige synspunkter på, hvordan vi skal gå videre. Men når det er sagt, fremgår det klart af debatten, at vi deler en fælles opfattelse af, at fiskeriet skal bringes til et bæredygtigt niveau så hurtigt som muligt. Det betyder ikke, at det, vi foreslår, er drastiske og øjeblikkelige initiativer. Vi sætter os snarere et mål om at nå frem til maksimal bæredygtig ydelse (MSY) på gradvis og fleksibel måde. For hvert skridt vil vi genvurdere de mål, vi har sat os, og hvis det er nødvendigt, vil vi tilpasse dem til de ændrede forhold. Med andre ord giver MSY-tilgangen os en retning og ikke nødvendigvis et fast mål. Lad mig gentage, at MSY-tilgangen bevæger styringen af fiskeriet i den rigtige retning, væk fra overudnyttelse og mod højere og mere stabile fangster og lavere omkostninger. Denne tilgang bør kunne tilpasses, så at vi lærer mere, eller - efterhånden som miljøet og økosystemerne ændrer sig - at vi kan anvende ny viden i forbindelse med denne tilgang. Det er blevet hævdet, at MSY ikke har virket og ikke passer til pelagiske bestande, og at det er et forældet begreb. Lad mig sige, at der har været fiskeriforvaltningsstrategier i Europa og andre dele af verden, der havde succes. Selv om idéen ikke er ny, betyder det ikke, at den er forældet. Det vigtigste er, at så længe den definerer en retning for fiskeriforvaltningen og er fleksibel nok til at muliggøre regelmæssig revision, så har den gode chancer for succes. Gode eksempler på en vis succes kan findes med hensyn til bestande såsom sej, nordsøkuller og makrel, der fiskes tæt op imod MSY-grænsen, og som generelt er stabile og profitable. Lad mig fremhæve et punkt. Formålet med dette forslag er ikke at straffe fiskerne, selv om det må indrømmes, at de må foretage en række justeringer, men det søger snarere at nå et mål og slå ind på en retning, hvor sektoren fungerer i et mere stabilt og profitabelt miljø. Som jeg sagde i min åbningsudtalelse, giver Den Europæiske Fiskerifond medlemsstaterne mulighed for at udvikle mål for tilpasning af kapaciteten og fiskeriindsatsen i forbindelse med langsigtede planer, herunder sociale og økonomiske forhold, der indbefatter passende brug af offentlige midler i deres driftsprogrammer. Et andet punkt, der blev rejst, har at gøre med det forhold, at MSY ikke virker ved blandet fiskeri, for når man bestræber sig efter at få én bestand til at bevæge sig i retning af MSY, kan man ende, at andre bestande, der bliver fanget ved blandet fiskeri, underudnyttes. Jeg tror, vi må være realistiske i denne situation, og hvad angår de fleste tilfælde af blandet fiskeri. De pågældende bestande bliver i lige høj grad udnyttet til et niveau, der ikke er bæredygtigt. Det er klart, at anvendelsen af en MSY-tilgang til blandet fiskeri vil være vanskelig og må studeres fra sag til sag. Men problemet med blandet fiskeri eksisterer, og hvis vi ikke tager fat på det, kan der ikke ske nogen forbedringer og ikke tages nogen skridt i den rigtige retning. Med hensyn til høringer, så lad mig sige, at Kommissionen er forpligtet til involvering af berørte parter og til høringer. Mange høringer er allerede afholdt siden vedtagelsen af målet for MSY ved topmødet i Johannesburg. Sådanne høringer har inddraget medlemsstater, videnskabsfolk og regionale rådgivende organer, der ligeledes studerer vores forslag, og som søger at rådgive os om den bedste vej frem. Drøftelser af planerne vil blive afholdt senere, efter at vi har udviklet vurderinger af virkningerne, rådspurgt erhvervet, og formuleret vores specifikke forslag. Jeg ser frem til en fortsat dialog med Dem om disse planer."@da2
". Frau Präsident! Zunächst möchte ich auf den Unfall eingehen, den Frau Fraga Estévez und Frau Miguélez Ramos erwähnt haben. Ich teile ihre Sorge und ihre Trauer über die Verluste an Menschenleben und hoffe, dass die vermissten Fischer sicher geborgen werden können. Gestatten Sie mir, jetzt einige Punkte aufzugreifen, die in der Aussprache diskutiert wurden, die – gelinde gesagt – sehr vielfältig waren, Welten voneinander entfernt, wenn es darum geht, wie es weitergehen soll. Doch abgesehen davon hat die Aussprache deutlich gemacht, dass wir uns darin einig sind, dass die Fischerei sobald wie möglich auf ein nachhaltiges Entwicklungsniveau gebracht werden muss. Das bedeutet nicht, dass wir drastische und unverzügliche Maßnahmen planen. Wir setzen uns vielmehr ein Ziel, in einzelnen Schritten und auf flexible Weise zu einem höchstmöglichen Dauerertrag (MSY) zu gelangen. In jeder Phase werden wir die gestellten Vorgaben neu bewerten und einschätzen und sie dann gegebenenfalls an sich verändernde Sachverhalte anpassen. Mit anderen Worten, das Konzept des MSY bietet uns eine Richtung und nicht unbedingt eine feste Vorgabe. Ich wiederhole, der MSY-Ansatz bringt das Fischereimanagement in die richtige Richtung, weg von der Überfischung und hin zu Bedingungen für größere und stabilere Fänge und niedrigere Kosten. Dieses Konzept muss anpassungsfähig sein, sodass wir neue Kenntnisse, die wir erlangen – oder sich verändernde Umwelt- und Ökosystembedingungen – dann berücksichtigen können. Es wurde argumentiert, der MSY habe nicht funktioniert und eigne sich nicht für pelagische Bestände und das Konzept sei überholt. Dazu muss ich sagen, dass in Europa und anderen Teilen der Welt Strategien für das Fischereimanagement angewendet wurden, die erfolgreich waren. Auch wenn das Konzept nicht neu ist, heißt das doch nicht, dass es überholt ist. Worauf es ankommt, ist, dass es gute Erfolgsaussichten bietet, solange es einen Weg für das Fischereimanagement vorgibt und so flexibel ist, dass regelmäßige Änderungen möglich sind. Gute Beispiele für gewisse Erfolge sind etwa die Bestände bei Seelachs und bei Nordsee-Schellfisch und –Makrele, die nahe der MSY-Höhe befischt werden und generell stabil und rentabel sind. Lassen Sie mich einen Punkt herausgreifen. Bei diesem Vorschlag geht es nicht darum, die Fischer zu bestrafen, die sich zugegebenermaßen in einigen Dingen anpassen müssen, sondern vielmehr darum, ein Ziel zu erreichen und eine Richtung einzuschlagen, bei der der Sektor in einem stabileren und rentableren Umfeld arbeitet. Wie ich in meinem Eröffnungsbeitrag erklärt habe, bietet der Europäische Fischereifonds Mitgliedstaaten die Möglichkeit, in ihren operationellen Programmen Maßnahmen für Anpassungen der Kapazität und des Fischereiaufwands im Rahmen langfristiger Pläne zu entwickeln, die soziale und wirtschaftliche Vorkehrungen sowie den sachgerechten Einsatz öffentlicher Gelder einschließen. Ein weiteres Argument lautet, dass der MSY in der Mehrartenfischerei nicht funktioniere, denn wenn man auf den MSY bei einem Bestand abstelle, könnte man am Ende in eine Situation gelangen, in der die anderen Bestände, die bei dieser Mehrartenfischerei gefangen werden, zu wenig genutzt werden. Ich glaube, wir müssen realistisch sein, was die Situation und den überwiegenden Teil der Mehrartenfischerei anbelangt. Die betreffenden Bestände werden in gleicher Weise in nicht nachhaltiger Höhe genutzt. Natürlich wird die Anwendung des MSY-Konzepts in der Mehrartenfischerei schwierig sein und muss fallweise untersucht werden. Aber das Problem der Mehrartenfischerei besteht, und wenn wir uns nicht damit befassen, kann es keine Verbesserungen geben und man kann keine Schritte in die richtige Richtung unternehmen. Zur Konsultation möchte ich sagen, dass die Kommission die Einbeziehung und Konsultation der Beteiligten ausdrücklich unterstützt. Seit der Einführung des MSY-Ziels auf dem Johannesburger Gipfel haben bereits viele Konsultationen stattgefunden. Daran waren Mitgliedstaaten, Wissenschaftler und die regionalen Beiräte beteiligt, die unseren Vorschlag jetzt ebenfalls prüfen und uns beraten wollen, wie am besten weiter zu verfahren ist. Beratungen zu den Plänen werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen, nachdem wir Folgenabschätzungen erarbeitet, die Industrie konsultiert und unsere konkreten Vorschläge formuliert haben. Ich freue mich auf einen weiteren Dialog mit Ihnen zu diesen Plänen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο ατύχημα που ανέφεραν η κ. Fraga Estévez και η κ. Miguélez Ramos. Συμμερίζομαι την ανησυχία και τη θλίψη τους για την απώλεια ζωών και ελπίζω ότι οι αλιείς που αγνοούνται θα είναι ασφαλείς. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ορισμένα από τα ζητήματα που τέθηκαν στη συζήτηση, η οποία αποδείχθηκε τουλάχιστον πολυποίκιλη – υπάρχουν διαμετρικά αντίθετες απόψεις σχετικά με το πώς θα προχωρήσουμε. Ωστόσο, τούτου λεχθέντος, είναι σαφές από τη συζήτηση ότι συμμεριζόμαστε την κοινή άποψη ότι η αλιεία πρέπει να φτάσει σε βιώσιμα επίπεδα όσο το δυνατόν συντομότερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι προτείνουμε δραστική και άμεση δράση. Αντιθέτως, θέτουμε τον στόχο να φτάσουμε στη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ) με σταδιακό και ευέλικτο τρόπο. Σε κάθε βήμα θα αξιολογούμε και θα εκτιμούμε εκ νέου τους στόχους που θέσαμε και, εάν είναι αναγκαίο, θα τους προσαρμόζουμε στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις. Με άλλα λόγια, η προσέγγιση της ΜΒΑ μας δίνει μια κατεύθυνση και όχι απαραίτητα έναν καθορισμένο στόχο. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι η προσέγγιση της ΜΒΑ κινεί τη διαχείριση της αλιείας προς τη σωστή κατεύθυνση, μακριά από την υπερεκμετάλλευση και προς συνθήκες για μεγαλύτερα και πιο σταθερά αλιεύματα και χαμηλότερο κόστος. Αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να είναι προσαρμόσιμη, ούτως ώστε καθώς διδασκόμαστε περισσότερα –ή, καθώς μεταβάλλονται οι συνθήκες του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος– να μπορεί να εφαρμοστεί η νέα γνώση στην προσέγγιση. Τέθηκε το ζήτημα ότι η ΜΒΑ δεν είχε αποτελέσματα και δεν είναι κατάλληλη για τα πελαγικά αποθέματα και ότι αποτελεί μια απαρχαιωμένη ιδέα. Επιτρέψτε μου να πω ότι υπήρξαν στρατηγικές διαχείρισης της αλιείας στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου που ήταν επιτυχείς. Μολονότι η ιδέα δεν είναι καινούρια, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απαρχαιωμένη. Το σημαντικό είναι ότι, εφόσον ορίζει έναν δρόμο για τη διαχείριση της αλιείας και είναι επαρκώς ευέλικτη ώστε να επιτρέπει τακτικές αναθεωρήσεις, έχει πολλές πιθανότητες επιτυχίας. Μπορούμε να δούμε καλά παραδείγματα επιτυχίας σε αποθέματα όπως αυτά του μαύρου μπακαλιάρου, του μπακαλιάρου της Βόρειας Θάλασσας και του σκουμπριού, τα οποία αλιεύονται κοντά σε επίπεδα ΜΒΑ και είναι γενικά σταθερά και επικερδή. Επιτρέψτε μου να επισημάνω ένα σημείο. Στόχος αυτής της πρότασης δεν είναι η τιμωρία των αλιέων, οι οποίοι, ομολογουμένως, πρέπει να προβούν σε αρκετές προσαρμογές, αλλά, αντιθέτως, επιδιώκει να επιτύχει έναν στόχο και να προσανατολιστεί προς μια κατεύθυνση όπου ο τομέας θα λειτουργεί σε ένα πιο σταθερό και πιο επικερδές περιβάλλον. Όπως δήλωσα στην εναρκτήρια δήλωσή μου, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας επιτρέπει στα κράτη μέλη να αναπτύσσουν μέτρα σχετικά με τις προσαρμογές της ικανότητας και της αλιευτικής προσπάθειας στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών και οικονομικών διατάξεων που αφορούν τη σωστή χρήση του δημοσίου χρήματος, στα επιχειρησιακά τους προγράμματα. Άλλο ένα ζήτημα που τέθηκε αφορά το γεγονός ότι η ΜΒΑ δεν θα έχει αποτελέσματα στον μικτό τύπο αλιείας, διότι όταν ο στόχος είναι να προχωρήσει ένας αλιευτικός πόρος προς τη ΜΒΑ αυτό θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την υποεκμετάλλευση των υπολοίπων πόρων που θα αλιεύονται σε μια τέτοια μικτή αλιεία. Φρονώ ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές όσον αφορά την κατάσταση και την πλειονότητα των μικτών αλιευμάτων. Υπάρχει εξίσου μεγάλη εκμετάλλευση των σχετικών πόρων σε μη βιώσιμα επίπεδα. Είναι σαφές ότι η εφαρμογή της προσέγγισης της ΜΒΑ στα μικτά αλιεύματα θα είναι δύσκολη και θα πρέπει να εξεταστεί κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Ωστόσο, το πρόβλημα των μικτών αλιευμάτων υφίσταται και, εάν δεν το αντιμετωπίσουμε, δεν θα μπορέσουν να υπάρξουν βελτιώσεις και δεν θα μπορέσουν να γίνουν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Όσον αφορά τη διαβούλευση, επιτρέψτε μου να πω ότι η Επιτροπή δεσμεύεται για συμμετοχή των φορέων και διαβούλευση. Πολλές διαβουλεύσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση του στόχου της ΜΒΑ στη διάσκεψη κορυφής του Γιοχάνεσμπουργκ. Σε αυτές τις διαβουλεύσεις συμμετείχαν κράτη μέλη, επιστήμονες και τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια, τα οποία μελετούν επίσης την πρότασή μας και έχουν ως στόχο να μας δίνουν συμβουλές ώστε να προχωρήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Θα διεξαχθούν συζητήσεις επί των σχεδίων αργότερα, όταν θα έχουμε πραγματοποιήσει εκτιμήσεις επιπτώσεων, θα έχουμε διαβουλευθεί με τον τομέα και θα έχουμε συντάξει συγκεκριμένες προτάσεις. Αναμένω έναν συνεχή διάλογο μαζί σας επ’ αυτών των σχεδίων."@el10
"Señora Presidenta, antes de nada permítanme que me refiera al accidente que han mencionado la señora Fraga Estévez y la señora Miguélez Ramos. Comparto su preocupación y tristeza por la pérdida de vidas y espero que los pescadores desaparecidos terminen por encontrarse sanos y salvos. Permítanme que resuma algunos de los puntos que se han planteado durante el debate, que ha resultado bastante variado, por no exagerar: polos opuestos de cómo avanzar. Pero una vez dicho esto, el debate ha dejado claro que compartimos la opinión común de que la pesca tiene que alcanzar niveles sostenibles lo antes posible. Eso no significa que estemos proponiendo una intervención drástica e inmediata. Por el contrario, nos estamos fijando a nosotros mismos el objetivo de conseguir el rendimiento máximo sostenible (RMS) de una manera gradual y flexible. En cada etapa volveremos a considerar y evaluar los objetivos fijados y, en caso necesario, los adaptaremos a situaciones cambiantes. En otras palabras, el enfoque del RMS nos marca una dirección y no necesariamente con un objetivo fijo. Repito, el enfoque del RMS hace avanzar la gestión pesquera en la dirección correcta, alejándola de la sobreexplotación y acercándola a unos niveles más altos y estables de capturas, con unos costes más bajos. Este enfoque debe ser flexible, de manera que cuando sepamos más – o cuando cambien las condiciones del medio ambiente o del ecosistema –, podamos aplicar los nuevos conocimientos al enfoque. Se ha dicho durante el debate que el RMS no ha funcionado, que no es adecuado para las poblaciones pelágicas y que es un concepto obsoleto. Permítanme decir que algunas estrategias de gestión pesquera que se han aplicado en Europa y en otras partes del mundo han tenido éxito. Aunque el concepto no sea nuevo, no significa que esté obsoleto. Lo importante es que, mientras defina un camino para la gestión pesquera y sea suficientemente flexible como para permitir revisiones periódicas, tendrá grandes posibilidades de éxito. Se pueden encontrar buenos ejemplos de cierto éxito en poblaciones como las del pez carbonero, la gallineta del mar del Norte y el jurel, cuyos niveles de pesca se aproximan al RMS y que generalmente son estables y rentables. Permítanme insistir en un punto. El objetivo de esta propuesta no es penalizar a los pescadores, quienes, reconozcámoslo, tienen que hacer una serie de ajustes, sino más bien alcanzar un objetivo y embarcarse en una dirección que permita al sector operar en un entorno más estable y más rentable. Como ya dije en mi primera intervención, el Fondo Europeo de Pesca permite a los Estados miembros adoptar medidas relacionadas con ajustes de la capacidad y el esfuerzo pesquero en el contexto de unos planes a largo plazo, entre ellas medidas sociales y económicas que garanticen la correcta administración de los fondos públicos en sus programas operativos. Otro punto planteado guarda relación con el hecho de que el RMS no funcionará en las pesquerías mixtas, porque si se aplica el RMS de una población al resto, puede llegarse a la situación de infraexplotación de esas otras poblaciones de la pesquería mixta. Creo que tenemos que ser realistas sobre la situación de la mayoría de las pesquerías mixtas. Las poblaciones afectadas son también explotadas a unos niveles no sostenibles. Está claro que la aplicación del enfoque del RMS a las pesquerías mixtas será difícil y tendrá que estudiarse caso por caso. Sin embargo, el problema de las pesquerías mixtas existe y, si no lo abordamos, no podrá haber mejoras ni podrán darse pasos en la dirección correcta. En cuanto a la consulta, permítanme decir que la Comisión se ha comprometido a implicar y consultar a las partes afectadas. Se han celebrado ya numerosas consultas desde que se aprobó el objetivo del RMS en la Cumbre de Johannesburgo. Estas consultas han tenido lugar con Estados miembros, científicos y los consejos consultivos regionales, que están estudiando nuestra propuesta también y que tratan de asesorarnos sobre la mejor forma de avanzar. Los planes se debatirán en una etapa posterior, cuando hayamos realizado evaluaciones de impacto, consultado al sector y elaborado nuestras propuestas específicas. Espero seguir manteniendo un diálogo con ustedes sobre estos planes."@es21
"Proua juhataja, kõigepealt lubage meenutada seda õnnetust, mida proua Fraga Estevez ja proua Miguelez Ramos mainisid. Ma jagan nende muret elude kaotuse pärast ja loodan, et kadunud kalamehed tuuakse turvaliselt tagasi. Lubage peatuda mõnedel arutelu käigus tõstatatud küsimustel, mis on vägagi erinevad, tagasihoidlikult öeldes, kuidas edasi minna. Siiski, tuleb arutelust välja, et me jagame ühist seisukohta, et kalapüük tuleb tuua jätkusuutlikule tasemele nii kiiresti kui võimalik. See ei tähenda, et me pakume välja drastilist ja viivitamatut tegevust. Pigem püstitame endale eesmärgi jõuda maksimaalse jätkusuutliku saagikuseni asteastmelt ning paindlikult. Igal astmel hindame eesmärgid ümber ja kui vaja, kohandame neid muutunud oludega. Teiste sõnadega, MJS lähenemine annab meile suuna ja mitte tingimata kindla eesmärgi. Lubage mul ennast korrata, MJS lähenemine suunab kalapüügi juhtimise õigele suunale, ülepüügist eemale ning suuremate ja stabiilsemate püükide ning madalamate kulude suunas. See lähenemine peaks olema muutuv selles osas, mida me veel teada saame või kui keskkonna või ökosüsteemi tingimused muutuvad, et uusi teadmisi saaks kasutada selle mudeli juures. On tõstatatud ka küsimus, et MJS ei ole toiminud ja et see ei sobi ookeani kalavarudele, ning samuti, et tegemist on vananenud kontseptsiooniga. Lubage mul mainida, et nii Euroopas kui teistes maailma paikades on olnud kalanduse juhtimisstrateegiaid, mis on olnud edukad. Kuigi kontseptsioon ei ole uus, ei tähenda see, et ta oleks vananenud. Tähtis punkt on see, et niikaua, kui see määratleb suuna kalanduse juhtimisele ja on piisavalt paindlik, et võimaldada pidevaid ülevaatamisi, siis on olemas head edu väljavaated. Häid edunäiteid võib tuua saida, kilttursa ja makrelli varude osas, mida püütakse MJS taseme lähedaselt ning mis on üldiselt stabiilsed ning kasumlikud. Lubage mul toonitada ühte punkti. Selle ettepaneku eesmärk ei ole karistada kalamehi, kes ilmselt peavad tegema mitmeid ümberkorraldusi, kuid see püüab jõuda eesmärgini ning minna selles suunas, kus sektor töötaks stabiilsemas ning kasumlikumas keskkonnas. Nagu ma oma avasõnades ütlesin, Euroopa Kalandusfond lubab liikmesriikidel võtta kasutusele meetmed, mis puudutavad võimsuste ja püügikoormuste muutmist pikaajalises mõõtmes, kaasa arvatud sotsiaalsed ja majanduslikud sätted, mis hõlmavavad avaliku raha asjakohast kasutamist tegevusprogrammides. Teine tõstatatud küsimus seondub asjaoluga, et MJS ei toimi mitme liigiga püügipiirkondades, sest kui eesmärgiks on ühe liigi MJS, siis üks liik võib selles olukorras otsa lõppeda, samal ajal kui teist alapüütakse. Ma arvan, et peame olema siin realistlikud selle olukorra osas ning peamiselt mitme liigiga püügipiirkondade osas. Varud, millest me räägime, on praegu kasutuses mittejätkusuutlikul tasemel. On selge, et MJS rakendamine mitme liigiga püügipiirkondades on keerukas ja seda tuleb uurida iga juhtumi korral eraldi. Siiski, mitme liigiga püügipiirkondade probleem eksisteerib ja kui me sellega ei tegele, siis mingit olukorra paranemist ei tule ja õiges suunas me liikuda ei saa. Mis puutub nõustamist, lubage mul öelda, et komisjon kavatseb kaasata osanikke ning nendega konsulteerida. Mitmed konsultatsioonid on juba toimunud alates MJS eesmärgi võtmisest Johannesburgi tippkohtumisel. Nendesse konsultatsioonidesse on kaasatud liikmesriigid, teadlased ja piirkondlikud arengukomisjonid, mis uurivad meie ettepanekut ja kes nõustavad meid, kuidas oleks kõige parem edasi liikuda. Hiljem peetakse ka diskussioone plaanide osas, pärast seda, kui oleme teinud mõjude analüüsi, konsulteerinud tööstusega ja koostanud konkreetsed ettepanekud. Ootan jätkuvat dialoogi teiega nende plaanide osas."@et5
". Arvoisa puhemies, saanen aluksi viitata Carmen Fraga Estévezin ja Rosa Miguélez Ramosin mainitsemaan onnettomuuteen. Yhdyn heidän huoleensa ja suruunsa ihmishenkien menetyksen vuoksi ja toivon, että kadoksissa olevat kalastajat löydetään ja saadaan turvaan. Saanen tarttua muutamiin keskustelussa esiin tulleisiin näkökohtiin siitä, miten edetä. Näkökohdat ovat menneet lievästi sanottuna ristiin. Keskustelusta on kuitenkin käynyt ilmi, että olemme yhtä mieltä siitä, että kalakannat on saatava mahdollisimman pian kestävälle tasolle. Tämä ei tarkoita, että ehdottaisimme rankkoja ja välittömiä toimia. Asetamme pikemminkin tavoitteeksi kestävän enimmäistuoton asteittaisen ja joustavan käyttöönoton. Aiomme joka vaiheessa tarkistaa asettamiamme tavoitteita ja tarvittaessa mukauttaa niitä muuttuviin oloihin. Toisin sanoen kestävään enimmäistuottoon perustuva lähestymistapa tarjoaa meille suunnan, mutta ei välttämättä valmista tavoitetta. Haluan toistaa, että kyseinen lähestymistapa vie kalastuksenhoitoa oikeaan suuntaan, pois liikakalastuksesta kohti tilannetta, jossa pyynti on nykyistä kestävämmällä pohjalla ja kustannukset laskevat. Tätä lähestymistapaa olisi voitava mukauttaa niin, että tietomäärämme kasvaessa tai ympäristöolosuhteiden ja ekosysteemien muuttuessa uutta tietoa on mahdollista soveltaa. Täällä on huomautettu, ettei kestävän enimmäistuoton malli ole toiminut, ettei se sovellu pelagisille lajeille ja että se on vanhentunut. Euroopassa ja muualla on kuitenkin otettu käyttöön myös onnistuneita kalastuksenhoitostrategioita. Vaikka käsite on vanha, se ei tarkoita, että se olisi vanhentunut. Tärkeintä on, että jos malli osoittaa kalastuksenhoidon suunnan ja on tarpeeksi joustava mahdollistaakseen säännölliset tarkistukset, sillä on hyvät mahdollisuudet onnistua. Hyviä esimerkkejä onnistumisista voidaan nähdä seitin, Pohjanmeren koljan ja makrillin kalakannoissa, sillä niiden pyynti vastaa lähes kestävän enimmäistuoton tasoa ja niiden kannat ovat yleisesti ottaen vakaalla ja kannattavalla pohjalla. Saanen korostaa erästä kohtaa. Ehdotuksen tarkoituksena ei ole rangaista kalastajia, jotka eittämättä joutuvat tekemään monia mukautuksia, vaan ehdotuksella pyritään pikemminkin löytämään suunta, joka mahdollistaisi alan toiminnan nykyistä vakaammassa ja kannattavammassa ympäristössä. Kuten totesin avauspuheenvuorossani, Euroopan kalatalousrahaston ansiosta jäsenvaltiot voivat kehittää toimia, jotka koskevat kapasiteetin ja pyyntiponnistusten mukautuksia pitkän aikavälin suunnitelmien pohjalta sekä sosiaalisia ja taloudellisia järjestelyjä, joilla varmistetaan toimintaohjelmien asianmukainen rahoittaminen valtion varoin. On myös huomautettu, ettei kestävän enimmäistuoton malli sovellu sekakalastukseen, sillä yhden kannan vieminen kohti kestävää enimmäistuottoa saattaa johtaa muiden kyseisellä sekakalastusalueella esiintyvien kantojen alihyödyntämiseen. Meidän on suhtauduttava realistisesti tähän tilanteeseen ja sekakalastukseen. Näitä kantoja hyödynnetään myös tavalla, joka ei ole kestävä. On selvää, että kestävän enimmäistuoton mallin soveltaminen sekakalastukseen on vaikeaa ja edellyttää tapauskohtaista tutkimusta. Ongelma on kuitenkin olemassa, ja jos sitä ei ratkaista, parannusta oikeaan suuntaan ei tapahdu. Sanoisin vielä kuulemisista, että komissio kannattaa sidosryhmien osallistumista niihin. Monia kuulemistilaisuuksia on jo järjestetty sen jälkeen, kun kestävän enimmäistuoton tavoite hyväksyttiin Johannesburgin huippukokouksessa. Niihin on osallistunut jäsenvaltioiden edustajia, tutkijoita ja alueellisten neuvoa-antavien komiteoiden edustajia, jotka tutkivat myös meidän ehdotuksiamme ja pyrkivät neuvomaan meitä tulevissa toimissa. Hoitosuunnitelmista järjestetään keskustelutilaisuuksia sen jälkeen, kun olemme laatineet vaikutuksenarvioinnit, kuulleet alan edustajia ja laatineet erityiset ehdotuksemme. Odotan innokkaana vuoropuhelun jatkamista kanssanne näistä suunnitelmista."@fi7
". Madame la Présidente, tout d’abord, permettez-moi de revenir à l’accident évoqué par Madame Fraga Estévez et Madame Miguélez. Je partage leurs inquiétudes et leur peine quant à la perte de ces vies humaines et j’espère que les pêcheurs seront secourus. Je souhaiterais aborder certains points qui ont été soulevés lors du débat, qui attestent du nombre varié de sujets abordés pour le moins – et très divergents sur les voies à suivre pour progresser. Cependant, ceci étant dit, il ressort clairement du débat que nous partageons une vision commune quant au fait que les pêcheries doivent être ramenées à des niveaux durables dans les meilleurs délais. Cela ne signifie pas que nous proposons des mesures drastiques et une action immédiate. Nous nous fixons davantage un objectif pour atteindre le rendement maximum durable (RMD) de manière graduelle et souple. À chaque étape, nous réévaluerons et réexaminerons, le cas échéant, les objectifs que nous avons fixés et nous les adapterons à l’évolution des situations. En d’autres termes, l’approche du RMD nous donne une direction et n’est pas nécessairement dotée d’un objectif fixe. Je réitère, l’approche du RMD oriente la gestion en matière de pêcherie dans la bonne direction, l’éloigne de la surexploitation et met en place des conditions de capture optimale et stabilisée à des coûts moindres. Cette approche devrait être modulable de manière à ce que nous puissions en tirer les leçons –tout en tenant compte des modifications des conditions environnementales et de l’écosystème– ou appliquer ce nouveau savoir à cette approche. La question a été soulevée quant au fait que le RMD n’a pas obtenu le résultat escompté et n’est pas adapté aux stocks pélagiques, et qu’il s’agit là d’un concept dépassé. Permettez-moi de vous indiquer qu’il y a eu des stratégies relatives aux gestions en matière de pêcherie en Europe et dans d’autres parties du monde qui ont abouti. Bien que le concept ne soit pas nouveau, cela ne signifie pas qu’il est dépassé. Le point essentiel est de savoir que, tant qu’il définit une direction en matière de gestion de pêcherie et qu’il est suffisamment souple pour permettre des révisions régulières, il a des chances d’aboutir à un résultat satisfaisant. Les stocks de colins et de hadocks de la mer du Nord et de maquereaux sont des exemples de réussites; ils sont pêchés à des niveaux proches du RMD et sont en général stables et rentables. Permettez-moi de souligner un aspect. L’objectif de ce projet ne consiste pas à pénaliser les pêcheurs qui, il faut l’admettre, doivent s’adapter sur un certain nombre de points; ce projet vise davantage à atteindre un objectif et à s’engager sur une voie où le secteur fonctionne dans un environnement plus stable et plus rentable. Comme je l’ai indiqué dans mon discours d’ouverture, le Fonds européen pour la pêche a été établi de manière à ce que les États membres puissent planifier le développement de la capacité de flotte de pêche et utiliser un cofinancement du budget communautaire pour contribuer à l’ajustement de la flotte afin de répondre à des objectifs à long terme et prendre en compte des mesures appropriées en matière sociale et économique. Une autre question qui a été abordée concerne le fait que le RMD ne peut pas s’appliquer aux pêcheries mixtes dans la mesure où, si l’on vise un stock en termes de RMD, on peut aboutir à une situation où les autres stocks capturés dans cette prise mixte sont sous-exploités. Je pense que nous devons être réalistes face à la situation ainsi qu’aux pêcheries mixtes. Les stocks concernés sont exploités à parts égales à des niveaux qui ne sont pas viables. Il est clair que l’application de l’approche du RMD en matière de pêcheries mixtes sera délicate et devra être étudiée au cas par cas. Cependant, les problèmes en matière de pêcheries mixtes existent et si nous ne l’abordons pas, il ne peut y avoir de progrès et aucune mesure ne peut être prise pour s’engager sur la bonne voie. S’agissant de la consultation, permettez-moi de vous dire que la Commission s’est engagée quant à l’implication des parties prenantes et de la consultation. Bon nombre de consultations se sont déjà tenues depuis l’adoption de l’objectif portant sur le RMD lors du Sommet de Johannesburg. De telles consultations réunissaient les États membres, les scientifiques et les conseils régionaux consultatifs qui étudient de même notre proposition et qui s’efforcent de nous orienter vers les meilleurs choix pour avancer. Les discussions relatives aux plans se tiendront ultérieurement, après que nous aurons développé les évaluations d’incidence, consulté l’industrie du secteur et élaboré nos propositions spécifiques. Je me réjouis de dialoguer avec vous sur ces plans de manière soutenue."@fr8
"Elnök asszony! Először is hadd utaljak arra a balesetre, amelyet Fraga Estévez asszony és Miguélez asszony említett. Osztozom aggodalmukban és az életek elvesztése miatti bánatukban és remélem, hogy az eltűnt halászok biztonságba helyezhetők. Engedjék meg, hogy megragadjak egypár kérdést, amelyek felmerültek a vitában és amelyek – a legenyhébben is fogalmazva – igencsak eltérőnek, de inkább egymással szöges ellentétben állónak bizonyultak a tekintetben, hogy hogyan kellene előrehaladni. Mindemellett azonban a vitából egyértelmű, hogy közös a véleményünk a tekintetben, hogy a halászatot a lehető leghamarabb fenntartható szintekre kell hozni. Ez nem azt jelenti, hogy amit javaslunk az drasztikus és azonnali intézkedés. Ehelyett azt a célt tűztük magunk elé, hogy a legnagyobb fenntartható hozamhoz fokozatosan és rugalmasan érkezzünk el. Minden lépésnél újraértékeljük és újra felmérjük majd a kitűzött célokat és – szükség esetén – azokat a változó helyzetekhez igazítjuk. Más szóval: a legnagyobb fenntartható hozammal kapcsolatos megközelítés irányt szab számunkra, nem szükségképpen egy rögzített célt. Hadd ismételjem meg! A legnagyobb fenntartható hozammal kapcsolatos megközelítés a helyes irányba tereli a halászat irányítását, elmozdítja a túlzott mértékű kiaknázástól, valamint a magasabb és stabilabb fogások és az alacsonyabb költségek feltételei felé vezeti azt. Ennek a megközelítésnek alkalmazkodóképesnek kell lennie, hogy amint egyre többet tudunk meg – vagy ahogyan a környezeti és ökoszisztémabeli feltételek változnak – az új ismereteket lehessen a megközelítésre alkalmazni. Felmerült az, hogy a legnagyobb fenntartható hozam nem működött és nem alkalmas a mélytengeri állományokra, valamint hogy ez idejétmúlt elgondolás. Hadd mondjam el, hogy voltak már Európában és a világ más részein is olyan halászati irányítási stratégiák, amelyek sikeresek voltak. Jóllehet az elgondolás nem új, az még nem jelenti azt, hogy avítt. Fontos kérdés az, hogy mindaddig, amíg ösvényt jelöl ki a halászat irányítása számára és eléggé rugalmas ahhoz, hogy lehetővé tegye a rendszeres felülvizsgálatokat, addig jó esélye van a sikerre. A bizonyos mérvű sikerre jó példákkal szolgálnak az olyan állományok, mint a fekete tőkehal, az északi-tengeri foltos tőkehal és a makréla, amelyeket a legnagyobb fenntartható hozam szintjéhez közel halásznak és amelyek általánosságban stabilak és nyereségesek. Hadd emeljek ki egyvalamit! E javaslat célja nem az, hogy büntessük a halászokat – akiknek bevallottan számos kiigazítást kell végezniük –, hanem inkább arra törekszik, hogy elérjen egy célkitűzést és egy olyan irányba induljon el, amely mellett az ágazat stabilabb és nyereségesebb környezetben tud működni. Amint azt nyitóbeszédemben is mondtam, az Európai Halászati Alap lehetővé teszi a tagállamok számára a kapacitás és a halászati erőfeszítés kiigazítására vonatkozó intézkedések kidolgozását az operatív programjaikban szereplő hosszú távú tervekkel összefüggésben, beleértve az állami pénzek megfelelő használatára vonatkozó társadalmi és gazdasági rendelkezéseket is. Egy másik felmerült kérdés azzal a ténnyel kapcsolatos, hogy a legnagyobb fenntartható hozam nem fog működni a vegyes halászatokban, mivel amikor az egyik állomány esetében célozzuk a legnagyobb fenntartható hozam felé való elmozdulást, egy másik olyan helyzetbe kerülhet, amikor is egy ilyen vegyes halászatban kifogott többi állományt alulhalásznak. Szerintem reálisnak kell lennünk a helyzetet és a vegyes halászatok többségét illetően. Az érintett állományokat egyformán nem fenntartható szinteken aknázzák ki. Világos, hogy a legnagyobb fenntartható hozammal kapcsolatos megközelítésnek a vegyes halászatokra való alkalmazása nehéz lesz és hogy azt eseti alapon kell tanulmányozni. A vegyes halászatokkal kapcsolatos probléma azonban igenis létezik és ha nem foglalkozunk ezzel, nem érhető el javulás és nem tehetők lépések sem a helyes irányba. Ami a konzultációt illeti, hadd mondjam el, hogy a Bizottság elkötelezett az érdekeltek részvétele és a konzultáció mellett. A legnagyobb fenntartható hozammal kapcsolatos célkitűzés johannesburgi csúcstalálkozón való elfogadása óta számos konzultációra került sor. Az ilyen konzultációk a tagállamok, a tudósok és a regionális tanácsadó testületek részvételével zajlanak, akik tanulmányozzák javaslatunkat, valamint megpróbálnak tanácsot adni nekünk abban, hogy melyik út visz a leginkább előre. A tervekre vonatkozó tárgyalásokra egy későbbi szakaszban kerül sor, miután elkészítettük a hatásvizsgálatokat, konzultáltunk az iparral és kidolgoztuk egyedi javaslatainkat. Várom, hogy Önökkel folyamatos párbeszédet folytathassunk ezekről a tervekről."@hu11
". − Signora Presidente, innanzi tutto vorrei fare riferimento all’incidente citato dalle onorevoli Fraga Estévez e Miguélez Ramos. Sono loro vicino nel dolore per la perdita di vite umane, e spero che i pescatori dispersi possano essere tratti in salvo. Vorrei soffermarmi su alcuni dei punti sollevati durante la discussione, i quali sono stati piuttosto vari, per usare un eufemismo – agli antipodi gli uni dagli altri riguardo a come proseguire. Detto questo però, è emerso chiaramente dalla discussione che condividiamo l’opinione secondo cui la pesca deve essere portata a livelli sostenibili quanto prima. Ciò non significa che proponiamo di agire in maniera drastica e immediata, bensì ci prefiggiamo l’obiettivo di pervenire al rendimento massimo sostenibile (MSY) in modo graduale e flessibile. Ad ogni fase rivaluteremo gli obiettivi che abbiamo fissato e, se necessario, li adatteremo alle nuove condizioni. In altre parole, l’approccio MSY ci fornisce una direzione senza fornirci necessariamente un obiettivo fisso. Vorrei ribadire che con l’approccio MSY la gestione della pesca ha imboccato la strada giusta, lasciandosi alle spalle lo sfruttamento eccessivo per giungere a condizioni che garantiscano catture maggiori e più stabili e costi inferiori. Tale approccio deve essere improntato all’adattabilità, in modo che, via via che acquisiamo nuove conoscenze, oppure, man mano che le condizioni ambientali e l’ecosistema cambiano, queste nuove conoscenze possano essere applicate all’approccio. E’ stata fatta l’osservazione che il rendimento massimo sostenibile non ha funzionato e non è adeguato per gli pelagici, e che si tratta di un concetto superato. Vorrei dire che vi sono state, in Europa come nel resto del mondo, strategie di gestione della pesca di successo. Anche se il concetto non è nuovo, ciò non significa che sia obsoleto. Il punto importante è che, fintanto che traccia un percorso per la gestione della pesca ed è sufficientemente flessibile per permettere revisioni periodiche, ha buone probabilità di riuscire. Buoni esempi di successo si possono osservare in come il merluzzo carbonaro, l’aringa del Mare del Nord e lo sgombro, pesci vicini al livello MSY e generalmente stabili e redditizi. Vorrei evidenziare un aspetto. Lo scopo di questa proposta non è di penalizzare i pescatori che, bisogna ammetterlo, dovranno fare una serie di aggiustamenti, ma piuttosto di raggiungere un obiettivo e imboccare una direzione in cui il settore operi in un ambiente più stabile e redditizio. Come ho affermato nel mio intervento di apertura, il Fondo europeo per la pesca permette agli Stati membri di sviluppare delle misure relative all’adeguamento della capacità e dello sforzo della pesca nel contesto di piani a lungo termine, ivi comprese le disposizioni socioeconomiche che riguardano l’uso appropriato di denaro pubblico, nei loro programmi operativi. Un altro punto sollevato si riferisce al fatto che il rendimento massimo sostenibile non funzionerà nella pesca mista, perché cercando di far avvicinare uno al rendimento massimo sostenibile potrebbe succedere che gli altri catturati in tale pesca mista risultino non sfruttati a sufficienza. Ritengo che dobbiamo avere una visione realistica della situazione e della maggioranza delle attività di pesca multispecifica. Anche gli interessati sono sfruttati a livelli insostenibili. E’ chiaro che l’applicazione dell’approccio MSY alla pesca multispecifica sarà difficile e dovrà essere studiata caso per caso. Tuttavia, il problema di tale tipo di pesca esiste e, se non lo affronteremo, non vi saranno miglioramenti e non sarà possibile fare passi nella giusta direzione. Per quanto riguarda la consultazione, vorrei dire che la Commissione si impegna a coinvolgere le parti interessate e ad avere con questi delle consultazioni. Molte consultazioni si sono già svolte da quando l’obiettivo del rendimento massimo sostenibile fu adottato al vertice di Johannesburg. Tali consultazioni hanno coinvolto gli Stati membri, gli scienziati e i consigli consultivi regionali, che stanno esaminando la nostra proposta nonché cercando di consigliarci sul modo migliore di proseguire. Le discussioni sui piani saranno tenute in un secondo momento, dopo aver effettuato le valutazioni d’impatto, consultato l’industria ed elaborato proposte specifiche. Spero nel seguito del dialogo su questi piani."@it12
"Ponia Pirmininke, visų pirma norėčiau grįžti prie nelaimės, kurią minėjo ponia Fraga Estévez ir ponia Miguélez Ramos. Išreiškiu susirūpinimą ir gailestį dėl prarastos gyvybės ir tikiuosi, kad dingę žvejai bus išgelbėti. Norėčiau pakomentuoti šioje diskusijoje išreikštas nuomones, kurios švelniai tariant pasirodė esančios labai skirtingos – priešingos tolimesnės eigos atžvilgiu. Tačiau nepaisant to, iš diskusijos tampa aišku, kad mūsų požiūriai dėl to, kad žvejybos pastanga turi būti nedelsiant sumažintos iki tausojančio lygio, sutampa. Tai nereiškia, kad siūlome drastiškus ir neatidėliotinus veiksmus. Atvirkščiai, mes nustatome tikslą palaipsniui ir lanksčiu būdu pasiekti didžiausią tausojamąją žvejybą užtikrinantį sužvejotų žuvų kiekį (DTŽUSŽK). Kiekviename žingsnyje pakartotinai įvertinsime nustatytus tikslus ir, reikalui esant, juos pritaikysime prie besikeičiančių aplinkybių. Kitaip tariant, DTŽUSŽK metodu yra nustatoma kryptis, bet nebūtinai konkretus tikslas. Kartoju, DTŽUSŽK metodas nukreipia žuvininkystės valdymą tinkama linkme, neviršijant išteklių naudojimo ribos ir siekiant didesnio ir pastovesnio sužvejojamų žuvų kiekio bei mažesnių išlaidų. Šis metodas turėtų būti taikomas taip, kad daugiau sužinojus arba pasikeitus aplinkos ir ekosistemos sąlygoms, nauja informacija galėtų būti pritaikoma metodui. Buvo pasakyta, kad DTŽUSŽK modelis neveikia ir yra netinkamas pelaginių žuvų ištekliams ir jo koncepcija yra pasenusi. Norėčiau pasakyti, kad Europoje ir kitose pasaulio dalyse buvo taikomos tokios žuvininkystės valdymo strategijos, kurios buvo sėkmingos. Nors jų koncepcija nėra nauja, tačiau tai nereiškia, kad ji yra pasenusi. Svarbu pažymėti, kad kol koncepcija numato žuvininkystės valdymo kryptį bei yra pakankamai lanksti, kad būtų vykdomos reguliarios peržiūros, ji gali būti sėkminga. Geras sėkmės pavyzdys yra matomas tokių išteklių kaip ledjūrio menkių, Šiaurės jūros juodadėmių menkių ir skumbrių atžvilgiu, kurių sužvejojamas kiekis beveik sutampa su DTŽUSŽK, ir kurių ištekliai paprastai yra pastovūs bei pelningi. Norėčiau pabrėžti, jog šio pasiūlymo tikslas nėra nubausti žvejus, kurie, reikia pripažinti, turės padaryti daug pakeitimų, o siekti tikslo bei pradėti įgyvendinti sektoriaus veikimo stabilesnėje bei pelningesnėje aplinkoje tikslą. Kaip minėjau įžangoje, Europos žuvininkystės fondas valstybėms narėms leidžia kurti priemones dėl pajėgumo ir žvejybos pastangos koregavimų ilgalaikių planų kontekste, įskaitant socialines ir ekonomines nuostatas, kurios apima tinkamą valstybinių pinigų panaudojimą jų veiklos programose. Buvo išsakyta nuomonė, kad DTŽUSŽK modelis nepritaikomas mišriuose žvejybos rajonuose, kadangi siekiant DTŽUSŽK vienai tikslinei rūšiai, kiti žvejojamų rūšių ištekliai tokiame mišriame rajone gali likti neišnaudoti. Manau, turime realiai vertinti padėtį ir tai, kad dauguma žvejybos rajonų yra mišrūs. Šie ištekliai yra panaudojami iki tausojančio lygio. Žinoma, taikyti DTŽUSŽK metodą mišriuose žvejybos rajonuose bus sudėtinga ir jis turės būti nagrinėjamas atskirai. Tačiau problema dėl mišrių žvejybos rajonų egzistuoja ir jei ji nebus sprendžiama, padėtis nepagerės ir nebus padaryta pažanga tinkama linkme. Kalbant apie konsultacijas, norėčiau pasakyti, kad Komisija yra įsipareigojusi įtraukti ir konsultuoti suinteresuotąsias šalis. Daug konsultacijų vyko jau nuo tada, kai buvo nustatytas DTŽUSŽK įgyvendinimo tikslas aukščiausio lygio susitikimo Johanesburge metu. Tokiose konsultacijose dalyvavo valstybės narės, mokslininkai ir regioninės patariamosios tarybos, kurie taip pat nagrinėja mūsų pasiūlymą ir kurie siekia mums patarti dėl geriausio veiksmų plano ateityje. Diskusijos dėl planų bus vykdomos vėlesniame etape po to, kai sudarysime įtakos įvertinimo ataskaitas, pasikonsultuosime su pramonės atstovais bei parengsime konkrečius pasiūlymus. Nekantriai laukiu dialogo su jumis dėl šių planų tęsinio."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, vispirms es vēlētos atsaukties uz un minēto nelaimes gadījumu. Es arī izsaku savas bažas un skumjas par zaudētajām dzīvībām un ceru, ka pazudušos zvejniekus izdosies nogādāt drošībā. Ļaujiet man pieminēt dažus debatēs ierosinātos viedokļus, kas izrādījās diezgan dažādi, saudzīgi izsakoties; patiesībā tie bija diametrāli pretēji viedokļi par to, kā virzīties tālāk. Tomēr, kad tas ir pateikts, no debatēm ir skaidrs, ka mums visiem ir kopējs viedoklis par to, ka zivsaimniecība pēc iespējas ātrāk ir jāpadara ilgtspējīga. Tas nenozīmē, ka mūsu priekšlikumi ir drastiska un tūlītēja rīcība. Drīzāk mēs sev par mērķi uzstādām pie maksimāli iespējamā ilgtspējīgā daudzuma modeļa nonākt pakāpeniskā un elastīgā veidā. Katrā etapā mēs no jauna izvērtēsim noteiktos mērķus un nepieciešamības gadījumā tos piemērosim mainīgajām situācijām. Citiem vārdiem sakot, maksimāli iespējamā ilgtspējīgā daudzuma modelis mums norāda virzienu, taču ne obligāti noteiktu mērķi. Ļaujiet atkārtot, ka maksimāli iespējamā ilgtspējīgā daudzuma pieeja zivsaimniecības vadību virza pareizajā virzienā prom no pārmērīgas resursu izmantošanas un uz lielākiem un stabilākiem lomiem un zemākām izmaksām. Šai pieejai ir jābūt spējīgai piemēroties, lai tad, kad būsim vairāk uzzinājuši vai kad mainīsies vides un ekosistēmas apstākļi, pieejai varētu piemērot šīs jaunās zināšanas. Tika izteikts viedoklis, ka maksimāli iespējamais ilgtspējīgais daudzums nedarbojas attiecībā uz jūras un okeānu zivju sugām un nav tām piemērots, un ka tas ir novecojis koncepts. Ļaujiet teikt, ka Eiropā un citās pasaules daļās ir bijušas arī veiksmīgas zivsaimniecības vadības stratēģijas. Lai gan šis koncepts nav jauns, tas nenozīmē, ka tas ir novecojis. Būtiski ir tas, ka tikmēr, kamēr tas nosaka zivsaimniecības vadības virzienu un ir pietiekami elastīgs, lai to varētu regulāri pārskatīt, izdošanās iespējas ir labas. Labi veiksmes piemēri ir redzami tādos zivju krājumos kā saidas, Ziemeļjūras pikšas un makreles, kas tiek zvejoti tuvu maksimāli iespējamam ilgtspējīgajam daudzumam un kas visumā ir stabili un rentabli. Ļaujiet uzsvērt vienu jautājumu. Šī priekšlikuma mērķis nav sodīt zvejniekus, kuriem, protams, ir jāveic vairāki uzlabojumi; tā uzdevums drīzāk ir sasniegt mērķi un sākt virzīties uz to, lai šī nozare strādātu stabilākā un rentablākā vidē. Kā es minēju savā pirmajā apgalvojumā, Eiropas Zivsaimniecības fonds dalībvalstīm ilgtermiņa plānu kontekstā ļauj izstrādāt pasākumus attiecībā uz kapacitāti un zvejas intensitāti, tostarp uz sociālajiem un ekonomiskajiem nosacījumiem, kas ietver atbilstošu valsts naudas izmantošanu rīcības programmās. Vēl viens ierosinātais jautājums attiecas uz to, ka maksimāli iespējamais ilgtspējīgais daudzums jauktās zvejas gadījumā nedarbojas, jo cenšoties vienu zivju krājumu zveju tuvināt maksimāli iespējamam ilgtspējīgajam daudzumam, varam nonākt situācijā, kad šādā jauktā zvejā nozvejotie citu zivju krājumi tiek pārāk maz izmantoti. Domāju, ka mums jābūt reālistiem attiecībā uz šādām situācijām un jaukto zveju. Visi iesaistītie zivju krājumi vienādi tiek izmantoti tādā līmenī, kas nenodrošina ilgtspējību. Ir skaidrs, ka maksimāli iespējamā ilgtspējīgā daudzuma pieeju jauktajai zvejai būs grūti piemērot un katrā atsevišķā gadījumā tā būs jāpēta. Tomēr, jauktās zvejas problēma pastāv, un, ja mēs to nerisināsim, nekādu uzlabojumu nebūs un nevarēs spert nekādus soļus pareizajā virzienā. Kas attiecas uz konsultācijām, ļaujiet teikt, ka Komisija atbalsta ieinteresēto pušu līdzdalību un konsultācijas ar tām. Kopš maksimāli iespējamā ilgtspējīgā daudzuma mērķa pieņemšanas Johannesburgas Samitā, daudzas konsultācijas jau ir notikušas. Šajās konsultācijās piedalījās dalībvalstis, zinātnieki un reģionālās konsultatīvās padomes, kuras arī pēta mūsu priekšlikumu un cenšas mums dot padomus, kā strādāt tālāk. Diskusijas par plāniem notiks vēlāk, pēc tam, kad būsim izstrādājuši ietekmes novērtējumus, konsultējušies ar nozares pārstāvjiem un izstrādājuši savus specifiskos priekšlikumus. Es gaidu turpmāko dialogu ar jums par šiem plāniem."@lv13
"Madam President, first of all let me refer to the accident that Ms Fraga Estévez and Ms Miguélez Ramos mentioned. I share their concern and sorrow at the loss of life and hope that the missing fishermen can be brought to safety. Allow me to pick up on some of the points that were raised in the debate, which have proved to be quite varied to say the least – poles apart on how to move forward. However, having said that, from the debate it is clear that we share a common view that fisheries have to be brought to sustainable levels as soon as possible. This does not mean that what we are proposing is drastic and immediate action. Rather we are setting ourselves an objective to arrive at maximum sustainable yield (MSY) in a gradual and flexible manner. At each step we will re-evaluate and re-assess the targets we set and if required, we will adapt them to changing situations. In other word, the MSY approach is providing us with a direction and not necessarily with a fixed target. Let me repeat, the MSY approach moves fisheries management in the right direction, away from over-exploitation and towards conditions of higher and more stable catches and lower costs. This approach should be adaptive so that as we learn more – or, as environmental and ecosystem conditions change – new knowledge can be applied to the approach. The point has been raised that MSY has not worked and is not appropriate for pelagic stocks, and that it is an outdated concept. Let me say there have been fisheries management strategies in Europe and in other parts of the world which were successful. Although the concept is not new, it does not mean that it is outdated. The important point is that, as long as it defines a path for fisheries management and is flexible enough to allow for regular revisions, it has good chances of success. Good examples of some success can be seen in stocks such as saithe, North Sea haddock and mackerel, which are fished close to MSY level and which are generally stable and profitable. Let me highlight one point. The purpose of this proposal is not to penalise fishermen, who, admittedly, have to make a number of adjustments, but rather it seeks to reach an objective and embark on a direction where the sector operates in a more stable and in a more profitable environment. As I stated in my opening statement, the European Fisheries Fund allows Member States to develop measures concerning adjustments of capacity and fishing effort in the context of long-term plans, including social and economic provisions involving the appropriate use of public money, in their operational programmes. Another point raised relates to the fact that MSY will not work in mixed fisheries, because when targeting one stock to move towards MSY one could end up in a situation where the other stocks caught in such a mixed fishery are under-exploited. I think we have to be realistic about the situation and the majority of mixed fisheries. The stocks concerned are equally exploited to unsustainable levels. It is clear that the application of the MSY approach to mixed fisheries will be difficult and will have to be studied on a case-by-case basis. However, the mixed fisheries problem exists and, if we do not address it, there can be no improvements and no steps can be taken in the right direction. Regarding consultation, let me say that the Commission is committed to stakeholder involvement and consultation. Many consultations have already been held since the adoption of the objective of MSY at the Johannesburg Summit. Such consultations involved Member States, scientists and the regional advisory councils, who are studying our proposal as well and who are seeking to advise us on the best way forward. Discussions on the plans will be held at a later stage, after we have developed impact assessments, consulted the industry and drawn up our specific proposals. I look forward to a continued dialogue with you on these plans."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, laat ik allereerst beginnen met het ongeluk dat mevrouw Fraga Estévez en mevrouw Miguélez Ramos noemden. Ik deel hun bezorgdheid en verdriet over het verlies van levens en hoop dat de vermiste vissers in veiligheid kunnen worden gebracht. Ik wil graag enkele punten behandelen die in het debat naar voren kwamen en die op zijn zachtst uitgedrukt sterk gevarieerd blijken te zijn – mijlenver uiteen liggen wat betreft de vraag hoe we verder dienen te gaan. Uit het debat blijkt echter duidelijk dat we een gezamenlijk oordeel hebben dat de visserij zo snel mogelijk tot duurzame niveaus dient te komen. Dit betekent niet dat we drastische en onmiddellijke actie voorstellen. In plaats daarvan stellen we onszelf ten doel om op een geleidelijke en flexibele manier te komen tot een maximale duurzame opbrengst (MDO). Bij iedere stap zullen we de gestelde doelen opnieuw evalueren en beoordelen en zo nodig aanpassen aan de veranderende situaties. Met andere woorden de MDO-aanpak biedt ons een richting en niet noodzakelijkerwijs een vast doel. Ik herhaal, de MDO-aanpak brengt visserijbeheer in de juiste richting, weg van overexploitatie en naar omstandigheden met grotere en stabielere vangsten en lagere kosten. Deze aanpak dient adaptief te zijn, zodat naarmate we meer leren – of naarmate omstandigheden van het milieu en ecosystemen veranderen – er nieuwe kennis op de aanpak kan worden toegepast. Het punt is naar voren gebracht dat de MDO niet heeft gewerkt en niet geschikt is voor diepzeebestanden en dat het een verouderd concept is. Laat ik zeggen dat er succesvolle visserijbeheersstrategieën in Europa en in andere delen van de wereld zijn geweest. Al is het concept niet nieuw, dat betekent nog niet dat het verouderd is. Het belangrijkste punt is, dat zolang het een pad beschrijft voor visserijbeheer en flexibel genoeg is om regelmatige herzieningen toe te staan, het een goede kans op succes heeft. Goede voorbeelden van enig succes zijn te vinden in bestanden zoals koolvis, Noordzee schelvis en makreel, die dichtbij het MDO-niveau worden bevist en die in het algemeen stabiel en winstgevend zijn. Laat me een enkel punt benadrukken. Het doel van dit voorstel is niet om de vissers te straffen, die, toegegeven, een aantal aanpassingen moeten doen, maar eerder te proberen een doel te bereiken en een richting in te slaan waar de sector in een stabielere en winstgevender omgeving werkt. Zoals ik aangaf in mijn openingstoespraak staat het Europees Visserijfonds lidstaten toe om maatregelen te treffen inzake bijstelling van capaciteit en visserij-inspanningen in de context van langetermijnplannen, met inbegrip van sociale en economische voorzieningen met betrekking tot het passende gebruik van overheidsgeld in hun operationele programma’s. Een ander punt heeft betrekking op het feit dat MDO niet zal werken in de gemengde visserij. Wanneer met een visbestand richting deMDO wordt gestreefd, zou men in een situatie terecht kunnen komen waarbij sprake is van onderbevissing van de andere bestanden die in een dergelijke gemengde visserij worden gevangen. Ik denk dat we realistisch over de situatie moeten zijn en over het grootste deel van de gemengde visserij. De betreffende visbestanden worden evenzeer geëxploiteerd op niet duurzame niveaus. Het is duidelijk dat toepassing van de MDO-aanpak voor de gemengde visserij moeilijk zal zijn en van geval tot geval zal moeten worden bekeken. Het probleem van de gemengde visserij is reëel en als we het niet aanpakken, komen er geen verbeteringen en kunnen we geen stappen in de juiste richting zetten. Wat de raadpleging betreft, laat ik zeggen dat de Commissie volledig achter betrokkenheid en raadpleging van belanghebbenden staat. Er zijn al veel raadplegingen gehouden sinds het aannemen van MDO als doel tijdens de top in Johannesburg. Dergelijke raadplegingen hadden betrekking op lidstaten, wetenschappers en de regionale adviesraden, die ook ons voorstel bestuderen en die ons willen adviseren over de beste weg te volgen weg. Discussies over de plannen zullen in een later stadium plaatsvinden. We hebben effectbeoordelingen ontwikkeld, de bedrijfstak geraadpleegd en onze specifieke voorstellen opgesteld. Ik kijk uit naar een voortzetting van deze dialoog met u over deze plannen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Po pierwsze chciałbym odnieść się do wypadku, o którym mówiły posłanki Fraga Estévez i Miguélez Ramos. Podzielam ich zmartwienie i smutek w związku ze śmiercią rybaków i mam nadzieję na uratowanie zaginionych Pozwólcie mi, proszę, poruszyć kilka spraw podniesionych w trakcie debaty, które okazały się co najmniej bardzo, wręcz skrajnie zróżnicowane, jeśli chodzi o drogę naprzód. Z debaty wynika jednak, że wszyscy podzielamy zdanie, że rybołówstwo należy jak najprędzej doprowadzić do zrównoważonego poziomu. Nie oznacza to, że proponujemy drastyczne i natychmiastowe działania. Musimy raczej wyznaczyć sobie cel w postaci stopniowego i elastycznego dochodzenia do maksymalnie podtrzymywalnego odłowu (MSY). Na każdym etapie będziemy ponownie oceniać wyznaczone cele i w razie potrzeby dostosujemy je do zmieniającej się sytuacji. Innymi słowy, metoda MSY wyznacza nam kierunek, a nie koniecznie ustalony cel. Powtórzę, podejście MSY kieruje rybołówstwo we właściwą stronę - od nadmiernej eksploatacji w kierunku warunków mniej lub bardziej stabilnych połowów i niższych kosztów. Podejście to powinno być elastyczne, tak, aby w miarę uczenia się lub zmian warunków środowiska i ekosystemów możliwe było stosowanie w jego ramach nowej wiedzy. Pojawiło się pytanie, dlaczego MSY nie funkcjonował w odniesieniu do zasobów pelagicznych, oraz opinia, że nie jest on odpowiedni dla tego celu i przestarzały. Muszę powiedzieć, że w Europie i na świecie są skuteczne strategie zarządzania rybołówstwem. Chociaż ta koncepcja nie jest nowa, to nie znaczy, że jest ona nieaktualna. Ważne jest że jak długo wyznacza ona drogę zarządzaniu rybołówstwem i jest wystarczająco elastyczna, aby umożliwić regularne przeglądy, ma spore szanse na powodzenie. Dobrymi przykładami pewnego rodzaju sukcesu mogą być zasoby takich ryb, jak czarniak, łupacz z Morza Północnego i makrela, poławiane blisko poziomu MSY i ogólnie stabilne i dochodowe. Pozwolę sobie podkreślić jedną rzecz. Celem tego projektu nie jest karanie rybaków, którzy rzeczywiście muszą dokonać szeregu dostosowań, ale raczej próba osiągnięcia celu i obrania kierunku, dzięki któremu sektor będzie działać w bardziej stabilnym i zyskownym otoczeniu. Zgodnie z moim wystąpieniem otwierającym Europejski Fundusz Rybołówstwa umożliwia państwom członkowskim opracowanie środków dotyczących dostosowania zdolności i nakładów połowowych w kontekście planów długoterminowych, w tym przepisów społecznych i gospodarczych obejmujących odpowiednie wykorzystanie pieniędzy publicznych w ramach ich programów operacyjnych. Inna sprawa dotyczy faktu, że MSY nie będzie funkcjonować w odniesieniu do łowisk mieszanych, ponieważ w przypadku nastawienia się na jeden gatunek w celu osiągnięcia MSY może to doprowadzić do jego wyniszczenia, podczas, gdy inne gatunki łowione na łowisku mieszanym będą eksploatowane niewystarczająco Myślę, że do sytuacji większości łowisk mieszanych należy podchodzić realistycznie. Przedmiotowe zasoby są w podobny sposób nadmiernie eksploatowane. Wyraźnie widać, że zastosowanie MSY do łowisk mieszanych będzie trudne i wymaga gruntownej analizy w zależności od przypadku. Problem łowisk mieszanych istnieje jednak i jeśli się nim nie zajmiemy, nie będzie poprawy i nie posuniemy się we właściwym kierunku. Jeśli chodzi o konsultacje, Komisja jest przekonana o konieczności ich prowadzenia i udziale członków zainteresowanych stron. Od czasu przyjęcia celu MSY na szczycie w Johannesburgu odbyły się liczne konsultacje. W konsultacjach takich uczestniczyły państwa członkowskie, naukowcy i regionalne komitety doradcze, które analizują nasz projekt i starają się pomagać nam w wyborze najlepszej drogi. Dyskusje w sprawie planów będą prowadzone na późniejszym etapie, po opracowaniu przez nas ocen oddziaływania, skonsultowaniu ich z przemysłem i sporządzeniu naszych szczegółowych propozycji. Oczekuję dalszego dialogu z państwem na temat tych planów."@pl16
"Senhora Presidente, permita-me que comece por fazer menção ao acidente que as senhoras deputadas Carmen Fraga Estévez e Rosa Miguélez Ramos referiram. Partilho a sua preocupação e amargura pela perda de vidas e espero que os pescadores desaparecidos acabem por ser resgatados. Gostaria de pegar em alguns dos pontos levantados no debate, que mostraram ser muito variados, para não dizer mais – e diferentíssimos quanto à forma de avançarmos. Posto isto, tornou-se claro, a partir do debate, que partilhamos uma ideia comum: as pescas têm de voltar a níveis sustentáveis o mais brevemente possível. Não significa isto que o que propomos agora é uma acção drástica e imediata. Estamos, antes, a tentar estabelecer um objectivo para atingir o rendimento máximo sustentável (MSY) de modo gradual e flexível. Em cada fase reavaliaremos os objectivos que nos propusemos e, se necessário, adaptá-los-emos a situações em mudança. Por outras palavras, a abordagem MSY aponta-nos uma orientação e não necessariamente um objectivo fixo. Repito, a abordagem MSY conduz a gestão das pescas para a direcção correcta, evitando a sobreexploração e procurando condições para capturas mais elevadas mas mais estáveis e custos menos elevados. Convém que se trate de uma abordagem adaptável para que, à medida que aprendemos mais – ou que se verificam alterações ambientais ou no ecossistema – se possam aplicar novos conhecimentos a essa abordagem. Quanto à observação segundo a qual o MSY não funcionou, não é adequado para os stocks pelágicos e trata-se de um conceito ultrapassado: há que reconhecer que houve estratégias de gestão da pesca na Europa e noutras partes do mundo que tiveram êxito. O conceito não é novo, mas não está necessariamente ultrapassado. O que interessa é que, desde que defina um caminho a seguir para a gestão das pescas e seja suficientemente flexível para permitir revisões periódicas, tem grandes possibilidades de sucesso. Encontramos bons exemplos de sucesso em stocks como os do escamudo, do cantarilho do Mar do Norte e da cavala, cuja captura está perto dos níveis de MSY e são, por norma, estáveis e rentáveis. Gostaria de realçar um aspecto. O objectivo da presente proposta não é penalizar os pescadores que, há que o reconhecer, têm de proceder a uma série de ajustamentos, mas antes tentar atingir um objectivo e seguir numa direcção que permita que o sector opere de modo mais estável e num ambiente de maior rentabilidade. Como afirmei no meu discurso inicial, o Instituto Europeu das Pescas permite que os Estados-Membros tomem medidas no sentido de ajustar a capacidade e esforço de pesca no âmbito dos planos a longo prazo, incluindo disposições de natureza social e económica nos seus programas operacionais, desde que os dinheiros públicos sejam devidamente utilizados. Outro ponto referido prende-se com o facto de o MSY não funcionar em pescarias mistas porque, se escolhermos determinado stock para o MSY, poderemos correr o risco de os outros stocks capturados nesta pescaria mista serem subexplorados. Penso que temos de ser realistas quanto à situação da maioria das pescarias mistas. Os stocks em questão são também explorados a níveis insustentáveis. É óbvio que a aplicação da abordagem MSY às pescarias mistas será difícil, devendo ser estudada numa base casuística. Contudo, o problema das pescarias mistas mantém-se e, se não o resolvermos, não haverá melhorias, não será possível avançar na direcção correcta. Quanto às consultas, devo desde já dizer que a Comissão está empenhada no envolvimento e consulta às partes interessadas. Aliás, já fizemos bastantes consultas desde a adopção do objectivo do MSY, na Cimeira de Joanesburgo. Nessas consultas participaram Estados-Membros, cientistas e os conselhos consultivos regionais, que estão também a analisar a nossa proposta e que tentarão aconselhar-nos da melhor maneira. Os planos serão discutidos numa fase posterior, depois de termos procedido às avaliações de impacto, consultado a indústria e elaborado as nossas propostas específicas. Espero manter convosco um diálogo contínuo sobre estes planos."@pt17
"Madam President, first of all let me refer to the accident that Ms Fraga Estévez and Ms Miguélez Ramos mentioned. I share their concern and sorrow at the loss of life and hope that the missing fishermen can be brought to safety. Allow me to pick up on some of the points that were raised in the debate, which have proved to be quite varied to say the least – poles apart on how to move forward. However, having said that, from the debate it is clear that we share a common view that fisheries have to be brought to sustainable levels as soon as possible. This does not mean that what we are proposing is drastic and immediate action. Rather we are setting ourselves an objective to arrive at maximum sustainable yield (MSY) in a gradual and flexible manner. At each step we will re-evaluate and re-assess the targets we set and if required, we will adapt them to changing situations. In other word, the MSY approach is providing us with a direction and not necessarily with a fixed target. Let me repeat, the MSY approach moves fisheries management in the right direction, away from over-exploitation and towards conditions of higher and more stable catches and lower costs. This approach should be adaptive so that as we learn more – or, as environmental and ecosystem conditions change – new knowledge can be applied to the approach. The point has been raised that MSY has not worked and is not appropriate for pelagic stocks, and that it is an outdated concept. Let me say there have been fisheries management strategies in Europe and in other parts of the world which were successful. Although the concept is not new, it does not mean that it is outdated. The important point is that, as long as it defines a path for fisheries management and is flexible enough to allow for regular revisions, it has good chances of success. Good examples of some success can be seen in stocks such as saithe, North Sea haddock and mackerel, which are fished close to MSY level and which are generally stable and profitable. Let me highlight one point. The purpose of this proposal is not to penalise fishermen, who, admittedly, have to make a number of adjustments, but rather it seeks to reach an objective and embark on a direction where the sector operates in a more stable and in a more profitable environment. As I stated in my opening statement, the European Fisheries Fund allows Member States to develop measures concerning adjustments of capacity and fishing effort in the context of long-term plans, including social and economic provisions involving the appropriate use of public money, in their operational programmes. Another point raised relates to the fact that MSY will not work in mixed fisheries, because when targeting one stock to move towards MSY one could end up in a situation where the other stocks caught in such a mixed fishery are under-exploited. I think we have to be realistic about the situation and the majority of mixed fisheries. The stocks concerned are equally exploited to unsustainable levels. It is clear that the application of the MSY approach to mixed fisheries will be difficult and will have to be studied on a case-by-case basis. However, the mixed fisheries problem exists and, if we do not address it, there can be no improvements and no steps can be taken in the right direction. Regarding consultation, let me say that the Commission is committed to stakeholder involvement and consultation. Many consultations have already been held since the adoption of the objective of MSY at the Johannesburg Summit. Such consultations involved Member States, scientists and the regional advisory councils, who are studying our proposal as well and who are seeking to advise us on the best way forward. Discussions on the plans will be held at a later stage, after we have developed impact assessments, consulted the industry and drawn up our specific proposals. I look forward to a continued dialogue with you on these plans."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, v prvom rade mi dovoľte spomenúť nehodu, ktorú spomenula pani Fragová Estévezová a pani Miguélezová Ramosová. Aj ja cítim znepokojenie a žiaľ nad stratou života a dúfam, že sa stratení rybári dostanú do bezpečia. Dovoľte mi vyjadriť sa k niektorým bodom predloženým v tejto rozprave, ktoré sa ukázali byť prinajmenšom dosť odlišné, diametrálne odlišné v tom, ako sa pohnúť dopredu. Ako už bolo povedané, z rozpravy je jasné, že máme spoločný názor, že rybné hospodárstvo sa musí čo najskôr dostať na udržateľnú úroveň. Neznamená to, že naše návrhy sú drastický a okamžitý krok. Skôr si dávame za cieľ dostať sa k maximálnemu udržateľnému výnosu (MSY) postupným a flexibilným spôsobom. Na každom kroku opätovne zhodnotíme a prehodnotíme ciele, ktoré sme si dali, a ak to bude potrebné, prispôsobíme ich meniacej sa situácii. Prístup maximálneho udržateľného výnosu (MSY) nám, inými slovami, poskytuje smer a nie nevyhnutne pevný cieľ. Zopakujem, že prístup maximálneho udržateľného výnosu (MSY) poháňa riadenie rybného hospodárstva správnym smerom, od nadmerného využívania k podmienkam vyššieho a stabilnejšieho výlovu a nižším nákladom. Tento prístup by mal byť prispôsobivý, aby sme, ako sa dozvedáme viac a ako sa environmentálne a ekosystémové podmienky menia, mohli k prístupu použiť nové poznatky. Bol vznesený argument, že maximálny udržateľný výnos nefunguje, nie je vhodný pre pelagické druhy a že je zastaranou koncepciou. Dovoľte mi povedať, že v Európe a v ďalších častiach sveta existujú stratégie riadenia rybného hospodárstva , ktoré boli úspešné. Aj keď táto koncepcia nie je nová, neznamená to, že je zastaraná. Dôležitým bodom je, že pokiaľ určuje cestu pre riadenie rybného hospodárstva a je dostatočne flexibilný, aby umožňoval pravidelné kontroly, má dobré šance na úspech. Dobrými príkladmi úspechu sú napríklad zásoby tresky tmavej, tresky jednoškvrnnej a makrely obyčajnej, ktoré sú všeobecne stabilné a výnosné. Dovoľte mi zdôrazniť jeden bod. Účelom tohto návrhu nie je pokutovať rybárov, ktorí sa nepochybne musia mnohokrát prispôsobiť. Návrh skôr hľadá spôsoby, ako dosiahnuť cieľ a vyberá sa smerom, kde sektor funguje v stabilnejšom a výnosnejšom prostredí. Ako som uviedol vo svojom úvodnom prejave, Európsky fond pre rybné hospodárstvo umožňuje členským štátom rozvíjať opatrenia týkajúce sa prispôsobenia kapacity a rybolovnej intenzity v kontexte dlhodobých plánov vrátane sociálnych a hospodárskych ustanovení zahŕňajúcich vhodné využívanie verejných financií vo svojich operačných programoch. Ďalšia vznesená námietka sa vzťahuje na skutočnosť, že maximálny udržateľný výnos v zmiešaných rybárskych oblastiach nebude fungovať, pretože, ak sa zameriame na to, aby sme pri jednom druhu dosiahli maximálny udržateľný výnos, môžeme sa dostať do situácie, v ktorej ďalšie druhy lovené v tejto zmiešanej rybárskej oblasti budú málo využívané. Myslím, že v tejto situácii a väčšiny zmiešaných rybárskych oblastí musíme byť realistickí. Príslušné druhy sú rovnako využívané na úrovni, ktorú nie je možné udržať. Je zrejmé, že použitie prístupu maximálneho udržateľného výnosu v prípade zmiešaných rybárskych oblastí bude náročné a každý prípad sa musí preskúmať osobitne. Problém zmiešaných rybárskych oblastí však existuje a ak ho nebudeme riešiť, nenastane nijaké zlepšenie a nebude možné podniknúť kroky správnym smerom. Pokiaľ ide o diskusiu, dovoľte mi povedať, že Komisia je za zapojenie zainteresovaných strán a diskusiu. Od prijatia cieľa maximálneho udržateľného výnosu na samite v Johannesburgu sa už viedli viaceré diskusie. Na týchto diskusiách sa zúčastnili členské štáty, vedeckí pracovníci a regionálne poradné rady, ktoré sa tiež zaoberajú našimi návrhmi a hľadajú spôsob najlepšieho smerovania. Diskusie o plánoch sa uskutočnia v neskoršej etape po tom, čo pripravíme posúdenie vplyvov, oslovíme priemysel a zostavíme naše osobitné návrhy. Teším sa na trvalý dialóg s vami o týchto plánoch."@sk19
". Gospa predsednica, najprej naj ponovno spomnim na nesrečo, ki sta jo omenili gospa Fraga Estévez in gospa Miguélez Ramos. Tudi sam sem zaskrbljen in razžaloščen zaradi izgube življenj ter upam, da se bodo pogrešani ribiči varno vrnili domov. Dovolite mi, da se dotaknem nekaterih točk, ki so bile izpostavljene v razpravi in za katere se je izkazalo, da vključujejo precej različne predloge za doseganje napredka. Vendar je ob upoštevanju navedenega iz razprave razvidno, da se strinjamo, da je treba čim prej doseči trajnostne ravni za ribištvo. To ne pomeni, da predlagamo odločno in takojšnje ukrepanje. To pomeni, da je naš cilj postopno in prilagodljivo doseganje največjega trajnostnega donosa. Na vsakem koraku bomo ponovno ovrednotili in ocenili cilje, ki smo si jih zastavili, ter jih po potrebi prilagodili spremenjenim okoliščinam. Skratka, pristop največjega trajnostnega donosa nam zagotavlja usmeritev, ne pa nujno določenega cilja. Ponavljam, da pristop največjega trajnostnega donosa usmerja upravljanje ribištva v pravo smer, stran od čezmernega ribolova ter k zagotavljanju pogojev za večji in stabilnejši ulov in nižje stroške. Ta pristop mora biti prilagodljiv, tako da bomo lahko z novimi spoznanji ali s spremembami okoljskih razmer ali stanja ekosistema to novo znanje uporabili pri tem pristopu. Izpostavljeno je bilo, da koncept največjega trajnostnega donosa ni deloval in da ni primeren za stalež pelagičnih vrst ter da je to zastarela zamisel. Naj povem, da so bili v Evropi in v drugih delih sveta nekateri primeri strategij za upravljanje ribištva uspešni. Čeprav zamisel ni nova, to še ne pomeni, da je zastarela. Pomembno je, da imajo te strategije, dokler določajo način za upravljanje ribištva in so dovolj prilagodljive, da omogočijo redne spremembe, veliko možnosti za uspeh. Dobri primeri uspeha so staleži rib, kot so saj, severnomorska vahnja in skuše, katerih ribolov poteka blizu ravni največjega trajnostnega donosa ter ki so običajno stabilni in donosni. Naj poudarim še nekaj. Cilj tega predloga ni kaznovati ribiče, ki morajo dejansko izvesti številne prilagoditve, ampak je njegov namen doseganje cilja in prizadevanje, da bo sektor deloval v stabilnejšem in donosnejšem okolju. Kot sem navedel v svoji uvodni izjavi, Evropski sklad za ribištvo omogoča državam članicam, da oblikujejo ukrepe v zvezi s prilagoditvijo zmogljivosti in ribolovnega napora v smislu dolgoročnih načrtov, vključno s socialnimi in gospodarskimi določbami, ki vključujejo ustrezno porabo javnih sredstev v operativnih programih. Drugo izpostavljeno vprašanje je povezano z dejstvom, da bo največji trajnostni donos neuspešen pri mešanem ribolovu, ker lahko pri izbiri enega staleža za doseganje največjega trajnostnega donosa pridemo v položaj, v katerem bodo drugi staleži, ujeti pri takšnem mešanem ribolovu, premalo izkoriščeni. Menim, da moramo biti realni glede razmer in večine mešanega ribolova. Zadevni staleži se prav tako netrajnostno izkoriščajo. Jasno je, da bo izvajanje pristopa največjega trajnostnega donosa za mešan ribolov težavno in da ga bo treba obravnavati za vsak primer posebej. Vendar težava mešanega ribolova obstaja in če je ne bomo obravnavali, se ne bo nič izboljšalo ter ne bodo sprejeti ustrezni ukrepi. Kar zadeva posvetovanje, lahko rečem, da Komisija predvideva sodelovanje zainteresiranih strani in posvetovanje z njimi. Od sprejetja cilja največjega trajnostnega donosa na vrhu v Johannesburgu so potekala številna posvetovanja. Pri teh posvetovanjih so sodelovale države članice, znanstveniki in regionalni svetovalni sveti, ki preučujejo naše predloge in nam svetujejo, na kakšen način bi bilo najbolje ukrepati. Razprave o načrtih bodo potekale pozneje, potem ko bomo pripravili ocene vpliva, opravili posvetovanja z industrijo in pripravili posamezne predloge. Veselim se nadaljnjega dialoga z vami o teh načrtih."@sl20
"Fru talman! Först och främst vill jag kommentera den olycka som Carmen Fraga Estévez och Rosa Miguélez Ramos nämnde. Jag delar deras oro och sorg över dödsfallen och hoppas att de fiskare som saknas kan föras i säkerhet. Jag vill kommentera några av de frågor som togs upp under debatten, en debatt som minst sagt har varit varierad eftersom åsikterna om hur vi bör gå vidare i hög grad går isär. Debatten visar emellertid att vi är eniga om att fisket måste nå hållbara nivåer så snabbt som möjligt. Detta innebär inte att vi föreslår drastiska och omedelbara åtgärder. Vi ställer upp ett mål för att nå maximal hållbar avkastning på ett gradvist och flexibelt sätt. Vi kommer att genomföra nya utvärderingar och bedömningar av de mål som vi har fastställt i varje skede av processen och kommer vid behov att anpassa dem till hur situationen förändras. Med andra ord utgör strategin för maximal hållbar avkastning en inriktning för arbetet, och inte nödvändigtvis ett fast mål. Jag upprepar att fiskeförvaltningen styrs i rätt riktning med hjälp av de långsiktiga förvaltningsplanerna, det vill säga bort från överutnyttjande och mot förhållanden som erbjuder större och mer stabila fångster till lägre kostnader. Detta tillvägagångssätt måste vara anpassningsbart så att vi kan inhämta mer kunskap – eller tillämpa ny kunskap inom ramen för strategin vid ändrade miljöförhållanden och förändringar i ekosystemen. Det har påpekats att modellen med maximal hållbar avkastning inte fungerar, att den är olämplig för pelagiska bestånd och att konceptet är omodernt. Jag vill påpeka att detta koncept har tillämpats framgångsrikt i fiskeförvaltningsstrategier i Europa och andra delar av världen. Att konceptet inte är nytt innebär inte att det är omodernt. Det viktiga är att modellen ger fiskeriförvaltningen en inriktning och att den är tillräckligt flexibel för att möjliggöra regelbundna översyner. Då har den goda möjligheter att lyckas. Modellen har till exempel fungerat bra för bestånd som sej, Nordsjökolja och makrill, som fiskas till en nivå nära maximal hållbar avkastning och är allmänt stabila och lönsamma. Jag vill betona en punkt. Syftet med detta förslag är inte att straffa yrkesfiskare som onekligen måste genomföra ett antal justeringar av verksamheten, utan snarare att nå ett bestämt mål och öka sektorns stabilitet och lönsamhet. Som jag förklarade i mitt inledningsanförande gör Europeiska fiskerifonden det möjligt för medlemsstaterna att vidta åtgärder för att justera kapaciteten och fiskeansträngningen inom ramen för långsiktiga planer, däribland att införa sociala och ekonomiska bestämmelser om den lämpliga tillämpningen av offentliga medel, i sina operativa program. En annan fråga som togs upp var att modellen med maximal hållbar avkastning inte kommer att fungera för blandat fiske. Om man tillämpar maximal hållbar avkastning på målarten kan det nämligen leda till överfiskning av de andra arterna. Jag anser att vi måste se realistiskt på situationen och på merparten av det blandade fisket. De berörda bestånden utnyttjas även de till ohållbara nivåer. Det är uppenbart att det kommer att bli svårt att tillämpa modellen med maximal hållbar avkastning för blandat fiske, och detta måste undersökas från fall till fall. Det är ett faktum att det finns problem med blandat fiske, men om vi inte tar itu med problematiken kan vi inte förbättra situationen och gå i rätt riktning. När det gäller samråd vill jag påpeka att kommissionen kommer att se till att de berörda aktörerna medverkar och rådfrågas. Vi har redan hunnit genomföra ett antal samråd sedan målet med maximal hållbar avkastning antogs vid toppmötet i Johannesburg. Samråden omfattar medlemsstaterna, forskare och de regionala rådgivande nämnderna, som även de granskar vårt förslag för att kunna ge oss råd om hur vi på bästa sätt går vidare. Planerna kommer att diskuteras när kommissionen har genomfört konsekvensbedömningar, rådfrågat fiskerinäringen och tagit fram förslag. Jag ser fram emot att fortsätta diskussionen om dessa planer med er längre fram."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Joe Borg,"18,5,20,15,1,14,16,11,13,21,4
"Rosa Miguйlez Ramos"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph