Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-374"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.25.3-374"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Kallid kolleegid. Viis aastat tagasi säästva arengu tippkohtumisel Johannesburgis võtsime endale kohustuse säilitada kalavarusid ja taastada neid kiiresti tasemeni, mis tagab maksimaalse jätkusuutliku saagi. Planeeritav juhtimissüsteemi muudatus seab praeguse turvalise taseme ja ettevaatuse põhimõttega võrreldes tunduvalt ambitsioonikamad eesmärgid. Kuid muutuse plusse ja miinuseid tuleb väga hoolikalt kaaluda. Euroopa Liit vajab kalavarude haldamisel paindlikku süsteemi ja võimalust kiireks reageerimiseks. Ka pikaajalistes kavades tuleb ette näha mõistlikud ning paindlikud iga-aastased kohandused. Euroopa Komisjon eeldab, et kalavarusid mõjutab eelkõige püük, kuid ilmanähtused, röövloomad, võõrliigid ning inimtekkelised probleemid võivad kalavarudele hävitavat mõju avaldada. Vene-Saksa gaasitoru mõju Läänemere keskkonnale pole veel hinnatud, kuid ehitus juba käib. Mind tegi väga murelikuks Läänemeres hiljuti avastatud kärgmeduus, sest see Ameerikast pärinev liik laastas Musta mere kalavarud 80. aastatel praktiliselt olematuks ja teeb praegu hävitustööd Kaspia meres. Ta on aastaga levinud Rootsi rannikult Läänemere keskossa. Me ei tohi käed rüpes oodata, kuni ka Läänemere kalavarud hävitatakse. Niisiis uue juhtimissüsteemi mõjusid tuleb uurida eelkõige piirkondlikul, mitte Euroopa tasandil, sest iga liikmesriigi kalalaevastikul on omad eripärad. Tulevikku vaatava kalanduspoliitika elluviimiseks on äärmiselt oluline aruteludesse kaasata piirkondlikud nõuandekogud. Muutus juhtimissüsteemis nõuab kahtlemata ka kalalaevade arvu ja nende püügikoormuse vähendamist ning tähendab seega suuri kaotusi meie kalandusettevõtetele. Euroopa Kalandusfondil ei ole ilmselgelt piisavalt vahendeid nii suurte kaotustega toimetulemiseks."@et5
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Dámy a pánové, před pěti lety jsme na summitu o trvale udržitelném rozvoji v Johannesburgu přijali závazek chránit populace ryb a rychle je obnovovat na úroveň, která zajišťuje maximální udržitelný výnos. V rámci změny správního systému, která se připravuje, se stanovují výrazně ambicióznější cíle ve srovnání se současnou bezpečnou úrovní a zásadou prevence. Výhody a nevýhody změny však musí být pečlivě zváženy. Evropská unie potřebuje flexibilní systém pro hospodaření s populacemi ryb a nástroje pro rychlou reakci. Do dlouhodobých plánů musí být začleněna také ustanovení pro rozumné, avšak flexibilní roční úpravy. Evropská komise předpokládá, že zásoby ryb jsou ovlivněny především výlovem, avšak počasí, predátoři, cizí druhy a člověkem způsobené problémy mohou mít také veliký dopad na zásoby ryb. Dopad plynovodu mezi Ruskem a Německem na životní prostředí v oblasti Baltského moře nebyl ještě zhodnocen navzdory tomu, že s výstavbou se již začalo. Chápu jako znepokojující záležitost, že nedávno se v Baltském moři vyskytla medúza, druh pocházející z Afriky, který v 80. letech přivedl zásoby ryb v Černém moři k téměř úplnému vyhynutí a momentálně plení Kaspické moře. Za jediný rok se tento druh rozšířil z pobřeží Švédska do centra Baltského moře. Nemůžeme sedět se založenýma rukama a čekat, dokud nebudou zničeny všechny zásoby ryb i v Baltském moři. Účinky nového správního systému je proto nutné přezkoumat především na regionální, a ne na evropské úrovni, protože loďstvo každého členského státu je specifické. Pokud máme vykonávat progresivní politiku v oblasti rybolovu, je mimořádně důležité zapojit regionální poradní orgány. Změna správního systému vyžaduje omezení v počtu rybářských flotil a jejich nákladu, čímž představuje velké ztráty pro naše rybářské podniky. Evropský fond pro rybářství zjevně nemá dostatek prostředků k tomu, aby se s takovými ztrátami vyrovnal."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! For fem år siden indgik vi på topmødet om bæredygtig udvikling i Johannesburg en forpligtelse til at bevare fiskebestandene og hurtigt at genoprette dem på et niveau, som sikrer maksimal bæredygtighed. Den planlagte ændring af forvaltningssystemet sætter betydeligt mere ambitiøse mål i forhold til det nuværende sikre niveau og forsigtighedsprincippet. Der må imidlertid foretages en nøje afvejning af argumenterne for og imod forandringen. EU har brug for et fleksibelt system til at forvalte fiskebestandene og for redskaber til hurtig indgriben. I de langsigtede planer skal der også være bestemmelser, som tillader hensigtsmæssige og fleksible årlige justeringer. Kommissionen tager som udgangspunkt, at fiskebestandene primært bliver påvirket af fangsten, men vejrforhold, rovfisk, fremmede arter og menneskeskabte problemer kan have stor indflydelse på bestandene. Der er endnu ikke foretaget en vurdering af miljøkonsekvenserne af gasrørledningen mellem Rusland og Tyskland på Østersøen, selv om byggeriet allerede er i gang. Jeg er meget bekymret over, at kamvandmanden for nylig er blevet set i Østersøen, for denne art, som stammer fra Amerika, førte til et næsten totalt kollaps af fiskebestandene i Sortehavet i 1980'erne og spreder nu ødelæggelse i Det Kaspiske Hav. På et år har den bredt sig fra Sveriges kyst til den centrale Østersø. Vi må ikke sidde passivt og se på, at fiskebestandene i Østersøen også bliver ødelagt. Det er derfor nødvendigt at undersøge effekten af det nye forvaltningssystem primært på regionalt plan og ikke på EU-niveau, for hver medlemsstats fiskerflåde har sine egne karakteristika. Det er yderst vigtigt at involvere regionale rådgivende organer, hvis vi skal gennemføre en fremadskuende fiskeripolitik. Ændringen af forvaltningssystemet kræver en reduktion af antallet af fiskefartøjer og deres tonnage og medfører derfor store tab for vores fiskerivirksomheder. Den Europæiske Udviklingsfond for Fiskeri har rent ud sagt ikke tilstrækkelige midler til at håndtere så store tab."@da2
"Meine Damen und Herren! Auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung vor fünf Jahren in Johannesburg sind wir die Verpflichtung eingegangen, die Fischbestände zu erhalten und sie schnell wieder auf ein Niveau zu bringen, das höchstmögliche nachhaltige Erträge liefert. Die mit dem geplanten neuen Bewirtschaftungssystem einhergehenden Ziele sind weitaus ehrgeiziger, wenn man sie mit dem bisherigen sicheren Niveau und dem Vorsorgeprinzip vergleicht. Die Vor- und Nachteile dieser Umstellung müssen jedoch sehr sorgfältig abgewogen werden. Die Europäische Union braucht ein flexibles System zur Überwachung der Fischbestände und entsprechende Mittel, um schnell zu reagieren. Zudem müssen in den langfristigen Plänen Vorkehrungen für vernünftige und zugleich flexible jährliche Anpassungen getroffen werden. Die Europäische Kommission geht davon aus, dass die Hauptgefahr für die Fischbestände der Fischfang ist, auch wenn Wetter, Raubfische, eingewanderte Arten und von Menschen verursachte Probleme die Bestände schädigen können. Über die Auswirkungen der Gaspipeline zwischen Russland und Deutschland auf die Meeresumwelt der Ostsee gibt es noch immer keine Erkenntnisse, auch wenn der Bau bereits begonnen hat. Es erfüllt mich mit großer Sorge, dass die Kammqualle kürzlich in der Ostsee gesichtet wurde, denn diese aus Amerika stammende Art hat in den 80er-Jahren die Fischbestände im Schwarzen Meer fast vollständig vernichtet und treibt jetzt im Kaspischen Meer ihr Unwesen. In nur einem Jahr hat sie sich von der schwedischen Küste bis mitten in die Ostsee ausgebreitet. Wir dürfen nicht abwarten und Däumchen drehen, bis die Fischbestände in der Ostsee ebenfalls vernichtet sind. Die Folgen des neuen Bewirtschaftungssystems müssen deshalb in erster Linie auf regionaler statt auf europäischer Ebene untersucht werden, denn die Fischereiflotte jedes Mitgliedstaates ist von Besonderheiten geprägt. Es ist äußerst wichtig, regionale Beratungsgremien einzubeziehen, wenn wir eine vorausschauende Fischereipolitik betreiben wollen. Das neue Bewirtschaftungssystem erfordert eine Verringerung der Fangflotten und ihrer Kapazitäten und bedeutet für die Fischereibetriebe große Verluste. Der Europäische Fischereifonds verfügt einfach nicht über genügend Mittel, um so große Verluste auszugleichen."@de9
"Κυρίες και κύριοι, πριν από πέντε χρόνια, στη διάσκεψη κορυφής του Γιοχάνεσμπουργκ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναλάβαμε τη δέσμευση να διατηρήσουμε τα αλιευτικά αποθέματα και να τα αποκαταστήσουμε σύντομα στο επίπεδο όπου διασφαλίζεται μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Η αλλαγή που σχεδιάζεται στο διοικητικό σύστημα θέτει πολύ πιο φιλόδοξους στόχους σε σύγκριση με το τρέχον ασφαλές επίπεδο και την αρχή της προφύλαξης. Ωστόσο, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της αλλαγής πρέπει να συνεκτιμηθούν πολύ προσεκτικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα ευέλικτο σύστημα για τη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων και τα μέσα για γρήγορη αντίδραση. Απαιτείται, επίσης, πρόβλεψη στα μακροπρόθεσμα σχέδια για εύλογες, πλην όμως ευέλικτες ετήσιες προσαρμογές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποθέτει ότι τα αλιευτικά αποθέματα επηρεάζονται πρωτίστως από τα αλιεύματα, μολονότι ο καιρός, τα αρπακτικά, τα ξένα είδη και τα ανθρωπογενή προβλήματα μπορούν να έχουν μείζονα αντίκτυπο στα αποθέματα. Ο αντίκτυπος του αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας στο περιβάλλον της Βαλτικής Θάλασσας δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα, αν και έχει αρχίσει ήδη η κατασκευή του. Αποτελεί πηγή μεγάλης ανησυχίας για εμένα το γεγονός ότι εθεάθησαν πρόσφατα στη Βαλτική Θάλασσα μέδουσες, καθώς αυτό το είδος, που προέρχεται από την Αμερική, οδήγησε σχεδόν σε εξαφάνιση των αλιευτικών αποθεμάτων στη Μαύρη Θάλασσα στη δεκαετία του ’80 και τώρα σπέρνει την καταστροφή στην Κασπία Θάλασσα. Μέσα σε έναν χρόνο, εξαπλώθηκε από τις σουηδικές ακτές στην καρδιά της Βαλτικής Θάλασσας. Δεν πρέπει να χασομεράμε μέχρις ότου καταστραφούν και τα αλιευτικά αποθέματα στη Βαλτική Θάλασσα. Οι συνέπειες του νέου διοικητικού συστήματος πρέπει, επομένως, να διερευνηθούν καταρχάς σε περιφερειακό αντί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι ο αλιευτικός στόλος κάθε κράτους μέλους έχει τα δικά του διακριτά χαρακτηριστικά. Είναι άκρως σημαντικό να αναμειχθούν τα περιφερειακά συμβουλευτικά όργανα, αν θέλουμε να εφαρμόσουμε μια αλιευτική πολιτική με μελλοντική προοπτική. Η αλλαγή στο διοικητικό σύστημα απαιτεί μείωση του μεγέθους των αλιευτικών στόλων και του φορτίου τους, πράγμα που σημαίνει τεράστιες απώλειες για τις αλιευτικές μας επιχειρήσεις. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Αλιεία σαφώς και δεν έχει επαρκή μέσα για να αντιμετωπίσει τόσο τεράστιες απώλειες."@el10
"Ladies and gentlemen, five years ago, at the sustainable development summit in Johannesburg, we entered into a commitment to conserve fish stocks and restore them rapidly to the level which ensures maximum sustainable yield. The change to the administrative system which is being planned sets considerably more ambitious objectives as compared to the current safe level and the precautionary principle. However, the pros and cons of the change must be weighed up very carefully. The European Union needs a flexible system to manage fish stocks and the facilities to react quickly. There also needs to be provision in the long-term plans for reasonable yet flexible yearly adjustments. The European Commission assumes that fish stocks are affected primarily by catches, although the weather, predators, foreign species and man-made problems can have major impacts on stocks. The impact of the gas pipeline between Russia and Germany on the environment of the Baltic Sea has not yet been assessed, although construction is already under way. It is a source of great concern to me that the comb jellyfish has recently been sighted in the Baltic Sea, as the species, which originates in America, led to the near collapse of fish stocks in the Black Sea in the 1980s and it is now wreaking destruction in the Caspian Sea. In one year it has spread from the coast of Sweden to the heart of the Baltic Sea. We must not twiddle our thumbs until the fish stocks in the Baltic Sea have been destroyed as well. The effects of the new administrative system therefore need to be explored primarily at regional rather than European level, because every Member State’s fishing fleet has its own distinctive features. It is extremely important to involve regional advisory bodies if we are to implement a forward-looking fisheries policy. The change to the administrative system requires a reduction in fishing fleet numbers and in their loads and therefore means large losses for our fisheries undertakings. The European Fisheries Fund plainly does not have sufficient means to deal with such large losses."@en4
"Señorías, hace cinco años, en la cumbre del desarrollo sostenible de Johannesburgo, adoptamos el compromiso de conservar los caladeros y devolverlos rápidamente al nivel necesario para garantizar el rendimiento máximo sostenible. El cambio del sistema administrativo que se está diseñando fija objetivos mucho más ambiciosos que el nivel de seguridad y el principio de precaución actuales. Sin embargo, han de estudiarse detenidamente los pros y los contras de dicho cambio. La Unión Europea necesita un sistema flexible para gestionar los caladeros y las instalaciones para reaccionar con rapidez. También es necesario que en los planes a largo plazo se prevea la posibilidad de incluir ajustes anuales razonables y flexibles. La Comisión Europea asume que el principal factor que influye en los caladeros son las capturas, pero la climatología, los depredadores, las especies procedentes de otras zonas y los problemas provocados por el hombre también tienen repercusiones importantes en ellos. Aún no se ha evaluado la repercusión que tendrá el gaseoducto entre Rusia y Alemania en el medio ambiente del Mar Báltico, a pesar de que ya se ha iniciado su construcción. Me preocupa en gran medida el banco de medusas que se ha avistado recientemente en el mar Báltico, ya que esta especie, originaria de América, estuvo a punto de destruir los caladeros del mar Negro en la década de los ochenta y ahora está causando grandes destrozos en el mar Caspio. Dentro de un año se habrá extendido desde la costa de Suecia hasta el centro del mar Báltico. No podemos quedarnos de brazos cruzados hasta que los caladeros del mar Báltico también hayan sido destruidos. Por lo tanto, las consecuencias del nuevo sistema administrativo deberían estudiarse básicamente a escala regional y no a nivel europeo, ya que la flota pesquera de cada Estado miembro posee sus propias características distintivas. Resulta extremamente importante implicar a las entidades consultivas regionales si vamos a poner en práctica una política pesquera progresista. El cambio del sistema administrativo requiere una reducción de la flota pesquera y de sus cargas y por tanto implica grandes pérdidas para nuestras explotaciones pesqueras. El Fondo Europeo de Pesca obviamente no tiene suficientes medios para hacer frente a esas enormes pérdidas."@es21
"Hyvät parlamentin jäsenet, viisi vuotta sitten Johannesburgissa pidetyssä kestävän kehityksen huippukokouksessa sitouduimme kalakantojen suojeluun ja niiden ripeään palauttamiseen kestävän enimmäistuoton takaavalle tasolle. Siirtyminen suunniteltuun hallintojärjestelmään asettaa huomattavasti kunnianhimoisempia tavoitteita nykyiseen turvalliseen tasoon ja varovaisuusperiaatteeseen verrattuna. Muutoksen hyvät ja huonot puolet on kuitenkin punnittava hyvin tarkoin. Euroopan unioni tarvitsee joustavan kalavarojen hoitojärjestelmän ja välineet nopeaan reagointiin. Lisäksi olisi varmistettava, että pitkän aikavälin suunnitelmia olisi mahdollista mukauttaa järkevästi mutta joustavasti vuosittain. Euroopan komission käsityksen mukaan kalakantoihin vaikuttaa lähinnä pyynti, vaikka myös sääolosuhteet, petoeläimet, vieraat lajit ja ihmisten aiheuttamat ongelmat voivat vaikuttaa suuresti kalakantoihin. Venäjän ja Saksan välisen kaasuputken ympäristövaikutuksia Itämerellä ei ole vielä arvioitu, vaikka putken rakennustyöt ovat jo alkaneet. Olen hyvin huolissani kampameduusan viimeaikaisesta esiintymisestä Itämerellä, sillä tämä Yhdysvalloista peräisin oleva laji lähes romahdutti Mustanmeren kalakannat 1980-luvulla ja aiheuttaa nyt tuhoja Kaspianmerellä. Se on yhdessä vuodessa levinnyt Ruotsin rannikolta Itämerelle. Emme voi vain pyöritellä peukaloitamme, kunnes myös Itämeren kalakannat ovat tuhoutuneet. Siten uuden hallintojärjestelmän vaikutukset on tutkittava mieluummin alueellisella kuin eurooppalaisella tasolla, sillä kunkin jäsenvaltion kalastuslaivastolla on omat ominaispiirteensä. On äärimmäisen tärkeää ottaa tähän mukaan alueelliset neuvoa-antavat elimet, jos haluamme harjoittaa pitkäkestoista kalastuspolitiikkaa. Hallintojärjestelmän muutos edellyttää kalastuslaivastojen määrän ja lastin vähentämistä, mikä merkitsee suuria tappioita kalastusalan yrityksillemme. Euroopan kalatalousrahastolla ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi varoja näin suurten tappioiden korvaamiseen."@fi7
"(ET) Chers collègues, il y a cinq ans, lors du sommet sur le développement durable à Johannesburg, nous nous sommes engagés à conserver les stocks de poissons et à les restaurer à un niveau qui assure le rendement maximal durable. La modification prévue du système administratif fixe des objectifs considérablement plus ambitieux par rapport au niveau sûr actuel et au principe de précaution. Il convient toutefois de peser avec précaution les pour et les contre de cette modification. L’Union européenne a besoin d'un système de gestion des stocks de poissons flexible et d’infrastructures permettant de réagir promptement. Les plans à long terme doivent contenir des dispositions permettant de procéder à des ajustements annuels raisonnables mais flexibles. La Commission européenne part du principe que les stocks halieutiques sont principalement affectés par les prises, alors que le climat, les prédateurs, les espèces étrangères et les problèmes artificiels peuvent avoir un impact majeur sur les stocks. L’impact du gazoduc entre la Russie et l'Allemagne sur l’environnement de la mer Baltique n’a pas encore été évalué, alors que la construction est déjà en cours. La détection du cténophore Mnemiopsis leidy dans la mer Baltique me préoccupe fortement. Originaire d’Amérique, cette espèce a quasi provoqué l’effondrement des stocks halieutiques de la mer Noire dans les années 1980 et est en train de dévaster la mer Caspienne. En un an, elle s’est propagée de la côte de Suède jusqu’au cœur de la mer Baltique. Nous ne pouvons pas nous tourner les pouces jusqu’à ce que les stocks halieutiques de la mer Baltique soient également détruits. Les impacts du nouveau système administratif doivent principalement être explorés au niveau régional, plutôt qu’au niveau européen. En effet, la flotte de pêche de chaque État membre a ses propres caractéristiques distinctives. Il est extrêmement important d’impliquer les organes consultatifs régionaux si nous voulons mettre en œuvre une politique de pêche tournée vers l'avenir. La modification du système administratif nécessite la réduction du nombre de flottes de pêche ainsi que de leurs charges, ce qui représente ainsi de grandes pertes pour nos exploitations de pêche Le Fonds européen pour la pêche ne dispose tout simplement pas de suffisamment de moyens pour couvrir des pertes aussi grandes."@fr8
"Hölgyeim és uraim! Öt évvel ezelőtt a Johannesburgban a fenntartható fejlődésről tartott csúcstalálkozón kötelezettséget vállaltunk arra, hogy megőrizzük a halállományt és gyorsan helyreállítjuk egy olyan szintre, amely a legnagyobb fenntartható hozamot biztosítja. Az igazgatási rendszerre való tervezett átállás jelentősen célra törőbb célkitűzéseket állapít meg a jelenlegi biztonságos szinthez és az elővigyázatosság elvéhez képest. Az átállással kapcsolatos érveket és ellenérveket azonban igen körültekintően kell mérlegelni. Az Európai Uniónak rugalmas rendszerre van szüksége a halállományok irányítására, valamint lehetőségekre, hogy gyorsan tudjon reagálni. Rendelkezni kell továbbá a hosszú távú tervekben az ésszerű, mégis rugalmas éves kiigazításokról. Az Európai Bizottság vélelmezi, hogy a halállományokat elsősorban a fogások érintik, noha az időjárás, a ragadozók, a nem honos fajok és a mesterségesen keltett problémák óriási mértékben hathatnak a fajokra. Az Oroszország és Németország közötti földgázvezetéknek a balti-tengeri környezetre gyakorolt hatását még nem értékelték, jóllehet az építés már folyik. Számomra ugyancsak aggályos, hogy a Balti-tengerben nem régiben fésűs medúzát észleltek, mivel az amerikai eredetű faj az 1980-as években a fekete-tengeri halállományok csaknem teljes pusztulásához vezetett és most a Kaszpi-tengeren áll bosszút. Egy év alatt a svéd partoktól a Balti-tenger kellős közepéig terjedt. Nem ülhetünk ölbe tett kézzel addig, amíg a balti-tengeri halállományok is el nem pusztulnak. Az új igazgatási rendszer hatásait tehát elsődlegesen inkább regionális, semmint európai szinten kell feltárni, mivel minden tagállam halászflottájának megvannak a maga sajátságos tulajdonságai. Rendkívül fontos a regionális tanácsadó testületek bevonása, ha egy előre látó halászati politikát akarunk végrehajtani. Az igazgatási rendszerre való átállás a halászflotta számának és rakományuk csökkentését igényli, ez pedig ennélfogva halászati vállalkozásaink számára óriási veszteségeket jelent. Az Európai Halászati Alap egyszerűen nem rendelkezik az ilyen óriási veszteségek kezeléséhez elegendő eszközökkel."@hu11
"Signore e signori, cinque anni fa, al vertice sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg, abbiamo assunto l’impegno di conservare le risorse alieutiche e ricostituirle rapidamente a un livello che garantisca il rendimento massimo sostenibile. Il cambiamento del sistema di gestione attualmente in fase di pianificazione fissa degli obiettivi ben più ambiziosi se paragonati all’attuale livello di sicurezza e al principio precauzionale. Tuttavia, è necessario valutare i pro e i contro del cambiamento in modo molto attento. L’Unione europea necessita di un sistema flessibile per gestire le risorse ittiche e gli strumenti per reagire con rapidità. Vi è inoltre bisogno di una disposizione nei piani a lungo termine che preveda degli adeguamenti ragionevoli ma flessibili su base annua. La Commissione europea parte dal presupposto che le risorse ittiche siano interessate principalmente dalle catture, anche se gli agenti atmosferici, i predatori, le specie estere e i problemi creati dall’uomo possono avere un impatto ancora più pesante sugli . L’impatto del gasdotto fra la Russia e la Germania sull’ambiente del Mar Baltico non è ancora stato valutato, benché la sua costruzione sia già cominciata. E’ motivo di grande preoccupazione il fatto che lo ctenoforo sia stato avvistato di recente nel Mar Baltico, dal momento che la specie, originaria dell’America, portò quasi al crollo delle risorse ittiche del Mar Nero negli anni ‘80 e sta facendo disastri nel Mar Caspio. In un anno si è diffuso dalla costa svedese al cuore del Mar Baltico. Non dobbiamo stare con le mani in mano per poi accorgerci che anche le risorse ittiche del Mar Baltico sono state distrutte. Le conseguenze del nuovo sistema di gestione deve pertanto essere esplorato soprattutto a livello regionale piuttosto che a livello europeo, perché la flotta peschereccia di ogni Stato membro presenta le proprie caratteristiche. E’ estremamente importante coinvolgere gli organi consultivi regionali se vogliamo attuare una politica della pesca all’avanguardia. Il cambiamento del sistema di gestione richiede una riduzione delle flotte pescherecce in termini numerici e di carico, il che comporterà ingenti perdite per la nostra pesca. Il Fondo europeo per la pesca non dispone di mezzi sufficienti per affrontare delle perdite così ingenti."@it12
"Ponios ir ponai, prieš penkerius metus Pasaulio aukščiausio lygio susitikime dėl tvarios plėtros Johanesburge įsipareigojome išsaugoti žuvų išteklius ir greitai atkurti juos iki tokio lygio, kuris užtikrintų didžiausią tausojamąją žvejybą užtikrinantį sužvejotų žuvų kiekį. Planuojamas administracinės sistemos pakeitimas nustato daug ambicingesnius tikslus lyginant su dabartine leistina koncentracija ir atsargumo principu. Tačiau vertėtų atidžiai vertinti pakeitimo privalumus ir trūkumus. Europos Sąjungai būtina lanksti sistema žuvų išteklių valdymui ir greito reagavimo priemonės. Taip pat ilgalaikiuose planuose reikalinga nuostata dėl pagrįstų, bet lanksčių metinių koregavimų. Europos Komisija laiko, kad žuvų ištekliai yra pirmiausia veikiami sužvejoto kiekio, nors oro sąlygos, plėšrūnai, kitos rūšys ir problemos atsiradusios dėl žmogaus veiklos taip pat gali daryti didelę įtaką ištekliams. Dujotiekio tarp Rusijos ir Vokietijos įtaka Baltijos jūros aplinkai dar neįvertinta, nors dujotiekio tiesimo darbai jau vyksta. Didelį susirūpinimą kelia tai, kad Baltijos jūroje neseniai buvo pastebėtas amerikietiškasis šukuotis, kadangi dėl iš Amerikos kilusių rūšių 1980 m. Juodojoje jūroje beveik išnyko žuvų ištekliai ir dabar jie nyksta Kaspijos jūroje. Per metus šis nykimas išplito nuo Švedijos krantų iki Baltijos jūros vidurio. Neverta gaišti laiko kol išnyks žuvų ištekliai ir Baltijos jūroje. Naujosios administracinės sistemos veikla turėtų būti pirmiausia koncentruota ne Europos, o regioniniu lygmeniu, kadangi kiekvienos valstybės narės žvejybos laivynas turi savo išskirtinių ypatumų. Ypatingai svarbu, kad dalyvautų regioninės patariamosios tarybos, jei ketiname įgyvendinti ilgalaikę žuvininkystės politiką. Administracinės sistemos pakeitimai reikalauja sumažinti žvejybos laivynų ir jų krovinių skaičių, todėl žuvininkystės įmonės patirs didelius nuostolius. Europos žuvininkystės fondas tiesiog neturi pakankamų išteklių susidoroti su tokiais dideliais nuostoliais."@lt14
"Dāmas un kungi, piecus gadus atpakaļ Johannesburgā, sammitā par ilgtspējīgu attīstību mēs uzņēmāmies pienākumu saglabāt zivju krājumus un ātri atjaunot tos tādā līmenī, lai nodrošinātu maksimāli iespējamo ilgtspējīgo daudzumu. Plānotās administratīvās sistēmas izmaiņas nosaka daudz ambiciozākus mērķus, salīdzinot ar pašreizējo drošo līmeni un piesardzības principu. Tomēr, par un pret argumenti saistībā ar izmaiņām ir jāizvērtē ļoti rūpīgi. Eiropas Savienībai ir nepieciešama elastīga sistēma zivju krājumu pārvaldībai un iespējas reaģēt ātri. Vēl ilgtermiņa plānos ir nepieciešams nodrošināt samērīgus, elastīgus ikgadējus grozījumus. Eiropas Komisija uzskata, ka zivju krājumus galvenokārt ietekmē zvejošana, tomēr ūdenim, plēsīgiem dzīvniekiem, svešām sugām un cilvēku izraisītām problēmām var būt ievērojama ietekme uz krājumiem. Šobrīd nav novērtēta gāzes cauruļvada starp Krieviju un Vāciju ietekme uz Baltijas jūras vidi, kaut arī ir jau uzsākta būvniecība. Manī izraisa bažas fakts, ka nesen Baltijas jūrā ir konstatētas medūzas, suga, kuras izcelsmes vieta ir Amerika un kuras dēļ 1980. gadā Melnajā jūrā izcēlās gandrīz pilnīgs zivju krājumu sabrukums, un šobrīd tās izraisa iznīcību Kaspijas jūrā. Viena gada laikā tās ir izplatījušās, sākot no Zviedrijas krastiem līdz pat Baltijas jūras vidum. Mēs nedrīkstam zaudēt laiku līdz tiks iznīcināti arī Baltijas jūras zivju krājumi. Tādēļ jaunas administratīvās sistēmas ietekme vispirms ir jāizvērš reģionālā, nevis Eiropas līmenī, jo katras dalībvalsts zvejas flotei piemīt atšķirīgas iezīmes. Ir ļoti būtiski iesaistīt reģionālās padomdevēju institūcijas, ja vēlamies ieviest perspektīvu zivsaimniecības politiku. Pārejai uz administratīvu sistēmu ir nepieciešams samazināt zvejas flotu un to kravu skaitu, un tas nozīmē lielus zaudējumus mūsu zivsaimniecību uzņēmumiem. Eiropas Zivsaimniecības Fondam nepārprotami nav pietiekami daudz līdzekļu, lai varētu tikt galā ar tik lieliem zaudējumiem."@lv13
"Kallid kolleegid. Viis aastat tagasi säästva arengu tippkohtumisel Johannesburgis võtsime endale kohustuse säilitada kalavarusid ja taastada neid kiiresti tasemeni, mis tagab maksimaalse jätkusuutliku saagi. Planeeritav juhtimissüsteemi muudatus seab praeguse turvalise taseme ja ettevaatuse põhimõttega võrreldes tunduvalt ambitsioonikamad eesmärgid. Kuid muutuse plusse ja miinuseid tuleb väga hoolikalt kaaluda. Euroopa Liit vajab kalavarude haldamisel paindlikku süsteemi ja võimalust kiireks reageerimiseks. Ka pikaajalistes kavades tuleb ette näha mõistlikud ning paindlikud iga-aastased kohandused. Euroopa Komisjon eeldab, et kalavarusid mõjutab eelkõige püük, kuid ilmanähtused, röövloomad, võõrliigid ning inimtekkelised probleemid võivad kalavarudele hävitavat mõju avaldada. Vene-Saksa gaasitoru mõju Läänemere keskkonnale pole veel hinnatud, kuid ehitus juba käib. Mind tegi väga murelikuks Läänemeres hiljuti avastatud kärgmeduus, sest see Ameerikast pärinev liik laastas Musta mere kalavarud 80. aastatel praktiliselt olematuks ja teeb praegu hävitustööd Kaspia meres. Ta on aastaga levinud Rootsi rannikult Läänemere keskossa. Me ei tohi käed rüpes oodata, kuni ka Läänemere kalavarud hävitatakse. Niisiis uue juhtimissüsteemi mõjusid tuleb uurida eelkõige piirkondlikul, mitte Euroopa tasandil, sest iga liikmesriigi kalalaevastikul on omad eripärad. Tulevikku vaatava kalanduspoliitika elluviimiseks on äärmiselt oluline aruteludesse kaasata piirkondlikud nõuandekogud. Muutus juhtimissüsteemis nõuab kahtlemata ka kalalaevade arvu ja nende püügikoormuse vähendamist ning tähendab seega suuri kaotusi meie kalandusettevõtetele. Euroopa Kalandusfondil ei ole ilmselgelt piisavalt vahendeid nii suurte kaotustega toimetulemiseks."@mt15
"Dames en heren, vijf jaar geleden op de top in Johannesburg over duurzame ontwikkeling committeerden we ons om visbestanden in stand te houden en deze snel terug te brengen op het niveau dat zorgt voor een maximale duurzame opbrengst. De wijziging voor het administratieve systeem dat wordt opgezet, kent aanzienlijk meer ambitieuze doelstellingen vergeleken bij het huidige veilige niveau en het voorzorgsbeginsel. De voors en tegens van de wijziging moeten echter zeer zorgvuldig worden afgewogen. De Europese Unie heeft een flexibel systeem nodig om de visbestanden te beheren, en de faciliteiten om snel te reageren. Er is ook behoefte aan een voorziening in de langetermijnplannen voor redelijke maar flexibele jaarlijkse aanpassingen. De Europese Commissie veronderstelt dat visbestanden primair worden beïnvloed door vangsten hoewel het weer, roofdieren, buitenlandse soorten en door mens veroorzaakte problemen een belangrijke uitwerking op bestanden kunnen hebben. De impact van de gaspijplijn tussen Rusland en Duitsland in de omgeving van de Oostzee is nog niet vastgesteld, hoewel de aanleg al begonnen is. Het is een bron van grote zorg voor mij dat de ribkwal kortgeleden in de Oostzee is gesignaleerd, terwijl de soort die oorspronkelijk uit Amerika komt, bijna tot instorting van visbestanden in 1980 in de Zwarte Zee heeft geleid en deze soort richt nu verwoestingen aan in de Kaspische Zee. In een jaar tijd heeft deze zich verspreid van de Zweedse kust tot in het hart van de Oostzee. We moeten geen duimen draaien totdat de visbestanden in de Oostzee net zo zijn verwoest. De effecten van het nieuwe administratieve systeem moeten daarom eerst regionaal worden verkend in plaats van op Europees niveau, omdat de vissersvloot van iedere lidstaat zijn eigen onderscheiden kenmerken vertoont. Het is uiterst belangrijk om regionale adviesraden erbij te betrekken als we een toekomstgericht visserijbeleid ten uitvoer gaan leggen. De wijziging van het administratieve systeem vereist een reductie van aantallen schepen en hun ladingen van de vissersvloot en brengt daarom grote verliezen voor onze visbedrijven met zich mee. Het Europees Visserijfonds heeft eenvoudigweg niet voldoende middelen om met zulke grote verliezen om te gaan."@nl3
"Panie i panowie! Pięć lat temu, w trakcie szczytu zrównoważonego rozwoju w Johannesburgu podjęliśmy zobowiązanie do ochrony rybostanów i szybkiego ich odtworzenia do poziomu zapewniającego maksymalnie podtrzymywalny odłów. Planowana zmiana w systemie administracyjnym wytycza znacznie bardziej ambitne cele w porównaniu z obecnym bezpiecznym poziomem i zasadą ostrożności. Oczywiście, należy dokładnie rozważyć wszelkie argumenty za i przeciw. Unia Europejska potrzebuje elastycznego systemu zarządzania rybostanami oraz instrumentów szybkiego reagowania. Istnieje również potrzeba stworzenia długoterminowych planów w celu wprowadzenia rozsądnych, lecz nadal elastycznych dostosowań. Komisja Europejska zakłada, że na rybostany mają wpływ przede wszystkim połowy. Tymczasem znaczący wpływ na zasoby ma pogoda, drapieżniki, obce gatunki i trudności powstałe z winy człowieka. Nie została jeszcze przeprowadzona ocena wpływu na środowisko mającego przebiegać po dnie Morza Bałtyckiego gazociągu, który połączy Rosję z Niemcami, chociaż budowa już trwa. Dla mnie powodem do wielkiego niepokoju jest niedawne pojawienie się w Morzu Bałtyckim meduzy Mnemiopsis leidyi. Jest to gatunek pochodzący z Ameryki, który w latach 80-tych spowodował niemal całkowitą zagładę rybostanów w Morzu Czarnym, a obecnie sieje spustoszenie w Morzu Kaspijskim. W ciągu jednego roku rozprzestrzeniła się ona od wybrzeży Szwecji do serca Morza Bałtyckiego. Nie wolno nam tracić czasu i czekać, aż rybostany w Morzu Bałtyckim ulegną zniszczeniu. Dlatego też skutki nowego systemu administracyjnego muszą być badane w pierwszym rzędzie na poziomie regionalnym, a nie europejskim, ponieważ flota rybacka każdego państwa członkowskiego ma własne cechy charakterystyczne. Dla wdrożenia dalekowzrocznej polityki rybołówstwa niezmiernie ważne jest zaangażowanie regionalnych zespołów doradczych. Zmiany w systemie administracyjnym wymagają zmniejszenia liczebności flot połowowych i ich obciążenia, a więc oznaczają wielkie straty dla naszych przedsiębiorstw połowowych. Europejski Fundusz Rybołówstwa zwyczajnie nie dysponuje odpowiednimi środkami, aby zaradzić tak wielkim stratom."@pl16
"Senhoras e Senhores Deputados, há cinco anos atrás, na Cimeira do Desenvolvimento Sustentável de Joanesburgo, assumimos o compromisso de conservar as unidades populacionais e de repor o seu nível, de modo a permitir obter um rendimento máximo sustentável. A alteração que está a ser planeada no sistema administrativo estabelece objectivos consideravelmente mais ambiciosos em comparação com o actual nível de segurança e com o princípio da precaução. No entanto, os prós e os contras da mudança têm de ser examinados com muito cuidado. A União Europeia necessita de um sistema flexível para gerir os recursos haliêuticos e necessita de meios para reagir com rapidez. Também será necessário haver, no planeamento a longo prazo, uma disposição com vista a haver ajustamentos anuais razoáveis, embora flexíveis. A Comissão Europeia parte do princípio de que as unidades populacionais são primordialmente afectadas pelas capturas, embora as condições meteorológicas, os predadores, as espécies alienígenas e os problemas causados pelo homem possam ter grandes impactos nas unidades populacionais. O impacto do gasoduto entre a Rússia e a Alemanha sobre o ambiente do Mar Báltico ainda não foi avaliado, embora a construção já esteja em curso. Preocupa-me bastante que a alforreca tenha sido recentemente detectada no Mar Báltico, dado que esta espécie, originária da América, praticamente originou o colapso das espécies piscícolas do Mar Negro, nos anos oitenta, estando actualmente a causar graves prejuízos no Mar Cáspio. No espaço de um ano, espalhou-se das costas da Suécia para o coração do Mar Negro. Não podemos ficar a olhar até que os recursos piscícolas do Báltico também sejam destruídos. Os efeitos do novo sistema administrativo têm, portanto, de ser explorados primordialmente à escala regional, em vez de o serem à escala europeia, pois a frota pesqueira de cada Estado-Membro possui as suas próprias características distintivas. É extremamente importante envolver os órgãos consultivos regionais, pois só assim poderemos implementar uma política de pescas prospectiva. A alteração do sistema administrativo requer uma redução dos números da frota pesqueira e respectivas cargas, deste modo implicando grandes perdas para as nossas empresas de pesca. O Fundo Europeu das Pescas não possui manifestamente recursos suficientes para colmatar perdas tão avultadas. !"@pt17
"Kallid kolleegid. Viis aastat tagasi säästva arengu tippkohtumisel Johannesburgis võtsime endale kohustuse säilitada kalavarusid ja taastada neid kiiresti tasemeni, mis tagab maksimaalse jätkusuutliku saagi. Planeeritav juhtimissüsteemi muudatus seab praeguse turvalise taseme ja ettevaatuse põhimõttega võrreldes tunduvalt ambitsioonikamad eesmärgid. Kuid muutuse plusse ja miinuseid tuleb väga hoolikalt kaaluda. Euroopa Liit vajab kalavarude haldamisel paindlikku süsteemi ja võimalust kiireks reageerimiseks. Ka pikaajalistes kavades tuleb ette näha mõistlikud ning paindlikud iga-aastased kohandused. Euroopa Komisjon eeldab, et kalavarusid mõjutab eelkõige püük, kuid ilmanähtused, röövloomad, võõrliigid ning inimtekkelised probleemid võivad kalavarudele hävitavat mõju avaldada. Vene-Saksa gaasitoru mõju Läänemere keskkonnale pole veel hinnatud, kuid ehitus juba käib. Mind tegi väga murelikuks Läänemeres hiljuti avastatud kärgmeduus, sest see Ameerikast pärinev liik laastas Musta mere kalavarud 80. aastatel praktiliselt olematuks ja teeb praegu hävitustööd Kaspia meres. Ta on aastaga levinud Rootsi rannikult Läänemere keskossa. Me ei tohi käed rüpes oodata, kuni ka Läänemere kalavarud hävitatakse. Niisiis uue juhtimissüsteemi mõjusid tuleb uurida eelkõige piirkondlikul, mitte Euroopa tasandil, sest iga liikmesriigi kalalaevastikul on omad eripärad. Tulevikku vaatava kalanduspoliitika elluviimiseks on äärmiselt oluline aruteludesse kaasata piirkondlikud nõuandekogud. Muutus juhtimissüsteemis nõuab kahtlemata ka kalalaevade arvu ja nende püügikoormuse vähendamist ning tähendab seega suuri kaotusi meie kalandusettevõtetele. Euroopa Kalandusfondil ei ole ilmselgelt piisavalt vahendeid nii suurte kaotustega toimetulemiseks."@ro18
"Dámy a páni, pred piatimi rokmi na samite o trvalo udržateľnom rozvoji v Johannesburgu sme prijali záväzok chrániť zásoby rýb a rýchlo ich obnovovať na úroveň, ktorá zabezpečuje maximálny udržateľný výnos. V rámci zmeny správneho systému, ktorý sa pripravuje, sa stanovujú výrazne ambicióznejšie ciele v porovnaní so súčasnou bezpečnou úrovňou a zásadou prevencie. Výhody a nevýhody zmeny sa však musia starostlivo zvážiť. Európska únia potrebuje flexibilný systém na hospodárenie so zásobami rýb a nástroje na rýchlu reakciu. Do dlhodobých plánov musia byť tiež začlenené ustanovenia na rozumné avšak flexibilné ročné úpravy. Európska komisia predpokladá, že zásoby rýb sú ovplyvnené predovšetkým výlovom, avšak počasie, predátori, cudzie druhy a človekom spôsobené problémy môžu mať tiež veľký dosah na zásoby rýb. Dosah plynovodu medzi Ruskom a Nemeckom na životné prostredie v oblasti Baltského mora ešte nebol zhodnotený napriek tomu, že s výstavbou sa už začalo. Chápem to ako znepokojujúcu záležitosť, že nedávno sa v Baltickom mori vyskytla medúza, druh pochádzajúci z Ameriky, ktorý priviedol zásoby rýb v Čiernom mori k takmer úplnému vyhynutiu v 80. rokoch a momentálne plieni Kaspické more. Za jediný rok sa tento druh rozšíril z pobrežia Švédska do centra Baltického mora. Nemôžeme sedieť so založenými rukami a čakať, kým budú zničené všetky zásoby rýb aj v Baltickom mori. Účinky nového správneho systému je preto potrebné preskúmať predovšetkým na regionálnej, a nie na európskej úrovni, pretože flotila každého členského štátu je špecifická. Ak máme vykonávať progresívnu politiku v oblasti rybného hospodárstva, je neskutočne dôležité zapojiť regionálne poradné orgány. Zmena správneho systému vyžaduje obmedzenie v počte rybárskych flotíl a ich nákladu, čím predstavuje veľké straty pre naše rybárske podniky. Európsky fond pre rybné hospodárstvo zjavne nemá dostatok prostriedkov na to, aby sa s takýmito stratami vyrovnal."@sk19
"Gospe in gospodje, pred petimi leti smo na vrhu o trajnostnem razvoju v Johannesburgu sprejeli zavezo, da bomo ohranjali ribje staleže in jih čim prej obnovili na raven, ki zagotavlja največji trajnostni donos. Sprememba upravnega sistema, ki se načrtuje, določa precej bolj ambiciozne cilje v primerjavi s sedanjo varno ravnijo in previdnostnim načelom. Vendar je treba natančno preučiti prednosti in slabosti spremembe. Evropska unija potrebuje prilagodljiv sistem za upravljanje ribjih staležev in zmogljivosti za hitro odzivanje. V dolgoročne načrte je treba vključiti tudi razumne, a prožne letne prilagoditve. Evropska komisija domneva, da na ribje staleže vpliva zlasti ulov, čeprav imajo pomemben vpliv tudi vreme, plenilci, tuje vrste in težave, ki jih povzroča človek. Vpliv plinovoda med Rusijo in Nemčijo na okolje v Baltiškem morju se še ni ocenil, čeprav njegova izgradnja že poteka. Zelo me skrbi, ker so v Baltiškem morju pred kratkim opazili vrsto meduze ki izvira iz Amerike in je v osemdesetih letih 20. stoletja v Črnem morju povzročila skorajšnje izumrtje ribjih staležev, zdaj pa se to dogaja v Kaspijskem morju. V enem letu se je razširila od švedske obale do sredine Baltskega morja. Ne smemo zapravljati časa, dokler ne bodo uničeni tudi ribji staleži v Baltskem morju. Učinke novega upravnega sistema je treba zato najprej preučiti na regionalni in ne evropski ravni, saj imajo ribiške flote posameznih držav članic različne značilnosti. Če želimo vzpostaviti v prihodnost usmerjeno ribiško politiko, je izjemno pomembno vključiti regionalne svetovalne organe. Sprememba upravnega sistema zahteva zmanjšanje števila ribiških flot in njihove nosilnosti, kar pomeni veliko izgubo za naše ribiške dejavnosti. Evropski ribiški sklad enostavno nima dovolj sredstev, da bi pokril tako velike izgube."@sl20
"Mina damer och herrar! För fem år sedan vid toppmötet för hållbar utveckling i Johannesburg åtog vi oss att bevara fiskbestånden och snabbt återställa dem till den nivå som garanterar maximal hållbar avkastning. Övergången till det förvaltningssystem som planeras innebär betydligt mer ambitiösa mål i jämförelse med de nuvarande säkra nivåerna och försiktighetsprincipen. För- och nackdelarna med bytet måste emellertid avvägas mycket noga. EU behöver ett flexibelt system för att förvalta fiskbestånden och mekanismerna för att kunna reagera snabbt. Det måste också i de långfristiga planerna finnas plats för förnuftiga och flexibla anpassningar. Kommissionen antar att fiskbestånden först och främst påverkas av fångster, trots att vädret, rovdjur, utländska arter och problem som skapas av människor kan få stora konsekvenser för bestånden. Miljökonsekvenserna av gasrörledningen mellan Ryssland och Tyskland för Östersjön har ännu inte utvärderats, trots att byggandet redan har inletts. Jag är mycket oroad över att kammaneten nyligen har upptäckts i Östersjön, eftersom arten, som kommer från Amerika, nästan orsakade en fullständig kollaps för fiskbestånden i Svarta havet under 1980-talet och nu sprider död och förintelse i Kaspiska havet. På ett år har den spridit sig från Sveriges kust till Östersjöns centrala delar. Vi får inte sitta och rulla tummarna samtidigt som den också förstör fiskbestånden i Östersjön. Effekterna av det nya förvaltningssystemet måste därför främst undersökas på regional nivå snarare än på EU-nivå, eftersom varje medlemsstats fiskeflotta har sina egna särdrag. Det är oerhört viktigt att låta regionala rådgivande organ delta om vi ska kunna genomföra en framåtblickande fiskeripolitik. Bytet till förvaltningssystemet kräver minskade fiskeflottor och en minskning av deras fångster och innebär därför stora förluster för fiskeföretagen. Europeiska fiskerifonden har helt enkelt inte tillräckliga medel för att kunna hantera så pass stora förluster."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Mnemiopsis leidyi"20
"mnemiopsis leidyi"17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph