Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-373"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.25.3-373"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, few of us will dispute the importance of having long-term sustainability of commercial fish stocks. The EU signed up to the commitment made by the World Summit on Sustainable Development in Johannesburg in 2002 to reach maximum sustainable yield (MSY) in fisheries by 2015 at the latest. It is vital that we open up the debate on how to achieve the goal of reducing fishing pressure on vulnerable species, and this report by Ms Fraga Estévez is an important part of that process. The merits of fishing at low levels of fishing mortality and building up a more robust spawning stock were also considered in the Net Benefits Report by the UK Prime Minister’s strategy unit. As a Scot I am all too familiar with the pressures on vulnerable fishing stocks such as North Sea cod, and all the more with the practical difficulties of applying management plans in mixed fisheries areas such as off the Scottish coasts. The difficulties do not remove the obligation to act. I welcome the recognition by the Commission of the need for stakeholder involvement and that regional advisory councils (RACs) are included in the proposed process for taking this forward. Some of the RACs have already begun to consider long-term management and the issue of MSY, and it will be important that the strategy is developed in partnership with stakeholders. At this stage we should not get too side-tracked by discussing the technicalities of what MSY actually is and how it should be applied. A more important focus is bringing fishing opportunities into better balance with available stocks for a more sustainable future."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, jen málo z nás bude něco namítat proti důležitosti prosazení dlouhodobé udržitelnosti komerčních zásob ryb. EU podepsala závazek předložený na Světovém summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 k dosažení maximálního udržitelného výnosu v rybolovu nejpozději do roku 2015. Je nevyhnutelné, abychom zahájili diskusi o způsobech, jak dosáhnout cíle snižovat vliv rybolovu na ohrožené druhy. Zpráva paní Fraga Estévezové je důležitou součástí tohoto procesu. Podstata rybolovu s nízkým úhynem ryb a budování velkých zásob jiker byly také posuzovány ve zprávě „Net Benefits“ vypracované strategickým oddělením předsedy vlády Spojeného království. Jako Skotka velmi dobře vím, jakým tlakům čelí zranitelné druhy ryb, jako například treska obecná, a o to více znám i praktické těžkosti při zavádění plánů řízení ve smíšených rybářských oblastech jako například u skotského pobřeží. Těžkosti nás nezbavují povinnosti jednat. Jsem ráda, že Komise uznala důležitost účasti zainteresovaných stran a to, že regionální poradní rady by měly být součástí navrhovaného procesu, aby bylo v této věci dosaženo pokroku. Některé z regionálních poradních rad už začaly zvažovat dlouhodobé řízení a otázku maximálního udržitelného výnosu a bude důležité, aby se strategie rozvinula v partnerství se zúčastněnými stranami. V této fázi se nesmíme nechat svést diskutováním o technické stránce toho, co maximální udržitelný výnos představuje a jak by se měl uplatňovat. Důležitější je zaměřit se na vyvážení možností rybolovu s dostupnými zásobami ryb pro udržitelnější budoucnost."@cs1
"Fru formand! Der er få af os, der vil være uenige i vigtigheden af at få bæredygtighed på lang sigt for de kommercielle fiskebestande. EU har underskrevet forpligtelsen på verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i Johannesburg i 2002 om at nå et maksimalt bæredygtig udbytte (MSY) for fiskeriet senest i 2015. Det er afgørende, at vi åbner debatten om, hvordan vi opnår målet om at reducere fiskeripresset på sårbare arter, og denne betænkning af fru Fraga Estévez er en vigtig del af denne proces. Man har også set på fordelene ved et lavt fiskeriniveau for dødelighed inden for fiskebestandene og opbygning af en mere robust gydebestand i rapporten om nettofordele fra den britiske premierministers strategiske enhed. Som skotte kender jeg alt for godt presset på sårbare fiskebestande såsom nordsøtorsken. Og jeg kender også de praktiske vanskeligheder ved at anvende forvaltningsplaner ved blandet fiskeri, såsom ud for de skotske kyster. Vanskelighederne fjerner ikke nødvendigheden af at gøre noget. Jeg glæder mig over Kommissionens anerkendelse af behovet for involvering af de berørte parter, og at man medtager regionale rådgivende råd (RAC'er) i den foreslåede proces til fremme heraf. Nogle af RAC'erne er allerede begyndt at overveje langsigtet forvaltning og spørgsmålet om MSY, og det vil være vigtigt, at strategien udvikles i fællesskab med de berørte. På dette stadium bør vi ikke lade os bringe alt for meget af sporet ved at drøfte tekniske spørgsmål om, hvad MSY faktisk er, og hvordan det skal anvendes. Et vigtigere fokus er at få fiskerimulighederne bragt i bedre balance med de bestande, der er til rådighed, hvis man skal have en bæredygtig fremtid."@da2
"Frau Präsidentin! Kaum jemand von uns wird bestreiten, dass eine nachhaltige Entwicklung der kommerziell befischten Bestände wichtig ist. Die EU hat sich der Verpflichtung des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung von Johannesburg 2002, bis spätestens 2015 einen höchstmöglichen Dauerertrag (MSY) in der Fischerei zu erreichen, angeschlossen. Wir müssen unbedingt anfangen, darüber zu diskutieren, wie das Ziel, den Befischungsdruck auf gefährdete Bestände zu verringern, erreicht werden kann, und dieser Bericht von Frau Fraga Estévez ist ein wichtiger Teil dieses Prozesses. Um den Nutzen einer Fischerei mit einer geringen fischereilichen Mortalität und des Aufbaus eines robusteren Laicherbestands befasste sich auch der „Net Benefits Report“ des Strategiereferats des britischen Premierministers. Als Schottin bin ich nur allzu vertraut mit dem Druck auf gefährdete Fischbestände, z. B. auf den Nordseekabeljau, und noch mehr mit den praktischen Schwierigkeiten, Bewirtschaftungspläne in Gebieten anzuwenden, in denen mehrere Arten befischt werden, beispielsweise vor der schottischen Küste. Die Schwierigkeiten entbinden uns nicht von der Pflicht zu handeln. Ich begrüße es, dass die Kommission einräumt, dass die Beteiligten einbezogen werden müssen und dass die regionalen Beiräte am vorgeschlagenen diesbezüglichen Prozess beteiligt werden. Einige regionale Beiräte haben schon damit begonnen, sich mit der langfristigen Bewirtschaftung und mit der Frage der MSY zu beschäftigen, und es wird darauf ankommen, dass diese Strategie in Partnerschaft mit den Beteiligten entwickelt wird. Zum jetzigen Zeitpunkt sollten wir nicht zu viel unnötige Zeit darauf verwenden, die Formfragen des MSY zu diskutieren, worum es sich dabei eigentlich handelt und wie er anzuwenden ist. Wichtiger ist es, die Fangmöglichkeiten besser in Einklang mit den verfügbaren Beständen zu bringen, um deren Nachhaltigkeit für die Zukunft zu verbessern."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, λίγοι από εμάς θα αμφισβητήσουν τη σημασία της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των εμπορικών αλιευτικών αποθεμάτων. Η ΕΕ υπέγραψε τη δέσμευση της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Γιοχάνεσμπουργκ το 2002 για την επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ) της αλιείας το αργότερο έως το 2015. Είναι ζωτικής σημασίας να αρχίσουμε τη συζήτηση σχετικά με το πώς θα επιτύχουμε τον στόχο της μείωσης της αλιευτικής πίεσης επί των ευάλωτων ειδών, και αυτή η έκθεση της κ. Fraga Estévez είναι σημαντικό μέρος αυτής της διαδικασίας. Τα οφέλη της αλιείας σε χαμηλά επίπεδα αλιευτικής θνησιμότητας και της δημιουργίας ενός πιο υγιούς αναπαραγωγικού αποθέματος εξετάστηκαν επίσης στην έκθεση της μονάδας στρατηγικής του βρετανού πρωθυπουργού σχετικά με τα καθαρά οφέλη. Ως σκωτσέζα, είμαι πολύ εξοικειωμένη με τις πιέσεις επί ευάλωτων αλιευτικών αποθεμάτων όπως ο βακαλάος της Βόρειας Θάλασσας, και ακόμη περισσότερο με τις πρακτικές δυσκολίες της εφαρμογής σχεδίων διαχείρισης σε μεικτούς αλιευτικούς τομείς όπως στα ανοικτά των σκωτσέζικων ακτών. Οι δυσκολίες δεν αναιρούν την υποχρέωση για δράση. Χαιρετίζω την αναγνώριση από την Επιτροπή της ανάγκης για συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων και για συμπερίληψη των περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων (ΠΓΣ) στην προτεινόμενη διαδικασία για την προώθηση αυτού. Ορισμένα από τα ΠΓΣ έχουν ήδη αρχίσει να εξετάζουν τη μακροπρόθεσμη διαχείριση και το θέμα της ΜΒΑ, και θα είναι σημαντικό να αναπτυχθεί η στρατηγική σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Σε αυτό το στάδιο, δεν θα πρέπει να παρεκκλίνουμε πολύ από τη συζήτηση των τεχνικών λεπτομερειών του τι είναι πραγματικά η ΜΒΑ και πώς πρέπει να εφαρμοστεί. Μια πιο σημαντική επικέντρωση επιτυγχάνει την καλύτερη ισορροπία μεταξύ των αλιευτικών ευκαιριών και των διαθέσιμων αλιευμάτων για ένα πιο βιώσιμο μέλλον."@el10
"Señora Presidenta, pocos de nosotros cuestionaremos la importancia de garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las poblaciones de peces con interés comercial. La UE ha ratificado el compromiso contraído por la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo en 2002 para conseguir el rendimiento máximo sostenible (RMS) en las pesquerías en 2015 como muy tarde. Es fundamental que iniciemos ahora un debate sobre el modo de cumplir el objetivo de reducir la presión pesquera sobre especies vulnerables, y este informe de la señora Fraga Estévez es una parte importante de ese proceso. Las ventajas de pescar con unos bajos niveles de mortandad de los peces y conseguir una población reproductora más robusta se consideraron también en el Informe sobre Beneficios Netos elaborado por la unidad estratégica del Primer Ministro británico. Como escocesa, yo también conozco muy bien las presiones que soportan poblaciones de peces vulnerables como las del bacalao en el mar del Norte, y sobre todo las dificultades prácticas que plantea la aplicación de planes de gestión en zonas de pesquerías mixtas, como las que existen frente a las costas escocesas. Pero las dificultades no eximen de la obligación de actuar. Celebro que la Comisión haya reconocido la necesidad de implicar a la partes afectadas y que los consejos consultivos regionales (CCR) se incluyan en el proceso propuesto para avanzar en esta cuestión. Algunos de los CCR han empezado ya a considerar la gestión a largo plazo y la cuestión del RMS, y será importante que la estrategia se desarrolle en colaboración con las parte afectadas. En este momento, no debemos desviar demasiado nuestra atención hacia aspectos técnicos de qué es, en realidad, el RMS y cómo debe aplicarse. Un enfoque más importante consiste en equilibrar mejor las oportunidades de pesca con las poblaciones disponibles para un futuro más sostenible."@es21
"Proua juhataja, vähesed meist vaidlevad vastu pikaajalise jätkusuutliku kalastamise tähtsusele. Jätkusuutliku arengu tippkohtumisel Johannesburgis 2002. aastal kirjutas EL alla kohustusele jõuda maksimaalse jätkusuutliku saagikuseni (MJS) kalanduses hiljemalt 2015. aastaks. On eluliselt oluline, et me alustame arutelu, kuidas ohustatud kalade püügi vähendamise eesmärki täita ning selle protsessi oluline osa on pr Fraga Estevezi raport. Ühendkuningriigi peaministri strateegilise üksuse tuluaruandes kajastati ka kalavarude suremuse vähendamise ning kudemisvõimelise populatsiooni suurendamise väärtuslikkust kalandusele. šotlasena olen liigagi tuttav Põhjamere tursa ülepüügi teemaga ning enamgi veel praktiliste raskustega juhtimiskavade rakendamisel erinevate liikidega püügipiirkondades nagu need on šotimaa ranniku lähedal. Raskused ei võta ära kohustust tegutsemiseks. Tervitan komisjoni mõtet osapoolte kaasamise vajaduse osas ning et piirkondlikud nõuandekomisjonid (PNK) kaasatakse edasimineku protsessi. Mõned PNKd on juba alustanud pikaajalise juhtimise ning MJS kavandamist ning on oluline, et strateegia arendatakse välja koostöös osapooltega. Praegusel tasemel ei tohiks me kõrvale kalduda tehniliste detailide auteludesse, mis MJS ikkagi on ja kuidas seda kasutada. Palju suurem tähelepanu tuleks keskendada kalapüügivõimaluste tasakaalustamiseks, kus kalavarud oleksid olemas ka jätkusuutlikuma tuleviku tarbeks."@et5
"Arvoisa puhemies, harva meistä kiistänee kaupallisten kalavarojen pitkän aikavälin kestävyyden merkityksen. EU on hyväksynyt Johannesburgissa vuonna 2002 järjestetyssä kestävää kehitystä käsitelleessä huippukokouksessa tehdyn sitoumuksen saavuttaa kalastuksessa kestävä enimmäistuotto viimeistään vuonna 2015. On elintärkeää käynnistää keskustelu siitä, miten saavutetaan tavoite uhanalaisiin lajeihin kohdistuvan pyyntipaineen vähentämisestä. Esittelijän Carmen Fraga Estévezin mietintö on tärkeä osa tätä prosessia. Alhaisen kalastuskuolevuuden takaavan kalastuksen sekä kestävän kutevan kannan varmistamisen hyviä puolia on tarkasteltu myös Yhdistyneen kuningaskunnan pääministerin alaisen strategisen yksikön laatimassa selvityksessä ”Net Benefits”. Skotlannin kansalaisena olen liiankin hyvin tietoinen esimerkiksi Pohjanmeren uhanalaisiin turskakantoihin kohdistuvasta paineesta sekä käytännön vaikeuksista soveltaa hoitosuunnitelmia sekakalastusalueilla, kuten Skotlannin rannikkovesillä. Vaikeudet eivät poista velvollisuutta toimia. Olen mielissäni, että komissio tunnustaa tarpeen ottaa sidosryhmät mukaan päätöksentekoon. Alueelliset neuvoa-antavat komiteat ovatkin mukana ehdotetussa prosessissa, jolla tätä asiaa viedään eteenpäin. Jotkin neuvoa-antavat komiteat ovat jo alkaneet käsitellä pitkäkestoisten hoitosuunnitelmien ja kestävän enimmäistuoton kysymystä, ja on tärkeää, että strategiaa suunnitellaan yhdessä sidosryhmien kanssa. Tässä vaiheessa on kuitenkin varottava eksymästä liikaa aiheesta keskustelemalla kestävän enimmäistuoton muotoseikoista ja siitä, miten mallia pitäisi soveltaa. Tärkeämpää on keskittyä kalastusmahdollisuuksien tasapainottamiseen suhteessa nykyisiin kalavaroihin, jotta alalle varmistetaan nykyistä kestävämpi kalastusalan tulevaisuus."@fi7
"Madame la Présidente, peu d’entre nous contesterons la nécessité d’avoir une approche durable à long terme en matière de stocks de poissons dans le cadre économique. L’Union européenne s’est engagée lors du sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en 2002, à maintenir ou rétablir pour 2015, au plus tard, les stocks à un niveau permettant d’obtenir un rendement maximum durable. Il est vital que nous ouvrions le débat sur la question de savoir dans quelles mesures nous pouvons réduire la pression sur les prises d’espèces vulnérables, et ce rapport établi par Madame Fraga Estévez s’inscrit véritablement dans ce processus. Les bénéfices d’une pêche en deçà des niveaux qui ne mettent pas en danger la capacité des stocks à se reproduire et l’objectif visant à régénérer une variété de stocks plus robustes furent également avancés par la cellule du cabinet du Premier ministre britannique dans son «Rapport des bénéfices nets» en matière de pêcherie. En tant qu’écossaise, je suis vraiment au fait des pressions exercées sur les stocks de poissons vulnérables comme par exemple le cabillaud de la mer du Nord et suis encore davantage confrontée aux difficultés rencontrées en matière de gestion de plans dans les domaines de pêche mixte comme c’est le cas sur les côtes de l’Écosse. Les difficultés ne doivent pas être un obstacle aux obligations d’agir. Je me réjouis du constat de la Commission quant à la nécessité d’une implication des parties prenantes et quant au fait que les conseils consultatifs régionaux (CCR) sont inclus dans le processus avancé pour atteindre ces objectifs. Certains CCR ont déjà réfléchi sur la gestion à long terme et sur les questions du RMD, et il sera essentiel de développer la stratégie dans le cadre d’un partenariat avec les parties prenantes. À ce stade, nous ne devrions pas nous engager sur une voie secondaire en débattant des aspects techniques qui définissent le RMD et sur la manière dont il devrait être appliqué. Il s’agit avant tout de ramener les possibilités de pêcheries à des niveaux plus équilibrés avec des stocks disponibles pour un avenir plus durable."@fr8
"Elnök asszony! Bizonyára kevesen vitatják közülünk azt, hogy mennyire fontos, hogy a kereskedelmi halállományok tekintetében hosszú távú fenntarthatósággal rendelkezzünk. Az EU aláírta a fenntartható fejlődésről 2002-ben Johannesburgban tartott világ-csúcstalálkozón tett kötelezettségvállalást, miszerint legkésőbb 2015-ig el kell érni a halászatban a legnagyobb fenntartható hozamot. Létfontosságú, hogy vitát nyissunk arról, hogy hogyan lehet elérni a sérülékeny fajokra nehezedő halászati nyomás csökkentésével kapcsolatos célt és Fraga Estévez asszony jelentése e folyamat fontos része. A halászat okozta állománypusztulás alacsony szintjei mellett végzett halászat érdemeit, valamint egy erőteljesebb, termékeny állomány kialakítását is fontolgatták az Egyesült Királyság miniszterelnöki stratégiai egysége által készített, nettó eredményekről szóló jelentésben. Skótként túlságosan is jól ismerem a sérülékeny halállományokra – mint például az északi-tengeri tőkehalra – nehezedő nyomást és még inkább az irányítási terveknek a vegyes halászatokban – mint például a skót partoknál – való alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati nehézségeket. A nehézségek nem szüntetik meg a cselekvési kötelezettséget. Üdvözlöm, hogy a Bizottság elismerte, hogy az érdekelteket be kell vonni, valamint hogy a regionális tanácsadó testületek részt vesznek az ennek előrelendítésére irányuló folyamatban. Némely regionális tanácsadó testület már meg is kezdte a hosszú távú irányítás és a legnagyobb fenntartható hozam kérdésének mérlegelését, és fontos lesz az, hogy a stratégiát az érdekeltekkel partnerségben dolgozzák ki. Ebben a szakaszban nem szabad, hogy túlságosan elmenjünk azon kérdés technikai oldalainak megvitatása irányába, hogy mi is valójában a legnagyobb fenntartható hozam és hogyan kell azt alkalmazni. Fontosabb arra összpontosítani, hogy a halászati lehetőségeket megfelelőbb egyensúlyba hozzuk a rendelkezésre álló állományokkal egy fenntarthatóbb jövő érdekében."@hu11
"Signora Presidente, pochi fra noi mettono in dubbio l’importanza di garantire una sostenibilità a lungo termine delle risorse ittiche di importanza commerciale. L’Unione europea ha sottoscritto l’impegno assunto al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi a Johannesburg nel 2002 di raggiungere il rendimento massimo sostenibile (MSY) nella pesca entro il 2015. E’ fondamentale avviare una discussione su come raggiungere l’obiettivo di ridurre la pressione della pesca sulle specie vulnerabili, e la relazione dell’onorevole Fraga Estévez rappresenta una parte importante di tale processo. Nella relazione elaborata dall’unità strategica del Primo Ministro britannico sono stati riportati anche i pregi della pesca a livelli bassi di mortalità per pesca e della costituzione di uno di riproduzione. In quanto scozzese sono ben consapevole delle pressioni cui sono sottoposti gli vulnerabili come il merluzzo del Mare del Nord, e sempre più con le difficoltà pratiche legate all’applicazione dei piani gestionali nelle zone a pesca mista, quali sono le zone al largo delle coste scozzesi. Le attuali difficoltà non esentano dall’obbligo di agire. Accolgo con favore il fatto che la Commissione riconosca la necessità di coinvolgere le parti interessate nonché il fatto che i consigli consultivi regionali siano coinvolti nel processo proposto per raggiungere questo obiettivo. Alcuni di tali consigli hanno già cominciato a considerare la gestione a lungo termine e la questione del rendimento massimo sostenibile, e sarà importante sviluppare la strategia di concerto con le parti interessate. A questo punto non dobbiamo lasciarci fuorviare troppo dai dettagli tecnici su cosa sia il rendimento massimo sostenibile e su come debba essere applicato. Un’attenzione maggiore sta equilibrando meglio le possibilità di pesca con gli disponibili per un futuro più sostenibile."@it12
"Ponia Pirmininke, nedaugelis iš mūsų prieštaraus, kad svarbu užtikrinti ilgalaikį komercinių žuvų išteklių tvarumą. ES 2002 m. Johanesburgo Pasaulio aukščiausio lygio susitikimo metu prisiėmė įsipareigojimą dėl tvarios plėtros vėliausiai iki 2015 m. įgyvendinti didžiausią tausojamąją žvejybą užtikrinantį sužvejotų žuvų kiekį (DTŽUSŽK). Labai svarbu pradėti diskusijas dėl būdų sumažinti pažeidžiamų rūšių biologinės įvairovės mažėjimą skatinančią žvejybos įtaką, o šis ponios Fraga Estévez pranešimas yra svarbi šio proceso dalis. Tausaus žvejojimo žuvų išnykimo atžvilgiu bei tvaresnių neršto biomasės išteklių kaupimo privalumai taip pat buvo svarstomi Grynosios naudos ataskaitoje, kurią parengė JK ministro pirmininko strategijos padalinys. Kaip škotas esu susipažinęs su biologinės įvairovės mažėjimą skatinančia žvejybos įtaka tokiems pažeidžiamų rūšių ištekliams kaip Šiaurės jūros menkė, bei su praktiniais sunkumais taikant valdymo planus mišriuose žvejybos rajonuose, tokiuose kaip rajonai prie Škotijos krantų. Sunkumai nepanaikina įsipareigojimo veikti. Džiaugiuosi, kad Komisija pripažįsta, kad suinteresuotųjų šalių dalyvavimas yra būtinas ir, kad regioninės patariamosios tarybos dalyvauja pasiūlyto proceso eigoje. Kai kurios regioninės patariamosios tarybos jau pradėjo svarstyti ilgalaikio valdymo ir DTŽUSŽK klausimą, ir svarbu, kad ši strategija būtų rengiama bendradarbiaujant su suinteresuotosiomis šalimis. Šiame etape nevertėtų nukrypti nuo tikslo diskutuojant apie techninius aspektus susijusius su DTŽUSŽK ir jo taikymu. Svarbiau atkreipti dėmesį į geresnę žvejybos galimybių ir turimų išteklių pusiausvyrą tausesniam vartojimui ateityje."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, tikai retais no mums apstrīdēs komerciālo zivju krājumu ilgtermiņa ilgtspējas nozīmību. ES parakstīja dokumentu par apņemšanos vēlākais līdz 2015. gadam zivsaimniecībā sasniegt maksimāli iespējamo ilgtspējīgo daudzumu, ko 2002. gadā Johannesburgā izstrādāja Pasaules samits par ilgtspējīgu attīstību. Ir būtiski uzsākt debates par to, kā sasniegt mērķi samazināt zvejniecības radīto spiedienu uz viegli ievainojamām sugām, un šis ziņojums ir būtiska šī procesa daļa. Apvienotās Karalistes premjerministra stratēģijas nodaļas izstrādātajā Ieguvumu ziņojumā tika apskatīti arī sasniegumi attiecībā uz zemu zvejas izraisītas mirstības līmeni un veselīgāka nārsta nodrošināšanu. Būdams skots, es ļoti labi pārzinu tādu viegli ievainojamo zivju krājumu kā Ziemeļjūras mencu apdraudējumu, un vēl labāk pārzinu praktiskās grūtības plānu piemērošanā tādai jauktajai zvejai, kāda notiek pie Skotijas krastiem. Šīs grūtības neatceļ pienākumu rīkoties. Es atzinīgi vērtēju to, ka Komisija ir atzinusi ieinteresēto pušu līdzdalības nepieciešamību, un to, ka reģionālās konsultatīvās padomes (RKP) ir iesaistītas šajā procesā. Dažas RKP jau ir sākušas apsvērt ilgtermiņa apsaimniekošanas un maksimāli iespējamā ilgtspējīgā daudzuma jautājumu, un ir svarīgi, ka stratēģija tiks izstrādāta sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm. Šobrīd mums nevajadzētu pārāk novirzīties no galvenā, apspriežot tehniskas lietas par to, kas maksimāli iespējamais ilgtspējīgais daudzums īsti ir un kā tas būtu jāpiemēro. Koncentrēšanās uz svarīgāko zvejas iespējas labāk sabalansēs ar pieejamajiem krājumiem, lai nodrošinātu ilgtspējīgu nākotni."@lv13
"Madam President, few of us will dispute the importance of having long-term sustainability of commercial fish stocks. The EU signed up to the commitment made by the World Summit on Sustainable Development in Johannesburg in 2002 to reach maximum sustainable yield (MSY) in fisheries by 2015 at the latest. It is vital that we open up the debate on how to achieve the goal of reducing fishing pressure on vulnerable species, and this report by Ms Fraga Estévez is an important part of that process. The merits of fishing at low levels of fishing mortality and building up a more robust spawning stock were also considered in the Net Benefits Report by the UK Prime Minister’s strategy unit. As a Scot I am all too familiar with the pressures on vulnerable fishing stocks such as North Sea cod, and all the more with the practical difficulties of applying management plans in mixed fisheries areas such as off the Scottish coasts. The difficulties do not remove the obligation to act. I welcome the recognition by the Commission of the need for stakeholder involvement and that regional advisory councils (RACs) are included in the proposed process for taking this forward. Some of the RACs have already begun to consider long-term management and the issue of MSY, and it will be important that the strategy is developed in partnership with stakeholders. At this stage we should not get too side-tracked by discussing the technicalities of what MSY actually is and how it should be applied. A more important focus is bringing fishing opportunities into better balance with available stocks for a more sustainable future."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, weinigen van ons zullen het belang betwisten van een duurzaamheid op lange termijn van de commerciële visbestanden. De EU nam op de wereldtop over duurzame ontwikkeling in Johannesburg in 2002 de verplichting op zich te komen tot een maximale duurzame ontwikkeling (MDO) uiterlijk tegen 2015 voor de visserij. Het is cruciaal dat we het debat beginnen over de wijze waarop we het terugdringen van de visserijdruk op kwetsbare soorten kunnen bereiken. Dit verslag van mevrouw Fraga Estévez is een belangrijk onderdeel van dat proces. De voordelen van het vissen met lage niveaus van vissterfte en de opbouw van sterkere paaibestanden werden ook in aanmerking genomen in het Net Benefits Report door de strategische unit van de premier van het Verenigd Koninkrijk. Als Schot ben ik maar al te bekend met de druk op kwetsbare visbestanden zoals Noordzee kabeljauw en des te meer met de problematische toepassing van beheersplannen in gebieden met gemengde visserij zoals de Schotse kusten. De moeilijkheden nemen niet weg dat we een verplicht zijn om te handelen. Ik ben blij met de erkenning van de Commissie dat betrokkenheid van de belanghebbenden nodig is en dat de Regionale adviesraden voor Europese vissers (RAR’s) actief deel gaan uitmaken van het voorgestelde proces. Sommige RAR’s zijn reeds gestart met het nadenken over het beheer op lange termijn en het vraagstuk van de MDO. Het zal van belang zijn dat de strategie in samenwerking met belanghebbenden wordt ontwikkeld. In dit stadium moeten we ons niet al te zeer op zijpaden begeven door bespreking van de technische details over wat de MDO feitelijk inhoudt en hoe het dient te worden toegepast. Een belangrijker aandachtspunt is de visserijmogelijkheden tot een beter evenwicht te brengen met de beschikbare visbestanden voor een duurzame toekomst."@nl3
"Pani przewodnicząca! Kilkoro z nas będzie kwestionować znaczenie długoterminowego zrównoważenia komercyjnych rybostanów. UE podpiasała się pod zobowiązaniem przyjętym w trakcie światowego szczytu zrównoważonego rozwoju w Johannesburgu w 2002 r., dotyczącym osiągnięcia maksymalnie podtrzymywalnego odłowu w rybołówstwie do 2015 r. Największe znaczenie ma teraz rozpoczęcie debaty nad sposobem realizacji celu w postaci zmniejszenia presji połowowej na wrażliwe gatunki. Ważnym elementem tego procesu jest sprawozdanie posłanki Fragi Estévez. Zalety połowów przy niskich poziomach śmiertelności połowowej i budowanie bardziej odpornych zasobów rozrodczych zostały również przeanalizowane w sprawozdaniu w sprawie korzyści netto autorstwa komórki strategicznej kancelarii premiera Wielkiej Brytanii. Jako Szkotka aż za dobrze znam taką presję na wrażliwe gatunki, takie jak dorsz z Morza Północnego, a tym bardziej trudności praktyczne stosowania planów zarządzania na łowiskach mieszanych, takich jak te u wybrzeży Szkocji. Te trudności nie zwalniają z obowiązku działania. Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że Komisja uznała potrzebę zaangażowania członków zainteresowanych stron oraz włączenie regionalnych komitetów doradczych (RAC) w projektowany proces urzeczywistnienia tego. Niektóre z komitetów RAC już zaczęły rozważać kwestię długoterminowego zarządzania oraz sprawę MSY. Ważne jest, że strategia jest opracowywana wspólnie z członkami zainteresowanych stron. Na obecnym etapie nie możemy rozpraszać się omawiając kwestie techniczne tego, jaki model MSY ma zostać użyty i w jaki sposób. Bardziej istotne jest wprowadzenie lepszej równowagi w wielkościach połowów przy dostępnych rybostanach, dla zapewnienia bardziej zrównoważonej przyszłości."@pl16
"Senhora Presidente, não serão muitos os que discordarão da importância de dispor de sustentabilidade a longo prazo dos stocks de espécies com valor comercial. A UE comprometeu-se, na Cimeira do Desenvolvimento Sustentável de Joanesburgo de 1992, a atingir o rendimento máximo sustentável nas pescas até 2015, o mais tardar. É fundamental iniciar o debate sobre como atingir o objectivo de reduzir a pressão da pesca sobre espécies vulneráveis, e este relatório da senhora deputada Carmen Fraga Estévez é um elo importante nesse processo. As vantagens de uma pesca com reduzidos níveis de mortalidade dos recursos haliêuticos e de permitir uma população reprodutora mais robusta foram também tomadas em consideração pela unidade estratégica criada pelo Primeiro-Ministro do Reino Unido no Relatório sobre Benefícios Líquidos ( . Como Escocesa, conheço de perto as pressões sobre stocks de espécies vulneráveis como o bacalhau do Mar do Norte, e mais ainda as dificuldades práticas para aplicar planos de gestão em áreas de pescarias mistas, de que são exemplo as costas escocesas. Mas as dificuldades não afastam a obrigação de agir. Apraz-me que a Comissão tenha reconhecido a necessidade de envolver as partes interessadas e tenha associado ao processo os conselhos consultivos regionais (CCR). Alguns CCR já começaram a pensar na gestão a longo prazo e na questão do rendimento máximo sustentável (MSY), e será da maior importância desenvolver a estratégia em parceria com as outras partes interessadas. Nesta fase não devíamos desviar-nos com discussões dos pormenores técnicos daquilo que é, realmente, o MSY e como devia ser aplicado. Será mais importante tentar estabelecer um equilíbrio entre as oportunidades de pesca e os stocks disponíveis, em prol de um futuro mais sustentável."@pt17
"Madam President, few of us will dispute the importance of having long-term sustainability of commercial fish stocks. The EU signed up to the commitment made by the World Summit on Sustainable Development in Johannesburg in 2002 to reach maximum sustainable yield (MSY) in fisheries by 2015 at the latest. It is vital that we open up the debate on how to achieve the goal of reducing fishing pressure on vulnerable species, and this report by Ms Fraga Estévez is an important part of that process. The merits of fishing at low levels of fishing mortality and building up a more robust spawning stock were also considered in the Net Benefits Report by the UK Prime Minister’s strategy unit. As a Scot I am all too familiar with the pressures on vulnerable fishing stocks such as North Sea cod, and all the more with the practical difficulties of applying management plans in mixed fisheries areas such as off the Scottish coasts. The difficulties do not remove the obligation to act. I welcome the recognition by the Commission of the need for stakeholder involvement and that regional advisory councils (RACs) are included in the proposed process for taking this forward. Some of the RACs have already begun to consider long-term management and the issue of MSY, and it will be important that the strategy is developed in partnership with stakeholders. At this stage we should not get too side-tracked by discussing the technicalities of what MSY actually is and how it should be applied. A more important focus is bringing fishing opportunities into better balance with available stocks for a more sustainable future."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, len málo z nás bude namietať proti dôležitosti presadiť dlhodobú udržateľnosť komerčných zásob rýb. EÚ podpísala záväzok predložený na Svetovom samite o udržateľnom rozvoji v Johannesburgu v roku 2002 na dosiahnutie maximálneho udržateľného výnosu (MSY) v rybnom hospodárstve najneskôr do roku 2015. Je nevyhnutné, aby sme otvorili diskusiu o spôsoboch, ako dosiahnuť cieľ znižovať vplyv rybného hospodárstva na ohrozené druhy. Správa pani Fragovej Estévezovej je dôležitou súčasťou tohto procesu. Podstata rybolovu s nízkym úhynom rýb a budovania veľkých zásob ikier boli tiež posúdené v správe „Net Benefits“ vypracovanej strategickým oddelením predsedu vlády Spojeného kráľovstva. Ako Škótka veľmi dobre viem, akým tlakom čelia zraniteľné druhy rýb, ako napríklad treska obyčajná, a o to viac poznám aj praktické ťažkosti pri zavádzaní plánov riadenia v zmiešaných rybárskych oblastiach ako napríklad pri škótskom pobreží. Ťažkosti nás nezbavujú povinnosti konať. Som rád, že Komisia uznala dôležitosť účasti zainteresovaných strán a to, že regionálne poradné rady (RAC) by mali byť súčasťou navrhovaného procesu, aby sa v tejto veci dosiahol pokrok. Niektoré z regionálnych poradných rád už začali zvažovať dlhodobé riadenie a otázku maximálneho udržateľného výnosu (MSY) a bude dôležité, aby sa stratégia rozvinula v partnerstve so zainteresovanými stranami. V tejto fáze sa nesmieme nechať zviesť diskutovaním o technickej stránke toho, čo maximálny udržateľný výnos predstavuje a ako by sa mal uplatňovať. Dôležitejšie je zamerať sa na vyváženie možností rybolovu s dostupnými zásobami rýb pre udržateľnejšiu budúcnosť."@sk19,19
"Gospa predsednica, le redki se ne strinjajo, da je dolgoročna trajnost komercialnih staležev rib zelo pomembna. EU je sprejela zavezo svetovnega vrha o trajnostnem razvoju v Johannesburgu leta 2002, da se največji trajnostni donos v ribištvu doseže najpozneje do leta 2015. Ključno je, da se začne razprava o tem, na kakšen način bomo dosegli cilj zmanjšanja pritiska ribištva na ranljive vrste, pri čemer je zadevno poročilo gospe Fraga Estévez pomemben del tega procesa. Dobre strani ribolova z nizkimi stopnjami smrtnosti zaradi ribolova in vzpostavitve močnejših drstitvenih staležev so bile prav tako obravnavane v poročilu o neto koristih strateške enote predsednika vlade Združenega kraljestva. Ker sem Škotinja, še predobro poznam pritisk na ranljive staleže rib, kot je severnomorska trska, še bolj pa praktične težave pri izvajanju načrtov upravljanja na območjih mešanega ribolova, na primer ob škotski obali. S temi težavami se ne odpravljajo obveznosti ukrepanja. Pozdravljam priznanje Komisije, da je potrebno sodelovanje zainteresiranih strani in vključitev regionalnih svetovalnih svetov v predlagani proces za doseganje rezultatov na tem področju. Nekateri regionalni svetovalni sveti so že začeli obravnavati dolgoročno upravljanje in vprašanje največjega trajnostnega donosa, pri čemer bo pomembno, da bodo pri razvoju strategije sodelovale zainteresirane strani. Na tej stopnji ne smemo skreniti s poti in obravnavati tehničnih podrobnosti o tem, kaj je dejansko največji trajnostni donos ter na kakšen način bi se moral uporabljati. Pomembneje je, da se osredotočimo na zagotovitev boljšega ravnovesja med ribolovnimi možnostmi in razpoložljivimi staleži, da se zagotovi bolj trajnostna prihodnost."@sl20
"Fru talman! Det är få av oss som bestrider vikten av långsiktig hållbarhet för kommersiella fiskbestånd. Vid toppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 åtog EU sig att se till att gemenskapens fiskbestånd når nivåer som möjliggör en maximal hållbar avkastning före 2015. Det är mycket viktigt att vi inleder debatten nu om hur vi ska nå målet att minska fiskeansträngningen för sårbara arter, och detta betänkande av Carmen Fraga Estévez är en viktig del i den processen. Fördelarna med att fiska vid låga nivåer av fiskdödlighet och bygga upp ett mer livskraftigt yngelbestånd lyfts även fram i en rapport om nettofördelar som har utarbetats av den brittiske premiärministerns strategigrupp. Som skotska känner jag alltför väl till belastningarna på sårbara fiskbestånd som Nordsjötorsken, för att inte tala om de praktiska svårigheterna med att tillämpa förvaltningsplaner för områden med blandat fiske, t.ex. utanför de skotska kusterna. Vi är dock skyldiga att agera, trots svårigheterna. Jag välkomnar att kommissionen erkänner behovet av att de berörda aktörerna medverkar och att de regionala rådgivande nämnderna görs delaktiga i den föreslagna processen för att gå vidare med detta. En del av de rådgivande nämnderna har redan börjat överväga långsiktig förvaltning och frågan om maximal hållbar avkastning, och det är viktigt att strategin tas fram tillsammans med de berörda aktörerna. I detta skede är det viktigt att vi inte kommer in på ett sidospår och börjar diskutera tekniska aspekter av vad maximal hållbar avkastning egentligen är och hur modellen bör tillämpas. Det är viktigare att vi inriktar oss på att förbättra balansen mellan fiskemöjligheterna och de tillgängliga bestånden för en mer hållbar framtid."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Catherine Stihler (PSE ). –"18,20,15,14,11,4,21,8
"Catherine Stihlerová (PSE ) -"1
"Net Benefits Report"12
"Net Benefits Report)"17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph