Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-371"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.25.3-371"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, over the years I have not always agreed with our rapporteur, Ms Fraga Estévez, but much of this report I can agree with. It says the Community system has made controls difficult and encouraged discards. It says it welcomes the Commission’s communication recognising that the existing fisheries management policy has failed. It notes that it will be difficult to apply the maximum sustainable yield model to multi-species fisheries, which certainly applies to most that Scots fishermen are involved in. It notes that the model is unsuitable for pelagic species. I disagree with the words ‘eliminated discrimination’ and will be asking for a split vote tomorrow to take these out, because I know from past discussions with our rapporteur that this is code for an attack on relative stability which, for as long as we have a common fisheries policy, must remain. But I agree also with the Commissioner’s comments earlier when he said that we must start to move in the right direction. After all the years of pain that has been inflicted directly as a result of the common fisheries policy, we should have been rather further forward by now."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, za poslední roky jsem ne vždy souhlasil s naší zpravodajkou, paní Fraga Estévezovou, ale s větší částí zprávy mohu souhlasit. Uvádí, že systém Společenství ztížil kontroly a podpořil plýtvání. Uvádí, že vítá oznámení Komise uznávající, že současná politika řízení rybolovu selhala. Poznamenává, že bude těžké přijmout model maximálního udržitelného výnosu pro rybářské oblasti s více druhy ryb, který se jistě vztahuje na většinu toho, co dělají skotští rybáři. Poznamenává, že pro pelagické druhy je tento model nevhodný. Nesouhlasím se slovy „eliminovaná diskriminace“ a zítra budu žádat o hlasování po částech, abychom toto vynechali, protože z minulých diskusí s naší zpravodajkou vím, že je to znamení pro útok na relativní stabilitu, která musí přetrvat, dokud máme společnou politiku rybolovu. Souhlasím však také s předcházejícími poznámkami pana komisaře, když řekl, že se musíme vydat správným směrem. Po všech těch letech bolesti, která byla přímo způsobena výsledkem společné politiky rybolovu, bychom už měli být dál."@cs1
"Fru formand! I årenes løb har jeg ikke altid været enig med vores ordfører, fru Fraga Estévez, men der er store dele af denne betænkning, jeg kan være enig i. Den siger, at Fællesskabets system har gjort kontrollen vanskelig og tilskyndet til udsmidning. Den siger, at den glæder sig over Kommissionens meddelelse, som erkender, at den hidtidige politik til forvaltning af fiskeriet er slået fejl. Den noterer, at det vil være vanskeligt at anvende modellen med maksimal bæredygtigt udbytte på fiskeri efter flere arter, hvilket bestemt er noget, der berører de fleste skotske fiskere. Den noterer, at modellen ikke er bæredygtig for pelagiske arter. Jeg er uenig i ordene "fjerner diskrimination", og vil anmode om en opdeling af afstemningen i morgen for at tage dem ud, da jeg ved fra tidligere debatter, at dette er kodesprog for et angreb på relativ stabilitet, der, så længe vi har en fælles fiskeripolitik, må forblive på plads. Men jeg er også enig i kommissærens kommentar tidligere, da han sagde, at vi må begynde at bevæge os i den rigtige retning. Efter alle disse år med smerter, der er blevet os påtvunget direkte som følge af den fælles fiskeripolitik, burde vi være nået længere på nuværende tidspunkt."@da2
"Frau Präsidentin! Im Laufe der Jahre war ich mit unserer Berichterstatterin, Frau Fraga Estévez, nicht immer einer Meinung, aber diesem Bericht kann ich zum großen Teil zustimmen. Laut dem Bericht werden mit dem Gemeinschaftssystem Kontrollen erschwert und Rückwürfe begünstigt. Es heißt dort, die Kommissionsmitteilung ist dahin gehend zu begrüßen, dass die Kommission dort eingesteht, die derzeitige Politik zur Regelung der Fischerei sei gescheitert. Und im Bericht wird auch festgestellt, dass es schwierig sein wird, das Modell des höchstmöglichen Dauerertrags für Fischereien anzuwenden, die viele verschiedene Arten befischen, was sicher auf den größten Teil der Tätigkeit der schottischen Fischer zutrifft. Weiterhin wird festgestellt, dass das Modell auch nichts für die pelagischen Arten taugt. Nicht einverstanden bin ich mit der Formulierung, dass „Diskriminierungen (...) beseitigt werden“, und werde eine getrennte Abstimmung für morgen beantragen, damit sie gestrichen wird, denn aus bisherigen Diskussionen mit unserer Berichterstatterin weiß ich, dass dies ein verschlüsselter Angriff auf die relative Stabilität ist, die gewährleistet bleiben muss, solange wir eine Gemeinsame Fischereipolitik haben. Aber ich stimme auch den Ausführungen des Kommissars zu, als er sagte, dass wir anfangen müssen, in die richtige Richtung zu gehen. Nach all den Jahren des Leides, das im Ergebnis der Gemeinsamen Fischereipolitik unmittelbar verursacht wurde, hätten wir nun schon viel weiter sein müssen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κατά τη διάρκεια των χρόνων δεν συμφωνούσα πάντα με την εισηγήτριά μας, την κ. Fraga Estévez, αλλά μπορώ να συμφωνήσω σε πολλά σημεία αυτής της έκθεσης. Αναφέρει ότι το κοινοτικό σύστημα έχει καταστήσει δύσκολους τους ελέγχους και έχει ενθαρρύνει τις απορρίψεις. Λέει ότι χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής η οποία αναγνωρίζει ότι έχει αποτύχει η υφιστάμενη πολιτική διαχείρισης της αλιείας. Σημειώνει ότι θα είναι δύσκολη η εφαρμογή του μοντέλου μέγιστης βιώσιμης απόδοσης σε πολλά είδη αλιευμάτων, κάτι που σίγουρα ισχύει για το μεγαλύτερο μέρος δραστηριότητας των σκωτσέζων αλιέων. Σημειώνει ότι το μοντέλο δεν προσαρμόζεται καλώς για τα πελαγικά είδη. Διαφωνώ με τη φράση «καταργεί τις διακρίσεις» και θα ζητήσω αύριο τη διεξαγωγή χωριστής ψηφοφορίας προκειμένου να διαγραφεί, διότι γνωρίζω από προηγούμενες συζητήσεις με την εισηγήτριά μας ότι αυτός είναι ένας κώδικας για επίθεση στη σχετική βιωσιμότητα η οποία, όσο έχουμε μια κοινή αλιευτική πολιτική, πρέπει να διατηρηθεί. Όμως, συμφωνώ επίσης με τα σχόλια του Επιτρόπου νωρίτερα, όταν είπε ότι πρέπει να αρχίσουμε να κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Μετά από τόσα χρόνια πόνου που ήταν άμεση συνέπεια της κοινής αλιευτικής πολιτικής, θα έπρεπε τώρα να έχουμε προχωρήσει περισσότερο."@el10
"Señora Presidenta, a lo largo de los años no siempre he estado de acuerdo con nuestra ponente, señora Fraga Estévez, pero hoy sí lo estoy con gran parte de su informe. Dice que el sistema comunitario ha dificultado los controles y favorecido los descartes. Dice que acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión en la que se reconoce el fracaso de la política actual de gestión pesquera. Dice que será difícil aplicar el modelo de rendimiento máximo sostenible a pesquerías multiespecíficas, que son la mayoría de las pesquerías donde faenan los pescadores escoceses. Advierte que el modelo no es adecuado para las especies pelágicas. Discrepo con las palabras «elimine las discriminaciones» y mañana pediré una votación por partes para suprimirlas, porque sé por algunas conversaciones que he tenido con nuestra ponente que ésta es la clave para atacar la relativa estabilidad que, mientras que tengamos una política pesquera común, tiene que existir. Pero estoy también de acuerdo con los comentarios anteriores del Comisario, cuando ha dicho que tenemos que empezar a movernos en la dirección correcta. Después de tres años de sufrir las consecuencias negativas directas de la política pesquera común, tendríamos que haber avanzado ya mucho más."@es21
"Proua juhataja, aastate jooksul ei ole ma alati nõustunud meie raportööriga, pr Fraga Esteveziga, kuid selle raporti osas nõustunud paljuga. See väidab ühenduse kontrollisüsteemi olevat keeruka ja see on põhjustanud kalade vette tagasilaskmisi. Raport väidab, et tervitab komisjoni teatist selle kohta, et olemasolev kalanduse korraldamise poliitika on läbikukkunud. Märgitakse, et raske on rakendada maksimaalse jätkusuutliku saagikuse mudelit segaliikide püügil, mis kindlasti puudutab enamikku šotimaa kalamehi. Märgitakse ka, et mudel ei ole sobiv ookeaniliikide puhul. Ma ei ole nõus sõnadega „kaotatud diskrimineerimine” ning palun homme osade kaupa hääletamist, et see välja jätta, sest tean varasemate arutluste põhjal meie raportööriga, et see on rünnakusignaal suhtelisele stabiilsusele, mis niikaua, kui meil on üldine kalanduspoliitika, peab jääma. Kuid ma nõustun samuti voliniku varasemate märkustega, kui ta ütles, et peame alustama liikumist õiges suunas. Pärast kõiki valulisi aastaid, põhjustatuna üldise kalanduspoliitika poolt, peaksime juba olema palju edasi liikunud."@et5
"Arvoisa puhemies, en ole vuosien saatossa aina ollut samaa mieltä esittelijämme Carmen Fraga Estévezin kanssa, mutta olen suurimmaksi osaksi samaa mieltä tässä mietinnössä esitettyjen näkemysten kanssa. Siinä todetaan, että yhteisön järjestelmä on vaikeuttanut valvontaa ja kannustanut saaliiden poisheittämiseen. Siinä kannatetaan komission tiedonantoa siltä osin, kun siinä tunnustetaan, että nykyinen kalastuksen hoitopolitiikka on epäonnistunut. Mietinnössä pannaan myös merkille, että kestävän enimmäistuoton mallia on vaikea soveltaa monilajikalastukseen, jota Skotlannin kalastajat enimmäkseen harjoittavat. Lisäksi mietinnössä todetaan, ettei malli sovi pelagisille lajeille. En hyväksy ilmausta ”poistaa syrjinnän”, ja vaadin, että huomenna järjestetään erillinen äänestys ilmauksen poistamiseksi, sillä tiedän aiemmista keskusteluista esittelijämme kanssa, että tämä on hyökkäys kestävää kalastusta vastaan. Kestävä kalastus on voitava varmistaa niin kauan kuin harjoitamme yhteistä kalastuspolitiikkaa. Yhdyn kuitenkin komission jäsenen aiempaan toteamukseen siitä, että meidän on otettava oikea suunta. Yhteisen kalastuspolitiikan aiheuttamien tuskaisten vuosien jälkeen meidän olisi oltava jo melko pitkällä parannuksen tiellä."@fi7
"(EN) Madame la Présidente, au cours des années passées, je n’ai pas toujours été en accord avec Madame Fraga Estévez, mais j’approuve la majorité du contenu de ce rapport. Il indique que le système communautaire n’a pas facilité les contrôles et a encouragé les rejets. Il précise qu’il se réjouit de la communication de la Commission qui reconnaît que la politique de gestion en matière de pêche a échoué. Il constate qu’il sera difficile d’appliquer le modèle du rendement maximum durable pour les pêcheries qui exploitent simultanément des stocks mixtes, ce qui s’applique certainement au cas des pêcheurs d’Écosse qui exploitent en ce sens. Le rapport souligne que ce modèle n’est pas durable en ce qui concerne les espèces pélagiques. Je désapprouve les termes «suppression de distinction» et je demanderai un vote par division demain pour les soustraire, parce que je sais, au vu des discussions passées avec notre rapporteur qu’il s’agit d’un prétexte pour contester la durabilité relative qui, tant que nous aurons une politique commune en matière de pêcherie, doit rester en place. Mais j’approuve par ailleurs les commentaires du Commissaire formulés plus tôt lorsqu’il a indiqué que nous devons commencer à nous diriger dans la bonne direction. Après toutes ces années de souffrance infligée, conséquence directe de la politique commune en matière de pêcherie, nous devrions être plus avancés que nous ne le sommes à l’heure actuelle."@fr8
"Elnök asszony! Az évek során nem mindig értettem egyet az előadóval, Fraga Estévez asszonnyal, de e jelentés nagy részével csakis egyet tudok érteni. A jelentésben az szerepel, hogy a közösségi rendszer bonyolulttá tette az ellenőrzéseket és ösztönözte a visszaengedéseket. Azt mondja, hogy üdvözli a Bizottság közleményét, amely elismeri, hogy a halászat irányításával kapcsolatos jelenlegi politika kudarcot vallott. Megállapítja, hogy nehéz lesz a legnagyobb fenntartható hozam modelljét a több fajú halászatokra alkalmazni, ami minden bizonnyal a legtöbb olyan halászatra érvényes, ahol a skót halászok működnek. Megállapítja, hogy a modell nem megfelelő a mélytengeri fajok esetében. Nem értek egyet a „megszüntetett megkülönböztetés” szavakkal és különszavazást fogok kérni holnap, hogy ezeket kivegyük, mert az előadóval tartott korábbi vitákból tudom, hogy ez kód a relatív stabilitás elleni támadásra, amelynek fenn kell maradnia mindaddig, amíg van közös halászati politikánk. Egyetértek azonban a biztos úr korábbi megjegyzéseivel is, amikor azt mondta, hogy el kell kezdenünk elmozdulni a helyes irányba. A közös halászati politika közvetlen eredményeként bekövetkezett fájdalmas évek után már sokkal előrébb is tarthatnánk."@hu11
"Signora Presidente, nel corso degli anni non sempre mi sono trovato d’accordo con la relatrice, l’onorevole Fraga Estévez, ma nel caso di questo testo concordo con molti dei suoi elementi. La relazione afferma che il sistema comunitario ha reso i controlli difficili e promosso i rigetti in mare. Afferma inoltre di sostenere la comunicazione della Commissione, ammettendo che l’attuale politica di gestione della pesca è fallita. Sottolinea che sarà difficile applicare il modello di rendimento massimo sostenibile alla pesca multispecifica, attività che riguarda certamente da vicino gran parte dell’attività condotta dai pescatori scozzesi. Fa notare che il modello non è applicabile alle specie pelagiche. Non condivido l’espressione “elimini le discriminazioni” e domani chiederò una votazione per parti separate per toglierle, perché so dalle discussioni avute nel passato con la relatrice che dietro tale espressione si cela un attacco alla relativa stabilità che, finché avremo una politica comune della pesca, deve essere mantenuta. Tuttavia concordo con le osservazioni fatte in precedenza dal Commissario sul fatto che dobbiamo cominciare a muoverci nella giusta direzione. Dopo tutti gli anni di sacrifici imposti direttamente dalla politica comune della pesca, dovremmo avere fatto molta più strada a quest’ora."@it12
"Ponia Pirmininke, kelis metus ne visada galėjau sutikti su pranešėja, ponia Fraga Estévez, tačiau sutinku su daug kuo, kas buvo pasakyta šiame pranešime. Jame sakoma, kad Bendrijos sistema apsunkino kontrolę ir skatino priegaudos išmetimą. Taip pat pranešime teigiama, kad džiaugiamasi Komisijos komunikatu, kuriuo pripažįstama dabartinės žuvininkystės valdymo politikos nesėkmė. Pabrėžiama, kad bus sudėtinga taikyti didžiausio tausojamąją žvejybą užtikrinančio sužvejotų žuvų kiekio modelį įvairių rūšių žuvis auginantiems žuvininkystės rajonams, kuris yra taikomas daugumai rajonų, kuriuose dirba Škotijos žvejai. Jame pažymima, kad šis modelis yra padeda tausoti pelaginių žuvų rūšis. Nesutinku su žodžiais „panaikinta diskriminacija“ ir reikalausiu atskiro balsavimo rytoj, siekdamas išbraukti šią frazę, kadangi iš ankstesnių diskusijų su pranešėja žinau, kad tai yra užkoduota kritika dėl santykinio stabilumo, kuris kol turime bendrą žuvininkystės politiką, privalo išlikti. Tačiau taip pat sutinku su ankstesniais Komisaro komentarais, kai jis teigė, jog privalome pradėti judėti teisinga linkme. Po sunkių metų, kuriuos tiesiogiai lėmė bendroji žuvininkystės politika, iki šiol turėjome būti nuveikę daugiau."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, gadu gaitā es ne vienmēr esmu piekritis mūsu referentei taču šim ziņojumam es lielā mērā piekrītu. Tajā ir teikts, ka Kopienas sistēma kontroli ir padarījusi sarežģītu un ir veicinājusi izmetumus. Tajā ir teikts, ka Komisijas paziņojums, kurā tiek atzīts, ka pašreizējā zivsaimniecības politika ir neveiksmīga, ir vērtējams atzinīgi. Tajā tiek atzīmēts, ka būs sarežģīti maksimāli iespējamā ilgtspējīgā daudzuma modeli piemērot daudzu sugu zvejniecībai, kas noteikti attiecas uz zveju, kurā ir iesaistīti lielākā daļa skotu zvejnieku. Tajā ir atzīmēts, ka šis modelis nav piemērots jūru un okeānu zivju sugām. Es nepiekrītu vārdiem „novērsta diskriminācija” un rītdien lūgšu dalītu balsojumu, lai šos vārdus izņemtu no teksta, jo no iepriekšējām diskusijām ar mūsu referenti zinu, ka šis ir kā uzbrukuma kods relatīvajai stabilitātei, kura ir jāsaglabā vismaz tik ilgi, kamēr mums ir kopējā zivsaimniecības politika. Tomēr es arī piekrītu komisāra iepriekš teiktajam, kad viņš minēja, ka mums ir jāsāk virzīties pareizajā virzienā. Pēc tam, kad gadiem ilgi esam cietuši no kopējās zivsaimniecības politikas, mums šobrīd jau būtu bijis jātiek tālāk."@lv13
"Madam President, over the years I have not always agreed with our rapporteur, Ms Fraga Estévez, but much of this report I can agree with. It says the Community system has made controls difficult and encouraged discards. It says it welcomes the Commission’s communication recognising that the existing fisheries management policy has failed. It notes that it will be difficult to apply the maximum sustainable yield model to multi-species fisheries, which certainly applies to most that Scots fishermen are involved in. It notes that the model is unsuitable for pelagic species. I disagree with the words ‘eliminated discrimination’ and will be asking for a split vote tomorrow to take these out, because I know from past discussions with our rapporteur that this is code for an attack on relative stability which, for as long as we have a common fisheries policy, must remain. But I agree also with the Commissioner’s comments earlier when he said that we must start to move in the right direction. After all the years of pain that has been inflicted directly as a result of the common fisheries policy, we should have been rather further forward by now."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, in de loop van de jaren ben ik het niet altijd eens geweest met onze rapporteur, mevrouw Fraga Estévez, maar met dit verslag kan ik grotendeels instemmen. Het stelt dat het systeem van de Gemeenschap controles heeft bemoeilijkt en teruggooi heeft bevorderd. Het verslag meldt blij te zijn met de mededeling van de Commissie en erkent daarmee dat het bestaande visserijbeheersbeleid is mislukt. Het verslag geeft aan dat het moeilijk zal zijn om het model van maximale duurzame opbrengst toe te passen op visserij op meerdere vissoorten, hetgeen zeker van toepassing is op de meeste problemen waar Schotse vissers bij zijn betrokken. Het verslag merkt voorts op dat het model niet geschikt is voor diepzeesoorten. Ik ben het niet eens met de woorden “einde aan de discriminatie” en zal morgen vragen voor een stemming op onderdelen om deze woorden eruit te halen, omdat ik uit vorige discussies met onze rapporteur weet dat dit een code is voor een aanval op relatieve stabiliteit. Die moet blijven zolang we een gezamenlijk visserijbeleid hebben. Maar ik ben het ermee eens dat de eerdere opmerkingen van de commissaris toen hij zei dat we moesten beginnen om de juiste richting in te slaan. Na alle jaren van ellende die direct het gevolg was van het gezamenlijk visserijbeleid, zouden we nu een heel stuk verder hebben moeten zijn."@nl3
"Pani przewodnicząca! Całymi latami nie zawsze zgadzałem się z naszą sprawozdawczynią, panią Fragą Estévez, ale mogę się zgodzić z większą częścią tego sprawozdania. Mówi ono, że wspólnotowy system utrudnił kontrole i zachęcił do dokonywania odrzutów. Mówi ono też, że z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji stwierdzający, że obowiązująca polityka zarządzania rybołówstwem poniosła klęskę. Zwraca uwagę, że trudno będzie stosować model maksymalnie podtrzymywalnego odłowu do łowisk wielogatunkowych, co dotyczy większości akwenów, na których łowią szkoccy rybacy. Zauważa, że model ten jest nieodpowiedni w stosunku do gatunków pelagicznych. Nie zgadzam się z wyrażeniem „wyeliminowana dyskryminacja” i będę wnioskować o przeprowadzenie jutro głosowania cząstkowego w celu jego usunięcia, ponieważ ze wcześniejszych rozmów ze sprawozdawczynią wiem, że jest to zaszyfrowany atak na względną stabilność, jaka musi zostać zachowana, jak długo mamy wspólną politykę rybołówstwa. Ale zgadzam się też z wcześniejszymi uwagami komisarza, który powiedział, że należy zacząć iść we właściwym kierunku. Po wszystkich latach bólu, zadawanego bezpośrednio przez wspólną politykę rybołówstwa, już teraz powinniśmy być gdzieś dalej."@pl16
"Senhora Presidente, durante estes anos nem sempre concordei com a nossa relatora, senhora deputada Carmen Fraga Estévez, mas desta vez concordo com grande parte do seu relatório. Diz a relatora que o sistema comunitário tornou difíceis os controlos e encorajou as devoluções. Saúda o facto de a comunicação da Comissão reconhecer que a actual política de gestão da pesca fracassou. Refere que será difícil aplicar o modelo de rendimento máximo sustentável às pescarias multiespécies, o que certamente se aplica a grande parte das pescarias em que estão envolvidos os pescadores escoceses. Acrescenta que o modelo não pode ser aplicável às espécies pelágicas. Não me agradam as palavras “discriminação eliminada” e, amanhã, tenciono pedir votação em separado para tentar retirar esta expressão, pois já sei, de outras negociações com a nossa relatora, que se trata de um código para um ataque a uma relativa estabilidade que, enquanto dispusermos de uma Política Comum da Pesca, há que manter. Mas concordo igualmente com os comentários do Comissário quando, há pouco, afirmou que temos de começar a avançar na direcção certa. Após todos estes anos de dificuldades impostas directamente como resultado da Política Comum da Pesca, devíamos neste momento estar bastante mais adiantados."@pt17
"Madam President, over the years I have not always agreed with our rapporteur, Ms Fraga Estévez, but much of this report I can agree with. It says the Community system has made controls difficult and encouraged discards. It says it welcomes the Commission’s communication recognising that the existing fisheries management policy has failed. It notes that it will be difficult to apply the maximum sustainable yield model to multi-species fisheries, which certainly applies to most that Scots fishermen are involved in. It notes that the model is unsuitable for pelagic species. I disagree with the words ‘eliminated discrimination’ and will be asking for a split vote tomorrow to take these out, because I know from past discussions with our rapporteur that this is code for an attack on relative stability which, for as long as we have a common fisheries policy, must remain. But I agree also with the Commissioner’s comments earlier when he said that we must start to move in the right direction. After all the years of pain that has been inflicted directly as a result of the common fisheries policy, we should have been rather further forward by now."@ro18
"Gospa predsednica, v zadnjih letih se nisem vedno strinjal s poročevalko, gospo Fraga Estévez, vendar se s tem poročilom večinoma strinjam. Poročilo navaja, da sistem Skupnosti ovira nadzor in spodbuja zavržke. Navaja, da pozdravlja sporočilo Komisije, ki priznava, da je sedanja politika upravljanja ribištva spodletela. Opozarja na težave pri izvajanju modela največjega trajnostnega donosa za ribolov na različne vrste, kar zagotovo velja za večino ribolova škotskih ribičev. Opozarja, da model ni primeren za pelagične vrste. Ne strinjam se, da „odpravlja diskriminacijo“, zato bom jutri zahteval glasovanje po delih, da se bodo ti deli črtali, ker iz dosedanjih razprav s poročevalko vem, da je to znak za ogrožanje relativne stabilnosti, ki se mora ohraniti, dokler bomo imeli skupno ribiško politiko. Vendar se prav tako strinjam z besedami komisarja, da se moramo začeti premikati v pravo smer. Po vseh teh letih težav, ki jih je neposredno povzročila skupna ribiška politika, bi zdaj morali doseči že veliko več."@sl20
"Fru talman! Under årens lopp har jag inte alltid varit enig med vår föredragande Carmen Fraga Estévez, men jag kan hålla med om mycket av det som sägs i betänkandet. I betänkandet förklaras det att gemenskapssystemet har komplicerat kontrollen och uppmuntrat till att fångster kastas över bord. Det står att parlamentet välkomnar meddelandet från kommissionen och uppskattar att kommissionen medger att den nuvarande fiskeriförvaltningspolitiken är ett misslyckande. Parlamentet konstaterar att det kommer att bli svårt att tillämpa modellen med maximal hållbar avkastning på blandat fiske, vilket de flesta skotska yrkesfiskarna arbetar med. Parlamentet konstaterar vidare att modellen är opassande för pelagiskt fiske. Jag instämmer inte i orden ”avskaffar diskriminering” och jag kommer att begära delad omröstning i morgon för att dessa ord ska strykas, eftersom jag vet från tidigare diskussioner med föredraganden att detta är ett kodord för att angripa den relativa stabiliteten, som måste behållas så länge som vi har en gemensam fiskeripolitik. Men jag håller även med om kommissionsledamotens kommentarer tidigare om att vi måste börja gå i rätt riktning. Efter alla dessa år av problem som direkt har orsakats av den gemensamma fiskeripolitiken, borde vi ha kommit mycket längre än så här."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph