Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-370"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.25.3-370"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señora Presidenta, creo que es muy tarde, estamos todos ya muy cansados y creo que un tanto conmocionados por esa terrible noticia de la muerte de tres pescadores y la desaparición de cinco más en aguas gaditanas —el barco pertenecía a la flota de Barbate— y pienso que a todos nos deberían hacer reflexionar noticias como ésta, que dan prueba de las dificultades de una profesión que, aún a día de hoy, puede llevarse a ocho hombres de un solo golpe. En ese sentido, creo, señor Comisario, que uno de los principales problemas que plantea esta Comunicación es que, al pretender actuar sobre los recursos restringiendo únicamente las actividades pesqueras, sin obligar al resto de los actores económicos con actividades ligadas al ecosistema marino, pierde —y perdemos todos— legitimidad política, sobre todo porque la Dirección de la Comisión encargada de pesca es también responsable de los asuntos marítimos. La segunda de mis preocupaciones, o de mis interrogantes, es saber cómo la Comisión entiende la aplicación del RMS desde el punto de vista práctico, y es que todo indica que se plantean problemas, y problemas serios, sobre todo en el caso de las pesquerías mixtas en las que las diferentes especies actúan entre ellas y la tasa de captura que determina el nivel de esfuerzo no corresponde al RMS de cada especie individualmente. Otro problema que tenemos también es con aquellas poblaciones para las que no disponemos de ningún tipo de evaluación. Lo cierto es que los profesionales del sector están preocupados y tienen razón cuando dicen que los huecos que deje la flota comunitaria para responder al RMS, a este compromiso político del RMS, esos huecos van a ser inmediatamente ocupados por empresas de terceros países, ya que el mercado pesquero está condicionado por la necesidad de garantizar un aprovisionamiento continuo."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, myslím si, že je již pozdě, všichni jsme velmi unaveni a já se cítím poněkud šokována těmito hroznými zprávami o smrti tří rybářů a o pohřešování dalších pěti ve vodách Cádizu – loď patřila k loďstvu Barbate – a myslím si, že takové zprávy by nás všechny měly přimět k zamyšlení, neboť dokazují, jak obtížné je povolání, které si může v okamžiku vyžádat životy osmi mužů. Myslím si proto, pane komisaři, že jedním z hlavních problémů, na které toto sdělení poukazuje, je, že vzhledem k tomu, že se snaží přijmout opatření týkající se zdrojů a pouze omezit rybolov bez stanovení povinností dalších hospodářských subjektů činných v oblastech spojených s mořským ekosystémem, ztrácí, a my všichni ztrácíme, politickou legitimitu, zvláště proto, že ředitelství Komise, které je odpovědné za rybolov, je rovněž odpovědné za námořní záležitosti. Moje druhá obava, nebo otázka, je, jak má Komise v úmyslu provádět maximální udržitelný výnos z praktického hlediska, když vše naznačuje, že to způsobuje problémy, a to závažné problémy, zvláště v případě smíšeného rybolovu, při němž přicházejí do styku různé druhy ryb, a úroveň odlovu, která určuje úroveň výkonu, neodpovídá maximálnímu udržitelnému výnosu každého jednotlivého druhu. A další problém je s těmi populacemi, pro něž nemáme žádná hodnocení. Jisté je to, že ti, kdo pracují v tomto odvětví, jsou tím dotčeni a mají pravdu, když uvádějí, že mezery, které zanechává loďstvo Společenství, aby vyhovělo maximálnímu udržitelnému výnosu, tomuto politickému závazku maximálního udržitelného výnosu, budou okamžitě zaplněny podnikateli ze třetích zemí, neboť rybolovný trh se řídí potřebou poskytovat nepřetržité dodávky."@cs1
"Fru formand! Jeg synes, at det er blevet meget sent, vi er alle meget trætte, og jeg tror, at vi er lidt berørt over den frygtelige nyhed om de fire fiskeres død og om de fem forsvundne fiskere i havet ved Cádiz - skibet tilhørte Barbare-flåden. Nyheder som denne bør få os alle til reflektere, for de viser vanskelighederne for et erhverv, som selv i vore dage kan koste otte mand livet med et slag. I denne henseende tror jeg, hr. kommissær, at et af de vigtigste problemer, der rejses i meddelelsen, er, at Kommissionen, når den ønsker at handle i forbindelse med ressourcerne, udelukkende begrænser fiskeriaktiviteterne, uden at forpligte de øvrige økonomiske aktører med aktiviteter, der er knyttet til det marine økosystem, taber politisk legitimitet - det gør vi alle - især fordi Kommissionens Fiskeridirektorat også er ansvarlig for maritime anliggender. Den anden af mine bekymringer eller spørgsmål går på, om Kommissionen forstår gennemførelsen af det maksimalt bæredygtige udbytte i praksis, for alt tyder på, at der vil opstå alvorlige problemer, især i forbindelse med de blandede fiskerierhverv, hvor de forskellige arter interagerer, og fangstkvoten, som afgør indsatsniveauet, svarer ikke til den enkelte arts maksimalt bæredygtige udbytte. Et andet problem, vi står med, er de arter, hvor vi ikke råder over nogen form for vurdering. Der hersker ingen tvivl om, at sektorens erhvervsfolk er bekymrede, og de har ret, når de siger, at de huller, som fællesskabsflåden efterlader for at leve op til det maksimale bæredygtige udbytte og til den politiske forpligtelse herom, med det samme vil blive overtaget af virksomheder fra tredjelande, eftersom fiskerimarkedet er underlagt behovet for at sikre en løbende forsyning."@da2
"Frau Präsidentin! Ich denke, es ist sehr spät, wir sind alle schon sehr müde und meines Erachtens ein wenig erschüttert über diese schreckliche Nachricht vom Tod dreier Fischer und die Ungewissheit über das Schicksal fünf weiterer Personen in den Gewässern vor Cádiz – das Schiff gehörte zur Flotte von Barbate –, und ich glaube, Nachrichten wie diese, die die Schwierigkeiten eines Berufs demonstrieren, der selbst heute noch acht Männer auf einen Schlag das Leben kosten kann, sollten uns alle nachdenklich stimmen. Ich denke deshalb, Herr Kommissar, dass eines der Hauptprobleme dieser Mitteilung darin besteht, dass sie (und damit wir alle) bei dem Versuch, auf die Bestände einzuwirken, während lediglich die Fischereitätigkeit eingeschränkt wird, ohne den anderen Wirtschaftsakteuren mit Aktivitäten in Verbindung mit dem marinen Ökosystem Verpflichtungen aufzuerlegen, an politischer Legitimität verliert, insbesondere da die für die Fischerei zuständige Direktion der Kommission auch für die maritimen Angelegenheiten verantwortlich ist. Die zweite Sorge oder Frage ist, wie die Kommission aus praktischer Sicht gedenkt, den MSY anzuwenden, da alles darauf hinweist, dass dadurch Probleme, ernsthafte Probleme ausgelöst werden, speziell bei den gemischten Fischereien, bei denen es zu einer Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Arten kommt und die Fangquote, die den Fischereiaufwand bestimmt, nicht dem MSY jeder einzelnen Art entspricht. Ein weiteres Problem, mit dem wir ebenfalls konfrontiert sind, betrifft jene Populationen, zu denen wir keinerlei Einschätzung haben. Sicher ist, dass die im Sektor Tätigen besorgt sind und Recht haben, wenn sie sagen, dass die von der Gemeinschaftsflotte hinterlassenen Lücken zur Einhaltung des MSY, dieser politischen Verpflichtung gegenüber dem MSY, sofort durch Unternehmen aus Drittländern ausgefüllt werden, da der Fischereimarkt von der Notwendigkeit gesteuert wird, eine kontinuierliche Versorgung zu gewährleisten."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι είναι πολύ αργά, είμαστε όλοι πολύ κουρασμένοι και νομίζω λιγάκι σοκαρισμένοι από τα τρομερά νέα του θανάτου τριών αλιέων και της εξαφάνισης άλλων πέντε στα ύδατα του Κάντιθ –το αλιευτικό σκάφος ανήκε στον στόλο του Barbate– και πιστεύω ότι νέα όπως αυτό πρέπει να μας κάνουν όλους να σκεφτούμε, καθώς καταδεικνύουν τις δυσκολίες ενός επαγγέλματος το οποίο, ακόμη και σήμερα, μπορεί να πάρει μονομιάς τη ζωή οκτώ αντρών. Πιστεύω, επομένως, κύριε Επίτροπε, ότι ένα από τα κύρια προβλήματα που θέτει αυτή η ανακοίνωση είναι ότι, καθώς επιδιώκει να αναλάβει δράση σε σχέση με τους πόρους, περιορίζοντας μόνο την αλιευτική δραστηριότητα χωρίς να επιβάλλει υποχρεώσεις στους υπόλοιπους οικονομικούς παράγοντες με δραστηριότητες που συνδέονται με το θαλάσσιο οικοσύστημα, χάνει, και χάνουμε όλοι, πολιτική νομιμότητα, ιδιαίτερα όταν η Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής που είναι αρμόδια για την αλιεία είναι επίσης αρμόδια για τα θαλάσσια θέματα. Η δεύτερη ανησυχία ή ερώτησή μου είναι πώς σκοπεύει η Επιτροπή να εφαρμόσει τη ΜΒΑ από πρακτική άποψη, καθώς σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις δημιουργεί προβλήματα, σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα στην περίπτωση μεικτών αλιευμάτων όπου αλληλεπιδρούν διαφορετικά είδη και το επίπεδο των αλιευμάτων που καθορίζει το επίπεδο της αλιευτικής προσπάθειας δεν αντιστοιχεί στη ΜΒΑ κάθε είδους χωριστά. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε επίσης είναι με τους πληθυσμούς εκείνους για τους οποίους δεν έχουμε κανενός είδους αξιολόγηση. Το βέβαιο είναι ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα ανησυχούν και έχουν δίκιο όταν λένε ότι τα κενά που θα αφήσει ο κοινοτικός στόλος προκειμένου να ανταποκριθεί στη ΜΒΑ, σε αυτήν την πολιτική δέσμευση στη ΜΒΑ, θα καλυφθούν αμέσως από επιχειρήσεις τρίτων χωρών, καθώς η αγορά αλιείας ελέγχεται από την ανάγκη διασφάλισης ενός συνεχούς εφοδιασμού."@el10
"Madam President, I think that it is very late, we are all very tired and I think a little shocked by this terrible news of the death of three fishermen and the loss of five more in the waters of Cádiz – the boat belonged to the Barbate fleet – and I think that news like this should make us all think, as it demonstrates the difficulties of an occupation which, even today, can carry off eight men at a single stroke. I think, therefore, Commissioner, that one of the main problems that this Communication raises is that, as it seeks to take action on resources, only restricting fishing activity without placing obligations on the other economic players with activities associated with the marine ecosystem, it loses, and we all lose, political legitimacy, especially as the Commission Directorate responsible for fisheries is also responsible for maritime affairs. My second concern or question is how the Commission intends to apply MSY from a practical point of view, as all the indications are that it raises problems, serious problems, especially in the case of mixed fisheries in which different species interact and the level of catch that determines the level of effort does not correspond to the MSY of each individual species. Another problem that we also have is with those populations for which we do not have any sort of assessment. What is certain is that those working in the sector are concerned and they are right when they say that gaps left by the Community fleet in order to respond to MSY, to this political commitment to MSY, will be immediately filled by undertakings from third countries, as the fisheries market is controlled by the need to provide a continuous supply."@en4
"Proua juhataja, ma usun, et on juba väga hilja, me kõik oleme väga väsinud ja ma arvan ka kergelt šokis kohutavast uudisest kolme kaluri surma ja viie kaluri kadumise tõttu Cadizi vetes — laev kuulus Barbate laevastikku – ning ma arvan, et sellised uudised peaksid panema meid kõiki mõtlema, see näitab selle ameti raskusi mis, isegi tänapäeval võivad kaheksa meest ühe löögiga minema pühkida. Seetõttu ma arvan, volinik, et üks peamiseid probleeme, mida see teatis tõstatab, on ainult piirangute kehtestamine kalapüügile varude taastamiseks, asetamata teistele majanduses osalejatele mingeid kohustusi, kelle tegevus seondub mere ökosüsteemidega. Sellega me kõik kaotame poliitilise legitiimsuse, eriti kalanduse eest vastutav komisjoni kalanduse peadirektoraat, sest ta vastutab ka merenduse eest. Minu teine mure või küsimus on, kuidas kavatseb komisjon rakendada MJS praktilises mõttes, kuna kõik märgid näitavad, et see tekitab probleeme, tõsiseid probleeme, eriti mis puudutab erinevate liikide püüki, kus erinevad liigid on segunenud ning kus püügi tase, mis määrab püügikoormuse ei vasta MJS-le kui räägime individuaalsetest liikidest. Teine meie ees seisev probleem on see, mis puudutab neid populatsioone, mille kohta meil mingit hinnangut ei ole. Kindel on see, et need, kes selles sektoris töötavad, on mures ning neil on õigus, kui nad ütlevad, et komisjoni poolt jäetud lüngad selleks, et järgida MJSi poliitilise kohustusena, täidetakse kiiresti kolmandate riikide poolt, kuna kalandusturgu kontrollib vajadus pideva varustatuse järgi."@et5
"Arvoisa puhemies, on jo hyvin myöhä, ja olemme varmasti kaikki kovin väsyneitä, ja minua järkyttää uutinen kolmen kalastajan kuolemasta ja viiden katoamisesta Cádizin vesillä – alus kuului Barbaten laivastolle. Tämänkaltaisten uutisten pitäisi mielestäni herättää ajatuksia meissä kaikissa, sillä ne ovat osoitus ammatin vaarallisuudesta, kun se vielä tänäkin päivänä voi viedä kahdeksan kalastajaa kerralla. Arvoisa komission jäsen, minusta yksi suurimmista tämän tiedonannon ongelmista on seuraava: koska tiedonannossa esitetyt toimet kohdistuvat kalavaroihin ja kalastuksen rajoittamiseen ilman, että velvoitteita määrätään myös muille taloudellisille toimijoille, joiden toiminta liittyy meriekosysteemeihin, se menettää poliittisen oikeutuksensa – me kaikki menetämme sen – varsinkin kun kalataloudesta vastaava komission pääosasto vastaa myös merenkulkuun liittyvistä asioista. Toinen huoleni tai kysymykseni on, miten komissio aikoo soveltaa suurinta enimmäistuottomallia käytännössä, kun kaikki merkit viittaavat siihen, että se saa aikaan vain vakavia ongelmia etenkin sekakalastusalueilla, joilla esiintyy useita lajeja ja joilla pyyntiponnistusten tason määräävä kalastuksen taso ei vastaa yksittäisten lajien kestävää enimmäistuottoa. Toinen ongelma koskee populaatioita, joista emme ole laatineet yhtäkään arviota. Varmaa on, että alan työntekijät ovat huolissaan, ja he ovat oikeassa sanoessaan, että kolmansien maiden yritykset tulevat välittömästi täyttämään markkinaraon, joka jäi jäljelle yhteisön laivaston joutuessa noudattamaan kestävän enimmäistuoton mallia ja sitoutumaan tähän poliittiseen malliin, sillä markkinoita ohjaa tarve varmistaa toimitusten jatkuminen."@fi7
"Madame la Présidente, je pense qu’il est très tard, nous sommes tous très fatigués et un peu sous le choc de cette terrible nouvelle de la mort de trois pêcheurs et de la perte de cinq autres dans les eaux de Cadix. Le bateau appartenait à la flotte de Barbate. Je pense qu'une telle nouvelle doit nous faire réfléchir. Celle-ci témoigne des difficultés d’une profession qui, même aujourd’hui, peut prendre huit vies d’un seul coup. J’estime ainsi, M. le commissaire, qu’un des problèmes principaux que cette communication soulève, étant donné qu’elle vise à prendre des mesures au niveau des ressources, limitant l'activité de pêche sans responsabiliser les autres acteurs économiques dont les activités sont liées à l’écosystème marin, est le suivant: elle perd, et nous perdrons tous, de la légitimité politique, d'autant plus que la direction de la Commission en charge de la pêche est également en charge des affaires maritimes. Ma deuxième inquiétude ou question est la suivante: comment la Commission entend-elle appliquer le RMD d’un point de vue pratique alors que tout tend à montrer que celui-ci soulève des problèmes, de sérieux problèmes, notamment dans le cas des pêcheries mixtes qui impliquent différentes espèces et dont le niveau de prise qui détermine le niveau d’effort ne correspond pas au RMD de chaque espèce individuelle? Les autres populations au sujet desquelles nous ne disposons d’aucun type d’évaluation constituent un autre problème. Il ne fait aucun doute que les acteurs du secteur sont inquiets et ils ont tout à fait raison lorsqu’ils affirment que les écarts laissés par la flotte communautaire pour répondre au RMD, à cet engagement politique à l’égard du RMD, seront immédiatement comblés par les fournisseurs de pays tiers, étant donné que le marché des pêcheries est régi par le besoin de fournir un approvisionnement continu."@fr8
"Elnök asszony! Úgy gondolom, hogy igen későre jár, mindannyian nagyon fáradtak vagyunk és szerintem meg is rendültünk a három halász haláláról és másik öt halász cádizi vizekben – a hajó a barbatei flottához tartozott – való eltűnéséről szóló borzalmas hírek hallatán és szerintem az ilyen híreknek mind el kell bennünket gondolkodtatnia, mivel ez is bizonyítja egy olyan mesterség nehézségeit, amely még ma is egyetlen csapással nyolc embert tud leteríteni. Ezért úgy vélem, biztos úr, hogy az e közlemény által felvetett egyik legfőbb probléma az, hogy az erőforrásokkal kapcsolatban törekszik intézkedéseket tenni, pusztán korlátozva a halászati tevékenységet anélkül, hogy a tengeri ökoszisztémával kapcsolatos egyéb tevékenységeket végző többi gazdasági szereplőre nézve kötelezettségeket állapítana meg, elveszíti – és mindannyian elveszítjük – politikai legitimitásunkat, mivel a Bizottság halászatért felelős igazgatósága a tengeri ügyekért is felelős. Második aggályom vagyis kérdésem az az, hogy a Bizottság hogyan próbálja meg alkalmazni a legnagyobb fenntartható hozamot gyakorlati szempontból, mivel minden jel arra mutat, hogy ez problémákat – súlyos problémákat – vet fel, kiváltképp a vegyes halászatokban, ahol a különböző fajok kölcsönhatásban vannak, az erőfeszítés szintjét meghatározó fogási szint pedig nem felel meg az egyes fajokra vonatkozó legnagyobb fenntartható hozamnak. Egy másik probléma pedig azokkal a populációkkal kapcsolatos, amelyekre vonatkozóan nincs semmiféle értékelésünk. Ami biztos, hogy az ágazatban dolgozók aggódnak és igazuk van, amikor azt mondják, hogy a közösségi flotta által a legnagyobb fenntartható hozamra adott reakcióként, a legnagyobb fenntartható hozamra irányuló politikai kötelezettségvállalásra adott reakcióként meghagyott rést azonnal be fogják tölteni a harmadik országokból érkező vállalkozások, mivel a halászat piacát a folyamatos ellátás biztosításának szükségessége uralja."@hu11
"Signora Presidente, è molto tardi, siamo tutti molto stanchi e penso affranti dalla terribile notizia della morte di tre pescatori e dal fatto che altri cinque pescatori risultano dispersi nelle acque di Cadice –l’imbarcazione apparteneva alla flotta di Barbate – e penso che delle notizie del genere dovrebbero farci riflettere tutti, perché esemplificano le difficoltà legate a una professione che, ancora oggi, può portarsi via otto uomini in un colpo solo. A mio parere quindi, signor Commissario, uno dei problemi principali sollevati da questa comunicazione è che, cercando di prendere delle misure nel campo delle risorse, limitando solamente l’attività della pesca ma senza imporre obblighi sugli altri attori economici le cui attività hanno dei legami con l’ecosistema marino, essa perde, e tutti noi perdiamo, legittimità politica, soprattutto perché la Direzione della Commissione responsabile della pesca è anche responsabile degli affari marittimi. La seconda questione che mi sta a cuore è come la Commissione intenda applicare il rendimento massimo sostenibile da un punto di vista pratico, poiché tutto lascia intendere che creerà problemi, soprattutto per quanto riguarda la pesca mista, in cui specie diverse interagiscono fra loro e il livello di cattura che determina il livello di sforzo non corrisponde al rendimento massimo sostenibile di ogni singola specie. Un altro problema riguarda le popolazioni, per le quali non abbiamo alcun tipo di valutazione. Ciò che è certo è che gli operatori del settore sono preoccupati, e hanno ragione quando dicono che i vuoti lasciati dalla flotta comunitaria per rispondere al rendimento massimo sostenibile, all’impegno politico assunto nei confronti del rendimento massimo sostenibile, saranno immediatamente riempiti da paesi terzi, poiché il mercato della pesca è regolato dalla necessità di rifornirlo continuamente."@it12
"Ponia Pirmininke, mano nuomone, jau yra labai vėlu, mes visi labai pavargę ir, manau, šiek tiek sukrėsti baisių naujienų apie trijų žvejų mirtį ir dar penkių netektį Cádiz vandenyse. Mano manymu, tokio pobūdžio žinios verčia mus susimąstyti, nes jos parodo profesinius sunkumus, kurie netgi šiandien vienu ypu gali nusinešti aštuonių žmonių gyvybes. Todėl, Komisare, aš galvoju, kad viena iš pagrindinių Komisijos, siekiančios imtis veiksmų išteklių atžvilgiu, pranešime keliamų problemų – vien žvejybos veiklos apribojimas be jokių apribojimų kitiems ekonominiams dalyviams, susijusiems su jūrinėmis ekosistemomis, neduos jokių rezultatų, pralaimėsime visi mes bei politinis teisėtumas, ypatingai atsižvelgiant į tai, kad Komisijos direktoratas, atsakingas už žuvininkystę, taip pat atsakingas už jūrinius reikalus. Mano antras rūpestis ar klausimas – kaip Komisija praktikoje ruošiasi pritaikyti DTŽUSKŽ, kai visi indikatoriai rodo, kad jis sukels problemas, rimtas problemas, ypač įvairiarūšės žuvininkystės atveju, kur skirtingos žuvų rūšys sąveikauja tarpusavyje ir pagavimų kiekis, nustatantis pastangų lygį, neatitinka kiekvienos individualios žuvų rūšies DTŽUSKŽ. Kita problema yra su tomis populiacijomis, kurioms mes neturime jokių įvertinimų. Aišku tai, kad dirbantieji šiame sektoriuje yra sunerimę ir jie yra teisūs, sakydami, kad Bendrijos laivyno paliktos spragos, siekiant atitikti politiniam įsipareigojimui – DTŽUSKŽ, bus nedelsiant užpildytos trečiųjų valstybių įmonių, kadangi žuvininkystės rinka yra kontroliuojama nuolatinio tiekimo poreikio."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es domāju, ir ļoti vēls un mēs visi esam ļoti nogurušu un domāju arī šokēti par briesmīgajām ziņām, ka Kadisas ūdeņos ir bojā gājuši trīs zvejnieki un bezvēsts pazuduši 5 – kuģis piederēja Barbates flotei – un domāju, ka šādas ziņas pamudina mūsos visos pārdomas, jo tās skaidri parāda profesijas grūtības, kuru rezultātā pat mūsdienās vienā reizē iespējams zaudēt astoņus cilvēkus. Tādēļ es uzskatu, komisār, ka viena no galvenajām problēmām, ko izvirza šis paziņojumus, ir, ka tajā tiek lūgts veikt pasākumus saistībā ar resursiem, ierobežojot tikai zivsaimniecības darbību, neuzliekot pienākumus citiem ekonomikas dalībniekiem, kas veic ar jūras ekosistēmu saistītus pasākumus, tas zaudē – un mēs visi zaudējam – politisko leģitimitāti, īpaši ņemot vērā, ka par zivsaimniecībām atbildīgais Komisijas direktorāts ir atbildīgas arī par jūrlietām. Otrkārt, mani māc bažas, respektīvi, mans jautājums ir, kā Komisija plāno piemērot maksimāli ilgtspējīgo ieguves apjomu (MSY) no praktiskā viedokļa, jo viss liecina par to, ka tas pamudinās problēmas, nopietnas problēmas, īpaši jauktu zivsaimniecību gadījumos, kuru ietvaros mijiedarbojas dažādas sugas, un zvejas loma līmenis, kas nosaka sasniegumu līmeni, nesaskan ar katras individuālās sugas MSY. Vēl viena problēma ir tā, ka pastāv sugas, par kurām mums nav jebkāda veida novērtējuma. Pavisam skaidrs ir, ka šajā sektorā strādājošie ir norūpējušies, un viņu teiktais, ka plaisas, ko atstājusi Kopienas flote, atbildot saistībā ar MSY, uz politisko apņemšanos saistībā ar MSY, nekavējoties aizpildīs trešās valstis, veicot atbilstošus pasākumus, ir pamatots, jo zivju tirgu kontrolē vajadzība nodrošināt nepārtrauktu piegādi."@lv13
"Señora Presidenta, creo que es muy tarde, estamos todos ya muy cansados y creo que un tanto conmocionados por esa terrible noticia de la muerte de tres pescadores y la desaparición de cinco más en aguas gaditanas —el barco pertenecía a la flota de Barbate— y pienso que a todos nos deberían hacer reflexionar noticias como ésta, que dan prueba de las dificultades de una profesión que, aún a día de hoy, puede llevarse a ocho hombres de un solo golpe. En ese sentido, creo, señor Comisario, que uno de los principales problemas que plantea esta Comunicación es que, al pretender actuar sobre los recursos restringiendo únicamente las actividades pesqueras, sin obligar al resto de los actores económicos con actividades ligadas al ecosistema marino, pierde —y perdemos todos— legitimidad política, sobre todo porque la Dirección de la Comisión encargada de pesca es también responsable de los asuntos marítimos. La segunda de mis preocupaciones, o de mis interrogantes, es saber cómo la Comisión entiende la aplicación del RMS desde el punto de vista práctico, y es que todo indica que se plantean problemas, y problemas serios, sobre todo en el caso de las pesquerías mixtas en las que las diferentes especies actúan entre ellas y la tasa de captura que determina el nivel de esfuerzo no corresponde al RMS de cada especie individualmente. Otro problema que tenemos también es con aquellas poblaciones para las que no disponemos de ningún tipo de evaluación. Lo cierto es que los profesionales del sector están preocupados y tienen razón cuando dicen que los huecos que deje la flota comunitaria para responder al RMS, a este compromiso político del RMS, esos huecos van a ser inmediatamente ocupados por empresas de terceros países, ya que el mercado pesquero está condicionado por la necesidad de garantizar un aprovisionamiento continuo."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik vind dat het erg laat is, we zijn allemaal moe en ik denk wat geschrokken door dit verschrikkelijke nieuws over de dood van drie vissers en de vermissing van nog vijf anderen in de zee bij Cádiz – de boot behoorde tot de vloot van Barbate – en ik denk dat dit soort nieuws ons aan het denken moet zetten want het demonstreert de problemen van een beroep dat ook nog tegenwoordig in een klap de dood van acht mensen tot gevolg kan hebben. Daarom ben ik van mening, commissaris, dat een van de belangrijke problemen die deze mededeling teweegbrengt is dat, hoewel ze probeert maatregelen te nemen inzake hulpbronnen, ze alleen de visserij-activiteiten beperkt zonder verplichtingen op te leggen aan de andere economische spelers met activiteiten die samenhangen met het mariene ecosysteem. De mededeling schiet tekort en we verliezen allemaal politieke legitimatie, vooral omdat het directoraat-generaal van de Commissie dat verantwoordelijk is voor visserij ook verantwoordelijk is voor maritieme zaken. Mijn tweede bezwaar of vraag is hoe de Commissie van plan is MDO toe te passen vanuit een praktisch standpunt, omdat alle tekenen wijzen op het ontstaan van problemen, ernstige problemen, vooral in het geval van gemengde visserij waarbij verschillende soorten op elkaar inwerken en het vangstniveau dat de mate van inspanning bepaalt, niet overeenkomt met de MDO van elke afzonderlijke soort. Een ander probleem van ons is ten aanzien van die populaties waar we geen enkele beoordeling over beschikken. Wat zeker is, is dat degenen die in de sector werken bezorgd zijn en dat is terecht wanneer ze zeggen dat gaten die door de communautaire vloot worden gelaten om aan de MDO te beantwoorden, onmiddellijk worden opgevuld door bedrijven uit derde landen, omdat de vismarkt wordt geleid door de behoefte aan een continue aanvoer."@nl3
"Pani przewodnicząca! Myślę, że jest już bardzo późno, wszyscy jesteśmy bardzo zmęczeni, i, jak sądzę, nieco wstrząśnięci straszną wiadomością o śmierci trzech rybaków i zaginięciu pięciu na wodach Kadyksu. Kuter należał do floty Barbate; myślę że takie wieści powinny skłonić nas wszystkich do myślenia, ponieważ wskazują na trudny charakter zajęcia, w trakcie którego w wyniku jednego wydarzenia może przepaść osiem osób. Dlatego też myślę, panie komisarzu, że jednym z głównych problemów, jaki porusza ten komunikat jest to, że starając się ratować zasoby jedynie poprzez ograniczenie działalności połowowej, bez nałożenia obowiązków na inne podmioty gospodarcze, których działalność wiąże się z ekosystemem morskim, przyczynia się do utraty, także przez nas wszystkich, politycznych uprawnień, zwłaszcza, że dyrekcja Komisji odpowiedzialna za rybołówstwo jest również odpowiedzialna za sprawy morskie. Moja druga obawa lub pytanie dotyczy tego, w jaki sposób Komisja zamierza zastosować MSY z praktycznego punktu widzenia, ponieważ wszystko wskazuje na to, że wiąże się to z problemami, problemami praktycznymi, zwłaszcza w przypadku łowisk mieszanych, na których różne gatunki oddziaływują na siebie wzajemnie, a poziom połowów, jaki wyznacza poziom nakładu, nie odpowiada MSY dla poszczególnych gatunków. Inny problem polega na tym, że na temat niektórych populacji brak jest jakiejkolwiek oceny. Pewne jest to, że dotyczy to osób pracujących w tym sektorze. Mają one rację mówiąc, że luki poczynione we flocie Wspólnoty w celu spełnienia wymogów MSY, wynikających z tego politycznego zobowiązania, zostały natychmiast zapełnione przez przedsiębiorstwa z krajów trzecich, ponieważ rynek produktów rybnych podlega kontroli ze strony zapotrzebowania na stałe dostawy."@pl16
"Senhora Presidente, penso que é muito tarde, estamos todos muito cansados e também um pouco emocionados com esta terrível notícia da morte de três pescadores e do desaparecimento de mais cinco em águas gaditanas – a embarcação pertencia à frota de Barbate – e julgo que notícias com estas deveriam fazer-nos reflectir, pois demonstram as dificuldades de uma profissão que, ainda hoje, poder ceifar oito vidas de uma assentada. Por isso penso, Senhor Comissário, que um dos principais problemas que esta Comunicação levanta é que, ao pretender agir sobre os recursos, restringindo apenas a actividade pesqueira sem impor obrigações aos demais agentes económicos com actividades ligadas ao ecosistema marinho, perde, e todos perdemos, legitimidade política, sobretudo porque a Direcção da Comissão responsável pelas pescas é também responsável pelos assuntos marítimos. A minha segunda preocupação, ou a minha questão, consiste em saber como tenciona a Comissão aplicar o RMS do ponto de vista prático, pois tudo indica que esse modelo levanta problemas, problemas graves, especialmente no caso das pescarias mistas em que as diferentes espécies interagem e a taxa de captura que determina o nível de esforço não corresponde ao RMS de cada uma delas. Outro problema que também temos é com as populações para as quais não dispomos de qualquer tipo de avaliação. O que é certo é que os profissionais do sector estão preocupados e têm razão quando dizem que as lacunas deixadas pela frota comunitária a fim de responder ao RMS serão imediatamente preenchidas por empresas de países terceiros, visto que o mercado da pesca é condicionado pela necessidade de garantir um aprovisionamento contínuo."@pt17
"Señora Presidenta, creo que es muy tarde, estamos todos ya muy cansados y creo que un tanto conmocionados por esa terrible noticia de la muerte de tres pescadores y la desaparición de cinco más en aguas gaditanas —el barco pertenecía a la flota de Barbate— y pienso que a todos nos deberían hacer reflexionar noticias como ésta, que dan prueba de las dificultades de una profesión que, aún a día de hoy, puede llevarse a ocho hombres de un solo golpe. En ese sentido, creo, señor Comisario, que uno de los principales problemas que plantea esta Comunicación es que, al pretender actuar sobre los recursos restringiendo únicamente las actividades pesqueras, sin obligar al resto de los actores económicos con actividades ligadas al ecosistema marino, pierde —y perdemos todos— legitimidad política, sobre todo porque la Dirección de la Comisión encargada de pesca es también responsable de los asuntos marítimos. La segunda de mis preocupaciones, o de mis interrogantes, es saber cómo la Comisión entiende la aplicación del RMS desde el punto de vista práctico, y es que todo indica que se plantean problemas, y problemas serios, sobre todo en el caso de las pesquerías mixtas en las que las diferentes especies actúan entre ellas y la tasa de captura que determina el nivel de esfuerzo no corresponde al RMS de cada especie individualmente. Otro problema que tenemos también es con aquellas poblaciones para las que no disponemos de ningún tipo de evaluación. Lo cierto es que los profesionales del sector están preocupados y tienen razón cuando dicen que los huecos que deje la flota comunitaria para responder al RMS, a este compromiso político del RMS, esos huecos van a ser inmediatamente ocupados por empresas de terceros países, ya que el mercado pesquero está condicionado por la necesidad de garantizar un aprovisionamiento continuo."@ro18
"Pani predsedajúca, mám pocit, že je veľmi neskoro, všetci sme veľmi unavení a myslím si, že aj zarmútení hroznými správami o smrti troch rybárov a o tom, že po piatich ďalších mužoch sa pátra vo vodách Cádizu, loď patrila flotile Barbate a domnievam sa, že správy ako táto by nás mali prinútiť zamyslieť sa, keďže dokazujú, aké náročné je toto povolanie, ktoré si dokonca aj dnes na jedenkrát dokáže vyžiadať životy ôsmich mužov. Preto sa domnievam, pán komisár, že jedným z hlavných problémov, ktoré toto oznámenie predstavuje, je pritom ako hľadá opatrenie zamerané na zdroje, len obmedzovaním rybolovnej činnosti bez zavedenia povinností pre iné hospodárske subjekty vyvíjajúce činnosti prepojené s morským ekosystémom, stráca, a my všetci strácame, politickú legitimitu, najmä preto, že riaditeľstvo Komisie zodpovedné za rybné hospodárstvo je tiež zodpovedné za morské záležitosti. Mojou druhou obavou alebo otázkou je, akým spôsobom hodlá Komisia uplatňovať maximálny udržateľný výnos z praktického hľadiska, keďže všetko nasvedčuje tomu, že spôsobuje problémy, vážne problémy, najmä v prípade viacdruhového rybolovu, v rámci ktorého dochádza ku interakcii medzi rôznymi druhmi a úroveň výlovu, ktorá určuje úroveň rybolovu nesúhlasí s maximálnym udržateľným výnosom jednotlivých druhov. Ďalší problém, ktorému čelíme, je problém s populáciami, pre ktoré nemáme žiadne hodnotenie. Čo je zrejmé je skutočnosť, že sa táto situácia dotýka všetkých pracujúcich v odvetví a majú pravdu, keď hovoria, že rezervy, ktoré si ponecháva flotila Spoločenstva, s cieľom zodpovedať maximálnemu udržateľnému výnosu, svojmu politickému záväzku k maximálnemu udržateľnému výnosu, sa hneď zaplnia podnikmi z tretích krajín, keďže trh rybného hospodárstva ovláda potreba poskytnúť nepretržité dodávky."@sk19
"Gospa predsednica, zelo pozno je že in vsi smo zelo utrujeni, poleg tega pa tudi nekoliko presenečeni zaradi grozljive novice o smrti treh ribičev in pogrešanih petih ribičih ob obali Cádiza; ladja je pripadala floti mesta Barbate. Mislim, da se moramo ob takšni novici vsi zamisliti, saj dokazuje težavnost poklica, ki lahko celo v današnjem času naenkrat vzame kar osem življenj. Gospod komisar, zato mislim, da je ena od glavnih težav tega sporočila, da pri prizadevanju za ukrepe v zvezi z viri omejuje le ribolovno dejavnost, hkrati pa ne določa obveznosti za druge gospodarske udeležence, katerih dejavnost je povezana z morskim ekosistemom, zaradi česar izgublja, kot tudi mi sami, politično verodostojnost, zlasti ker je direktorat Komisije za ribištvo odgovoren tudi za pomorske zadeve. Moje drugo vprašanje zadeva način, na katerega namerava Komisija praktično uporabljati največji trajnostni donos, saj vse kaže na to, da povzroča resne težave, zlasti v primeru mešanega ribolova, pri katerem se lovijo različne vrste in raven ulova, ki določa raven napora, ne ustreza največjemu trajnostnemu donosu za vsako posamezno vrsto. Dodatna težava, s katero se srečujemo, je težava zaradi populacij, za katere ni oblikovan noben način ocenjevanja. Gotovo je, da so zaposleni v sektorju zaskrbljeni in da imajo prav, da bodo praznine, ki jih bo zapustila flota v Skupnosti kot odziv na največji trajnostni donos in politično zavezanost temu konceptu, takoj zapolnile dejavnosti tretjih držav, saj ribiški trg vodi potreba po zagotavljanju stalne oskrbe."@sl20
"Fru talman! Jag tycker att det är väldigt sent, vi är alla mycket trötta och kanske lite chockade över dessa hemska nyheter om de tre yrkesfiskarnas död och de saknade fem eller fler i vattnen utanför Cádiz – båten tillhörde flottan från Barbate – och jag anser att nyheter som denna bör få oss alla att tänka efter, eftersom de visar svårigheterna i ett yrke som t.o.m. i dag kan drabba åtta personer i ett enda slag. Jag anser därför, herr kommissionsledamot, att ett av de främsta problemen med detta meddelande är att, då man försöker att vidta åtgärder för resurserna och bara begränsa fiskeverksamheten utan att lägga några skyldigheter på övriga ekonomiska aktörer med verksamhet med anknytning till ekosystemet, det förlorar – och vi alla förlorar – politisk legitimitet, särskilt som det generaldirektorat inom kommissionen som är ansvarigt för fiskefrågor också är ansvarigt för havsfrågor. Min andra fråga handlar om hur kommissionen avser att tillämpa maximal hållbar avkastning rent praktiskt, eftersom allt tyder på att den kommer att skapa problem, allvarliga problem, särskilt när det gäller blandat fiske där olika arter interagerar och fångstnivån som bestämmer ansträngningsnivån inte motsvarar den maximala hållbara avkastningen för varje enskild art. Ytterligare ett problem har att göra med de populationer för vilka vi inte har gjort någon form av bedömning. Ett som är säkert är att de som arbetar inom sektorn är oroliga och de har rätt när de säger att de luckor som lämnas av gemenskapsflottan för att följa den maximala hållbara avkastningen, detta politiska engagemang för den maximala hållbara avkastningen, omedelbart kommer att fyllas av fiskefartyg från tredjeländer eftersom fiskemarknaden kontrolleras av behovet att tillhandahålla ett ständigt utbud."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph