Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-367"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.25.3-367"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, it is not often that a member of the UK Independence Party congratulates a rapporteur in this House. In this case I will make a rare exception. The Food and Agriculture Organisation of the United Nations has estimated that the catch of 70% of fish species on this planet has already reached or exceeded maximum sustainable yield (MSY). The common fisheries policy, with the disgraceful problem of discards that results from it, has made a major contribution to what is potentially a grave ecological disaster, especially in the North Sea. In the 1980s, the Canadian Government was warned by fishermen that cod was being dangerously overfished. The Government ignored the warnings and, by 1992, the cod fishery totally collapsed. A similar situation now seems to be evolving in European waters. The rapporteur refers to deficient analysis and inadequate solutions offered by the Commission’s communication, which she goes on to describe as simplistic. The Commission has recently been criticised for the way it gathers and interprets statistics on maritime issues. In a recent briefing, the British Government refers to ‘an absence of necessary data on what the appropriate targets should be’. The Commission’s interpretation of MSY is based on outdated models and dogmatic ecological concepts. It clearly demonstrates the desire to gain further competences at any cost. The loss of our fishing stocks is too high a price to pay, and I thank the rapporteur for being honest in her condemnation of the Commission’s communication. It surely says something when the Europhile PPE-DE Group is echoing the UKIP line. But then, everyone gets there sooner or later!"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, nestává se často, aby člen Strany za nezávislost Spojeného království gratuloval v tomto Parlamentu zpravodajce. V tomto případě udělám vzácnou výjimku. Organizace OSN pro výživu a zemědělství odhaduje, že 70 % výlovu rybích druhů na této planetě už dosáhlo nebo překročilo maximální udržitelný výnos. Společná politika rybolovu se skandálním problémem plýtvání, jenž z ní pramení, nejvíce přispěla k tomu, co je potenciálně závažnou ekologickou katastrofou, která hrozí zejména v Severním moři. V osmdesátých letech rybáři varovali kanadskou vládu, že treska obecná se loví až příliš nadměrně. Vláda varování ignorovala a do roku 1992 se lov tresky obecné zcela zhroutil. Zdá se, že podobná situace nastává v evropských vodách. Zpravodajka zmiňuje nedostatečnou analýzu a nevhodná řešení nabízená v oznámení Komise, které opakovaně popisuje jako přehnaně zjednodušující. Komise byla nedávno kritizována za způsob, jakým shromažďuje a interpretuje statistiky v oblasti námořních otázek. Na nedávné tiskové konferenci se vláda Spojeného království odvolala na „ absenci potřebných informací o tom, jaké by měly být vhodné cíle“. Interpretace maximálního udržitelného výnosu ze strany Komise je založena na zastaralých modelech a dogmatických ekologických koncepcích. Jasně ukazuje touhu za každou cenu získat další pravomoci. Ztráta našich populací ryb je příliš vysoká cena a já děkuji zpravodajce za čestnost, s níž odsoudila oznámení Komise. Určitě to o něčem svědčí, když i eurofilní parlamentní skupina PPE-DE kráčí ve stopách Strany za nezávislost Spojeného království. Vlastně, dříve či později to pochopí každý!"@cs1
"Fru formand! Det er ikke ofte, at et medlem af Det Forenede Kongeriges Uafhængighedsparti komplimenterer en ordfører her i Parlamentet. I dette tilfælde vil jeg gøre en af de sjældne undtagelser. FAO har vurderet, at fangsten af 70% af fiskearterne på denne planet allerede har nået og overgår det maksimalt bæredygtige udbytte (MSY). Den fælles fiskeripolitik med det rædselsfulde problem med udsmidte fisk, som den fører til, har ydet et stort bidrag til, hvad der har mulighed for at blive en alvorlig økologisk katastrofe, særligt i Nordsøen. I 1980'erne blev de canadiske myndigheder advaret af fiskerne om, at der var alvorligt overfiskeri af torsk. Myndighederne ignorerede advarslen, og i 1992 kollapsede torskefiskeriet totalt. En lignende situation synes nu på vej til europæiske farvande. Ordføreren nævnte ufuldstændige analyser og utilstrækkelige løsninger, som tilbydes i Kommissionens meddelelse, som hun beskriver som forenklet. Kommissionen er for nylig blevet kritiseret for den måde, hvorpå de indsamler og fortolker statistiske data om maritime spørgsmål. Under en briefing for nylig nævnte den britiske regering en mangel på nødvendige data om, hvad de rette mål bør være. Kommissionens fortolkning af MSY er baseret på forældede modeller og dogmatiske økologiske begreber. Det viser klart ønsket om at få yderligere beføjelser for enhver pris. Tabet af vores fiskebestande er for høj en pris at betale, og jeg takker ordføreren for at være ærlig i sin fordømmelse af Kommissionens meddelelse. Det siger bestemt noget, at den eurofile PPE-DE-Gruppe optræder som et ekko af UKIP. Men alle kommer dertil før eller senere!"@da2
". Frau Präsidentin! Es geschieht nicht oft, dass ein Mitglied der britischen Independence Party einem Berichterstatter dieses Hohen Hauses gratuliert. Ich werde in diesem Fall eine Ausnahme machen. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen schätzt, dass das Befischen von 70 % der Fischarten auf diesem Planeten den höchstmöglichen Dauerertrag (MSY) bereits erreicht oder überschritten hat. Die Gemeinsame Fischereipolitik mit dem durch sie verursachten skandalösen Problem der Rückwürfe hat erheblich zu einer potenziellen schweren Umweltkatastrophe beigetragen, vor allem in der Nordsee. In den 1980er-Jahren wurde die kanadische Regierung von Fischern gewarnt, dass Kabeljau in gefährlichem Ausmaß überfischt würde. Die Regierung missachtete die Warnungen, und bis 1992 war die Kabeljaufischerei völlig zusammengebrochen. Jetzt sieht es so aus, als ob sich in europäischen Gewässern eine ähnliche Situation entwickelt. Die Berichterstatterin verweist auf fehlende Analysen und mangelnde Lösungen in der Kommissionsmitteilung und meint dann, die Kommission mache es sich allzu einfach. Die Kommission ist in letzter Zeit dafür kritisiert worden, wie sie Statistiken zu Meeresfragen zusammenträgt und auslegt. In einer jüngsten Information stellt die britische Regierung fest, es „fehle an den notwendigen Daten dazu, welche Ziele zweckmäßig wären“. Die Auslegung von MSY durch die Kommission basiert auf überholten Modellen und dogmatischen Umweltkonzepten. Sie ist ein klarer Beleg für das Bestreben, um jeden Preis weitere Kompetenzen zu erlangen. Der Verlust unserer Fischbestände ist ein zu hoher Preis, und ich danke der Berichterstatterin, dass sie so ehrlich ist und die Mitteilung der Kommission missbilligt. Es sagt doch einiges aus, wenn die europafreundliche PPE-DE-Fraktion die Haltung der UKIP teilt. Aber früher oder später kommt wohl jeder dorthin!"@de9
"Κυρία Πρόεδρε, σπάνια βουλευτής του Κόμματος Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου συγχαίρει κάποιον εισηγητή στο Σώμα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα αποτελέσω μια σπάνια εξαίρεση. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών έχει υπολογίσει ότι η αλίευση του 70% των αλιευτικών ειδών του πλανήτη έχει ήδη φτάσει ή έχει υπερβεί τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ). Η κοινή αλιευτική πολιτική, με το αισχρό πρόβλημα των απορρίψεων που απορρέει από αυτήν, έχει συμβάλει σημαντικά σε μια ενδεχόμενη σοβαρή οικολογική καταστροφή, ιδιαίτερα στη Βόρεια Θάλασσα. Στη δεκαετία του 1980, οι αλιείς προειδοποίησαν την κυβέρνηση του Καναδά ότι πραγματοποιούνταν επικίνδυνη υπεραλίευση του βακαλάου. Η κυβέρνηση αγνόησε τις προειδοποιήσεις και, έως το 1992, η αλιεία βακαλάου κατέρρευσε εντελώς. Μια παρόμοια κατάσταση φαίνεται να εξελίσσεται τώρα στα ευρωπαϊκά ύδατα. Η εισηγήτρια αναφέρεται σε έλλειψη ανάλυσης και σε ανεπαρκείς λύσεις στην ανακοίνωση της Επιτροπής, την οποία στη συνέχεια περιγράφει ως απλοϊκή. Η Επιτροπή επικρίθηκε πρόσφατα για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγει και ερμηνεύει στατιστικά στοιχεία επί θαλάσσιων θεμάτων. Σε μια πρόσφατη ενημέρωση, η βρετανική κυβέρνηση αναφέρεται σε «απουσία των απαραίτητων στοιχείων σχετικά με το ποιοι θα πρέπει να είναι οι κατάλληλοι στόχοι». Η ερμηνεία της Επιτροπής για τη ΜΒΑ βασίζεται σε απαρχαιωμένα μοντέλα και δογματικές οικολογικές έννοιες. Αποδεικνύει ξεκάθαρα την επιθυμία να κερδίσει περαιτέρω αρμοδιότητες με κάθε κόστος. Η απώλεια των αλιευτικών αποθεμάτων μας είναι ένα πολύ μεγάλο τίμημα, και ευχαριστώ την εισηγήτρια για το γεγονός ότι υπήρξε ειλικρινής καταδικάζοντας την ανακοίνωση της Επιτροπής. Σίγουρα σημαίνει κάτι το γεγονός ότι η φιλοευρωπαϊκή Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ ακολουθεί τη γραμμή του Κόμματος Ανεξαρτησίας του ΗΒ. Εξάλλου, αργά ή γρήγορα, όλοι θα το κάνουν αυτό!"@el10
"Señora Presidenta, no es frecuente que un miembro del UK Independence Party felicite a un ponente en esta Cámara. En este caso, haré una rara excepción. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha estimado que la captura del 70 % de especies de peces en este planeta ha alcanzado o superado ya el rendimiento máximo sostenible (RMS). La política pesquera común, con el lamentable problema de los descartes que origina, ha realizado una importante contribución a lo que puede ser un grave desastre ecológico, sobre todo en el mar del Norte. En el decenio de 1980, el Gobierno canadiense fue advertido por los pescadores de la peligrosa sobrepesca del bacalao. El Gobierno ignoró las advertencias y, en 1992, las poblaciones de bacalao se agotaron totalmente. En aguas europeas parece estar produciéndose ahora una situación parecida. La ponente hace referencia a un análisis deficiente y a las soluciones inadecuadas que se ofrecen en la Comunicación de la Comisión, que ella tacha de simplistas. La Comisión ha sido criticada recientemente por la forma de recabar e interpretar estadísticas sobre cuestiones marítimas. En un informe reciente, el Gobierno británico hace referencia a «la ausencia de datos necesarios sobre cuáles deben ser los objetivos adecuados». La interpretación que la Comisión hace del RMS se basa en modelos desfasados y en conceptos ecológicos dogmáticos. Demuestra claramente su deseo de ampliar a toda costa sus competencias. La pérdida de nuestras poblaciones de peces es un precio demasiado alto y agradezco a la ponente por haber sido sincera en sus críticas a la Comunicación de la Comisión. Es desde luego significativo que el Grupo eurófilo del PPE-DE esté haciéndose eco de la postura del UKIP. ¡Pero bueno, antes o después todos llegamos a ese mismo sitio!"@es21
"Proua juhataja, ei ole just sagedane, et Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei liige õnnitleb siin täiskogul raportööri. Antud juhul esindan ma seda harva erandit. ÜRO Põllumajandus- ja toiduorganisatsioon on hinnanud, et 70 % kalaliikide püük sellel planeedil on juba jõudnud või ületanud maksimaalse jätkusuutliku saagikuse (MJS) piiri. Üldine kalanduspoliitika, koos häbiväärse kalade vette tagasilaskmise probleemiga, mille see on kaasa toonud, on andnud suure osa sellesse arvatavasti saatuslikku ökoloogilisse katastroofi, eriti Põhjameres. 1980ndatel hoiatasid kalurid Kanada valitsust, et tursk oli ohtlikult ülepüütud. Valitsus ignoreeris neid hoiatusi ja 1992. aastaks oli tursatööstus täielikult kokku kukkunud. Sarnane situatsioon on ilmselt praegu kujunemas Euroopa vetes. Raportöör viitab puudulikule analüüsile ja ebapiisavatele lahendustele, mida pakub komisjoni teatis, mida ta korduvalt kirjeldab kui lihtsustatut. Komisjoni on hiljuti kritiseeritud selle pärast, kuidas ta kogub ja tõlgendab merendusteemadega seonduvat statistikat. Briti valitsus viitab hiljutisel briifingul „vajalike andmete puudumisele selles osas, millised peaksid olema õiged eesmärgid”. Komisjoni MJS tõlgendus baseerub vananenud mudelitel ning ökoloogia dogmaatilistel kontseptsioonidel. See näitab selgelt soovi mis tahes hinnaga saada edasist võimu. Meie kalavarude kaotus on selleks liiga kõrge hind ning ma tänan raportööri, et ta oli aus oma hukkamõistus komisjoni teatise suhtes. See tõepoolest ütleb midagi, kui eurofiilidest PPE-DE fraktsioon ühineb Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei seisukohtadega. Samas, kõik jõuavad selleni varem või hiljem.!"@et5
". Arvoisa puhemies, Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyyspuolueen jäsen ei kovin usein kiitä parlamentin esittelijää. Teen nyt harvinaisen poikkeuksen. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö on arvioinut, että 70 prosenttia maailman kalalajeista on jo saavuttanut tai ylittänyt kestävän enimmäistuoton tason. Yhteinen kalastuspolitiikka ja siitä johtuva häpeällinen saaliiden poisheittämisen ongelma ovat suureksi osaksi syyllisiä mahdolliseen vakavaan ekokatastrofiin erityisesti Pohjanmerellä. Kalastajat varoittivat 1980-luvulla Kanadan hallitusta siitä, että turskaa kalastetaan jo vaarallisen paljon. Kanadan hallitus ei välittänyt varoituksista, ja turskanpyynti romahti täysin vuonna 1992. Sama tilanne näyttää nyt uhkaavan eurooppalaisia vesiä. Esittelijä viittaa komission puutteelliseen analyysiin ja riittämättömiin ratkaisuihin komission tiedonannossa, jota hän kuvailee jopa yksinkertaiseksi. Komissiota on arvosteltu hiljattain tavasta kerätä ja tulkita merenkulkuun liittyviä tilastoja. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus viittaa ”tarvittavan tiedon puutteeseen tarkoituksenmukaisista tavoitteista”. Komission tulkinta suurimmasta enimmäistuotosta perustuu vanhentuneisiin malleihin ja dogmaattisiin ekologisiin käsityksiin. Tämä on selvä osoitus pyrkimyksestä saada lisää valtaa hinnalla millä hyvänsä. Kalakantojemme häviäminen on liian korkea hinta maksettavaksi, ja kiitänkin esittelijää hänen rehellisyydestään, kun hän tuomitsi komission tiedonannon. Se, että EU-myönteinen PPE-DE-puolue myötäilee Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyyspuolueen linjaa, kertoo paljon. Mutta kaikki tekevät niin ennemmin tai myöhemmin!"@fi7
". Madame la Présidente, il est rare qu’un membre du Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni félicite un rapporteur dans cette Assemblée. En l’espèce, je ferai une rare exception. L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture a estimé que 70 % de la prise des espèces marines sur cette planète a déjà atteint ou dépassé le rendement maximum durable (RMD). La politique commune en matière halieutique, avec le problème scandaleux des rejets qui en découle, a contribué largement à ce qui est potentiellement un désastre écologique, particulièrement dans la mer du Nord. Dans les années 80, les pêcheurs ont alerté le gouvernement du Canada en indiquant que le cabillaud était en danger en raison d’une pêche excessive. Le gouvernement a ignoré ces mises en garde et, en 1992, la pêche du cabillaud s’est totalement effondrée. Une situation similaire semble maintenant s’installer dans les eaux européennes. Le rapporteur mentionne des analyses défectueuses et des solutions inadéquates proposées par la communication de la Commission, qu’elle décrit comme étant simplistes. La Commission a été récemment critiquée sur la manière dont elle rassemble et interprète les statistiques relatives aux questions maritimes. Lors d’un récent briefing, le gouvernement britannique a mentionné «l’absence de données suffisantes sur ce que devraient être les objectifs appropriés». L’interprétation de la Commission en matière de RMD est fondée sur des modèles obsolètes ainsi que des concepts écologiques dogmatiques. Cela démontre clairement le souhait d’acquérir de nouvelles compétences à n’importe quel prix. La perte de nos stocks de poissons est un trop grand risque et je remercie le rapporteur pour son honnêteté quant à la condamnation de la communication de la Commission. Ceci en dit long lorsque les europhiles du Groupe PPE-DE se rallient à l’UKIP. Mais il est vrai que tout le monde y vient tôt ou tard !"@fr8
"Elnök asszony! Nem túl gyakran fordul elő, hogy az egyesült királyságbeli Függetlenség Párt valamely tagja gratulál egy európai parlamenti előadónak. Ez esetben én képezem a ritka kivételek egyikét. Az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének becslései szerint a bolygó kifogott halfajainak 70%-a már elérte vagy meghaladta a legnagyobb fenntartható hozamot. A közös halászati politika – az abból eredő visszaengedések szégyenteljes problémájával – igen nagy mértékben hozzájárult ahhoz, ami potenciálisa, különösen az Északi-tengerben, súlyos ökológiai katasztrófa. Az 1980-as években a kanadai kormányt figyelmeztették a halászok, hogy a tőkehalat veszélyes mértékekben halásszák túl. A kormány tudomást sem vett a figyelmeztetésekről és 1992-re a tőkehal-halászat teljesen összeomlott. Most úgy tűnik, hogy az európai vizekben hasonló helyzet van kialakulóban. Az előadó a Bizottság közleményében szereplő hiányos elemzésre és az ott felkínált – az előadó által a továbbiakban primitívként leírt –, nem megfelelő megoldásokra utal. A Bizottságot nemrégiben bírálták amiatt, ahogyan gyűjti és értelmezi a tengerrel kapcsolatos kérdésekre vonatkozó statisztikákat. Egy új keletű tájékoztatásban a brit kormány arra utal, hogy „hiányoznak az ahhoz szükséges adatok, hogy mik lehetnének megfelelő célok.” A legnagyobb fenntartható hozam Bizottság általi értelmezése elavult modelleken és dogmatikus ökológiai elgondolásokon alapul. Egyértelműen bizonyítja azt az óhajt, hogy bármi áron is, de további hatásköröket szerezzen. Halállományunk elvesztése túl magas ár és köszönöm az előadónak, hogy őszinte volt a tekintetben, hogy elítélte a Bizottság közleményét. Az azért mindenesetre elárul valamit, ha az egyesült királyságbeli Függetlenség Párt szavait visszhangozza. Viszont előbb-utóbb mindenki eljut ide!"@hu11
". Signora Presidente, non succede spesso che un membro dell’UKIP si congratuli con un relatore in quest’Assemblea. In questo caso farò una rara eccezione. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura ha stimato che la cattura del 70 per cento delle specie ittiche del pianeta ha già raggiunto e superato il rendimento massimo sostenibile (MSY). La politica comune della pesca, con lo scandaloso problema dei rigetti in mare che ne consegue, ha contribuito in maniera fondamentale a quello che potenzialmente è un grave disastro ecologico, specialmente nel Mare del Nord. Negli anni ‘80, il governo canadese venne avvertito dai pescatori che gli di merluzzo andavano pericolosamente esaurendosi. Il governo ignorò gli avvertimenti e nel 1992 la pesca di merluzzo era crollata completamente. Adesso sembra delinearsi una situazione analoga nelle acque europee. La relatrice si riferisce all’analisi difettosa e alle soluzioni inadeguate fornite nella comunicazione della Commissione, che procede a descrivere come semplicistica. Di recente la Commissione è stata criticata per il modo in cui raccoglie e interpreta le statistiche sulle questioni marittime. In una recente riunione informativa, il governo britannico cita “un’assenza di dati indispensabili sugli obiettivi da perseguire”. L’interpretazione da parte della Commissione del MSY si basa su modelli obsoleti e su nozioni ecologiche di carattere dogmatico. Ciò mostra chiaramente il desiderio di ottenere nuove competenze a ogni costo. La perdita delle nostre risorse ittiche è un prezzo troppo alto da pagare, e ringrazio la relatrice per la sua condanna senza mezzi termini della comunicazione della Commissione. E’ emblematico che il gruppo proeuropeo PPE-DE riecheggi la linea dell’UKIP. Ma prima o poi tutti giungono a questa conclusione."@it12
"Ponia Pirmininke, nedažnai JK nepriklausomybės partijos narys sveikina pranešėją šiuose rūmuose. Šiuo atveju aš padarysiu retą išimtį. Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija nustatė, kad 70 % šios planetos žuvų rūšių jau pasiekė arba viršijo didžiausią tausojamąją žvejybą užtikrinantį sužvejotų žuvų kiekį (DTŽUSKŽ). Bendrosios žuvininkystės politika su gėdingomis atmetimo problemomis, kylančiomis iš jos, padarė pagrindinį indėlį į tai, kas yra potenciali grėsminga ekologinė katastrofa, ypatingai Šiaurės jūroje. Devintajame dešimtmetyje žvejai perspėjo Kanados vyriausybę, kad menkės yra pavojingai išgaudytos. Vyriausybė ignoravo šį perspėjimą iki 1992 m., kuomet menkių žvejyba galutinai žlugo. Tokia pati situacija ima klostytis ir Europos vandenyse. Pranešėja kalba apie nepakankamas analizes ir neadekvačius Komisijos pranešime siūlomus sprendimus, kuriuos ji vis apibūdina kaip pernelyg supaprastintus. Pastaruoju metu Komisija kritikuojama už tai, kaip ji renka ir interpretuoja statistiką jūrinių problemų atžvilgiu. Paskutinėje apžvalgoje Britų vyriausybė užsimena apie „būtinų duomenų, kokie gi yra tinkami tikslai, stygių“. Komisijos DTŽUSKŽ interpretacija pagrįsta pasenusiais modeliais ir dogmatinėmis ekologinėmis koncepcijomis. Tokie veiksmai aiškiai atspindi siekį bet kokia kaina įgyti tolimesnes kompetencijas. Žuvų išteklių praradimas yra pernelyg didelė kaina. Ir aš dėkoju pranešėjai už jos atvirą Komisijos ataskaitos pasmerkimą. Europhile PPE-DE grupės pritarimas UKIP partijai daug ką pasako. Tačiau visi anksčiau ar vėliau atsidurs toje pačioje padėtyje!"@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, bieži negadās, ka Apvienotās Karalistes Neatkarības partijas loceklis šajā Parlamentā apsveic kādu referentu. Šajā gadījumā es izdarīšu retu izņēmumu. Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācija ir aprēķinājusi, ka 70 % zivju sugu nozveja uz šīs planētas jau ir sasniegusi vai pat pārsniegusi maksimāli iespējamo ilgtspējīgo daudzumu. Kopējā zivsaimniecības politika ar no tās izrietošajiem kaunpilnajiem zivju izmetumiem ir devusi lielu ieguldījumu potenciāli ļoti smagajā ekoloģiskajā katastrofā, it īpaši Ziemeļjūrā. 1980.-ajos gados zvejnieki brīdināja Kanādas valdību, ka mencu nozveja ir pārmērīgi liela un apdraud to krājumus. Valdība brīdinājumus ignorēja, un līdz 1992. gadam mencu zvejniecība pilnībā sabruka. Šķiet, ka pašlaik līdzīga situācija attīstās Eiropas ūdeņos. Referente atsaucas uz nepietiekamo analīzi un Komisijas paziņojumā, ko viņa apraksta kā pārāk vienkāršotu, piedāvātajiem neatbilstošajiem risinājumiem Komisija nesen tika kritizēta par to, kā tā apkopo un interpretē statistikas datus par jūrniecības jautājumiem. Nesenajā paziņojumā Lielbritānijas valdība atsaucas uz „nepieciešamo datu trūkumu par to, kādiem ir jābūt attiecīgajiem mērķiem”. Komisijas maksimāli iespējamā ilgtspējīgā daudzuma interpretācijas balstās uz novecojušiem modeļiem un dogmatiskiem ekoloģiskajiem konceptiem. Tas skaidri parāda vēlmi par katru cenu panākt lielāku kompetences apjomu. Mūsu zivju krājumu zaudēšana ir pārāk augsta cena, un es pateicos referentei par to, ka viņa ir bijusi godīga, nosodot Komisijas paziņojumu. Tas noteikti ir sadzirdams situācijā, kad eirofīlā PPE-DE Grupa iet Apvienotās Karalistes Neatkarības partijas pēdās. Taču visi jau agrāk vai vēlāk pie tā nonāk!"@lv13
"Madam President, it is not often that a member of the UK Independence Party congratulates a rapporteur in this House. In this case I will make a rare exception. The Food and Agriculture Organisation of the United Nations has estimated that the catch of 70% of fish species on this planet has already reached or exceeded maximum sustainable yield (MSY). The common fisheries policy, with the disgraceful problem of discards that results from it, has made a major contribution to what is potentially a grave ecological disaster, especially in the North Sea. In the 1980s, the Canadian Government was warned by fishermen that cod was being dangerously overfished. The Government ignored the warnings and, by 1992, the cod fishery totally collapsed. A similar situation now seems to be evolving in European waters. The rapporteur refers to deficient analysis and inadequate solutions offered by the Commission’s communication, which she goes on to describe as simplistic. The Commission has recently been criticised for the way it gathers and interprets statistics on maritime issues. In a recent briefing, the British Government refers to ‘an absence of necessary data on what the appropriate targets should be’. The Commission’s interpretation of MSY is based on outdated models and dogmatic ecological concepts. It clearly demonstrates the desire to gain further competences at any cost. The loss of our fishing stocks is too high a price to pay, and I thank the rapporteur for being honest in her condemnation of the Commission’s communication. It surely says something when the Europhile PPE-DE Group is echoing the UKIP line. But then, everyone gets there sooner or later!"@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, het gebeurt niet vaak dat een lid van de UK Independence Party een rapporteur in dit Parlement feliciteert. In dit geval zal ik een zeldzame uitzondering maken. De Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties heeft geschat dat de vangst van 70 procent van de vissoorten op deze planeet al de maximale duurzame opbrengst (MDO) heeft bereikt of overschreden. Het gemeenschappelijk visserijbeleid, met het schandelijke probleem van teruggooi dat het gevolg ervan is, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan wat potentieel een ernstige ecologische ramp is, vooral in de Noordzee. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de Canadese regering gewaarschuwd door vissers dat kabeljauw gevaarlijk werd overbevist. De regering negeerde de waarschuwingen en tegen 1992 stortte de kabeljauwvisserij totaal in. Een vergelijkbare situatie schijnt zich nu in de Europese wateren te ontwikkelen . De rapporteur verwijst naar gebrekkige analyse en ontoereikende oplossingen die door de mededeling van de Commissie worden geboden en die zij als simplistisch omschrijft. De Commissie is onlangs bekritiseerd voor de manier waarop zij statistieken over maritieme vraagstukken verzamelt en interpreteert. In een recente briefing wijst de Britse regering op een “ontbreken van noodzakelijke gegevens over wat geschikte doelen zouden moeten zijn.” De interpretatie van MDO door de Commissie is gebaseerd op verouderde modellen en dogmatische ecologische concepten. Het toont duidelijk het verlangen aan om de bevoegdheden uit te breiden, ongeacht de prijs Het verloren gaan van onze visbestanden is een te hoge prijs om te betalen en ik bedank de rapporteur voor haar eerlijkheid bij haar veroordeling van de mededeling van de Commissie. Het heeft zeker iets te betekenen wanneer de eurofiele PPE-DE-Fractie de UKIP-lijn herhaalt. Maar iedereen komt daar vroeger of later!"@nl3
"Pani przewodnicząca! Nieczęsto członek Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa składa gratulacje sprawozdawcy w tej Izbie. W tym przypadku uczynię rzadki wyjątek. Organizacja Żywności i Rolnictwa ONZ ocenia, że połowy 70% gatunków ryb na naszej planecie już osiągnęły lub przekroczyły poziom maksymalnie podtrzymywalnego odłowu (MSY). Wspólna polityka rybołówstwa, wraz z niechlubnym problemem odrzutów, jakie są jej skutkiem, wniosła istotny wkład w to, co potencjalnie stało się ciężką katastrofą ekologiczną - szczególnie na Morzu Północnym. W latach 80-tych ubiegłego wieku rząd kanadyjski został ostrzeżony przez rybaków, że dorsz został niebezpiecznie przełowiony. Rząd zignorował ostrzeżenia i do 1992 r. połowy dorsza całkowicie upadły. Wydaje się, że podobna sytuacja zaczyna mieć miejsce na wodach Europy. Sprawozdawczyni odnosi się do wadliwych analiz i nieodpowiednich rozwiązań, oferowanych w komunikacie Komisji, które opisuje jako nazbyt uproszczone. Komisja była ostatnio krytykowana za sposób zbierania i interpretacji danych statystycznych dotyczących spraw morskich. W trakcie niedawnego spotkania informacyjnego rząd brytyjski mówił o „braku niezbędnych danych o tym, jakie powinny być odpowiednie dane”. Interpretacja MSY przez Komisję opiera się na przestarzałych modelach i dogmatycznych pojęciach ekologicznych. Wyraźnie wskazuje ona na pragnienie uzyskania dalszych kompetencji za wszelką cenę. Strata naszych rybostanów stanowi cenę zbyt wysoką i dziękuję sprawozdawczyni za uczciwą postawę i potępienie komunikatu Komisji. To na pewno coś oznacza, gdy eurofilska grupa PPE-DE powtarza stanowisko Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa. Ale wcześniej czy później zajmie je każdy."@pl16
"Senhora Presidente, não é frequente um deputado do partido UKIP dar os parabéns a um relator neste Parlamento. No caso presente abrirei uma excepção. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação calculou que as capturas de 70% de espécies piscícolas no nosso planeta já atingiram ou excederam o rendimento máximo sustentável (MSY). A Política Comum da Pesca e o infeliz problema das devoluções que provocou contribuíram, em grande medida, para aquilo que é, potencialmente, um grave desastre ecológico, em especial no Mar do Norte. Nos anos 1980, os pescadores avisaram o Governo canadiano de que o bacalhau estava a ser alvo de uma perigosa sobrepesca. O Governo ignorou esses avisos e, em 1992, a pesca do bacalhau entrou em colapso total. Parece agora verificar-se um fenómeno semelhante nas águas europeias. A relatora menciona uma análise deficiente e soluções inadequadas na comunicação da Comissão, que classifica de simplista. Ainda há pouco a Comissão foi criticada pela forma como recolhe e interpreta dados estatísticos sobre assuntos marítimos. Num comunicado recente, o Governo britânico refere “uma ausência de dados necessários sobre quais deviam ser os objectivos adequados”. A interpretação que a Comissão faz de rendimento máximo sustentável baseia-se em modelos ultrapassados e em conceitos ecológicos dogmáticos. Claramente, pretende obter mais competências a qualquer custo. A perda dos nossos stocks de pesca é um preço muito elevado a pagar, e agradeço à relatora a sua honestidade ao censurar a comunicação da Comissão. O facto de o eurófilo Grupo PPE-DE ter opiniões semelhantes às do UKIP não é falho de significado. Mas a verdade é que, mais cedo ou mais tarde, todos chegarão à mesma conclusão."@pt17
"Madam President, it is not often that a member of the UK Independence Party congratulates a rapporteur in this House. In this case I will make a rare exception. The Food and Agriculture Organisation of the United Nations has estimated that the catch of 70% of fish species on this planet has already reached or exceeded maximum sustainable yield (MSY). The common fisheries policy, with the disgraceful problem of discards that results from it, has made a major contribution to what is potentially a grave ecological disaster, especially in the North Sea. In the 1980s, the Canadian Government was warned by fishermen that cod was being dangerously overfished. The Government ignored the warnings and, by 1992, the cod fishery totally collapsed. A similar situation now seems to be evolving in European waters. The rapporteur refers to deficient analysis and inadequate solutions offered by the Commission’s communication, which she goes on to describe as simplistic. The Commission has recently been criticised for the way it gathers and interprets statistics on maritime issues. In a recent briefing, the British Government refers to ‘an absence of necessary data on what the appropriate targets should be’. The Commission’s interpretation of MSY is based on outdated models and dogmatic ecological concepts. It clearly demonstrates the desire to gain further competences at any cost. The loss of our fishing stocks is too high a price to pay, and I thank the rapporteur for being honest in her condemnation of the Commission’s communication. It surely says something when the Europhile PPE-DE Group is echoing the UKIP line. But then, everyone gets there sooner or later!"@ro18
"Vážená pani predsedajúca, nestáva sa často, aby člen Strany za nezávislosť Spojeného kráľovstva gratuloval v tomto Parlamente spravodajkyni. V tomto prípade urobím vzácnu výnimku. Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo odhaduje, že 70 % výlovu rybích druhov na tejto planéte už dosiahol alebo prekročil maximálny udržateľný výnos. Spoločná politika rybného hospodárstva so škandálnym problémom odhadzovania, ktorý z nej pramení, najviac prispela k tomu, čo je potenciálne závažnou ekologickou katastrofou, ktorá hrozí najmä v Severnom mori. V osemdesiatych rokoch rybári varovali kanadskú vládu, že treska obyčajná bola lovená až príliš nadmerne. Vláda varovania ignorovala a do roku 1992 sa lov tresky obyčajnej úplne zrútil. Zdá sa, že podobná situácia nastáva v európskych vodách. Spravodajkyňa spomína nedostatočnú analýzu a nevhodné riešenia ponúknuté v oznámení Komisie, ktoré opakovane opisuje ako prehnane zjednodušujúce. Komisia bola nedávno kritizovaná za spôsob, akým zhromažďuje a interpretuje štatistiky v oblasti námorných otázok. Na nedávnej tlačovej konferencii sa vláda Spojeného kráľovstva odvolala na „absenciu potrebných informácií o tom, aké by mali byť vhodné ciele.“ Interpretácia maximálneho udržateľného výnosu zo strany Komisie je založená na zastaraných modeloch a dogmatických ekologických konceptoch. Jasne ukazuje túžbu, za každú cenu získať ďalšie kompetencie. Strata našich zásob rýb je príliš vysoká cena a ja ďakujem spravodajkyni za čestnosť, keď odsúdila oznámenia Komisie. Určite to o niečom svedčí, keď aj eurofilná parlamentná skupina kráča v stopách Strany za nezávislosť Spojeného kráľovstva. Vlastne, skôr či neskôr to pochopí každý!"@sk19
". Gospa predsednica, ne zgodi se velikokrat, da član Neodvisne stranke Združenega kraljestva čestita poročevalcu Parlamenta. V tem primeru bom naredil redko izjemo. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo je ocenila, da ulov 70 % ribjih vrst na tem planetu že dosega ali presega največji trajnostni donos. Skupna ribiška politika je s svojo sramotno težavo zavržkov, ki so posledica te politike, veliko prispevala k morebitni resni ekološki katastrofi, zlasti v Severnem morju. V osemdesetih letih 20. stoletja so ribiči opozorili kanadsko vlado, da se trske nevarno preveč izkoriščajo. Vlada ni upoštevala opozoril in do leta 1992 je ribolov na trske v celoti propadel. Podobno se zdaj dogaja v evropskih vodah. Poročevalka navaja, da v sporočilu Komisije ni dovolj analiz in ustreznih rešitev, in ocenjuje, da je to sporočilo pretirano poenostavljeno. Komisija je v zadnjem času prejela kritike glede načina zbiranja statističnih podatkov o pomorskih vprašanjih in načina, na katerega si te podatke razlaga. Britanska vlada v svojem nedavnem poročilu navaja „pomanjkanje potrebnih podatkov o tem, kakšni bi morali biti primerni cilji“. Komisija si največji trajnostni donos razlaga na podlagi zastarelih modelov in dogmatičnih ekoloških konceptov. To jasno kaže, da si želi pridobiti dodatne pristojnosti za vsako ceno. Menim, da je izguba ribjih staležev previsoka cena, poleg tega pa se zahvaljujem poročevalki za iskrenost pri obsojanju sporočila Komisije. Zagotovo nekaj pomeni, če se skupina PPE-DE, ki podpira EU, strinja z Neodvisno stranko Združenega kraljestva. Sicer pa bodo vsi prej ali slej prišli do tega."@sl20
"Fru talman! Det är inte ofta som en ledamot av UK Independence Party gratulerar en föredragande här i parlamentet. Den här gången kommer jag att göra ett sällsynt undantag. Enligt uppskattningar av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation har 70 procent av fiskarterna i världen redan nått eller överskridit maximal hållbar avkastning. Den gemensamma fiskeripolitiken, med det skandalösa problem med fångster som slängs över bord som politiken har lett till, har i hög grad bidragit till något som kan bli en allvarlig ekologisk katastrof, särskilt i Nordsjön. På 1980-talet varnade yrkesfiskarna den kanadensiska regeringen för att torsken höll på att bli allvarligt överfiskad. Regeringen nonchalerade varningarna och 1992 kollapsade torskfisket fullständigt. En liknande situation tycks nu utvecklas i de europeiska fiskevattnen. Föredraganden nämner de bristfälliga analyserna och de olämpliga lösningarna i kommissionens meddelande, och beskriver det som lite enkelspårigt. Kommissionen har nyligen kritiserats för hur den samlar in och tolkar statistik om maritima frågor. Under en genomgång nyligen talade den brittiska regeringen om en ”avsaknad av nödvändiga uppgifter om vilka de lämpliga målen borde vara”. Kommissionens tolkning av maximal hållbar avkastning bygger på omoderna modeller och dogmatiska ekologiska koncept. Kommissionen visar tydligt att den vill ha ännu fler befogenheter till vilket pris som helst. Förlusten av våra fiskbestånd är ett för högt pris att betala, och jag tackar föredraganden för att hon har varit ärlig i sitt förkastande av kommissionens meddelande. Det är verkligen talande att den EU-vänliga PPE-DE-gruppen går på UKIP:s linje. Men i och för sig, alla kommer dit förr eller senare!"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Thomas Wise,"18,5,20,15,1,14,16,11,13,21,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph