Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-363"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.25.3-363"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Srª Presidente, Sr. Comissário, Sr. Presidente da Comissão das Pescas, gostaria de começar por felicitar a nossa relatora pelo seu excelente trabalho e também felicitar a Comissão por esta sua comunicação que responde a uma exigência que ela mesmo aprovou na Cimeira Mundial de Joanesburgo de 2002 e corresponde ainda ao primeiro dos 8 objectivos que foram traçados nessa conferência. É certo que, desses 8 objectivos, há muita coisa que já foi feita pela Comissão Europeia, mas gostaria de dizer ao Sr. Comissário que estamos em 2007 com objectivos traçados para 2015 por uma Cimeira que decorreu em 2002. Estarmos nesta altura ainda a debater esta comunicação não creio que seja uma forma suficientemente rápida de responder à dimensão dos desafios que temos pela frente. Regozijo-me com as palavras do Sr. Comissário quando ele fala na necessidade de um novo modelo de gestão, quando esta proposta frisa o conceito de gestão por ecossistemas acho que estamos também a avançar no bom caminho, mas creio que ao encarar este conceito de rendimento máximo sustentável como algo de radicalmente novo nós estamos aqui a cair num equívoco, porque este conceito, que é um conceito teórico, foi sempre ele que esteve na base de toda a fixação de quotas e de TACs, aliás não seria possível fazê-lo se não fosse na base deste conceito. O problema é que a sua aplicação tem muitos problemas que foram, aliás, muito bem apontados pela nossa relatora e também pela nossa colega Doyle e não podemos estar apenas baseados na sua aplicação cega, temos que tentar melhorar a sua eficácia, ver que vendo onde ele falhou e onde teve bons resultados e isso é um exercício que penso, sinceramente, esta comunicação não consegue fazer; e temos de ir além disso para todos os outros meios complementares. É agora esse o desafio que se põe à Comissão de quem espero que venhamos a ter boas notícias nos próximos tempos."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, pane komisaři, pane předsedo Výboru pro rybářství, chtěl bych začít gratulací zpravodajce k její vynikající práci, a stejně tak i blahopřáním Komisi k jejímu oznámení, jež splňuje jeden z požadavků, které sama schválila na světovém summitu v Johannesburgu v roce 2002 a které jsou identické s prvními osmi cíli, jež byly na této konferenci navrženy. Evropská komise z těchto osmi cílů už jistě většiny dosáhla, avšak panu komisaři bych chtěl připomenout, že se píše rok 2007 s cíli naplánovanými na rok 2015 na summitu, který se konal v roce 2002. Skutečnost, že v této fázi ještě stále diskutujeme o tomto oznámení nepůsobí jako dostatečně rychlá reakce na rozsah výzev, kterým čelíme. Těší mě, co pan komisař řekl vzhledem k potřebě nového modelu řízení, a jelikož ve zprávě se klade důraz na koncepci řízení ekosystému, domnívám se, že jsme na správné cestě. Avšak jestliže se na tuto koncepci maximálního udržitelného výnosu podíváme jako na radikálně novou koncepci, mýlíme se, protože tato koncepce, která je teoretickou koncepcí, byla vždy na pozadí stanovování všech kvót a celkových povolených výlovů, které mohly být stanoveny pouze na základě této koncepce. Problémem je, že uplatňování této koncepce přináší množství problémů, které mimo jiné velmi dobře vystihla naše zpravodajka a naše kolegyně paní Doylová, a nemůžeme naši činnost založit pouze na slepém uplatňování koncepce, ale musíme se snažit zefektivnit ji, prozkoumat její nedostatky a pozitivní výsledky, a ne upřímně věřit, že tímto oznámením toho bylo dosaženo. Musíme využít všechny dodatečné prostředky, abychom se posunuli dál. Toto je výzva, jíž čelí Komise, která nám, jak doufáme, brzy přinese dobré zprávy."@cs1
"Fru formand, hr. kommissær, fru formand for Fiskeriudvalget! Jeg vil gerne indlede med at ønske ordføreren tillykke med hendes fremragende arbejde og Kommissionen med dens meddelelse, som opfylder et af de krav, som den selv godkendte på topmødet i Johannesburg i 2002, og som også svarer til det første af de otte mål, der blev fastsat på denne konference. Kommissionen har bestemt allerede opnået en hel del i forhold til disse otte mål, men jeg vil gerne minde kommissæren om, at vi er i 2007 med målsætninger, som blev fastsat for 2015 på et topmøde, som fandt sted i 2002. Det faktum, at vi stadig drøfter denne meddelelse på dette stadium, er næppe et tilstrækkelig hurtigt svar på de store udfordringer, vi står over for. Jeg er meget tilfreds med kommissærens udtalelser med hensyn til behovet for en ny forvaltningsmodel, og da forslaget lægger vægt på forvaltning ud fra økosystembegreber, tror jeg, at vi er på rette spor. Vi tager imidlertid fejl, hvis vi tror, at dette princip om maksimal bæredygtighed er noget radikalt nyt, for dette begreb, som er et teoretisk begreb, har hele tiden været grundlaget for fastsættelsen af alle kvoter og tilladte fangstmængder, som kun kunne fastsættes på grundlag af dette begreb. Problemet er, at anvendelsen af dette begreb fører mange problemer med sig, som vores ordfører fru Doyle har beskrevet meget fyldestgørende, og vi kan ikke blot basere vores handlinger på blind anvendelse af begrebet, vi må prøve at gøre det mere effektivt, undersøge, hvor det har fejlet, og hvor der har været gode resultater, og jeg er ikke overbevist om, at det er opnået med denne meddelelse - vi må bruge alle midler for at komme endnu længere. Det er denne udfordring, Kommissionen står over for, og vi håber på gode nyheder inden længe."@da2
". Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Herr Vorsitzender des Fischereiausschusses! Einleitend möchte ich die Berichterstatterin zu ihrer ausgezeichneten Arbeit beglückwünschen und auch der Kommission zu ihrer Mitteilung gratulieren, die eine der Forderungen erfüllt, die sie 2002 auf dem Weltgipfel in Johannesburg selbst gebilligt hat, und die außerdem mit dem ersten der acht Ziele übereinstimmt, die auf dieser Konferenz umrissen wurden. Sicherlich hat die Europäische Kommission die acht Ziele im Rahmen ihrer Aufgabenstellung schon zum großen Teil bewältigt, dennoch möchte ich die Kommission daran erinnern, dass wir es im Jahr 2007 mit Zielen zu tun haben, die auf einem 2002 durchgeführten Gipfel für 2015 abgesteckt worden sind. Die Tatsache, dass wir in dieser Phase noch immer Aussprachen zu dieser Mitteilung führen, ist wohl angesichts des Umfangs der vor uns liegenden Aufgabenstellung kein Zeichen für eine ausreichend schnelle Reaktion. Ich bin sehr erfreut über die Äußerungen des Kommissars zur Notwendigkeit eines neuen Bewirtschaftungsmodells. Da der Vorschlag das Konzept der Ökosystembewirtschaftung in den Vordergrund rückt, bin ich der Auffassung, dass wir genau den richtigen Weg beschreiten. Wenn wir jedoch das Konzept des höchstmöglichen Dauerertrags als etwas grundlegend Neues betrachten, gehen wir fehl, denn dieses theoretische Konzept lag stets der Festsetzung aller Quoten und der TAC zugrunde, die immer nur auf der Grundlage dieses Konzepts erfolgen konnte. Die Schwierigkeit besteht darin, dass die Anwendung dieses Konzepts viele Probleme nach sich zieht, die übrigens von unserer Berichterstatterin und von unserer Kollegin Frau Doyle hervorragend beschrieben worden sind, und wir können unsere Maßnahmen nicht blindlings auf die Anwendung eines Konzepts stützen, sondern wir müssen darum bemüht sein, seine Wirksamkeit zu verbessern und dabei genau untersuchen, an welcher Stelle es gescheitert ist und an welcher Stelle es zu guten Ergebnissen geführt hat, doch ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass dies durch die Mitteilung erreicht wurde. Wir müssen alle sonstigen zusätzlichen Mittel ausschöpfen um voranzukommen. Dies ist folglich die Aufgabe, vor der im Augenblick die Kommission steht, die uns hoffentlich in Kürze gute Nachrichten mitbringen wird."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Αλιείας, θέλω καταρχάς να συγχαρώ την εισηγήτρια για το έξοχο έργο της και να συγχαρώ επίσης την Επιτροπή για την ανακοίνωσή της, που ικανοποιεί μία από τις απαιτήσεις που η ίδια ενέκρινε το 2002 στη Διάσκεψη Κορυφής του Γιοχάνεσμπουργκ και ικανοποιεί επίσης τον πρώτο από τους οκτώ στόχους αυτής της διάσκεψης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη κατάφερε βεβαίως πολλά εντός του πεδίου εφαρμογής αυτών των οκτώ στόχων, θέλω όμως να υπενθυμίσω στον Επίτροπο ότι βρισκόμαστε στο 2007 με στόχους που έχουν τεθεί για το 2015 από μια σύνοδο κορυφής, που πραγματοποιήθηκε το 2002. Το γεγονός ότι συζητάμε ακόμα αυτήν την ανακοίνωση σε αυτό το στάδιο δεν φαίνεται να αποτελεί μια αρκούντως ταχεία απάντηση στο ύψος των προκλήσεων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Με χαροποιεί ιδιαιτέρως αυτό που είπε ο Επίτροπος σχετικά με την ανάγκη για ένα νέο διαχειριστικό μοντέλο και, εφόσον η πρόταση δίνει έμφαση στην έννοια της διαχείρισης του οικοσυστήματος, πιστεύω ότι είμαστε για τα καλά στον σωστό δρόμο. Ωστόσο, αν θεωρήσουμε αυτήν την έννοια περί μέγιστης βιώσιμης απόδοσης ως κάτι ριζοσπαστικά νέο, σφάλλουμε, αφού αυτή η έννοια, που είναι μια θεωρητική έννοια, ήταν ανέκαθεν η έννοια που διέλιπε τον καθορισμό όλων των ποσοστώσεων και των συνόλων επιτρεπόμενων αλιευμάτων, που μόνο βάσει αυτής της έννοιας μπορούσαν να καθοριστούν. Το πρόβλημα είναι ότι η εφαρμογή αυτής της έννοιας ενέχει πολλά προβλήματα που, επιπλέον, τα περιέγραψε πολύ καλά η εισηγήτρια και συνάδελφός μας, η κ. Doyle, και δεν μπορούμε απλώς να βασίσουμε τις δράσεις μας στην τυφλή εφαρμογή της έννοιας, αλλά πρέπει να επιχειρήσουμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά της, ελέγχοντας πού απέτυχε και πού παρήγε θετικά αποτελέσματα, και ειλικρινά δεν πιστεύω ότι αυτή η ανακοίνωση το πέτυχε αυτό• πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε άλλο πρόσθετο μέσο για να κινηθούμε παραπέρα. Αυτή, λοιπόν, είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζει η Επιτροπή, και ελπίζουμε η τελευταία να μην αργήσει να μας φέρει καλά νέα."@el10
"Madam President, Commissioner, Chairman of the Committee on Fisheries, I should like to begin by congratulating the rapporteur on her excellent work and also by congratulating the Commission for its communication which meets one of the requirements which it itself approved at the 2002 Johannesburg World Summit and also corresponds to the first of the eight objectives outlined at that conference. The European Commission has certainly already accomplished a great deal within the scope of those eight objectives, but I would remind the Commissioner that we are in 2007 with objectives outlined for 2015 by a Summit which took place in 2002. The fact that we are still debating this communication at this stage does not seem to constitute a sufficiently rapid response to the scale of the challenges facing us. I am delighted at what the Commissioner said with regard to the need for a new management model and, since the proposal places the emphasis on the concept of ecosystem management, I think we are well on the right track. However, if we regard this concept of maximum sustainable yield as something radically new, we are mistaken, since that concept, which is a theoretical concept, was always the concept underlying the setting of all quotas and TACs, which could only be set on the basis of that concept. The problem is that application of that concept entails many problems which were, moreover, very well described by our rapporteur and by our colleague, Mrs Doyle, and we cannot merely base our actions on blind application of the concept, but must try to improve its effectiveness, checking where it failed and where it produced good results and I do not sincerely believe that this communication has achieved that; we must use all other additional means to go further. This then is the challenge facing the Commission, which we hope will bring us some good news before long."@en4
"Señora Presidenta, Comisario, Presidente de la Comisión de Pesca, desearía comenzar felicitando a la ponente por su excelente trabajo y también a la Comisión por su comunicación, que responde a una de las exigencias que ella misma aprobó en la Cumbre de Johannesburgo de 2002 y que también corresponde al primero de los ocho objetivos perfilados en aquella conferencia. Sin duda la Comisión Europea ya ha conseguido múltiples logros en el ámbito de estos ocho objetivos, pero quisiera recordar al Comisario que estamos en 2007 y tenemos objetivos para 2015 fijados en una Cumbre que tuvo lugar en 2002. El hecho de que aún estemos debatiendo esta comunicación en este punto no parece constituir una respuesta suficientemente rápida ante la magnitud de los retos a los que nos enfrentamos. Me han resultado muy gratas las palabras del Comisario sobre la necesidad de adoptar un nuevo modelo de gestión y, dado que la propuesta enfatiza el concepto de gestión del ecosistema, creo que vamos por el buen camino. Sin embargo, si consideramos que el concepto de rendimiento máximo sostenible es algo radicalmente nuevo, estamos cometiendo un error, ya que este concepto, que es un concepto teórico, ha sido siempre el elemento subyacente de la fijación de todas las cuotas y los totales admisibles de capturas (TAC), que sólo pueden determinarse sobre la base de este concepto. El problema es que la aplicación de este concepto implica múltiples problemas, problemas que han descrito a la perfección nuestra ponente y nuestra colega, la señora Doyle, y no podemos basar nuestras actuaciones simplemente en una aplicación a ciegas del concepto, sino que debemos intentar mejorar su eficacia, comprobando en qué falla y en qué puntos genera resultados positivos. Sinceramente, no creo que sea esto lo que consigue esta comunicación y por eso debemos utilizar todos los demás medios adicionales para avanzar. Ése es ahora el desafío al que se enfrenta la Comisión, de la que esperamos tener buenas noticias próximamente."@es21
"Proua juhataja, volinik, kalanduskomisjoni esimees, soovin alustada õnnitlustega raportöörile suurepärase töö eest ning samuti õnnitleda komisjoni teatise eest, mis vastab ühele nendest nõuetest, mille komisjoni ise 2002. aasta Johannesburgi tippkohtumisel heaks kiitis ning mis samuti vastab esimesele kaheksast sellel konverentsil välja toodud eesmärgist. Euroopa Komisjon on kindlasti juba saavutanud palju nende kaheksa eesmärgi osas, kuid ma sooviksin volinikule meenutada, et me oleme aastas 2007 koos eesmärkidega 2015. aastaks, mis seati 2002. aastal toimunud tippkohtumisel. Asjaolu, et me ikka arutleme selle teatise üle sellel tasemel, ei näita eriliselt kiiret reageerimist nendele väljakutsetele, mille ees me seisame. Mul on heameel selle üle, mida volinik ütles vajaduse kohta uue juhtimismudeli järele ja kuna ettepanek asetab rõhu ökosüsteemi juhtimiskontseptisoonile, arvan ma, et me oleme täiesti õigel rajal. Sellest hoolimata, kui me arvame, et maksimaalse jätkusuutliku saagikuse kontseptsioon on midagi radikaalselt uut, siis eksime, kuna see teoreetiline kontseptsioon on alati olnud kasutusel kvootide ja väljapüügimahtude (TAC) määramisel, mida ongi ainult võimalik selle kontseptsiooni alusel teha. Probleem on selles, et selle kontseptsiooni rakendamine kätkeb palju probleeme, mida meie raportööri poolt väga hästi kirjeldati, samuti nagu ka meie kolleegi pr Doyle'i poolt, ning me ei saa oma tegevuste aluseks võtta kontseptsiooni pimedat järgimist. Me peame üritama parandada selle tõhusust, jälgima, kus ta ebaõnnestus ja kus andis häid tulemusi ning ma siiralt ei usu, et see teatis on seda saavutanud. Peame kasutama kõiki lisavõimalusi edasiminekuks. See on siis komisjoni ees seisev väljakutse, mis loodetavasti toob meile ka kunagi häid uudiseid."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisa kalatalousvaliokunnan puheenjohtaja, haluan aloittaa kiittämällä esittelijää hänen erinomaisesta työstään ja kiittämällä myös komissiota tiedonannosta, joka täyttää vaatimuksen, jonka komissio itse hyväksyi Johannesburgissa vuonna 2002 järjestetyssä huippukokouksessa. Se täyttää myös ensimmäisen tavoitteen niistä kahdeksasta, jotka tuossa huippukokouksessa asetettiin. Euroopan komissio on jo varmasti saanut melkoisesti aikaan noissa kahdeksassa tavoitteessa, mutta haluan silti muistuttaa komission jäsentä siitä, että keskustelemme yhä vuonna 2007 tavoitteista, jotka asetettiin vuodeksi 2015 jo vuonna 2002 pidetyssä huippukokouksessa. Se, että keskustelemme yhä tästä tiedonannosta osoittaa, ettemme toimi tarpeeksi ripeästi voidaksemme vastata näin suuriin haasteisiin. Olen mielissäni siitä, mitä komission jäsen totesi uuden hoitomallin tarpeesta, ja koska ehdotuksessa korostetaan ekosysteemien hoidon käsitettä, olemme mielestäni oikealla tiellä. Jos kuitenkin suhtaudumme kestävän enimmäistuoton käsitteeseen täysin uutena mallina, erehdymme, sillä tätä teoreettista mallia sovellettiin jo kiintiöiden ja suurimpien sallittujen saaliiden määrittelyssä, mikä oli mahdollista vain tämän mallin pohjalta. Ongelmana ovat tämän mallin soveltamisessa esiintyvät lukuisat epäkohdat, joita esittelijä ja kollegamme Avril Doyle kuvailivat erittäin hyvin. Emme voi toimia sokeasti yhden mallin pohjalta, vaan on pyrittävä tehostamaan sitä ja arvioimaan, miltä osin se on puutteellinen ja miltä osin se on johtanut hyviin tuloksiin, sillä tiedonannolla ei tähän ole suoraan sanottuna päästy. On siis hyödynnettävä kaikki muut keinot, jos haluamme päästä eteenpäin. Tämä on haasteena komissiolle, joka toivottavasti kertoo meille ennen pitkää hyviä uutisia."@fi7
"Madame la Présidente, Monsieur le commissaire, Monsieur le président de la commission de la pêche, je souhaite commencer par féliciter le rapporteur pour son excellent travail ainsi que la Commission pour sa communication qui répond à un des critères qu'elle a elle-même approuvé lors du sommet mondial de Johannesburg en 2002 et correspond au premier des huit objectifs définis lors de cette conférence. La Commission européenne a sans conteste accompli un travail considérable dans le cadre de ces huit objectifs, mais je souhaite rappeler au commissaire que nous ne sommes qu’en 2007 et que ces objectifs ont été fixés pour 2015 lors d’un sommet qui s’est déroulé en 2002. Le fait que nous débattions encore de cette communication à ce stade témoigne d’une réponse trop lente face à l’ampleur des défis à relever. Je salue la déclaration du commissaire soulignant le besoin d’un nouveau modèle de gestion et, étant donné que les propositions mettent l’accent sur le concept de gestion de l’écosystème, je pense que nous sommes de fait sur la bonne voie. Toutefois, il est erroné de considérer le rendement maximal durable comme un concept radicalement nouveau. Théorique, ce concept a toujours été le concept sous-jacent de la fixation des quotas et des TAC, qui ne peuvent être fixés que sur la base de ce concept. Le problème est le suivant: ce concept entraîne de nombreux problèmes qui ont été, par ailleurs, très bien décrits par le rapporteur et notre collègue, Mme Doyle. Nous ne pouvons pas simplement baser nos actions sur l’application aveugle de ce concept, mais nous devons essayer d'en améliorer l'efficacité, vérifier à quels niveaux celui-ci est et n’est pas efficace et j’estime sincèrement que cette communication a accompli cela; il faut que nous utilisions tous les moyens supplémentaires à disposition pour aller de l’avant. Tel est le défi que la Commission doit relever, au sujet duquel nous espérons recevoir de bonnes nouvelles d’ici peu."@fr8
"Elnök asszony, biztos úr, halászati bizottsági elnök úr! Azzal szeretném kezdeni, hogy gratulálok az előadónak kiváló munkája miatt és hogy gratulálok a Bizottságnak azon közlemény miatt, amely megfelel az egyik olyan követelménynek, amelyet maga a Bizottság hagyott jóvá a 2002. évi Johannesburgi Világ-csúcstalálkozón és amely megfelel az említett konferencián körvonalazott nyolc kitűzés közül az elsőnek. Az Európai Bizottság minden bizonnyal már sok mindent elért a nyolc célkitűzés körén belül, de szeretném emlékeztetni a biztos urat arra, hogy 2007-ben járunk egy 2002-ben tartott csúcstalálkozón 2015-ig kitűzött célok tekintetében. Nem tűnik eléggé gyors, az előttünk álló kihívások léptékére adott reakciónak az a tény, hogy ebben a szakaszban még mindig csak ezt a közleményt tárgyaljuk. Nagyon örülök annak, amit a biztos úr az új irányítási modell szükségességére vonatkozóan mondott és – mivel a javaslat az ökoszisztéma irányítására helyezi a hangsúlyt – úgy vélem, hogy a helyes úton járunk. Ha azonban a legnagyobb fenntartható hozam e koncepcióját valamiféle teljesen új dolognak tartjuk – tévedünk, mivel ez a koncepció – ami elméleti elgondolás – mindig is olyan koncepció volt, amely valamennyi kvóta és TAC meghatározása mögött meghúzódott, amelyeket éppen csak e koncepció alapján lehet meghatározni. A probléma az, hogy a koncepció alkalmazása sok problémával jár, amelyeket az előadó és kollégánk, Doyle asszony igen jól leírt, intézkedéseinket pedig nem alapozhatjuk pusztán a koncepció vakon történő alkalmazására, hanem meg kell próbálnunk javítani annak hatékonyságát, ellenőrizve, hogy hol vallott kudarcot és hol járt jó eredményekkel, és őszintén nem vélem úgy, hogy ezt elérte volna ez a közlemény; minden más eszközt fel kell használnunk, hogy továbblépjünk. Ez a kihívás a Bizottságra vár, és reméljük, hogy mihamarabb jó hírekkel szolgál számunkra."@hu11
"Signora Presidente, signor Commissario, signor presidente della commissione per la pesca, vorrei innanzi tutto congratularmi con la relatrice per il suo eccellente lavoro e con la Commissione per la sua comunicazione, la quale soddisfa uno dei criteri da essa stessa approvati al vertice mondiale di Johannesburg del 2002 e corrisponde a uno degli otto obiettivi definiti a quella conferenza. La Commissione europea ha sicuramente già ottenuto molti progressi per quanto riguarda gli otto obiettivi di cui sopra, ma vorrei ricordare al Commissario che siamo nel 2007, con obiettivi definiti per il 2015 da un vertice che si è tenuto nel 2002. Il fatto che stiamo ancora discutendo di questa comunicazione non mi sembra una risposta sufficientemente rapida alle importanti sfide che dobbiamo affrontare. Sono rincuorato da quanto ha detto il Commissario sulla necessità di introdurre un modello gestionale nuovo e, poiché la proposta pone l’accento sul concetto di gestione dell’ecosistema, penso che siamo sulla strada giusta. Tuttavia, se consideriamo il concetto di rendimento massimo sostenibile come un qualcosa di completamente nuovo, ci sbagliamo, perché tale concetto, che costituisce un concetto teorico, è sempre stato alla base della determinazione di tutte le quote e dei TAC, che potevano essere determinati solo in base a tale concetto. Il problema è che l’attuazione di tale concetto comporta molti problemi i quali, fra l’altro, sono stati descritti molto bene dalla relatrice e dall’onorevole Doyle, e non possiamo basare le nostre azioni meramente su una cieca attuazione di questo concetto, ma dobbiamo cercare di migliorare la sua efficacia, verificando dove ha fallito e dove invece ha portato a dei buoni risultati, cosa che sinceramente a mio avviso la presente comunicazione non ha fatto; dobbiamo quindi utilizzare tutti gli altri mezzi a disposizione per andare avanti. E’ questa la sfida che la Commissione deve affrontare, Commissione che speriamo ci porterà buone notizie quanto prima."@it12
"Ponia Pirmininke, Komisare, žuvininkystės komiteto pirmininke, norėčiau pradėti sveikindama pranešėją už puikų darbą ir Komisiją už komunikatą, kuris atitinka vieną jos pačios 2002 m. Johanesburgo pasaulio viršūnių susitikime patvirtintų reikalavimų bei atitinka pirmąjį iš aštuonių toje konferencijoje nustatytų uždavinių. Europos Komisija jau žinoma daug nuveikė įgyvendindama tuos aštuonis uždavinius, tačiau norėčiau priminti Komisarui, kad dabar 2007 metais vykdome 2002 metais vykusio pasaulio viršūnių susitikime 2015 metams nustatytus uždavinius. Tai, kad šiame etape vis dar diskutuojame dėl šio komunikato atrodo, kad mūsų reakcija į mūsų laukiančius iššūkius nėra pakankama. Man patinka tai, ką Komisaras sakė apie naujo valdymo modelio poreikį ir manau, kad esame teisingame kelyje, kadangi siūlyme pabrėžiama ekosistemų valdymo sąvoka. Tačiau jei šią didžiausio tausojamąją žvejybą užtikrinančio sužvejotų žuvų kiekio sąvoką laikysime iš esmės nauju dalyku, klysime, kadangi ši teorinė sąvoka visuomet egzistavo nustatant visas kvotas ir DLSK, kuriuos buvo galima nustatyti tik remiantis šia sąvoka. Problema yra ta, kad šios sąvokos vartojimas yra daugelio problemų, kurias labai gerai apibūdino pranešėja ir ponia Doyle, priežastis ir negali savo veiksmų pagrįsti tik aklu šios sąvokos taikymu, bet privalome stengtis pagerinti jos efektyvumą, tikrindami, kur ji buvo neveiksminga, o kur davė gerų rezultatų ir aš tikrai netikiu, kad šiuo komunikatu pavyko to pasiekti, norėdami judėti į priekį turime panaudoti visas papildomas priemones. Tuomet problema, su kuria susiduria Komisija yra tokia ir tikėkimės, kad Komisija greitu laiku mums praneš gerų naujienų."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisār, Zivsaimniecības komitejas priekšsēdētāj, es vēlos sākt ar referentes apsveikšanu par viņas lielisko darbu un apsveikt arī Komisiju par tās paziņojumu, kas atbilst vienai no prasībām, ko tā pati apstiprināja Johannesburgā 2002. gadā notikušajā Pasaules Sammitā, un atbilst arī pirmajam no astoņiem mērķiem, kas tika noteikti šajā konferencē. Eiropas Komisija pavisam noteikti ir īstenojusi lielāko daļu no šiem astoņiem mērķiem, tomēr es vēlos atgādināt komisāram, ka šobrīd mēs esam 2007. gadā ar mērķiem, kas noteikti 2015. gadam sammitā, kas notika 2002. gadā. Fakts, ka joprojām apspriežam šo paziņojumu šajā posmā neliecina par pietiekami ātri sastādītu atbildi attiecībā uz izaicinājumiem, kas mūs sagaida. Esmu iepriecināto par to, ko komisārs pauda saistībā ar jauna pārvaldības modeļa nepieciešamību un, ņemot vērā, ka šis priekšlikums uzsver ekosistēmas pārvaldības konceptu, uzskatu, ka esam uz pareizā ceļa. Tomēr, ja uzskatām šo maksimāli iespējamā ilgtspējīgā daudzuma modeli par kaut ko radikāli jaunu, mēs kļūdāmies, jo šis koncepts, kas ir teorētisks, jo tas vienmēr ir bijis koncepts, kas kalpojis par pamatu visu kvotu un KPN ieviešanai, ko bija iespējams īstenot tikai uz šī koncepta bāzes. Problēma, kas rodas, piemērojot šo konceptu, ir, ka tas pamudina vairākas citas problēmas, ko ļoti labi aprakstījusi mūsu referente un mūsu kolēģe kundze, un mēs nevaram balstīt mūsu darbības tikai uz aklu koncepta piemērošanu, bet mums ir jācenšas uzlabot tā efektivitāti, pārbaudot, kur ir tā kļūdas un kādos aspektos tas guvis labus rezultātus, un es patiesi ticu, ka šis paziņojums ir to sasniedzis; mums ir jāizmanto visus papildu līdzekļus, lai varētu turpināt. Tas ir Komisijas izaicinājums, kas, kā mēs ceram, drīzumā sniegs mums labas ziņas."@lv13
"Srª Presidente, Sr. Comissário, Sr. Presidente da Comissão das Pescas, gostaria de começar por felicitar a nossa relatora pelo seu excelente trabalho e também felicitar a Comissão por esta sua comunicação que responde a uma exigência que ela mesmo aprovou na Cimeira Mundial de Joanesburgo de 2002 e corresponde ainda ao primeiro dos 8 objectivos que foram traçados nessa conferência. É certo que, desses 8 objectivos, há muita coisa que já foi feita pela Comissão Europeia, mas gostaria de dizer ao Sr. Comissário que estamos em 2007 com objectivos traçados para 2015 por uma Cimeira que decorreu em 2002. Estarmos nesta altura ainda a debater esta comunicação não creio que seja uma forma suficientemente rápida de responder à dimensão dos desafios que temos pela frente. Regozijo-me com as palavras do Sr. Comissário quando ele fala na necessidade de um novo modelo de gestão, quando esta proposta frisa o conceito de gestão por ecossistemas acho que estamos também a avançar no bom caminho, mas creio que ao encarar este conceito de rendimento máximo sustentável como algo de radicalmente novo nós estamos aqui a cair num equívoco, porque este conceito, que é um conceito teórico, foi sempre ele que esteve na base de toda a fixação de quotas e de TACs, aliás não seria possível fazê-lo se não fosse na base deste conceito. O problema é que a sua aplicação tem muitos problemas que foram, aliás, muito bem apontados pela nossa relatora e também pela nossa colega Doyle e não podemos estar apenas baseados na sua aplicação cega, temos que tentar melhorar a sua eficácia, ver que vendo onde ele falhou e onde teve bons resultados e isso é um exercício que penso, sinceramente, esta comunicação não consegue fazer; e temos de ir além disso para todos os outros meios complementares. É agora esse o desafio que se põe à Comissão de quem espero que venhamos a ter boas notícias nos próximos tempos."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, commissaris, voorzitter van de Commissie visserij, ik wil beginnen met het feliciteren van de rapporteur met haar uitstekend werk en ook de Commissie voor haar mededeling die tegemoet komt aan een van de eisen die zij zelf aanvaardde op de wereldtop in Johannesburg in 2002 en die ook correspondeert met de eerste van de acht doelstellingen die op die conferentie zijn opgesteld. De Europese Commissie heeft beslist al een groot gedeelte binnen de reikwijdte van deze acht doelstellingen volbracht, maar ik wil de commissaris eraan herinneren dat we in 2007 te maken hebben met doelstellingen die opgesteld zijn voor 2015 op een top die in 2002 plaatsvond. Het feit dat we in dit stadium nog over deze mededeling debatteren lijkt me niet voldoende snelle reactie te vormen op de schaalgrootte van de uitdagingen waarvoor we staan. Ik ben blij met wat de commissaris zei met betrekking tot de behoefte aan een nieuw beheersmodel. Aangezien het voorstel de nadruk legt op het concept van het beheer van het ecosysteem, denk ik dat we op de goede weg zijn. Maar als we dit concept van maximale duurzame opbrengst als iets radicaal nieuws beschouwen, maken we een vergissing aangezien dit concept, dat een theoretisch concept is, altijd het concept was dat ten grondslag lag aan het vaststellen van quota en TAC’s ( totaal toegestane vangst) die slechts op basis van dat concept kunnen worden gesteld. Het probleem is dat toepassing van dat concept veel problemen met zich meebrengt die bovendien zeer goed door onze rapporteur en door onze collega mevrouw Doyle zijn beschreven. We kunnen niet louter onze handelingen baseren op blinde toepassing van het concept, maar we moeten proberen de effectiviteit ervan te verbeteren, nagaan waar het faalde en waar het goede resultaten boekte. Ik geloof niet in ernst dat deze mededeling dat gedaan heeft; we moeten alle andere aanvullende middelen gebruiken om verder te gaan. Dit is dan de uitdaging waar de Commissie voor staat, die naar wij hopen ons binnenkort enig goed nieuws zal brengen."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie przewodniczący Komisji Rybołówstwa! Chciałbym zacząć od złożenia gratulacji dla sprawozdawczyni za jej doskonałą pracę oraz dla Komisji za komunikat, który spełnia jeden z wymogów, który sama zaaprobowała w 2002 r. w trakcie Światowego Szczytu w Johannesburgu, jak również jest zgodny z pierwszym z ośmiu celów wyznaczonych w trakcie tej konferencji. Komisja Europejska na pewno osiągnęła bardzo wiele w odniesieniu do tych ośmiu celów, ale chciałbym przypomnieć komisarzowi, że w 2007 roku mamy już cele na rok 2015 wytyczone w trakcie szczytu, który odbył się w 2002 r. Wydaje się, że fakt, że wciąż debatujemy nad tym komunikatem na obecnym etapie, oznacza, że nie udzielamy dość szybkiej odpowiedzi na stojące przed nami wyzwania o tak wielkiej skali. Jestem zachwycony tym, co powiedział komisarz o potrzebie wprowadzenia nowego modelu zarządzania i ponieważ projekt kładzie nacisk na pojęcie zarządzania ekosystemem, myślę, że jesteśmy na właściwej drodze. Jeśli jednak uznajemy koncepcję maksymalnie podtrzymywalnego odłowu za coś radykalnie nowego, to mylimy się, ponieważ koncepcja ta - koncepcja teoretyczna - zawsze leżała u podstaw wyznaczania wszystkich kwot i całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC), które mogły być ustalane wyłącznie na podstawie tej koncepcji. Szkopuł w tym, że stosowanie tej koncepcji wiąże się z wieloma trudnościami, które zostały ponadto bardzo dobrze opisane przez naszą sprawozdawczynię i koleżankę, posłankę Doyle. Nie możemy opierać naszych działań wyłącznie o ślepe stosowanie tej koncepcji, lecz musimy próbować poprawić jej skuteczność, sprawdzając, w których miejscach zawiodła, a w których przyniosła dobre wyniki. Szczerze mówiąc, nie uważam, aby komunikat osiągnął ten cel. Aby dokonać postępu, musimy wykorzystać wszystkie inne dodatkowe środki. To jest wyzwanie, jakie czeka Komisję, która - miejmy nadzieję - wkrótce przekaże nam dobre wiadomości."@pl16
"Srª Presidente, Sr. Comissário, Sr. Presidente da Comissão das Pescas, gostaria de começar por felicitar a nossa relatora pelo seu excelente trabalho e também felicitar a Comissão por esta sua comunicação que responde a uma exigência que ela mesmo aprovou na Cimeira Mundial de Joanesburgo de 2002 e corresponde ainda ao primeiro dos 8 objectivos que foram traçados nessa conferência. É certo que, desses 8 objectivos, há muita coisa que já foi feita pela Comissão Europeia, mas gostaria de dizer ao Sr. Comissário que estamos em 2007 com objectivos traçados para 2015 por uma Cimeira que decorreu em 2002. Estarmos nesta altura ainda a debater esta comunicação não creio que seja uma forma suficientemente rápida de responder à dimensão dos desafios que temos pela frente. Regozijo-me com as palavras do Sr. Comissário quando ele fala na necessidade de um novo modelo de gestão, quando esta proposta frisa o conceito de gestão por ecossistemas acho que estamos também a avançar no bom caminho, mas creio que ao encarar este conceito de rendimento máximo sustentável como algo de radicalmente novo nós estamos aqui a cair num equívoco, porque este conceito, que é um conceito teórico, foi sempre ele que esteve na base de toda a fixação de quotas e de TACs, aliás não seria possível fazê-lo se não fosse na base deste conceito. O problema é que a sua aplicação tem muitos problemas que foram, aliás, muito bem apontados pela nossa relatora e também pela nossa colega Doyle e não podemos estar apenas baseados na sua aplicação cega, temos que tentar melhorar a sua eficácia, ver que vendo onde ele falhou e onde teve bons resultados e isso é um exercício que penso, sinceramente, esta comunicação não consegue fazer; e temos de ir além disso para todos os outros meios complementares. É agora esse o desafio que se põe à Comissão de quem espero que venhamos a ter boas notícias nos próximos tempos."@ro18
"Pani predsedajúca, pán komisár, pán predseda Výboru pre rybné hospodárstvo, chcel by som začať gratuláciou spravodajkyni k jej vynikajúcej práci, ako aj blahoprianím Komisii k jej oznámeniu, ktoré spĺňa jednu z požiadaviek, ktoré sama schválila na svetovom samite v Johannesburgu v roku 2002 a ktoré sú identické s prvými ôsmimi cieľmi, ktoré boli na tejto konferencii navrhnuté. Európska komisia z týchto ôsmich cieľov už určite väčšinu dosiahla, avšak pánovi komisárovi by som chcel pripomenúť, že sa píše rok 2007 s cieľmi naplánovanými na rok 2015 na samite, ktorý sa konal v roku 2002. Skutočnosť, že v tejto fáze ešte stále diskutujeme o tomto oznámení nepôsobí ako dostatočne rýchla reakcia na objem výziev, ktorým čelíme. Teší ma, čo pán komisár povedal vzhľadom na potrebu nového modelu správy, a keďže v správe sa kladie dôraz na koncept správy ekosystému, domnievam sa, že sme na správnej ceste. Avšak, ak sa na tento koncept maximálneho udržateľného výnosu pozrieme ako na radikálne nový koncept, mýlime sa, keďže tento koncept, ktorý je teoretickým konceptom, bol vždy na pozadí stanovovania všetkých kvót a celkových povolených výlovov, ktoré mohli byť stanovené len na základe tohto konceptu. Problémom je, že uplatňovanie tohto konceptu prináša množstvo problémov, ktoré okrem iného, veľmi dobre vystihla naša spravodajkyňa a naša kolegyňa pani Doylová a nemôžeme našu činnosť založiť len na slepom uplatňovaní konceptu, ale musíme sa snažiť zefektívniť ho, preskúmať jeho nedostatky a pozitívne výsledky a nie úprimne veriť, že týmto oznámením sa to dosiahlo. Musíme využiť všetky dodatočné prostriedky, aby sme sa posunuli ďalej. Toto je výzva, ktorej čelí Komisia, ktorá nám ako dúfame skoro prinesie dobré správy."@sk19
"Gospa predsednica, gospod komisar, predsednik odbora za ribištvo, na začetku poročevalki čestitam za odličen dokument, Komisiji pa za njeno sporočilo, ki izpolnjuje eno od zahtev, ki jo je potrdila na svetovnem vrhu v Johannesburgu leta 2002 in ustreza tudi prvemu od osmih ciljev, določenih na tej konferenci. Evropska komisija je v zvezi s temi osmimi cilji zagotovo dosegla že veliko, vendar želim komisarja spomniti, da smo leta 2007 in razpravljamo o ciljih, ki jih je vrh leta 2002 določil za leto 2015. Dejstvo, da na tej točki še vedno razpravljamo o tem sporočilu, ni dovolj hiter odziv na obseg izzivov, s katerimi se srečujemo. Pozdravljam komisarjeve besede v zvezi s potrebo po novem modelu upravljanja in glede na to, da predlog poudarja koncept upravljanja na podlagi ekosistema, mislim, da smo na pravi poti. Če koncept največjega trajnostnega donosa obravnavamo kot radikalno novo stvar, pa se motimo, ker je na tem teoretičnem konceptu že nekdaj temeljilo določanje vseh kvot in celotnih dovoljenih ulovov, ki je bilo mogoče le ob uporabi tega koncepta. Problematično je, da uporaba tega koncepta povzroča več težav, ki sta jih poročevalka in kolegica, gospa Doyle, zelo dobro opisali. Našega delovanja ne moremo opreti le na nekritično uporabo koncepta, ampak si moramo prizadevati za izboljšanje njegove učinkovitosti, preveriti njegove pomanjkljivosti in prednosti v obliki dobrih rezultatov. Iskreno menim, da to poročilo tega ni doseglo, zato moramo uporabiti vsa ostala dodatna sredstva, da bi napredovali. To je torej izziv, ki ga mora obvladati Komisija, in upam, da nam bo kmalu sporočila dobre novice."@sl20
"Fru talman, herr kommissionsledamot, herr ordförande för fiskeriutskottet! Jag vill börja med att gratulera föredraganden till hennes utmärkta arbete och även gratulera kommissionen till dess meddelande som uppfyller ett av de krav som den själv godkände vid toppmötet 2002 i Johannesburg och även motsvarar det första av de åtta mål som angavs vid denna konferens. Kommissionen har förvisso redan åstadkommit mycket inom ramen för dessa åtta mål, men jag måste påminna kommissionsledamoten om att vi nu 2007 sysslar med mål som planeras för 2015 som togs upp vid ett toppmöte som ägde rum 2002. Det faktum att vi fortfarande diskuterar detta meddelande på detta stadium verkar inte utgöra ett tillräckligt snabbt gensvar med tanke på omfattningen av de utmaningar som vi står inför. Jag gläder mig över det som kommissionsledamoten har sagt angående behovet av en ny förvaltningsmodell och jag menar att vi är på rätt spår, eftersom man i förslaget lägger betoningen på begreppet ekosystemförvaltning. Om vi emellertid betraktar begreppet maximal hållbar avkastning som något verkligt nytt misstar vi oss eftersom detta begrepp, som är ett teoretiskt begrepp, alltid har legat till grund för fastställandet av alla kvoter och totalt tillåtna fångstmängder (TAC), som endast kunde fastställas på detta sätt. Problemet är att tillämpningen av detta begrepp medför många problem som dessutom beskrivits på ett mycket bra sätt av vår föredragande och av vår kollega Avril Doyle, och vi kan inte bara grunda våra åtgärder på en blind tillämpning av begreppet utan vi måste försöka att förbättra dess effektivitet och kontrollera var det misslyckades och var det gav bra resultat. Jag anser uppriktigt att man har åstadkommit detta i och med meddelandet; men vi måste använda alla övriga kompletterande medel för att kunna gå vidare. Det är alltså denna utmaning som kommissionen står inför och vi hoppas att den snart kan ge oss goda nyheter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph