Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-05-Speech-3-362"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070905.25.3-362"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I welcome Ms Fraga Estévez’s report, and particularly her highlighting of concerns on this proposal from the Commission, as I have serious reservations about the Commissioner’s proposals to adopt a maximum sustainable yield (MSY) model as the reference point for managing fish stocks. The year 2015 is a political date, not a scientific one. It is too early for some stocks and is too late for others in the context of overfishing. While the proposal aims to maximise the economic yield of a fishery, and also maintain the capacity of the stock to produce maximum sustainable returns in the long-term, I fear that, far from reducing the levels of discarded catch, critical flaws in the model may cause over-exploitation, as the underlying assumptions used for calculating levels of catch are based on single-species, shallow-water fisheries and do not take account of geographic and biological diversity. I applaud the objective of increasing efficiency in protecting fish species, as all of us must do. But I believe that the Commission has not sufficiently researched this. There has been no in-depth evaluation of the risks of error in the MSY model. Moreover, for the large majority of scientists and also for the UN Food and Agriculture Organisation, the traditional MSY model has been superseded by new cutting-edge approaches which encompass the ecosystem as a whole, rather than relying on an outdated concept of animal population dynamics. MSY is a blunt instrument, based on harvesting surplus production during high growth of population before it reaches carrying capacity. But it is one which can lead to overfishing when applied to multi-species fisheries, as you cannot obtain optimum levels of all species at the same time, or when it is applied to pelagic species that dwell in deep seas and open water such as the North Sea and the Atlantic. If adopted, this model will simultaneously result in the collapse of stocks and the collapse of the market. I urge the Commissioner to take a sound, scientific and evidence-based approach. Your own words, Commissioner, are that you should not prejudice the scientific debate. I agree with you. Take a scientific, evidence-based approach and re-examine this proposal rather than – with respect – just dance, albeit belatedly, to the tune of the International Council for the Exploration of the Sea."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, vítám zprávu paní Fraga Estévezové a zejména to, že zdůraznila obavy Komise týkající se tohoto návrhu, neboť mám vážné výhrady k návrhům pana komisaře pro přijetí modelu maximálního udržitelného výnosu jako referenčního bodu pro správu populací ryb. Rok 2015 je datem politickým, nikoli vědeckým. V souvislosti s nadměrným rybolovem je pro některé druhy příliš brzy a pro jiné příliš pozdě. Obávám se, že zatímco návrh se snaží maximalizovat hospodářský výnos z rybolovu a také zachovat objem chovu pro vytvoření dlouhodobých, maximálně udržitelných výnosů, kritické chyby v modelu by místo snižování úrovně výmětu mohly způsobit nadměrný výlov, neboť základní předpoklady použité k vypočítání úrovně úlovku jsou založeny na jednotlivých druzích a na mělkovodním rybolovu a neberou v úvahu geografickou a biologickou rozmanitost. Schvaluji cíl zvýšit účinnost v souvislosti s ochranou druhů ryb, což my všichni musíme učinit. Jsem však přesvědčena, že Komise toto dostatečně neprozkoumala. Nedošlo k hloubkové analýze rizik chyb v modelu maximálního udržitelného výnosu. Kromě toho pro velkou většinu vědeckých pracovníků a také pro Organizaci OSN pro výživu a zemědělství byl tradiční model maximálního udržitelného výnosu nahrazen novými špičkovými postupy, které zahrnují ekosystém jako celek místo toho, aby se spoléhaly na zastaralou koncepci dynamiky populace zvířat. Model maximálního udržitelného výnosu je tupý nástroj, založený na výlovu nadbytečné produkce za vysokého nárůstu populace před dosažením meze únosnosti. Ale může vést k nadměrnému výlovu, pokud se použije při vícedruhovém rybolovu, protože není možné získat optimální úroveň všech druhů ryb v jediném období, nebo když se uplatní na pelagické druhy, které se zdržují v hlubokých mořích a v otevřených vodách, jako je Severní moře a Atlantský oceán. Jestliže bude přijat, bude mít tento model současně za následek kolaps populací a trhu. Naléhavě žádám komisaře, aby zvolil bezpečný, odborný a na důkazech založený přístup. Pane komisaři, sám jste řekl, že byste neměl být zaujatý vůči odborné diskusi. Souhlasím s vámi. Zvolte odborný a na důkazech založený přístup a ještě jednou přezkoumejte tento návrh místo toho, abyste, bez urážky, tancoval, i když opožděně, jak píská Mezinárodní rada pro průzkum moří."@cs1
"Fru formand! Jeg glæder mig over fru Fraga Estévez's betænkning, og i særdeleshed over hendes understregning af bekymringerne vedrørende dette forslag fra Kommissionen, da jeg har alvorlige forbehold over for kommissærens forslag om at vedtage en model for maksimalt bæredygtigt udbytte som udgangspunkt for forvaltningen af fiskebestandene. Året 2015 er et politisk tidspunkt, ikke et videnskabeligt. Det er for tidligt for nogle bestande og for sent for andre med hensyn til overfiskeri. Forslaget sigter mod at maksimere det økonomiske udbytte af fiskeriet, men også at opretholde bestandenes evne til at producere det maksimale bæredygtige udbytte på lang sigt. Jeg frygter, at der er kritiske fejl i modellen, og at dette, langt fra at reducere niveauet for udsmidte fisk, vil føre til overudnyttelse, da de underliggende antagelser, der benyttes til beregningerne for fangstniveauerne, er baseret på fiskeri efter enkelte arter på lavt vand og ikke tager hensyn til den geografiske og biologiske diversitet. Jeg glæder mig, som vi alle må gøre, over bestræbelserne på at forøge effektiviteten ved beskyttelsen af fiskearter. Men jeg tror, at Kommissionen ikke i tilstrækkelig grad har udforsket dette. Der har ikke været nogen dybtgående vurdering af fejlmulighederne ved MSY-modellen. Desuden er den traditionelle MSY-model for det store flertal af videnskabsmænd og for FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation blevet afløst af nye og helt moderne tilgange, der tager hensyn til hele økosystemet i stedet for at hvile på den forældede idé om dynamikken i bestande af dyr. MSY er et stumpt instrument, der er baseret på, at man høster en overskudsproduktion, når der er høj tilvækst af bestanden, før den når sit bæredygtige niveau. Men det kan føre til overfiskeri, når det anvendes til fiskeri efter flere arter, da man ikke kan opnå det optimale niveau for alle arter samtidig, eller når det anvendes til pelagiske arter, der opholder sig på dybt og åbent vand, såsom Nordsøen og Atlanterhavet. Hvis denne model bliver vedtaget, vil den føre til samtidigt kollaps af bestandene og af markedet. Jeg opfordrer kommissæren til at anlægge en fornuftig tilgang baseret på videnskab og data. De har selv sagt, hr. kommissær, at man ikke skulle foregribe den videnskabelige debat. Jeg er enig med Dem. Indtag en videnskabelig tilgang baseret på data, og se på dette forslag igen i stedet for - undskyld mig - bare at rette ind efter Det Internationale Havundersøgelsesråd, selv om det er alt for sent."@da2
"Frau Präsidentin! Ich begrüße den Bericht von Frau Fraga Estévez und vor allem, dass sie Bedenken zu diesem Vorschlag der Kommission darlegt, da ich ernste Vorbehalte gegenüber den Vorschlägen des Kommissars zur Annahme eines Modells mit einem höchstmöglichen Dauerertrag (MSY) als Referenzwert für die Bewirtschaftung der Fischbestände habe. Das Jahr 2015 ist ein politisches Datum, kein wissenschaftliches. Für einige Bestände ist es zu früh, für andere zu spät, wenn es um Überfischung geht. Das Ziel des Vorschlags besteht darin, den wirtschaftlichen Ertrag einer Fischerei im Verhältnis zu maximieren und gleichzeitig die Kapazität des Bestandes zu erhalten, höchstmögliche Dauerrenditen auf lange Sicht zu produzieren. Ich befürchte, dass die Zahl der Rückwürfe keineswegs zurückgeht, sondern kritische Schwachstellen in diesem Modell eine Übernutzung verursachen, da sich die der Fangmengenberechnung zugrunde liegenden Annahmen auf die Flachwasserfischerei auf eine einzige Art beziehen und nicht der geografischen und biologischen Vielfalt Rechnung tragen. Ich begrüße das Ziel, die Effektivität beim Schutz von Fischarten zu steigern, und das müssen wir alle tun. Doch meines Erachtens hat die Kommission dies nicht ausreichend wissenschaftlich untersucht. Man hat sich nicht eingehend mit den Fehlerrisiken im MSY-Modell befasst. Zudem sind für die große Mehrheit der Wissenschaftler und auch für die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO an die Stelle des herkömmlichen MSY-Modells neue innovative Ansätze getreten, die sich nicht auf ein überholtes Konzept von der Dynamik der Tierbestände stützen, sondern das Ökosystem als Ganzes berücksichtigen. MSY sind ein einfaches Instrument, das darauf basiert, die Überschussproduktion während eines starken Wachstums der Bestände einzubringen, bevor diese die Belastbarkeitsgrenze erreichen. Es kann aber zur Überfischung führen, wenn es für die Mehrartenfischerei angewandt wird, da es nicht möglich ist, für alle Arten gleichzeitig auf eine optimale Menge zu kommen, oder wenn man es für pelagische Arten anwendet, die in der Tiefsee und im offenen Wasser leben, beispielsweise in der Nordsee und im Atlantik. Sollte dieses Modell eingeführt werden, wird es gleichzeitig zum Zusammenbruch der Bestände und zum Zusammenbruch des Marktes führen. Ich fordere den Kommissar dringend auf, einen soliden, wissenschaftlichen und faktengestützten Ansatz zu wählen. Sie haben selbst gesagt, Herr Kommissar, dass man die wissenschaftliche Debatte nicht behindern sollte. Da stimme ich Ihnen zu. Gehen Sie wissenschaftlich und auf Fakten gestützt vor und prüfen Sie diesen Vorschlag noch einmal, statt – bei allem Respekt – einfach, wenn auch verspätet, nach der Pfeife des Internationalen Rates für Meeresforschung zu tanzen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω την έκθεση της κ. Fraga Estévez, και κυρίως το γεγονός ότι επισημαίνει προβληματισμούς επί της πρότασης αυτής από την Επιτροπή, καθώς διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τις προτάσεις του Επιτρόπου για την έγκριση ενός μοντέλου μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ) ως σημείο αναφοράς για τη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων. Το έτος 2015 είναι μια πολιτική και όχι επιστημονική ημερομηνία. Είναι πολύ νωρίς για ορισμένα αποθέματα και είναι πολύ αργά για άλλα στο πλαίσιο της υπεραλίευσης. Ενώ η πρόταση έχει ως στόχο τη μεγιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης ενός αλιεύματος, και επίσης τη διατήρηση της ικανότητας του αποθέματος να παράγει μακροπρόθεσμα τις μέγιστες βιώσιμες αποδόσεις, φοβούμαι ότι, αντί να μειώσουν τα επίπεδα των απορρίψεων αλιευμάτων, σημαντικά ψεγάδια του μοντέλου μπορεί να προκαλέσουν υπερεκμετάλλευση, καθώς οι υφιστάμενες εικασίες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των επιπέδων των αλιευμάτων βασίζονται σε ένα αλιεύματα ενός είδους και ρηχών νερών και δεν λαμβάνουν υπόψη τη γεωγραφική και βιολογική ποικιλομορφία. Επικροτώ τον στόχο της αύξησης της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την προστασία των αλιευτικών ειδών, όπως πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Όμως, πιστεύω ότι η Επιτροπή δεν έχει ερευνήσει επαρκώς το θέμα. Δεν υπήρξε εις βάθος αξιολόγηση του κινδύνου σφάλματος στο μοντέλο ΜΒΑ. Επιπλέον, για τη μεγάλη πλειονότητα των επιστημόνων και επίσης για τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, το παραδοσιακό μοντέλο ΜΒΑ έχει αντικατασταθεί από νέες πλεονεκτικές προσεγγίσεις οι οποίες περικλείουν το οικοσύστημα ως σύνολο, αντί να βασίζονται σε μια ξεπερασμένη έννοια δυναμικής του ζωικού πληθυσμού. Η ΜΒΑ είναι ένα αμβλύ μέσο, το οποίο βασίζεται στην αλίευση της πλεονάζουσας παραγωγής κατά τη διάρκεια της μεγάλης αύξησης του πληθυσμού προτού φτάσει σε ηλικία αναπαραγωγής. Όμως, είναι ένα μέσο που μπορεί να οδηγήσει σε υπεραλίευση εάν εφαρμοστεί σε αλιεύματα διαφόρων ειδών, καθώς δεν μπορούμε να έχουμε βέλτιστα επίπεδα όλων των ειδών ταυτόχρονα, ή όταν εφαρμοστεί σε είδη που ζουν στο πέλαγος τα οποία διαβιούν σε βαθιές θάλασσες και ανοιχτά ύδατα, όπως η Βόρεια Θάλασσα και ο Ατλαντικός. Εάν εγκριθεί, αυτό το μοντέλο θα έχει ταυτόχρονα ως αποτέλεσμα την κατάρρευση των αποθεμάτων και την κατάρρευση της αγοράς. Καλώ μετ’ επιτάσεως τον Επίτροπο να ακολουθήσει μια σταθερή, επιστημονική και βασισμένη σε αποδείξεις προσέγγιση. Σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, κύριε Επίτροπε, δεν θα πρέπει να προκαταβάλετε την επιστημονική συζήτηση. Συμφωνώ μαζί σας. Ακολουθείστε μια επιστημονική, βασισμένη σε αποδείξεις προσέγγιση και επανεξετάστε αυτήν την πρόταση αντί –με όλο τον σεβασμό– απλά να χορεύετε, αν και αργοπορημένα, στον ρυθμό του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εκμετάλλευση των Θαλασσών."@el10
"Señora Presidenta, he acogido con satisfacción el informe de la señora Fraga Estévez y, sobre todo, su insistencia en los problemas que plantea la propuesta de la Comisión, porque yo también tengo serias reservas sobre las propuestas del Comisario de adoptar un modelo basado en el rendimiento máximo sostenible (RMS) como punto de referencia para la gestión de las poblaciones de peces. El año 2015 es una fecha política, no científica. Es demasiado pronto para algunas poblaciones y demasiado tarde para otras en el contexto de la sobrepesca. Aunque la propuesta pretende maximizar el rendimiento económico de una pesquería, y mantener también la capacidad de la población para producir un rendimiento máximo sostenible a largo plazo, me temo que, lejos de reducir los niveles de capturas descartadas, algunas deficiencias críticas en el modelo pueden causar sobreexplotación, ya que los supuestos básicos utilizados para calcular los niveles de capturas se basan en especies únicas y en la pesca en aguas poco profundas, sin tener en cuenta la diversidad geográfica y biológica. Aplaudo el objetivo de aumentar la eficiencia en la protección de las especies de peces, como tenemos que hacer todos. Pero creo que la Comisión no ha investigado suficientemente este punto. No se ha realizado una evaluación en profundidad de los riesgos de error en el modelo del RMS. Además, para la gran mayoría de los científicos y también para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el modelo tradicional del RMS ha sido sustituido por enfoques más modernos que abarcan el ecosistema en su conjunto, en lugar de aplicar un concepto obsoleto de dinámica de las poblaciones animales. El RMS es un instrumento claro, basado en el logro de una producción excedente durante la etapa de alto crecimiento de la población antes de que ésta alcance la capacidad de regeneración. Pero es un instrumento que puede llevar a la sobreexplotación cuando se aplica a pesquerías multiespecíficas, ya que no se pueden obtener unos niveles óptimos de todas las especies al mismo tiempo, o cuando se aplica a especies pelágicas que viven en mares profundos y aguas abiertas como en el mar del Norte y el Atlántico. Si se adopta este modelo, producirá al mismo tiempo el agotamiento de las poblaciones y el hundimiento del mercado. Pido al Comisario que adopte un enfoque sensato, científico y basado en pruebas. Usted mismo ha dicho, señor Comisario, que no debe prejuzgarse el debate científico. Estoy de acuerdo con usted. Adoptemos un enfoque científico y basado en pruebas y volvamos a examinar esta propuesta en lugar de − con todo respeto − limitarnos a bailar, aunque sea con retraso, al son que nos marque el Consejo Internacional para la Exploración del Mar."@es21
"Proua juhataja, tervitan pr Fraga Estevezi raportit ja eriti tema rõhuasetusi selles ettepanekus komisjonile, kuna mul on palju tõsiseid küsimusi voliniku ettepanekute osas võtta kasutusele MJS mudel reguleerimaks kalavarude haldamist. Aasta 2015 on poliitiline mitte teaduslik tähtaeg. Ülepüügi kontekstis on tegemist osade liikide puhul liiga hilise ja osade liikide puhul liiga varajase ajaga. Kuna ettepaneku eesmärk on suurendada kalapüügi majanduslikku kasu ning samuti säilitada varusid, et toota pikaajalises mõttes maksimaalselt jätkusuutlikku kasumit, siis kardan ma, et rääkimata kalade vette tagasilaskmise taseme vähendamisest, võivad kriitilised vead selles mudelis põhjustada ülepüüki. Põhjus selleks on see, et näitajad, mida kasutatakse püügiarvestustes, põhinevad ühel liigil, rannikupüügil ega võta arvesse geograafilist ega bioloogilist mitmekesisust. Ma aplodeerin eesmärgile kalaliikide kaitsemise tõhustamise suurendamiseks, nagu me kõik peaksime seda tegema. Kuid ma usun, et komisjon ei ole seda piisavalt uurinud. Pole olemas süvahinnangut MJS mudeli veariskide osas. Enamgi veel, suure osa teadlaskonna ning samuti ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni jaoks on traditsiooniline MJS mudel asendunud uue lähenemisega, mis hõlmab tervikuna kogu ökosüsteemi, mitte ei toetu vananenud kontseptsioonile loomade populatsiooni dünaamikast. MJS on robustne vahend, mis põhineb suurenenud püügil, kui tegemist on populatsiooni suure kasvuga enne, kui see saavutab oma stabiilse tootlikkuse. Kuid see on mudel, mis võib viia ülepüügini, kui seda kohaldada mitmete liikide püügi korral, kuna pole võimalik määrata optimaalseid erinevate liikide tasemeid üheaegselt, või kui seda kasutatakse ookeaniliikide puhul, mis elutsevad süvameres ning sellistes suurtes veekogudes nagu Põhjameri ja Atlandi ookean. Kui see kasutusele võtta, viib see mudel üheaegselt nii varude kui ka turu kokkuvarisemiseni. Ma soovitan tungivalt volinikul võtta selge, teaduslik ja tõendusmaterjalidele põhinev seisukoht. Teie oma sõnadega, volinik, me ei tohiks võtta eelarvamuslikku seisukohta teadusliku debati suhtes. Olen teiega nõus. Vaadake teaduslikku, tõendusmaterjalidel põhinevat lähenemist ja vaadake ettepanek veelkord üle, selle asemel et – täie austuse juures – lihtsalt tantsida, kuigi hilinenult, Rahvusvahelise Mereuuringute Nõukogu pilli järgi."@et5,5
"Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen esittelijän Carmen Fraga Estévezin mietintöön ja erityisesti siihen, että hän korostaa komission ehdotuksen huolestuttavia näkökohtia. Suhtaudun nimittäin hyvin varauksellisesti komission ehdotuksiin ottaa käyttöön kestävän enimmäistuoton malli viitearvoksi kalakantojen hoidossa. Vuosi 2015 on poliittinen, ei tieteellinen virstanpylväs. Se on liian aikainen joillekin kannoille ja liian myöhäinen toisille liikakalastuksen osalta. Ehdotuksella pyritään maksimoimaan kalastuksen taloudellinen enimmäistuotto ja säilyttämään kantojen kyky varmistaa kestävä enimmäistuotto pitkällä aikavälillä, mutta pelkään, että mallin merkittävät puutteet johtavat liikakalastukseen saaliiden poisheittämisen vähentämisen sijasta, sillä saaliiden määrän laskenta perustuu vain yhteen lajiin ja matalan veden pyyntialueisiin, eikä siinä oteta huomioon maantieteellistä ja biologista monimuotoisuutta. Kannatan tavoitetta tehostaa lajien suojelua, mitä meidän kaikkien olisi kannatettava. Komissio ei ole kuitenkaan mielestäni tutkinut tätä tarpeeksi. Kestävän enimmäistuoton mallin virhelaskelmien riskejä ei ole arvioitu kunnolla. Lisäksi suuri osa tutkijoista ja myös YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö ovat korvanneet perinteisen enimmäistuottomallin uusilla huipputekniikoilla, joissa ekosysteemit otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon sen sijaan, että tukeuduttaisiin vanhakantaiseen käsitykseen eläinpopulaatioiden dynamiikasta. Kestävä enimmäistuottomalli on tehoton ja perustuu kantokapasiteetin saavuttamista edeltävään populaatioiden nopean kasvuvaiheen ylijäämätuotantoon. Malli saattaa johtaa liikakalastukseen alueilla, joilla pyydetään useita lajeja, sillä optimaalista kantaa ei voida saavuttaa kaikissa lajeissa samanaikaisesti, tai jos sitä sovelletaan esimerkiksi Pohjanmeren ja Atlantin pelagisiin syvänmeren ja avomeren lajeihin. Jos malli hyväksytään, se aiheuttaa myös kantojen ja markkinoiden romahtamisen. Vaadin komission jäsentä soveltamaan kestävää, tieteellistä ja näyttöihin perustuvaa lähestymistapaa. Arvoisa komission jäsen, sanotte itse, ettei tieteellistä keskustelua pidä vaarantaa. Olen samaa mieltä. Suhtautukaa siis asiaan tieteellisesti ja näyttöihin perustuvalta pohjalta ja tarkistakaa ehdotus sen sijaan, että – kaikella kunnioituksella – toimitte, jälkijunassa, tosin kansainvälisen merentutkimusneuvoston pillin tahdissa."@fi7
". Madame la Présidente, je me réjouis du rapport de Madame Fraga Esévez, et en particulier du fait qu’elle mette en avant ses préoccupations sur la proposition de la Commission dans la mesure où j’émets de sérieuses réserves quant aux propositions de la Commission visant à adopter une structure de rendement maximum durable (RMD) en tant que point de référence pour la gestion des stocks de poissons. L’année 2015 est une date politique et non scientifique. C’est trop tôt pour certains stocks et trop tard pour d’autres dans le cadre d’une surexploitation des stocks de poissons. Tandis que la proposition vise à optimiser le rendement économique des activités de pêche tout en maintenant la capacité des stocks afin de produire de manière durable sur le long terme, je crains que, loin de réduire les niveaux de rejets, les failles critiques dans la structure puissent engendrer la surexploitation, dans la mesure où les hypothèses sous-jacentes utilisées pour calculer les niveaux de prise sont basées sur des espèces capturées séparément, des pêcheries en eaux peu profondes sans prendre en compte la diversité géographique et biologique. J’applaudis l’objectif visant à accroître l’efficacité en matière de protection des espèces marines, comme il est notre devoir à tous. Mais je suis convaincue que la Commission n’a pas suffisamment mené de recherches sur la question. Il n’y a pas eu d’évaluation en profondeur sur les risques d’erreur quant au critère du RMD. En outre, pour la majorité des scientifiques et également pour l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, le critère traditionnel du RMD a été remplacé par des nouvelles approches de premier plan qui considèrent l’écosystème dans son ensemble, plutôt que de se baser sur un concept démodé qui consiste à prendre les dynamiques de la population animale. Le RMD est un instrument mal ajusté, basé sur la capture et la surexploitation de poissons trop jeunes, avant qu’ils aient atteint l’âge de reproduction. Mais il s’agit d’une méthode d’exploitation qui peut entraîner des taux de capture trop élevés particulièrement dans le cas de captures mixtes, puisqu’il n’est pas possible d’atteindre des taux optimums pour chaque espèce à un même temps donné, ou lorsqu’il s’agit d’espèces pélagiques qui vivent dans les grandes profondeurs ou en eaux libres comme c’est le cas dans la mer du Nord et l’Atlantique. Si ce modèle est adopté, il entraînera l’effondrement des stocks et du marché. J’exhorte le commissaire à adopter une approche raisonnée, scientifique qui s’appuie sur des preuves concrètes. Monsieur le Commissaire, vous dites vous-même que vous ne devriez pas préjuger du débat scientifique. J’approuve votre point de vue. Adoptez une approche scientifique, s’appuyant sur des preuves et examinez cette proposition à nouveau plutôt– avec tout le respect que je vous dois– que de vous laisser bercer, bien que tardivement, par la mélodie du Conseil international pour l’exploration de la mer."@fr8
"Elnök asszony! Üdvözlöm Fraga Estévez asszony jelentés, és különösen azt, hogy rávilágított a Bizottság javaslatával kapcsolatos aggályokra, mivel komoly fenntartásaim vannak a biztos úr arra irányuló javaslataival kapcsolatban, hogy a legnagyobb fenntartható hozam modelljét igazítsák ki a halállományok irányítására vonatkozó referenciapontként. 2015 politikai dátum és nem tudományos. Egyes állományok számára túl korai, mások számára pedig túl késő a túlhalászást illetően. Miközben a javaslat célja a halászat gazdasági hozamának maximalizálása és egyszersmind az állomány fenntartása annak érdekében, hogy az legnagyobb fenntartható megtérüléseket eredményezhessen hosszú távon, attól tartok, hogy – mivel messze van attól, hogy csökkentse a visszaengedett fogások mennyiségét –, a modellben meglévő kritikus tévedések túlzott mértékű kiaknázáshoz vezethetnek, mivel a fogási szintek kiszámításához használt feltevések egyetlen fajon, sekélyvízi halászaton alapulnak és nem veszik figyelembe a földrajzi és biológiai sokféleséget. Dicséretesnek tartom azt a célkitűzést, hogy növelni kell a halfajok védelmének hatékonyságát, amit mindannyiunknak meg kell tenni. Úgy vélem azonban, hogy a Bizottság e téren nem végzett elegendő kutatást. Nem értékelték mélyrehatóan a legnagyobb fenntartható hozam modelljében rejlő hibakockázatot. Ezen túlmenően a tudósok többsége, valamint az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete számára a hagyományos legnagyobb fenntartható hozam modellt meghaladták olyan új, csúcstechnológiás megközelítések, amelyek az ökoszisztéma egészére kiterjednek ahelyett, hogy egy, az állatpopuláció dinamikájának elavult fogalmára hagyatkoznának. A legnagyobb fenntartható hozam olyan életlen eszköz, amely a halászzsákmány-többlet termelésen alapul a populáció magas növekedése idején, mielőtt az elérné a szaporodási kapacitást. Olyan eszköz egyúttal, amely túlhalászáshoz vezethet, ha azt több fajjal rendelkező halászatra alkalmazzák, mivel nem érhetők el egyszerre valamennyi faj esetében az optimális szintek, vagy akkor, ha azt olyan mélytengeri fajokra alkalmazzák, amelyek olyan mély tengerekben és nyílt vizekben élnek, mint amilyen az Északi-tenger és az Atlanti-óceán. A modell – elfogadása esetén – egyszerre fogja az állományok összeomlását és a piac összeomlását eredményezni. Arra buzdítanám a biztos urat, hogy szilárd, tudományos és bizonyítékokon alapuló megközelítést alkalmazzon. A saját szavai, biztos úr, hogy az ember nem lehet elfogult a tudományos vitával szemben. Egyetértek Önnel. Alkalmazzon tudományos, bizonyítékokon alapuló megközelítést és vizsgálja meg újból ezt a javaslatot ahelyett, hogy – és ne vegye tiszteletlenségnek – még ha megkésve is, de úgy táncol, ahogy a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács fütyül."@hu11
"Signora Presidente, accolgo con favore la relazione dell’onorevole Fraga Estévez, e in particolare il suo aver evidenziato le preoccupazioni riguardo a questa proposta della Commissione, dal momento che ho serie riserve sulle proposte del Commissario di adottare un modello di rendimento massimo sostenibile (MSY) come punto di riferimento per la gestione delle risorse ittiche. Il 2015 rappresenta una data dal significato politico, e non scientifico. Per quanto riguarda la pesca eccessiva, per certi è troppo presto mentre per altri è troppo tardi. Anche se la proposta ha per obiettivo quello di ottimizzare il rendimento economico di un tipo specifico di pesca, nonché conservare la capacità dello di garantire dei ritorni sostenibili nel lungo termine, temo che, lungi dal ridurre i livelli delle catture rigettate in mare, delle pecche inerenti al modello possano portare a uno sfruttamento eccessivo, dal momento che i presupposti utilizzati per calcolare i livelli delle catture si basano sulla pesca di una sola specie in acque poco profonde e non tengono conto della diversità geografica e biologica. Sostengo l’obiettivo di incrementare l’efficienza della tutela delle specie ittiche, come dobbiamo tutti fare, ma ritengo che la Commissione non abbia esplorato tale questione a sufficienza. Non vi è stata alcuna valutazione dei rischi di errore nel modello MSY. Inoltre, per la grande maggioranza degli scienziati, nonché per l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, il modello MSY tradizionale è ormai superato da nuovi metodi all’avanguardia che considerano l’ecosistema nel suo insieme, piuttosto che fare affidamento su un concetto antiquato basato sulle dinamiche della popolazione animale. Il rendimento massimo sostenibile è uno strumento spuntato, che si basa sulla raccolta della produzione in eccesso in periodi di grande crescita della popolazione prima che raggiunga la capacità di carico, e può portare ad una pesca eccessiva se applicato alla pesca multispecifica, dal momento che è possibile raggiungere livelli ottimali per tutte le specie contemporaneamente, oppure quando viene applicato alle specie pelagiche che vivono nelle profondità marine e in acque aperte come il Mare del Nord e l’Atlantico. Nel caso in cui verrà adottato, il presente modello provocherà allo stesso tempo il crollo degli e il crollo del mercato. Invito il Commissario ad adottare un approccio solido e scientifico, che si fondi su dati di fatto. Per dirla con le sue stesse parole, signor Commissario, il dibattito scientifico non deve essere compromesso, e condivido la sua opinione. Adotti un approccio scientifico che si basi sui dati di fatto e riveda la presente proposta, invece di seguire pedissequamente – con tutto il rispetto –, anche se tardivamente, i dettami del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare."@it12
"— Ponia Pirmininke, sveikinu ponios Fraga Estévez pranešimą, o ypač tai, kad ji pabrėžė susirūpinimą dėl šio Komisijos pasiūlymo, kadangi aš turiu rimtų abejonių dėl Komisaro pasiūlymų patvirtinti didžiausio tausią žvejybą užtikrinančio sužvejotų žuvų kiekio modelį, kaip atskaitos tašką žuvų išteklių valdymui. 2015 m. yra politiškai, bet ne moksliškai svarbi data. Kai kuriems ištekliams dar per anksti, o kai kuriems jau per vėlu kalbant apie žvejybos kvotų viršijimą. Tuo tarpu pasiūlymu siekiama padidinti ekonominį žuvų išteklių didėjimą ir tuo pačiu išlaikyti didžiausią ilgalaikį tausų išteklių atkūrimo gebėjimą, bijau, kad kritinės modelio klaidos gali ne tik nesumažinti į jūrą išmetamų sužvejotų žuvų kiekių, bet gali sukelti per didelį naudojimą, o esamos prielaidos naudojamos sugaunamiems kiekiams skaičiuoti yra pagrįstos vienos rūšies, sekliųjų vandenų žuvų ištekliais neatsižvelgiant į geografinę bei biologinę įvairovę. Kaip ir visi mūsų turėtų daryti, sveikinu uždavinį didinti žuvų rūšių apsaugos efektyvumą. Tačiau tikiu, kad Komisija nepakankamai ištyrė šį dalyką. Nebuvo atlikti jokie išsamūs galimų didžiausio tausią žvejybą užtikrinančio sužvejotų žuvų kiekio modelio klaidų rizikos vertinimai. Be to, didelė dauguma mokslininkų ir Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija tradicinį didžiausio tausią žvejybą užtikrinančio sužvejotų žuvų kiekio modelio pakeitė naujausiais metodais, apimančiais visą ekosistemą, o ne tik pasikliaunančiais pasenusia gyvūnų populiacijos dinamikos sąvoka. Didžiausio tausią žvejybą užtikrinančio sužvejotų žuvų kiekio principas yra prasta priemonė, pagrįsta perteklinės produkcijos naudojimu populiacijos augimo metu, dar iki to, kai ji pasiekia produktyvumo lygį. Tačiau įvairiarūšiams žuvų ištekliams taikoma ši priemonė gali lemti žvejybos kvotų viršijimą, nes tuo pačiu metu neįmanoma pasiekti geriausių visų rūšių lygio, arba kai ji taikoma vandenyninėms rūšims, gyvenančioms giliuose ir atviruose vandenyse, pvz., Šiaurės jūroje ir Atlanto vandenyne. Jei šis modelis būtų priimtas, jis tuo pat metu lemtų žuvų išteklių ir rinkos žlugimą. Raginu Komisarą imtis sveiko, moksliškai ir įrodymais pagrįsto požiūrio. Jūsų paties, Komisare, žodžiais tariant, neturėtumėte iš anksto nulemti mokslinių diskusijų. Sutinku su jumis. Imkitės moksliškai, įrodymais pagrįsto požiūrio ir dar kartą ištirkite šį pasiūlymą, o ne nors ir pavėluotai, šokite pagal Tarptautinės jūsų tyrinėjimo tarybos dūdelę."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es atzinīgi vērtēju ziņojumu un īpaši viņas uzsvērtās bažas par šo Komisijas priekšlikumu, jo man ir nopietni iebildumi pret komisāra priekšlikumiem maksimāli iespējamā ilgtspējīgā daudzuma modeli pieņemt kā atskaites punktu zivju krājumu apsaimniekošanā. 2015. gads ir politiski, nevis zinātniski noteikts datums. Pārmērīgas nozvejas kontekstā tas ir pārāk agrs vieniem zivju krājumiem un pārāk vēls citiem. Lai gan priekšlikuma mērķis ir maksimāli palielināt zivsaimniecības ekonomisko labumu un arī saglabāt zivju krājumu kapacitāti ilgtermiņā dot maksimāli ilgtspējīgus ieņēmumus, es baidos, ka, nebūt nesamazinot jūrā izmesto zivju skaitu, šī modeļa trūkumi var radīt pārmērīgu zivju krājumu izmantošanu, jo nozvejas līmeņa aprēķināšanā izmantotie pamata apsvērumi pamatojas uz vienas sugas zveju seklos ūdeņos un neņem vērā ģeogrāfisko un bioloģisko daudzveidību. Es ļoti pozitīvi vērtēju mērķi palielināt zivju sugu aizsardzības efektivitāti, kā to būtu jādara mums visiem. Taču es uzskatu, ka Komisija šo jautājumu nav pietiekami izpētījusi. Nav notikusi padziļināta to risku izvērtēšana, kas rastos maksimāli iespējamā ilgtspējīgā daudzuma modeļa kļūdas gadījumā. Turklāt, liels vairums zinātnieku un arī ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija tradicionālo maksimāli iespējamā ilgtspējīgā daudzuma modeli ir aizstājusi ar jaunām vadošām pieejām, kas aptver visu ekosistēmu kopumā, nevis paļaujas uz dzīvnieku populācijas dinamikas novecojušo konceptu. Maksimāli iespējamais ilgtspējīgais daudzums ir neefektīvs instruments, kas balstās uz papildu produkcijas iegūšanu laikā, kad populācija pieaug, taču tas notiek pirms tā ir paspējusi sasniegt optimālu lielumu. Tas ir instruments, kas, ja tiek piemērots daudzu sugu zvejniecībai, var novest pie pārmērīgas nozvejas, jo jūs nevarat vienlaicīgi iegūt optimālu visu sugu īpatsvaru; pie pārmērīgas nozvejas tas var novest arī, ja tiek piemērots jūru un okeānu zivju sugām, kas dzīvo dziļās jūrās un tādos atklātos ūdeņos kā Ziemeļjūra un Atlantijas okeāns. Ja šis modelis tiks pieņemts, tas vienlaicīgi novedīs pie krājumu iznīcināšanas un tirgus sabrukuma. Es aicinu komisāru izmantot saprātīgu, zinātnisku un uz pierādījumiem balstītu pieeju. Komisār, jūs pats teicāt, ka nedrīkstam būt aizspriedumaini pret zinātniskām debatēm. Es jums piekrītu. Izmantojiet zinātnisku un uz pierādījumiem balstītu pieeju un labāk vēlreiz pārbaudiet šo priekšlikumu, nevis – es to saku ar patiesu cieņu – vienkārši dejojiet, turklāt novēloti, pēc Starptautiskās jūras pētniecības padomes stabules."@lv13
"Madam President, I welcome Ms Fraga Estévez’s report, and particularly her highlighting of concerns on this proposal from the Commission, as I have serious reservations about the Commissioner’s proposals to adopt a maximum sustainable yield (MSY) model as the reference point for managing fish stocks. The year 2015 is a political date, not a scientific one. It is too early for some stocks and is too late for others in the context of overfishing. While the proposal aims to maximise the economic yield of a fishery, and also maintain the capacity of the stock to produce maximum sustainable returns in the long-term, I fear that, far from reducing the levels of discarded catch, critical flaws in the model may cause over-exploitation, as the underlying assumptions used for calculating levels of catch are based on single-species, shallow-water fisheries and do not take account of geographic and biological diversity. I applaud the objective of increasing efficiency in protecting fish species, as all of us must do. But I believe that the Commission has not sufficiently researched this. There has been no in-depth evaluation of the risks of error in the MSY model. Moreover, for the large majority of scientists and also for the UN Food and Agriculture Organisation, the traditional MSY model has been superseded by new cutting-edge approaches which encompass the ecosystem as a whole, rather than relying on an outdated concept of animal population dynamics. MSY is a blunt instrument, based on harvesting surplus production during high growth of population before it reaches carrying capacity. But it is one which can lead to overfishing when applied to multi-species fisheries, as you cannot obtain optimum levels of all species at the same time, or when it is applied to pelagic species that dwell in deep seas and open water such as the North Sea and the Atlantic. If adopted, this model will simultaneously result in the collapse of stocks and the collapse of the market. I urge the Commissioner to take a sound, scientific and evidence-based approach. Your own words, Commissioner, are that you should not prejudice the scientific debate. I agree with you. Take a scientific, evidence-based approach and re-examine this proposal rather than – with respect – just dance, albeit belatedly, to the tune of the International Council for the Exploration of the Sea."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik ben blij met het verslag van mevrouw Fraga Estévez en in het bijzonder met de uiting van haar bezorgdheid over dit voorstel van de Commissie, aangezien ik ernstige bedenkingen heb over de voorstellen van de commissaris met betrekking tot de goedkeuring van een MDO-model voor maximale duurzame opbrengst als het referentiepunt voor het beheer van visbestanden. Het jaar 2015 is geen wetenschappelijke, maar een politieke datum. Het is te vroeg voor sommige visbestanden en te laat voor andere in de context van overbevissing. Het voorstel is gericht op maximalisering van de economische opbrengst van de visserij, en ook op handhaving van de capaciteit van het bestand om maximale duurzame opbrengsten op lange termijn te produceren. Niettemin vrees ik dat in plaats van het verminderen van de hoeveelheden weggegooide vangst, cruciale gebreken in het model tot overbevissing kunnen leiden, aangezien de onderliggende veronderstellingen die zijn gebruikt voor de berekening van vangstniveaus die op een enkele vissoort in de kustvisserij zijn gebaseerd geen rekening houden met geografische en biologische diversiteit. Ik juich de doelstelling van meer effectiviteit in de bescherming van vissoorten toe, zoals we allemaal moeten doen. Maar ik geloof dat de Commissie dit niet in voldoende mate heeft onderzocht. Er is geen diepgaande evaluatie geweest van de kans op fouten in het MDO-model. Bovendien heeft het overgrote deel van de wetenschappers en ook de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de VN het traditionele MDO-model vervangen door nieuwe geavanceerde benaderingen die het ecosysteem als geheel omvatten in plaats van een beroep te doen op een verouderd concept van de dynamiek van dierlijke populaties. De MDO is een bot instrument, gebaseerd op het vergaren van overproductie tijdens sterke groep van de populatie voordat de draagkracht van de bronnen is bereikt. Dit is echter een instrument dat kan leiden tot overbevissing wanneer het wordt toegepast bij visserij op meerdere vissoorten. Men kan namelijk geen optimale niveaus van alle soorten tegelijkertijd verkrijgen of het instrument toepassen op diepzeesoorten in diepe zeeën of in open water zoals de Noordzee en de Atlantische Oceaan. Indien dit model wordt aangenomen, zal het tegelijkertijd leiden tot de instorting van visbestanden en de instorting van de markt. Ik vraag de commissaris dringend om een gedegen, wetenschappelijke en op wetenschappelijk bewijs gebaseerde aanpak. Volgens uw eigen woorden, commissaris, dient niet vooruit te worden gelopen op het wetenschappelijk debat, Ik ben het met u eens. Neem een wetenschappelijk, op bewijs gebaseerde aanpak en bestudeer dit voorstel opnieuw in plaats van – met alle respect – slechts te dansen, zij het in een laat stadium, naar de pijpen van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee."@nl3
"Pani przewodnicząca! Z zadowoleniem przyjmuję sprawozdanie posłanki Fragi Estévez, a w szczególności podkreślenie przez nią obaw związanych z tym projektem Komisji, ponieważ mam poważne zastrzeżenia do przyjęcia modelu maksymalnie podtrzymywalnego odłowu (MSY) jako punktu odniesienia dla zarządzania rybostanami. Rok 2015 to data polityczna, a nie naukowa. W kontekście przełowienia dla jednych rybostanów jest już za późno, a dla innych - za wcześnie. Podczas, gdy projekt ma na celu maksymalne zwiększenie korzyści gospodarczych z rybołówstwa oraz utrzymanie zdolności rybostanów do tego, by przynosiły maksymalnie zrównoważone korzyści w długiej perspektywie, obawiam się, że nie mające wpływu na zmniejszenie poziomów odrzucanych połowów krytyczne błędy w modelu mogą spowodować nadmierną eksploatację, ponieważ założenia stanowiące podstawę dla obliczania poziomów połowów skonstruowane są w oparciu o dane dotyczące pojedynczych gatunków, łowisk położonych na płytkich wodach i nie uwzględniają różnorodności geograficznej i biologicznej. Pochwalam cel w postaci bardziej skutecznej ochrony gatunków ryb, ponieważ musimy robić to wszyscy. Uważam jednak, że Komisja nie zbadała tego dostatecznie. Nie przeprowadzono dogłębnej oceny ryzyka popełnienia błędu w modelu MSY. Ponadto, dla dużej większości naukowców, jak i Organizacji Żywności i Rolnictwa ONZ, tradycyjny model MSY został zastąpiony przez nowatorskie metody, obejmujące ekosystem jako całość, a nie opierające się o przestarzałą koncepcję dynamiki populacji zwierzęcych. MSY to tępe narzędzie, działające w oparciu o zbieranie nadwyżek produkcji w trakcie wysokiego przyrostu populacji, zanim osiągnie ona zdolność do samodzielnej egzystencji. Jest to też taka metoda, której zastosowanie w odniesieniu do łowisk wielogatunkowych może doprowadzić do przełowienia, ponieważ niemożliwe jest jednoczesne uzyskanie optymalnych poziomów wszystkich gatunków. Podobnie może stać się w odniesieniu do gatunków pelagicznych żyjących na głębokich wodach i akwenach otwartych, jak Morze Północne czy Atlantyk. Jeżeli ten model zostanie przyjęty, to skutkiem tego będzie równoczesne załamanie się rybostanów i rynku. Wzywam komisarza, aby przyjął solidne, naukowe i oparte na materiale dowodowym podejście. Sam pan mówił, panie komisarzu, że nie należy szkodzić debacie naukowej. Zgadzam się z panem. Niech pan przyjmie naukowe, oparte na materiale dowodowym podejście i ponownie sprawdzi ten projekt, zamiast - z całym szacunkiem - tylko tańcować, chociaż już nieco na to za późno, tak, jak zagra panu Międzynarodowa Rada ds. Eksploracji Morza."@pl16
"Senhora Presidente, saúdo o relatório da senhora deputada Fraga Estévez, e muito especialmente as suas visíveis preocupações com esta proposta da Comissão, na medida em que tenho sérias reservas relativamente às propostas do senhor Comissário de adoptar um modelo de rendimento máximo sustentável (MSY) como o ponto de referência para a gestão dos recursos haliêuticos. O ano 2015 é uma data política, não uma data científica. É muito cedo para algumas unidades populacionais e muito tarde para outras no contexto da sobrepesca. Embora a proposta vise maximizar o rendimento económico de uma pescaria, e também manter a capacidade dos recursos para produzir rendimentos máximos sustentáveis a longo prazo, receio que, longe de reduzir os níveis de capturas devolvidas, erros crassos no modelo possam causar sobreexploração, na medida em que os pressupostos subjacentes para calcular níveis de capturas baseiam-se em monoespécies, em pescarias em águas pouco profundas e não têm em conta a diversidade geográfica e biológica. Aplaudo o objectivo que visa maior eficiência na protecção de espécies de peixe, como todos nós o devem fazer. Mas creio que a Comissão não investigou suficientemente esta questão. Não houve uma avaliação aprofundada dos riscos de erro no modelo MSY. Além do mais, para a grande maioria de cientistas e também para a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, o modelo tradicional MSY foi substituído pelo novas abordagens de vanguarda que englobam o ecossistema como um todo, em vez de assentar num conceito desactualizado de dinâmica de populações animais. O MSY é um instrumento pouco preciso, baseado na colheita de uma produção excedentária durante o elevado crescimento da população antes de atingir capacidade de carga. Mas é um instrumento que pode conduzir à sobrepesca quando aplicado à pesca multiespecífica, uma vez que não se pode obter níveis óptimos de todas as espécies ao mesmo tempo, ou quando é aplicado a espécies pelágicas que habitam no alto mar e águas profundas como o Mar do Norte e o Atlântico. Se for adoptado, este modelo resultará simultaneamente no colapso do mercado. Insto a Comissão a adoptar uma abordagem sólida, científica e factual. Senhor Comissário, foram suas estas palavras: não se deve ter preconceitos em relação ao debate científico. Concordo consigo. Adopte uma abordagem científica e factual e reavalie esta proposta em vez de – com todo o respeito – dançar, embora tarde, ao som do Conselho Internacional para a Exploração dos Mares."@pt17
"Madam President, I welcome Ms Fraga Estévez’s report, and particularly her highlighting of concerns on this proposal from the Commission, as I have serious reservations about the Commissioner’s proposals to adopt a maximum sustainable yield (MSY) model as the reference point for managing fish stocks. The year 2015 is a political date, not a scientific one. It is too early for some stocks and is too late for others in the context of overfishing. While the proposal aims to maximise the economic yield of a fishery, and also maintain the capacity of the stock to produce maximum sustainable returns in the long-term, I fear that, far from reducing the levels of discarded catch, critical flaws in the model may cause over-exploitation, as the underlying assumptions used for calculating levels of catch are based on single-species, shallow-water fisheries and do not take account of geographic and biological diversity. I applaud the objective of increasing efficiency in protecting fish species, as all of us must do. But I believe that the Commission has not sufficiently researched this. There has been no in-depth evaluation of the risks of error in the MSY model. Moreover, for the large majority of scientists and also for the UN Food and Agriculture Organisation, the traditional MSY model has been superseded by new cutting-edge approaches which encompass the ecosystem as a whole, rather than relying on an outdated concept of animal population dynamics. MSY is a blunt instrument, based on harvesting surplus production during high growth of population before it reaches carrying capacity. But it is one which can lead to overfishing when applied to multi-species fisheries, as you cannot obtain optimum levels of all species at the same time, or when it is applied to pelagic species that dwell in deep seas and open water such as the North Sea and the Atlantic. If adopted, this model will simultaneously result in the collapse of stocks and the collapse of the market. I urge the Commissioner to take a sound, scientific and evidence-based approach. Your own words, Commissioner, are that you should not prejudice the scientific debate. I agree with you. Take a scientific, evidence-based approach and re-examine this proposal rather than – with respect – just dance, albeit belatedly, to the tune of the International Council for the Exploration of the Sea."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, vítam správu pani Fragovej Estévezovej a najmä to, že zdôraznila obavy Komisie týkajúce sa tohto návrhu, keďže mám vážne výhrady o návrhoch pána komisára na prijatie modelu maximálneho udržateľného výnosu (MSY) ako referenčného bodu na spravovanie zásob rýb. Rok 2015 je politickým dátumom, nie exaktným. V súvislosti s nadmerným rybolovom je pre niektoré druhy príliš skoro a pre iné príliš neskoro. Obávam sa, že kým návrh sa snaží maximalizovať hospodársky výnos z rybolovu a tiež zachovať objem chovu na vytvorenie dlhodobých, maximálne udržateľných výnosov, že kritické chyby v modeli by namiesto znižovania úrovne odhodeného výlovu mohli spôsobiť nadmerný výlov, keďže základné predpoklady použité na vypočítanie úrovne úlovku sú založené na jednotlivých druhoch, plytkovodnom rybolove, a neberú do úvahy geografickú a biologickú rozmanitosť. Schvaľujem cieľ zvýšiť účinnosť v súvislosti s ochranou druhov rýb, ako my všetci musíme urobiť. Som však presvedčená, že Komisia toto dostatočne nepreskúmala. Nedošlo k hĺbkovej analýze rizík chýb v modeli maximálneho udržateľného výnosu. Okrem toho pre veľkú väčšinu vedeckých pracovníkov a tiež pre Organizáciu OSN pre výživu a poľnohospodárstvo bol tradičný model maximálneho udržateľného výnosu nahradený novými špičkovými postupmi, ktoré zahŕňajú ekosystém ako celok, namiesto toho, aby sa spoliehali na zastaranú koncepciu dynamiky populácie zvierat. Model maximálneho udržateľného výnosu je tupý nástroj, založený na výlove nadbytočnej produkcie počas vysokého nárastu populácie pred dosiahnutím medze únosnosti. Ale môže viesť k nadmernému výlovu, ak sa použije na rybné oblasti s niekoľkými druhmi rýb, lebo nie je možné získať optimálnu úroveň všetkých druhov rýb v tom istom období, alebo keď sa uplatní na pelagické druhy, ktoré sa zdržiavajú v hlbokých moriach a na otvorených vodných plochách, ako je Severné more a Atlantický oceán. Ak sa prijme, bude mať tento model súčasne za následok kolaps zásob a trhu. Naliehavo žiadam komisára, aby zvolil bezpečný, odborný a na dôkazoch založený prístup. Pán komisár, sám ste povedali, že by ste nemali byť zaujatý voči odbornej diskusii. Súhlasím s vami. Zvoľte odborný a na dôkazoch založený prístup a ešte raz preskúmajte tento návrh namiesto toho, aby ste, bez urážky, tancovali, aj keď oneskorene, ako píska Medzinárodná rada pre výskum mora."@sk19
". Gospa predsednica, pozdravljam poročilo gospe Fraga Estévez, zlasti njeno izpostavljanje pomislekov o tem predlogu Komisije, ker imam tudi sama resne zadržke glede predlogov Komisije o sprejetju modela največjega trajnostnega donosa kot referenčne točke za upravljanje staležev rib. Leto 2015 so določili politiki, ne znanstveniki. To je v smislu čezmernega ribolova prezgodaj za nekatere staleže in prepozno za druge. Čeprav je cilj predloga večji gospodarski donos ribištva in ohranitev zmogljivosti staleža za dolgoročno zagotovitev največjega trajnostnega donosa, se bojim, da lahko ključne pomanjkljivosti v modelu, glede na to, da se ravni zavržkov še zdaleč ne bodo znižale, povzročijo preveliko izkoriščanje, ker temeljne predpostavke za izračun ravni ulova temeljijo na eni vrsti, ribolovu v plitvih vodah ter ne upoštevajo geografske in biološke raznolikosti. Odobravam cilj povečanja učinkovitosti pri zaščiti ribjih vrst, s čimer bi se morali strinjati vsi. Vendar menim, da Komisija tega ni ustrezno preučila. Poglobljena ocena tveganja za napake v modelu največjih trajnostnih donosov ni bila opravljena. Poleg tega so po mnenju velike večine znanstvenikov ter Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo tradicionalen model največjega trajnostnega donosa izpodrinili novi vrhunski pristopi, ki vključujejo ekosistem v celoti in se ne opirajo na zastarelo zamisel o dinamiki živalske populacije. Največji trajnostni donos je nedodelan instrument, ki temelji na izkoriščanju presežne proizvodnje med visoko rastjo populacije, preden se doseže nosilna zmogljivost. Vendar lahko povzroči čezmeren ribolov, kadar se uporablja pri ribolovu na več vrst, ker ni mogoče doseči optimalne ravni za vse vrste hkrati, ali kadar se uporablja za pelagične vrste, ki živijo v globokem morju ali na odprtem morju, kot sta Severno morje in Atlantik. Če bo ta model sprejet, bo hkrati ogrozil obstoj staležev in povzročil razpad trga. Komisarja pozivam, da sprejme preudaren, znanstven in z dokazi podprt pristop. Gospod komisar, sami ste rekli, da ne bi smeli posegati v znanstveno razpravo. Strinjam se z vami. Raje sprejmimo znanstven in z dokazi podprt pristop ter ponovno preučimo ta predlog, namesto da – z vsem spoštovanjem – delamo, čeprav z zamudo, le po navodilih Mednarodnega sveta za raziskovanje morja."@sl20
"Fru talman! Jag välkomnar betänkandet från Carmen Fraga Estévez, och särskilt att hon betonar problemen med detta förslag från kommissionen, eftersom jag har allvarliga reservationer mot kommissionsledamotens förslag om att tillämpa en modell med maximal hållbar avkastning som referensmått för förvaltningen av fiskbestånden. År 2015 är ett politiskt datum, inte ett vetenskapligt datum. Det är för tidigt för en del bestånd och för andra bestånd är det för sent på grund av överfiske. Syftet med förslaget är maximera avkastningen av fisket, och även att upprätthålla beståndens förmåga att producera en maximal hållbar avkastning på lång sikt, men jag är rädd för att de allvarliga felen i modellen kommer att leda till överutnyttjande i stället för minskade mängder fisk som slängs över bord, eftersom de antaganden som ligger till grund för beräkningen av fångstnivåerna bygger på enskilda arter och grundvattensfiske, utan hänsyn till den geografiska och biologiska mångfalden. Jag välkomnar målet att öka effektiviteten när det gäller skyddet av fiskarter, det måste vi alla göra. Men enligt min åsikt har kommissionen inte forskat tillräckligt om detta. Det har inte gjorts någon djupgående utvärdering av de risker som är förknippade med de svaga punkterna i modellen med maximal hållbar avkastning. Dessutom anser en stor majoritet av forskarsamfundet, däribland FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), att andra toppmoderna angreppssätt, där ekosystemen beaktas i sin helhet, har gått om den klassiska modellen med maximal hållbar avkastning. Dessa strategier är bättre än att förlita sig på än det omoderna konceptet med beståndens populationsdynamik. Modellen med maximal hållbar avkastning är ett trubbigt instrument, som bygger på fiske av överskottsproduktion när fiskpopulationernas tillväxt är hög, innan de blir livskraftiga. Men instrumentet kan leda till överfiske när det tillämpas för blandat fiske, eftersom man inte kan nå optimala nivåer av alla arter samtidigt, eller när det tillämpas för pelagiska djuphavsarter eller pelagiska arter som lever i öppna vatten som Nordsjön och Atlanten. Om modellen antas kommer den att leda till en samtidig kollaps av bestånden och marknaden. Jag uppmanar kommissionen att välja en sund, vetenskaplig och evidensbaserad strategi. Ni sade själv att man inte bör påverka den vetenskapliga debatten. Jag håller med er. Välj en vetenskaplig, faktabaserad strategi och se över detta förslag igen i stället för att – med all respekt – bara dansa, om än i otakt, efter Internationella havsforskningsrådets pipa."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Avril Doyle,"18,5,20,15,1,14,16,11,13,21,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph